KARTON NAUCNOG RADNIKA - DOC 13 by 1Vs4Xt

VIEWS: 27 PAGES: 14

									                KARTON NAUČNOG RADNIKA

OSNOVNI PODACI
Ime             Bojana
Prezime           Klašnja
Godina rođenja       1953
Mesto rođenja        Bečej
Država           Srbija i Crna Gora
Zvanje           Naučni savetnik
Titula           Doktor nauka
e-mail           bojana@polj.ns.ac.yu
Direktni telefoni      540-382
Telefoni lokali
Organizaciona jedinica   Poljoprivredni fakultet Novi Sad IRC,
              Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Oblast i uza specijalnost  Hemijska prerada drveta; karakteristike drveta, drvenjača,
(ključne reči)       celuloza, biomasa, sagorevanje

STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna Bojana Klašnja (rođena Bogojev) je rođena 15. avgusta 1953.
biografija   godine u Bečeju, gde je završila osnovnu školu. Srednju hemijsko-
        tehnološku tehničku školu je završila 1972. godine u Subotici, kao
        nosilac diplome "Vuk Karadžić". Školske 1972/73. godine se
        upisala na Tehnološki fakultet u Novom Sadu, odsek hemijskog
        inženjerstva, usmerenje sintetsko-petrohemijsko.
        Diplomirala je juna 1977. godine, kao prvi student u generaciji.
        Nakon završetka studija kandidat se zaposlila u RO "Flora" u
        Bečeju, gde je radila godinu dana kao tehnolog u hladnjači.
        Od oktobra 1978. godine je asistent-pripravnik, i zatim asistent u
        Odeljenju Tehnološkog fakulteta u Sremskoj Mitrovici, za naučno
        obrazovnu disciplinu Tehnologija prerade drveta I i II. Izvodila je i
        računske vežbe i laboratorijske vežbe na predmetu Teorijske osnove
        tehnologije drveta.
        Od oktobra 1985. godine radi u Institutu za topolarstvo u naučno
        istraživačkom radu za oblast tehnologije prerade drveta.


STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA
R.br. Godina izbora  NASTAVNO-NAUČNA ZVANJA:
   (reizbora)   Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor,
           Redovni profesor; Istraživač-pripravnik, Istraživač–
           saradnik, Naučni–saradnik,Viši naučni–saradnik, Naučni
           savetnik
1.  1991     Naučni-saradnik
2.  1997     Viši naučni-saradnik
3.  2002     Naučni savetnik
4.                          1
STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME
DIPLOMA
Godina         1977
Mesto         Novi Sad
Institucija      Tehnološki fakultet
Naslov diplomskog rada Ispitivanje medjudejstva komponenata sistema V2O5-
            K2SO4-SiO2 u funkciji sastava i dužine termičkog tretmana
Oblast         Kataliza
MAGISTERSKA TEZA
Godina         1984
Mesto         Novi Sad
Institucija      Tehnološki fakultet
Naslov teze      Ispitivanje mogućnosti primene modifikovanih
            fenolformaldehidnih smola u proizvodnji furnirskih ploča
Oblast         Hemijska prerada drveta
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina         1990
Mesto         Novi Sad
Institucija      Tehnološki fakultet
Naslov disertacije   Ispitivanje uticaja strukturnih, fizičkih i hemijskih
            svojstava drveta pojedinih klonova topola na proces
            dobijanja i osobine sulfatne celuloze
Oblast         Hemijska prerada drveta


PRODUKCIJA - CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata)

Spisak citata                                   Broj   6
                             th
  1. Leclercq,A. (1996): Diversity of Willows. 20 Session of the International Poplar
    Commission, Budapest. Proceedings Vol.I: 39-50.Citirano 2 puta, rang R54.
  2. Orlović, S. (1996): Proučavanje varijabiliteta svojstava crnih topola značajnih za
    unapredjenje selekcije na bujnost. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet
    Beograd.Citirano 1 put, rang R61.
  3. Vilotić, D., Stevanović Janežić T., Bujanović, B., Grujić, B. (1997): Contribution to
    disinguishing between two forms of bitter oak (Quercus cerris L. var. austriaca).
    Proceedings of the 3rd International Conference on the Development of Forestry, Wood
    Science and Technology, (ICFWS), Beograd-Goč, Vol. I: 352-355.Citirano 1 put, rang R54.
  4. Bujanović, B. (1999): Izolovanje i karakterisanje lignina drveta i lignina sulfatne pulpe
    nekih lišćara. Doktorska disertacija, Šumarski fakultet Beograd.Citirano 1 put, rang R81.
  5. Orlović, S., Pajević, S., Krstić, B. (1999): Anatomical and physiological parameters in
    selection of poplars (Populus spp.). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, Matica
    srpska Novi Sad, No.96:27-39.Citirano 2 puta, rang R52.
  6. Vilotić, D. (2000): Uporedna anatomija drveta. Šumarski fakultet Beograd, univerzitetski
    udžbenik. Citirano 1 put, rang R13.
NAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske.


PRODUKCIJA - REZULTATI

                        2
Spisak rezultata R11                               Broj
 Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja – naučna
 dela recenzovana od strane poznatih inostranih naučnih radnika, objavljena od
 strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na jednom od svetskih
 jezika.


Spisak rezultata R12                               Broj
 Naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja - naučna dela koja su
 recenzovana u međunarodnim razmenama, štampana na jednom od svetskih
 jezika i izdata od strane renomiranog izdavača i imaju najmanje 5 autocitata
 kategorije R50.


Spisak rezultata R13                                Broj   2
 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja – naučna dela koja su
 javno pozitivno ocenjena od strane priznatih naučnih radnika jedne zemlje i
 imaju najmanje 15 autocitata.
  1. Klašnja, B. (1987): Mogućnosti korišćenja kraft lignina iz otpadnih crnih lugova industrije
    celuloze na bazi drveta topola i vrba za proizvodnju ligninfenolformaldehidnih smola.
    Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 20, pp. 117.
  2. Klašnja, B. (1990): Ispitivanje uticaja fizičkih, strukturnih i hemijskih svojstava drveta
    pojedinih klonova topola na osobine i proces dobijanja sulfatne celuloze. Radovi Instituta
    za topolarstvo, knjiga 25, pp173.

