Cloud Computing 50030991

Document Sample
Cloud Computing 50030991 Powered By Docstoc
					                   Cloud Computing

    Cloud Computing กับคำนิยำม

             ู้
คำว่ำ Cloud Computing มีผได้ให้คำนิยำมไว้หลำกหลำย เช่น

”กำรประมวลผลที่อิงกับควำมต้องกำรของผูใช้้
   ้
โดยผูใช้สำมำรถระบุควำมต้องกำรไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing
จำกนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ ระบบ
จัดสรรทรัพยำกรและบริ กำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผูใช้ ้
                                   ้    ู้
โดยระบบสำมำรถเพิ่มหรื อลดจำนวนทรัพยำกรให้พอเหมำะกับควำมต้องกำรของผูใช้โดยที่ผใช้
  ้
ไม่ตองทรำบกำรทำงำนเบื้องหลังว่ำเป็ นอย่ำงไร” โดย JavaBoom Collection

                ่
หรื อ คำนิยำมจำกวิกิพีเดีย ที่วำ “Cloud Computing
อ้ำงถึงทรัพยำกรสำหรับกำรคำนวณผลที่ถูกเข้ำถึง
                            ้
ซึ่งโดยทัวไปถูกเป็ นเจ้ำของและถูกดำเนินกำรโดยผูให้บริ กำรบุคคลที่ 3 (third-party provider)
      ่
                        ้        ั
ซึ่งได้รวบรวมพื้นฐำนที่จำเป็ นทัวไปเข้ำไว้ดวยกันในตำแหน่งที่ต้ งของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data
                 ่
         ้
Center) โดยผูบริ โภคบริ กำร cloud computing
เสี ยค่ำใช้จ่ำยเพื่อควำมสำมำรถกำรคำนวณหรื อกำรประมวลผลตำมที่ตองกำร ้
และไม่จำเป็ นต้องรู ้หรื อเข้ำใจในเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งซ่อนอยู่
อันที่ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพของเครื่ องแม่ข่ำย
               ั       ้ ั   ้
(server) อย่ำงไรก็ตำมมีตวเลือกสำหรับผูพฒนำที่ตองรู ้และต้องคำนึงถึงในเทคโนโลยีสำคัญซึ่ง
     ่
ซ่อนอยูในส่ วนของกำรบริ กำรแพล็ตฟอร์ม (platform services)”

กำรที่มีบำงท่ำนให้คำนิยำม Cloud Computing ว่ำ “กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” นั้น
ผูเ้ ขียนเข้ำใจว่ำอำจเป็ นเพรำะ Cloud Computing
                    ่
เป็ นกำรทำงำนโดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยูมำกมำยบนระบบเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต
ซึ่งเรำเพียงแต่เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต
                   ่ ั                   ่
โดยไม่ตองสนใจว่ำทรัพยำกรที่ใช้อยูน้ นมำจำกต่ำงที่ต่ำงระบบเครื อข่ำย ทั้งที่อยูใกล้ ๆ
      ้
หรื อไกลออกไป เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรภำยในเครื อข่ำยขนำดใหญ่
                 ั             ั             ้
จึงใช้สัญลักษณ์รูปก้อนเมฆแทนที่ต้ งของทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ท้ งหมดที่มีไว้ให้บริ กำรโดยผูใ
ห้บริ กำรบุคคลที่สำมแทน    คลำวด์ คอมพิวติง คือ
           ้
แนวคิดด้ำนบริ กำรโดยใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนไอทีที่ทำงำนเชื่อมโยงกัน
                          ่
โดยคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ ที่ทำงำนร่ วมกันนั้น อำจตั้งอยูในห้องเดียวกัน
                                    ้
หรื อห่ำงไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ โดยระบบจะทำงำนสอดประสำนกันแบบรวมศูนย์ มีขอดีคือ
        ่
ลดควำมซับซ้อน ยุงยำก อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงำนและลดค่ำใช้จ่ำย
            ้
คลำวด์ คอมพิวติ้งยังมีขอดีอีกคือ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรที่หลำกหลำยกว่ำ
ซึ่งแตกต่ำงกับเทคโนโลยีกริ ด คอมพิวติ้ง (Grid Computing)
ที่ค่อนข้ำงเน้นกำรทำงำนเฉพำะด้ำน เนื่องจำกคลำวด์ คอมพิวติ้ง ทำงำนผ่ำนเทคโนโลยีเสมือน
(Virtualization)
ระบบจึงไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่ องของสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของคอมพิวเตอร์จำกระบบต่
        ่
ำง ๆ จึงถือได้วำ      คลำวด์ คอมพิวติ้ง
เป็ นนวัตกรรมทำงด้ำนดำต้ำเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่แห่งอนำคตนันเอง
                            ่

      ั
จำกผลกำรวิจยล่ำสุ ด ไอบีเอ็ม คำดว่ำคลำวด์ คอมพิวติ้งจะถูกใช้งำนเพิ่มมำกขึ้นในช่วง 3-5
                                   ้
ปี ข้ำงหน้ำ สื บเนื่องจำกแนวโน้มต่ำง ๆ ซึ่งส่ งผลกระทบต่อธุ รกิจและผูบริ โภคในวงกว้ำง 5
ประกำรคือ

                     ั
    1. แนวโน้มกำรใช้งำนเว็บ 2.0 ซึ่งมีลกษณะเป็ นแบบอินเตอร์แอคทีฟมำกขึ้น

   ั                            ่
ปัจจุบน ด้วยแนวโน้มของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ซึ่งเนื้อหำต่ำง ๆ ไม่วำจะเป็ นข้อมูล รู ปภำพ
                             ้ ั่    ่
วีดิโอคลิป หรื อ ไฟล์เสี ยงภำยในเว็บมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยผูใช้ทวโลกอยูตลอดเวลำ
ตัวอย่ำงเช่น Wikipedia และ YouTube หรื อ เว็บพวกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook หรื อ Hi5
เป็ นต้น แนวโน้มกำรใช้งำนเว็บ 2.0
   ั            ้ ั่
ปัจจุบนเป็ นที่นิยมทั้งระดับผูใช้ทวไปและพนักงำนองค์กรซึ่งต้องใช้เว็บ 2.0
ในกำรประสำนงำนร่ วมกันสำหรับโครงกำรต่ำง ๆ

