EUROCIETT 130907 MUNTZ TR by OLJcNLD

VIEWS: 6 PAGES: 49

									AB Deneyimi Işığında Özel istihdam
 Büroları Aracılığıyla Dönemsel
       Çalışma

  Annemarie Muntz – Eurociett Başkanı
Sunum İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
Sunum İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
Eurociett nedir?

•  Eurociett, Uluslar arası Özel istihdam Büroları Konfederasyonu
  Ciett’in Avrupa örgütlenmesidir.
•  Eurociett, Avrupa’daki özel istihdam bürolarının çıkarlarını temsil
  eden tek yetkili örgüttür:
   – Eurociett’in bu temsil yetkisi AB kurumları ve temel AB paydaşları (
    ETUC, UNI-Europa, Businesseurope) ve ulusal hükümetler
    tarafından tanınmaktadır.

•  25 ulusal özel istihdam büroları federasyonunu ve Avrupadaki en
  büyük 6 özel istihdam ve insan kaynakları şirketini bir araya
  getirmektedir:
   – Adecco, Kelly Services, Manpower, Randstad, USG People, Vedior
•  Eurociett üyeleri dönemsel çalışma, işe alma, geçici yönetim,
  yönetici arama, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren özel
  şirketleri bir araya getirmektedir.
•  Eurociett üyeleri 30,000 işyerini tensil etmekte, toplam 210,000 iç
  personel ve tam zaman eşdeğeri olarak günlük ortalama 3.2
  milyon dönemsel işçi istihdam etmektedirler.

                                       4
Eurociett Üyesi Ulusal Federasyonlar
   Avusturya   Almanya      Norveç
   VZA      BZA        BRF


   Belçika    Yunanistan    Polonya
   FEDERGON    ENEPASE      ZAPT

   Bulgaristan  Macaristan     Portekiz
   BG Staffing  SZTMSZ       APESPE

   Çek Cum.    İrlanda      Slovakya
   APPS      NRF        APAS

                    İspanya
   Danimarka   İtalya
                    AGETT &
   DHS      CONFINTERIM
                    AETT

   Estonya    Lüksemburg     İsveç
   EFPRA     ULEDI       ALMEGA


   Finlandiya   Makedonya     İsviçre
   HPL      PARTNER      VPDS


   Fransa     Hollanda     Birleşik Krallık
   PRISME     ABU        REC     5
Eurociett Üyesi Şirketler
              6
Eurociett’in uzun dönemli hedefleri

• Özel İstihdam Bürolarının uzun dönemli büyüme
 potansiyellerini artırarak çıkarlarını korumak ve
 geliştirmek
• Sektörün çalışabileceği en uygun hukuki ortamı yaratmak
• Sektörün imajını geliştirmek ve temsil gücünü artırmak
• Özel istihdam bürolarının, özellikle aşağıda gösterilen üç
 alanda işgücü piyasalarına yaptığı katkıyı daha görnürü
 kılmak:
  – İstihdam yaratma (iş arayanlar iş sağlanması, daimi
   istihdama geçişte atlama taşı olması, işçilerin istihdam
   edilebilirliğinin artması, yeni işlerin yaratılması);
  – Farklı kategorilerdeki işçilerin (engelliler, işgücü piyasasına
   yeni giren kişiler, uzun süreli işsizler) işgücü piyasasına girşi
   ve entegrasyonu;
  – Ekonomik büyüme ve kamu bütçe gelirlerine katkı           7
 Başarılar
1. Mevzuatın serbestleşmesi:
  –  1992 yılında İtalya, İspanya ve Almanya’ya karşı Avrupa Komisyonu
    nezdinde şikayet başvurusu yapılarak bu ülkelerin tedricen özel istihdam
    büroları mevzuatını serbestleştirmeleri sağlandı : (İspanya 1994), (İtalya
    1997+ Biaggi yasası 2003), (Almanya 1992-1997, 2004)
  –  Daha sonra Yunanistan (1999), Finlandiya (1993) ve İsveç’te (1993) yasal
    tanıma,
  –  Hollanda (1998 ve 2003), Belçika (1997 ve 2003), Fransa’da (2005) daha
    ileri düzeyde serbestleşme sağlandı.


2. Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışma
  sektörünün görünürlüğünün iyileştirilmesi:
  –  Dönemsel çalışma sektörü üzerine araştırmalar : stratejik raporlar
    (McKinsey 2000 – Bain 2007), mevzuatın gözden geçirilmesi (Dublin Vakfı
    – 2006), veri toplama
  –  UNI-Europa ile Avrupa Sosyal Diyaloğu: 2 ortak deklarasyon yayınlandı
    (Dönemsel Çalışma Direktifi 2001, Güvenceli Esneklik 2007)
  –  Wim Kok Raporu’nda dönemsel çalışma sektörünün Lizbon hedeflerinin
    gerçekleştirilmesine katkı yapan bir unsur olarak tanınması
  –  Dönemsel çalışmanın güvenceli esneklik politikalarının uygulanmasındaki
    rolünün “Avrupa Komisyonu’nun “Ortak Güvenceli Esneklik İlkelerine
    Doğru” başlıklı bildirisinde altı çizilmiş olması              8
  Faaliyetler ve Organizasyon
•  Etkili Siyasi Lobicilik
   –  En önemli işlev üyelerin faaliyetlerini pozitif ve destekleyici bir hukuk ve
     mevzuat çerçevesi içerisinde yürütmelerine yardımcı olmaktır.
•  Politika İzleme
   –  Public Affairs Report (aylık), Avrupa düzeyinde en son politika gelişmelerini
     izler
   –  Üye haber bülteni (üç aylık), konfederasyon ve üyeleri hakkında haber ve
     bilgi sağlar
   –  Ve Araştırma Merkezini de içeren bir internet sitesi bulunmaktadır.
•  En İyi Uygulamaların Paylaşılması
   –  Sektörün genelini ilgilendiren konularda Üyelerin en iyi uygulamaların
     paylaşılması amacına dönük düzenli toplantılar ve özel amaçlı seminerler.
   –  Yıllık Konferans
•  Anketler ve veri toplama
   –  Özel istihdam büroları sektörüne ilişkin temel verilerin toplanması ve sektörle
     ilgili anketlerin yapılması
•  9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu yılda dört defa toplanmaktadır.
   Üyelerin tamamının katıldığı ve en üst karar organı olan Genel
   Kurul ise yılda üç defa toplanmaktadır.
•  Daimi Sekretarya
   –  2005 yılından bu yana Ciett ve Eurociett, Konfederasyonun faaliyetlerini ve
     profesyonelliğini güçlendirmek üzere 3 tam zamanlı çalışandan oluşan bir
     ortak daimi sekretarya oluşturmuş bulunmaktadırlar.
                                              9
Sunum İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
Üçlü iş ilişkisi