Spisak rezultata R21                               Broj
Poglavlje u knjizi; Pregledni članak u vodećem časopisu, u tematskom
zborniku radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenim naučnim
oblastima (kategorije R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja).

NAPOMENA: pregledni članak je štampani rad koji obrađuje jedan naučni problem sa kritičkim
osvrtom i ličnim doprinosom autora tom problemu i ima najmanje 10 autocitata.

Spisak rezultata R22                               Broj
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja).


Spisak rezultata R23                               Broj   4
 Poglavlje u knjizi, Pregledni članak u časopisu, u tematskom zborniku
 radova, u monografiji, ili u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti.
 (kategorije R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja).
  1. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1986): Poplar and wilow wood characteristics. In: "Poplars and
    wilows in Yugoslavia": 246-252, Institut za topolarstvo Novi Sad.
  2. Stevanović-Janežić,T., Klašnja,B.,Kopitović,Š.(1995): Tehnologije pulpovanja visokog
    prinosa u cilju maksimalnog iskorišćenja i ekološkog unap-redjenja. Monografija:
    "Unapredjenje tehnologija drveta u korelaciji sa svojstvima hemijskih konstituenata
    drveta", II poglavlje: 41-52, Šumarski fakultet Beograd.

                         3
  3. Marković, J., Kopitović, Š., Klašnja,B. (1999): Sirovine i vlakna za papir i karton.
   III poglavlje u: Studija razvoja celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije u
   Jugoslaviji do 2005: 188-206, Tehnološko metaulrški fakultet Univerziteta u Beogradu i
   Centar celulozno papirne, ambalažne i grafičke industrije Beograd.
  4. Kopitović, Š., Klašnja, B., Marković, J.(1999): Karakteristike proizvodnje papira u SRJ.
   IV poglavlje u: Studija razvoja celulozno-papirne, ambalažne i grafičke industrije u
   Jugoslaviji do 2005: 206-240, Tehnološko metaulrški fakultet Univerziteta u Beogradu i
   Centar celulozno papirne, ambalažne i grafičke industrije Beograd.

Spisak rezultata R31 - Tehnička rešenja                      Broj
 Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznati programski
 sistem, nove genske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz), Novo rešenje
 makroekonomskog problema, recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom
 nivou (uz dokaz).

Obavezno navesti: autore rešenja, naziv tehničkog rešenja, za koga je rešenje rađeno, ko rešenje
koristi, godina kada je rešenje urađeno i ko ga je prihvatio – primenjuje

Spisak rezultata R32 - Tehnička rešenja                      Broj
 Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije (uz dokaz), dostignuće u
 tehničkim naukama u zemlji (uz dokaz), Novo rešenje mikroekonomskog
 problema, recenzovano i prihvaćeno na nacionalnom nivou (uz dokaz).


Spisak rezultata R33 - Tehnička rešenja                      Broj
 Prototip; nova metoda; softver, instrument, nova genska proba, mikroorganizmi
 (uz dokaz), izrada nove karte, specijalizovani atlas sa tumačenjima.


Spisak rezultata R34 - Tehnička rešenja                      Broj
Uređivanje kolektivne monografije, autorska izložba muzeja i arhiva (uz
dokaze).


Spisak rezultata R41 - Patent                           Broj
Realizovani patent, soj, sorta i rasa na međunarodnom nivou.


Spisak rezultata R42 - Patent                      Broj   1
 Realizovani patent, soj, sorga i rasa.
  1. Avramović, G., Ivanišević, P., Klašnja, B., Orlović, S. (2004): Nova sorta topole
    «Novi Sad 2» resenje Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede
    br.322-02-424/2/2004-10 od 9.12.2004.

Spisak rezultata R51 - Rad u vodećem časopisu međunarodnog značaja.        Broj   3
 Vodeći međunarodni časopis je onaj koji se nalazi u prvih 50% časopisa sa
 Liste SCI po kategorijama nauka/oblasti. Preostalih 50% časopisa sa Liste SCI,
 kao i novi časopisi (osnovani pre 3-5 godina), odnosno časopis koji se izdaje u
 zemlji i koji ima međunarodnu redakciju sastavljenu od naučnika iz najmanje

                         4
 pet zemalja i ima međunarodnu recenziju, a izdaje ga međunarodna naučna
 institutcija ili vodeća nacionalna institucija i priprada kategoriji R52.
  1. Klašnja, B., Kopitović, Š.(1992): Lignin-Phenol-Formaldehyde Resins as Adhesives in the
    Production of Playwood, Holz-als Roh und Werkstoff 50: 282-285.
  2. Klašnja, B., Kopitović, Š., Orlović, S.(2002): Wood and bark of some poplar and willow
    clones as fuelwood Biomass and Bioenergy 23: 427-432.
  3. Klašnja, B., Kopitović, Š., Orlović, S. (2003): Variability of some wood properties of
    Eastern Cottonwood (Populus deltoides Bartr.) clones. Wood Science and Technology,
    vol 37, No.3-4: 331-337.

