Strategijski menadzment Prof by GIkmJR6y

VIEWS: 0 PAGES: 38

									                   Prof. dr Branislav Mašić
                Strategijski menadžment 2009
STRATEGIJSKI
MENADŽMENT
 prof. dr Branislav Mašić

     www.singidunum.ac.rs
                         Prof. dr Branislav Mašić
                      Strategijski menadžment 2009
    Očekivani rezultati
Nakon završenog kursa iz predmeta Strategijski
Menadžment od studenata se očekuje da probleme
sa kojima se budu sretali u svom radu shvate kao
šansu i priliku za unapređenja i da im prilaze
tretirajući ih kao takve, a nikako da izbegavaju da
se sa njima uhvate u koštac.          www.singidunum.ac.rs
                          Prof. dr Branislav Mašić
                       Strategijski menadžment 2009
     Način ocenjivanja

•  1. kolokvijum                    25 bodova
•  2. kolokvijum                    25 bodova
•  Redovno pohađanje nastave              10 bodova
•  Seminarski rad (prezentacija)            10 bodova
•  Završni ispit (usmeni/pismeni)            30 bodova

• UKUPNO                        100 bodova
           www.singidunum.ac.rs
                     Prof. dr Branislav Mašić
                  Strategijski menadžment 2009
  Ocenjivanje
Broj bodova             Ocena
 51 – 60                6
 61 – 70                7
 71 – 80                8
 81 – 90                9
 91 - 100               10

       www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009
                  DRUGI DEO
NASTAVNI PROGRAM          2. KONCEPTI, METODE I TEHNIKE
                     STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
PRVI DEO              2.1. PORTFOLIO MENADŽMENT
1. UVODA              2.2. PIMS PROGRAM
1.1. STUDIJA SLUČAJA:       2.3. METOD SCENARIJA
   GENERAL ELECTRIC (GE) I   2.4. ANALIZA JAZA (GEP-A)
   LIDERSTVO JACK WELCH-a    2.5. KRIVA ISKUSTVA
1.2. POJAM, DEFINISANJE I     2.6. COST-BENEFIT ANALIZA
   SADRŽAJ STRATEGIJSKOG    2.7. FINANSIJE ZA STRATEGIJSKI
   MENADŽMENTA            MENADŽMENT
1.3. EVOLUCIJA IZAZOVA I      2.8. SWOT ILI TOWS ANALIZA
   PROMENA I NJIHOV UTICAJ   2.9. KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA
   NA MENADŽMENT        2.10. TEHNIKE ZA POVEĆANJE
   ORGANIZACIJE            KREATIVNOSTI
1.4. EVOLUCIJA STRATEGIJSKIH    2.11. BENČMARKING
   MENADŽMENT SISTEMA      2.12. KOMPJUTERSKI SOFTVERI -
                     PROGRAMI ZA STRATEGIJSKI
                     MENADŽMENT
                  2.13. INTERNET I STRATEGIJSKI
                     MENADŽMENT
              www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009


                  ČETVRTI DEO
                  4. NOVIJI KONCEPTI I PRISTUPI U
                     STRATEGIJSKOM MENADŽMENTU
TREĆI DEO
                  4.1. MODELI STRATEGIJSKIH I
3. PROCES STRATEGIJSKOG
                     ORGANIZACIONIH PROMENA
   MENADŽMENTA
                  4.2. ORGANIZACIJA KOJA UČI
3.1. ANALIZA SREDINE
                  4.3. JEZGRO KOMPETENTNOSTI
   ORGANIZACIJE
                     ORGANIZACIJE
3.2. USMERAVANJE
                  4.4. MENADŽMENT ZNANJA
   ORGANIZACIJE: VIZIJA,
                     (KNOWLEDGE MANAGEMENT)
   MISIJA I CILJEVI
                  4.5. MENADŽMENT ODNOSA SA
3.3. FORMULISANJE
                     KLIJENTIMA (CRM)
   STRATEGIJE
                  4.6. TOTAL QUALITY MANAGEMENT
3.4. IMPLEMENTACIJA
                     (TQM)
   STRATEGIJE
                  4.7. TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE
3.5. STRATEGIJSKA KONTROLA
                  4.8. REINŽINJERING
                  4.9. BALANSIRANA MERILA
                     PERFORMANSI (BALANCED
                     SCORECARD)

               www.singidunum.ac.rs
                 Prof. dr Branislav Mašić
              Strategijski menadžment 2009
STRATEGIJSKI
MENADŽMENT
  1. UVOD

  www.singidunum.ac.rs
                         Prof. dr Branislav Mašić
                      Strategijski menadžment 2009PRVI DEO

