Afkortingen binnen de RSG by 1Vs4Xt

VIEWS: 80 PAGES: 7

									  VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN BINNEN DE RSG - ALGEMEEN
A    AVO    Algemeen vormend onderwijs. Is niet zozeer een onderwijsvorm als wel een groep vakken. Het
          streven is een brede algemene ontwikkeling bij te brengen. Onder de avo-vakken vallen onder meer
          Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en
          culturele vorming.
B    BB     Basisberoepsgerichte leerweg (zie vmbo-B)
    BBL    Basisberoepsgerichte leerweg (zie vmbo-B)
    BEGKWT   Begeleiding keuze werktijd (zie KWT)
    BK     Basis/Kader (zie vmbo-B en vmbo-K)
C    CFI    Centrale financiën instellingen. Voorheen een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van
          onderwijs, cultuur en wetenschappen. Is onder de naam DUO samengegaan met de IB-groep.
    CITO    Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Het cito wordt internationaal erkend als expert in het
          ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen.
    CSE    Centraal schriftelijk examen
D    DUO    Dienst uitvoering onderwijs (de IB-Groep en CFI vormen deze organisatie). DUO financiert en
          informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.
F    FAC    Facilitair. Ondersteunende activiteiten die nodig zijn zowel op het strategische niveau van de
          organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren als op het praktische niveau van de
          individuele werknemers.
G    GGD    Gemeentelijke Gezondheidsdienst
    GYM    Gymnasium. Een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met de klassieke talen
          Grieks en/of Latijn.
H    HAVO    Hoger algemeen voortgezet onderwijs. Is het op éém na hoogste niveau binnen het voortgezet
          onderwijs. Het havo is in principe geen eindonderwijs, het is algemeen vormend (theoretisch) en
          geen beroepsopleiding
    HBO    Hoger beroepsonderwijs. HBO-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot
          hogerkaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid
I    IBC    International business college. IBC is bedoeld om de leerling beter voor te bereiden op een
          economische vervolgstudie, kennis te laten maken met ondernemerschap en te laten werken aan
          de ondernemersvaardigheden.
    IB-groep  Informatie Beheer Groep. De IB-Groep was een zelfstandig bestuursorgaan die in opdracht van het
          ministerie OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap) een aantal onderwijswetten en -regelingen
          uitvoerde. Is onder de naam DUO samengegaan met CFI.
J    JPT    Jeugd Preventie Team. Het Jeugd Preventie Team is een samenwerkingsverband tussen de politie
          Zuid-Holland-Zuid en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Bij het JPT werken coördinatoren van de
          politie en maatschappelijk werkers van Bureau Jeugdzorg samen in één team.
    JZ     Jeugdzorg. Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige
          volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook
          voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we 'jeugdzorg'. Bureau Jeugdzorg geeft
          toegang tot alle jeugdzorg in Nederland.
                                                        1 | van 7
Vervolg afkortingen algemeen


K       KB        Kaderberoepsgerichte leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg (KB, of KBL) is een
                opleidingsrichting binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze leerweg is
                voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn. De benaming verwijst
                naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie
                binnen het kader van de gekozen sector.
       KBL       Kaderberoepsgerichte leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg (KB, of KBL) is een
                opleidingsrichting binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze leerweg is
                voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn. De benaming verwijst
                naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie
                binnen het kader van de gekozen sector.
       KO        Keuzeonderwijs. Naast de normale lessen die alle brugklassers volgen, kan de leerling in de brugklas
                kiezen voor twee uur keuzeonderwijs per week. Naast de normale lessen kan de leerlingen kiezen
                voor: Dans & Drama, Sport Extra en ICT
       KGT       Kader gemend theoretisch. Een kaderklas met vakken op hoger mavo-niveau in verband met de
                kansen voor opstromen.
       KO-DD      Keuzeonderwijs drans & drama. Drama is naast toneelspelen leren om vanuit verschillende rollen te
                functioneren, leren om de kracht van de ander te kunnen zien en te verwoorden, leren om jezelf te
                durven te laten zien. Maar vooral ook, samen plezier maken. Bij dans maken de leerlingen kennis
                met moderne dans, streetdance en dansen vanuit improvisatie. Er wordt naar enkele kleine
                voorstellingen toegewerkt.
       KO-ICT      Keuzeonderwijs ict. Bij ict gaat de leerling o.a. aan de slag met een website bouwen, computerspel
                ontwerpen en programmeren.
       KO-SE      Keuzeonderwijs sport extra. Genieten van sport is het doel van Sport Extra. De leerling oefent niet
                alleen met sportieve vaardigheden maar werkt ook aan andere aspecten zoals samenwerken,
                hulpverlenen, organiseren en leidinggeven.
       KVL