 Özel istihdam bürosu aracılığıyla dönemsel çalışma, bir
 özel istihdam bürosu, işçi, ve kullanıcı şirket arasındaki
        üçlü iş ilişkisine dayanır.
 (belirli süreli iş sözleşmeleri, alt yüklenicilik veya kendi hesabına çalışma ile
                 karıştırılmamalıdır)
                  Çalışan:
                 Dönemsel işçi
                                   Müşteri:
  İşveren:                           Dönemsel işçinin
 Özel İstihdam                          görevlendirildiği
  Bürosu                            kullanıcı şirket
                                           11
  Son derece sıkı şekilde düzenlenmiş bir
  pazar
• Uluslar arası, Avrupa ve ulusal düzeylerde oldukça iyi
 düzenlenmiş bir sektör
   – Uluslar arası düzeyde:
     • Hukuki çerçeve Özel İstihdam Bürolarına İlişkin 181 sayılı Sözleşme ve
      188 sayılı Tavsiye Kararıyla oluşmuştur
     • Öz düzenleme: Ciett Davranış Kuralları (Code of Conduct)
   – AB Düzeyi
     •  İşçilerin Gönderilmesi Direktifi
     •  İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi
     •  Kişisel Verilerin Korunması Direktifi
     •  İş Akdi Hakkında Bilgilendirme Direktifi
     •  Dönemsel Çalışma Direktifi (Taslak)
     •  Eurociett Davranış Kuralları
   – Ulusal Düzey
     • Sektör büyük ölçüde ulusal iş hukuku düzenlemeleriyle yönetilmektedir.
     • Bir çok ülkede hukuki çerçeve, toplu sözleşmelerle güçlendirilmektedir
     • Özel istihdam bürolarının ulusal sektörel örgütlerinin davranış kuralları
      da bulunmaktadır.

•  Sektördeki büyüme mevzuatın gözden geçirilmesine yol
   açmaktadır (esneklik ve güvence arsasında daha iyi denge
   kurulması ve/veya kapsamın genişletilmesi)                     12
 Avrupa’da (AB 15) yasal kısıtlamalar


• 1970’lerde, 1980’li ve 90’lı yılların sonunda yeni
 mevzuat ‘dalgaları’
• Çok sayıda hukuki kısıtlama ve şartlar
  – Bir çok ülkede lisans ve/veya izin düzenlemeleri
   bulunmaktadır.
  – Sektörel yasaklamalara sık rastlanmaktadır (kamu sektörü,
   inşaat vb)
  – Azami görevlendirme süresi ve sözleşmenin yenilenebilmesi
   üzerinde sınırlamalar
  – Eşit muamele şartları
  – Ulusal davranış kuralları yoluyla iç düzenlemeler
• Bir çok ülkede gelişmiş işkolu toplu sözleşmeleri                                 13
 Avrupa’da (AB 15) yasal kısıtlamalar
                   Kullanım    Azami      Grevci işçilerin
              Sektörel
       Lisans/İzin       nedenlerinde  görevlendirme  yerine kullanma
              yasaklar                 yasağı
                   sınırlama   süresi
Avusturya    a                             a
 Belçika    a      a      a        a        a
Danimarka                                 a

Finlandiya                a                a

 Fransa     a      a      a        a        a
 Almanya     a      a                       a

Yunanistan    a      a              a        a

 İrlanda    a                             a
  İtalya    a            a        a        a
 Hollanda          a                       a
Lüksemburg    a      a      a        a        a
 Portekiz    a      a      a        a        a
 İspanya     a      a      a        a        a
  İsveç     a      a                       a
 Birleşik
 Krallık
       a(Tarım)                           a
                                            14
Avrupa’da (AB 12- yeni Üye Devletler) yasal
kısıtlamalar

• Yeni Üye Devletlerin çoğunda lisans/izin şartı
 bulunmaktadır.
• Yarıya yakınında yasal çerçeve niteliğinde
 düzenleme yoktur veya çok azdır.
• Konuya ilişkin hukuki düzenlemeler oldukça
 yenidir (ILO Sözleşmesi ile bağlantılı olarak).
• Özel istihdam bürosunun doğrudan işveren
 olduğu üçlü iş ilişkisine dayalıdır.
• Sektörel kısıtlamalar ‘tehlikeli işler’le
 sınırlanmıştır ancak bazı başka sınırlamalar
 da vardır.
• Halihazırda hiçbir yeni Üye Devlette işkolu
 toplu sözleşmesi bulunmamaktadır.