Spisak rezultata R52 - Rad u časopisu međunarodnog značaja.             Broj  21
 Međunarodne časopise i druge navode rangirati (koeficijent R) (prema Science
 Citation *Index-u (Journal Citation Report) odnosno prema kategorizaciji
 radova, verifikovanih od strane odbora Ministarstva.
  1. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1985): Triskove desky na bazi osikoveho dreva. Drevo 40, (4):
    93-95.
  2. Kopitović, Š., Klašnja, B., Krnjajić, Z., Marjanović, A., Stanković, M. (1987): Nektere
    characteristicke prvky vyroby drevoviny ze dreva jednotlivychtopolovych klonu. Papir a
    Celulosa 42, ( 9): 229-233.
  3. Kopitović, Š., Klašnja, B., Guzina, V. (1989): Importance of structural, physical and
    chemical properties of Robinia wood (Robinia pseudoacacia L.) for its mechanical
    characteristics. Drevarsky vyskum (122): 13-29.
  4. Kopitović, Š., Pudar, Z., Klašnja, B. (1989): Porovnavacie skšky vo vyrobe lupaney dyhy z
    drevin jednotlivych klonov topole. Drevarsky vyskum (123): 29-43.
  5. Kopitović, Š., Klašnja, B., Koralija, Ž. (1991): Poluceluloza po neutralsulfatnom
    postupku na bazi drveta više klonova topola. Kemija u industriji 40, (9): 357-364.
  6. Kopitović, Š., Klašnja, B., Krnjajić, Z., Kukuć, B. (1991): Drvenjača (bela) na bazi
    klonova topole I-214 i cv. Robusta. Papir, ( 2): 71-78.
  7. Klašnja, B., Kopitović, Š.(1992): Some Properties of Robinia Wood Obtalned from Trees
    Grown in Provenance Field Experiments. Drevarsky vyskum, (134): 1-8.
  8. Klašnja, B., Kopitović, Š.(1992): Interaction Between Output Variables in the Process of
    Sulphate Pulping of Poplar Wood. Drevarsky vyskum, (135): 1-13.
  9. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1992): Poplar wood in the Production of Stone Groundwood
    Pulp. Drevarsky vyskum, (133): 41-46.
  10. Klašnja, B., Kopitović, Š.(1994): Some changes of chemical composition of Robinia wood
    during hydrothermal treatment. Drevarsky vyskum, (1-2): 1-7.
  11. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1995): Mathematical model of sulphate pulping of poplar wood.
    Drevarsky vyskum 40 (1): 35-47.
  12. Klašnja,B.,Kopitović,Š. (1995): Parallel examination of some characteristics of young
    Robinia wood. Drevarsky vyskum 40 (2): 1-9.
  13. Kopitović,Š.,Klašnja,B. (1995): Adhesive setting in particleboard manufac-turing and
    internal stresses and strains. Drevarsky vyskum 40(4): 23-33.
  14. Kopitović,Š., Klašnja,B., Guzina,V., Orlović,S. (1996):Structural-physical characteristics
    and chemical composition of wood of some hybrid progenies of Eastern cottonwood
    (P. deltoides Bartr.). Drevarsky vyskum 41 (4): 23-34.
  15. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1997): Structural-physical characteristics and chemical
    composition of wood of some white willow clones (Salix alba L.). Drevarsky vyskum 42
    (1): 1-10.
  16. Kopitović,Š., Klašnja,B. (1998): Comparative construction properties of wood of some
    poplar clones, spruce and oak. Drevarsky vyskum 43 (1): 13-25.
  17. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1999): Quality of wood of some willow and robinia clones as

                        5
    fuelwood. Drevarsky vyskum 44 (2): 9-18.
  18. Klašnja,B., Kopitović,Š., Orlović,S., Galić,Z.(2000): Variabilty of some structural and
    physical properties of black locust (Robinia pseudoacacia L.) wood. Genetika Vol.32,
    No.1: 9-17.
  19. Kopitović, Š., Klašnja, B. (2000): Study of some young wood properties of several black
    locust clones. Drevarsky vyskum 45(2): 15-24.
  20. Klašnja, B., Kopitović, S., Orlović, S. (2001) : Wood of some poplar and willow clones as
    raw material for kraft pulp production. Drevarsky vyskum 46(4): 1-8.
  21. Klašnja, B., Orlović, S., Galić, Z.(2004): Chemical composition variabilty of juvenile
    wood of selected poplar clones. Drevarsky Vyskum 50(1): 19-26.

Spisak rezultata R53 - Plenarno predavanje po pozivu na skupu           Broj
međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz – originalni poziv).

NAPOMENA: Međunarodni naučni skup je onaj koji organizuje registrovano naučno udruženje ili
registrovana naučna institucija, ima međunarodnu selekciju i recenziju odabranih radova i jedan od
svetskih jezika za saopštavanje i publikovanje radova. Ovo važi kako za skupove u zemlji, tako i za
skupove van zemlje.