       KWT       Keuzewerktijd-uren (KWT-uren) zijn bijzondere lesuren. Bij een normaal lesuur staat vast voor welke
                klas/lesgroep de les gegeven wordt, wie de docent is en in welk lokaal de les plaatsvindt. Een KWT-
                uur wordt wel in het rooster gezet, maar wordt niet gekoppeld aan een klas of lesgroep.
L       LKC       Landelijke klachtencommissie. De landelijke klachtencommissie behandelt klachten over
                gedragingen en beslissingen, bijvoorbeeld van leerlingen, leden van het personeel, directie of
                bevoegd gezag, binnen het onderwijs.
       LPA       Leerplichtambtenaar
       LWOO       Leerwegondersteunend onderwijs. Kinderen met leerachterstanden komen in aanmerking voor
                leerwegondersteunend onderwijs. Het is geen leerweg, maar over een vorm van ondersteuning.
                Leerlingen, die zijn geïndiceerd door de regionale verwijzingscommissie krijgen in de eerste twee
                leerjaren in kleinere groepen les of krijgen les in reguliere groepen met extra ondersteuning door
                remediale hulp. Het is niet de leerstof die anders is, maar de manier waarop de stof wordt
                aangeboden. Kenmerk van onze werkwijze in het LWOO is het maatwerk. Leerlingen doorlopen het
                gewone programma, waar nodig krijgen ze leerwegondersteuning. Dit kan individueel zijn maar ook
                in groepsverband. Voor alle LWOO-leerlingen wordt een handelingsplan opgesteld.
       LWT       Leerwerktraject. Het leerwerktraject geeft de leerling, die door zijn leerstijl niet in staat is het
                reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma te behalen door middel
                van een meer passende leerroute. Een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en
                uitgenodigd, door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder
                theorie, te slagen voor het vmbo-diploma.
                                                                2 | van 7
Vervolg afkortingen algemeen


M       MAS       Maatschappelijke stage. Is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in Nederland,
                waarbij ze door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennismaken met het dragen van
                verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Waar reguliere stages vooral
                beroepsvormend zijn, hebben maatschappelijke stages vooral karaktervorming tot doel.
       MAVO       Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
       MBO       Middelbaar beroepsonderwijs
       MR        Medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad zijn zowel schoolpersoneelsleden als ouders
                en/of leerlingen vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad is het enige orgaan met wettelijke
                bevoegdheden.
       MTH       Managementteam locatie Hoefsmid
       MTK       Managementteam locatie Koninginneweg
O       OOP       Onderwijsondersteunend personeel: conciërges, administratieve medewerkers, toa's, enz.
       OP        Onderwijzend personeel: docenten
       OR        Ouderraad. Is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen
                school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het
                personeel.
P       PMR       Personeelsgeleding medezeggenschapsraad (zie MR)
       PRO       Praktijkonderwijs is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs is
                bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het
                vmbo te hoog gegrepen is. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken,
                burgerschap en vrije tijd. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een
                leeftijdsgrens van 18 jaar.
       PSO       Praktische sectororiëntatie (PSO) is een programma wat scholen voor het voorbereidend
                middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) in de eerste twee leerjaren kunnen aanbieden. Doel ervan is
                leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze. Het gaat in feite om een oriëntatie op het
                onderwijs (vakken/afdelingen) in alle sectoren. Leerlingen proeven op een praktische wijze aan de
                vaardigheden (competenties) die nodig zijn om het onderwijs in de verschillende sectoren in de
                bovenbouw succesvol te kunnen volgen.
       PTA       Programma van toetsing en afsluiting. Het PTA is het deel van het eindexamen dat over de gehele
                bovenbouw wordt afgenomen. In het verleden heette dit het schoolonderzoek. Leerlingen maken
                toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Welk gedeelte van de stof
                wanneer en hoe getoetst wordt en de weging van die toetsen wordt van tevoren vastgelegd in het
                programma van toetsing en afsluiting.
R       RSG       Regionale scholengemeenschap

