Universitatea Babes�Bolyai, Cluj�Napoca by We1QU6

VIEWS: 0 PAGES: 10

									Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Anul universitar 2010-2011
Semestrul II


 I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Teoria şi metodologia curriculumului
Codul: PED 1208
Numărul de credite: 7
Locul de desfăşurare: Sala Dimitrie Todoran, Sindicatelor, nr. 7 - curs
            Sala Dimitrie Todoran, Sindicatelor, nr. 7 - lucrări

Programarea în orar a activităţilor: Curs: 2 h/săptămână
                   Lucrări: 2 h/săptămână

 II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Nume, titlul ştiinţific: Prof. univ. dr. Muşata Bocoş
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
e-mail: musata.bocos@yahoo.com, telefon 0722809970
Ore de audienţă: Se vor stabili la începutul semestrului

III. Descrierea disciplinei:
    Curriculumul reprezintă o categorie centrală a educaţiei contemporane, atât la
nivel teoretic, cât şi practic-acţional. El modifică semnificativ abordările conceptuale din
educaţie, precum şi praxisul educaţional, conferindu-i şi consolidându-i propria identitate.
    Obiectivele educaţionale vizate prin această disciplină sunt:
  definirea şi operaţionalizarea conceptului de curriculum şi analizarea ipostazelor
   curriculare;
  explicitarea necesităţii introducerii conceptului de curriculum şi explicitarea
   conceptului de abordare curriculară;
  analizarea principiilor de elaborare a curriculumului şi a acţiunilor implicate;
  descrierea şi exemplificarea etapelor procesului curricular, formarea de competenţe
   specifice;
  formarea de competenţe de dezvoltare şi adaptare curriculară, de construire a unei
   oferte educaţionale diversificate;
  studierea critică a unor documente curriculare, analizarea şi discutarea realizărilor şi
   tendinţelor din reforma curriculară românească.
    Cursul şi lucrările practice se desfăşoară în module săptămânale de câte 4 ore (2
curs şi 2 seminar). Maniera de lucru este activizantă, asigurându-se condiţii pentru
implicarea autentică a studenţilor în procesul didactic, pentru exprimarea liberă a
opiniilor lor şi pentru adoptarea unei atitudini critice de către aceştia.
    Sistemele metodologice utilizate includ, cu precădere, conversaţia euristică,
explicaţia, problematizarea, modelarea, studiul de caz, activitatea independentă,
prelegerea, metode aplicate şi îmbinate în contextul diferitelor situaţii de instruire.

IV. Bibliografia obligatorie:
Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
    Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar. Conţinutul învăţământului, în "Pedagogie.
    Suporturi pentru formarea profesorilor", coord. M. Ionescu, V. Chiş, Editura Presa
    Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale, în "Didactica
    modernă", ediţia a II-a revizuită, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-
    Napoca
Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
    curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor,
    Editura Paralela 45, Piteşti.
Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura PUC, Cluj-
    Napoca
D'Hainaut, L. (coord.) (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, Editura
    Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
    University Press, Arad
Site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării: http://www.edu.ro

Aceste surse bibliografice sunt disponibile la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, care se află în incinta Bibliotecii centrale Universitare „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr.2, cod 400006
Telefon: 40-264-597092
Fax: 40-264-597633
E-mail: webmaster@bcucluj.ro.

 V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei:
Materialele utilizate în cadrul cursurilor şi al lucrărilor practice sunt:
    - retroproiector
    - videoproiector
    - planuri de învăţământ
    - programe şcolare
    - manuale
    - documente şi suporturi curriculare.

Notă: materialele sunt asigurate de către facultate.

VI. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor
  intermediare:

CURS 1. Curriculumul – etimologia şi evoluţia conceptului
Concepte cheie: cursă/ drum, conţinutul învăţământului, experienţă de învăţare, teoria
curriculumului.
LUCRAREA 1: Necesitatea introducerii conceptului de curriculum
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursele indicate mai
sus.
    Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
    1. Explicaţi de ce a fost necesară introducerea conceptului de curriculum?
    2. Explicitaţi relaţia dintre curriculum şi conţinutul învăţământului.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 10-30
    Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar. Conţinutul învăţământului, în
"Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor", coord. M. Ionescu, V. Chiş, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, paginile 95-97
    Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale, în "Didactica
modernă", ediţia a II-a revizuită, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
paginile 96-98.
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 106-142