Spisak rezultata 54 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja         Broj   31
štampan u celini.
  1. Kopitović, Š., Klašnja, B.(1989): Some characteristics of the process of sulphate pulping
    of poplar and wilows wood obtained from short totation plantations. 5th European
    Conference "Biomass for Energy and Industries", Conference Proceedings 2: 957-961,
    Portugal.
  2. Orlović,S., Klašnja,B. (1995): Značaj topola za poboljšanje kvaliteta vazduha. EKO
    konferencije '95, Novi Sad, .Zbornik radova I: 71-76.
  3. Vilotić,D., Cvjetićanin,R., Klašnja,B., Orlović,S., Stevanović-Janežić,T., Bujanović, B.,
    (1996): Morphological, anatomical and chemical charac-teristics of two forms of bitter oak
    Qurcus cerris var. austriaca f. cycloba Borb. and f.dentatiloba Matyas. Second Balkan
    Scientific Conference on study, conservation and Utilisation of Forest Resources, Sofia,
    Conference Proceedings Vol.1, 318-322.
  4. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1996): Basic thermal characteristics of poplar wood in direct
    combustion process. 9th European Conference of biomass for energy and the environment,
    Copenhagen Conference Proceedings, Vol.2, 974-979.
  5. Klašnja,B., Kopitović,Š.,Orlović,S. (1996): Some characteristics of peeled veneer based on
    the wood of some poplar clones. II ICWSF '96 Sopron, Conference Proceedings: 9.
  6. Klašnja,B., Kopitović,Š., Poljaković,Pajnik, L. (1997): Characteristics of kraft pulp
    obtained from microbiologically degraded poplar and willow wood. 3rd International
    Conference on the Development of Forestry, Wood Science and Technology, (ICFWS),
    29.septembar - 3. oktobar , Beograd-Goč, Proceedings vol. II : 517-525.
  7. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1997); Some properties of wood of poplar and willow genotypes
    and clones. 3rd International Conference on the Development of Forestry, Wood Science
    and Technology, (ICFWS), 29.septembar - 3. oktobar, Beograd-Goč, Proceedings vol. II:
    419-424.
  8. Orlović,S., Vilotić,D., Merkulov,Lj., Klašnja,B. (1997): Variability of black poplar
    (section Aigeiros) clone elements of stem anatomic structure at cross section. 3rd
    International Conference on the Development of Forestry, Wood Science and Technology,
    (ICFWS), 29.septembar - 3. oktobar , Beograd-Goč, Proceedings vol. II : 209-215.
  9. Orlović,S., Klašnja,B., Poljaković, Pajnik, L. (1997): Transpiracija stabala topola kao
    značajan faktor u poboljšanju kvaliteta životne sredine. EKO Konferencija 97, 24.-26.
                         6
  septembar, Novi Sad, 'Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja', monografija
  vol. I : 265-270.
10. Klašnja,B., Kopitoviš,Š. (1998): Quality of wood of some poplar clones as a fuelwood.
  10th European Conference and Technology Exhibition: Biomass for Energy and Industry,
  Wurzburg 8-11 june, Proceedings of the International Conference: 1085-1088.
11. Marković, J., Kopitović, Š., Klašnja, B., Rončević, S.(2000): Domaće sirovine za
  proizvodnju celuloze i papira. VI Jugoslovenski simpozijum iz oblasti celuloze, papira,
  ambalaže i grafike (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, Zbornik radova: 89-96.
12. Kopitović, Š., Klašnja, B., Marković, J.(2000): Korišćenje drveta topola u proizvodnji
  drvenjače. VI Jugoslovenski simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike
  (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, Zbornik radova: 19-40.
13. Klašnja, B., Kopitović, Š. Andrašev, S.(2000): Poplar wood as raw material for sawnwood
  and peeled veneer manufacture. 21st International Poplar Commission Session, Portland
  USA. Proceedins: 94-97.
14. Kopitović, Š., Klašnja, B., Marković, J.(2000): Main characteristics of poplar and willow
  wood as raw material for fiber and energy production. 21st International Poplar
  Commission Session, Portland USA Proceedings: 97-100.
15. Klašnja, B., Kopitović, Š.(2001): Drvo topole i vrbe u proizvodnji sulfatne celuloze. VII
  Jugoslovenski simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike
  (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, Zbornik radova: 9-14.
16. Klašnja, B., Kopitović, Š., Orlović, S., Galić, Z.(2001): Wood of some poplar clones as
  raw material for stone groundwood pulp. Third Balkan Conference “Study, conservation
  and utilisation of the forest resources” Sofia. Conference Proc. Vol.4: 170-177.
17. Klašnja, B., Orlović. S., Galić, Z., Pilipović, A., Marković, M.(2002): Short rotation and
  high plant density poplar plantations for energy production 12th European Conference and
  Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection,
  Amsterdam. Conference Proceedings: 223-226.
18. Klašnja, B., Kopitović, Š., Herak, S.(2002): CTMP vlakna visokog prinosa kao mogućnost
  efikasnijeg korišćenja drvne sirovine. VIII Jugoslovenski simpozijum iz oblasti celuloze,
  papira, ambalaže i grafike (sa međunarodnim učešćem), Zlatibor, Zbornik radova: 97-102.
19. Klašnja, B., Rončević, S., Andrašev, S., Galić, S.(2002): Short rotation plantations of fast
  growing broadleaf tree species as the source of renewable energy raw material.
  6th International Symposium on Interdisciplinary Regional Research - ISIRR CD.
20. Galić, Z., Ivanišević, P., Orlović, S., Klašnja, B., Vasić, V.(2002): Soils for poplar growing
  in alauvial zones of lowland rivers in Vojvodina. 6th International Symposium on
  Interdisciplinary Regional Research - ISIRR CD.
21. Orlović, S., Klašnja, B., Galić, Z., Pilipović, A. (2002): Conservation of Pedunculate oak
  (Quercus robur L.) in Yugoslavia. DYGEN Conference "Dynamics and conservation of
  genetic diversity in forest ecosystems" Proceedings: 210-216.
22. Klašnja, B., Orlović, S., Galić, Z., Pekeč, S., Pilipović, A.(2003): Main physical and
  chemical characteristics of wood of some poplar clones. International Conference
  "Chemical Technology of Wood Pulp and Paper", Bratislava, Proceedings: 299-304.
23. Orlović, S., Klašnja, B., Kovačević, B., Pekeč, S., Pilipović, A.(2003): Selection of black
  poplars (Section Aigeiros Duby) for special purpose production of wood for pulp and
  paper. International Conference "Chemical Technology of Wood Pulp and Paper",
  Bratislava, Proceedings: 309-314.
24. Klašnja, B., Orlović, S., Galić, Z., Ivanišević, P.(2003): Zapreminska masa drveta topola
  kao faktor povećanja količine proizvedenih vlakana. IX Međunarodni simpozijum iz
  oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, Zbornik radova:11-15.
25. Klašnja, B., Orlović, S., Drekić, M., Marković, M.(2003): Energy production from short
  rotation poplar plantations. 7th International Symposium on Interdisciplinary Regional

                        7
    Research - ISIRR : 353-358.
  26. Orlović, S., Klašnja, B., Pilipović, A., Radosavljević, N.(2003): Physiological and growth
    characteristics of white willow (Salix alba) clones. 7th International Symposium on
    Interdisciplinary Regional Research - ISIRR: 413-418.
  27. Štajner, D., Orlović, S., Pavlović, A., Klašnja, B., Vasić, V.(2003): Antioxidant abilities of
    different Populus clones. International Scientific Conference - 75 years of the Forest
    Research Institute of Bulgarian Academy of Science, Sofia. Proceedings of scientific
    papers, vol 2:261-267.
  28. Klašnja, B. Orlović, S., Drekić, M., Marković, M.(2004): Wood of selected black poplar
    clones for groundwood production. 2nd World Conference and Technology Exhibition on
    Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Proceedings:vol.II 1978-1981.
  29. Orlović, S., Klašnja, B., Ivanišević, P., Galić, Z., Radosavljević, N.(2004): Selection of
    black poplar clones for biomass production. 2nd World Conference and Technology
    Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection. Proceedings:
    vol.I 434-437.
  30. Klašnja, B., Orlović, S., Radosavljević, N., Marković, M.(2004): Drvo vrbe (Salix alba)
    kao sirovina za proizvodnju vlakana. X međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze,
    papira, ambalaže i grafike, Zlatibor, Zbornik radova:11-17.
  31. Orlović, S., Galić, Z., Klašnja. M., Pilipović, A.(2004): Selection of Black Poplars on
    water use efficency. 22nd Session of International Poplar Commission, Santiago, Chile,
    Proceedings (u štampi).

