Zasadnicza Szkola Zawodowa Cechu Rzemiosl R�znych w Nowym Targu

Document Sample
Zasadnicza Szkola Zawodowa Cechu Rzemiosl R�znych w Nowym Targu Powered By Docstoc
					 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych
 w Nowym Targu
 34-400 Nowy Targ, Szaflarska 9
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2662071 , lub (18) 2665800
 Fax: (18) 2665800
 e-mail: sekretariat@cech.nowytarg.pl
 strona www: cechnowytarg.pl

 Dyrektor Szkoły: Artur Kumela


    Typ szkoły                      Oddział


                      Zawód       Języki obce   Przedmioty dodatkowe


                  Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki


Zasadnicza szkoła zawodowa     Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki


                  Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki


                  Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki
 Informacje dodatkowe:

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu jest
 placówką niepubliczną prowadzoną przez Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu.
 Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła kształci we wszystkich
 specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodów MEN. Kształcenie odbywa się w
 systemie dwuletnim i trzyletnim. Zajęcia szkolne odbywają się w Szkole
 Podstawowej nr 2 Nowy Targ ul. Kopernika 28. Szkoła prowadzi klasy dla uczniów
 realizujących praktykę zawodową u pracodawcy (pracownicy młodociani).
 Posiadamy własną nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową z
 całodobowym nieograniczonym dostęp
                                                   1
   Zespół Szkół Ekonomicznych
   34-400 Nowy Targ, Kowaniec 125
   Powiat nowotarski
   tel: (18) 2662623 , lub (18) 2665997
   Fax: (18) 2662623
   e-mail: zse@nowytarg.pl
   strona www: www.zse.nowytarg.pl

   Dyrektor Szkoły: mgr Jadwiga Baraniak


    Typ szkoły                         Oddział


                    Zawód            Języki obce       Przedmioty dodatkowe


                 Technik ekonomista    język angielski, język niemiecki
    Technikum
                 Technik ekonomista    język niemiecki, język angielski


                 Technik handlowiec    język angielski, język niemiecki


                    Profil            Języki obce       Przedmioty dodatkowe


  Liceum profilowane     Zarządzanie informacją   język angielski, język niemiecki


               Ekonomiczno-administracyjny język angielski, język niemiecki


                    Zawód            Języki obce       Przedmioty dodatkowe
Zasadnicza szkoła zawodowa
                   Sprzedawca          język niemiecki
   Informacje dodatkowe:

   Od wielu lat szkoła współpracuje z Obchodną Akademią w Popradzie i wspólnie z
   nią realizuje projekty edukacyjne. W szkole działa koło teatralne i koło taneczne
   oraz inne koła zainteresowań w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.
   Absolwenci technikum i zasadniczej szkoły zawodowej są przygotowani do: pracy w
   różnych przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z finansami,
   rachunkowością , pracami biurowymi i sprzedażą.
                                                         2
   Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym
   Targu
   34-400 Nowy Targ, Plac Słowackiego 13
   Powiat nowotarski
   tel: (18) 2662866
   Fax: (18) 2662713
   e-mail: zs1@nowytarg.pl
   strona www: www.zs1.nowytarg.pl

   Dyrektor Szkoły: mgr inż. Maria Nenko


    Typ szkoły                         Oddział


                    Zawód             Języki obce       Przedmioty dodatkowe


    Technikum      Technik technologii odzieży  język angielski, język niemiecki


                 Technik informatyk    język angielski, język niemiecki


                    Profil            Języki obce       Przedmioty dodatkowe


                 Kreowanie ubiorów     język angielski, język niemiecki
  Liceum profilowane
                Zarządzanie informacją   język angielski, język niemiecki


                   Socjalny       język angielski, język niemiecki


                    Zawód             Języki obce       Przedmioty dodatkowe
Zasadnicza szkoła zawodowa
                   Krawiec           język niemiecki
   Informacje dodatkowe:

   Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do
   internetu i sprzęt audiowizualny. Pracownie do nauki przedmiotów zawodowych na
   kierunkach odzieżowych są wyposażone w nowoczesne maszyny krawieckie.
   Nauczyciele są otwarci na propozycje uczniów w zakresie organizowania zajęć
   dodatkowych. Prężnie działa Samorząd i Uczniowski Klub Sportowy. Uczniowie
   mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć na corocznym pokazie prac
   uczniów. Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły są dokumentowane
   zdjęciami na stronie internetowej szkoły. Siedzibą szkoły jest historyczny budynek z
   piękną aulą, na scenie której uczniowie, działający w kole teatralnym, mają
   możliwość prezentowania swoich spektakli. Wszyscy dbamy , aby w naszej szkolnej
   społeczności panowała atmosfera zrozumienia i szacunku.
                                                         3
  ZESPÓł SZKÓł NR 3 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W
  NOWYM TARGU
  34-400 Nowy Targ, Ludźmierska 32
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2664075 w. 13
  Fax: (18) 2649987 w. 14
  e-mail: sekretariat@zskj.nowytarg.pl
  strona www: www.zskj.nowytarg.pl

  Dyrektor Szkoły: Henryk Chrobak


  Typ szkoły                       Oddział


             Zajęcia edukacyjne       Klasy                  Przedmioty
                                     Języki obce
           w rozszerzonym zakresie    dwujęzyczne                dodatkowe


                                  język angielski, język
           matematyka, informatyka
                                     niemiecki


                                  język angielski, język
           matematyka, język angielski
                                     niemiecki


                                  język angielski, język
           język polski, język angielski
                                     francuski
   Liceum
ogólnokształcące
                                  język angielski, język
            język polski, historia
                                     francuski


                                  język angielski, język
            język polski, historia                        Podstawy filozofii
                                     niemiecki


                                  język angielski, język
            matematyka, geografia
                                     niemiecki


                                  język angielski, język
             biologia, chemia
                                     niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  II Liceum Ogólnokształcące choć funkcjonuje od 18 lat, jest szkołą z tradycjami.
  Obok zajęć obowiązkowych prowadzimy szereg zajęć pozalekcyjnych, w trakcie
  których twórczo rozwijamy zainteresowania i pasje: humanistyczne, ścisłe,
  językowe, teatralne, dziennikarskie i sportowe. Nasi uczniowie pracują nad
  wspólnymi projektami z rówieśnikami ze szkół z: Rumunii, Holandii, Słowacji i
  Rosji. Do tradycji szkolnych należy: Święto Szkoły, Europejski Dzień Języków,
  Konkurs Wiedzy o Patronce, Dzień Twórczości Własnej.Uczniowie wybranych klas
  uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.


