documentele ptr directorii adjuncti si consilieri by 1Vs4Xt

VIEWS: 0 PAGES: 6

									    Documentele directorului adjunct
    (educativ)/coordonatorului educativ

 Fişa postului – operaţionalizată aviz de la consiliul de adm.(C.A.)


 Curriculum vitae
 Banca de date: norme, instrucţiuni
regulamente, programe, proiecte
educative naţionale, planuri cadru
consiliere/dirigenţie
proiecte de lecţii, planificări didactice
pe clase, documente privind
evaluarea elevilor şi a profesorilor, programe
şcolare, ghiduri şi materiale auxiliare, încadrarea
cadrelor didactice
    Documentele directorului adjunct
    (educativ)/coordonatorului educativ


  Rapoarte periodice: semestriale, anuale
  (vizate de C.A., consiliul profesoral)
  Planuri manageriale: anuale, semestriale aviz C.A.
  Graficul inspecţiei la orele de dirigenţie
  Consiliul consultativ al activităţii educative
  şcolare şi extraşcolare din şcoală(diriginţi,
  coordonatori proiecte şi programe, cadre
  didactice , învăţători, psihologul şcolar, elevi,
  părinţi)
   Documentele directorului adjunct
   (educativ)/coordonatorului educativ  Lista profesorilor metodişti şi a sarcinilor
  delegate (procese verbale )
  Lista profesorilor formatori naţionali şi locali
  Lista responsabililor cercurilor pedagogice la
  dirigenţie/ activităţi comisii metodice ;
  probleme ridicate la activităţile cadrelor
  didactice
    Documentele directorului adjunct
   (educativ)/coordonatorului educativ


  Lista coordonatorilor de proiecte şi programe
  educative, şefilor de catedre –
  consiliere/dirigenţie
  Contribuţii personale în cercetarea
  ameliorativă a problematicii postului
  Situaţia acţiunilor metodice şi de perfecţionare
  organizate cu cadrele didactice în colaborare
  cu diferite instituţii
    Documentele directorului adjunct
   (educativ)/coordonatorului educativ  Rezultate deosebite ale elevilor şi cadrelor didactice
  obţinute la concursuri, festivaluri etc.;
  Calendarul proiectelor educative la nivel naţional; la
  nivel de şcoală
  Evidenţa documentelor specifice primite de la
  I.S.J.
  Proiecte şi programe în parteneriat
  Consiliul elevilor la nivel de şcoală
  Comitetul de părinţi la nivel de şcoală
   Documentele directorului adjunct
   (educativ)/coordonatorului educativ


  Curriculum şcolar/planificări avizate
  Oferta curriculară-opţionale (educaţie ptr.
  sănătate, educaţie ptr. cetăţenie democratică)
  Orar-dirigenţie
  Programul activităţii educative extraşcolare
  Dotări/bază materială
  Controlul, îndrumarea şi evaluarea activităţii
  cadrelor didactice,
  proiecte şi programe în parteneriat

								
To top