Spisak rezultata R61 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja je onaj, Broj        11
koji izdaje nacionalno naučno udruženje ili institucija. Redakcija je sastavljena
od poznatih naučnih radnika, redovno izlazi, ima razmenu sa 10 zemalja u svetu,
ima recenziju od 2 (dva) eminentna recenzenta i ispunjava standarde propisane
uslovima Narodne biblioteke Srbije (izvod i ključne reči na jednom od svetskih
jezika, rezime na jednom od svetskih jezika ISBN i UDC broj, kategoriju rada).
Svaka oblast nauke definiše 1 (jedan), eventualno 2 (dva) časopisa kategorije
»vodeći nacionalni časopis«
  1. Kopitović, Š., Klašnja, B.(1979): Neke karakteristike kod lepljenja (presovanja) ploča
    iverica u polju visokofrekventne struje. Tehnika (Elektrotehnika) 28, No.8: 935-938.
  2. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1982): Prilog razmatranju toplotnih karakteristika kod
    sagorevanja drveta. Šumarstvo 35, No.4: 47-54.
  3. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1991): Uticaj svojstava drveta pojedinih klonova američke crne
    topole na osobine poluceluloze po NSSC postupku. Šumarstvo, ( 3-4): 11-17.
  4. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1992): Ispitivanje svojstava drveta mladih stabala bagrema.
    Šumarstvo, (1): 13-18.
  5. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1993): Učešće i neke osobine tenzionog drveta u stablima
    pojedinih klonova topola. Šumarstvo (1-2): 61-66.
  6. Klašnja, B., Kopitović, Š.(1994): Neke karakteristike strukture i hemijskog sastava drveta
    pojedinih klonova topola. Šumarstvo (5-6): 31-39.
  7. Kopitović, Š., Klašnja, B., Gašić, B.(2000): Gornja toplotna moć drveta i kore nekih
    lišćarskih vrsta. Šumarstvo LIII (1): 33-41.
  8. Klašnja, B., Kopitović, Š., Orlović, S., Galić, Z. (2000): Variability of some structural and
    physical properties of black locust (Robinia pseudoacacia L.) wood. GENETIKA Vol.32,
    No.1: 9-17.
  9. Klašnja, B., Kopitović, Š.(2000): Uticaj ulaznih parametara sulfatnog procesa na prinos i
    osobine celuloze dobijene od topolovog drveta. Acta periodica technologica Vol.31, Part
    B: 445-451.
  10. Galić, Z., Ivanišević, P., Orlović, S., Klašnja, B., Vasić, V.(2000): Application of

                         8
    multivariate analysis in the assesment of soil productivity – ecological categories for the
    cultivation of black poplars. Zemljište i biljka, Vol.49, No.3, 149-156.
  11. Klašnja, B., Kopitović, Š., Herak, S.(2004): CTMP vlakna visokog prinosa kao mogućnost
    efikasnijeg korišćenja drvne sirovine. Hemijska industrija 58, No.5:217-220.

Spisak rezultata R62 - Rad u časopisu nacionalnog značaja              Broj  31
  1. Klašnja, B., Smiljanski, S. (1984): Mogućnosti izdvajanja i primene kraft lignina iz
    otpadnih crnih lugova industrije celuloze na bazi drveta mekih lišćara. Topola 28,
    No.143/144: 79-82.
  2. Kopitović, Š., Klašnja, B.(1985): Korišćenje drveta pojedinih klonova topola i vrba za
    proizvodnju nebeljene sulfatne celuloze i poluceluloze. Radovi Instituta, knjiga 16:
    325-340 , Institut za topolarstvo Novi Sad.
  3. Klašnja, B., Kopitović, Š., Koralija, Ž. (1987): Poluceluloza iz granjevine nekih klonova
    američke crne topole i eurameričkih topola (P. deltoides i P. x euramericana) kratke
    ophodnje. Topola 151/152: 55-58.
  4. Kopitović, Š., Klašnja, B., Koralija, Ž. (1987): Uticaj svojstava drveta pojedinih klonova
    topole i vrbe na osobine poluceluloze po neutralno-sulfatnom (NSSC) postupku. Radovi
    Instituta, knjiga 18: 215-235, Institut za topolarstvo Novi Sad.
  5. Kopitović, Š., Klašnja, B., Koralija, Ž. (1988): Promene svojstava drveta nekih klonova
    topola i vrba u toku skladištenja. Topola 153/154: 9-18.
  6. Kopitović, Š., Pudar, Z., Klašnja, B. (1989): Neke karakteristike savremene pilanske
    prerade topolovog drveta. Topola 155/156: 41-46.
  7. Kopitović, Š., Klašnja, B., Krnjajić, Ž., Kukić, B. (1989): Proizvodnja drvenjače od drveta
    američke crne topole (P. deltoides Bartr. cl. 457 i cl. 618). Topola 157/158: 3-11.
  8. Kopitović, Š., Klašnja, B., Pudar, Z. (1991): Mogućnosti izrade ljuštenog furnira na bazi
    drveta pojedinih klonova topola. Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 23: 77-87.
  9. Kopitović, Š., Klašnja, B., Gašić, B. (1991): Svojstva drveta nekih klonova topola. Radovi
    Instituta za topolarstvo, knjiga 24: 69-87.
  10. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1994): Neke karakteristike juvenilnog drveta bagrema. Drvarski
    glasnik, (8-9): 3-6.
  11. Kopitović, Š., Klašnja, B., Jodal, I. (1995): Ispitivanje svojstava drveta hrasta kitnjaka
    (Quercus petrae Liebl.) zahvaćenih procesom sušenja. Drvarski glasnik (12-14): 63-67.
  12. Klašnja,B. (1995): Zavisnost prnosa i Kappa broja topolove celuloze od parametara
    sulfatnog procesa. Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 26: 97-108.
  13. Kopitović,Š.,Klašnja,B. (1995): Tehnološke karakteristike drveta topola i vrba kao sirovine
    za proizvodnju vlakana. Radovi Instituta za topolarstvo, Knjiga 26: 85-96.
  14. Orlović, S., Klašnja,B., Ivanišević,P. (1997): Anatomsko fiziološka istraživanja u
    programu oplemenjavanja topola. Topola No 159/160: 69-79.
  15. Klašnja, B., Kopitović, Š., Poljaković , L. (1997): Prinos i osobine poluceluloze dobijene
    od mikrobiloški degradiranog drveta. Topola No 161/162: 17-31.
  16. Kopitović,Š., Klašnja,B. (1997): Karakteristike konvektivnog sušenja drveta nezasićenim
    vazduhom sa aspekta potrošnje toplote i nepovratnosti procesa. Drvarski glasnik No 21/22:
    39-42.
  17. Kopitović,Š., Klašnja,B. (1998): Neke fizičko-mehaničke osobine drveta pojedinih
    klonova topola sa aspekta korišćenja u proizvodnji ambalaže. Savremeno pakovanje 36
    (1-3): 65-72.
  18. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1998): Neke karakteristike papirne i kartonske ambalaže
    proizvedene od poluceluloze i sulfatne celuloze na bazi drveta topole i vrbe. Savremeno
    pakovanje 36 (1-3): 73-81.
  19. Klašnja,B., Kopitović,Š., Gašić,B. (1998): Some structural and physical properties of black
    locust wood. Drvarski glasnik No. 25/26: 5-9.

