FACULTATEA DE MECANICA - Download Now DOC by 5XVb11

VIEWS: 121 PAGES: 1

									FACULTATEA DE MECANICA
Catedra ORGANE DE MAŞINI ŞI MECATRONICĂ
Disciplina ELEMENTE CONSTRUCTIVE DE MECATRONICĂ

                 PLAN CALENDARISTIC 2006 – 2007

      SEMESTRUL II
CURS         2
PROIECT       2
NOTA FINALA = 0.5*(NOTA EX.) + 0.5*(NOTA PR.)

ANUL IV - semestrul II
Săpt.                CURS                        PROIECT
 1. Introducere. Structura şi funcţiile sistemelor mecatronice.      Sisteme mecanice de transmitere şi
   Construcţia şi proiectarea sistemelor mecanice.            transformare a mişcării dintr-un
   Sisteme mecanice specifice construcţiilor mecatronice.         sistem mecatronic. Date iniţiale.
 2. Elemente constructive ale sistemelor mecanice de transmitere      Alegerea acţionării
   prin curele dinţate. Forme constructive de transmisii prin curea
   dinţată. Structura curelei. Parametrii geometrici.
   Metodica de proiectare.
 3. Elemente constructive ale sistemelor mecanice de transmitere      Proiectarea transmisiei prin curea
   planetare. Structura transmisiilor planetare. Cinematica        dinţată
   transmisiilor planetare simple (monomobile, diferenţiale).
   Dinamica. Particularităţi de calcul.
 4. E.C. ale sist. mecanice pentru transformarea mişcării. Transmisii   Proiectarea transmisiei    şurub-
   şurub-piuliţă cu rostogolire. Principiul constructiv şi funcţional.  piuliţă cu bile
   Clasificare. Materiale. Geometria elementelor constructive. Forţe
   şi momente. Reglarea jocurilor, pretensionarea şi rigiditatea.
 5. Analiza cinematică. Randamentul. Sisteme de rezemare a         Calculul rezemării şurubului
   şuruburilor cu bile. Caracteristici constructive şi funcţionale.
 6. Transmisii şurub-piuliţă cu alunecare. Aplicaţii. Transmisii cu    Calculul ghidajelor cilindrice cu
   cremalieră. Tipuri constructive. Clasificare. Calcul de rezistenţă.  alunecare
 7. Elemente constructive ale sistemelor mecanice de transmitere      Calculul cinematic, dimensionarea
   armonice. Principiul de funcţionare.Clasificare. Geometria       si geometria elementului flexibil şi
   elementelor constructive ale transmisiei armonice danturate.      rigid. Verificarea   elementului
   Raportul de transmitere. Corelarea numerelor de dinţi.         fexibil
 8. Mişcări relative între elementele constructive.Solicitări. Moduri   Calculul arborilor reductorului
   de deteriorare. Calculul de rezistenţă. Randamentul.          armonic
 9. E. C. ale sist. mecanice pentru susţinere şi ghidare. Condiţii     Întocmirea desenelor de execuţie
   constructiv funcţionale pentru ghidaje. Clasificare. Ghidaje cu
   alunecare. Tipuri şi forme de elemente constructive. Materiale
   pentru elementele constructive.Calculul ghidajelor.
 10. Ghidaje de rulare. Elemente constructive ale ghidajelor cu       Întocmirea desenelor de execuţie
   rostogolire. Clasificare. Ghidaje de rulare rectilinii. Ghidaje de
   rulare circulare. Calculul ghidajelor cu elemente de rostogolire.
 11. Sisteme mecanice din construcţia roboţilor.              Întocmirea desenelor de execuţie
 12. Sisteme mecanice utilizate în tehnica de calcul.            Întocmirea desenelor de ansamblu
 13. Sisteme mecanice din construcţia autovehiculelor.           Întocmirea desenelor de ansamblu
 14. Sisteme mecanice utilizate în bioinginerie.              Predarea şi susţinerea proiectului

       Titular disciplină,                      Şef catedră,
       Şef lucr.ing. Mihaela - Rodica Bălan             Prof.dr.ing. Barbu Drăgan

								
To top