                          15
Avrupa’da (AB 12- yeni Üye Devletler) yasal
kısıtlamalar

                                    Grevci
                    Kullanım    Azami
              Sektörel                  işçilerin yerine
       Lisans/İzin        nedenlerinde  görevlendirme
              yasaklar                  kullanma
                    sınırlama   süresi     yasağı

Bulgaristan

Çek Cum.     a       a      a                a

 GKRY      a       a     Bilgi yok    Bilgi yok    Bilgi yok

 Estonya     a       a                     Bilgi yok

Macaristan    a                              a

 Letonya     a       a      a        a      Bilgi yok

 Litvanya     a      a              a

 Malta     a     Bilgi yok  Bilgi yok    Bilgi yok    Bilgi yok

 Polonya     a       a      a       a         a

Romanya     a             a       a         a

 Slovakya    a
Slovenya     a             a        a        a
                                          16
 Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Çalışan Dönseml İşçiler
 için Eşit Muamele Şartları
                Eşit çalışma  Sosyal hak ve
          Eşit ücret                  Hak kazanım süresi
                süresi     menfaatler

 Avusturya      a       a        a            yok

  Belçika      a       a        a            yok

 Çek Cum.      a       a
 Danimarka

  Fransa      a       a        a            yok

  Almanya      a       -       a           6 hafta

 Yunanistan      a                           yok

                                 Eşit ücret için altı ay
 Macaristan      a       a        a       Eşit muamele için 12 ay

  İtalya      a       a        a            yok

  Hollanda      a       a        a     Yok (eşit ücret hariç = 26 hafta)


  Polonya      a       a        a            yok


  Portekiz      a       a        a            yok

 Romanya       a       a
  İspanya      a       a        a            yok

 Slovakya      a       a
 Slovenya      a       a
   İsveç
Birleşik Krallık                                          17
Yasal engellerin kaldırılması yönünde
bir eğilim
       ABD    USA
 Hukuki
 Çerçevenin  Birleşik Krallık
              UK

 Gelişimi   İrlandaIreland
 1994-2006  Danimarka
         Denmark

       Finlandiya
          Finland
                       Süre ve sektör sınırlamaları
       Hollanda
       Netherlands
                       kaldrıldı (98)


Sınırlayıcı                               Liberal
                 Sektör sınırlamalarının kaldırılması + Azami
         Japonya
          Japan
                 görevlendirme süresinin uzatılması (2004)

         Yunanistan
          Greece    Sektörün hukuki çerçeveye kavuşması (2001)


           Polonya
           Poland   Kullanım nedenlerinin genişletilmesi (2004)

            İtalya  Sektörün yasal çerçeveye kavuşması (1997) +
             Italy
                 amaç sınırlamalarının kaldırılması + insan
                 kaynakların şirketlerine izin verilmesi (03)
           Fransa
           France   Opening to permanent recruitment (2005)

                 Azami görevlendirme süresinin uzatılması
           Belçika
          Belgium   (1997) + sektör sınırlamalarının kaldırılması
                 (2001) görevlendirme süresinin uzatılması + insan
                 Azami
          Portekiz
          Portugal
                 kaynakları şirketlerine izin verilmesi (1999)
                 Hukuki olarak tanıma (1994) + ek maliyetlerin
          İspanya
           Spain
                 kalıdırlması (2006)
          Almanya
          Germany
                 Sektör sınırlaması (2004) + süre
                                         18
                 sınırlaması (2002) kalıdırldı
Sunum İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
Avrupa’da Dönemsel Çalışma Pazarı

•  Küçük ancak önemli bir sektör
   –  AB ortalaması itibariyle ulusal işgücünün % 1.7’sini temsil etmektedir.
   –  Toplam dönemsel işçi sayısı = 3.2 milyon tam zamanlı eşdeğeri (2006)
   –  20.000 firma ve 30.000 işyeri
   –  Yıllık ciro: 85 milyar avro

•  Yeni pazarlar oluşmaktadır: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (Yeni
  Üye Devletler)
•  Sektörel dağılım ülkeler arası farklılıklar göstermektedir:
   –  Yaklaşık üçte birinde görevlendirmeler imalat sanayiinde yoğunlaşmaktadır
     (Avusturya, Fransa, Hollanda, Portekiz)
   –  Yaklaşık üçte birinde (Yunanistan, İspanya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık)
     yoğunlaşırken geri kalanlarda daha dengeli bir dağılım bulunmaktadır
     (Belçika, Danimarka, Finlandiya, İtalya)
   –  Az sayıda ülkede (Danimarka, Hollanda, Norveç, Birleşik Krallık) kamu
     sektöründe önemli ölçüde kullanım gözlenmektedir

•  Ortala dönemsel işçinin profili:
   –  Genelde düşük vasıflı olmakla birlikte daha yüksek vasıf gerektiren işlere
     doğru ilerleyen,
   –  Çoğunlukla erkek ve genç işçiler.
•  İşletmelerin işgücü esnekliği ihtiyacını karşılarken çalışma şartları
  açısından işçilerin haklarını korumaktadır (esneklik ve iş
  güvencesi arasındaki denge açısından en iyi çözüm)                 20
 Dönemsel çalışma penetrasyon oranı ülkelere
 göre büyük farklılıklar göstermektedir
 Dönemsel çalışma penetrasyon
TAW penetration rate* (2005) oranı (2005)

     5%
           4.4       4


       3
               2.6
                   2.3
                         2.2


       2                1.9
                         1.5
                             1.4
                          1.5
                             1.3  1.2              Avrupa Ortalaması**: 1.7%
                                1.0
                                   1.0
       1                               0.9
                                       0.7  0.7   0.7  0.7

