vaiable hypothesis by HC120528021245

VIEWS: 13 PAGES: 17

									           ิ
ตัวแปรและการกาหนดสมมุตฐาน
                  โดย
         ผศ. ดร. ชัชวาลย์ วงษ์ ประเสริฐ
ตัวแปร (Variables)
           ่ ี่      ั   ่
หมายถึง แนวความคิดทีมคาหลายค่า นักวิจยจะมุงหาแบบแผน
                     ้      ้
  ความสัมพันธ์ และความผันแปรของตัวแปรตังแต่ 2 ตัว ขึนไป
       ่ ั      ่
  ในขณะทีตวแปรตัวแรกมีคาผันแปรไป อีกตัวหนึ่งก็จะมีค่าผันแปร
         ้
  ตามไปด้วย ทังนี้ทราบได้โดยการสังเกตความสัมพันธ์เชิงประจักษ์
   ่ ้
  ทีเกิดขึน
ลักษณะและชนิดของตัวแปร
    ั
ในการวิจยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่จะศึกษาตัว
     ่ ่                    ่
  แปรทีเกียวข้องกับคุณลักษณะ และพฤติกรรมของมนุ ษย์ ซึงสามารถ
  แบ่งลักษณะของตัวแปรออกได้เป็ น 2 ลักษณะ
ลักษณะและชนิดของตัวแปร
มโนทัศน์ หรือ สังกัป หรือมโนมติ (Concept) คือคาทีสามารถระบุคุณลักษณะ
                           ่
                             ้
  คุณสมบัติ และมีความหมาย เช่น เพศ อายุ ความสูง เชือชาติ คานี้ม ี 2
  ลักษณะ คือ
     1.1 Descriptive Word คือ คาทีบรรยายให้ทราบว่าเป็ นอย่างไร
                    ่
     1.2 Logical Word คือ คาเชิงตรรกะ เป็ นคาเชือมประโยคให้ม ี
                            ่
  ความหมาย
  นอกจากนี้คาว่า Concept หรือ "แนวคิด" หมายถึงภาพทีเกิดจากความเข้าใจ
                              ่
         ้ ั   ่                  ้
  รวมกันของผูสงเกตสิงต่าง ๆ ของมนุ ษย์ และธรรมชาติทเี่ กิดขึนภายใต้
    ่             ้        ่ี
  เงือนไขเดียวกันเสมอ รวมทังเป็ นสัญลักษณ์ทออกมาในลักษณะนามธรรมที่
  สือให้เข้าใจกันได้ ทังนี้ "แนวคิด" จะมีสาระ (Content) ของแนวคิดด้วย
   ่         ้
ลักษณะและชนิดของตัวแปร
Construct คือความคิดรวบยอด (Concept) ชนิดหนึ่งทีเฉพาะเจาะจงลงไป
                          ่
        ั ้
   ในงานวิจยนัน ๆ สามารถแจกแจงเป็ นรายละเอียดและวัดเป็ นตัวเลขได้
   จึงทาให้ Construct มีความหมายมากขึนกว่า Concept
                     ้
   Construct อาจหมายถึง ข้อความทีเป็ นนามธรรม เป็ นตัวแปรทีแสดง
                   ่            ่
               ่   ่      ้
   ความหมายเฉพาะบุคคล ซึงคนทัวไปอาจรับรูตรงกันหรือไม่ตรงกันก็
              ั      ่
   ได้ ตัวแปรประเภทนี้มกเป็ นตัวแปรทีเป็ น "นามธรรม" เช่น ความวิตก
                 ้
   กังวล ความเกรงใจ ความเป็ นผูนา แรงจูงใจ ทัศนคติต่อการเลือกตัง้
      ่
เป็ นต้น ซึงความเป็ นนามธรรมนี้ ทาให้ไม่สามารถสังเกตโดยตรงได้ ต้อง
       ่
   อาศัยเครืองมือในการวัด และต้องนิยามการวัดตัวแปรในลักษณะนี้ให้
           ิี
   ชัดเจน โดยระบุวธการวัดลงไปด้วย
ลักษณะของตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable) คือตัวแปรตัวแรกที่
   บ่งบอกลักษณะเชิงสาเหตุ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือตัวแปรทีบงบอกถึงผลทีแปรผัน
                       ่ ่      ่
   ตาม
3. ตัวแปร ทีมลกษณะคงทีทไม่สามารถจะทาการเปลียนแปลงได้ (Organic
         ่ ีั  ่ ่ี           ่
   Variables)
4. ตัวแปรทีมารบกวนระหว่างเหตุและผล (Intervening Variable)
        ่
5. ตัวแปรทีไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์นก (Extraneous Variables)
       ่               ั
   เป็ นต้น
การนิยามตัวแปร
     ั ั     ่ ึ
ในการวิจยปญหาทีศกษาส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ มากมาย
    ่     ู้     ั
   เพือให้ผอ่านงานวิจยมีความเข้าใจตรงกัน จึงต้องมีการนิยามตัวแปร
      ่ ู้ ิ ั           ้
   การทีผวจยจะสามารถนิยามตัวแปรนันต้องอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริง
         ่ ้ิั         ้
   ต่างๆ ซึงผูวจยจะหาข้อมูลเหล่านันได้จาก
                ั ่ ่
1. ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยทีเกียงข้อง
2. อาศัยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ทได้จากการรวบรวมข้อมูล (Empirical
                  ่ี
   appoach) ซึงจะใช้กบตัวแปรทีเป็ นนามธรรม (Construct) และยังไม่ม ี
           ่   ั     ่
   ใครศึกษามาก่อน
การนิยามตัวแปร
                          ั้
การนิยามตัวแปรอาจจะใช้แนวทางหนึ่งแนวทางใดหรือใช้ทงสองแนวทาง
  ประกอบกันก็ได้เนื่องจากลักษณะตัวแปรมีลกษณะทังทีเป็ น Concept
                     ั   ้ ่
  และ Construct การนิยามตัวแปรจึงทาได้ 2 ลักษณะได้แก่
การนิยามตัวแปร
1. นิยามในลักษณะองค์ประกอบ (Constitutive definition) เป็ นการ
            ้                     ั
   อธิบายว่าตัวแปรนันหมายถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มักจะใช้กบ
   ตัวแปรทีเป็ น Concept เช่น นิยามเพศว่าเป็ นลักษณะทางกายภาพของ
       ่
     ่
   คนซึงแบ่งออกเป็ นเพศชายและเพศหญิง
การนิยามตัวแปร
2.นิ ยามในลักษณะนิยามปฏิบติการ (Operational Definition) นิยาม
                ั
      ั ิ
   ปฏิบตการ หมายถึง การให้คาจากัดความ แนวความคิด โดยการระบุการ
      ั ิ   ี    ่            ิ
   ปฏิบตการ (วิธการ) ทีจะสังเกตการณ์และวัดคุณสมบัตของแนวความคิดนัน  ้
            ่    ่ี ั           ่ี ั
   การนิยามแบบนี้เชือมทฤษฎีทสงเกตการณ์ไม่ได้ กับทฤษฎีทสงเกตได้เข้า
             ่        ั ิ  ่
   ด้วยกัน จะสังเกตได้วา การนิยามเชิงปฏิบตการเชือมแนวความคิดเชิง
   ทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์เชิงประจักษ์ (Sense Experience) ทีสงเกตได้ หาก
                               ่ ั
           ่        ั ิ              ั้
   ปราศจากเสียซึงการนิยามเชิงปฏิบตการแล้ว ย่อมทาให้ทฤษฎีทงหลายเป็ น
         ่                        ั ิ
   นามธรรมอยูตลอดไป ไม่สามารถทดสอบได้ การนิยามเชิงปฏิบตการจึงช่วย
     ี             ั           ิี
   ให้มการทดสอบทฤษฎีในอัตวิสยต่าง ๆ กันได้ โดยการระบุวธการไว้อย่าง
          ั ั
   ชัดเจน ทาให้นกวิจยสามารถทาการวัดค่า สังเกตการณ์ ปรากฏการณ์ท่ี
   ต้องการศึกษาได้โดยปราศจากความกากวม
การนิยามตัวแปร
                         ่
การนิยามตัวแปรในลักษณะนี้ประกอบด้วยลักษณะทีสาคัญ 4 ประการคือ
1. คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของตัวแปร
          ่              ี
2. พฤติกรรมทีแสดงออก เนื่องจากตัวแปรชนิดนี้มคุณลักษณะแฝง ไม่สามารถสังเกต
                          ั ่
   หรือวัดได้โดยตรง จึงต้องวัดทางอ้อม โดยนักวิจยเชือว่าคุณลักษณะภายในจะเป็ น
   ตัวกาหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาภายใต้สภาวะหรือ
     ่    ่
   เงือนไขทีเหมาะสม
            ่  ่
3. สถานการณ์หรือสิงเร้าทีเหมาะสม ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาและพฤติกรรม
    ้
   นันๆสามารถวัดได้
           ่ ้ ่       ่      ้
4. เกณฑ์ทเี่ ป็ นเครืองชีบงว่าพฤติกรรมทีแสดงออกมานัน มีความหมายเช่นใดเป็ นที่
   ต้องการหรือไม่
การวัดตัวแปร
           ั    ั   ่ ่
การวัดตัวแปร ในการวิจยนี้ จะมีตวแปรทีเกียวข้องคือ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปร
   ควบคุม การวัดตัวแปรตามเหล่านี้ สามารถวัดได้เป็ น 4 ระดับคือ
 1. ระดับนามมาตรา (Nominal Scale) มักใช้เป็ นตัวแปรต้นในการแยกพวก แยกกลุ่มของคน
   สิงของต่าง ๆ ค่าสถิตทนามาใช้ในการวัด คือ Mode วัดความสัมพันธ์ ใช้ X2 - test เป็ น
    ่         ิ ่ี
   ต้น
2. ระดับอันดับมาตรา (Ordinal Scale) ใช้วดเพือเรียงลาดับตัวแปรจากน้อยไปหามาก ค่าสถิติ
                    ั ่
   ทีนามาใช้ในการวัด คือ Median, Mode และ Correlation
     ่
3. ระดับช่วงมาตราอันตรภาค (Interval Scale) ใช้ในการแบ่งพวก แบ่งชัน บอกช่วงทีแน่นอน
                                   ้    ่
   ระหว่างหน่วยได้ เพราะไม่มจุด 0 เช่น ความร้อน .....C/F ค่าสถิตทใช้คอ Mean, Median,
                 ี                ิ ่ี ื
   Mode, S.D. และค่าสหสัมพันธ์สหสัมพันธ
4. ระดับอัตราส่วนมาตรา (Ratio Scale) ซึงข้อมูลมีคุณสมบัติ 1,2,3 ตามลาดับ
                    ่
  และมี 0 ตามธรรมชาติ เช่น ความยาว ความหนา น้าหนัก ฯลฯ การวัด
             ่    ่ี ุ         ่   ิ
  เช่นนี้ เป็ นการวัดทีสมบูรณ์ทสด สามารถวัดได้โดยใช้คาสถิตทุกชนิด
       ิ
การกาหนดสมมุตฐาน (Hypothesis)
สมมุตฐาน หมายถึงข้อความในรูปของวลี เป็ นข้อความทีมคา/Concept ตังแต่ 2
   ิ                          ่ ี             ้
  Concept ขึนไป ทีมความสัมพันธ์กนแบบมีทศทางหรือไม่มทศทางก็ได้
        ้   ่ ี       ั    ิ         ี ิ
  สมมุตฐานจึงเป็ นคาตอบล่วงหน้า/คาตอบชัวคราวของปญหาการวิจย
      ิ                 ่        ั           ั
    ่   ้      ั               ิ
  นันเอง ทังนี้การวิจยเชิงปริมาณ จาเป็ นต้องมีสมมุตฐานการวิจย ส่วนการั
     ั         ้           ิ
  วิจยเชิงคุณภาพบางครังไม่จาเป็ นต้องมีสมมุตฐานการวิจย สมมุตฐานั         ิ
  สถิติ (Statistical Hypothesis) เป็ นสมมุตฐานทีเกิดขึนในกรณีทผวจย
                      ิ    ่ ้         ่ี ู้ ิ ั
                           ่ ่
  รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและจะอ้างอิงไปสูกลุมประชากรโดยการ
  ทดสอบสมมุตฐาน  ิ
       ิ
การกาหนดสมมุตฐาน (Hypothesis)
 ่         ิ       ิ ั้
ซึงการกาหนดสมมุตฐานทางสถิตนนจะประกอบด้วย 2 ส่วนเสมอไป คือ
  1. Null Hypothesis (Ho) เป็ นสมมุตฐานทีเขียนอยูในลักษณะทีไม่มความ
                    ิ  ่    ่    ่ ี
           ี
  แตกต่างหรือไม่มความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                ้           ่
  วิชากายภาพของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีเรียนซ่อมเสริมโดยการใช้
   ่
  สือประสม ไม่แตกต่างจากกการเขียนโดยวิธปกติ  ี
  2. Alternative Hypothesis (H1) เป็ นสมมุตฐานทีแสดงถึงความแตกต่าง