CURS 2. Componentele curriculumului în abordare sistemică: obiectivele educaţionale;
conţinuturile instructiv-educative; strategiile de predare şi învăţare; strategiile de
evaluare.
Concepte cheie: abordare curriculară; abordare sistemică; finalităţi educaţionale;
obiective educaţionale; conţinuturi instructiv-educative; strategii de predare şi învăţare;
strategii de evaluare.
LUCRAREA 2: Abordare sistemică şi abordare curriculară
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursele indicate mai
sus.
    Temă pentru studenţi la lucrarea practică:
    Realizaţi o analiză sistemică a celor patru mari componente ale curriculumului:
obiective educaţionale, conţinuturi instructiv-educative, strategii de instruire, strategii de
evaluare.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 10-30
    Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar. Conţinutul învăţământului, în
"Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor", coord. M. Ionescu, V. Chiş, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, paginile 95-97
    Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale, în "Didactica
modernă", ediţia a II-a revizuită, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
paginile 96-98
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 106-142
    Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
University Press, Arad (capitolul II, paginile 47-75, capitolul V, paginile 139-154,
capitolul VI, paginile 155-183, capitolul XI, paginile 301-334)

CURS 3. Ipostaze ale curriculumului
Concepte cheie: curriculum ca reprezentare, curriculum ca proiect de acţiune, curriculum
ca acţiune propriu-zisă.
LUCRAREA 3: Diversitatea ipostazelor curriculumului - analiză pedagogică
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze cursul
    Temă pentru studenţi la lucrarea practică:
    Ilustraţi şi analizaţi pe un caz concret, triada ipostazelor curriculare.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 25-30
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 106-142
    Ungureanu, D. (2000) Educaţie şi curriculum, Editura Eurostampa, Timişoara.

CURS 4. Domeniile curriculumului: tipuri de curriculum; mediile curriculare; ciclurile
curriculare; ariile curriculare; nivele, cicluri, filiere şi profiluri/ specializări
Concepte cheie: tipologie curriculară; tipuri de curriculum; medii curriculare; arii
curiculare; structura sistemului de învăţământ; nivele, cicluri, filiere şi profiluri de
învăţământ (specializări).
LUCRAREA 4: Sistemul de învăţământ românesc
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursele indicate mai
sus şi să caute pe Site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării structura sistemului de
învăţământ din România.
    Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
    1. Elaboraţi un curriculum la decizia şcolii pentru o tematică de interes.
    2. Argumentaţi demersul de introducere a ariilor curriculare şi analizaţi critic
situaţia reală din şcoala românească. Propuneţi soluţii pentru ameliorarea situaţiei.
    3. Care este utilitatea practică a ciclurilor curriculare?
    4. Analizaţi şi discutaţi structura sistemului de învăţământ din România.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 95-116
    Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar. Conţinutul învăţământului, în
"Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor", coord. M. Ionescu, V. Chiş, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, paginile 97-102
    Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale, în "Didactica
modernă", ediţia a II-a revizuită, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
paginile 99-101
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 149-165
    Site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării: http://www.edu.ro

CURS 5. Paradigme curriculare actuale
Concepte cheie: paradigmă; context curricular; paradigmă curriculară; învăţământ
tradiţional; învăţământ modern; învăţământ formativ; educaţie integrală.
LUCRAREA 5: Paradigme educaţionale
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze cursul.
    Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
    Analizaţi următoarele paradigme specifice actualului context curricular:
    - paradigma învăţământului centrat pe elev
    - paradigma manualelor alternative
    - paradigma evaluării continue
    - paradigma competenţei.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti
    Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
University Press, Arad (capitolul III, paginile 76-126, capitolul XIII, paginile 352-436)

CURS 6. Proiectarea curriculumului
Concepte cheie: proiectare de curriculum; planificarea curriculumului; nivele de
proiectare a curriculumului; principii de proiectare a curriculumului; criterii de calitate a
proiectării curriculare
LUCRAREA 6: Diversitatea ipostazelor curriculumului - analiză pedagogică
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursa bibliografică
indicată şi să analizeze un model de proiectare curriculară, la alegere.
    Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
    1. Proiectaţi o situaţie de învăţare în vederea atingerii unei valori, a unui obiectiv
de referinţă (sarcini de lucru concrete).
    2. Propuneţi soluţii pentru ca, în baza autonomiei universitare, să se proiecteze, la
nivel de facultăţi, un curriculum mai flexibil, mai adaptat aşteptărilor educaţionale ale
studenţilor.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 121-149
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 170-187
    Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
PUC, Cluj-Napoca (paginile 103-109)