                                                    0.3
                                                       0.1
       0    UK    Nl   Fr   Lu   Pt   Nw    Ger  Sw   It   Es  Fi Pl    Gr
                      Be      At         Dk
                          Hr
                      Ch    Ir


                      Toplam İşgücü (2005)*
                  Total working population (2005)*
 *Penetrasyon oranı = Tam zaman eşdeğeri dönemsel işçilerin sayısının işgücüne oranı
 **19 ülkenin ortalaması
 Kaynak: EuroFound, EuroStat, Ciett, Federgon, Prisme, BZA, ABU, REC, AGETT, Alman Devlet İstatistikleri, ONS,
 Prognos
                                                           21
 Şube sayısı

Birleşik  UK
                                   15.970

Krallık                        9.000

                           8.427
Almanya
  Germany
                   3.760

                       6.500
Fransa
   France
                   4.000

                     5.100
Hollanda
Netherlands
                 2.700

                2.500
İtalya   Italy
          0
                                              2006
               1.700
İspanya
   Spain                                         1996
            450

               1.442
Avusturya
   Austria
            700

             1.184
Belçika
  Belgium
            686

            450
Portekiz
  Portugal
          300

             1.144
Danimarka
  Denmark
          100
               Ülke başına özel istihdam bürolarının şube sayısı - Kaynak: CIETT   22
 Özel İstihdam Bürosu Sayısı

Birleşik UK                                      10.462
Krallık                          5.000
 Germany                         5.058
Almanya                 2.500
                   2.100
Netherlands
Hollanda       400
                1541
Polonya
  Poland    0
  France          1.200
Fransa           850

 Denmark           1.144
Danimarka    88
            670
İsviçre
 Switzerland
            797                           2006
           550
İsveç
  Sweden      400                            1996
           410
  Austria
Avusturya      361
   Spain      345
İspanya        430
 Portugal     250
Portekiz      210
  Belgium    131
Belçika      91
         83
İtalya  Italy  0

           Ülke başına özel istihdam bürosu sayısı - Kaynak: CIETT
           Finlandiya, İtalya, Portekiz ve İsveç için 2005 verisi          23
 Dönemsel İşçi Sayısı

Birleşik Krallık
       UK                     1.265.060

Fransa
   France             602.828

Almanya
  Germany            437.527
İtalya  Italy    168.000

Hollanda
Netherlands      168.000

İspanya
   Spain      150.000

Belçika
  Belgium     88.232

İsviçre
 Switzerland    61.174
Avusturya
   Austria    59.262

Portekiz
  Portugal    45.000

Polonya
   Poland    41.000

İsveç
  Sweden     37.000

Danimarka
  Denmark     20.600

İrlanda
   Ireland   30.000
Norveç
  Norway     23.600
Finlandiya
   Finland    16.000

      Tam zaman eşdeğeri olarak günlük toplam dönemsel işçi sayısı, 2006 - Kaynak: Ciett,
      Finlandiya, İtalya, Portekiz, İspanya, Polonya, İsveç için 2005 verisi        24
 Özel İstihdam Büroları Sektörünün Ciro
 Açısından Gelişimi


                                   200
                               191                 157         160
             147        150

        130
    83.2

 611994  1996  1998   1999   2002   2003   2004  2005  2006      € milyar – Kaynak: ING, Goldman Sachs, Ciett
                                      25
Dünya çapında özel istihdam büroları
sektöründe ciro dağılımı (2005)

                          ABD
                           USA
   Diğer of the
   Rest                      39%
   ülkeler
    World
     11%


 Hollanda
 Netherlands
   4%
  Almanya
   Germany
    4%                            Kanada
                                Canada
                                 2%
    Fransa
     France
                               Japonya
                               Japan
      9%
                                9%
                           Avustralya ve
                          Australia & New
             Birleşik Krallık
                UK           Yeni Zelanda
                            Zealand
               17%             5%
      Toplam küresel gelirlerden elde edilen pay % – Kaynak: Ciett,  26
      ING, Randstad
  Sektörde konsolidasyon ülkelere göre
  değişiklik göstermektedir
  PrEA industry revenues (€B, 2005)
  Özel İstihdam Büroları Sektör Gelirleri, milyar avro, 2005
                                                                     Total =
              19.0        6.4 3.4 3.0                      8.9         34.0     74.7
   100%
              Others
             Randstad      Others
             Synergie            Others
      80      USG People      Olympia
                        AB
                                        Others
               Crit
                       Manpower                        Others
                       Adecco
                              Adecco
              Vedior
      60                 Vedior
                                        Manpower
                                                              Others
                              USG People Vedior

                                         Randstad Vedior
                        USG
             Manpower      People

      40                                            Vedior
                                                  Auto Vision
                                                   ZAG
                                                   Tuja
                                                   Hays
                                                  Manpower
                                                Persona service
      20                Randstad
                                                              Randstad
                                                              MPS
                                         Adecco
                                                             Vedior


                              Randstad
              Adecco                                  Adecco
                                                             Manpower
                                                              Hays
                                                  Randstad
                                                             Adecco
       0
               Fr         Nl    Be Sp                   Ger          UK