1. UVOD

 1.1. STUDIJA SLUČAJA: GENERAL ELECTRIC (GE) I
    LIDERSTVO JACK WELCH-a
 1.2. POJAM, DEFINISANJE I SADRŽAJ
    STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA
 1.3. EVOLUCIJA IZAZOVA I PROMENA I NJIHOV
    UTICAJ NA MENADŽMENT ORGANIZACIJE
 1.4. EVOLUCIJA STRATEGIJSKIH MENADŽMENT
    SISTEMA


          www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009

1.1. STUDIJA SLUČAJA:
GENERAL ELECTRIC (GE) I LIDERSTVO JACK WELCH-a

29 liderskih tajni Jack Welcha-a
DEO I
                                    Jack Welch
LIDER VIZIJE: MENADŽMENT TAKTIKE ZA STICANJE
KONKURENTSKE PREDNOSTI

TAJNA LIDERSTVA 1: Iskoristiti snagu promene
TAJNA LIDERSTVA 2: Suočavanje sa realnošću
TAJNA LIDERSTVA 2: Suočavanje sa realnošću
TAJNA LIDERSTVA 4: Kreirajte viziju i onda se povucite
TAJNA LIDERSTVA 5: Ne tragajte za centralnom idejom,
umesto toga postavite nekoliko jasnih, opštih ciljeva kao
poslovne strategije
TAJNA LIDERSTVA 6: Čuvati zaposlene koji imaju iste
vrednosti kao kompanija

               www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009DEO II
ŠIRENJE REVOLUCIJE: STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE
PROMENAMA

TAJNA LIDERSTVA 7: Usmeriti pažnju na načine kreiranja šansi i
postizanja konkurentske prednosti
TAJNA LIDERSTVA 8: Biti broj 1 ili broj 2 i stalno redefinisati tržište
TAJNA LIDERSTVA 9: Smanjiti veličinu, pre nego bude kasno!
TAJNA LIDERSTVA 10: Koristiti akvizicije da bi načinili kvantni skok
TAJNA LIDERSTVA 11: «Kultura koja uči» I: Upotreba organizacije bez
granica i podsticanje negovanja kulture koja uči
TAJNA LIDERSTVA 12: «Kultura koja uči» II: Ugradite najbolje ideje u
poslovanje, bez obzira odakle potiču
TAJNA LIDERSTVA 13: Najveći pobednici u XXI veku biće globalni
igrači               www.singidunum.ac.rs
                            Prof. dr Branislav Mašić
                         Strategijski menadžment 2009
DEO III
OTKLANJANJE ELEMENATA ŠEFOVANJA: TAJNE
PRODUKTIVNOSTI ZA STVARANJE ORGANIZACIJE BEZ GRANICA

TAJNA LIDERSTVA 14: Stanjiti organizaciju
TAJNA LIDERSTVA 15: Podstaći produktivnost «S» tajne: brzinu,
jednostavnost i samopouzdanje
TAJNA LIDERSTVA 16: Ponašajte se kao mala kompanija
TAJNA LIDERSTVA 17: Otklonite ograničenja!
TAJNA LIDERSTVA 18: Oslobodite energiju vaših zaposlenih
TAJNA LIDERSTVA 19: Slušajte ljude koji zaista obavljaju posao
TAJNA LIDERSTVA 20: Izađite pred zaposlene i odgovorite na sva
njihova pitanja
              www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009