                                                       4
 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. St. Staszica
 34-400 Nowy Targ, Wojska Polskiego 9
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2663104
 Fax: (18) 2665631
 e-mail: zst@nowytarg.pl
 strona www: zst.nowytarg.pl

 Dyrektor Szkoły: ANDRZEJ SIWECKI


  Typ szkoły                    Oddział


                                       Przedmioty
                  Zawód         Języki obce
                                       dodatkowe


                          język angielski, język
              Technik mechanik
                             niemiecki
  Technikum
                          język angielski, język
             Technik budownictwa
                             niemiecki


                          język angielski, język
                Technik elektryk
                             niemiecki


                                       Przedmioty
                  Zawód         Języki obce
                                       dodatkowe


                Elektromechanik     język angielski


            Mechanik - monter maszyn i
                            język niemiecki
                urządzeń
Zasadnicza szkoła
  zawodowa
            Klasa wielozawodowa mp     język angielski


            Klasa wielozawodowa mp     język niemiecki


              Mechanik pojazdów
                            język angielski
              samochodowych
 Informacje dodatkowe:

 Bardzo dogodne położenie budynku szkoły-obok dworca PKS. Dla uczniów
 zamiejscowych zapewnione jest zakwaterowanie w Bursie Szkolnictwa
 Ponadgimnazjalnego.   Szkoła  dysponuje  pracowniami  informatycznymi,
 pracowniami do przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w
 szkole - warsztaty szkolne. Podjęto współpracę ze szkołami w Słowacji, Francji.
 Szkoła podtrzymuje tradycje regionalne - Szkolne Koło Młodych Podhalan.

                                             5
Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: koło rysunku, koło informatyczne,
matematyczne, języków obcych. W zasadniczej szkole zawodowej w klasie
wielozawodowej i w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych kształceni są
pracownicy młodociani.
                                    6
  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w
  Nowym Targu
  34-400 Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2662955 , lub (18) 2663858
  Fax: (18) 2662955
  e-mail: lo@goszczynski.nowytarg.pl
  strona www: www.goszczynski.nowytarg.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Maria Kopeć


  Typ szkoły                         Oddział


             Zajęcia edukacyjne         Klasy                Przedmioty
                                       Języki obce
            w rozszerzonym zakresie      dwujęzyczne               dodatkowe


                                     język angielski, język
          matematyka, fizyka i astronomia
                                        niemiecki


                                     język angielski, język
              biologia, chemia
                                        niemiecki


                                     język angielski, język
           matematyka, język angielski
                                        niemiecki


   Liceum                               język angielski, język
             język polski, historia
ogólnokształcące                                niemiecki


                                     język angielski, język
            matematyka, informatyka
                                        niemiecki


          język polski, język angielski, język         język niemiecki, język
                niemiecki                    angielski


                                     język angielski, język
            język angielski, geografia
                                        włoski


                                     język angielski, język
           język polski, język angielski
                                        włoski
  Informacje dodatkowe:

  Szkoła z ponad 100-letnią tradycją dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną : 5 sal
  multimedialnych, 2 pracownie komputerowe, czytelnia multimedialna. Co roku
  uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w konkursach, olimpiadach
  przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
  Uczniowie uczestniczą w wymianach językowych z Niemcami, Szwajcarią i
  Czechami - uczymy języka angielskiego, niemieckiego , francuskiego i włoskiego.
                                                        7
Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, koło dziennikarskie, koło
teatralne. Oferujemy dodatkowe zajęcia dla maturzystów z wybranych
przedmiotów. Przy szkole działa UKS "Gimpel". Od 2007r. prowadzimy klasę
sportową, główne dyscypliny: hokej na lodzie i koszykówka. W oddziałach Id i Ie
istnieje możliwość wyboru j. niemieckiego lub j. francuskiego jako drugiego języka
obcego, w oddziale klasy sportowej uczeń może wybrać j. włoski lub j. niemiecki
jako drugi język obcy. W oddziale I f uczniowie realizują 2 przedmioty w zakresie
rozszerzonym: język polski i jeden z dwóch wskazanych języków obcych.
                                        8
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży
  34-400 Nowy Targ, Św. Katarzyny 1
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2667534
  Fax: (18) 2666677
  e-mail: plopszz@plopszz.nowytarg.pol.pl
  strona www: www.plopszz.nowytarg.pol.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Władysław Hnatik


  Typ szkoły                       Oddział


            Zajęcia edukacyjne       Klasy                 Przedmioty
                                    Języki obce
           w rozszerzonym zakresie    dwujęzyczne               dodatkowe


                                 język angielski, język  przysposobienie
           język polski, geografia
                                    niemiecki       wojskowe
   Liceum
ogólnokształcące
                                 język angielski, język  bezpieczeństwo
            język polski, historia
                                    niemiecki       publiczne


                                 język angielski, język
          język polski, język angielski
                                    niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  Klasa z poszerzonym programem przysposobienia obronnego pod patronatem II
  Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Absolwenci oprócz świadectwa
  dojrzałości zdobywają certyfikat z przysposobienia wojskowego. W ramach zajęć
  zdobywają również certyfikaty: pływania z nurkowaniem, karate, ratownika
  medycznego i instruktora strzelectwa. Uczniowie klasy z przedmiotem
  bezpieczeństwo publiczne poznają pracę policji na zajęciach z organizacji prawa
  karnego, podstaw samoobrony, kodeksu drogowego.
                                                       9
 Zespół Szkół Rolniczych im. Augustyna Suskiego w
 Nowym Targu
 34 - 400 Nowy Targ, Kokoszków 71
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2662771
 Fax: (18) 2662771
 e-mail: wet@oswiata.org.pl
 strona www: www.zsr.nowytarg.pl

 Dyrektor Szkoły: mgr inż. Marian Nowak


  Typ szkoły                       Oddział


                                            Przedmioty
                   Zawód             Języki obce
                                            dodatkowe


                               język angielski, język
               Technik weterynarii
                                  niemiecki


                               język niemiecki, język
            Technik technologii żywności
                                  angielski
  Technikum
                               język niemiecki, język
              Technik agrobiznesu
                                  angielski


            Technik żywienia i gospodarstwa    język angielski, język
                 domowego              niemiecki


                               język angielski, język
            Technik architektury krajobrazu
                                  niemiecki


                                            Przedmioty
                   Zawód             Języki obce
                                            dodatkowe
Zasadnicza szkoła
  zawodowa
          Mechanik-operator pojazdów i maszyn
                                 język niemiecki
                rolniczych
 Informacje dodatkowe:

