??? ?????? ????? ?? ???? ????? ????? Clopidogrel Bisulfate Tablet 75 mg by 1Qa10v

VIEWS: 0 PAGES: 30

									             รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
              สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ครั้งที่ 11 / 2551
             วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2551 เวลา 13.30 น. เป็ นต้ นไป
             ณ ห้ องประชุมชั้น 3 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง
                  ..........................................................
 ผู้มาประชุม
1. นพ.ธงชัย          ั
           กีรติหตถยากร     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง             ประธานกรรมการ
2. นพ.พงษ์เธี ยร         ั
           พันธ์พิพฒไพบูลย์   (รก.) นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้ องกัน              กรรมการ
3. นส.วารุ ณี    ตันติวิสุทธิ์     นักวิชาการสาธารณสุ ข 9 ชช. (ด้านส่ งเสริ มพัฒนา)        กรรมการ
4. นางอุดม      กรมโยธา        (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลระนอง        กรรมการ
5. นพ.สันติ     กิจสิ ริวิศาล          ้
                      (รก.) ผูอานวยการโรงพยาบาลกระบุรี                กรรมการ
6. นพ.ภาณุ มาศ    ทวีกิจ            ้
                      (รก.) ผูอานวยการโรงพยาบาลกะเปอร์                กรรมการ
7. นายนันทวัฒน์   กาญจนพยัคฆ์      (แทน) ผูอานวยการโรงพยาบาลละอุ่น
                             ้                        กรรมการ
8. พญ.จินดาพร    รุ จินิรันดร์           ้
                      (รก.) ผูอานวยการโรงพยาบาลสุ ขสาราญ               กรรมการ
9. นายประสิ ทธิ์   ฟุ้ งสร้อยระย้า    หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัวไป
                                ่                     กรรมการ
10. นายไพบูลย์    ลัภนะกุล       หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ                 กรรมการ
11. ภญ.เสาวลักษณ์  กีรติหตถยากร
                ั     หัวหน้ากลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค
                               ้    ้                  กรรมการ
12. นางพรเพ็ญ    ประธานวัฒนา      หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ                  กรรมการ
13. นางสมใจ     อุณหศิริกล   ุ   หัวหน้างานแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ        กรรมการ
14. นางรัตนา     โพธิ์ วิจิตร     หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ       กรรมการ
15. ทพ.อนุรักษ์   อังษานาม       ทันตแพทย์ 8 วช. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ            กรรมการ
16. นส.รัชนี     กิติพงษ์พิศาล     หัวหน้างานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ กรรมการ
17. นางประภาพร    จอมเทพมาลา      หัวหน้างานส่ งเสริ มสุ ขภาพ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ      กรรมการ
18. นายสันติ     กาญจนนิยม       สาธารณสุ ขอาเภอเมืองระนอง                   กรรมการ
19. นายสมบัติ    เลิศการณ์       สาธารณสุ ขอาเภอกระบุรี                     กรรมการ
20. นายพลายบัว    เพชรทะนันท์      สาธารณสุ ขอาเภอกะเปอร์                     กรรมการ
21. นายเถลิงศักดิ์  พิริยะพงศ์      (แทน) สาธารณสุ ขอาเภอละอุ่น                  กรรมการ
22. นายอานาจ     เทพรักษ์       สาธารณสุ ขอาเภอสุ ขสาราญ                    กรรมการ
23. น.ส.ศุภวรรณ   ชูใจดี        (แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง กรรมการ
24. นางศิริสุข    พูลผล         หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข     กรรมการและเลขานุการ
25. นายพิเชษฐ์    บุญเซี ยม       หัวหน้างานแผนงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข กรรมการและ
                                                  ผูช่วยเลขานุการ
                                                   ้
                             2
ผู้ไม่ มาประชุม ( เนื่องจากติดราชการ)
1. นพ.พรเลิศ       จิตต์ประทุม     ้
                       ผูอานวยการโรงพยาบาลระนอง
2. นายทนุ         ทิมโพธิ์      เจ้าหน้าที่บริ หารงานสาธารณสุ ข 8
3. นายปราโมทย์ แก้วยอด            หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ระนอง
4. นายวินิจ        สุ ริยนตร์       ้
                       ผูอานวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลเมืองระนอง
5.     - ตาแหน่งว่าง -          หัวหน้างานโครงการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอนึ่ง       ทรัพย์เอี่ยม  นักวิชาการสาธารณสุ ข 7 ว. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ ข ผูช่วยเลขานุการ
                                                   ้