ด้วยแนวโน้มด้ำนเทคโนโลยีเว็บ 2.0 นี้เอง ระบบคลำวด์ คอมพิวติ้ง จึงเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงยิง
                                           ่
เพรำะนอกจำกจะเป็ นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและประสิ ทธิภำพสู งแล้ว
                                        ่
ยังตอบสนองควำมต้องกำรของทำงำนของเว็บไซท์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำหรื อข้อมูลอยูตล
อดเวลำ ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนไอทีของคลำวด์
คอมพิวติงในกำรประมวลผลข้อมูลจำนวนมหำศำลภำยในเวลำเพียงเศษเสี้ ยววินำที
    ้
                            ั
ตัวอย่ำงองค์กรที่ใช้ประโยชน์จำกคลำวด์ คอมพิวติ้งในปัจจุบน ได้แก่ ไชน่ำ เทเลคอม (China
                      ั ้
Telecom) และโซเกตี้ (Sogeti) ซึ่งเป็ นบริ ษทผูให้บริ กำรระดับผูเ้ ชี่ยวชำญในยุโรป
โดยเฉพำะโซเกตี้ ได้มีกำรใช้คลำวด์ คอมพิวติ้งภำยในองค์กร
เพื่อระดมควำมคิดของพนักงำนผ่ำนระบบออนไลน์แบบเรี ยลไทม์ ซึ่งคลำวด์
คอมพิวติ้งจะช่วยรวบรวมข้อเสนอแนะและไอเดียจำกพนักงำนของโซเกตี้ 18,000 คน
            ้
และจัดเรี ยง วิเครำะห์ขอมูลในแบบเรี ยลไทม์เพื่อนำข้อมูลต่ำง ๆ ดังกล่ำวที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

    2. ควำมต้องกำรประสิ ทธิภำพทำงด้ำนกำรประหยัดพลังงำนที่เพิ่มสู งขึ้น

             ้
สื บเนื่องจำกวิกฤติกำรณ์ดำนพลังงำนและกระแสควำมตระหนักเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวด
      ั
ล้อม ปัจจุบน องค์กรหลำยแห่งจึงหันมำให้ควำมสำคัญกับเรื่ องไอทีประหยัดพลังงำน เนื่องจำก
ควำมสำมำรถในกำรประหยัดพลังงำนโดยเฉพำะกำรจัดกำรพลังงำนในระบบดำต้ำเซ็นเตอร์
เทคโนโลยีคลำวด์ คอมพิวติ้ง จึงเป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับควำมนิยมในระดับต้น ๆ
                                        ่
จำกข้อมูลล่ำสุ ดของอินโฟ-เทค รี เสิ ร์ช กรุ๊ ป (Info-Tech Research Group) ระบุวำ
เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่มีกำรทำงำนตลอดเวลำ โดยมำกใช้ทรัพยำกรในระบบเพียง 10-20
            ้
เปอร์เซ็นต์เท่ำนั้น แต่ดวยกำรจัดกำรระบบด้วยเทคโนโลยีคลำวด์ คอมพิวติ้ง
ทรัพยำกรทำงด้ำนไอทีจะถูกผนวกรวมศูนย์เข้ำด้วยกัน
เพื่อช่วยองค์กรประหยัดพลังงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน โดยเทคโนโลยีจะช่วยองค์กรเ
พิ่มหรื อลดขนำดของระบบได้ตำมต้องกำร
โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เพื่อให้สิ้นเปลืองพลังงำนแต่อย่ำงใด

    3. แนวโน้มควำมต้องกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมต่ำง ๆ ในภำคธุรกิจ

   ั                    ั
ปัจจุบน นอกจำกกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจแล้ว บริ ษทต่ำงๆ ยังจำเป็ นที่จะต้องนำเสนอสิ นค้ำ
                     ่
บริ กำร หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ ตลำดอยูตลอดเวลำ
โดยบริ ษทเหล่ำนี้มองว่ำเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้ได้กำรคิดค้นต่ำง ๆ ทำได้เร็วยิงขึ้น
    ั                                  ่
และด้วยควำมต้องกำรในกำรนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่องนี้เอง
มีส่วนทำให้องค์กรหลำยแห่งจำเป็ นต้องใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีคลำวด์คอมพิวติ้ง
ซึ่งให้พลังกำรประมวลผลสมรรถนะสู งกว่ำ แต่เสี ยค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ

ตัวอย่ำงล่ำสุ ดที่มีกำรนำคลำวด์ คอมพิวติงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ
                    ้
                 ้
เขตอุตสำหกรรมของจีนในเมืองอู๋ซี ผูประกอบกำรในเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำว
          ั                       ั
ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทซอฟต์แวร์ขนำดเล็กที่เพิงเริ่ มกิจกำร แต่บริ ษทต่ำง ๆ
                      ่
นั้นสำมำรถใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนไอทีได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ผ่ำนเทคโนโลยีคลำวด์ คอมพิวติ้ง
เนื่องจำกเขตอุตสำหกรรมดังกล่ำวได้ร่วมมือกับไอบีเอ็มในกำรสร้ำงศูนย์ประมวลผลแบบคลำว
                       ั
ด์ คอมพิวติ้งขึ้น เพื่อรองรับกำรใช้งำนของบริ ษทต่ำง ๆ
ภำยในเขตอุตสำหกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทำงำนผ่ำนคลำวด์
คอมพิวติ้งนี้ช่วยประหยัดบริ ษทเล็ก ๆ เหล่ำนี้ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรคิดค้นพัฒนำนวัตกรรม
               ั
เพรำะไม่จำเป็ นต้องลงทุนจัดซื้อและเสี ยค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน
                                            ่
หรื อเครื่ องมือของตนเองแต่อย่ำงใด
เพียงแต่เสี ยค่ำใช้จ่ำยเฉพำะค่ำบริ กำรไอทีตำมที่ใช้งำนจริ งเท่ำนั้น อีกตัวอย่ำงหนึ่งของกำรใช้งำ
นคลำวด์ คอมพิวติงล่ำสุ ด คือที่มหำวิทยำลัยแห่งชำติ (National University) ในประเทศเวียดนำม
        ้
ซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีคลำวด์ คอมพิวติ้ง
ในกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรเสริ มสร้ำงทักษะด้ำนไอทีให้แก่บุคลำกรของสถำบัน เป็ นต้น

    4. ควำมต้องกำรใช้งำนเทคโนโลยีให้ง่ำยและสะดวกยิงขึ้น
                           ่

    ั ่
ในปัจจุบน ยิงเทคโนโลยีมีควำมซับซ้อนเพิมขึ้นเท่ำใด
                   ่
ผูใช้งำนก็ตองกำรใช้งำนเทคโนโลยีให้ง่ำยมำกขึ้นเท่ำนั้น
 ้    ้
ด้วยแนวโน้มกำรใช้ซอฟต์แวร์ในรู ปแบบของบริ กำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตนับเป็ นตัวอย่ำงหนึ่งข
องแนวโน้มที่ช่วยตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนง่ำยของผุใช้
                         ้
อีกทั้งยังเป็ นกำรบุกเบิกกำรใช้งำนเทคโนโลยีคลำวด์ คอมพิวติงไปในตัวด้วย
                             ้
ด้วยแนวโน้มดัวกล่ำวนี้เอง ทำให้องค์กรหลำยแห่งเลือกที่จะซื้อบริ กำร
แทนกำรซื้อซอฟต์แวร์มำใช้โดยตรง (Software as a service) ซึ่งข้อดีคือ
องค์กรจะได้มีโอกำสใช้ซอฟต์แวร์ที่ทนสมัยอยูเ่ สมอ
                 ั
           ่
ไม่ตองรับมือกับควำมยุงยำกซับซ้อนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรหรื อกำรอัพเกรดซอฟต์
  ้
    ้   ่
แวร์ที่ตองทำอยูตลอดเวลำ