S       SE        Schoolexamen. Het School Examencijfer vormt 50% van het totale eindcijfer per vak. Gedurende alle
                jaren in de bovenbouw bouwen leerlingen aan dit cijferbestand via de SE-toetsen. Het Centrale
                Examen -dat gehouden wordt in de maand mei van het laatste leerjaar geeft de andere 50%. Het
                rekenkundig gemiddelde van beide eindcijfers vormt het uiteindelijke eindexamencijfer.
       SIC       Het schoolinformatiecentrum is een studieruimte. Tijdens de openingsuren kan een leerling gebruik
                maken van de mogelijkheden die het SIC bieden: lenen van boeken, lenen van DVD’s, CD’s en
                video’s, naslagwerken, werken aan de computer, printen, studeren of lezen.
       SOVA       Sociale vaardigheden. Een klassikale methode voor de stimulering van sociaal vaardig gedrag bij
                leerlingen. De methode richt zich op het aanleren en toepassen van sociale vaardigheden (binnen de
                school).
                                                             3 | van 7
Vervolg afkortingen algemeen


T       TIM       Toetsinhaalmoment. Een vast moment in de week om een toets in te halen.

       TL        Theoretische leerweg. Een van de vier leerwegen in het voorbereidend middelbaar
                beroepsonderwijs. De examenpakketten uit de theoretische leerweg bestaan uit minimaal zes
                algemene vakken. Het is te vergelijken met het voormalige D-niveau van de mavo.
       TOA       Technisch onderwijsassistent

V       VMBO       Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs in
                Nederland. Het omvat de mavo en het vbo. Het vmbo sluit, net als de havo en het vwo, aan op de
                basisschool, en duurt vier jaar (leeftijd: 12-16 jaar).
       VMBO-B      Vmbo basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg (BB) is een opleidingsrichting binnen het
                voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze richting is bestemd voor leerlingen die meer op
                de praktijk zijn ingesteld. Qua belasting is deze leerweg minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte
                leerweg. De leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het
                examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid dan die van de andere leerwegen
                binnen het vmbo en dus ook minder zwaar.
       VMBO-K      Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerweg (KB, of KBL) is een opleidingsrichting binnen het
                voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen
                door met praktijk bezig te zijn. De benaming verwijst naar het feit dat de leerlingen bezig zijn met
                een opleiding die in zijn geheel uiteindelijk gericht is op een kaderfunctie binnen het kader van de
                gekozen sector. De leerling doet examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak.
       VMBO-T      Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs, theoretisch van aard (mavo)

       VO        Voortgezet onderwijs is het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans
                gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op
                verschillende soorten van hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een
                maatschappelijke positie - startkwalificatie.
       VWO       Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een
                verdere studie aan het Nederlandse HBO en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs.

W       WO        Wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs voor studenten vanaf ongeveer achttien jaar. Wordt
                gegeven aan dertien universiteiten. Toelating tot het wetenschappelijk onderwijs is mogelijk na het
                voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hoger
                beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs vormen samen het hoger onderwijs.
Z       ZAT       Zorgadviesteam. Het zorgadviesteam zorgt voor korte lijnen tussen de school en de jeugdzorg. De
                taken van het zorgadviesteam zijn kort samengevat: consultatie, verwijzing en terugkoppeling.
       ZW        Zorg en welzijn. De Sector Zorg en welzijn is een van de vier sectoren binnen het voorbereidend
                middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).            VOOR AFKORTINGEN M.B.T. MAGISTER EN VAKKEN ZIE VOLGENDE BLADZIJDEN
                                                              4 | van 7
         AFKORTINGEN MAGISTER: ABSENTIES
  Voor afkortingen gebruikt in Magister kunt u de handleiding raadplegen.
  Ga naar Aanwezigheid - bekijk de aanwezigheidsregistratie van uw kind. Via de knop 'legenda' aan de bovenkant
  kunt u de gebruikte afkortingen raadplegen.

A  A*      Absentie onbekend
  AR      Arts
B  BF      Bromfietscertificaat
  BG      Begrafenis
  BR      Brief gestuurd
  BT      Busstaking
  BU      Bus had vertraging
E  EX      Excursie
F  FA      Familieomstandigheden
H  HB      Bekend huiswerkbegeleiding
I  IF      Islamitische feestdag
  IG      Intern geschorst

L  LO      Vrijstelling gym
M  MK      Militaire keuring
O  OD      Open dag
  OH      Onbekend huiswerkbegeleiding
  ON      Onbekend
  OR      Orthodontist
R  RT      Remedial teaching
  RY      Rijexamen