DEO IV
LIDERSTVO NOVE GENERACIJE: INICIJATIVA ZA POKRETANJE I
ODRŽAVANJE DVOCIFRENOG RASTA

TAJNA LIDERSTVA 21: Istezanje: premašiti ciljeve što je više moguće
TAJNA LIDERSTVA 22: Neka kvalitet bude prioritet
TAJNA LIDERSTVA 23: Neka kvalitet bude zaduženje svakog radnika
TAJNA LIDERSTVA 24: Pobrinite se da svi razumeju kako Six Sigma
funkcioniše
TAJNA LIDERSTVA 25: Obezbedite da potrošači osete kvalitet
TAJNA LIDERSTA 26: Usmerite rast na usluge one su talas budućnosti
TAJNA LIDESTVA 27: Iskoristite šanse e-poslovanja
TAJNA LIDERSTVA 28: Pripremite postojeće poslovanje za Internet:
nemojte pretpostaviti da su novi poslovni modeli odgovor
TAJNA LIDERSTVA 29: Iskoristite E-poslovanje kako biste stavili
tačku na birokratiju.              www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009
1.2. POJAM, DEFINISANJE I
   SADRŽAJ STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

                       Nova konkurencija, nove tehnologije
                            i novi stil života zahtevaju
                             sasvim novi menadžment
                                  John A. Young


Strategija je jedna od najčešće upotrebljavanih reči u rečniku menadžera.
Ona je relativno nov koncept koji u poslovnoj teoriji i praksi preduzeća
počinje da se koristi od sredine pedesetih godina XX veka.

Strategija je grčka reč, pozajmljena iz vojne terminologije, gde strategos
znači general, odnosno vojskovođa. Reč strategija, prema tome, doslovno
znači "veština generala" (the art of the general)
               www.singidunum.ac.rs
                               Prof. dr Branislav Mašić
                            Strategijski menadžment 2009

Poslovna strategija obuhvata utvrđivanje različitih puteva (načina) za
ostvarivanje misije i ciljeva preduzeća, odnosno organizacije u širem
smislu.

U tom smislu, prof. dr M. Milisavljević piše da je strategija nauka i veština
korišćenja načina da se ostvare ciljevi i da strategija predstavlja racionalno
reagovanje preduzeća na događaje u sredini u kojoj obavljaju svoju
poslovnu aktivnost.

Henr Mintzberg, definiše strategiju sa različitih aspekata ili tačnije "Pet Ps
za strategiju", gde Ps predstavlja početne uslove za strategiju:
     plan (plan),           pattern (obrazac ponašanjja),
     position (pozicija),       perspective (perspektiva) i
     ploy (trik, blef).                www.singidunum.ac.rs
                               Prof. dr Branislav Mašić
                            Strategijski menadžment 2009

•  plan (plan). Strategija predstavlja jedan plan, ili nešto poput toga -
  pravac, pokazivač smera buduće aktivnosti, stazu kojom četi ići da
  biste stigli sa jedne pozicije na drugu, tj. ostvariti strategijske ciljeve,
  misiju i viziju organizacije.

•  pattern (obrazac). Strategija predstavlja obrazac, tj. doslednost u
  ponašanju u odredenom vremenskom periodu.

•  position (pozicija). Strategija kao jedna pozicija predstavlja lociranje
  ili pozicioniranje jedne organizacije u njenom tržišnom i drugom
  okruženju.

•  perspective (perspektiva). Strategija kao perspektiva gleda na
  strategiju kao glavnu viziju stratega i način na koji jedna organizacija
  radi.

•  ploy (trik, blef, smicalica). Strategija se predstavlja kao specifičan
  "manevar" sa namerom da se nadmudri protivnik ili konkurencija


                www.singidunum.ac.rs
                               Prof. dr Branislav Mašić
                            Strategijski menadžment 2009

Autori S. Certo i P. Peter strategijski menadžment definišu kao
kontinuirani, iterativni proces ciljan na održavanje organizacije kao
potpuno podesne da odgovori svojoj sredini .

Igor Ansoff, istaknuti profesor koga mnogi s pravom označavaju guruom
strategijskog menadžmenta, definiše strategijski menadžment kao
sistematski pristup, glavne i povećane važne odgovornosti generalnog
menadžmenta: poziciji i povezanosti organizacije s njenim okruženjem na
način koji će obezbediti njen kontinuirani uspeh i obezbeđenje od
iznenađenja.