ด้วยควำมสำมำรถของคลำวด์ คอมพิวติ้งที่นำมำใช้ในกำรให้บริ กำรทำงด้ำนซอฟท์แวร์
        ่       ั      ั
มีผลช่วยลดควำมยุงยำกซับซ้อนให้กบระบบไอทีท้ งหมด เพรำะองค์กรอำจใช้บริ กำรจำกคลำวด์
คอมพิวติงที่ถูกโฮสต์ไว้ภำยนอกและซื้อใช้ในรู ปแบบของบริ กำรแทนที่จะต้องลงทุนซื้อซอฟท์
    ้
แวร์มำใช้เอง
ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวถือเป็ นทำงเลือกที่น่ำสนใจสำหรับบริ ษทขนำดเล็กที่ตองกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำ
                            ั      ้
              ่
ย และมีพนักงำนฝ่ ำยเทคนิคอยูอย่ำงจำกัด
    5. ปริ มำณข้อมูลจำนวนมหำศำลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลำ

               ่
เนื่องจำกข้อมูลมหำศำลที่มีอยูในเว็บไซต์ต่ำง ๆ ในปัจจุบน
                           ั
กำรจัดกำรข้อมูลในเว็บถือเป็ นเรื่ องท้ำทำยอย่ำงยิง
                         ่
  ้
แต่ดวยควำมสำเร็จของเทคโนโลยีกำรค้นหำข้อมูล เช่น กูเกิ้ล
ทำให้โลกได้เห็นถึงควำมสำคัญในกำรจัดระเบียบและกำรกำหนดโครงสร้ำงเว็บที่มีประสิ ทธิภำ
พ เนื่องจำกปริ มำณข้อมูลต่ำง ๆ ในเว็บเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วทัวโลกทุกวินำที
                              ่
       ้
ในแต่ละวัน ผูใช้อินเทอร์เน็ตหลำยล้ำนคนแลกเปลี่ยน ค้นหำข้อมูล รู ปภำพ
และเสี ยงผ่ำนเว็บไซต์ต่ำงๆ ทัวโลก
               ่
             ้
ซึ่งหำกกำรค้นหำข้อมูลที่ตองกำรไม่สำมำรถทำได้อย่ำงรวดเร็ วและแม่นยำแล้ว
ประโยชน์ของเว็บในฐำนะเครื่ องมือสำคัญในกำรทำงำนก็อำจลดน้อยลง
  ้
แต่ดวยประโยชน์จำกเทคโนโลยี คลำวด์ คอมพิวติ้งนี้เอง
ทำให้มำตรฐำนและกำรจัดกำรข้อมูลอันมำกมำยและหลำกหลำยในเว็บทำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำ
พมำกขึ้น เพรำะระบบใช้ประโยชน์จำกประสิ ทธิ ภำพกำรประมวลผลที่เหนือกว่ำของ คลำวด์
คอมพิวติง เพื่อบริ หำรจัดกำรข้อมูลจำนวนมำก
    ้
                     ่
รวมทั้งใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมยืดหยุนเพื่อจัดกำรควำมซับซ้อนของข้อมูลในเว็บให้เกิดป
ระโยชน์มำกยิงขึ้น
      ่

มำถึงตรงนี้คงพอจะเห็นภำพของ Cloud Computing บ้ำงแล้ว จึงขอกล่ำวถึงคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
อีก เช่น

                    ้            ้
    Cloud Provider สำหรับคำนี้คงไม่ตองอธิบำยมำก เพรำะหมำยถึงผูให้บริ กำรระบบ
    Cloud นันเอง
        ่
    Cloud Storage คือสถำนที่เก็บทรัพยำกรสำหรับระบบ Cloud

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Cloud Computing กับ Hosting ประเภทต่ำงๆ เช่น Application Hosting
หรื อพื้นที่ให้บริ กำรโปรแกรมประยุกต์, Web Hosting หรื อพื้นที่ให้บริ กำรเว็บไซต์, File Hosting
                 ้      ่
หรื อพื้นที่ให้บริ กำรจัดเก็บไฟล์ขอมูลนั้น อยูตรงที่ Cloud
Storage มีอิสระในกำรปรับขีดควำมสำมำรถ สมรรถนะ และขนำดทรัพยำกรได้ตำมภำระงำน
         ้                   ้
เนื่องจำกไม่มีขอจำกัดในกำรขยำยทรัพยำกรสำหรับผูให้บริ กำร
เพรำะมีควำมร่ วมมือกับผูให้บริ กำรบุคคลที่สำมที่เป็ นผูจดหำและจัดสรรทรัพยำกรอยูแล้ว
              ้              ้ั             ่
       ่
ดังนั้นไม่วำจำนวนโปรแกรมจะใช้ทรัพยำกรในกำรประมวลผลมำกขึ้นเท่ำไร
                             ้        ้
หรื อต้องใช้พ้ืนที่ในกำรเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกเท่ำไหร่ ผูใช้บริ กำร และผูให้บริ กำร Cloud
ไม่จำเป็ นต้องกังวลในข้อจำกัดนี้ อย่ำงไรก็ตำมเรื่ องค่ำใช้จ่ำยนั้นจะขึ้นกับกำรจ่ำยตำมที่ใช้จริ ง
                       ่ ั
(pay-per-use) และอำจมีเรื่ องอื่นๆ อีกขึ้นอยูกบข้อตกลงของแต่ละเจ้ำที่ให้บริ กำร
      ั ู้       ่
โดยปั จจุบนมีผให้บริ กำรอยูมำกมำย เช่น Google Apps, Google App Engine, IBM Blue Cloud,
Amazon EC2 เป็ นต้น

โครงสร้ ำงกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

   กลุ่มเมฆของเซอร์ฟเวอร์ (cloud server)
                                 ั ่
   ซึ่งเป็ นเซอร์ฟเวอร์จำนวนมหำศำลนับหมื่นนับแสนเครื่ องที่ต้ งอยูในที่เดียวกัน
   กลุ่มเมฆนี้ต่อเชื่อมเข้ำหำกันด้วยเครื อข่ำยเป็ นระบบกริ ด
   ในระบบนี้จะใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ช่วลไลเซชันในกำรทำงำนเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ข้ ึน
                          ่
   กับระบบน้อยที่สุด

