NUMERICK� ANAL�ZA PROCESu - PowerPoint

Document Sample
NUMERICK� ANAL�ZA PROCESu - PowerPoint Powered By Docstoc
					 NAP6     NUMERICKÁ ANALÝZA
        PROCESů
                    Parciální diferenciální rovnice (PDE), klasifikace na
                    hyperbolické, parabolické a eliptické


                    Hyperbolické PDE (kmitání táhel, nosníků, ráz v potrubí)
                    MOC-metoda charakteristik (stlačitelné proudění)
Rudolf Žitný, Ústav procesní a
zpracovatelské techniky ČVUT FS 2010
NAP6
    PDE  parciální diferenciální rovnice
                        L.Wagner
NAP6
     PDE        parciální diferenciální rovnice
Když je pro popis systému nutný větší počet nezávisle proměnných (třeba prostorové souřadnice a čas)
musíme řešit místo obyčejných parciální diferenciální rovnice (PDE). Většinou jsou to diferenciální rovnice
s maximálně druhými derivacemi závisle proměnné  (výjimkou je např. biharmonická rovnice deformace
membrán se čtvrtými derivacemi):

Hyperbolické rovnice (Typické pro popis kmitání a vln, třeba elastických vln při rázové deformaci,
a pro nadzvukové proudění. Klíčovou roli hraje konečná rychlost šíření tlakové vlny.)

      2  2
        2  f           Příklad: vlnová rovnice kmitání pružné tyče, ráz v potrubí
     t 2
        x
Parabolické rovnice (Typické pro evoluční problémy, třeba vývoj teplotního nebo koncentračního
profilu v čase, ale třeba i vývoj profilů v mezní vrstvě v závislosti na vzdálenosti od vstupu. Můžeme to
chápat i jako mezní případ hyperbolických rovnic s nekonečnou rychlostí šíření poruchy tlaku.)

       2 
        2  f           Příklad: Fourierova rovnice vedení tepla
     t x
Eliptické rovnice (Typické pro stacionární problémy popisu rozložení teplot, koncentrací,
deformací. Často jde o problém popisovaný parabolickými rovnicemi, ale až po ustálení, tj. pro
nekonečně dlouhý čas. I většina pružnostních problémů je popisována eliptickými rovnicemi. )

      2  2
           f          Příklad: Poissonova rovnice
     y 2
        x 2
NAP6
    PDE          parciální diferenciální rovnice
  Typ PDE je dán pouze koeficienty druhých derivací. Každou PDE druhého řádu můžeme napsat ve
  tvaru    2
            2
                 
                2
       a    b   c 2  f
         x 2
             xy  y
  kde a,b,c,f mohou být libovolné funkce x,y i hledaného řešení , včetně jeho prvních derivací.
  Koeficienty a,b,c určují rovnice tzv. charakteristik, čar závislostí y(x), které splňují rovnici
                   dy b  b 2  4ac
                     
                   dx   2a
  b2-4ac>0 hyperbolická rovnice (existuje dvojice reálných kořenů, tudíž dvojice charakteristik)
  b2-4ac=0 parabolická rovnice (existuje jen jeden kořen a jedna charakteristika)
  b2-4ac<0 eliptická rovnice (kořeny jsou imaginární a žádná reálná charakteristika neexistuje)

    hyperbolická PDE       y     parabolická PDE      y     eliptická PDE
                                                        y
            ( x, y)          y  const  ( x, y)               ( x, y)
               y  x
       yx
          x                    x                 x
  znázornění oblasti vlivu (modrá oblast pod charakteristikami) a okrajových podmínek (červeně) na hodnotu řešení (x,y)
NAP6
    PDE Hyperbolické PDE


 Všude tam, kde se projeví setrvačné síly a
 stlačitelnost, popisují problém
 hyperbolické parciální diferenciální
 rovnice, charakterizované reálnými
 charakteristikami (jejichž vlastnosti se
 někdy využívají při řešení hyperbolických
 PDE metodou charakteristik).
 Tato metoda ale není jediná, zhusta se
 používá metoda konečných prvků, zvláště
 při analýze kmitání pružných konstrukcí
 (nosníků, skořepin,…). Lze využít
 výsledky získané v předchozí přednášce.
NAP6
    PDE kmitání táhla
 Rovnici popisující kmitání táhla (elastické tyče) získáme doplněním rovnice
 rovnováhy o zrychlující sílu       fx(x), ux(x)

            2u x  2u x
           A 2  EA 2  f x
            t  x                                vidíte, že je to opravdu
                                              hyperbolická rovnice, znaménka
                                              druhých derivací jsou opačná


 Metoda vážených residuí založená na aproximaci ux (t , x)   uxj (t ) N j ( x)

                   N u                     N u
                                                            j
      b
                 2
                       j xj              2
                                              j xj

       Ni ( EA                  fx   A                  )dx  0
                   j                      j

      a
                   x  2
                                         t  2
        Ni v roli váhové funkce     Nj v roli bázové funkce


 Integrace per partes aplikovaná na první člen
       Ni N j              2uxj b
     b          b

    [ EA x x dx]uxj  [  ANi N j dx] t 2   Ni f x dx
    j           j
     a           a           a