Zadatak strategijskog menadžmenta je, da omogući organizaciji racionalno
i blagovremeno reagovanje na promene u sredini u kojoj ona obavlja svoju
poslovnu i širu aktivnost.
Strategijski menadžment uključuje u sebe: strategijsko planiranje kao svoj
esencijalni deo (strategijsku analizu i strategijski izbor), ali i strategijsku
promenu (strategijsku implementaciju i kontrolu).

                www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009

  Autori Certo i Peter proces strategijskog menadžmenta organizacije
  posmatraju kao kontinuirani, iterativni proces koji uključuje:
  analizu sredine,
  usmeravanje organizacije (misija i ciljevi),
  formulisanje strategije,
  implementaciju strategije,
  strategijsku kontrolu.
                www.singidunum.ac.rs
Sličan pristup procesu strategijskog menadžmenta imaju Higgins i Vincze
               www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009

Interesantan model elemenata i procesa strategijskog menadžmenta daju
autori Gerry Johnson i Kevan Scholes.
               www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009

   Opšta zapažanja prezentiranih, a i drugih, modela procesa
   strategijskog menadžmenta:

a)  Prvi korak u procesu strategijskog menadžmenta, bez ikakve sumnje,
   odnosi se na strategijsku, situacionu analizu internih i eksternih
   faktora sredine organizacije.
b)  (Re)formulisanje organizacionog usmeravanja putem vizije, misije i
   razvojnih ciljeva, nameće se kao logični drugi korak u procesu
   strategijskog menadžmenta.
c)  Strategijski izbor, odnosno formulisanje strategija (njihovo
   generisanje, vrednovanje i selekcija) logičan je dalji korak takvog
   procesa.
d)  Implementacija, odnosno sprovođenje strategija u život organizacije i
   strategijska kontrola čine četvrti i peti korak jednog takvog
   obuhvatnog, kontinuiranog i iterativnog procesa, čiji je, kako smo već
   istakli, osnovni cilj održanje organizacije potpuno podesnom da
   odgovori promenama i izazovima iz njene sredine.
               www.singidunum.ac.rs
                                 Prof. dr Branislav Mašić
                              Strategijski menadžment 2009

 Potrebno je istaći da su u skladu sa različitim nivoima turbulencije i
 kompleksnosti sredine organizacije, razvijeni i različiti menadžment
 sistemi. Razvile su se dve vrste menadžment sistema (I. Ansoff):

  POZICIONIRANI SISTEMI              PRAVOVREMENI SISTEMI
   (positioning systems)              (real-time systems)
čije se okruženje i budućnost mogu      u uslovima velike neizvesnosti i nepredvidivih
anticipirati (predvideti)          diskontinuiteta u budućnosti.
- dugoročno planiranje            - kontingentno (viševarijantno) planiranje
 (Long range planning),            (Contingency planning)
- strategijsko planiranje          - upravljanje strategijskim pitanjima
 (Strategic planning),             (Strategic issue management)
- strategijsko upravljanje pozicijom - strategijsko upravljanje pomoću
 (Strategic posture management).    slabih signala (Weak signal issue
                        management)
                       - upravljanje iznenađenjima
                        (Surprise management).

                   www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009
1.3. EVOLUCIJA IZAZOVA I PROMENA I NJIHOV UTICAJ NA
   MENADŽMENT ORGANIZACIJE
                   Okruženi smo intenzivnim promenama i
                   nesigurnošću, opšta situacija oko nas je
                kompleksna i neodređena, praćena poslovnim
                 tempom sa turbo pogonom i stabilnošću do
                koje se dolazi rekonstrukcijom temelja. Ništa
               ne stoji: sve konstantno teče. To je stvarnost sa
               kojom nova generacija lidera mora da se suoči.
                                 Burt Nanus
 Profesor Igor Ansoff, vodeći autoritet strategijskog menadžmenta,
 ističe da su posledice ubrzanja promena trojake:

 1.Povećanje teškoća vezanih za predviđanje problema i blagovremeno
 reagovanje na njih,
 2.Potrebe za povećanjem brzine implementacije reagovanja na
 promene,
 3.Potrebe za fleksibilnim i blagovremenim reagovanjem na
 iznenađenja, koja ne mogu biti unapred predviđena.

              www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009

        Sposobnost da organizacija kreira novo traži da se u
        organizaciono tkivo ugrade tri sistematske prakse, kako
        navodi eminentni P. Drucker: Prvo, svaka organizacija zahteva stalno unapređivanje svega što radi –
 to je proces koji Japanci nazivaju kaizen.
 Drugo, svaka organizacija moraće da nauči da iskorišćava, tj. da
 razrađuje nove primene iz sopstvenog uspeha (primer, način na koji je
 japanski proizvođač elektronske robe široke potrošnje razvio jedan
 proizvod za drugim, razrađujući jedno te isto američko dostignuće –
 magnetofon).
 Treće, svaka organizacija će morati da nauči da inovira i da nauči da
 inovacija može i da treba da se organizuje kao sistematski proces.
               www.singidunum.ac.rs
Tako, I. Ansoff s pravom ističe da se razlozi za neophodnost usavršavanja
menadžment (upravljačkih) sistema mogu najbolje razumeti s istorijske
tačke gledišta.
 Doba masovne industrijske proizvodnje,
 Doba masovnog marketinga, i
 Postindustrijsko doba.

        Slika 1 - Promena prirode biznis sredine
               www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009


I. Ansoff i E. McDonnell daju pregledno izazove i promene u XX veku koji
utiču na promene u menadžmentu organizacija (slika 3).
               www.singidunum.ac.rs
www.singidunum.ac.rs
                                 Prof. dr Branislav Mašić
                              Strategijski menadžment 2009

1.4. EVOLUCIJA STRATEGIJSKIH MENADŽMENT SISTEMA

                        Razlozi za pojavljivanje strategijskog
                      menadžment sistema i problemi njegovog
                     "ugrađivanja" u preduzeće mogu se najbolje
                          razumeti u istorijskoj perspektivi
                       Igor Ansoff and Edward McDonnellGrupa autora navodi sledeće faze u evoluciji strategijskog menadžment sistema:

1.  bazično finansijsko planiranje,
2.  planiranje zasnovano na predviđanju,
3.  eksterno orijentisano planiranje, i
4.  strategijski menadžment.

Navedene faze i njihove karakteristike mogu se videti na slici 1.                  www.singidunum.ac.rs
               Prof. dr Branislav Mašić
            Strategijski menadžment 2009
www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009

Evoluciju menadžment sistema najuspešnije su do sada dali I. Ansoff i E.
McDonnell, što se može videti na slici 2..
               www.singidunum.ac.rs
                               Prof. dr Branislav Mašić
                            Strategijski menadžment 2009

   Prema tome, kao što se vidi iz slike 2, evolucija menadžment sistema
   tokom XX veka odvijala se u četiri različita nivoa:

1.  Menadžment sistem pomoću kontrole,
2.  Menadžment sistem pomoću ekstrapolacije
3.  Menadžment sistem pomoću anticipacije promena
4.  Menadžment sistemi koji se zasnivaju na
   fleksibilnom/brzom odgovoru

     kontingentno (viševarijantno) planiranje,
     upravljanje strategijskim pitanjima,
     strategijsko upravljanje pomoću slabih signala i
     upravljanje iznenađenjima.
                www.singidunum.ac.rs
1.4.1. Strategijsko planiranje

Georg A. Steiner, veoma značajan autor u oblasti planiranja, predložio je
da se strategijsko planiranje posmatra i opisuje sa različitih aspekata da bi
se u potpunosti shvatilo.
Prvo, strategijsko planiranje predstavlja donošenje sadašnjih odluka u
svetlu njihove budućnosti.
Drugo, strategijsko planiranje je proces koji počinje sa utvrđivanjem
organizacionih ciljeva, tačnije, usmeravanjem organizacije putem: vizije,
misije i razvojnih ciljeva.
Treće, strategijsko planiranje predstavlja i način života (way of life).
Četvrto, formalno strategijsko planiranje predstavlja sistem povezanosti
tri glavne vrste planova: strategijskog plana, srednjoročnih programa i
kratkoročnih budžeta i operativnih planova.


                www.singidunum.ac.rs
               Prof. dr Branislav Mašić
            Strategijski menadžment 2009
www.singidunum.ac.rs
                              Prof. dr Branislav Mašić
                           Strategijski menadžment 2009

1.4.2. Upravljanje strategijskim pozicijama

Koncept upravljanja strategijskim pozicijama spada u tzv. pozicionirane
menadžment sisteme.