İlk 5
Share of
               83        74     69 59                    31          20
şirketin
Top 5 (%)
payı (%)
                                 Yerel
            Büyük küresel oyuncuların      oyuncuların da                    Çok parçalanmış pazar
            hakim olduğu yoğunlaşmış        yer aldığı
                 pazar            parçalanmış
Note: revenues only for TAW activities in Belgium and Germany  pazar
Source: Van Lanschot bankers, Deutsche Bank, Kepler, Credit Suisse, National Federation Statistics                      27
Sunum İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
Sektörün giderek artan tanınırlığı
•  Avrupa Birliği
   – Avrupa Komisyonu – Güvenceli Esneklik Bildirisi
        «Tüm paydaşları (her düzeydeki kamu makamları, eğitim ve öğretim
         kurumları, sosyal ortaklar, şirketler, STK'lar, özel istihdam büroları)
          içerecek kamu-özel işbirlikleri aktif işgücü piyasası politikalarının
                  etkinliğine katkıda bulunabilir. »
   – Wim Kok Raporu (« Jobs, Jobs, Jobs » - 2003):
   « Özel istihdam büroları, işçiler için güvence sağlarken firmalar ve işçilere esneklik
    ve hareketlilik tanıyan yeni aracılar olarak modern bir işgücü piyasasında
    yerlerini almalıdırlar.[…] Özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel
    çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması iş fırsatlarının ve işgücü
    piyasasında uyumun artmasını destekleyecektir. »

•  Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC)
   –  « Özel istihdam büroları giderek karmaşık hale gelen işgücü piyasalarında
     faydalı bir rol oynamaktadır » Hizmetler Direktifi broşürü - 2005

•  Uluslararası Çalışma Örgütü: 181 Sayılı Sözleşme (1997)
     “İşgücü piyasalarının işleyişinde esnekliğin farkında olarak, ve (…) iyi işleyen bir işgücü
      piyasasında özel istihdam bürolarının oynayabileceği rolü de tanıyarak, bu Sözleşmenin
     amaçlarından biri de sözleşme hükümleri kapsamında özel istihdam bürolarının işleyişini ve
     bu büroların hizmetlerini kullanan işçilerin korunmasını mümkün kılmaktır. one purpose of
      this Convention is to allow the operation of private employment agencies as well as the
       protection of the workers using their services, within the framework of its provisions.“                                                  29
Özel İstihdam Bürolarının işgücü
piyasalarına katkısı

•  İş arayanlara iş sağlamakta ve hem kısa dönemli, hem de uzun
  dönemli işsizliğin azaltılmasına katıda bulunmaktadırlar
   –  Özel istihdam büroları 3.2 milyon tam zamanlı eşdeğeri dönemsel işçi çalıştırmakta
     ve210.000 iç personel istihdam etmektedirler.

•  Normal şartlar altında ortaya çıkmayacak yeni istihdam
  yaratmaktadırlar:
   –  Dönemsel çalışma yoluyla 2003-2005 yılları arasında yalnızca 6 AB ülkesinde
     (Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İspanya) 350.000 kişilikyeni
     istihdam yaratmıştır. Bu aynı dönemde yaratılan toplam istihdamın % 24’üne denk
     gelmektedir.
   –  Yaratılan bu yeni istihdamın % 80’i daimi işlerin yerini alarak değil, bunlara ek olarak
     ortaya çıkmıştır.
   –  Ayrıca özel istihdam büroları sektörü de kendi personeli olarak istihdam etmek üzere
     ayno dönemde 15.000 kişilik yeni istihdam yaratmıştır.


•  Daimi istihdama geçişte atlama taşı vazifesi görmektedir.
   –  Dönemsel işçileri % 41’i ilk görevlendirmelerini takip eden birinci yıl içerisinde daha
     uzun dönemli bir iş bulmaktadırlar.


•  İşgücü piyasasının esnekliğini artırmaktadır
   –  Avrupa çapında 30.000 şube aracılığıyla işgücünü şirketlerin ihtiyaçlarıyla neredeyse
     anında eşleştirebilmektedir.
   –  Esnek çalışma için gerçek bir ihtiyacı karşılamaktadır: Dönemsel işçilerin % 33’ü
     kendi tercihleri olduğu için özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel olarak
     çalışmaktadır.                                       30
Özel İstihdam Bürolarının işgücü
piyasalarına katkısı (2)
•  İşçilerin istihdam edilebilirliklerini artırmaktadır
   –  İşçilere eğitim sağlayarak ve çok spesifik iş ortamlarında farklı tecrübeler
     kazandırarak istihdam edilebilirliği artırmaktadır.

•  Aktif işgücü piyasası politikalarında anahtar bir rol
  oynamaktadır
   – Kamu programlarında kamu istihdam kurumlarının güvenilir
    partneri olarak,
   – Ve daha çok insanı işe yerleştirip Kamu istihdam kurumlarıyla
    işbirliği yaparak aktif işgücü piyasası politikalarını desteklemektedir.
•  Engelli bireylerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı
  olmakta ve işgücünün çeşitliliğini geliştirmektedir.
   –  Özel istihdam büroları aracılığıyla istihdam edilen işçilerin % 40’ı OECD tarafından
     “işgücü piyasasının dışındakiler” olarak tanımlanan (uzun dönemli işsizler, ilk defa
     işgücü piyasasına girenler, işgücü piyasasına geri dönen kadınlar, yaşlı bireyler vb)
     gruplara mensup bireylerdir.

•  Ekonomik büyümeye ve vergi gelirlerinin artmasına katkıda
  bulunmaktadır.
   –  Milyonlarca inanı işe yerleştiren özel istihdam büroları Üye Devletlerin ödediği işsizlik
     ödemelerini azaltırken yine bu işçiler için ödenen vergi ve sosyal güvenlik primleri
     yoluyla kamu gelirlerini artırıcı rol oynamaktadır.
   –  Öel istihdam büroları aynı zamanda kayıt dışı çalışmanın azaltılmasına katkıda
     bulunmaktadır.
   –  Bazı Batı Avrupa ülkelerinde sektörün vergi gelirlerine yaptığı katkı (gelir vergisi,
     sosyal güvenlik primleri ve KDV yoluyla) milli gelirin % 1’ine ulaşmaktadır.