                                         matice hmot [[M]]             budicí síly [[b]]
          matice tuhosti [[K]]
NAP6
    PDE kmitání táhla
 Uvažujme volné kmitání, bez budících sil
                    2u xj
         K ij u xj  M ij       0
                   t  2

 což je soustava jen obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu. Ale s
 konstantními koeficienty, takže existuje analytické řešení u xj (t )  uaj sin(t   )
 jehož dosazením do předchozí rovnice dostaneme soustavu algebraických rovnic
 pro koeficienty amplitud kmitů
                        ( Kij   2 M ij )uaj  0
 Protože je soustava homogenní, bude mít netriviální (nenulové) řešení jen
 když je matice soustavy singulární, tj. když det(Kij   2 M ij )  0
 Čtvercové matice [[K]] i [[M]] jsou dané a mají N řádků. Determinant je de facto
 polynom N-tého stupně proměnné 2 a algebraická rovnice má N-kořenů, N-
 vlastních frekvencí. Tyto frekvence  spolu s vektory amplitud lze nalézt
 řešením vlastního problému
                        [[ M ]] 1[[ K ]][ uk ]  k2 [uk ]
       v MATLABU lze tento problém řešit funkcí [u,omega]=eig(m\k)
NAP6
    PDE kmitání táhla
 Pro lineární bázové funkce popisu amplitud v obecném elementu

     N1 ( x)  1  x / L    N 2 ( x)  x / L
 snadno stanovíme matici tuhosti elementu (stejná jako dřív)
          AE  1  1
     [[K ]]      
          L  1 1 
              
                        račte si povšimnout, že součet
 stejně jako matici hmot           všech prvků se rovná hmotnosti
                           celého elementu
          AL  2 1 
     [[M ]]     
         6  1 2
            
 Matice hmot se často nahrazuje nahrazuje diagonalizovanou maticí, která
 odpovídá rozdělení hmotnosti táhla do jeho uzlů
           AL  3 0 
     [[M d ]] 
         6 
           
            0 3
             
             
  Výhoda diagonalizované matice hmot spočívá v tom, že inverze [[M]] je triviální.
NAP6
    PDE kmitání táhla MATLAB
 Příklad: Soustava ocelových táhel (test pro jedno táhlo)
 function [kl,ml,ig]=kloc(ie,x,con,a)      x=[0 1];con=[1 2];a=[1e-4];
 E=200e9;R=7000;                nu=length(x);ne=length(a);n=nu;
 ae=a(ie);                   k=zeros(n,n);
 i1=con(ie,1);i2=con(ie,2);           m=zeros(n,n);
 ig=[i1 i2];                  for e=1:ne
 le=abs(x(i1)-x(i2));              [kl,ml,ig]=kloc(e,x,con,a);
 kl=E*ae/le*[1 -1;-1 1];            k(ig(1:2),ig(1:2))=k(ig(1:2),ig(1:2))+kl(1:2,1:2);
 ml=R*ae*le/6*[2 1;1 2];            m(ig(1:2),ig(1:2))=m(ig(1:2),ig(1:2))+ml(1:2,1:2);
                         end
                         [u,omega]=eig(m\k);

                                                K 22   3E
  V tomto případě můžeme snadno zkontrolovat výsledek                        
                                                M 22   L2
  (pro diagonalizovanou matici hmot vychází
  vlastní frekvence menší    2E  )
                  d 
                      L2
NAP6
    PDE kmitání nosníků
 Možná důležitější je případ příčného kmitání nosníků, např. trubek výměníku
 tepla, podepřených v několika místech přepážkami a na koncích vetknutých
 do trubkovnice. Použijte výsledky předchozí přednášky, kde spojité příčné
 zatížení nosníku nahradíte setrvačnými silami
              2u z  4u z
            A 2  EI 4  0
             t  x
        2 Ni  N j            2uxj
      b     2     b

    [ EI x2 x2 dx]uxj  [  ANi N j dx] t 2  0
    j            j
     a            a                             matice hmot [[M]]
         matice tuhosti [[K]]  Dál už je to stejné jako u táhla, použijete jenom dříve definované matice
  tuhosti a hmot odvozené pro nosníkový prvek.

    A nemusíte si dělat starosti s pravou stranou, protože místa podepření trubek i jejich vetknutí do
    trubkovnice jsou silné okrajové podmínky.
NAP6
    PDE Ráz v potrubí

    Nestacionární tok stlačitelné tekutiny v
    potrubních sítích, fungování
    kardiovaskulárního oběhu, to jsou
    typické příklady hyperbolických rovnic.
    Zvláštní případ reprezentuje
    hydraulický ráz, ke kterému dojde při
    náhlém uzavření ventilu v potrubí…
    projeví se náhlým vzrůstem tlaku
    (rázovou vlnou), který se šíří rychlostí
    zvuku v tekutině a stěně potrubí.
    Víte jak tu rychlost spočítat? Víte, jaký
    maximální tlak může vzniknout?

                                         Barbara
                                         Wagner
 M. Rohani, M.H. Afshar Simulation of transient flow caused by pump failure: Point-Implicit Method of Characteristics
 Annals of Nuclear Energy, Volume 37, Issue 12, December 2010, Pages 1742-1750
NAP6
    PDE Ráz v potrubí
 Formulace problému:
 Potrubím s proměnným průřezem A(t,x), protéká tekutina střední rychlostí v(t,x).
 Tekutina je stlačitelná a souvislost její hustoty a tlaku je charakterizována
 objemovým modulem stlačitelnosti K [Pa]      p               K p
                                        
                                 Śouvisí s rychlostí
                                                               a
                                             2

                                                             
                                      