                        9
  20. Klašnja, B., Kopitović, Š.(2000): Ponašanje sistema celuloza - voda u procesu izrade
    papira. Drvarski glasnik 33-34: 11-14.
  21. Pilipović, A., Klašnja, B., Orlović, S.(2002): Uloga topola u fitoremedijaciji zemljišta i
    podzemnih voda. Topola 169/170: 59-66.
  22. Klašnja, B.(2002): Varijabilnost hemijskog sastava drveta selekcionisanih klonova topola.
    Topola 167/168: 5-16.
  23. Orlović, S., Klašnja B., Pilipović A., Drekić, M. (2003): Rana selekcija crnih topola za
    proizvodnju biomase. Topola 171-172: 41-49.
  24. Klašnja, B., Orlović, S., Pekeč, S., Drekić, M.(2003): Uticaj razmaka sadnje na vrednosti
    zapreminske mase drveta mladih zasada crnih topola, Topola 171-172: 25-34.
  25. Klašnja, B., Orlović, S., Drekić, M., Pekeč, S.(2002): Drvo mekih lišćara kao sirovina za
    proizvodnju vlakana i energije, Radovi Instituta za topolarstvo br. 27:39-50.
  26. Klašnja, B., Kopitović, Š., Marković, M.(2002): Zavisnost osobina sulfatne celuloze
    dobijene od topolovog drveta od parametara procesa Radovi Instituta za topolarstvo br. 27:
    63-70.
  27. Klašnja, B., Orlović, S., Radosavljević, N., Marković, M.(2003): Uticaj osobina drveta
    topola na količinu proizvedenih vlakana, Radovi Instituta za topolarstvo br. 28:73-79.
  28. Orlović,S., Klašnja,B.,Galić,Z., Pilipović,A.(2005): Transpiration of poplar clones as a
    factor of improvement environment quality. 8th International Symphosium on
    Interdisclipinary Regional research Hungary - Romania - Serbia and Montenegro, ISSIR
    Segedin, Madjarska CD.
  29. Orlović,S. Klašnja,B., Galić,Z., Radosavljević,N.(2005): Variability of anatomic properties
    of poplar rooted-cutting leaves 8th International Symphosium on Interdisclipinary
    Regional research Hungary - Romania - Serbia and Montenegro, ISSIR Segedin,
    Madjarska CD.
  30. Galić,Z., Orlović,S., Ivanišević,P., Klašnja,B., Vasić,V.(2005): Soil productivity
    ecological categories for the cultivation of black poplars in Central Danube basin alluvial
    plain. 8th International Symphosium on Interdisclipinary Regional research Hungary -
    Romania - Serbia and Montenegro, ISSIR Segedin, Madjarska CD.
  31. Galić,Z., Ivanisević, P., Orlović,S., Klašnja,B., Vasić,V. (2005): The main soil
    characteristics for poplar growing in alluvial zones of lowland rivers 8th International
    Symphosium on Interdisclipinary Regional research Hungary - Romania - Serbia and
    Montenegro, ISSIR Segedin, Madjarska CD.

Spisak rezultata R63 - Naučna kritika i polemika                 Broj


Spisak rezultata R64 - Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja       Broj
štampano u celini.

NAPOMENA: Nacionalni naučni skup je onaj koji organizuje nacionalno udruženje.
Organizacioni i programski odbor skupa mora imati u sastavu eminentne naučne radnike iz tematike
skupa, zbornik rezimea radova i/ili zbornik radova.