                                                   31
         Dönemsel çalışma işgücü piyasasındaki
         farklı geçişlerde aktif bir rol oynamaktadır


                                         Özel/aile yaşamı
         İşsizlikten     Eğitimden iş     İki ayrı iş
                                          ile iş hayatı
         istihdama       hayatına       arasında
                                           arasında       •  “Dışardakiler”in •  İşgücü      •  Sürekli       •  Bir mesleki
         işgücü        piyasasına      istihdam için      faaliyeti esnek
         piyasasına      giriş için      atlama taşı       çalışma
         girmelerine      hazırlanırken                 ihtiyacına ve
         yardımcı olmak    tecrübe     •  Görevlendirmel      ailesel
                    kazandırma      er ve mesleki      sınırlamalarla
Dönemsel
       •  Dönemsel                  eğitim yoluyla      uyumlu hale
Çalışmanın                                      getirme
         çalışmanın    •  Öğrencilere     işçilerin
Rolü
         hacmi arttıkça    okurken       istihdam
         uzun dönemli     çalışma imkanı    edilebilirliklerin
         işsizlik       sunma        i artırma
         azalmaktadır.
                                                  32
  Dönemsel işçilerin büyük bir bölümü
  daha önce öğrenci ya da işsiz olan
  bireylerdir
Dönemsel İşçilerin Önceki Durumları
  100%            Diğer
        Diğer                              Diğer     Pasif
                         Hiç
        Pasif              çalışmamış                    Öğrenci
                Öğrenci                     Hiç
    80                            Öğrenci     Çalışmamış
                         UD                        UD
                         işsiz                      işsiz
                                                  KD
       Öğrenci                              LT        işsiz
    60                                   unemployed
                                  UD
                                 işsiz     ST      Kısmi süreli
                 İşsiz      Kısa
                         Dönemli           unemployed
                                  KD
                         İşsiz      işsiz
    40

                                                           Çalışıyor
        İşsiz
                        Dönemsel                     Tam zamanlı
                                        Employed                İşçi
    20
                               Çalışıyor
                Çalışıyor                                       Öğrenci ya
                       Çalışıyor                                da pasif
       Belirli süreli
    0  Belirsiz süreli
        Fransa      İspanya    Almanya    Hollanda     Belçika      Birleşik
                                                  KrallıkKaynak: Etude ‘Regard des Intérimaires’ (FPETT için BVA, Eylül 06) / BIBB (Öğrenciler için IABS tarafından uyarlanmış veri) /
ABU (Ecorys 04) / Federgon (Idea Consult 06) / REC (BMG araştırma anketi) , AGETT
                                                                33
Dönemsel çalışma uzun dönemli
işsizliğe …
Dönemsel çalışma penetrasyon oranı         (2005)

  5%
        Birleşik
        Krallık
   4
                    R² = 0,84
   3    Hollanda
                           Fransa

   2                          Belçika


                                  Almanya
   1            İspanya     İtalya


   0
     0        2              4         6%
         Uzun dönemli işsizliğin         (2005)
         yüzdesi
           Not: * İşsizlik> 12 ay
           Kaynak: OECD, Ulusal Federasyonlar            34
…ve kayıtdışı çalışmaya karşı etkili bir
mücadele aracıdır.

Penetrasyon Oranı (%)
 Penetration rate (%)

  5.0
          Birleşik Krallık
            UK
                         R² = 0.76
  4.0


  3.0     Hollanda
            Nl
                      Fransa
                       Fr
                Belçika
                   Be
  2.0


  1.0
                                  Almanya
                                  Ger
                     Danimarka      Dk

  0.0
   0.0       2.0          4.0          6.0    8.0
          kayıtdışı çalışma oranı (GSMH’nin GDP)
      TahminiEstimated undeclared work (% of yüzdesi olarak)
             Artan vergi gelirleri
          Kaynaklar: EuroStat, Uluslar arası Federasyonlar,        35
Sunumun İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
 Özel istihdam büroları aracılığıyla
 çalışmanın ana nedenleri

  could not
  Sürekli bir iş find a
  bulamamış olmak               39%
  permanent job
     gain
  İş tecrübesi work
                    26%
     experience
  kazanmak


  İş between
work değiştirmek jobs      13%

 work for different
 Farklı işverenler
 içinemployers
   çalışmak
              7%


  Esnek schedule
 flexibleçalışma     6%
  biçimi


   be able to quit
  İşten ayrılabilme    5%

   work for short
  Kısa süreli olarak
              4%
  çalışabilme
     period              Kaynak: 700 dönemsel işçiyle yapılan anket, Deloitte & Touche Bakkenist, 2000
                                                   37
Özel istihdam büroları şirketlere beceri ve
işgücü esnekliği sağlamaktadır

Dönemsel işçi istihdam etmenin nedenleri (toplam dönemsel işçilerin %’si)
                        81%
 Dönemsel                                İzinli (hastalık
 İşçilerin                                izni, yıllık izin vb)
                                      Replacements            27%
 Yüzdesi                                 işçilerin yerine


                                        Seasonal
                                     Mevsimsel              23%
                                       fluctuations
                                     dalgalanma


                                     Beklenmedik iş
                                        Unexpected
                                                     21%
                                     artışı peak


            15%                        Ekonomik
                                        Economic
                                     konjonktür          10%
                                         cycle
   4%