                                              zvuku v tekutině a
                                          K
 Je to vlastně stejný problém jako dříve uvažované potrubní sítě, kdy cílem bylo
 stanovit průběhy tlaku a průtoky. Tentokrát však tlaky i rychlosti závisí i na čase,
 p(t,x), v(t,x).
 Tyto veličiny popisuje stejně jako ve stacionárním případě dvojice rovnic, rovnice
 kontinuity a bilance hybnosti (Bernoulliho rovnice). Ve zjednodušeném tvaru


  Rovnici kontinuity v této poněkud                p   * v
  zvláštní podobě vysvětlím na                     K   0
  následující folii
                                  t    x
         K *  a2  
                   K   takto se zohlední i
                                   v p
                 1
                   K A  pružnost potrubí
                      (závislost průřezu na     ez  0
                   A p  tlaku)           t x    Tuto rovnici poznáváte: Bernoulliho
                                                 rovnice kde je zanedbán
                                               konvektivní člen (kinetická energie)
NAP6
    PDE Ráz v potrubí
    Rovnice kontinuity pro případ, kdy průřezová plocha trubky A(t,x) se
    mění po délce i v čase (elastická, nebo elasticko-plastická trubka, která
    se „nafukuje“ působením vnitřního přetlaku)
             hmotnostní bilance

                             
             elementu konstantní                       akumulace


                          ( vA)  ( A)
             délky dx
        ,A,v
                        x     t
             mění se hustota,                          souvislost
             průřez i střední                         hustoty a tlaku
             rychlost .


        dx                          1  1 p     1  1 p
                      přítok-odtok           ,      
                                   t K t      x K x
    Rozderivováním levé i pravé strany a využitím definice objemového modulu
    stlačitelnosti získáme zcela obecnou rovnici kontinuity
                                               v K DA
    p  v   p K A  K A                           Dp
                                              K    0
     K   v(    )   0                          Dt  x A Dt
    t  x   x A x  A t                           (to je totéž, jen zapsané v
                                             materiálových derivacích)
                          Tento člen je v předchozí rovnici
                          zanedbán (dělá se to často, viz
                         např.Khamlichi, Wave motion 1995)
NAP6
    PDE Ráz v potrubí
    To, že je výše uvedený systém rovnic hyperbolický, vyplyne z eliminace tlaku
    nebo rychlosti (stačí derivovat rovnici kontinuity dle času, Bernoulliho rovnici
    dle souřadnice x, a odečíst). Výsledné rovnice pro tlak p(t,x)
        2 p  2  p
             2
          a     0,
        t 2   x 2
    nebo rychlost v(t,x)
                            K*
        v   2  v
                    Ŕychlost
                          a
        2     2
          a    0            
                    zvuku

        t 2
             x 2


    jsou stejné a dokonce stejné jako hyperbolická rovnice kmitání táhla. Je
    tedy možné použít i stejnou metodu řešení (metodu vážených residuí).
    Objeví se ovšem malý technický problém: I když jsou rovnice stejné, mají
    různá řešení, protože jsou různé okrajové podmínky, např. časový průběh
    průtoku na jednom konci a časový průběh tlaku na druhém konci. V
    případě rázu v potrubí je to třeba skoková změna průtoku na jednom konci
    (zavření ventilu) a konstantní tlak na druhém konci (zásobník). Metodou
    vážených reziduí je tedy nutné řešit soustavu obou PDE.
NAP6
    PDE
    Pro hyperbolické rovnice se ale často využívá jiná metoda, která využívá
    specifickou vlastnost hyperbolických rovnic a tou je existence dvou reálných
    charakteristik.
                   Nazývá se metoda charakteristik (MOC).
    Doporučená literatura Wylie, Streeter: Fluid Transients. McGraw Hill, 1978


Zábranský
NAP6
    Metoda charakteristik MOC
 Vraťme se k výchozí soustavě rovnice kontinuity a rovnice Bernoulliho
  p   v      v p       spoustu věcí jsme zanedbali, například unášivou rychlost, takže následující
    a 
     2
         0,      ez  0     analýza je správná jen tehdy, když rychlost zvuku je mnohem vyšší než
  t   x      t x       rychlost proudění. V řadě uváděných příkladů tento předpoklad splněn není.


 a tyto rovnice (první z nich vynásobme libovolnou nenulovou konstantou ) sečteme
       p 1 p    v   v
    (      )   (   a 2 )  ez  0
       t  x    t   x
 Zvolme libovolnou křivku v rovině t-x (parametrem křivky x() může být přímo čas t).
 Úplné diferenciály tlaku a rychlosti podél této křivky jsou   t
  dp p dx p dv v dx v                         x()
          ,                           t=
   dt t dt x dt t dt x
 Jestliže bude křivka x(t) splňovat rovnice (současně)                              x
        dx 1        dx
                    a2
        dt         dt
  získáme finální rovnici vyjádřenou pomocí úplných diferenciálů podél křivky x(t)
         dp dv           (a tuto křivku nazveme charakteristikou diferenciální rovnice)
             ez  0
         dt dt
NAP6
     Metoda charakteristik
               dx 1
  Předchozí rovnice         a 2 má dvě řešení
           1    dt 
     1, 2  
           a
  a jim odpovídají dvě charakteristické křivky a diferenciální rovnice, které je
  třeba na nich integrovat           Třecí zpráty vyjádřené
                             součinitelem třecích ztrát f
    dx1
      a      1 dp  dv f  v | v |
                       0                    C
    dt        a dt  dt   2D                          x2=-at
                                    x1=at
                                                      h/a
    dx2        1 dp  dv f  v | v |
       a                0          A            B
     dt        a dt  dt  2D                  h

