Program XLV ORL Nedelja konacno

Document Sample
Program XLV ORL Nedelja konacno Powered By Docstoc
					 OTORINOLARINGOLOŠKA
     SEKCIJA
  SRPSKOG LEKARSKOG
    DRUŠTVA
XLV OTORINOLARINGOLOŠKA
    NEDELJA
  SRPSKOG LEKARSKOG
    DRUŠTVA

SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM


          Beograd
   24. i 25. novembar 2005 godine,
 Svečana sala "Medifarma", Bačvanska b.b.
    PREDSEDNIŠTVO
OTORINOLARINGOLOŠKE SEKCIJE
 SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
            Predsednik

         Prof. dr Ranko Dergenc

           Potpredsednici

         Doc. dr Dragan Dankuc
         Prof. dr Milan Stanković

              Sekretari

         Prof. dr Rade Kosanović
         Dr Katarina Stanković

              Članovi
 Dr Snežana Banković          Prim. dr Zoran Katić
 Puk. dr Dušan Bijelić         Dr Miroslav Kendrišić
  Dr Milovan Bojanić           Dr Siniša Lalićević
  Prim. dr Branislav         Dr Branislav Leštanin
    Vasiljević            Ppuk. Dr Aleksandar
 Doc. dr Ljiljana Vlaški            Ljubičić
 Prim. dr Zoran Dimić          Asist. mr sci.med.
    Puk. doc. dr            Svetlana Matković
 sci.med.Miodrag Dinić         Prim. Dr. Vasa Mialjević
  Prof. dr Dragoslava          Doc. dr Anton Mikić
      Đerić            Dr Julijana Miladinović
 Prof. dr Vojko Đukić          Dr Jovan Milenković
 Prim. dr Maja Đukić-           Asist. dr Dušan
     Božović               Milisavljević
 Dr Nenad Živanović            Asist. dr Jovica
  Prof. dr Miško Živić           Milovanović
Prof. dr Zoran Ivanković          Dr Srđan Mitić
   Prof. dr Ljiljana           Dr Dejan Rančić
    Janošević            Dr Vladan Šubarević
  Prof. dr Rajko Jović
     Četvrtak 24.11.2005 godina
8.00 h    Registracija učesnika

9.00 h    Svečano otvaranje XLV
       otorinolaringološke Nedelje

09.30 h - 11.10 h PREDAVANJA PO POZIVU:

     RADNO PREDSEDNIŠTVO:

      Prof. dr Ranko Dergenc
      Doc. dr Dragan Dankuc
      Prof. dr Milan Stanković

  1. Cochlear implantation in children: what
   can we expect?
   Albegger Klaus, Salzburg

  2. Tympanosclerosis: when to operate and
   how to operate?
   Hizalan Ibrahim, Istanbul

  3. Physiology of olfaction and objective
   olfactometry
   Welge-Lüssen Antje, Basel

  4. Correlations between histological activity
   and clinical findings on stapedial
   footplate in otosclerosis
   Gros Anton, Ljubljana

  5. Surgical complications in CI –
   comparison of two centers for children
   Kabelka Zdenek, Prag
11.10 h -11.30 h    Pauza

11.30 h - 13.00 h


     RADNO PREDSEDNIŠTVO:

       Prof. dr Ljiljana Janošević
        Prof. dr Vojko Đukić
       Prof.dr Željko Petrović

  6. Evidence - based dijagnostika i liječenje
   rinosinuitisa i nosne polipoze (EPOS
   guidelines)
   Kalogjera Livije, Zagreb

  7. Pedijatrijska audiološka dijagnostika
   Drenovak Milanka, London

  8. Neonatal hearing screening
   Vatovec Jagoda, Ljubljana

  9. Klinička primena otoakustičkih emisija
   Ćeranić Borka, London


13.00 h - 15.00 h   Koktel
  15.00 h - 16.30 h    OKRUGLI STO

           HEREDITARNI ANGIOEDEM –
           DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I
             KLINIČKI ZNAČAJ

          Moderator : Slobodan Mitrović

          Učesnici:

          Mitić I. (Novi Sad)
          Mitrović S. (Novi Sad)
          Farkas H. (Budimpešta)
          Varga L. (Budimpešta)

  16.30 h - 16.45 h    Pauza

  16.45 h - 18.15 h      MINISIMPOZIJUM

   KONGENITALNE ANOMALIJE GLAVE I
         VRATA

          Moderator: Vladan Šubarević

          Učesnici:
          Štimec Bojan (Beograd)
          Predrag Minić (Beograd)
          Baljošević Ivan (Beograd)
          Simić Radoje (Beograd)
          Kravljanac Đorđe (Beograd)
          Vlahović Aleksandar (Beograd)
          Stošić Srboljub (Beograd)