                       ิ  ่
  ระหว่างตัวแปรหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึงการเขียน Alternative
                            ่
  Hypothesis เขียนได้ 2 แบบ คือ แบบมีทศทาง และแบบไม่มทศทาง
                     ิ        ี ิ
   ิ
สมมุตฐานการวิจัย
สมมุตฐานการวิจย (Research Hypothesis) คือสมมุตฐานทีเขียนใน
   ิ      ั                ิ  ่
                    ั ่ ้ิั
  ลักษณะของความคาดหวังของนักวิจย ซึงผูวจยอาจกาหนดไว้ใน
          ่ ั ั        ่    ั ้ ้ ่ ั
  ทิศทางใดก็ตามทีนกวิจยคาดหวังไว้ ซึงการวิจยนันขึนอยูกบ
               ่ ั ั
  เหตุผลหรือข้อมูลต่าง ๆ ทีนกวิจยมีอยู่ เช่น "การสอนซ่อมเสริม
      ่ื
  โดยใช้สอประสม จะทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
                   ์
             ้
  กายภาพของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าการสอนซ่อม
        ี
  เสริมด้วยวิธปกติ" เป็ นต้น
       ิ
การเขียนสมมุตฐานการวิจัย
1. การเขียนสมมุตฐานการวิจยแบบมีทศทาง (Directional Hypothesis) คือ
         ิ       ั     ิ
        ่      ั     ่ ่
  การเขียนเมือนักวิจยมีความเชือมันหรือมีเหตุผลเพียงพอในการคาดหวัง
  ความแตกต่างทีจะเกิดขึนระหว่างกลุ่มทังสอง เช่น เด็กทีม ี I.Q. สูงจะมี
            ่   ้          ้     ่
  ความกังวลใจมากกว่าเด็กทีม ี I.Q ต่า
                  ่
2. การเขียนสมมุตฐานการวิจยแบบไม่มทศทาง (Non directional Hypothesis)
          ิ       ั     ี ิ
             ิ      ั ่
  คือการเขียนสมมุตฐานการวิจยทีไม่กาหนดทิศทางความคาดหวังหรือ
  ความสัมพันธ์ทแตกต่างกัน เช่น เด็กทีม ี I.Q สูงกับเด็กทีม ี I.Q. ต่ามีความ
           ่ี             ่     ่
  กังวลใจแตกต่างกัน เป็ นต้น
             ิ
ข้ อสั งเกตในการเขียนสมมุตฐานการวิจัย
         ิ            ั ่ ่             ่
ไม่ควรเขียนสมมุตฐานก่อนการศึกษางานวิจยทีเกียวข้อง ควรเขียนให้อยูในรูปของคาบอกเล่า
              ่ ี           ่ ่ ้
   ไม่ควรเขียนในลักษณะทีไม่มความแตกต่างระหว่างสิงทีตองการจะทราบ 2 กลุ่ม และคา
           ิ   ั             ิ    ่ ี    ั
   ทุกคาในสมมุตฐานการวิจยต้องชัดเจนไม่กากวม สมมุตฐานทีดควรจะมีลกษณะดังนี้ คือ
                                   ่
   ประการแรก เขียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทีจะศึกษา โดยให้
      ิ  ้     ่       ่       ั
   สมมุตฐานนันมีความเกียวโยงกับจุดมุงหมายในการวิจยและมีความเป็ นไปได้ ประการที่
                   ิ     ั
   สอง การกาหนดทิศทางของสมมุตฐานในการวิจย ควรจะมีหลักฐานและข้อมูลอย่าง
   สมเหตุสมผล ไม่ใช่กาหนดเอาเองตามใจชอบ สมมุตฐานทีดตองสอดคล้องกับปญหาการ
                         ิ    ่ ี ้        ั
    ั      ่           ั้ ั ั              ่
   วิจย ประการทีสาม ทาการทดสอบได้ทงในปจจุบนและอนาคต ประการทีส่ี ใช้ภาษาง่าย
   ๆ ไม่กากวม กระทัดรัด ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง และไม่กว้างจนเกินไปคือมีขอบเขตที่
            ิ   ่ ี ั้             ิ   ่
   พอเหมาะ และสมมุตฐานทีดนนไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นสมมุตฐานทีถูกเสมอไป

								
To top