090429 unitat 03 4860 by Z4LC6pQ

VIEWS: 5 PAGES: 10

									       UNITAT 3
RENAIXEMENT. BARROC.
IL·LUSTRACIÓ
I NEOCLASSICISME
                      Unitat 3
                      Renaixement. Barroc.
                      Il·lustració i neoclassicisme


               ÍNDEX

•  LA LITERATURA POPULAR DELS SEGLES XVI, XVII I XVIII

•  EL PENSAMENT RENAIXENTISTA

•  LA CRISI DE LA LITERATURA: EL BARROC

•  FRANCESC VICENT GARCIA

•  FRANCESC FONTANELLA

•  EXPRESSIONS DEL PENSAMENT IL·LUSTRAT

•  EL NEOCLASSICISME

•  LITERATURA COMPARADA
                        Unitat 3
                        Renaixement. Barroc.
                        Il·lustració i neoclassicisme


LA LITERATURA POPULAR DELS SEGLES XVI, XVII I XVIII

   •  Política uniformitzadora i centralista dels Àustria

   •  Afebliment de la política catalana

   •  Decadència i literatura popular

   •  Diglòssia cultural i bilingüisme

   •  Decret de Nova Planta (1716)                        anònima

       literatura popular

                         oral
                              Unitat 3
                              Renaixement. Barroc.
                              Il·lustració i neoclassicisme


            EL PENSAMENT RENAIXENTISTA

      •  Neix a Itàlia i s’expandeix per Europa.

      •  Reinterpretació dels valors i ideals de l’antiguitat clàssica.    Canvis profunds a Europa             Producció literària
•  Creació de l’estat modern        •  Prosa: Los col·loquis de la insigne ciutat
                        de Tortosa, de Cristòfor Despuig, i
•  Revolució religiosa             L’espill de la vida religiosa (anònim).

•  Teories humanístiques          •  Poesia: medieval, popular, renaixentista

•  Recuperació del llatí          •  Teatre: La vesita, Cant de la Sibil·la,
                        Misteri d’Elx
                    Unitat 3
                    Renaixement. Barroc.
                    Il·lustració i neoclassicisme


LA CRISI DE LA LITERATURA: EL BARROC

   S’inicia al segle XVI i dura fins al segle XVII

   Oposició al Renaixement

   Pessimisme i desengany
                            Unitat 3
                            Renaixement. Barroc.
                            Il·lustració i neoclassicisme


             FRANCESC VICENT GARCIA

    Va néixer a Tortosa, probablement entre els anys 1579 i 1582.
    Conegut popularment amb el nom de Rector de Vallfogona.     Característiques estil               Obres
•  Varietat i diversitat de la seva obra.  L’harmonia del Parnàs (1703). Editada
                       per l’Acadèmia dels Desconfiats,
•  Dues actituds: una d’elegant i      antecessora de l’actual Reial Acadèmia
  retòrica i una altra de satírica.    de Bones Lletres de Barcelona.
                              Unitat 3
                              Renaixement. Barroc.
                              Il·lustració i neoclassicisme


              FRANCESC FONTANELLA
Conegut literàriament com a Fontano, va néixer l’any 1622 a Barcelona.
La seva família, de rics i il·lustres juristes i eclesiàstics, va ser molt
influent en l’època.


          Vida                     Obres
Dues etapes:                  •  Composicions de poesia amorosa i
                          bucòlica que adopten el nom de la
•  La primera, activa i brillant, durant la    dama a qui canta, Gileta; sonets, i
  qual va participar en les festes        obres dramàtiques: Tragicomèdia
  cortesanes al costat dels nobles i les     d’Amor, Firmesa i Porfia i Lo
  altes autoritats.               desengany.

•  La segona, en l’exili a Perpinyà, en    •  Poesies religioses de penediment i
  què va viure anys de penediment i de      obres de tema bíblic o teològic, entre
  meditació.                   les quals destaca la poesia Desengany
                          del món.
                            Unitat 3
                            Renaixement. Barroc.
                            Il·lustració i neoclassicisme


      EXPRESSIONS DEL PENSAMENT IL·LUSTRAT

  La Il·lustració va ser un corrent de pensament que exaltà la raó i
  impulsà l’esperit crític i la idea de progrés. Va tenir com a rerefons
  filosòfic el racionalisme i l’empirisme.


                 Característiques
•  Voluntat d’abolir els privilegis de certs estaments per aconseguir la igualtat
  de tothom davant la llei.

•  Ideari present en el lema de la Revolució Francesa Liberté, égalité,
  fraternité (1789), que abolí l’Antic Règim i l’hegemonia de la burgesia.

•  Estableix les bases per a la recuperació literària i cultural de la Renaixença
  durant el segle XIX.

•  Les obres més representatives són les de tipus enciclopèdic, les referides a
  viatges i les centrades en el comportament i els costums humans.
                          Unitat 3
                          Renaixement. Barroc.
                          Il·lustració i neoclassicisme


             EL NEOCLASSICISME

  Abandonà les formes barroques. El món clàssic es convertí una
  altra vegada en el model que calia seguir i imitar.


                Característiques
•  El gust per l’ordre, l’harmonia i l’equilibri, com també la reglamentació
  de la creació artística amb normes i preceptes.

•  La influència del neoclassicisme en terres catalanes va ser escassa.

•  Joan Ramis, poeta i dramaturg menorquí. La seva producció literària està
  formada per un seguit de tragèdies neoclàssiques escrites en alexandrins
  apariats, la més representativa de les quals és Lucrècia (1769).
                         Unitat 3
                         Renaixement. Barroc.
                         Il·lustració i neoclassicisme


           LITERATURA COMPARADA

•  Isop, «Faula del pastor i el llop», Faules

•  William Shakespeare, La tragèdia de Romeo i Julieta

								
To top