  Přibližná integrace těchto rovnic ve směru charakteristik vede na
  soustavu dvou algebraických rovnic pro neznámé pC, vC
                                                   tC

                    fh
                                               např.    dp
    1                                                dt dt  p   pA
     ( pC  pA )   (vC  vA )    vA | vA | 0
                                                         C
                                                   tA

    a               2aD
    1               fh
     ( pC  pB )   (vC  vB )    vB | vB | 0
    a               2aD               přibližnost integrace spočívá jen v
                                    zanedbání proměnnosti třecích
                                      ztrát podél charakteristiky
NAP6
     Metoda charakteristik
    Řešení této soustavy vyjádříme v explicitním tvaru
       1 p A  pB        fh
     vC  (      v A  vB    (v A | v A | vB | vB |))
       2  a         2aD
         a pA  pB          fh
     pC    (      (vA  vB )    (vB | vB | vA | vA |))
         2  a           2aD
  a můžeme ho ihned využít pro numerické řešení rychlostí a tlaků na časové
  hladině C ze známých hodnot v bodech A,B na staré časové hladině.
NAP6
       Metoda charakteristik
Alternativní (a možná názornější) formulace je analogií postupu, který jsme použili při řešení soustavy
diferenciálních rovnic výměníků tepla. Soustavu dvou diferenciálních rovnic pro tlak a rychlost zapíšeme v
maticovém tvaru
  [W ]     [W ]                 p          0       a2       0 
      [[ A]]     [ B]         [W ]   
                            v     [[ A]]  
                                       1 / 
                                                   [ B]  
                                                       e 
                                                         
  t       x                                    0       z
 a použijeme transformaci vektoru W takovou, že se ve výsledných rovnicích objeví vždy jen jedna neznámá

  [W ]  [[Q]][Z ]
     [ Z ]        [ Z ]     [ Z ]           [ Z ]
  [[Q]]     [[ A]][[Q]]     [ B]      [[Q]]1[[ A]][[Q]]     [[Q]]1[ B]
      t         x       t             x
                                                               0 
                                               [[Q]]1[[ A]][[Q]]  [[]]   1
                     pokud je [[Q]] maticí vlastních vektorů
                                                                 
                                                               0 2 
                     matice [[A]] bude tato matice diagonální
                                                              
Pro náš konkrétní případ jsou vlastní vektory a vlastní hodnoty matice [[A]]
       1    1          1 a           aez         1          a 0 
  [[Q]]   1    1   [[Q]]1  1                                [[]]  
            
                          [[Q]]1[ B] 
                   2 1  a 
                                           
                                          1            0  a
                                                          
       a   a                      2                        

W1  p  Z1  Z 2                             Z1  Z   a e z
             funkcí Z1 získáme integrací rovnice         a 1      podél charakteristiky dx/dt=-a
                                      t  x   2
      1
W2  v    ( Z1  Z 2 ) funkcí Z získáme integrací rovnice       Z 2  Z  aez podél charakteristiky dx/dt=a
      a           2                      a 2 
                                      t   x  2
NAP6
        MOC hydraul.ráz MATLAB
     Vraťme se k předchozímu výsledku integrace dle dvojice charakteristik
          1 p A  pB         fh
        vC  (      v A  vB      (v A | v A | vB | vB |))
          2  a          2aD
          a p  pB           fh
        pC  ( A      (vA  vB )     (vB | vB | vA | vA |))
             2      a              2aD
    který popisuje rychlosti a tlaky ve vnitřních uzlech sítě. Do okrajových uzlů se
    lze dostat jen integrací dle jedné charakteristiky. Druhou potřebnou rovnicí je
    okrajová podmínka, např. předepsaný průběh tlaků na vstupu a předepsaná
    (třeba nulová) rychlost na výstupu pro případ hydraulického rázu.

                                               Zavírání ventilu lze v MATLABU
  p=p0                                           popsat jako funkci času, např.
        C
                                         v(t)              function vrel=valve(t)
                                                         if t<.1
                                                            vrel=1;
                                                         else
            B                    A                            vrel=exp(-10*(t-.1));
        pC  p B  fh                         fh               end
  vC  v B          vB | vB |     pC  p A  a (vC  v A )     vA | vA |
         a    2aD                         2D

 1               fh               1               fh
 ( pC  pB )   (vC  vB )    vB | vB | 0         ( pC  pA )   (vC  vA )    vA | vA | 0
 a               2aD               a               2aD
NAP6
      MOC hydraul.ráz MATLAB
 Trubice L=1m, D=0.01 m, rychlost zvuku a=1 m/s, ustálená dopředná rychlost v=0.6325 m/s.
                                           Průběhy tlaku (pro různé hustoty sítě), vždy je
 l=1;d=0.01;rho=1000;f=0.1;a=1;p0=2e3;
                                           dobré takto testovat chybu aproximace
 v0=(p0*2*d/(l*rho*f))^0.5                             3
 n=101;h=l/(n-1);v(1:n)=v0;p(1)=p0;                                           2000

 for i=2:n                                    2.5                  1800

   p(i)=p(i-1)-f*rho*v0^2*h/(2*d);                                           1600

 end
 dt=h/a;tmax=3;itmax=tmax/dt;fhr=f*h/(2*a*d);
                                           2
                                                   n=301       1400