          ้
  ส่ วนติดต่อกับผูใช้ ( User interaction interface)
                  ้
  ทำหน้ำที่รับคำขอบริ กำรจำกผูใช้ในรู ปแบบเวบโปรโตคอล
  ส่ วนจัดเก็บรำยกำรบริ กำร (Services Catalog) เก็บและบริ หำรรำยกำรของบริ กำร
    ้
  ผูใช้สำมำรถค้นดูบริ กำรที่มีจำกที่นี่
  ส่ วนบริ หำรงำน (system management)
                         ้
  ทำหน้ำที่กำหนดทรัพยำกรที่เหมำะสมเมื่อผูใช้เรี ยกใช้บริ กำร เมื่อมีกำรขอใช้บริ กำร
  ข้อมูลกำรขอ request จะถูกส่ งผ่ำนให้ส่วนนี้
  ส่ วนจัดหำทรัพยำกร (provisioning services) จำกนั้นส่ วนบริ หำรงำนจะติดต่อกับส่ วนนี้
  เพื่อจองทรัพยำกรจำกกลุ่มเมฆและเรี ยกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบเวบที่เหมำะสมให้
                             ู้
  เมื่อโปรแกรมประยุกต์ทำงำนแล้วก็จะส่ งผลที่ได้ให้ผใช้ที่เรี ยกใช้บริ กำรต่อไป
  ส่ วนตรวจสอบข้อมูลกำรใช้งำน (Minitoring and Metering)
  เพื่อใช้ในกำรเก็บค่ำบริ กำรหรื อเก็บข้อมูลสถิติเพื่อปรับปรุ งระบบต่อไป
             รู ปด้ำนบน:โครงสร้ำงแบบกลุ่มเมฆ

              ่
กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ เพือประมวลผลบนกลุ่มเมฆ

กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรบริ หำรและกำรโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆส่ วนใหญ่ยงเป็ นแบบเฉพำะข
                                ั
        ั
องแต่ละบริ ษท อย่ำงไรก็ตำม ทำง กูเกิ้ลได้เข้ำมำสนับสนุนโครงกำร Hadoop
                 ั
ซึ่งเป็ นโครงกำรโอเพ่นซอร์สที่พฒนำระบบโปรแกรมแบบ   map   Reduce   ตำมที่
กูเกิ้ลได้ออกแบบไว้ ระบบโปรแกรมแบบนี้ใช้หลักกำรของกำรสร้ำง map ของข้อมูลและกำร
คำนวณอย่ำงรวดเร็ว และ ส่ งลงไปยังเซอร์ฟเวอร์ต่ำงๆในกลุ่มเมฆ เมื่อคำนวณเสร็จ
ผลที่ได้จะถูก reduce มำรวมเป็ นคำตอบ ดังนั้นกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์กลุ่มเมฆ
เริ่ มจึงมีควำมเป็ นมำตรฐำนมำกขึ้น
ในมุมมองของผูใช้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะหำยไปเหลือเพียงบริ กำรหรื อเซอร์วสเท่ำนั้
        ้                             ิ
น ซึ่งโมเดลหลักจะมีสองแนวทำงด้วย คือ
   SAAS (Software As A Services) ซึ่งบริ กำรทุกอย่ำงรวมถึง User Interface
   ทำจำกระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหมด ตัวอย่ำงเช่น กูเกิ้ลsearch, กูเกิ้ลapp เป็ นต้น
         ้           ้
   ข้อดีคือ ผูใช้สำมำรถใช้ระบบโดยไม่ตองลงซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจำกเวบบรำวเซอร์
   และยังง่ำยต่อกำรพัฒนำใน Mobile Device แต่อำจต้องกำรเครื อข่ำยที่เร็วและเสถียร
   Software+Services     ของไมโครซอฟต์ซ่ ึงต้องลงซอฟต์แวร์บนเครื่ องของผูใช้ ้
   แต่กำรประมวลผลขนำดใหญ่หรื อขีดควำมสำมำรถเพิ่มเติมจะทำจำก กลุ่มเมฆแทน
    ข้อดีคือ
    กำรทำงำนจะตอบสนองได้ดีกว่ำและสำมำรถประมวลผลเองได้บำงส่ วนโดยไม่ตองมีเค   ้
               ้ ้
    รื อข่ำยอย่ำงไรก็ตำมผูใช้ตองบำรุ งรักษำซอฟต์แวร์ที่ลงไว้ทำให้เกิดควำมซับซ้อนมำกก
    ว่ำในส่ วนนี้

    ตัวอย่ ำงกำรประยุกต์
     Amazon EC2 รับโฮสต์ คอมพิวเตอร์เสมือน (virtual Machine)
    ้
ของผูใช้และเก็บเงินโดยคิดตำมกำรใช้งำน CPU และ ปริ มำณกำรรับส่ งข้อมูล
สำหรับข้อมูลต่ำงๆจะถูกเก็บบน Amazon S3 (Amazon Simple Storage Services)
ซึ่งเป็ นบริ กำรเก็บข้อมูลซึ่ งใช้หลักกำรของ cloud computing เช่นกัน สำหรับกำรใช้งำน
  ้ ้
ผูใช้ตองสร้ำงคอมพิวเตอร์เสมือนเรี ยกว่ำ AMI (Amazon Machine Language) ขึ้นบนระบบ S3
ซึ่งเป็ นส่ วนเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์เสมือน AMI นี้จะประกอบไปด้วย
       ั                           ั
ระบบปฏิบติกำรและซอฟต์แวร์ที่เรำต้องกำรใช้งำน ทำงอเมซอนได้จดหำโปรแกรมที่สำมำรถ
                ู้          ้ ้
สร้ำงและควบคุม AMI ให้ผใช้เรี ยบร้อยแล้ว จำกนั้นผูใช้ตอง โหลด AMI ของตนเองไปยัง
                                 ้
Amazon S3 แล้วลงทะเบียนใช้งำนกับระบบ EC2 ท้ำยที่สุดเมื่อผูใช้สั่งให้ AMI ทำงำน ทำง
amazon ก็จะเริ่ มเก็บเงินตำมอัตรำที่กำหนดไว้
                                ิ
กำรติดต่อกับคอมพิวเตอร์เสมือนที่ทำงำนจะทำผ่ำน เวบเซอร์วส โดยใช้ Java เป็ นหลัก
ตัวอย่ำงหนึ่งของกำรใช้งำนเทคโนโลยีของ EC2 คือ กำรสร้ำงเวบที่เรี ยกว่ำ TimesMachine
ซึ่งหนังสื อพิมพ์ New York Times
ได้ทำไว้โดยทำงหนังสื อพิมพ์ได้รวบรวมหน้ำหนังสื อพิมพ์ช่วงปี 1851-1922 ที่ แสกนเก็บไว้
นำมำแปลงเป็ PDF ให้สืบค้นได้
ซึ่งเอกสำรเหล่ำนี้มีข่ำวที่หน้ำสนใจเชิงประวัติศำสตร์จำนวนมำก ยกตัวอย่ำง เช่น
                               ิ
หนังสื อพิมพ์ที่ออกในวันที่ ประธำนำธิบดีลินคอล์นถูกยิงเสี ยชีวต ข่ำวเรื อไตตำนิคจม
                            ั
ข่ำวสงครำมกลำงเมืองสหรัฐ จำกรู ปเป็ นหนังสื อที่พิมพ์วนที่ 4 เมษำยน 1912
มีข่ำวเรื อไตนิคจมลง
ในกำรสร้ำง TimesMachine นี้ ต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลกว่ำ 150
ปี ที่เก็บไว้และแปลงเป็ นระบบดิจิตอลแบบ TIFF ไฟล์แล้ว ข้อมูลที่นำมำประมวลผลมี ไฟล์แบบ
TIFF ขนำดใหญ่กว่ำ 405,500 ไฟล์ บทควำมในรู ปแบบ SGML กว่ำ3.3 ล้ำนฉบับ
รวมกับไฟล์แบบ XML รวม 405,000 ไฟล์ ผลที่ได้จำกกำรแปลง คือไฟล์รูปภำพแบบ PNG
810,000 ไฟล์ และ JavaScript 405,000 ไฟล์ รวมแล้วขนำดมำกกว่ำ 1.5 เทรำไบต์
กำรแปลงข้อมูลได้นำกำลังกำรคำนวณมำจำกระบบ EC2/S3 และใช้ระบบ Hadoop
ในกำรโปรแกรม โดยใช้กระจำยกำรประมวลผลไปบน EC2 กว่ำ 100 เครื่ องให้ทำงำนพร้อม
Google app เป็ นกำรต่อยอดโดยอนุญำตให้ผใช้สร้ำงกลุ่มเสมือนและมีบริ กำรซอฟต์แวร์เช่น
                     ู้
อีเมล์ ปฏิทินนัดหมำย กำรสื่ อสำรแบบแชท ครบวงจรภำยในกลุ่ม
               ั
นอกจำกนั้นยังมีกำรเปิ ดให้พฒนำ กูเกิ้ลApp
            ิ
ที่ทำงำนแบบเวบเซอร์วสบนระบบเมฆของกูเกิ้ลโดยใช้ API ของ Google app engine อีก ด้วย
           CloudComputingSampleArchitecture.svg
เปรียบเทียบข้ อดี ข้ อเสี ย ของ Cloud Computing

