Bronkoskopik Y�ntemler; Brons Lavaji, Fir�alama, Biyopsi

Document Sample
Bronkoskopik Y�ntemler; Brons Lavaji, Fir�alama, Biyopsi Powered By Docstoc
					   Bronkoskopik yöntemler
Bronş lavajı, fırçalama, biyopsi
        Doç. Dr. Erdoğan Çetinkaya

     Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
    Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
     Narrow band
otofluoresan   EBUS
              SuperDimension
Magnetic board
   Bronkoloji ünitesi
Sunum planı
 • Bronkoskopik yöntemler
  –  Bronş lavajı
  –  Fırçalama
  –  Biyopsi
  –  Korumalı fırçalama
  –  Pro-BAL
        Bronş lavajı
• Tanı yöntemleri içinde en basit ve en az travmatik
 olanıdır.

• Genellikle malignite, tüberküloz ve bazı diğer
 akciğer infeksiyonlarının tanısı için kullanılır.

• İşlem sırasında lavaj devamlı olarak toplandığı için
 diğer loblar, üst solunum yolları ve ağız
 boşluğundan kontaminasyon kaçınılmazdır.
           Bronş lavajı

•İşlemden önce lavajın
toplanabilmesi amacıyla
aspirasyon kanalına polietilen
bir lavaj tüpü bağlanır.
          Bronş lavajı
• Lavaj için %0.9 serum fizyolojik kullanılır.

• Bronkoskopun ucu uygun segment içine yerleştirilir. Her
 defasında yaklaşık 10 ml serum fizyolojik uygulanır.

• Verilen miktarın genellikle %25-50’si geri aspire edilir.

• Alınan materyal sitolojik inceleme ve/veya enfeksiyöz
 etken (ARB, P.carinii, vb) araştırılması için ilgili
 laboratuvarlara gönderilir.
          Bronş lavajı

• Bronkoskop hareket ettirilirken ve aspirasyon
 esnasında hareketler yumuşak olmalıdır.
 Aşırı aspirasyon    -Mukozada peteşiyel kanama
   basıncı
            -Periferik hava yollarında kollaps
   Bronş lavajı


  Lavaj biyopsi ve fırçalama
 işlemlerinden sonra yapılırsa
   dökülen hücrelerde
aspirasyonla lavaj sıvısı içinde
  gönderilerek tanı olasılığı
     arttırılmış olur.
Resimde görülen stenotik
lezyonda özellikle hangi tanı
yöntemini tercih edersiniz?

1.Forseps biyopsi

2.Lavaj

3.Fırçalama
Fırçalama
        Fırçalama
• Akciğer kanseri , mikobakteri, mantar,
 protozoa ve diğer organizmalara bağlı
 lezyonlardan

   bakteriyolojik ve sitolojik materyal
   alınmasına olanak sağlar
       Fırçalama


Bronkoskopla görülebilen lezyonlar ile biyopsi
forsepslerinin açılamadığı küçük bronşlardaki
  periferik lezyonların tanısında kullanılır.
              Fırçalama
•Bronkoskopik olarak
 görülemeyen periferik
 lezyonlarda
   •Fluoroskopi,
   •EMN
   •EBUS
     eşliğinde fırça ile
     örnekleme yapılabilir.
         Fırçalama
• Fırçalar 2, 5 ve 7
 mm olmak üzere
 değişik
 boyutlardadır.

• En sık kullanılanı 5
 mm olanıdır. Kılıflı
 veya kılıfsız tipleri
 vardır.
        Fırçalama
• Fırçalama öncesinde bölgenin 5-10 ml serum
 fizyolojik ile sekresyon ve kandan
 temizlenmesi gerekir.

• Fırçalamanın en zor uygulandığı bölgeler üst
 lobların mediastene yönelmiş segmentleridir.
Fırçalama
          Fırçalama
• Sitoloji için alınan örnek havada hemen kuruyacağı için
 derhal dairesel hareketlerle lamel üzerine sürülmelidir.

• Lineer hareketlerle sitolojik materyalin lamele sürülmesi
 özellikle kenarlarda kurumanın daha fazla olmasına yol
 açarak kaliteyi bozar.

• Lameller derhal alkol ile fiske edilmelidir.

• Kurumaya engel olacak diğer bir metod fırçanın direkt
 olarak %0.9 serum fizyolojik içine konmasıdır.
        Fırçalama
• Fırçalama ile en
 yüksek tanı oranı
 infiltratif ve
 stenotik
 lezyonlarda elde
 edilir.
 Endobronşiyal forseps biyopsi
• Bronkoskopun içinden biyopsi
 forsepsinin geçirilip direkt
 olarak lezyondan materyal alma
 işlemidir.

• 2- 3 mm çapında doku parçaları
 alınabilir.

• Tanısal verimi arttırmak için 3-5
 biyopsi örneklemesi
 yapılmalıdır.
   Endobronşiyal forseps
      biyopsi
• Biyopsi işleminden önce lezyon üzerinde
 sekresyon, nekrotik materyal varsa
 temizlenmelidir.

