Werkprincipes ECD by P2UCs4

VIEWS: 5 PAGES: 17

									 Werkprincipes van het
expertisecentrum dementie
  Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

“Als wij dementie slechts als een ziekte bekijken, dan bestaat de
verleiding om afstand te doen van onze fundamentele verantwoordelijkheid voor
het welzijn van onze medemens en het aan de wetenschappers in de laboratoria
over te laten om een pil, een gen of een magische oplossing te ontdekken
die dementie zal behandelen of zelfs zal genezen.
Maar als wij dementie zien als een situatie waarvan de organische degeneratie van
de hersenen slechts één deel is dat ook door vrees, bezorgdheid wordt
aangewakkerd, inclusief de schande en het onbegrip van de persoon in
kwestie, de personen met wie hij in contact is en van de maatschappij op een
grotere schaal - dan kunnen wij beginnen in te zien dat wij een rol hebben te
spelen.”

Elizabeth Barnett (Bradford Dementia Group – UK)
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

Casus: Mevrouw Van Haut
 Weduwe, 80 jaar, 2 dochters
 Diabetes type 2
 Laatste 2 jaar toenemend vergeten: huissleutels, afspraken
 Vooral merkbaar na het overlijden echtgenoot
 Zelfzorg beperkt wegens apraxie
 Diagnose via neuroloog: ‘gevorderde Alzheimerdementie’
 Beide dochters horen via de referentieVK over het ECD
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Oudste dochter neemt tel. contact op met het expertisecentrum
Vraag: waar kan ik correcte informatie vinden over ziekte van
 Alzheimer?


Situeert casus en stelt bijkomende vragen:
  – Mogelijkheden thuiszorg
  – Hoe omgaan met moeder
  – ‘Weet ze het zelf’?
  – Wat met de veiligheid thuis – moeder rijdt nog met de wagen
  – ‘Ik vertrouw de medicatie niet’
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Andere dochter hoort van het contact van haar zus met het
expertisecentrum en stelt telefonisch bijkomende vragen:


   Moeder kan het geld niet meer zelfstandig beheren (euro’s
   zijn voor haar vreemde munten)
   Moeder laten inwonen?
   Schuldgevoelens (rusthuis: nooit!)
   Wil er verder over komen praten: afspraak, graag met zus
   erbij
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Afspraak op Expertisecentrum met beide dochters


   Vraag naar inzichten in omgang: ‘geen kookboek’
   Frustratie, stoom aflaten
   Hoe efficiënt communiceren met thuisverzorging
   Rusthuis: keuze-wijzer, kapstokken aanreiken
   Juridische informatie: verwijsfunctie, duiden voorlopig
   bewindvoering
   Ontlenen van boeken uit dementie-bibliotheek
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Belang van contact


   Oriëntering
   Eén-loketfunctie, laagdrempelig en kosteloos
   Ondersteunend voor (in dit geval) professionele
   thuiszorgdiensten (ook via SIT-samenwerking)
   Belang van huisarts onderstrepen
   Niet tussenkomen in het primaire zorgproces, wel
   voorwaardenscheppend werken (zie emancipatorisch
   concept)
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

Casus dhr. De Wilde
 Dhr. De Wilde, 75 jaar, 1 zoon die regelmatig op bezoek komt
 in het rusthuis waar zijn vader verblijft
 Reeds 3 weken is dhr. De Wilde ‘onhandelbaar’ en ‘agressief’,
 ook seksuele ontremming
 Onveilige situatie voor andere bewoners en familie
 Op advies van de CRA is men gestart met Haldol, 5 dr. 3x/dag
 ↑ sufheid, ↑ loopproblemen
 ‘Met dhr. De Wilde is geen contact meer mogelijk’
 De zoon maakt zich zorgen
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Het ECD krijgt volgende vragen van het rusthuis


   ‘Wij zijn op zoek naar informatie over problematisch
   gedrag bij personen met dementie’


   ‘De zoon begrijpt volgens ons niet wat dementie is’


   ‘De zoon is moeilijk bij het bezoek aan vader’
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Info bij het expertisecentrum dementie (vanuit het rusthuis)


   ECD-bibliotheek en nuttige websites
   Evidence based materiaal
   Vorming voor hulpverleners in rusthuis met aandacht voor het
   leren omschrijven van moeilijk gedrag
   Focus op het hanteren van zorgplannen
   Beleving van de familie/personen met dementie
   Hoe familie betrekken? --> multidisciplinair overleg
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Gesprek met zoon in ECD, na verwijzing vanuit het rusthuis
  (geen bemiddelingsgesprek!)


   Beleving van de situatie door de zoon
   Contextuele aspecten
   Omgangsadvies
   Positie professionelen
   Oriëntering: dementiecafé, familiegroep Vlaamse
   Alzheimer Liga, chat op www.dementie.be
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

Casus Mevr. Van Impe
 Mevrouw Van Impe, 70 jaar, weduwe, één dochter, twee
 zonen
 Woont alleen in een oud herenhuis met niveauverschillen
 Fysisch nog erg mobiel, gaat elke dag op de Groenplaats
 koffie drinken. Laatste tijd verdwijnt er geld
 Zoon is verpleegkundige: ‘Er klopt iets niet’
 Een collega adviseert hem om contact op te nemen met het
 ECD
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Mevrouw Van Impe: ‘Ik heb geen probleem’
ECD informeert naar de contacten met de huisarts
‘Moeder wil geen huisarts’. Sedert overlijden van vader is ze nog
niet echt ziek geweest
Waarom stapt men richting ECD? Aftoetsen verwachtingen
Aard van het probleem
Verwijsfunctie: evt. huisarts/specialist: hoe aanbrengen van nut van
onderzoek (bedreiging, camouflage)
Breng de juiste informatie aan de arts aan
Sociale kaart       Daarna: verdere opvolging door HA
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Werkprincipes expertisecentrum dementie


   Informeren (breed)
   Adviseren (breed)
   Toeleiden naar gepaste hulpverlening (fam.)
   Vorming en ondersteunen professionelen
   Methodiek - studie (prof.)
   Sensibiliseren: ‘best practices of care’ (prof.)
   Signaleren (beleid)
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Belangrijke aspecten:


  Geen diagnose noch medische activiteiten
  Emancipatorisch concept:
  * niet in de plaats treden van, wel ondersteunen
  * initiëren van overleg en samenwerking: netwerken vormen
  * interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken en stimuleren
  * sensibilisering, deskundigheidsbevordering, dienstverlening
  * ondersteunen van cliënten, mantelzorgers, organisaties
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Uitdagingen


   Jong-dementerenden
   Nachtzorg
   Trajectbegeleiding --> netwerkvorming:
   referentiepersonen
   Signaleren van lacunes
   Complementariteit van Alzheimer Liga benutten
   DST… naar een dementie - support - team?
   …
Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

Contactmogelijkheden
    Telefonisch: 070 224 777
    E-mail: info@dementie.be
    Web: www.dementie.be

								
To top