ข้ อดี

1.ลดต้นทุนค่ำดูแลบำรุ งรักษำเนื่องจำกค่ำบริ กำรได้รวมค่ำใช้จ่ำยตำมที่ใช้งำนจริ ง เช่น
ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำซ่อมแซม ค่ำลิขสิ ทธิ์ ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำ ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำอัพเกรด
และค่ำเช่ำคู่สำย เป็ นต้น
2.ลดควำมเสี่ ยงจำกกำรเริ่ มต้นหรื อทดลองโครงกำร
         ่
3.มีควำมยืดหยุนในกำรเพิ่มหรื อลดระบบตำมควำมต้องกำร
4.ได้เครื่ องแม่ข่ำยที่มีประสิ ทธิภำพ มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี มีเครื อข่ำยควำมเร็วสู ง
5.มีผเู ้ ชี่ยวชำญดูแลระบบและพร้อมให้บริ กำรช่วยเหลือ 24 ชัวโมง ่

ข้ อเสี ย

1.เนื่องจำกเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรที่มำจำกหลำยที่หลำยแห่งทำให้อำจมีปัญหำในเรื่ องของควำมต่
อเนื่องและควำมเร็วในกำรเข้ำทรัพยำกรมำกกว่ำกำรใช้บริ กำร Host ที่ Local
    ่
หรื ออยูภำยในองค์กำรของเรำเอง
2.ยังไม่มีกำรรับประกันในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องของระบบและควำมปลอดภัยของข้อมูล
3.ควำมไม่มีมำตรฐำนของแพลทฟอร์ม
        ้
ทำให้ลูกค้ำมีขอจำกัดสำหรับตัวเลือกในกำรพัฒนำหรื อติดตั้งระบบ

Cloud Computing กับควำมปลอดภัย (Security)

ในประเด็นเรื่ องควำมปลอดภัยนั้น
                  ้
อันที่จริ งในเชิงเทคนิคลูกค้ำหรื อผูใช้บริ กำรสำมำรถทำได้ในระดับหนึ่ง เช่น กำรทำ
Virtualization
                                         ั
โดยลูกค้ำมีสิทธิ์ เต็มที่ในลักษณะของผูดูแลระบบเพื่อกำรกำหนดควำมปลอดภัยให้กบเครื่ อง
                    ้
หรื อ Virtual Machine ของตน,
                ู้         ้
กำรใช้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผดูแลระบบพยำยำมดูขอมูลของลูกค้ำ และกำร Monitoring ทั้งห้อง
data center จนถึงขั้น capture หน้ำจอ admin
   ั ั             ู้
แต่ท้ งนี้ยงคงมีจุดอ่อนสำคัญที่ผใช้บริ กำรควรตระหนักถึง                     นันคือ
                                                  ่
เมื่อเป็ นกำรจ้ำงให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำดูแลระบบของเรำ
เรำจะมันใจได้อย่ำงไรว่ำคนนั้นจะไม่แอบเก็บข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อเปิ ดเผย
     ่
ข้อมูลแก่บุคคลอื่น             ยิงถ้ำเป็ นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมันคงของประเทศ
                       ่                      ่
ข้อมูลยิงเป็ นสิ่ งที่สำคัญมำกๆ หรื อถ้ำเป็ นองค์กรทำงด้ำนกำรเงิน ถึงแม้เรำจะมีระบบตรวจสอบ
      ่
หรื อ audit              เพื่อติดตำมว่ำใครทำอะไร                 ตรงไหน
               ็                ั
แต่เมื่อเกิดเหตุและจับได้กคงทำได้แค่ลงโทษตำมกฎบริ ษทหรื อดำเนินคดีตำมกฎหมำย
แต่ควำมเสี ยหำยได้เกิดขึ้นแล้ว                    ่
                          อย่ำงไรก็ตำมไม่วำจะเป็ นกำรจัดจ้ำงบุคคลภำยนอก
(outsourcing)      หรื อ    ใช้บุคลำกรภำยใน                ็
                                 เหตุกำรณ์เช่นนี้กสำมำรถเกิดขึ้นได้
ดังนั้นเรำต่ำงต้องอำศัยควำมเชื่อใจและใช้จรรยำบรรณในกำรประกอบอำชีพ สิ่ งที่ผให้บริ กำร    ู้
Cloud     หรื อ    Cloud   Provider     ทำให้ได้    ก็คือ   กำรรับประกันสัญญำ
หรื อกำหนดมำตรฐำนกำรดูแลระบบ                         และยึดมันในมำตรฐำนนั้น
                                            ่
นอกจำกนี้ควรมีกำรควบคุมกำรเปิ ดให้บริ กำรของ               Cloud         Provider
                ั
นันคือ มีกำรกำหนดว่ำบริ ษทที่จะเป็ น Cloud Provider ได้ อำจต้องได้รับกำรรับรอง
 ่
หรื อมี certification       อะไรรับรองบ้ำง       ต้องมี       ISO      ควบคุม
และต้องมีเทคโนโลยีควำมปลอดภัยอะไรเสนอต่อลูกค้ำ (Cloud Consumer) บ้ำง เป็ นต้น

             ้
ปัจจัยสำมอย่ ำงทีเ่ กิดขึนบนโลกปัจจุบันทีเ่ รำจำเป็ นต้ องมี Cloud Computing
    ข้ อหนึ่ ง องค์ ก รธุ รกิ จ หน่ วยงำนรำชกำร ไปจนถึ ง สถำนศึ ก ษำในปั จจุ บั น

ล้ ว น มี ค ว ำ ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี

ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น ก ำ ร ล ง ทุ น ส ร้ ำ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ ำ ย ข้ อ มู ล ส ำ ร ส น เ ท ศ ภ ำ ย ใ น อ ง ค์ ก ร