CURS 7. Implementarea curriculumului, evaluarea curriculumului şi reglarea/
ameliorarea procesului curricular
Concepte cheie: implementarea/ aplicarea curriculumului; nivele de aplicare; implicaţiile
proiectării curriculare în practica de predare; organizarea experienţelor de învăţare;
responsabilităţi la nivel guvernamental; responsabilităţi la nivel teritorial - zonal; funcţiile
şcolii; responsabilităţi ale profesorului.
LUCRAREA 7: Implementarea curriculumului, evaluarea curriculumului şi reglarea/
ameliorarea procesului curricular - Aplicaţii practice
     Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursa bibliografică
indicată şi să reflecteze la responsabilităţile existente pe diferitele niveluri de proiectare
curriculară şi la dificultăţile practice întâmpinate.
     Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
     1. Proiectaţi o situaţie de învăţare în vederea atingerii unei valori, a unui obiectiv
de referinţă (sarcini de lucru concrete).
     2. Propuneţi soluţii pentru ca, în baza autonomiei universitare, să se proiecteze, la
nivel de facultăţi, un curriculum mai flexibil, mai adaptat aşteptărilor educaţionale ale
studenţilor.
Bibliografie:
     Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 121-149
     Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 170-187
     Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
PUC, Cluj-Napoca (paginile 103-109)

CURS 8. Curriculum integrat
Concepte cheie: conţinuturile instruirii; integrarea conţinuturilor; curriculum
multidisciplinar; curriculum pluridisciplinar; curriculum interdisciplinar; curriculum
transdisciplinar.
LUCRAREA 8: Curriculum integrat - Aplicaţii practice
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursele bibliografice
indicate şi să analizeze diverse programe şcolare.
    Temă pentru studenţi la lucrarea practică:
    Ilustraţi modalităţile de realizare a curriculumului integrat prin demersuri
multidisciplinare, pluridisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti
    Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
PUC, Cluj-Napoca (paginile 135-137)
    D'Hainaut, L. (coord.) (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (secvenţele referitoare la integrarea
conţinurilor)
    Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
University Press, Arad (subcapitolul XIII.3, paginile 376-387).

CURS 9. Dezvoltarea curriculară
Concepte cheie: dezvoltare curriculară; principii ale dezvoltării curriculare; criterii de
calitate a demersurilor de dezvoltare curriculară: globalitate, coerenţă, relevanţă,
echilibru; integrarea şi compactizarea conţinuturilor.
LUCRAREA 9: Dezvoltarea curriculară - Aplicaţii practice
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze sursele bibliografice
indicate.
    Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
    1. Alcătuiţi un set de întrebări pe care vi le puneţi atunci când particularizaţi
oferta curriculară, respectiv când realizaţi dezvoltarea curriculară.
    2. Ilustraţi modalităţile de realizare a dezvoltării curriculare prin următoarele
componente curriculare: conţinuturi, metodologie didactică, mediu fizic, mediu social,
strategii de evaluare.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti
    Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
PUC, Cluj-Napoca (subcapitolul 2.3, paginile 95-102)
    Site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării: http://www.edu.ro

CURS 10. Diferenţiere şi individualizare curriculară
Concepte cheie: nevoi de învăţare; aşteptări educaţionale; predare diferenţiată şi
individualizată; diferenţiere şi individualizare curriculară; ezvoltare curriculară; criterii
de calitate a demersurilor de dezvoltare curriculară: globalitate, coerenţă, relevanţă,
echilibru; integrarea şi compactizarea conţinuturilor.
LUCRAREA 10: Diversitatea ipostazelor curriculumului - analiză pedagogică
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze cursul şi, opţional,
Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi (cartea este
disponibilă la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei).
    Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
    1. Alcătuiţi un set de întrebări pe care vi le puneţi atunci când realizaţi
diferenţierea şi individualizarea curriculară.
    2. Elaboraţi un program individualizat de învăţare pentru un elev cu o anumită
dificultate de învăţare.
Bibliografie:
    Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
    Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti
    Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
PUC, Cluj-Napoca (paginile 135-137)
    D'Hainaut, L. (coord.) (1981), Programe de învăţământ şi educaţie permanentă,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (secvenţele referitoare la integrarea
conţinurilor)
    Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
University Press, Arad (subcapitolul XIII.3, paginile 376-387).