On odgovara razvoju i poslovanju preduzeća u uslovima diskontinuiteta
koji su predvidljivi (poznati).

Ovim konceptom obezbeđuje se upravljanje preduzećem pomoću
anticipiranja promena.

Strategijska pozicija preduzeća podrazumeva položaj preduzeća na tržištu
u odnosu na konkurenciju.

Strategijska pozicija preduzeća opredeljuje se prema raznim parametrima:
tržišno učešće, finansijska snaga, tehničko-tehnološki nivo, ulazne barijere,
frekvencija promena, i dr.


                www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009
Slika 5 - Pogled iz ptičjeg leta na upravljanje strategijskim pozicijama
              www.singidunum.ac.rs
                               Prof. dr Branislav Mašić
                            Strategijski menadžment 2009

1.4.3. Kontingentno (viševarijantno) planiranje

Kontingentno (viševarijantno) planiranje zasniva se na menadžment
pristupu kontingentne teorije (contingency theory). Kontingentna ili
situaciona teorija predstavlja menadžment pristup koji je fokusiran na
adaptiranje menadžment ponašanja prema posebnim okolnostima
organizacije i svakoj datoj situaciji.

Situacioni pristup (contingency approach) menadžmentu naglašava da ono
što menadžeri rade u praksi u velikoj meri zavisi od datog niza okolnosti, tj.
od situacije. To znači da se na različite situacije mora reagovati na različite
načine, a ne na jedan standardan način.

Kontingentnim planiranjem stvaraju se planovi za različite scenarije, tj.
situacije, i na taj način menadžment organizacije zna koje menadžment
akcije treba preduzeti u različitim "stvarnim" situacijama, koje donose
promene. Na taj način se ostvaruje fleksibilan i brz odgovor na promene i
izazove koje nosi budućnost.
                www.singidunum.ac.rs
                             Prof. dr Branislav Mašić
                          Strategijski menadžment 2009
1.4.4. Upravljanje strategijskim pitanjima

Upravljanje strategijskim pitanjima predstavlja sistematsku proceduru za
rano identifikovanje i brzi odgovor na iznenadne promene unutar i izvan
preduzeća.
               www.singidunum.ac.rs
                            Prof. dr Branislav Mašić
                         Strategijski menadžment 2009
1.4.5. Upravljanje pomoću slabih signala
             www.singidunum.ac.rs
                                Prof. dr Branislav Mašić
                             Strategijski menadžment 2009
1.4.6. Menadžment iznenađenja

Ukoliko organizacije očekuju da će turbulentnost njihove sredine biti oko
petog nivoa (vidi sliku 2), potrebno je da izgrade menadžment sistem:
upravljanje strategijskim iznenađenjima.

Strategijska iznenađenja znače:       Sistem upravljanja strategijskim
 Stvari se dešavaju iznenada:        iznenađenjima ima sledeće bitne
neočekivano.                 elemente:
 Nametanje novih problema u kojima      plan mreže komunikacija u slučaju
firma ima malo prethodnog iskustva.     opasnosti, tj. iznenađenja (emergency
 Nemogućnost odgovora implicira       communication network),
glavni finansijski preokret ili gubitak    plan odgovornosti top menadžmenta u
glavne šanse.                slučaju iznenađenja,
 Odgovor je hitan (urgentan) i        plan operativnih (privremenih -
normalni sistemi i procedure ne mogu     taktičkih) grupa i njihove strategijske
da se bave time.               mreže (Strategic taskforce network).


                 www.singidunum.ac.rs

								
To top