ติ   ด    ตั้   ง    ร   ะ    บ    บ    ฐ    ำ    น    ข้   อ    มู    ล

มี ก ำรลงทุ น ซื้ อ เครื่ องคอมพิว เตอร์ เซิ ร์ฟ เวอร์ เพื่ อ ทำหน้ำ ที่ ประมวลผลและให้บริ กำรต่ ำ งๆ

ภำยในองค์ก ร ที่ น่ำ สนใจก็คื องบประมำณกำรลงทุ นในเทคโนโลยีไอซี ทีเ หล่ ำนี้ มี มู ลค่ ำสู ง

ประกอบกั บ ทั้ งองค์ ก รจ ำเป็ นต้ อ งมี ก ำรลงทุ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อง ด้ ว ยสำเหตุ ง่ ำ ยๆ คื อ
ข้อ มู ล มี ก ำรเพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลำ มี ก ำรพัฒ นำแอพพลิ เ คชั่น ส ำหรั บใช้ง ำนในองค์ก รมำกขึ้ น

ก ำ ร ล ง ทุ น ข ย ำ ย ห รื อ บ ำ ง ค รั้ ง อ ำ จ ถึ ง ขั้ น เ ป ลี่ ย น เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์

                                   ั
ซึ่งท้ำยที่สุดย่อมตำมมำด้วยกำรซื้อหรื อขยำยซอฟต์แวร์เพื่อให้สัมพันธ์กบขนำดของเซิ ร์ฟเวอร์ที่

เปลี่ยนไป เสมือนเงำตำมตัว นอกจำกนั้นยังมี เรื่ องของค่ ำบำรุ งรักษำระบบ ซึ่ งเมื่ อนับรวมๆ

แล้วก็เป็ นค่ำใช้จ่ำยมูลค่ำมหำศำลที่องค์กรต่ำงๆ มิอำจหลีกเลี่ยงได้

     ข้ อที่ ส อง ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรน ำเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห ลำยหลำยตระกูล มำเชื่ อ มต่ อ กัน

โ ด ย ใ ช้ ว ง จ ร สื่ อ ส ำ ร โ ท ร ค ม น ำ ค ม ที่ ปั จ จุ บั น มี ต้ น ทุ น ที่ ต่ ำ ก ว่ ำ ใ น อ ดี ต ม ำ ก

พร้ อ มกับ น ำเทคโนโลยี ซ อฟต์แ วร์ Virtual Machine ที่ ท ำหน้ำ ที่ เ ป็ นเสมื อ นล่ ำ มคนกลำง

ติ ด ตั้ งไว้บ นบรรดำเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ ม ำเชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น Cloud               Computing

เพื่อให้เครื่ องทั้งหมดสำมำรถรับคำสั่งและร่ วมกันทำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลปริ มำณมหำศำลไ

ด้ หรื อ อำจสั่ ง กำรให้ค อมพิ ว เตอร์ แ ต่ ล ะกลุ่ ม แยกกัน ทำงำนย่อ ยๆ ตำมที่ ไ ด้รั บ มอบหมำย

ทั้ ง ห ม ด เ ป็ น เ รื่ อ ง จ ริ ง ที่ ใ ช้ ต้ น ทุ น ไ ม่ ม ำ ก

อี ก ทั้ง บรรดำยัก ษ์ใ หญ่ ในวงกำรอุ ต สำหกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละสื่ อ สำรข้อ มู ล ไม่ ว่ำ จะเป็ น

Amazon,                            Google ห รื อ ก ร ะ ทั่ ง           Microsoft

                                      ั
ต่ำงก็ให้กำรสนับสนุนพัฒนำมำตรฐำนและแอพพลิเคชันสำหรับเสริ มขีดควำมสำมำรถให้กบกำ
                       ่
รประมวลผลแบบ Cloud Computing มำกขึ้น จึงกลำยเป็ นว่ำ เทคโนโลยี Cloud Computing

พร้อมที่จะก้ำวออกจำกควำมเป็ นนวัตกรรม ไปสู่ โลกทำงธุรกิจอย่ำงเต็มตัว

                             ้
     ข้ อที่สำม แนวคิ ดในเรื่ อ งของกำรว่ำ จ้ำ งให้ผูอื่ น ทำงำนแทน หรื อที่ นิ ย มเรี ย กกัน ว่ำ

Outsourcing ซึ่ งได้ ก ลำยเป็ นเรื่ องปกติ ส ำ หรั บ กำรท ำธุ รกิ จ ด้ ำ นสำรสนเทศไปแล้ ว
กำลังขยำยขอบเขตมำสู่ กำรพลิกกรอบควำมคิดของผูประกอบกำรทัวโลก ด้วยแนวคิดง่ำยๆ ที่ว่ำ
                      ้     ่

“จะต้ องลงทุนสร้ ำงคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ สำหรั บรองรั บกำรใช้ งำนภำยในองค์ กรไปทำไม

ใ น เ มื่ อ ส ำ ม ำ ร ถ ว่ ำ จ้ ำ ง ใ ห้ บ ริ ษั ท ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ รั บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ใ ห้ แ ท น

ต ร ำ บ ใ ด ที่ ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ ส ำ ม ำ ร ถ รั บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ค ว ำ ม ต่ อ เ นื่ อ ง

และมีกำรป้ องกันกำรรั่วไหลของข้ อมูลได้ ”

    ทั้งสำมปั จจัยหลักนำไปสู่ แนวคิดของกำรว่ำจ้ำงให้ผประกอบกำรที่ลงทุนสร้ำงเครื อข่ำย
                             ู้

Cloud Computing รั บผิ ด ชอบประมวลผลข้ อ มู ล ให้ ก ั บ หน่ วยงำนหรื อองค์ ก รต่ ำงๆ

โดยที่ องค์กรเหล่ำนั้นจะได้สำมำรถลดต้นทุ นด้ำนฮำร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ลงอย่ำงมหำศำล

และเปลี่ ยนกำรลงทุ นแบบ Capital Expense ซึ่ งต้องผูกพันกับกำรคิ ดค่ ำเสื่ อมรำคำ มำเป็ น

Operating Expense ในรู ปแบบของกำรทำสัญญำว่ำจ้ำง ซึ่ งสำมำรถนำไปคิดหักภำษีได้โดยตรง

นอกจำกนั้น องค์ก รต่ ำ งๆ ก็ไม่ จ ำเป็ นต้อ งวุ่น วำยกับกำรลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอัน ที่ จ ะอัพ เกรด

ห รื อ เ ป ลี่ ย น ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ส่ ว น ก ล ำ ง ข อ ง ต น

ที่ ส ำคัญ ก็ คื อ สำมำรถเปลี่ ย นตั ว ผู ้ป ระกอบกำร Cloud         Computing ได้ ต ำมต้ อ งกำร

หำกพบว่ำคู่สัญญำของตนให้บริ กำรได้ไม่เป็ นที่พอใจ

    ถ้ ำ จ ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใ ห้ เ ห็ น ชั ด ก็ น่ ำ จ ะ ม อ ง ไ ด้ ว่ ำ ธุ ร กิ จ Cloud Computing