18.15 h - 18.30 h    Pauza
18.30 h - 19.30 h

        RADNO PREDSEDNIŠTVO:

          Prof. dr Rade Kosanović
           Doc. dr Snežana Ješić
           Prof. dr Đorđe Živić      1. Neonatalni  skrining  sluha u
        Republici Srpskoj
        Špirić S., Vranješ D., Špirić P.,
        Novaković Z., Banja Luka


      2. Razvoj funkcije slušanja u prve dve
        godine
        Mirić D., Ostojić S., Babić M., Mikić
        B., Beograd


      3. Očekivanja roditelja dece oštećenog
        sluha i motivacija za kohlearnu
        implantaciju
        Ostojić S., Stojnić D., Mikić B.,
        Mirić D., Beograd
4. Nagli gubitak sluha – terapijski
  efekti primene vazodilatatora
  Živić Lj., Živić Đ., Kragujevac


5. Konduktivno oštećenje sluha kod
  pacijenata    sa     aktivnom
  akromegalijom
  Babić B., Petakov M., Đukić V.,
  Ognjanović S., Arsović N., Isailović T.,
  Milovanović J., Macut Đ., Damjanović
  S., Beograd


6. Kliničke i radiološke karakteristike
  branhio-otorenalnog sindroma
  Andrić-Filipović S., Mikić B., Beograd
      Petak 25.11.2005 godina

9.00 h - 11.00 h   OKRUGLI STO  SAVREMENI KONCEPT TRETMANA
    KARCINOMA LARINKSA

        Moderator: Jović Rajko

        Učesnici:

        Bijelić Dušan (Beograd)
        Jovanović Mića (Beograd)
        Arnoux Andre (Švajcarska)
        Đukić Vojko (Beograd)
        Špirić Predrag (Banja Luka)
        Petrović Željko (Beograd)
        Dimić Zoran (Niš)
        Nikolin Borislava (Novi Sad)
        Gavrilović Milan (Novi Sad)11.00 h - 11.10 h   Pauza
11.10 h - 12.10 h  SLOBODNE TEME

     RADNO PREDSEDNIŠTVO:
      Prof. dr Dragoslava Đerić
       Doc. dr Ljiljana Vlaški
       Doc. dr Dejan Rančić

    1. Intrakranijalna propagacija otogenih
     i sinusogenih infekcija
     Dankuc D., Vlaški Lj., Vukadinov J.,
     Turkulov V., Kojadinović Ž.,
     Novi Sad

    2. Hronični supurativni otitis medija
     kao stalan problem
     Đerić D., Jovićević O., Beograd

    3. Komplikacije   hirurškog  lečenja
     sekretornog otitisa
     Kosanović R., Dergenc R., Beograd

    4. Timpanoskleroza i hirurška terapija
      Stanković M., Simić D., Niš

    5. Dekompresija facijalisa – prikaz
     slučaja
      Rančić D., Niš

    6. Lokalna infiltrativna anestezija sa
      adrenalinom u otohirurgiji
      Majstorović B., Radulović R., Beograd

    7. Otoendoskopija
      Stanković M., Niš
12.10 h - 12.30 h   Pauza

12.30 h -13.30 h   Sednica Predsedništva i
           Skupština ORL sekcije
           Srpskog lekarskog društva

13.30 h - 14.30 h   Pauza


14.30 h - 16.15 h   OKRUGLI STO:

    SAVREMENI ASPEKTI FONACIJE I
       ARTIKULACIJE

      Moderator: Stanković Predrag

        Učesnici:

      Stojanović-Svetel Marina (Beograd)
      Jančić-Stefanović Jasna (Beograd)
      Mitrović Slobodan (Novi Sad)
      Mumovic Gordana (Novi Sad)
      Vukašinović Milan (Beograd)
      Stojanović Milena (Beograd)
      Nikolić Ljiljana (Beograd)
      Tomić Gordana (Beograd)

  1. Akustičke karakteristike glasa u djece
   nakon adenotonzilektomije
   Umihanić Š., Brkić F., Salihović N.,
   Tuzla


16.15 h - 16.30 h   Pauza
16.30 h - 17.50 h  SLOBODNE TEME

     RADNO PREDSEDNIŠTVO:

        Prof. dr Rajko Jović
        Prim. dr Zoran Dimić
       Prof. dr Zoran Milutinović

  1. Naša iskustva u hirurškom zbrinjavanju
   stenoza traheje i subglotisa
   Mikić A., Mandarić D., Penđer I., Trivić A.,
   Beograd

  2. Laterofiksacija glasnice – metoda
   urgentnog zbrinjavanja respiratorne
   insuficijencije izazvane obostranom
   parezom rekurentnog nerva
   Jović R., Dragičević D., Novi Sad