CURSURILE 11 şi 12. Documentele curriculare: planuri-cadru, programe şcolare,
manuale, materiale-suport (ghiduri, norme, materiale suport, culegeri etc.). Metodologia
utilizării/ aplicării lor
Concepte cheie: planuri-cadru de învăţământ; planuri de învăţământ; programe şcolare;
manuale şcolare; auxiliare curriculare: ghiduri, norme, îndrumătoare, culegeri etc.;
suporturi curriculare
LUCRĂRILE 11 şi 12: Analize ale unor documente curriculare
     Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze cursul şi să culeagă
informaţii de pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, referitoare la tema discutată.
     Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
     1. Analizaţi interrelaţiile dintre documentele curriculare: planuri de învăţământ,
programe şcolare, manuale şcolare.
     2. Condensaţi într-o frază esenţa noului Plan-cadru pentru învăţământul
preuniversitar.
     3. Faceţi o paralelă între documentele curriculare la nivel universitar şi
preuniversitar.
     4. Elaboraţi un set coerent de criterii de analiză a manualelor şcolare.
Bibliografie:
     Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 151-190
     Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
Paralela 45, Piteşti, paginile 193-216
     Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
PUC, Cluj-Napoca (subcapitolul 4.7., paginile 122-127)
     Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
University Press, Arad (subcapitolul IV.4., paginile 135-136)
     Site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării: http://www.edu.ro

CURSURILE 13 şi 14. Reforma curriculară din România - esenţă, conţinut, implicaţii şi
tendinţe
Concepte cheie: inovaţie; reformă; reformă de curriculum; reformă educaţională;
componentele reformei în educaţie şi învăţământ
LUCRĂRILE 13 şi 14: Analiză critică a reformei educaţionale româneşti
    Obligaţiile studenţilor pentru lucrarea practică: să lectureze cursul şi, optţional
capitolul XI: "Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ", M. Ionescu, M. Bocoş,
în "Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor", coord. M. Ionescu, V. Chiş,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. Li se cere să culeagă informaţii de pe
 site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, referitoare la tema discutată şi să adopte o
 atitudine critică în analizarea lor.
     Teme pentru studenţi la lucrarea practică:
     1. Identificaţi câteva aspecte pe care le consideraţi de maximă importanţă în
 conceperea curriculumului la specializarea proprie.
     2. Realizaţi o analiză critică a curriculumului la o disciplină de studiu. Implicaţii
 practice.
     3. Realizaţi o analiză SWOT (Puncte tari/ Atuuri; Puncte slabe/ Nevoi de
 dezvoltare; Ameninţări/ Probleme care ar putea apărea; Oportunităţi/ Şanse care ar putea
 apărea) a curriculumului la o anumită disciplină de studiu.
 Bibliografie:
     Bocoş, M. (2008), Teoria curriculum-ului. Elemente conceptuale şi metodologice,
 Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, paginile 195-214
     Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
 curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura
 Paralela 45, Piteşti, paginile 221-235
     Chiş, V. (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura
 PUC, Cluj-Napoca (capitolul III, paginile 109-126, 160-163)
     Ionescu, M. (2005), Instrucţie şi educaţie, ediţia a II-a revăzută, "Vasile Goldiş"
 University Press, Arad (subcapitolul IV.4., paginile 134-138)
     Site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării: http://www.edu.ro

 VII. Modul de evaluare:
 Examenul se desfăşoară în scris, la finele semestrului. În stabilirea notei finale, va conta,
 cu o pondere de 80%, proba scrisă şi, cu o pondere de 20%, activitatea aplicativă prestată
 de student la curs şi la lucrările practice: atitudinea favorabilă faţă de activitatea
 didactică, implicarea activă a studentului, calitatea temelor de lucru realizate.
     În evaluarea probei scrise se au în vedere criteriile: calitatea răspunsurilor,
 organizarea şi coerenţa acestora, evidenţierea dimensiunii aplicative a temei abordate,
 originalitatea şi creativitatea, încadrarea în timp.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
 - Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la lucrări.
 - Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut, se va recupera
 la o dată ulterioară, fixată în acord cu studenţii.
 - Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea
 notelor, la secretariatul facultăţii. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în
 urma contestaţiei.

 IX. Bibliografia opţională:
 Creţu, C. (1998), Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom, Iaşi
 Ungureanu, D. (2000) Educaţie şi curriculum, Editura Eurostampa, Timişoara
 Wiles J., Bondi J.C. (1984) Curriculum Development. A Guide to Practice, 2nd edition,
    Bell and Howell Company, Columbus, OH
M.E.N., Comisia Naţională de Reformă a Planurilor de Învăţământ (1998). Plan cadru
   pentru Învăţământul Preuniversitar, Bucureşti (disponibil pe Site-ul Ministerului
   Educaţiei şi Cercetării: http://www.edu.ro)
(1999) Curriculum Naţional – Planuri cadru de învăţământ pentru învăţământul
   preuniversitar, C.N.C., Editura Corint, Bucureşti

Aceste surse bibliografice sunt disponibile la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, care se află în incinta Bibliotecii centrale Universitare „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr.2, cod 400006
Telefon: 40-264-597092
Fax: 40-264-597633
E-mail: webmaster@bcucluj.ro.
                                Prof. univ. dr. Muşata Bocoş

								
To top