ก็ เ หมื อ นกับ สำธำรณู ป โภคพื้ น ฐำนต่ ำ งๆ เช่ น ไฟฟ้ ำ น้ ำประปำ ซึ่ งเป็ นของส่ ว นกลำง

       ้
ประชำชนหรื อผูบริ โภคไม่จำเป็ นต้องลงทุนสร้ำงเครื่ องปั่นไฟหรื อเครื่ องทำน้ ำประปำสำหรับใช้

ในบ้ ำ นเรื อนของตนเอง หำกแต่ มี ห น่ ว ยงำนกลำง เช่ น กำรไฟฟ้ ำ หรื อกำรประปำ

เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ล ง ทุ น ส ร้ ำ ง โ ร ง ไ ฟ ฟ้ ำ แ ล ะ โ ร ง ป ร ะ ป ำ
แล้ว วำงโครงข่ ำ ยเพื่ อ จ่ ำ ยไฟฟ้ ำและน้ ำ ประปำนั้น มำสู่ บ้ำ นเรื อ นหรื อ อำคำรสถำนที่ ธุ ร กิ จ

 ้                                     ้
ผูบริ โภคมีหน้ำที่เพียงชำระค่ำบริ กำร โดยมีกำรทำสัญญำกันเป็ นหลักฐำนระหว่ำงผูประกอบกำร

                   ้                ู้
ซึ่ งก็คือกำรไฟฟ้ ำ และกำรประปำ กับผูบริ โภคแต่ละรำย ในบำงสังคมที่มีผประกอบกำรไฟฟ้ ำ

ห รื อ ป ร ะ ป ำ                  ม ำ ก ก ว่ ำ ห นึ่ ง ร ำ ย

 ้                  ้
ผูบริ โภคก็มีทำงเลือกที่จะเปลี่ยนตัวผูให้บริ กำรได้หำกไม่พึงพอใจในคุ ณภำพกำรให้บริ กำร

           ้
หรื อ เมื่ อ พบว่ ำ ผูป ระกอบกำรรำยอื่ น ๆ เสนอทำงเลื อ กหรื อ โปรโมชั่น ที่ ต นถู ก ใจมำกกว่ ำ

ซึ่ งเมื่ อขยำยควำมไปถึ งสำธำรณู ปโภคอื่ น ๆ เช่ น โรงพยำบำล โทรศัพ ท์ โทรศัพท์เคลื่ อนที่

               ่              ่
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ก็จะเห็นได้วำ Cloud Computing ก็กำลังอยูในสภำพที่ไม่ต่ำงกัน

    อ      ง      ค์      ก      ร      ต่      ำ      ง      ๆ

จะลงทุ น สร้ ำงคอมพิ ว เตอร์ เซิ ร์ ฟเวอร์ เพื่ อ ประมวลผลให้ บ ริ ก ำรภำยในองค์ ก รไปท ำไม

ห ำ ก ต้ น ทุ น ก ำ ร ว่ ำ จ้ ำ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร Cloud Computing

ใ ห้ รั บ ป ร ะ ม ว ล ผ ลข้ อมู ลแ ทน มี ร ำ ค ำ เฉ ลี่ ย ต่ ำ กว่ ำ เ ทค โ น โ ล ยี มี ค วำ มเ ชื่ อ ถื อ ไ ด้

                        ี
อีกทั้งโครงข่ ำยสื่ อสำรโทรคมนำคมควำมเร็วสู งก็มพร้ อม

           ่
รู ปแบบและบทบำทหน้ ำทีในธุรกิจ Cloud Computing

    จะเห็ น ได้ ว่ ำ ธุ ร กิ จ Cloud computing แท้จ ริ งก็ คื อ กำรรั บ จ้ำ งประมวลผลข้ อ มู ล

ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น รู ป แ บ บ ห นึ่ ง ข อ ง ง ำ น ป ร ะ เ ภ ท Outsource เ พี ย ง แ ต่ เ ป็ น ก ำ ร Outsource

ใ น ร ะ ดั บ ที่ มี ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ห รื อ กิ จ ก ำ ร ภ ำ ย ใ น อ ง ค์ ก ร เ ป็ น อ ย่ ำ ง ม ำ ก

ควำมกัง วลใจในศัก ยภำพของกลุ่ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ป ระกอบกัน เป็ นเครื อ ข่ ำ ย Cloud

Computing
ว่ำจะสำมำรถทำงำนตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กรธุ รกิจได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำหรื อไ

ม่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร มี ม ำ ต ร ก ำ ร ป้ อ ง กั น ก ำ ร รั่ ว ไ ห ล ข อ ง ข้ อ มู ล ลั บ ไ ด้ ดี เ พี ย ง ใ ด

ยิ่ ง เ มื่ อ คิ ด ต่ อ ไ ป ว่ ำ ก ลุ่ ม เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ Cloud          Computing

ของผู ้ ป ระ กอบกำ รแ ต่ ละ รำยรั บจ้ ำ งประ มวลผ ลข้ อ มู ลให้ ก ั บ ลู กค้ ำ จ ำ นวนมำ ก

กำรรั บประกั น ในเรื่ องของเสถี ย รภำพของระบบ และควำมปลอดภั ย ของข้ อ มู ล

  ิ่
ก็ยงเป็ นเรื่ องคอขำดบำดตำยสำหรับองค์กรธุรกิจหรื อหน่วยงำนต่ำงๆ

    Cloud    Computing     จ ะ แ จ้ ง เ กิ ด ห รื                   อ ไ ม่

จึ ง ขึ้ นอยู่ ก ั บ จรรยำบรรณและควำมพร้ อ มทำงด้ ำ นเทคนิ ค ของผู ้ใ ห้ บ ริ กำรเป็ นส ำคั ญ

กำรทำสัญญำว่ำจ้ำงในลักษณะที่มีกำรกำหนดข้อตกลงระดับคุ ณภำพของกำรให้บริ กำร หรื อ

Service Level Agreement (SLA) ระหว่ำงองค์กรธุ รกิจซึ่ งเป็ นผูว่ำจ้ำง กับผูประกอบกำร Cloud
                               ้      ้

                        ั          ั        ้
Computing จึงเป็ นหัวใจสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น บริ ษท ก. ว่ำจ้ำงให้บริ ษท ข. ซึ่ งเป็ นผูประกอบกำร

Cloud         Computing รั บ ห น้ ำ ที่ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ต น

โ ด ย ก ำ ห น ด ข อ บ เ ข ต ร ะ ดั บ คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ที่ ชั ด เ จ น เ ช่ น บ ริ ษั ท ก .

                                          ั
สำมำรถใช้เนื้ อที่ บนเครื อ ข่ ำ ย Cloud Computing ได้เดื อนละ 20 เทรำไบต์ และบริ ษ ท ข.

