PROIECT DIDACTIC - DOC 5 by 1Qa10v

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Limba Română în şcoala alolingvă. Rubrica Profesori                 PROIECTE DIDACTICE

                                                Inga Liulenova
                                      Liceul „Antioh Cantemir”, Chişinău

Proiect didactic în baza ciclului de învăţare prin experimentare
Disciplina: Limba română
Clasa: a IX-a
Subiectul: Copilăria mea dulce. Imperfectul.
Tipul lecţiei / lecţiilor: de consolidare
Timpul preconizat: 45 min.
Obiectivele vizate:
La sfîrşitul lecţiei / blocului de lecţii elevii vor fi capabili:
     să povestească despre copilăria lor;
     să utilizeze corect verbele la imperfect;
     să-şi expună opinia, argumentînd;
     să improvizeze un alt final al unui text;
     să-şi dezvăluie atitudinea faţă de cele comunicate.

 Evenimentele    Etapele lecţiei în baza ciclului de învăţare prin experimentare    Ce trebuie să
 (momentele                                        asigurăm?
  lecţiei)
A. Introducere  I. ETAPA DE ÎNCĂLZIRE / ACTUALIZARE                    0. Captarea
în activitate                                        atenţiei
        Elevilor li se propune să-şi aleagă un cuvînt sau o imagine cu care ar
        asocia copilăria.
A.1. Captarea Se propun imaginile: un strugure, o constelaţie, floarea - soarelui, un
atenţiei    curcubeu, o floare şi cuvintele: fagure de miere, călătorie, grădină,
        covor, armonie, ikebană, ţară, duminică. Elevii aleg, îşi expun
A.2.      părerile, argumentînd.                         1. Stabilirea
Reactualizarea                                    legăturii între
conceptelor / Profesorul spune că ar asocia copilăria cu grădina şi întreabă elevii: obiectivele temei
noţiunilor /  Cine dintre poeţii contemporani a mai făcut-o?             noi şi materialul
elementelor  Elevii răspund: Grigore Vieru în poezia „Mi-e dor de tine, mamă” şi studiat anterior.
cheie pentru  recită fragmentul respectiv.
studierea
temei     Profesorul propune spre audiţie elevilor cîntecul „În grădina
        copilăriei” interpretat de Aura. Sarcina pentru elevi: Cu ce rugăminte
        se adresează eroul liric? De ce?
        Elevii ascultă, răspund la întrebări, îşi argumentează opinia.

A 3.       Copilăria este o ţară frumoasă şi mare, cu aer proaspăt şi curat, cu
Verificarea   jocuri şi cîntece, cu prieteni, călătorii şi multe – multe şotii. Elevii
temei de acasă  prezintă relatarea de acasă (exerciţiul 10 pag. 98 sau ex. 7 pag. 99 –
         o sarcină la alegere.)
http://www.lromana.proeducation.md/showdoc.php3?id=76         centrul Educaţional Pro Didactica 2004
Limba Română în şcoala alolingvă. Rubrica Profesori                 PROIECTE DIDACTICE

B. Prezentarea  II. ETAPA DE PRACTICARE                           2. Oferirea unei
conţinutului                                         informaţii noi
lecţiei:    Profesorul întreabă elevii: Atunci cînd vorbim despre copilărie, la ce    pentru elevi
        timp utilizăm verbele? (timpul trecut, imperfect şi perfectul compus).
        La tablă este afişat tabelul „Perfectul compus. Imperfectul” (model  3. Modelarea de
B.1. Dirijarea de formare, conjugare, regularităţi). Prin ce se deosebesc formele   către profesor a
/ conducerea / verbului la aceste două aspecte?                    îndeplinirii
facilitarea                                      sarcinilor pentru a
învăţării   Se propune un exerciţiu gramatical (training gramatical) – ex. 8 pag. practica materia
        102 (în scris din manualul pentru clasa a 9). Elevii efectuează, iar  nouă
B.2. Obţinerea profesorul verifică sarcina.
performanţelor                                    4. Verificarea
        Profesorul adresează următoarea întrebare: În afară de Vieru, cine a  nivelului de
B.3.      mai scris despre copilărie? (M. Eminescu, I. Creangă etc.).      înţelegere înainte
Asigurarea   Mihai Eminescu a avut o copilărie fericită? Elevii răspund.      de a trece la etapa
feedback-ului                                     următoare
        Profesorul recită prima strofă a poeziei “Fiind băiet, păduri
        cutreieram...” pentru ca elevii să selecteze verbele la imperfect.   5. Oferirea
        (elevii notează cutreieram, mă culcam, puneam, trecea, venea.”     posibilităţilor de
        Copilăria este şi lumea poveştilor. Ce poveşti cunoaşteţi? Mai ţineţi practicare a
        minte povestea „Scufiţa Roşie”?                    cunoştinţelor noi

         Se propune o activitate în grup. Elevii se împart în 4 grupuri conform 6. Monitorizarea
         imaginilor decupate – simboluri ale copilăriei.            activităţii elevilor

         Sarcina: Alcătuiţi alt final al poveştii „Scufiţa Roşie” în care lupul   7. Oferirea de
         este vegetarian, folosind verbe la timpul trecut. Elevii lucrează pe    feedback privind
         postere, apoi le prezintă la tablă. Se evaluează posterele colegilor.    corectitudinea
                                               răspunsurilor
                                               elevilor
C. Încheierea  III. ETAPA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR ŞI A                 8. Evaluarea
activităţii:   ABILITĂŢILOR FORMATE                            realizării de către
                                               elevi a obiectivelor
         Profesorul se adresează elevilor: „Din grădina copilăriei am pentru     lecţiei
C.1.       voi o floare. Ca să gustaţi din dulceaţa ei, rupeţi frunzele de prisos”.
Asigurarea    Elevii rup frunzele străine acestei flori pe care sînt notate obiectivele
transferului   operaţionale ale lecţiei şi spun dacă s-au realizat.

C.2. Sarcini   IV. ETAPA DE APLICARE                         9. Oferirea
pentru muncă                                      posibilităţii de a
independentă /  Profesorul mulţumeşte elevilor pentru colaborare, dă note şi propune aplica materia într-
Tema pentru   sarcini pentru acasă:                         o situaţie nouă,
acasă        1. Alcătuirea cinquanului pentru cuvîntul „copilăriei „.     relevantă pentru
           2. Exerciţiul 2, pag. 100 (din manual, scris).          viaţa reală a
           3. De alcătuit 5 enunţuri despre copilărie, utilizănd verbe la  elevilor
             imperfect.


Note:

http://www.lromana.proeducation.md/showdoc.php3?id=76         centrul Educaţional Pro Didactica 2004

								
To top