 Szkoła z 70-letnimi tradycjami, położona w malowniczym terenie u podnóża
 Gorców. Szkoła umożliwia uczniom uzyskanie dodatkowych uprawnień i
 umiejętności takich jak: spawacz, operator ciężkiego sprzętu, inseminator,
 uprawnienia w zakresie rekreacji jeździeckiej ze specjalnością jeździectwo. Kursy te
 w znacznym stopniu przyczyniają się do poszerzenia możliwości podjęcia pracy na
 własny rachunek. Uczniowie niektórych typów szkół zdobywają prawo jazdy typu B
 i T. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, dodatkowo uczniowie mają stały
 dostęp do Internetu w bibliotece szkolnej. W szkole prowadzone są zajęcia
 pozalekcyjnych, w tym zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym SKS. W

                                                  10
ramach działalności wychowawczej szkoła organizuje coroczny rajd po Gorcach w
okresie jesiennym oraz Dzień Sportów Zimowych. W szkole działa Klub
Honorowych Krwiodawców, Szkolne Koło Caritas, Liga Ochrony Przyrody oraz
warsztaty dziennikarskie, których efektem jest gazetka szkolna „Oxygenium”. W
ramach współpracy zagranicznej absolwenci naszej szkoły mogą wyjeżdżać na
dwuletnie kontrakty do Danii i tam szkolić swoje umiejętności zawodowe.
Większość informacji o szkole, atmosferze w niej panującej można znaleźć na
stronie: www.zsr.nowytarg.pl
                                     11
   Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława
   Zamoyskiego w Zakopanem
   34-500 Zakopane, ul. Partyzantów 1/5
   Powiat tatrzański
   tel: (18) 2066846 , lub (18) 2066249
   Fax: (18) 2066846 w. 201
   e-mail: zsht@mati.com.pl
   strona www: www.hotelarz.zakopane.edu.pl

   Dyrektor Szkoły: Stanisław Stachoń


Typ szkoły                        Oddział


               Zawód                 Języki obce       Przedmioty dodatkowe


            Technik hotelarstwa        język angielski, język niemiecki


            Technik hotelarstwa        język angielski, język niemiecki


            Technik hotelarstwa        język angielski, język niemiecki


            Technik hotelarstwa        język angielski, język francuski
Technikum
            Technik ekonomista        język angielski, język niemiecki


            Technik informatyk        język angielski, język niemiecki


            Technik handlowiec        język angielski, język niemiecki


               Kucharz           język angielski, język francuski


       Technik organizacji usług gastronomicznych  język angielski, język francuski
   Informacje dodatkowe:

   Szkoła dysponuje odpowiednimi budynkami i dobrze wyposażonymi pracowniami
   do nauczania specjalistycznych przedmiotów zawodowych. Posiadamy świetnie
   wyposażoną bibliotekę i skomputeryzowaną czytelnię. Mamy szerokopasmowy
   dostęp do internetu, który wraz z innymi zasobami jest powszechnie udostępniony
   poprzez rozległą szkolną sieć komputerową. Posiadamy dwie sale gimnastyczne,
   boisko - zimą zaś sztuczne lodowisko. Młodzieży zamiejscowej proponujemy
   zamieszkanie w internacie szkolnym. Od wielu lat współpracujemy ze szkołami
   zagranicznymi (Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Absolwenci szkoły osiągają
   bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających
   kwalifikacje zawodowe.


                                                        12
  Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im Stanisława
  Marusarza w Zakopanem
  34-500 Zakopane, ul. Droga do Olczy 26
  Powiat tatrzański
  tel: (18) 2013152 , lub (18) 2061202
  Fax: (18) 2013152 w. 30
  e-mail: zsms@tatrynet.pl
  strona www: zsms.tatrynet.pl

  Dyrektor Szkoły: Barbara Sobańska


  Typ szkoły                    Oddział


             Zajęcia edukacyjne    Klasy                Przedmioty
                                  Języki obce
           w rozszerzonym zakresie  dwujęzyczne               dodatkowe
   Liceum
ogólnokształcące
                                język angielski, język
             biologia, geografia
                                   niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  Podanie o przyjęcie do liceum mogą składać kandydaci posiadający minimum II
  klasę sportową w jednej z dyscyplin: narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, skoki
  narciarskie, kombinacja norweska, biathlon, snowboard, łyżwiarstwo szybkie. O
  przyjęciu do szkoły decyduje wynik egzaminu sprawnościowego przeprowadzanego
  w szkole, kryteria Polskich Związków Sportowych oraz ilość punktów egzaminu
  gimnazjalnego (OKE). Szkoła posiada internat i stołówkę.
                                                   13
  Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w
  Zakopanem
  34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 35
  Powiat tatrzański
  tel: (18) 124 63, lub (18) 631 91
  Fax: (18) 124 63
  e-mail: zsp2@zakopane.biz.pl
  strona www: zsp-kenar.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Stanisław Cukier


Typ szkoły                          Oddział


           Profil        Języki obce           Przedmioty dodatkowe
 Liceum
profilowane
       Rzemiosło artystyczne i   język angielski,  Historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy
        użytkowe w metalu     język francuski      projektowania, podstawy fotografii i filmu
  Informacje dodatkowe:

  Szkoła kształci w kierunku: - formy użytkowe, specjalizacje: snycerstwo,
  meblarstwo, lutnictwo. Czteroletnie Liceum Plastyczne daje wykształcenie
  plastyczne oraz wykształcenie ogólne w zakresie liceum profilowanego, umożliwia
  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
                                                        14
  ZESPÓŁ SZKÓŁ PRYWATNYCH JANINY GOŚCIEJ
  REGIONALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁ.HR
  ZAMOYSKIEGO
  34 - 500 Zakopane, ul. Chałubińskiego 30
  Powiat tatrzański
  tel: (18) 2000307
  Fax: (18) 2000307
  e-mail: betlejem@neostrada.pl
  strona www: liceum.reg.w.interia.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Katarzyna Skórka


  Typ szkoły                        Oddział


             Zajęcia edukacyjne        Klasy                Przedmioty
                                      Języki obce
           w rozszerzonym zakresie     dwujęzyczne               dodatkowe


          język angielski, historia, język         język angielski, język
                polski                   niemiecki
   Liceum
ogólnokształcące
           język angielski, matematyka,           język angielski, język
               geografia                   niemiecki


                                   język angielski, język
          język angielski, biologia, chemia
                                      niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  Szkoła kameralna, oddziały do 20 osób. Podział na grupy w zakresie nauczania
  języka obcego nowożytnego wg poziomu zaawansowania. Indywidualne zajęcia z
  wybranych przedmiotów z uczniami nimi zainteresowanymi lub wybitnie
  uzdolnionymi. Zajęcia dodatkowe: filozofia, historia sztuki, j.łaciński, j.włoski. W
  szkole działają koła artystyczne i naukowe, redagowana jest gazeta szkolna. Język
  obowiązkowy dla wszystkich oddziałów - angielski. Jako drugi język można wybrać:
  niemiecki, francuski, rosyjski lub włoski.
                                                      15
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
  34-500 Zakopane, Kasprusie 35a
  Powiat tatrzański
  tel: (18) 2014747