                                                             1200

 for it=1:itmax                                  1.5
                                                             1000

   t=it*dt;                                                      800
                                           1
   for i=2:n-1                                                     600

     pa=p(i-1);pb=p(i+1);va=v(i-1);vb=v(i+1);                 0.5                  400

     pc(i)=a/2*((pa+pb)/a+rho*(va-vb)+fhr*(vb*abs(vb)-va*abs(va)));                         200

     vc(i)=0.5*((pa-pb)/(rho*a)+va+vb-fhr*(vb*abs(vb)+va*abs(va)));       0
                                            0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
                                           3
   end                                                         2000
   pc(1)=p0; vb=v(2);pb=p(2);                                             1800
                                          2.5
   vc(1)=vb+(pc(1)-pb)/(a*rho)-fhr*vb*abs(vb);                                     1600
   vc(n)=v0*valve(t); va=v(n-1);pa=p(n-1);                     2                  1400
   pc(n)=pa-rho*a*(vc(n)-va)+f*h*rho/(2*d)*va*abs(va);       čas (do 3 s)                    1200
   vres(it,1:n)=vc(1:n); pres(it,1:n)=pc(1:n);                  1.5
                                                             1000
   p=pc;v=vc;                                            n=101       800
 end                                        1
                                                             600
 pmax=max(max(pres))/p0                                                 400
                                          0.5
 x=linspace(0,1,n);                                                   200
 time=linspace(0,tmax,itmax);                            0
                                            0  0.2  0.4  0.6  0.8  1
 contourf(x,time,pres,30)
 NAP6
            MOC hydraul.ráz MATLAB
   Vliv rychlosti zavírání ventilu na maximální přetlak v uzávěru (není příliš výrazný)
        6
                             2000
            vrel=exp(-50*(t-.1));
        5
            velmi rychlé zavření
                             1800

                             1600
                                v0 =0.6325 m/s     a=1 m/s         =1000 kg/m2
n=101     4                     1400
                                pmax =2180 Pa
                             1200
        3
                             1000                                Přibližná analýza maximálního tlaku: kinetická
                             800
        2
                             600

        1                     400

                             200
                                energie „válečku“ tekutiny pohybujícího se rychlostí v
        0
        6
         0   0.2  0.4  0.6    0.8  1

                             2000
                                se po nárazu promění v deformační energii
            vrel=exp(-10*(t-.1));       1800
        5
            rychlé zavření cca 0.1 s     1600
                                             váleček se po nárazu
čas (do 6 s)
        4                     1400

                             1200
                                           v zase odrazí, ale o to teď nejde)
                                             zastaví a zkrátí (a pak se
        3
                             1000


        2
                             800

                             600
                                        L
        1                     400
                                    1 2            1     1 2
                             200
                                 Ek     v0 LA    Ep     pLA   p LA
        0
        6
         0    0.2  0.4  0.6   0.8  1

                             1800
                                    2             2    2K
            vrel=exp(-0.1*(t-.1));

                                     pmax   Kv0   av0
        5                     1600
            pomalé zavírání cca 10s
                             1400
        4
                             1200

        3                     1000

                             800                         rychlost zvuku
        2
                             600                                 Pro náš případ tedy pmax=632 Pa, což je jen cca 30% skutečné hodnoty. Ta
                             400
        1


                                 analýza je jen orientační, nestlačuje se rovnoměrně celá trubice.
                             200

        0
          0   0.2  0.4  0.6   0.8  1
NAP6
       MOC hydraul.ráz MATLAB
     Souvislost mezi rychlostí zvuku, rychlostí sloupce kapaliny a přetlakem p
     vyjadřuje několik století stará rovnice hydraulického rázu (Young 1808, v
     modernější podobě pak Žukovského rovnice 1898 pro ráz v elastické trubce)
     Rovnice je tak známá, že se už většinou ani neuvádí odvození.

dv rychlost pístu       a rychlost čela rázové vlny   dp  adv
                              Odvození vychází z hmotnostní a hybnostní bilance
                              kontrolního objemu, který se pohybuje konstantní
          Předpoklad konstantní          rychlostí rázové vlny a směrem vpravo
           rychlosti až do místa

                                (   d )(a  dv)  a  ad  dv
             rázové vlny


   v                                             tok hybnosti je
                               rychlost tekutiny vzhledem
                                k rozhraní, které se     hmotnostní průtok
                               pohybuje rychlostí zvuku a     krát rychlost

  p,
                                (   d  )(a  dv)2  p  dp   a 2  p
          Předpoklad skokového             a 2 d   2a 2 d   dp  0  dp  a 2 d 
          poklesu hustoty i tlaku
           v zoně rázové vlny
                                             Po dosazení rovnice bilance
                                              hmotnosti plyne rovnice
                                               hydraulického rázu
NAP6
    MOC hydraul.ráz MATLAB

 Tyto černé stránky můžete bez obav přeskočit. Jsou jen ukázkou toho, jak
 numerický model zrealističtit (výpočtem realistického součinitele třecích ztrát) a
 současně demonstrovat skutečnost, že pro numerické výpočty se MATLAB zase
 tak moc nehodí, je to totiž jen interpret a tudíž pomalý.
 Následující program byl beze změny přepsán do FORTRANU (místo
 MATLABovských cyklů for i=2:n-1, se napíše do i=2,n-1, místo rozhodovacích
 příkazů typu if re<2100 se napíše if(re.lt.2100)then atd.).
 Výpočet následující úlohy zavírání ventilu trval na mém počítači 2s ve FORTRANu
 a 125 s v MATLABu (cca 60 krát pomalejší).
NAP6
       MOC hydraul.ráz MATLAB
 Program uvažující závislost součinitele třecích ztrát na Re, a identifikující
 laminární/turbulentní režim toku. Viz funkce frict.