จะต้ อ งรั บ ประ กั น ว่ ำ จะสำมำ รถรั บ ประมวลผลให้ ก ั บ บริ ษั ท ก. ไ ด้ ใ นอั ต รำ 3 0

ล้ำนคำสั่งหรื อรำยกำรต่อเดื อน โดยมีบทปรับ และขอบเขตของสัญญำในด้ำนอื่นๆ ที่ชัดเจน

ซึ่ งก็ ไ ม่ ต่ ำ งจำ กกำ รก ำ หนด โปรโมชั่ น กำ รใ ช้ โ ทรศั พ ท์ หรื อพิ กั ด กระแ ส ไฟ ฟ้ ำ

เมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรใช้สำธำรณูปโภคด้ำนอื่นๆ
     มิ ใ ช่ เ ฉพำะแต่ ก ำรรั บ ประมวลผลให้ก ับ องค์ก รหรื อ หน่ ว ยงำนธุ ร กิ จ เท่ ำ นั้น Cloud

Computing

ยังมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบกำรทำธุ รกรรมบนโลกพำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตไ

ป    แ    ล้    ว        ตั    ว    อ    ย่    ำ    ง    เ    ช่    น

 ้
ผูให้บริ กำรเว็บไซต์รำยหนึ่งพบว่ำกำรให้บริ กำรของตนจำเป็ นต้องมีกำรประมวลผลข้อมูลมหำศ

ำ ล แ ท น ที่ จ ะ ล ง ทุ น ส ร้ ำ ง แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ เ อ ง ใ ห้ เ ป็ น ภ ำ ร ะ

ก็ หั น ไ ป ซื้ อ บ ริ ก ำ ร รั บ ป ร ะ ม ว ล ผ ล จ ำ ก ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร Cloud          Computing

                                  ่
โดยมีกำรตกลงเงื่อนไขในกำรประมวลผลชัดเจน เช่น เมื่อมีลูกค้ำเข้ำมำเยียมชมเว็บไซต์ของตน

หำกมีกำรคลิกเลือกทำรำยกำรประเภทใดประเภทหนึ่ง เว็บไซต์ของตนก็จะส่ งคำสั่งไปที่ Cloud

Computing เ พื่ อ รั บ ช่ ว ง จั ด ก ำ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ต่ อ เ มื่ อ ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ ส ร็ จ แ ล้ ว

ให้ส่งผลลัพธ์ไปที่อีกเว็บไซต์หนึ่ง เป็ นต้น

     ที่ น่ ำ สนใจก็คื อ วัน ใดก็ต ำมที่ ก ระแสกำรยอมรั บในโลกธุ ร กิ จ ต่ อ เทคโนโลยี Cloud

Computing ข ยำ ยตั ว มำ กขึ้ น เรำ จะ เห็ นบริ ษั ท นำ ยหน้ ำ จ ำ นวน ม ำ กถื อก ำ เนิ ด ขึ้ น

                                  ้
โดยมี บ ทบำทหน้ำ ที่ ใ นกำรเป็ นคนกลำงรั บจัด หำและบริ ห ำรจัด กำรผูป ระกอบกำร Cloud

Computing เ พื่ อ ข ำ ย บ ริ ก ำ ร ต่ อ ใ ห้ ก ั บ อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ ห น่ ว ย ง ำ น ร ำ ช ก ำ ร ต่ ำ ง ๆ

ซึ่ งไม่ ต่ ำ งจำกกำรมี น ำยหน้ ำ หรื อโบรกเกอร์ เ ป็ นคนกลำงรั บ บริ หำรจั ด กำร portfolio

หุ ้ น ใ ห้ กั บ ผู ้ ค น ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น               ก ำ ร ท ำ สั ญ ญ ำ         SLA

              ั
ระหว่ำงองค์กรธุรกิจกับบริ ษทนำยหน้ำก็จะเป็ นเรื่ องปกติของธุรกิจในอนำคตอันใกล้

Cloud Computing ในประเทศไทย
    ใ ค ร ๆ ก็ ส ำ ม ำ ร ถ ตั้ ง ต น เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร Cloud Computing ไ ด้

ข อ เ พี ย ง แ ต่ ส ำ ม ำ ร ถ ล ง ทุ น เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ข้ ำ ด้ ว ย กั น

และมี ซ อฟต์ แ วร์ แ ละระบบบริ หำรจั ด กำรทรั พ ยำกรคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ

อีกทั้งสำมำรถจัดหำวงจรอินเทอร์เน็ตควำมเร็ วสู งเพื่อเชื่ อมต่อไปโครงข่ำย Cloud Computing

เข้ำด้วยกัน ในกรณี ที่มีกำรแยกอำคำรสถำนที่ติดตั้ง

    ก ำ ร พั ฒ น ำ ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ข อ ง โ ค ร ง ข่ ำ ย สื่ อ ส ำ ร ข้ อ มู ล

โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ค ว ำ ม เ ร็ ว สู ง

                        ั
และหำกจะให้ดีก็น่ำจะเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมให้กบเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่ น ใยแก้วนำแสง

ซึ่ งปั จจุ บั น รองรั บ ด้ ว ยเทคโนโลยี FTTH (Fiber         To      The      Home)

                                         ้
จะช่ ว ยท ำให้อ งค์ก รธุ ร กิ จ หรื อ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ สำมำรถเชื่ อ มต่ อ กับ ผูประกอบกำร Cloud

Computing ด้ ว ย ว ง จ ร สื่ อ ส ำ ร ค ว ำ ม เ ร็ ว สู ง

และจะได้ลดข้อจำกัดในเรื่ องของควำมเร็ วในกำรเชื่ อมต่อลงได้ อำจกกล่ำวได้อีกอย่ำงหนึ่ งว่ำ

                  ู้
นอกเหนือจำกพฤติกรรมหรื อไลฟ์ สไตล์ผบริ โภคที่นิยมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพื่อรับสื่ อมัลติมีเ

ดี ยแล้ว กระแสควำมนิ ยมในบริ กำร Cloud Computing ของภำคธุ รกิ จหรื อหน่ วยงำนต่ำงๆ

ก็จะเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้มีกำรขยำยเพิ่มขีดควำมสำมำรถของโครงข่ำยบรอดแบนด์ใน

ประเทศไทย

          ั
   ปัจจุบันมีบริษทขนำดเล็กหลำยแห่ งในประเทศไทย ลงทุนสร้ ำงเครือข่ ำย Cloud
              ั             ั
Computing รับประมวลผลให้ กบลูกค้ ำองค์ กรทีเ่ ป็ นบริษทขนำดย่ อมๆ กันแล้ว
  ่     ่                                 ้
เมือใดก็ตำมทีกระแสควำมนิยมในเทคโนโลยี Cloud Computing ในบ้ ำนเรำเปิ ดกว้ ำงมำกขึน
ประกอบกับกำรขยำยขีดควำมสำมำรถของเครือข่ ำยบรอดแบนด์ อย่ ำงต่ อเนื่อง
                          ้
เรำจะได้ เห็นกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดของธุรกิจใหม่ นีอย่ ำงแน่ นอน
            ่
เชื่อได้ เลยว่ ำอนำคตทีว่ำนั้นอยู่ไม่ ไกลเกินไปนัก

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:5/27/2012
language:Thai
pages:20