  Fax: (18) 2014747
  e-mail: zakopane_slo@op.pl
  strona www: sto.zakopane.org.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Barbara Wilczyńska


  Typ szkoły                         Oddział


          Zajęcia edukacyjne w rozszerzonym       Klasy             Przedmioty
                                       Języki obce
                zakresie           dwujęzyczne           dodatkowe


          język angielski, język polski, historia,         język niemiecki,
             wiedza o społeczeństwie               język francuski
   Liceum
ogólnokształcące
                                      język niemiecki,
           język angielski, biologia, chemia
                                       język francuski


          język angielski, matematyka, fizyka i          język niemiecki,
                astronomia                  język francuski
  Informacje dodatkowe:

  Proponujemy: * rozszerzony program nauczania języka angielskiego ( 5 godzin
  tygodniowo) z podziałem na stopnie zaawansowania (przygotowanie do egzaminów:
  First Certificate in English lub Certificate in Advanced English); * grupy uczniów z
  podziałem na co najmniej 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym (wybrane przez
  ucznia) z następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o
  społeczeństwie, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka; * zajęcia
  dodatkowe z wiedzy o kulturze w języku angielskim; * zajęcia dodatkowe z filozofii;
  * udział w międzynarodowym programie „PEACE – lekcja tolerancji”; Zapewniamy:
  * naukę w małej, bezpiecznej szkole, w klasach kilkunastoosobowych; * nauczycieli
  o najwyższych kwalifikacjach; * indywidualne podejście i przyjazne traktowanie
  ucznia; * optymalne warunki rozwoju; * dzięki licznym projektom i kontaktom z
  zagranicą kształcenie ludzi otwartych i ciekawych świata.
                                                      16
 Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława
 Matlakowskiego
 34-500 Zakopane , Krupówki 8
 Powiat tatrzański
 tel: (18) 2014410 , lub (18) 2014410
 Fax: (18) 2014410
 e-mail: zsbzakopane@o2.pl
 strona www: www.budowlankazakopane.pl

 Dyrektor Szkoły: Stopka Marek


  Typ szkoły                      Oddział


                                         Przedmioty
                 Zawód            Języki obce
                                         dodatkowe


                             język angielski, język
             Technik budownictwa
                                niemiecki
  Technikum
                             język angielski, język
           Technik architektury krajobrazu
                                niemiecki


                             język angielski, język
            Technik urządzeń sanitarnych
                                niemiecki


                                         Przedmioty
                 Zawód            Języki obce
                                         dodatkowe


                 Stolarz          język angielski
Zasadnicza szkoła
  zawodowa
                  Cieśla          język angielski


            Monter instalacji i urządzeń
                              język angielski
                sanitarnych
 Informacje dodatkowe:

 SZKOŁA ISTNIEJE OD 131 LAT. Szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową. Od
 kilku lat ZSB współpracuje ze szkołami ze Szwecji, Francji i Niemiec. W szkole
 działa Zespół Regionalny „BUDORZE” oraz klub sportowy"MALTA"
                                                17
  Prywatne Technikum Hotelarskie
  34-500 Zakopane, ul.Jana Pawła II 10a
  Powiat tatrzański
  tel: (18) 2012390
  Fax: (18) 2012390
  e-mail: hotelarz@hotelarz.com.pl
  strona www: www.hotelarz.com.pl

  Dyrektor Szkoły: Jan Kurzysz


Typ szkoły                        Oddział


           Zawód              Języki obce       Przedmioty dodatkowe
Technikum
        Technik hotelarstwa     język angielski, język niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  Prywatne Technikum Hotelarskie w Zakopanem jest najstarszą niepubliczną szkołą
  tego typu w Polsce. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Naszym
  największym atutem jest niewielka liczba uczniów w klasach i w szkole. Liczne i
  różnorodne zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę pozwalają naszym
  uczniom poszerzyć wiedzę zarówno ogólną jak i zawodową.
                                                   18
 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Aleksandra Dziedzica
 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 14 B
 Powiat tatrzański
 tel: (18) 2063435
 Fax: (18) 2062691
 e-mail: zsz1Zakopane@interia.pl
 strona www:

 Dyrektor Szkoły: mgr inż. Ewa Duda


  Typ szkoły                     Oddział


                                        Przedmioty
                  Zawód          Języki obce
                                        dodatkowe
  Technikum
                           język niemiecki, język
            Technik technologii żywności
                               angielski


                                        Przedmioty
                  Zawód          Języki obce
                                        dodatkowe


            Kucharz małej gastronomii    język niemiecki


                Sprzedawca        język niemiecki


Zasadnicza szkoła
                  Fryzjer        język niemiecki
  zawodowa


              Mechanik pojazdów
                             język niemiecki
               samochodowych


                  Stolarz        język niemiecki


             Klasa wielozawodowa mp     język niemiecki
 Informacje dodatkowe:

 W skład Zespołu wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych
 pracowników   oraz   Technikum  Przemysłu  Spożywczego.  W  klasach
 wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauczanie teoretycznych
 przedmiotów zawodowych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4
 tygodni w każdej klasie na kursach w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego w innych
 miejscowościach (np. Limanowa, Tymbark, Gorlice, Kraków, Nowy Targ). W szkole
 panuje przyjazna atmosfera.
                                              19
  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  34-500 Zakopane, Słoneczna 1
  Powiat tatrzański
  tel: (18) 2014620
  Fax: (18) 2014620
  e-mail: lo_balzer@poczta.zakopane.pl
  strona www: www.zso-zakopane.pl

  Dyrektor Szkoły: Marek Donatowicz


  Typ szkoły                        Oddział


             Zajęcia edukacyjne       Klasy
                                    Języki obce     Przedmioty dodatkowe
           w rozszerzonym zakresie    dwujęzyczne


                                  język angielski, język
            matematyka, geografia
                                     niemiecki


                                  język angielski, język
          matematyka, fizyka i astronomia
                                     niemiecki
   Liceum
ogólnokształcące
                                  język angielski, język język łaciński i kultura
             biologia, chemia
                                     niemiecki        antyczna


                                  język angielski, język język łaciński i kultura
            język polski, historia
                                     niemiecki        antyczna


             historia, wiedza o            język angielski, język język łaciński i kultura
              społeczeństwie                niemiecki        antyczna
  Informacje dodatkowe:

  Nasza szkoła to : wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska i przyjazna atmosfera.
  Baza szkoły - 20 sal dydaktycznych, 2 pracownie komputerowe, sala gimnastyczna,
  siłownia, sauna, biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, możliwość
  korzystania ze stołówki. Szeroki wybór kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
  Szkoła wydaje własną gazetę redagowaną przez uczniów -"eLO Balzer". Prowadzimy
  wymianę młodzieży z dwoma szkołami - niemiecką we Flensburgu i szwedzką
  Bolandsskolam.
                                                        20
               Cech Rzemiosł Różnych w Zakopanem
                    www.cech.zakopane.pl
                      ul. Gimnazjalna 1
                      34-500 Zakopane
                     cech.zakopane@wp.pl
                tel. 018 2068501 ; tel/fax 018 2068334
              rezerwacja pokoi gościnnych tel. 018 2068780

              Kierownik biura Cechu: mgr Jarosław Jach
               Główna księgowa Cechu: Anna Krzyściak
             Inspektor ds. szkolenia zawodowego: Sylwia Loley
           Kierownik części hotelowej: Małgorzata Kubicka-Gwizdała

        DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY O PRACĘ
      W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO
 Do Cechu należy dostarczyć:
 Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum,
 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie
 Informacje osobowe ucznia: imiona rodziców, adres zamieszkania ucznia, data i miejsce
 urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, datę rozpoczęcia praktyki, wybrany
 zawód, adres i nazwę zakładu szkolącego, informację o wybranej formie kształcenia
 teoretycznego - szkoła zawodowa lub inne formy poza szkolne.

 Umowy podpisywane są w Cechu podczas dyżuru Straszego Cechu -w każdą środę w godzinach
 13:00 do 15:00.
 W podpisaniu umowy biorą udział: uczeń, właściciel zakładu rzemieślniczego lub osoba przez
 niego upoważniona, jeden z rodziców ucznia lub jego prawny opiekun.

          Mistrzowie w Cechu w Zakopanem szkolą w zawodach:
Ślusarstwo                    Krawiectwo
Złotnictwo                    Kuśnierstwo
Wyprawa skór futerkowych             Ciesielstwo
Blacharstwo pojazdowe               Elektromechanika
Mechanika pojazdowa                Cukiernictwo
Lakiernictwo pojazdowe              Piekarstwo
Elektromechanika pojazdowa            Fryzjerstwo
Malarstwo - Tapeciarstwo             Snycerstwo
Blacharstwo budowlane               Stolarstwo
Instalatorstwo sanitarne i c.o.          Murarstwo
Instalatorstwo elektryczne            Rzeźnik - wędliniarz
Kuchmistrzostwo
                                               21
Cech Rzemiósł Różnych
ul. Szaflarska 9
34-400 Nowy Targ

www.cechnowytarg.pl

Biuro Cechu czynne od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie stron w godzinach 8:00 - 14:00.

Kontakt telefoniczny:
+48 (18) 266 20 71
+48 (18) 266 58 00

E-mail: sekretariat@cech.nowytarg.pl


  Informacja o szkole:
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu
    jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Cech Rzemiosł Różnych w
    Nowym Targu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła
    kształci we wszystkich specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodów
    MEN. Kształcenie odbywa się w systemie dwuletnim i trzyletnim. Zajęcia
    szkolne odbywają się w Szkole Podstawowej nr.2 w Nowym Targu. Po
    ukończeniu Szkoły Zawodowej można podjąć naukę w Technikum
    Uzupełniającym o dowolnym kierunku, lub Liceum Uzupełniającym. Szkoła
    prowadzi klasy dla uczniów pobierających praktykę zawodową u
    pracodawcy (pracownicy młodociani) W szkole prowadzona jest nauka
    języka niemieckiego. Posiadamy własną nowocześnie wyposażoną
    pracownię komputerową z całodobowym nieograniczonym dostępem do
    Internetu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali
    gimnastycznej i pełnowymiarowych boiskach szkolnych Zajęcia w szkole
    odbywają się od godzin południowych i są dostosowane czasowo do
    rozkładu jazdy autobusów i busów
  Gwarantujemy:
    Wysoki poziom nauczania. Naukę języka obcego na wysokim poziomie.
    Dobrą współpracę z pracodawcami. Bardzo dobre relacje z rodzicami. Miłą
    atmosferę nauki. Kadrę nauczycielską o wysokim stopniu profesjonalizmu.
  Wymagane dokumenty:
  Kandydaci do ZSZ CRR w Nowym Targu składają w sekretariacie Cechu Rzemiosł
  Różnych w Nowym Targu ul. Szaflarska 9 następujące dokumenty:

     podanie z zaznaczeniem wybranego zawodu (wzór do pobrania w
     sekretariacie CRR, lub ze strony TUTAJ)
     życiorys
     świadectwo zdrowia określające przydatność do wykonywania zawodu
     kserokopię aktu urodzenia
     świadectwo ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora
     gimnazjum kopię tego świadectwa
     oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, lub
     poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego zaświadczenia
     dwie fotografie, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
     odpis umowy o praktykę zawodową Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Krakowie z siedzibą
 w Czarnym Dunajcu
                                     22
 34-470 Czarny Dunajec, Mościckiego 8
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2657173
 Fax: (18) 2657173
 e-mail:
 strona www: www.zdzdunajec.neostrada.pl

 Dyrektor Szkoły: mgr Stanisław Papuga


    Typ szkoły                    Oddział


                     Zawód      Języki obce   Przedmioty dodatkowe


Zasadnicza szkoła zawodowa        Elektryk    język niemiecki


                Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki
 Informacje dodatkowe:

 klasa wielozawodowa kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych,
 kucharz małej gastronomii, sprzedawca, lakiernik, blacharz samochodowy,
 elektromechanik, cukiernik, fryzjer, murarz.
                                               23
   Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Rabce -
   Zdroju
   34-700 Rabka - Zdrój, ul. Jana Pawła II 48
   Powiat nowotarski
   tel: (18) 2677467
   Fax: (18) 2677467
   e-mail: dyrektor-logm@tlen.pl
   strona www: www.szkola-katolicka.region-rabka.pl

   Dyrektor Szkoły: mgr Ewa Kraus


  Typ szkoły                         Oddział


          Zajęcia edukacyjne
                        Klasy
          w rozszerzonym            Języki obce       Przedmioty dodatkowe
                      dwujęzyczne
            zakresie


                               język
                                     Zamiast języka niemieckiego jest możliwość
                              angielski,
          język polski, historia                 nauki języka francuskiego. Język łaciński i
                               język
                                      kultura antyczna dla zainteresowanych.
                              niemiecki
   Liceum
ogólnokształcące
                               język
                                     Zamiast języka niemieckiego jest możliwość
                              angielski,
           biologia, chemia                   nauki języka francuskiego. Język łaciński i
                               język
                                      kultura antyczna dla zainteresowanych.
                              niemiecki