                  Blasiův vztah
function f=frict(v,d,rho,mju)
re=abs(v)*d*rho/mju;
                  pro třecí ztráty  for it=1:itmax
if re<2100                         t=it*dt;
  f=64/re;                        for i=2:n-1
else              konstantní tlak        pa=p(i-1);pb=p(i+1);va=v(i-1);vb=v(i+1);
                                fa=frict(va,d,rho,mju);
  f=0.316/re^0.25;       na vstupu          fb=frict(vb,d,rho,mju);
end
                                ea=fa*h/(2*a*d)*va*abs(va);
                                eb=fb*h/(2*a*d)*vb*abs(vb);
p0=1e3;l=1;d=0.01;rho=1000;mju=0.001;a=4;           pc(i)=a/2*((pa+pb)/a+rho*(va-vb)+eb-ea);
vlam=p0*d^2/(32*mju*l);                    vc(i)=0.5*((pa-pb)/(rho*a)+va+vb-eb-ea);
re=vlam*d*rho/mju                     end
if re<2100                         pc(1)=p0;
  v0=vlam                        vb=v(2);pb=p(2);
  f=64/re;                        fb=frict(vb,d,rho,mju);
else                                                zadaná rychlost
                              eb=fb*h/(2*a*d)*vb*abs(vb);
  v0=(p0*d^(5/4)/(0.158*mju^0.25*rho^0.75*l))^(4/7)   vc(1)=vb+(pc(1)-pb)/(a*rho)-eb;      na výstupu
  re=v0*d*rho/mju;                    vc(n)=v0*valve(t);
  f=0.316/re^0.25                    va=v(n-1);pa=p(n-1);
end                            fa=frict(va,d,rho,mju);
n=401;h=l/(n-1);v(1:n)=v0;p(1)=p0;             pc(n)=pa-rho*a*(vc(n)-va)+fa*h*rho/(2*d)*va*abs(va);
for i=2:n                         vres(it,1:n)=vc(1:n);
  p(i)=p(i-1)-f*rho*v0^2*h/(2*d);            pres(it,1:n)=pc(1:n);
end                            p=pc;v=vc;
dt=h/a;tmax=3;itmax=tmax/dt;              end
NAP6
         MOC hydraul.ráz MATLAB
 Voda, a=4 m/s, L=1m, D=0.01 m, p0=1 kPa, v0=1.14 m/s, Re=31000
         Rozložení tlaku                                     Vývoj rychlosti
    3                                             3

                                                                       0.6
                                     3000
    2.5                                           2.5
                                                                       0.4

                                     2000
    2                                             2                      0.2


                                     1000                                 0
    1.5                                           1.5

                                                                       -0.2
                                     0
    1                                             1
                                                                       -0.4
                                     -1000
    0.5                                           0.5
                                                                       -0.6

                                     -2000
                                                 0                      -0.8
    0                                               0     0.2   0.4  0.6  0.8  1
       0   0.2   0.4    0.6      0.8     1


                                     průběhy tlaku na zavíracím ventilu
                  5000


                  4000
                                                   To, že se pulzace zrychlily, je
                  3000


                  2000


                  1000
                                                   způsobeno vyšší zvolenou
                                                   rychlostí zvuku (tužší elastická
                   0


                  -1000


                  -2000
                                                   trubice) a=4 m/s. Průlet tlakové
                                                   vlny pak odpovídá času 0.25 s.
                  -3000
                      0  0.5   1  1.5    2  2.5  3
NAP6
     MOC hydraul.ráz MATLAB
 Téměř stejným způsobem lze řešit případ, kdy je na vstupu zadaný průtok
 (objemové čerpadlo) a na výstupu je konstantní tlak (např. nulový)
 function vrel=pump(t)
 vrel=0.5*sin(3*t);

           v(t)

                                                  p=0

                        B                A
                                 fh               pC  p A  fh
                  pC  p B  a (vC  v B )     vB | vB |    vC  v A          vA | vA |
                                 2D                 a    2aD


 vc(1)=pump(it*dt);vb=v(2);pb=p(2);
 pc(1)=pb+rho*a*(vc(1)-vb)+f*h*rho/(2*d)*vb*abs(vb);

 va=v(n-1);pa=p(n-1); pc(n)=0;
 vc(n)=va-(pc(n)-pa)/(rho*a)-fhr*va*abs(va);
NAP6
    MOC elastická a tuhá trubice
Řešení, které je asi úplně špatně
NAP6
    MOC elastická a tuhá trubice
    Tato zdánlivě nevinná kombinace okrajových podmínek představuje pro
    numeriku problém. V tuhé trubce a pro nestlačitelnou kapalinu je rychlost
    zvuku nekonečná, charakteristiky jsou rovnoběžné s osou trubky a
    časový krok vychází nekonečně malý.    Elastická trubice. Rychlost      Tuhá trubice. Rychlost zvuku je
    zvuku a je dána její elasticitou.   nekonečně velká.


 v(t)                                            pe(t)


             L                         Le

                          skoková změna impedance (odporu)
                          vyvolá odraz vln, které interferují s
                          vlnami, které postupují směrem toku
                                 vpravo
NAP6
    MOC elastická a tuhá trubice
 Nekorektní (?) okrajová podmínka na konci (podmínka s první derivací)

                            fh            v p  pe f  v | v |
             pC  p B  a (vC  v B )     vA | vA |                 0
                            2D             t  Le   2 De
                                      D C
                                                Le