• Ciddi kanama riski olan görünür
 endobronşiyal lezyona biyopsi öncesi
 soğuk lavaj yada 2-3 ml 1/1000 lik epinefrin
 tatbik edilebilir.
Endobronşiyal forseps biyopsi
Endobronşiyal forseps biyopsi
Forseps biyopsi pensleri
• Cup biyopsi pensi

• Ortası iğneli(arı)
 biyopsi pensi

• Tırtıklı(jaws)
 biyopsi pensi
Endobronşiyal forseps biyopsi

Resimde görüldüğü gibi
üzeri düzgün ve kaygan
lezyonlarda hangi biyopsi
pensini tercih edersiniz?

1-Cup biyopsi pensi

2-Tırtıklı(jaws) biyopsi pensi

3-Ortası iğneli(arı) biyopsi
pensi
 Forseps biyopsi pensleri
• Kenarları tırtıklı((jaws)
 forseps

  – Üzeri düzgün yada
   kaygan
   lezyonlarda

  – yabancı cisimlerin
   çıkarılmasında

    daha uygundur.
Endobronşiyal forseps biyopsi
Sol ana bronşta görülen
lezyonlarda hangi biyopsi
pensini tercih edersiniz ?

1-cup biyopsi pensi

2-Ortası iğneli(arı) biyopsi
pensi

3-Kenarları tırtıklı(jaws)
biyopsi pensi
  Forseps biyopsi pensleri
• Ortası iğneli(arı)
 bulunan forseps

  – trakea ve ana
   bronş
   duvarlarındaki
   lezyonlarda
   kaymayı
   önleyerek
   materyal
   alınmasını sağlar.
UK’da 328 hekimin anket sonuçları
          Eur Respir J 2002; 19: 458-63
Bronkoskopik yöntemlerin tanı
değeri
                   Santral tm               Periferik tm

FOB sensitivitesi            %88-97                   %69
                   (BB-fırçalama-            (çoğu floroskopi ile TBB)
                     lavaj)
Bronş biyopsisi             %74
                  (en az 3 biyopsi )

Bronş lavajı                %48


Fırçalama                  %59                 %62 (>2cm lez)
          *Dasgupta ve ark. AJRCCM 1998, Shure D ve ark. Chest 1985, Çağlayan B ve ark. Chest 2005
      Bronkoskopist,
 Malignite şüphesi taşıyan, görülen
endobronşiyal lezyonda tanısal verimi
 arttırmak için lavaj, fırçalama ve
  biyopsi yöntemlerini kombine
       etmelidir.
Bronkoskopik yöntemlerin tanı değeri
Bronkoskopik tanı yöntemleri


• Korumalı fırçalama
 (protected brushing)

• Pro-BAL
Korumalı Fırçalama
Korumalı Fırçalama
    Korumalı Fırçalama

• Aerobik ve anaerobik bakteri kültürleri için materyal
 alınmasına olanak sağlar

• Mikroorganizma üremesi baskılanacağından
 fırçalama alanına fazla lidokain verilmemeli, serum
 fizyolojikle fazla lavaj yapılmamalıdır.

• Kantitatif kültür işlemi materyal alındıktan sonra 15
 dk içerisinde yapılmalıdır.
      Korumalı Fırçalama

• Korumalı fırça ile alınan materyalin kantitatif kültüründe >
 103 cfu/ml bakteriyel sayı elde edildiğinde aktif infeksiyonu
 gösterir
        » Gerbeaux P et al Am J Respir Crit Care Med 157:76-80, 1998)


• Bronkoskopi öncesi antibiyotik almamış olgularda PSB
 kantitatif kültürü negatif ise infeksiyon ekarte edilebilir.

• Bu yöntemin pozitif sonuçları kan kültürü ile uyumlu
 bulunmuştur.
     Korumalı Fırçalama
• Pozitif prediktif değeri %72, negatif prediktif değeri
 %100

• Yoğun bakıma alınan ağır pnömonili entübe
 olgularda, antibiyotik verilmiş olmasına rağmen PSB
 kantitatif kültür %13-48 olguda pozitif bulunmuştur.

• PSB materyalinin gram boyaması daha düşük
 duyarlılığa sahiptir.
    Korumalı Fırçalama

• Hastane kökenli pnömonilerin tanısında
 ort. duyarlılığı %82, özgüllüğü ise %89
       -Castello J et al. Eur Respir J 1991;4:407-8
       -Dever LJ et al Clin Chest Med 1995;16:147-53
       -Marquette CH et al. Am Rev respir Dis 1993;148:138-44


• Ventilatöre bağlı pnömonisi olan 147 hastaya yapılan
 PSB ile alınan materyelde >103 cfu/ml organizma
 saptanan hastaların %75 inde izole edilen
 organizmaya bağlı pnömoni mevcuttu.
     -Fagon JY et al. Am Rev Respir Dis 1988;138:110-116,
  Pro-BAL
(Protected –BAL)
        Pro-BAL
      (Protected –BAL

• Enfeksiyöz etkenlerin saptanmasında tercih
 edilen yöntemdir.

• Pro-BAL tek kullanımlık kateter gerektirmesi
 nedeniyle pahalı

• Kantitatif kültür eşik değeri 103 cfu/ml olarak
 kabul edilir.
İstanbul’dan sevgilerle

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:57
posted:5/27/2012
language:
pages:41