                               język
                                     Zamiast języka niemieckiego jest możliwość
          matematyka, fizyka i          angielski,
                                     nauki języka francuskiego. Język łaciński i
            astronomia              język
                                      kultura antyczna dla zainteresowanych.
                              niemiecki
   Informacje dodatkowe:

   Nasze liceum jest szkołą katolicką. W budynku mieści się kaplica szkolna. Oddziały
   klasowe liczą około 24 uczniów. Szkoła posiada pracownię biologiczno-chemiczną,
   informatyczną, językową i salę multimedialną. W szkole działa kafejka internetowa.
   Szczególną opieką otoczona jest młodzież przez pedagoga szkolnego i duszpasterza
   szkoły. Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w różnych zajęciach
   pozalekcyjnych, między innymi: Akademia Filmowa w Krakowie, Dyskusyjny Klub
   Filmowy KADR, Szkolny Klub Turystyczny TRAMP, klub szachowy, zespół
   muzyczny i chór, aerobik, koła przedmiotowe. Szkoła jest usytuowana w centrum
   Rabki, w okolicy dworca. SZKOŁA PUBLICZNA - NAUKA BEZPŁATNA!
                                                         24
  PRYWATNA SZKOŁA ZAWODOWA W JABŁONCE
  34-480 Jabłonka, Sobieskiego 78
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2652483 , lub (18) 2642151
  Fax: (18) 2642150
  e-mail: jablonka@szkoly-jg.pl
  strona www: www.szkoly-jg.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr inż. Grażyna Pilch


    Typ szkoły                      Oddział


                      Zawód          Języki obce   Przedmioty dodatkowe


                      Fryzjer        język angielski


                 Kucharz małej gastronomii    język angielski


Zasadnicza szkoła zawodowa  Mechanik pojazdów samochodowych   język angielski


                    Sprzedawca        język angielski


                      Stolarz        język angielski


                     Krawiec         język angielski
  Informacje dodatkowe:

  Możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie. Całodobowa
  opieka kadry wychowawczej. Zapewniamy praktykę zawodową we własnych
  warsztatach szkoleniowych i u pracodawców. Wynagrodzenie jest zgodne z
  przepisami dla młodocianych pracowników. Dodatkowe bezpłatne zajęcia w
  zależności od zainteresowań uczniów (kółko artystyczne, plastyczne, sportowe itp.).
  Młodzież może również korzystać z sali rekreacyjno-sportowej (siłownia, bilard,
  ping-pong itp.). Kucharz małej gastronomii – poszerzony o kurs kelner-barman.
  Sprzedawca – poszerzony o kurs kelner-barman. Mechanik pojazdów
  samochodowych – poszerzony o kurs wózków widłowych. Fryzjer – poszerzony o
  kurs kosmetyczny.
                                                   25
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niedzicy
 34-441 Niedzica, 3 Maja 97
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2629589
 Fax: (18) 2629589
 e-mail: zspniedzica@wp.pl
 strona www:

 Dyrektor Szkoły: p.o. mgr inż. Zofia Róż


    Typ szkoły                    Oddział


                    Zawód       Języki obce   Przedmioty dodatkowe
Zasadnicza szkoła zawodowa
                Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki
 Informacje dodatkowe:

 Szkoła dysponuje m.in. pełnowymiarową halą sportową, siłownią, boiskiem
 sportowym, pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią, pracownią do
 nauczania kucharstwa.
                                               26
  Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte
  34-480 Jabłonka, Podhalańska 3
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2652317 , lub (18) 2652366
  Fax: (18) 2652317
  e-mail: poczta@zsjablonka.edu.pl
  strona www: zsjablonka.edu.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Aniela Stopka


  Typ szkoły                         Oddział


          Zajęcia edukacyjne w rozszerzonym     Klasy                Przedmioty
                                        Języki obce
                 zakresie          dwujęzyczne              dodatkowe


          historia, geografia, język angielski,         język angielski, język
                język niemiecki                 niemiecki


   Liceum     informatyka, matematyka, język            język angielski, język
ogólnokształcące        angielski                    rosyjski


          geografia, biologia, język angielski,         język angielski, język
               język niemiecki                  niemiecki


           geografia, matematyka, język            język angielski, język
            niemiecki, język angielski               niemiecki


                                                  Przedmioty
                      Zawód                Języki obce
                                                  dodatkowe


                                     język angielski, język
                  Technik handlowiec
                                        niemiecki
  Technikum
                                     język angielski, język
                   Technik informatyk
                                        niemiecki


                                     język angielski, język
            Technik żywienia i gospodarstwa domowego
                                        niemiecki


                                                  Przedmioty
                      Zawód                Języki obce
                                                  dodatkowe
Zasadnicza szkoła
  zawodowa
                 Klasa wielozawodowa mp           język niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  We wszystkich klasach istnieje możliwość pobierania nauki języka słowackiego jako

                                                        27
drugiego języka obcego. Zajęcia te prowadzone są międzyklasowo i
międzyoddziałowo. Szkoła posiada 4 pracownie komputerowe z dostępem do
internetu, klasopracownie językowe, bibliotekę z czytelnią multimedialną, piękną
aulę, siłownię, salę gimnastyczną, kawiarenkę szkolną i sklepik uczniowski.
Posiadamy również stołówkę. Prowadzimy wymiany naukowe ze szkołami z Litwy,
Łotwy, Estonii, Słowacji, Austrii i Słowenii. W Szkole działają koła przedmiotowe ze
wszystkich zajęć edukacyjnych, klub informatyki, kółko teatralne, SKS i Chór
Szkolny. Uwaga dot. wyboru rozszerzeń języków obcych w oddziałach LO: IA, IC, ID
-można wybrać j.angielski lub j. niemiecki. W Zasadniczej Szkole Zawodowej
Rolniczej klasa pierwsza jest klasą wielozawodową.
                                         28
  I Liceum Ogólnokształcące im.Eugeniusza Romera
  34-700 Rabka-Zdrój, Jana Pawła II 41
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2677030
  Fax: (18) 2677030
  e-mail: lo1rabka@romer.region-rabka.pl
  strona www: www.romer.region-rabka.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Marek Świder


  Typ szkoły                        Oddział


             Zajęcia edukacyjne       Klasy                Przedmioty
                                      Języki obce
            w rozszerzonym zakresie     dwujęzyczne               dodatkowe


                                   język angielski, język
          matematyka, fizyka i astronomia
                                      niemiecki


                                   język angielski, język
            matematyka, geografia
                                      niemiecki
   Liceum
ogólnokształcące
          język polski, historia, wiedza o         język angielski, język
              społeczeństwie                 niemiecki


           geografia, historia, wiedza o          język angielski, język
              społeczeństwie                  niemiecki