  Provide
Özel beceriye    Provide
         Düzenli işler     Help absorb
                    Dalgalanmala
 sahip işçiler
 specialised   için işçi
         employees for     rın absorbe
                     fluctuations
 sağlanması
  skills    sağlanması
          regular jobs     edilmesini
                    sağlaması

         Kaynak: CIETT - “Orchestrating the evolution of Private Employment Agencies“ - 2000
                                                           38
Özel istihdam büroları yüksek katma değerli
insan kaynakları hizmetleri sunmaktadır
 Aşağıdaki alanlarda özel istihdam bürosu hizmetlerini
 gelecekte kullanıp kullanmayacağınızı “muhtemelen
 kullanacağım”, “mümkün” veya “muhtemelen
 kullanmayacağım” şeklinde belirtir misiniz?
   “Muhtemelen kullanacağım” cevabı veren işletmelerin yüzdesi

      Recruitment of permanent
      Daimi personel istihdamı                41
      employees
      Offering specialised services
      Internet yoluyla özel hizmetler       23
      sunulması
      via Internet

      İç transferleri internal
      Supervisingyönetme transfers        21

      Managing external flexibility
      Dış esnekliği yönetme           20


      Hareketlilik mobility pools
      Managing havuzlarını yönetme     14

      Out-placement
      Out-placement             13

      İç esnekliği internal
      Managing yönetme flexibility    10

      Human resource
      İnsan kaynakları yönetimi     8
      administration

Kaynak: Deloitte & Touche Bakkenist, 2000                39
Sunum içeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
Eurociett’in 2007 Halkla İlişkiler
Öncelikleri

• Güvenceli Esneklik
• Taslak Dönemsel Çalışma Direktifi

• İş Hukukun Modernize Edilmesi Tartışması

• İşçilerin hareketliliği ve İşçilerin Gönderilmesi Direktifi
  – İşçilerin hareketliliği konusunda özel istihdam büroları aracılığıyla
   çalışmanın kolaylaştırıcı unsur konumuna getirilmesi
  – İşçilerin Gönderilmesi Direktifinin daha iyi uygulanmasına ilişkin
   siyasi gelişmelerin izlenmesi (sınır ötesine gönderilen dönemsel
   işçileri konusunda uygulama ve bilgilendirme)
                                       41
Güvenceli Esneklik
Tartışması
•  Geçtiğimiz Haziran ayında AB Komisyonu tarafından güvenceli esneklik
  konusunda bir bildiri yayınlandı. Bildirinin hedefi güvenceli esnekliği
  uygulamak üzere Avrupa çapında ortak rehber ilkeler tanımlanmasıydı.
•  Komisyon güvenceli esneklik için dört ana bileşen belirledi:
   – Esnek ve güvenli sözleşme düzenlemeleri
   – Etkili Aktif İşgücü Piyasası Politikaları
   – Güvenilir ve tepki kabiliyeti olan Yaşam Boyu Öğrenme Sistemleri
   – Modern Sosyal Güvenlik Sistemleri
   + sosyal ortakların ve sosyal diyalogun kritik rolü

•  AB Üye Devletlerinin karşı karşıya bulunduğu 4 temel zorluk
   –  “Dışardakiler”in sayısının çok yüksek, buna karşın belirsiz süreli sözleşmelerin
     çok sıkı şekilde düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkan iki katmanlı işgücü
     piyasaları (Fransa/İtalya/İspanya/Yunanistan/Portekiz)
   –  Yüksek iş güvencesine sahip işçilerin ağırlıklı, ancak işten çıkarılma durumunda
     yeni iş bulma şansının az olduğu dinamizmi az işgücü piyasaları
     (Avusturya/Almanya/Belçika)
   –  Yüksek dinamizme sahip ancak beceri açığı yaşayan işgücü piyasaları (Birleşik
     Krallık, Hollanda, İrlanda)
   –  Sosyal yardımlara bağımlılık veya kayıt dışı çalışma nedeniyle “dışardakiler”e
     yeterince fırsat sunamayan işgücü piyasaları (Yeni Üye Devletler)
•  Eurociett güvenceli esneklik konusundaki tartışmayı, dönemsel çalışmanın
  işgücü piyasalarında oynadığı olumlu rolün daha iyi anlaşılmasında araç
  olarak kullanmaktadır.
                                              42
Güvenceli Esneklik: İşçilerin ve işverenlerin
çıkarlarını dengeleyen bir kavram

       Esneklik                   Güvence                      İşçiler         İşverenler
            İşverenler
  İşçiler
                                 Sürdürülebilir
 Daha çok iş              İş güvencesinin      büyüme ve
             Hızlı işgücü              istihdam artışı
imkanı yaratma              sağlanması
            değişimlerine               için rekabet
              uyum                  gücünün
 Ek gelir için               İstihdam
             sağlanması                artırılması
kısmi süreli ve              edilebilirliğin
geçici çalışma              korunması ve
           Hızlı değişen               Vasıflı işgücüne
  imkanı                 geliştirilmesi
          taleplere cevap                 erişim
           vererek Pazar
 İş-yaşam                Kazanılmış         Çalışanların
           pozisyonun
 dengesini                hakların          sadakat
            gelişmesi
 sağlama                sürekliliğinin       duygusunun
                     sağlanması         geliştirilmesi


                                           43
Güvenceli Esneklik Konusunda
Eurociett’in Önerileri
•  İşgücü piyasalarının işleyişine dönemsel çalışmanın katkısı,
  özellikle de aktif işgücü piyasası politikaları açısından
  tanınmalı
   –  Özel istihdam büroları yeni iş imkanları sunarak, arz ve talebi eşleştirmede
     ağ deneyimlerini kullanarak ve işçilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirerek
     aktif işgücü piyasası politikalarına katkıda bulunmaktadırlar.
   –  Dönemsel çalışma sektörü bir çok ülkede kamu istihdam kurumlarıyla, bilgii
     alışverişi, işçilerin istihdam edilebilirliğin artırılması ve belirli hedef grupları
     desteklenmesi (iş hayatına yeni girenler, uzun dönemli işsizler) gibi
     konulara yoğunlaşan işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.