  3. Traume larinksa
   Stojanov D., Niš

  4. Proteini akutne faze odgovora u
   pacijenata sa tumorima glave i vrata:
   Preliminarni rezultati
   Brkić S., Brkić F., Tuzla

  5. Uloga disekcije vrata kod N0 vrata
   Milisavljević D., Niš
  6. Potrošnja antibiotika u Institutu za
   otorinolaringologiju i maksilofacijalnu
   hirurgiju Kliničkog centra Srbije
   2001-2005.godina
   Đukić V., Kastratović D., Majstorović B.,
   Beograd

  7. Klinički značaj i principi rane
    respiratorne rehabilitacije posle hirurške
    intervencije na gornjim aerodigestivnim
    putevima
    Ilić B., Stošić-Divjak S., Micić M.,
    Pavićević-Stojanović M., Mikić A.,
    Vesović-Potić V., Beograd

  8.   Značaj ultrazvučno vođene aspiracije
    finom   iglom   tumefakta   vrata
    (USgFNAC) – kada i zašto?
    Čvorović Lj., Milutinović Z., Štrbac M.,
    Markovski S., Oroz A., Beograd


17.50 h - 18.00 h  Pauza
18.00 h - 19.20 h  SLOBODNE TEME

       RADNO PREDSEDNIŠTVO:

       Doc. dr Anton Mikić
     Doc. dr Svetlana Stošić-Divjak
     Prim. dr Maja Đukić-Božović

  1. Preoperativna priprema i hirurško
    lečenje juvenilnih fibroma
    Mikić A., Penđer I., Prstojević A.,
    Krejović-Trivić S., Dudvarski Z, Trivić
    A., Beograd

  2. Uloga    funkcionalne    endoskopije
    hirurgije    sinusa   u   lečenju
    antrohoanalnog polipa
    Penđer I., Dudvarski Z., Mikić A.,
    Janošević Lj., Beograd

  3. Antrohoanalni polipi
    Milošević D., Beograd

  4. Algoritam dijagnostike i praćenja
    bolesnika sa hroničnim rinosinuzitisom
    Dudvarski Z., Penđer I., Mikić A.,
    Janošević Lj., Beograd
5. Detekcija     Helicobacter   pylori
  kolonizacije u polipima nosa.
  Čvorović Lj. , Brajović D.,
  Milutinović Z. , Štrbac M., Beograd

6. Hirurška anatomija lateralnog zida nosa
  Stanojković V., Civkaroski D., Stoiljković
  N., Vranje

7. Prednosti modifikacije TNM stadijuma
  za malignome nazofarinksa
  Nešić V., Stošić S., Petrović Ž.,
  Janošević Lj., Ješić S., Đukić V., Beograd

8. Humana intramuskularna dirofilarijaza
  prikaz slučaja
  Poljovka R., Beograd
 INFORMACIJE ZA UČESNIKE XLV
OTORINOLARINGOLOŠKE NEDELJE
 SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

  XLV Otorinolaringološka Nedelja Srpskog
  lekarskog društva održava se :
  24. i 25. novembra 2005 godine, u Svečanoj sali
  "Medifarma", Bačvanska b.b., Beograd, sa
  početkom u 9.00 h
  Registracija učesnika 24.11.2005 god. u 8.00 h
  u holu ispred Svečane sale " Medifarma "
  Kotizacija    za   učešće    na   XLV
  Otorinolaringološkoj Nedelji iznosi 1000,00
  dinara i može se uplatiti u holu ispred Svečane
  sale " Medifarma " ili na žiro račun Srpskog
  lekarskog društva : 205-8041-21 partija 550 sa
  naznakom SLD za ORL Nedelju
  Jezik : srpski i engleski
  Za izlaganje i prezentaciju radova potrebno je
  rad priložiti na CD-u.
  Stručni program obuhvata :
    o Predavanja po pozivu
    o Okrugli sto: Hereditarni angioedem –
       dijagnostika, terapija i klinički značaj
    o Okrugli sto : Savremeni koncept
       tretmana karcinoma larinksa
    o Okrugli sto: Savremeni aspekti fonacije
       i artikulacije
    o Mini     simpozijum:    Kongenitalne
       anomalije glave i vrata
    o Slobodne teme

  Sednica Predsedništva i Skupština ORL sekcije
  Srpskog lekrskog društva održaće se u petak
  25.11.2005 godine u 12.30 h u Svečanoj sali "
  Medifarma "
OTORINOLARINGOLOŠKA SEKCIJA
 SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

   Adresa sekretarijata :

      ORL Klinika
    KBC "Zvezdara"
     Preševska br. 31
     Beograd 11000
   Tel : +381 11 24 12 39
    +381 11 24 17 574
   FAX: +381 11 24 12 394

   E-mail: orl_kbcz@ptt.yu

  http://www.orl-bal.info/srp

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:261
posted:5/27/2012
language:Croatian
pages:16