Thong tin by 6kFuNqI

VIEWS: 18 PAGES: 1

									Thong tin

*Gs Ts Le Quan Nghiem bao ve thanh cong de tai khoa hoc cap
nha nuoc ,< nghien cuu bao che he tri lieu qua da (transdermal
therapeutic system-TTS )con goi la he chuyen giao thuoc qua da
(transdermal delivery drug system –TDDS)doi voi Scopolamin
,Clonidin va Captopril > sap toi se nghien cuu hoan thien qui trinh
bao che va nang cap len qui mo pilot ,nghien cuu sinh kha dung,
tuong duong sinh hoc( BA/BE)de san xuat luu hanh cac che pham
tren
*Nang luc tiep can thuoc thiet yeu : dua tren mot so tieu chi: gia
thuoc ,ban quyen sang che patent –tai san tri tue –nang luc tiep can
,canh tranh –Chien luoc lobbying (lobby) va hoat dong tu thien
,GSK (glaxo Smith Kline) dan dau kha nang tiep can thuoc thiet
yeu o VN vi san pham cua ho tap trung vao nhom benh o day cua
thap nhu cau-nguoi ngheo –dai dien cho thi truong khong lo ve
cham soc suc khoe
*Duoc lieu : VN co nhieu tiem nang phat trien nguon duoc lieu
,(..da dang ,phong phu :4000 loai cay thuoc ,50 loai tao bien ,75
loai khoang vat ,va 410 loai dong vat lam thuoc ,san luong co the
dat 4000 tan /nam ),nhung do thieu qui hoach ,thieu ho tro ki thuat
nen phai nhap khau duoc lieu tu Trung quoc!
*Trang Web cua Hoi Duoc hoc Tp HCM http://www.hcpa.vn/ rat
mong muon cac ban dang hoat dong trong linh vuc duoc cung cap
cac thong tin ,thanh tuu cua nen y duoc hoc the gioi de gop phan
cap nhat kien thuc ,bo sung huu ich cho hoat dong nghe cua hon
4000 duoc si hoi vien tai Sai Gon –tp HCM –VN bai viet /tai lieu
trich tu nguon ….vv, xin cac ban gio ve dia chi Email
huuanh.cap@gmail.com hoac huuanh@sapharco.com
Ds Ong van Dung TGD cong ty Stada dungong@gmail.com
Ds Truong xuan Hue Tong thu ky Hoi
truongxuanhue@yahoo.com
Chung toi se dang bai-post len trang web cua Hoi Duoc hoc tp
HCM –cam on cac ban va cac anh ,chi

								
To top