                                      A                    e
                         1        fh          pC  pD pC  pe f  v | v |
                   vC  vA    ( p A  pC    vA | vA |)                  ( De  D)  0
                         a       2D            h   Le   2 DDe


    Vraťme se k původní Bernoulliho rovnici, která by měla platit i ve vyústění
    elastické trubice
              v p f  v | v |
                       0
              t x    2D
    a odečtěme od ní Bernoulliho rovnici pro tuhou trubici
              p p  pe f  v | v |
                         ( De  D)  0
              x  Le  2 DDe
NAP6
    MOC elastická a tuhá trubice
 Program v MATLABu
 le=0.001;de=0.1;pe=0;l=1;d=0.01;rho=1000;f=0.1;a=1;p0=0;v0=0;
 n=401;h=l/(n-1);v(1:n)=v0;p(1)=p0;
 for i=2:n
   p(i)=p(i-1)-f*rho*v0^2*h/(2*d);
 end
 dt=h/a;tmax=3;itmax=tmax/dt;
 fhr=f*h/(2*a*d);
 for it=1:itmax
   t=it*dt;
   for i=2:n-1
     pa=p(i-1);pb=p(i+1);va=v(i-1);vb=v(i+1);
     pc(i)=a/2*((pa+pb)/a+rho*(va-vb)+fhr*(vb*abs(vb)-va*abs(va)));
     vc(i)=0.5*((pa-pb)/(rho*a)+va+vb-fhr*(vb*abs(vb)+va*abs(va)));
   end
   vc(1)=pump(it*dt);vb=v(2);pb=p(2);
   pc(1)=pb+rho*a*(vc(1)-vb)+f*h*rho/(2*d)*vb*abs(vb);

   va=v(n-1);vb=v(n);pa=p(n-1);
   pc(n)=(pc(n-1)/h+pe/le-f*rho*vb*abs(vb)/(2*d*de)*(de-d))/(1/h+1/le);
   vc(n)=va+1/(rho*a)*(pa-pc(n)-f*h*rho/(2*d)*va*abs(va));
   vres(it,1:n)=vc(1:n); pres(it,1:n)=pc(1:n);
   p=pc;v=vc;
 end
 pmax=max(max(pres))
 x=linspace(0,1,n);
 time=linspace(0,tmax,itmax);
 contourf(x,time,pres,30)
     NAP6
                MOC elastická a tuhá trubice
         Tlakové profily v elastické trubici (a=1 m/s, L=1 m, D=De=0.01 m)
           function vrel=pump(t)                  3
                                                             600   3
           vrel=0.5*sin(3*t);                                                                  600
     0.5
                                      2.5                         2.5
     0.4                                                      400
                                                                                      400
     0.3
                                       2                          2
     0.2
                                                             200                        200
     0.1

      0                                1.5
                                                                1.5
                                                             0                         0
     -0.1

     -0.2                                1
                                                                 1
     -0.3                                                      -200                       -200

     -0.4
                                      0.5
                                                                0.5
     -0.5                                                                               -400
         0   0.5   1   1.5     2  2.5  3                              -400
                                              n=401,Le=0, pmax=669                n=401,Le=1, pmax=709
                                       0
                                         0  0.2  0.4  0.6  0.8   1       0
                                                                   0  0.2   0.4  0.6  0.8   1

 3                                      3
                                   600                         600 3

                                                                                      600
2.5                                     2.5
                                   400                         400 2.5

                                                                                      400
 2                                      2                      200 2
                                   200

                                                                                      200
1.5                                     1.5                         1.5
                                                             0
                                   0
                                                                                      0
 1                                      1                      -200 1
                                   -200
                                                                                      -200
0.5                                     0.5                      -4000.5

               n=401,Le=0.1, pmax=669         -400
                                              n=401,Le=0.5, pmax=669               n=401,Le=2, pmax=803    -400

 0                                      0                      -600 0
   0        0.2    0.4     0.6    0.8    1        0  0.2   0.4  0.6  0.8    1        0  0.2   0.4  0.6  0.8   1
NAP6
    MOC elastická a tuhá trubice
 Experimenty prováděné v naší laboratoři neoperovaly s harmonickým
 průběhem průtoku, ale jen s jeho dočasným zvýšením. I skutečná rychlost
 zvuku byla vyšší. A o to větší jsou problémy s numerickým řešením.
NAP6
      MOC elastická a tuhá trubice
Elastická trubice (AORTA, rychlost šíření pulzní vlny=rychlost zvuku cca 8 m/s) a
na ni napojená tuhá trubice (plexisklo). Puls průtoku na vstupu generuje
elektronický řízená SUPERPUMP (Varimex). Výstup do uklidňovací nádrže.
Ukázka experimentů z naší laboratoře (pulzní vlna způsobuje deformační vlnu aorty, a ta
je monitorována dvojicí vysokorychlostních kamer, DIC=Digital Image Correlation). Pro
řešení byla použita metoda sítí Lax Wendroff a MUSCL (Monotone Upstream Scheme for
Conservation Laws, programováno ve Fortranu). Problém je v tom, že metoda nefunguje,
když je na elastickou trubici napojená dokonale tuhá trubice (v modelech bylo nutné
modelovat tuto nástavnou trubici také jako elastickou, jen s vysokou tuhostí). Matematici
říkají, že je to tím, že v této hyperbolické rovnici nelze použít okrajovou podmínku s
derivací. Pokud mají pravdu, je následující řešení chybné…
NAP6
     MOC elastická a tuhá trubice
Lineární změna průtoku na vstupu (rampová funkce). Laminární i turbulentní režim.