Spisak rezultata R65 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj         8
u celini.
  1. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1980): Mogućnost učešća stočnog brašna u kompoziciji lepila
    na bazi fenolformaldehidnih smola u proizvodnji furnirskih ploča, Zbornik radova sa
    Savjetovanja iz oblasti drvne industrije, Sarajevo.
  2. Kopitović, š., Smiljanski, S., Klašnja, B. (1981): Zamena fenola kraft (sulfatnim) ligninom

                        10
    kod dobijanja fenolformaldehidnih smola za lepljenje u proizvodnji drvnih ploča,
    Savjetovanje iz oblasti šumarstva i drvne industrije, Zbornik radova: 122-127, Sarajevo.
  3.  Kopitović, Š., Klašnja, B. (1982): Prilog opravdanosti i mogućnog opredeljenja i na
    proizvodnju ploča iverica kao materijala za gradnju šire namene, Savjetovanje iz oblasti
    šumarstva i drvne industrije, Zbornik radova: 131-149, Sarajevo.
  4.  Klašnja, B., Smiljanski, S., Kopitović, Š. (1983): Ispitivanje mogućnosti zamene fenola
    ligninom u fenolformaldehidnim smolama pri dobijanju atheziva za drvnu industriju,
    Zbornik radova sa VII Jugoslovenskog kongresa za hemiju i hemijsku tehnologiju,
    Novi Sad.
  5.  Kopitović, Š., Klašnja, B. (1983): Prilog o značaju ispitivanja nekih osnovnih svojstava
    drveta sa aspekta primene mekih lišćara brzog rasta (topola i vrba), savjetovanje ,,Drvo i
    standardizacija,, Zbornik radova: 29-37 , Sarajevo.
  6.  Klašnja, B., Kopitović, Š., Koralija, Ž., Ivković, A. (1987): Poluceluloza na bazi drveta
    pojedinih klonova topole (P.deltoides) iz namenske proizvodnje. III Jugoslovenski
    simpozijum o celulozi i papiru, Banja Luka, Zbornik radova: 59-69.
  7.  Klašnja, B., Kopitović, Š., Marjanović, A. (1989): Uticaj skladištenja drveta topole i vrbe
    na svojstva drveta i osobine sulfatne celuloze. IV Jugoslovenski simpozijum o celulozi
    ipapiru, Banja Luka, Zbornik radova: 21-39.
  8.  Klašnja, B., Kopitović, Š.(1994): Neka svojstva bagremovog drveta od stabala iz
    provenijeničnih ogleda na Deliblatskoj peščari. Zbornik: Deliblatski pesak VI : 445-452.

Spisak rezultata R66 - Autorski tabak leksikografske obrade rečnika SANU      Broj
i Matice srpske.


Spisak rezultata R71 - Plenarno predavanje na skupu međunarodnog          Broj
značaja štampano u izvodu.


Spisak rezultata R72 - Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja         Broj    15
štampan u izvodu.
  1. Kopitović, Š., Klašnja, B. (1986): Research of application of kraft lignin on soft wood
    (Poplar and Wilows) basis for obtaining of ligninphenolformadehyde resins. 18th YUFRO
    Congres Proceedings Division 5: 538, Ljubljana.
  2. Klašnja, B., Kopitović, Š., Koralija, Ž. (1987): Poluceluloza na bazi drveta grana nekih
    klonova topola (P. Deltoides i P.x euramericana) iz kratke ophodnje. 15. Simpozijum
    DITP, Bled.
  3. Kopitović, Š., Klašnja, B.(1988): Influence of the properties of wood of some poplar
    clones on the characteristicies of stone groundwood pulp. Proceedings 18th Session
    International Poplar Commission, Beijang, China.
  4. Kopitović, Š., Klašnja, B., Koralija, Ž. (1988): Promena svojstava drveta pojedinih
    klonova topola i vrba u toku skladištenja i njihov uticaj na prinos i osobine dobijene
    poluceluloze. 16. Simpozijum DITP, Bled.
  5. Kopitović, Š., Klašnja, B., Krnjajić, Z., Vukić, B. (1991): Drvenjača (bela) na bazi klonova
    topole I-214 i cv. Robusta. Papir, No.2: 71-78.
  6. Klašnja, B., Kopitović, Š. (1991): Međusobni odnosi izlaznih parametara sulfatnog procesa
    delignifikacije topolovog drveta. 18. Simpozijum DITP, Bled.
  7. Stevanović Janežić, T., Klašnja, B., Bujanović, B. (1991): Comparative chemical analysis
    of prominent domestic hardwoods. IEA Pre-Sympposium New Orleans LA. Proceedings:
    15.

                         11
  8. Klašnja, B., Kopitović, Š. (1992): Influence of input variables of the sulphate process on
    the pulp yield and chemical properties of pulp from poplar wood. 7th European
    Conference "Biomass for Energy and Enviroment, Agriculture and Industry", Conference
    Proceedings M4. P3. 102. Italy.
  9. Kopitović, Š., Klašnja, B., Pudar, Z. (1992): Sawnwood obtained from Poplars. 7th
    European Conference on "Biomass for Energy and Enviroment", Agriculture and Industry,
    Conference Proceedings M4. P3. 107, Italy.
  10. Stevanović-Janežić, T., Klašnja, B., Kopitović, Š.(1994): Poplar species in groundwood
    production. Kyoto Conference on Cellulosics, A Post Sympo-sium of ISF '94,
    Preprints:130.
  11. Klašnja,B.,Kopitović,Š. (1995): Influence of sulphate process parameters on mechanical
    characteristics of pulp from poplar wood. IUFRO XX World Congress, Finland, Poster
    abstracts p.160.
  12. Klašnja,B.,Kopitović,Š. (1996): Influence of sulphate process parameters on properties of
    pulp from poplar wood. International Symposium on cellulose and lignocellulose '96,
    China.
  13. Orlović,S.,Pajević,S.,Krstić,B.,Guzina,V.,Klašnja,B. (1996): Content of photo-synthetic
    pigments in the leaves of poplar clones on three types of soil. 10th FESPP Congress,
    Florence, Plant Physiology and Biochemistry, Special Issue, 220.
  14. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1999): Uticaj ulaznih parametara sulfatnog procesa na prinos i
    osobine celuloze dobijene od topolovog drveta. I Jugoslovenski kongres prehrambenog i
    hemijskog inženjerstva (sa međunarodnim učešćem), Novi Sad, 16-17. septembar
    Abstracts.
  15. Klašnja, B., Kopitović,Š. (1998): Research of the application of kraft lignin for obtaining
    the lignin-phenolformaldehyde resins. 3rd International Symposium Interdisciplinary
    Regional Research, Novi Sad 24-25.IX, Abstracts 260.