S  SC      Schorsing
  SF      Suikerfeest
  SO      Schoolonderzoek
  SP      Spijbelen
T  TA      Tandarts
  TL      Te laat
  TO      Toets
  TS      Toestemming
V  VG      Vakantie geoorloofd
  VO      Vakantie ongeoorloofd
  VW      Verwijderd
                                                     5 | van 7
             AFKORTINGEN VAKKEN
A  AK   Aardrijkskunde
  ANW  Algemene natuurwetenschappen wordt aan de bovenbouw van het vwo gegeven. Anw is een
      zogenaamd schoolexamenvak, wat betekent dat het vak geen centraal eindexamen kent.
  AT   Algemene techniek (o.a. elektrotechniek) wordt in de onderbouw gegeven.
B  BI   Biologie
  BIOV  Biologie en verzorging
  BSM  Bewegen, sport en maatschappij. Het vak is in elk profiel op het havo/vwo als keuzevak te kiezen. De
      nadruk ligt niet alleen op lichamelijke kwaliteiten, maar ook op tactisch inzicht en sociale aspecten.
      Tijdens de lessen wordt ook theorie behandeld.
  BT   Bouwtechniek
  BV   Beeldende vorming. Het vak houdt verscheidene beeldende kunsten in.
C  CKV  Culturele en kunstzinnige vorming. Het vak is een kennismaking met allerlei kunstvormen en is
      bedoeld om de jeugd bekend te maken met Kunst.
D  DU   Duits
E  EC   Economie
  EN   Engels
F  FA   Frans
  FI   Filosofie. Verdiept zich in de betekenis en geldigheid van ons denken en onze overtuigingen
      omtrent de meest algemene en universele aspecten van het bestaan (heelal, entiteiten of subjecten,
      objecten of dingen, en hun relatievormen)
G  GR   Grieks
  GS   Geschiedenis
H  HA   Handvaardigheid
I  ICT  Informatie- en communicatietechnologie. Vakgebied dat zich met informatiesystemen,
      telecommunicatie en computers bezighoudt. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van
      systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en
      programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder.
  IN   Informatica. De informatica is een multidisciplinaire wetenschap, ontstaan uit (onder meer) de
      wiskunde en de elektrotechniek. Bepaalde aspecten van de informatica zijn bovendien geïnspireerd
      op de biologie
  INF  Informatica (zie bij IN)
K  KCV  Klassieke culturele vorming. Het Nederlandse vak Klassieke culturele vorming, afkorting KCV, is in
      het middelbaar onderwijs de tegenhanger van CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) voor
      leerlingen van het gymnasium, vwo en havo. Leerlingen volgen dit vak dan in plaats van CKV. Op
      sommige scholen worden beide vakken gevolgd als de leerling Latijn en/of Grieks heeft. Net als het
      vak CKV bestudeert het vak KCV allerlei uitingen van kunst en cultuur. Waar CKV zich echter bezig
      houdt met cultuur in het algemeen, focust KCV op de klassieken. Voorbeelden van lesstof zijn het
      bezoeken van een klassieke tragedie, het lezen van klassieke werken in vertaling en het omzetten
      van een klassiek werk in de stijl van de leerling (receptie).
L  LA   Latijn
  LO   Lichamelijke opvoeding
                                                    6 | van 7
Vervolg afkortingen vakken

M       MA      Maatschappijleer
        MA2      Maatschappijleer 2 bovenbouw Koninginneweg (keuzevak)
        MAS      Maatschappelijke stage. Is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in Nederland,
               waarbij ze door het doen van onbetaald vrijwilligerswerk kennismaken met het dragen van
               verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Waar reguliere stages vooral
               beroepsvormend zijn, hebben maatschappelijke stages vooral karaktervorming tot doel.
        MAW      Maatschappijwetenschappen bovenbouw Hoefsmid (keuzevak)
        ME      Metalectro
        M&O      Management en Organisatie. Is een keuzevak dat vanaf de vierde kals havo/vwo wordt gegeven. Het
               vak is vergelijkbaar met bedrijfseconomie. Het gaat dieper in op de kerngebieden accounting,
               financiering, marketingen organisatie dan het vak economie.
        MU      Muziek
N       NA      Natuurkunde
        NE      Nederlands
        NSK1     Natuur-/scheikunde
S       SK      Scheikunde
        SL      Studieles. Om de leerlingen een juiste aanpak van hun studie bij te brengen zijn er studielessen,
               d.w.z. lessen waarin een goede methode van studeren en een goede studiehouding, zowel voor
               school als thuis, wordt aangekweekt. Deze studielessen worden gegeven door de mentor.
        STL      Steunles
T       TC      Techniek
        TE      Tekenen
        TK      Techniek
V       VT      Voertuigentechniek
        VZ      Verzorging
                                                           7 | van 7

								
To top