le=0.1;de=0.015;pe=0;mju=0.001;l=.18;d=0.015;rho=1000;a=8;
v0=pump(0);ve=v0*(d/de)^2;f=frict(v0,d,rho,mju);fe=frict(ve,de,rho,mju);re=v0*d*rho/mju
dpe=0.5*fe*le/de*rho*ve^2;dp=0.5*f*l/d*rho*v0^2;
n=401;h=l/(n-1);v(1:n)=v0;p(1)=pe+dp+dpe;
for i=2:n
  p(i)=p(i-1)-f*rho*v0^2*h/(2*d);                            function vrel=pump(t)
end                                            if t<.1
dt=h/a;tmax=3;itmax=tmax/dt;                                 vrel=0.1;
for it=1:itmax                                      elseif t<1
  t=it*dt;                                          vrel=t;
  for i=2:n-1                                      else
    pa=p(i-1);pb=p(i+1);va=v(i-1);vb=v(i+1);                        vrel=1;
    fa=frict(va,d,rho,mju);fb=frict(vb,d,rho,mju);                   end
    ea=fa*h/(2*a*d)*va*abs(va); eb=fb*h/(2*a*d)*vb*abs(vb);
    pc(i)=a/2*((pa+pb)/a+rho*(va-vb)+eb-ea);                      function f=frict(v,d,rho,mju)
    vc(i)=0.5*((pa-pb)/(rho*a)+va+vb-eb-ea);                      re=abs(v)*d*rho/mju;
  end                                          if re<1
  vc(1)=pump(it*dt);vb=v(2);pb=p(2); fb=frict(vb,d,rho,mju);                 f=64;
  pc(1)=pb+rho*a*(vc(1)-vb)+fb*h*rho/(2*d)*vb*abs(vb);                  elseif re<2100
  va=v(n-1);vb=v(n);pa=p(n-1); fb=frict(vb,d,rho,mju); fa=frict(va,d,rho,mju);        f=64/re;
  pc(n)=(pc(n-1)/h+pe/le-fb*rho*vb*abs(vb)/(2*d*de)*(de-d))/(1/h+1/le);         else
  vc(n)=va+1/(rho*a)*(pa-pc(n)-fa*h*rho/(2*d)*va*abs(va));                  f=0.316/re^0.25;
  vres(it,1:n)=vc(1:n);                                 end
  pres(it,1:n)=pc(1:n);
  p=pc;v=vc;                           pokud je někde
end                              chyba, tak asi tady
NAP6
     MOC elastická a tuhá trubice
Lineární změna průtoku na vstupu (rampová funkce). Laminární i turbulentní režim.

 v0=0.35 m/s vmax=0.7 m/s             0.18
                               Le=1 Re=5250 pmax = 7785 Pa
                                                       6000
           D=0.015 m     a=8 m/s  0.16

                          0.14                            4000

                          0.12
                                                       2000
                          0.1
                                 0.18         1           0
           L=0.18     Le=1 m    0.08

                          0.06
                                                       -2000

                          0.04
                                                       -4000
                          0.02
     v [m/s]
                           0                            -6000
                             0   0.05  0.1   0.15    0.2  0.25  0.3

 0.7                             Le=0.1 Re=5250 pmax = 3848 Pa
                          0.18
                                                       3000
                          0.16

 0.35                       0.14                            2000

                          0.12
                                                       1000
                          0.1
                                 0.18     0.1
                                                       0
          0.03    0.06  t [s]    0.08

                          0.06                            -1000


                          0.04
                                                       -2000

                          0.02
                                                       -3000
                           0
                             0   0.05  0.1   0.15    0.2  0.25  0.3
NAP6
                 MOC elastická a tuhá trubice
Rychlosti a tlak na konci elastické trubice (snížení frekvence při prodloužení trubky,
zdá se mi to logické, zvětšila se setrvačná hmota a nezměnila elasticita)
            (L=0.18, Le=0.01, pmax=2946 Pa)                         (L=0.18, Le=0.1, pmax=3843 Pa).
            1.1                                    1.1

             1                                    1

            0.9                                    0.9

            0.8                                    0.8
       v [m/s]
            0.7                                    0.7

            0.6             0.18       0.01             0.6                0.18        0.1
            0.5                                    0.5

            0.4                                    0.4


               0  0.1  0.2  0.3   0.4  0.5   0.6  0.7  0.8  0.9  1      0  0.1  0.2  0.3  0.4   0.5  0.6  0.7   0.8  0.9  1
            400                 t [s]                2500

            300                                   2000

                                                1500
            200
                                                1000
  p [Pa] (L=0.18)
            100
                                                500
             0
                                                 0
           -100
                                                -500
           -200
                                                -1000
           -300                                   -1500
           -400                                   -2000
               0  0.1  0.2  0.3   0.4  0.5   0.6  0.7  0.8  0.9  1      0  0.1  0.2  0.3  0.4   0.5  0.6  0.7   0.8  0.9  1
                              t [s]
NAP6
    Co je třeba si zapamatovat


    Přednáška byla věnována klasifikaci parciálních diferenciálních rovnic
    druhého řádu, se zvláštním zřetelem na hyberbolický typ. Zapamatujte si
    alespoň to, co je na následující folii
NAP6
    Co je třeba si zapamatovat
                               2  2   2
  Typ rovnice určují pouze koeficienty druhých derivací a 2  b   c 2  f
                              x  xy  y
  ty určují i rovnice tzv. charakteristik dy b  b 2  4ac
                       
                      dx   2a

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:5/27/2012
language:
pages:39