Spisak rezultata R73 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj         10
u izvodu.
  1. Klašnja,B., Kopitović, Š., Marjanović, A. (1988): Uticaj mikrobioloških promena u drvetu
    pojedinih klonova topole i vrbe na prinos i svojstva nebeljene sulfatne celuloze.
    VIII Jugoslovenski Kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Zbornik IX-28, Priština.
  2. Kopitović, Š., Klašnja, B., Koralija, Ž. (1990): Dobijanje poluceluloze po NSSC postupku
    od drveta celih stabala topole. Zbornik: "Savremena dostignuća i rešenja u oblasti
    šumarstva" 96, Šumarski fakultet, Beograd.
  3. Klašnja, B., Kopitović, Š.(1992): Uticaj parametara procesa sulfatnog kuvanja na
    karakteristike topolove celuloze. IX Jugoslovenski Kongres hemije i hemijske tehnologije,
    Herceg Novi, Zbornik radova II-105.
  4. Kopitović, Š., MarkoviĆ, J., Klašnja, B. (1996): Uvođenje tehnologije visokog prinosa
    (CTMP) za proizvodnju vlakna za papir u SR Jugoslaviji. Treći skup industrije celuloze,
    papira i ambalaže SR Jugoslavije, Vrnjačka Banja.
  5. Klašnja,B., Kopitović,Š. (1997): Prinos i osobine poluceluloze dobijene od mikrobiološki
    degradiranog drveta. 4. skup industrije celuloze, papira i amabalaže SR Jugoslavije, 18-20,
    juni,Vrnjačka Banja.
  6. Marković,J., Kopitović,Š., Klašnja,B., Herak,S. (1998): Studija razvoja celulozne, papirne,
    ambalažne i grafičke industrije SR Jugoslavije do 2005. godine, poglavlje: Sirovine i
    vlakna za papir i karton. Peti simpozijum industrije celuloze, papira, ambalaže i grafike SR
    Jugoslavije, Palić-Subotica 18 i 19. juni, Knjiga sažetaka radova, 1.
  7. Klašnja,B., Kopitović,Š., Orlović,S., Galić,Z. (1999): Varijabilnost nekih strukturnih i
    fizičkih svojstava drveta bagrema (Robinia pseudoacacia L.). Drugi kongres genetičara
    Srbije Sokobanja 10-13. novembar, Program - Izvodi - Spisak učesnika,153.
                         12
  8. Orlović, S., Krstić,B., Klašnja,B. (1999): Genetičke i fenotipske korelacije fizioloških
    parametara i elemenata rastenja klonova topola. Drugi kongres genetičara Srbije
    Sokobanja 10-13. novembar, Program - Izvodi - Spisak učesnika, 182.
  9. Pilipović, A., Klašnja, B., Orlović, S. (2003). Uloga topola u fitoremedijaciji zemljišta
    kontaminiranih trihloretenom. XV Simpozijum JDFB, Vrdnik, Program i izvodi saopštenja
    38.
  10. Stevanović-Janežić, I., Klašnja, B., Bujanović, B. (1992): Primena IEA metode analize
    biomase na odabrane drvne vrste Fagus moesiaca i Populus deltoides. IX Jugoslovenski
    Kongres hemije i hemijske tehnologije, Herceg Novi, Zbornik II-108.

Spisak rezultata R81 - Odbranjena doktorska disertacija.              Broj   1
  1. Ispitivanje uticaja strukturnih, fizičkih i hemijskih svojstava drveta pojedinih klonova
    topola na proces dobijanja i osobine sulfatne celuloze, Tehnološki fakultet Novi Sad, 1990.

Spisak rezultata R82 - Odbranjena magistarska teza             Broj   1
  1. Ispitivanje mogućnosti primene modifikovanih fenolformaldehidnih smola u proizvodnji
    furnirskih ploča, Tehnološki fakultet Novi Sad, 1984.

PRODUKCIJA - UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

Spisak projekata                                 Broj   5
  1. Povećanje proizvodnje i kvaliteta drveta alohtonih vrsta i hibrida topola finansiran od
    Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu 2002-2004.
  2. Osnovna istraživanja biologije, ekologije i proizvodnih potencijala topola, vrba i
    bagrema; projekat (12M16) finansiran od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike
    Srbije u periodu 1996-2000.
  3. Unapredjenje proizvodnje i prerade drveta topola za proizvodnju celuloze i papira;
    podprojekat finansiran od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu
    1994-1996, u okviru šireg strateškog projekta pod nazivom: Ublažavanje i saniranje pojava
    pojava posledica sušenja šuma, osnivanje novih zasada usavršavanjem postojećih i
    razvojem novih tehnologija u proizvodnji i preradi drveta.
  4. Unapredjenje tehnologije proizvodnje biomase drveća u kratkim turnusima; podprojekat
    finansiran od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu 1997-1999 u
    okviru šireg strateškog projekta pod nazivom: Primena i razvoj novih tehnologija u
    šumarstvu i preradi drveta.
  5. Hemijska i fizička svojstva drveta novih sorata topola i vrba; podprojekat finansiran od
    Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu u periodu 1994-1999 u okviru
    projekta: Stvaranje i uvodjenje u proizvodnju novih sorti topola i vrba.

PRODUKCIJA – VOĐENJE MAGISTARSKIH TEZA

Spisak magistarskih teza                             Broj


PRODUKCIJA – VOĐENJE DOKTORSKIH DISERTACIJA

Spisak doktorskih disertacija                           Broj
                        13
PRODUKCIJA - UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Spisak učešća u međunarodnoj sradanji                   Broj
  Zajednička istraživanja sa:


PRODUKCIJA – RECENZIJA RADOVA U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA

Spisak recenzija                              Broj


PRODUKCIJA – UREĐIVANJE ČASOPISA

Spisak uređivanja časopisa                         Broj

NAPOMENA: Naziv časopisa,Uloga (urednik, kourednik,član uređivačkog odbora,recenzent),
Godine od-do, Klasa časopisa (međunarodni ili domaći)
                      14

								
To top