                                   język angielski, język
           biologia, chemia, geografia
                                      niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju – najstarsza
  szkoła w Rabce-Zdroju założona w 1924r. przez dra Jana Wieczorkowskiego. Szkoła
  mieści się w dwóch zabytkowych budynkach, a aktualnie trwa dobudowa nowego
  skrzydła wraz z salą gimnastyczną. Dla uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia
  pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego oraz liczne koła
  zainteresowań. Uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających wiedzę o kulturze
  m.in. w ramach Akademii Filmowej oraz w wymianie międzynarodowej z
  Niemcami. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach
  przedmiotowych oraz w zawodach sportowych.
                                                      29
  Zespół Szkół w Rabce-Zdroju
  34-700 Rabka-Zdrój, Kościuszki 9
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2677029
  Fax: (18) 2677029
  e-mail: lo2r@wp.pl
  strona www: lo2rabka.edu.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Irena Jaworska


  Typ szkoły                        Oddział


             Zajęcia edukacyjne        Klasy                Przedmioty
                                      Języki obce
            w rozszerzonym zakresie     dwujęzyczne               dodatkowe


           język polski, historia, język          język angielski, język
                angielski                   niemiecki
   Liceum
ogólnokształcące
                                    język angielski, język
              biologia, chemia
                                       niemiecki


          matematyka, fizyka i astronomia,          język angielski, język
               geografia                    niemiecki


                                                Przedmioty
                     Zawód               Języki obce
                                                dodatkowe
 Technikum
                                    język angielski, język
                  Technik informatyk
                                       niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  Szkoła posiada nowoczesną salę komputerową i multimedialną, salę gimnastyczną
  ze ścianką wspinaczkową oraz bibliotekę z centrum multimedialnym. Działają w
  szkole koła zainteresowań: geograficzne, biologiczne, teatralne. Nauczyciele
  egzaminatorzy OKE prowadzą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów.
  We współpracy z Liceum Jezuickim w Gdańsku prowadzone są projekty edukacyjne
  z zakresu ekologii i regionalizmu. Dla chętnych istnieje możliwość nauki języka
  rosyjskiego w grupach międzyoddziałowych.
                                                       30
  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  34-450 Krościenko n.D., Zdrojowa 11
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2623025
  Fax: (18) 2623025
  e-mail: lokros@neostrada.pl
  strona www: www.lo.kroscienko.pl

  Dyrektor Szkoły: mgr Zofia Krępa


  Typ szkoły                        Oddział


             Zajęcia edukacyjne        Klasy                Przedmioty
                                      Języki obce
           w rozszerzonym zakresie     dwujęzyczne               dodatkowe


          fizyka i astronomia, informatyka,         język angielski, język
               matematyka                  niemiecki


   Liceum      biologia, chemia, fizyka i           język angielski, język
ogólnokształcące       astronomia                  niemiecki


          historia, język angielski, język         język angielski, język
                 polski                   francuski


           geografia, język angielski,           język angielski, język
              matematyka                    rosyjski
  Informacje dodatkowe:

  Szkoła o przyjaznej atmosferze. W szkole realizowała liczne programy edukacyjno-
  wychowawcze, z których najważniejsze to: Moja Szkoła w Unii Europejskiej,
  Otwarta Szkoła, programy profilaktyczne oraz brała udział w wymianie
  międzynarodowej w ramach Programu Socrates-Comenius. Uczniowie mają
  możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach i
  konkursach. Posiadamy dwie pracownie komputerowe oraz multimedialne centrum
  biblioteczne. Języki obce nauczane są w oddziałach międzyklasowych.
                                                      31
   Zespół Szkół Ogólnokształcących
   34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 523
   Powiat nowotarski
   tel: (18) 2634099 w. 12, lub (18) 2634812
   Fax: (18) 2634099
   e-mail: kuligajan@gmail.com
   strona www: www.zsolw.waw.pl

   Dyrektor Szkoły: Jan Kuliga


  Typ szkoły                       Oddział


              Zajęcia edukacyjne      Klasy                 Przedmioty
                                      Języki obce
            w rozszerzonym zakresie    dwujęzyczne               dodatkowe


   Liceum     język angielski, matematyka,          język angielski, język
 ogólnokształcące       geografia                  niemiecki


                                   język angielski, język
            język niemiecki, biologia
                                      niemiecki


                                                Przedmioty
                     Profil              Języki obce
                                                dodatkowe


                                   język angielski, język
Liceum profilowane      Ekonomiczno-administracyjny
                                      niemiecki


                                   język angielski, język
                 Zarządzanie informacją
                                      niemiecki
   Informacje dodatkowe:

   Szkoła posiada posiada 3 pracownie komputerowe z dostępem do
   szerokopasmowego internetu, pełnowymiarową halę sportową, stołówkę, jadalnię.
   Oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych. Osiąga sukcesy sportowe na szczeblu
   powiatowym. Uczniowie uczestniczą także w licznych konkursach przedmiotowych.
   W roku szkolnym 2007/2008 szkoła uczestniczy w projekcie "Śpiewająca Polska".
   Zajęcia z zakresu przedmiotów rozszerzonych realizowane są w zespołach
   międzyoddziałowych, co zapewnia każdemu uczniowi realizację przedmiotów
   zgodnie z jego preferencjami. Istnieje możliwość realizacji innych niż wskazane
   przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią w
   większości nauczyciele, posiadający uprawnienia egzaminatorów OKE. W Liceum
   Profilowanym istnieje możliwość utworzenia jednego oddziału dwuprofilowego.
                                                      32
  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. M.L.
  Jakubowskiego Liceum Ogólnokształcące
  34-700 RABKA -ZDRÓJ, PROF. JANA RUDNIKA 3 B
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2676060 w. 303, lub (18) 2676060 w. 364
  Fax: (18) 2676060 w. 301
  e-mail: zsorabka@vp.pl
  strona www: www.zsojakubowski.pl

  Dyrektor Szkoły: Urszula Dec - Palarczyk


  Typ szkoły                   Oddział


            Zajęcia edukacyjne    Klasy                Przedmioty
                                 Języki obce
          w rozszerzonym zakresie  dwujęzyczne               dodatkowe


   Liceum                         język angielski, język
          matematyka, geografia
ogólnokształcące                          niemiecki


                               język angielski, język
           język polski, biologia
                                  francuski
  Informacje dodatkowe:

  Liceum Ogólnokształcące działa przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce -
  Zdrój. Uczniami są pacjenci przewlekle chorzy przebywający na leczeniu w tut.
  Instytucie oraz uczniowie leczeni ambulatoryjnie z terenu Rabki i okolic. Szkoła
  usytułowana jest na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Warunkiem przyjęcia
  do LO jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o leczeniu w IGiChP oraz
  orzeczenia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W Zespole Szkół
  Ogólnokształcących przy IGiChP działają kółka: muzyczne, turystyczne i SKS.
  Uczniowie mogą wybrać do nauki dwa języki obce z pośród: j. angielskiego, j.
  niemieckiegi, j francuskiego, w zależności od tego, których języków obcych uczyli się
  w szkole macierzystej.
                                                  33
 PRYWATNA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY
 34-460 Szczawnica, Szlachtowska 75b
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2622780
 Fax: (18) 2622780
 e-mail: szczawnica@szkoly-jg.pl
 strona www: www.szkoly-jg.pl

 Dyrektor Szkoły: ANNA PTAK


    Typ szkoły                    Oddział


                    Zawód      Języki obce   Przedmioty dodatkowe
Zasadnicza szkoła zawodowa
                Klasa wielozawodowa mp  język niemiecki
 Informacje dodatkowe:

 - szkoła jest bezpłatna, - nauka w zawodach: kucharz małej gastronomii, fryzjer,
 mechanik pojazdów samochodowych; - zapewniamy praktykę w warsztatach
 szkoleniowo - produkcyjnych u pracodawcy - możliwość bezpłatnego
 zakwaterowania i wyżywienia w internacie;
                                               34
  Zespół Szkół Zawodowych i Placówek
  34-450 Krościenko nad Dunajcem, Jagiellońska 4
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2623012
  Fax: (18) 2623012
  e-mail: zsz_kroscienko_ndop.pl
  strona www: www.zsz.e-kroscienko.pl

  Dyrektor Szkoły: Halina Galas


  Typ szkoły                      Oddział


                                           Przedmioty
                   Profil             Języki obce
                                           dodatkowe


                              język angielski, język
Liceum profilowane    Ekonomiczno-administracyjny
                                 niemiecki


                              język angielski, język
              Zarządzanie informacją
                                 niemiecki


                                           Przedmioty
                  Zawód              Języki obce
                                           dodatkowe


                              język niemiecki, język
                  Kucharz
                                 francuski


                              język niemiecki, język
                  Kelner
                                 francuski
  Technikum
                              język angielski, język
               Technik hotelarstwa
                                 francuski


                              język angielski, język
               Technik informatyk
                                 niemiecki


            Technik żywienia i gospodarstwa   język niemiecki, język
                 domowego            francuski


                                           Przedmioty
                  Zawód              Języki obce
                                           dodatkowe

Zasadnicza szkoła
  zawodowa        Kucharz małej gastronomii      język francuski


              Klasa wielozawodowa mp       język francuski
  Informacje dodatkowe:

                                                 35
Szkoła z długoletnią tradycją kształcenia młodzieży w zawodach gastronomicznych.
Posiada nowocześnie wyposażone pracownie do kształcenia w zawodach. Praktyki
zawodowe w zawodach gastronomicznych odbywają się w Centrum Kształcenia
Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek. Nowa część szkoły
oddana do użytku w 2006r. - przestronne sale, bardzo dobre warunki do nauki, 2
pracownie komputerowe, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Wygodne położenie i dojazd z okolicznych miejscowości.
                                       36
  Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św.
  Jana Bosko
  34-470 Czarny Dunajec, Kmietowicza 2
  Powiat nowotarski
  tel: (18) 2657670
  Fax: (18) 2657670
  e-mail: dunajec@sdb.krakow.pl
  strona www: www.pslodunajec.info

  Dyrektor Szkoły: ks. mgr Wojciech Strzelecki sdb


  Typ szkoły                       Oddział


             Zajęcia edukacyjne       Klasy                Przedmioty
                                     Języki obce
           w rozszerzonym zakresie     dwujęzyczne               dodatkowe


   Liceum    język polski, historia, wiedza o         język angielski, język
ogólnokształcące      społeczeństwie                 niemiecki


                                   język angielski, język
           geografia, język angielski
                                      niemiecki
  Informacje dodatkowe:

  Program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich i systemie
  prewencyjnym św. Jana Bosko. Własna kaplica dostępna dla uczniów. Szkoła
  kameralna ok. 120 uczniów, w której panuje duch rodzinny. Zajęcia pozalekcyjne:
  klub sportowy SALOS (piłka nożna, tenis stołowy - dobre wyposażenie w sprzęt
  sportowy), ORATORIUM możliwość realizacji potrzeby wolontariatu w służbie
  dzieciom (koła: taneczne, informatyczne, plastyczne, nauki gry na gitarze, teatralne
  i inne), obozy letnie sportowe i rekreacyjne, obóz integracyjny dla klas pierwszych.
  Możliwość wypowiedzenia się poprzez twórczość (koncerty, akademie, kabaret,
  gazetka szkolna). Pracownia informatyczna wyposażona w licencjonowane
  oprogramowanie (Windows XP Prof., Office 2007, CorelDraw X3 Suite). Możliwość
  otrzymania stypendiów.
                                                      37
 PRYWATNA SZKOŁA ZAWODOWA W JABŁONCE
 34-480 Jabłonka, Sobieskiego 78
 Powiat nowotarski
 tel: (18) 2652483 , lub (18) 2642151
 Fax: (18) 2642150
 e-mail: jablonka@szkoly-jg.pl
 strona www: www.szkoly-jg.pl

 Dyrektor Szkoły: mgr inż. Grażyna Pilch


    Typ szkoły                    Oddział


                    Zawód       Języki obce   Przedmioty dodatkowe


Zasadnicza szkoła zawodowa   Klasa wielozawodowa mp  język angielski


                Klasa wielozawodowa mp  język angielski
 Informacje dodatkowe:

 Szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii
 poszerzony o kurs kelner-barman, sprzedawca - poszerzony o kurs kelner-barman,
 mechanik pojazdów samochodowych - poszerzony o kurs wózków widłowych,
 fryzjer - poszerzony o kurs kosmetyczny, stolarz - poszerzony o kurs wózków
 widłowych, krawiec - poszerzony o kurs kosmetyczny. Możliwość bezpłatnego
 zakwaterowania i wyżywienia w internacie. Całodobowa opieka kadry
 wychowawczej. Zapewniamy praktykę zawodową we własnych warsztatach
 szkoleniowych i u pracodawców. Wynagrodzenie jest zgodne z przepisami dla
 młodocianych pracowników. Dodatkowe bezpłatne zajęcia w zależności od
 zainteresowań uczniów (kółko artystyczne, plastyczne, sportowe itp.). Młodzież
 może również korzystać z sali rekreacyjno-sportowej (siłownia, bilard, ping-pong,
 itp.).
                                                 38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:230
posted:5/28/2012
language:Polish
pages:38