•  Dönemsel çalışma hizmetlerine yaygın şekilde konulmaya
  devam edilen haksız engeller gözden geçirilmeli ve
  kaldırılmalıdır
   –  Özellikle sektörel yasaklamalar, azami görevlendirme süreleri veya
     sözleşme yenilemelerine getirilen sınırlamalar bu kapsamdadır.

•  Dönemsel çalışma sektörü, dönemsel çalışmanın ulusal
  işgücü piyasası politikalarının önemli bir unsuru olarak Lizbon
  istihdam Kılavuzlarına dahil edilmesini teminen 2008 Gözden
  Geçirmesine dahil edilmelidir.

                                                44
Dönemsel Çalışma Direktifi
•  1990’ların sonunda Avrupa Komisyonu “atipik” çalışma şekillerini
  düzenlemek üzere bir dizi çalışma başlattı
   –  Kısmi süreli çalışma: Direktif 1997’de kabul edildi
   –  Belirli süreli çalışma: Direktif 1999’da kabul edildi
   –  Özel İstihdam Büroları aracılığıyla dönemsel çalışma direktifi: Ne sosyal
     ortaklar arasında, ne de Üye Devletler arasında uzlaşmaya varılamadı 
     Komisyon kendi Direktif taslağını hazırladı

•  2002 yılından bu yana söz konusu Direktif Taslağı Konsey’de
  bloke olmuş durumdadır
   –  Birleşik Krallık, İrlanda, Danimarka ve Almanya = blocking minority
   –  Stalemate on Equal Treatment provision (same working conditions between
     agency workers and permanent workers) and on lifting restrictions

•  Eurociett Pozisyonu
   –  Mevcut Direktif Taslağı güncelliğini kaybetmiştir
   –  Eurociett dönemsel çalışma sektörüne AB düzeyinde düzenleme getirilmesine
     karşı değildir
   –  Yeni taslak dönemsel çalışma sektörünün aşağıdaki ilkeler göz önüne alınarak
     daha da gelişmesini sağlamalıdır:
      •  Hizmet sunumu ve yerleşme serbestisi
      •  Dönemsel işçiler, özel istihdam büroları ve kullanıcı şirketler için seçim serbestisi
      •  İşçilerin haklarının korunması
      •  Düzenlemelere uyum ve kontrol
                                                    45
İş Hukukunun Modernize Edilmesi (Yeşil
Belge)
• Avrupa Komisyonu (İstihdam Genel Müdürlüğü) Kasım
 2006’da iş hukukunun nasıl modernize edilmesi gerektiği
 konusunda bir konsültasyon süreci başlattı
• AB düzeyindeki tüm paydaşlardan girdi almak üzere bir
 Yeşil belge yayınlandı
  - Özellikle hassas durumlardaki işçilere ve “atipik” çalışma
   şekillerine vurgu yapıldı
• Eurociett Görüşlerinin Anahatları:
  – Dönemsel çalışma iyi düzenlenmiş ve yerleşmiş bir istihdam
   şeklidir.
  – Eşit bir oyun zemini için dönemsel çalışma hizmeti sağlayan
   özel istihdam bürolarının karşılaştığı engeller kaldırılmalıdır.
  – Güvenceli esneklik kavramı anlamlı bir işgücü piyasası
   reformu için ön plana çıkarılmalıdır.
  – Dönemsel işçilerin istihdam statülerinin açıklığa
   kavuşturulmasına ihtiyaç yoktur zira bu statü ulusal iş hukuku
   düzenlemeleriyle açık şekilde tanımlanmıştır.
  – Dönemsel işçilerin hakları ve çalışma koşulları ulusal hukukta
   açık şekilde tanımlanmıştır.
• Kasım ayında, elde edilen girdilere dayalı olarak yeni bir
 bildirinin yayınlanması beklenmektedir.                46
Neden Özel İstihdam Bürosu
Hizmetleri?
• Dış esneklik ihtiyacının yönetilmesi
  – Dalgalanmaları absorbe etmek (mevsimsel, beklenmeyen
   veya konjonktürel üretim artışları)
  – Yeni bir ürün/hizmetin üretimi/başlangıcı için ek vardiya
   başlatılması
• İç işgücünün desteklenmesi
  – Hastalık izni ve yıllık izinler gibi durumlardan kaynaklanan
   eksikliklerin telafi edilmesi
  – İşe alınması muhtemel personelin bulunarak denenmesi
  – İçerde mevcut olmayan becerileri gerektiren işlerin yerine
   getirilmesi
  – To have access to a full range of value added HR services
  – Eğitim, işe alma, outplacement, geçici yönetim
• İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili bürokratik işlemlerin
 yürütülmesi
• Şirketlerin çekirdek işlerine odaklanmaları sağlanarak
 verimliliklerinin yükseltilmesi                  47
Sunum İçeriği

1. Eurociett’in yapısı ve profili
2. Dönemsel çalışma konusundaki düzenlemeler
3. Avrupa’da dönemsel çalışma pazarı
4. Özel İstihdam Bürolarının işgücü piyasasına
  katkısı
5. Dönemsel çalışmanın işçiler ve işletmeler
  açısından faydaları
6. Eurociett açısından AB politika öncelikleri
7. Tartışma
49

								
To top