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
     ประธาน กล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้งที่ประชุม
     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
     1. สาธารณสุ ขนิเทศก์ เขต 7 คือ นายแพทย์วิรัช เกียรติเมธา
     2. เจ้าภาพคณะทางานโครงการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติ ประจาปี งบประมาณ 2552
         คณะที่ 1 งานตามพระราชดาริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าภาพคือ สสจ.พังงา
         คณะที่ 3 การสร้างหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เจ้าภาพคือ สสจ.กระบี่
         คณะที่ 4 การพัฒนาสุ ขภาพภาคประชาชน เจ้าภาพคือ สสจ.ภูเก็ต
         คณะที่ 5 การลดปัญหาสุ ขภาพที่เกิดจากยาเสพติด เจ้าภาพคือ สสจ.พังงา
         คณะที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างบริ การพื้นฐาน เจ้าภาพคือ รพ.วชิระภูเก็ต
         คณะที่ 7 การขับเคลื่อนงานสาธารณสุ ขเชิงรุ ก เจ้าภาพคือ สสจ.ตรัง
         คณะที่ 8 โครงการประชาชนมีสุขภาพจิตดที่ดีข้ ึน เจ้าภาพคือ สสจ.พังงา
         คณะที่ 9 งานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าภาพคือ สสจ.กระบี่
         คณะที่ 10 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เจ้าภาพคือ สสจ.ตรัง
                   ้    ้
         คณะที่ 11 งานคุมครองผูบริ โภค เจ้าภาพคือ สสจ.ระนอง
         คณะที่ 12 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เจ้าภาพคือ รพ.ระนอง
         คณะที่ 13 การเสริ มสร้างวัฒนธธรรมองค์กรที่ดีและธรรมาภิบาล เจ้าภาพคือ สสจ.ตรัง
         คณะที่ 14 โครงการบูรณาการ เจ้าภาพคือ สสจ.ภูเก็ต
        ้
     3. ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขต 7 และคณะ กาหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติ
ประจาปี งบประมาณ 2552 จังหวัดระนอง รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2552 พื้นที่เป้ าหมาย คือ
อาเภอกะเปอร์ อาเภอสุ ขสาราญ และตรวจเยี่ยม คปสอ.เมือง รอบแรก นาเสนอแผนงาน/โครงการ
       ั                     ั
รองรับตัวชี้วดการตรวจราชการฯ และผลงานตามตัวชี้วดที่ดาเนินงานแล้ว เป็ นข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม – 30 ธันวาคม
2551
                      ั
     4. หัวหน้าส่ วนราชการย้ายมาปฏิบติราชการจังหวัดระนอง
         4.1 นายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์       ปลัดจังหวัดระนอง
                            3
          4.2 นายโสภณ ยิมปรี ชา้          ้ ั
                              ผูบญชาการเรื อนจาจังหวัดระนอง
          4.3 นางทิพวรรณ สระนาค          ขนส่ งจังหวัดระนอง
          4.4 นายเมธี        ั
                      สุ วฒนกุล     เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
          4.5 นาวาอากาศเอกสุ รศักดิ์ เมธยาภา ผอก.ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า
                   ั
          4.6 นางสาวสุ นนท์ ใยเผือก                ้
                               สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระนอง
          4.7 นายพรพิมล     สุ วรรณวิโก    หัวหน้าสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระนอง
          4.8 นายบุญมี      พันธงชัย     จัดหางานจังหวัดระนอง
          4.9 นายศรี รัตน์    สุ บรรณภาส         ั
                               สหกรณ์จงหวัดระนอง
          4.10 นายสมเกียรติ รุ ้งพราย          ั ั
                               ปศุสตว์จงหวัดระนอง
          4.11 นายชัยโรจน์ สุ เอียนทรเมธี การค้าภายในจังหวัดระนอง
          4.12 นายพงษ์ศกดิ์ มาศมาลัย
                    ั             ้        ั
                               ผูอานวยการศูนย์พฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดระนอง
          4.13 นายสมกิจ     เสวกวัชรี     นายอาเภอกะเปอร์
          4.14 นายไชยันต์ ปฏิยทธ    ุ      นายอาเภอกระบุรี
          4.15 นายสมพร      ปัจฉิ มเพ็ชร    นายอาเภอสุ ขสาราญ
     5. การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน ขอให้ สสจ.ระนอง, สสอ./รพ.ทุกแห่ง
สรุ ปค่าไฟฟ้ า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ าประปา, ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ของหน่วยงานนาเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่างปี งบประมาณ 2551 และปี งบประมาณ 2552
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
     6. วันที่ 5 ธันวาคม 2551 โรงพยาบาลระนอง ขอเชิญร่ วมบริ จาคโลหิ ต
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว ฯ  ่ ั
     7. ระหว่างวันที่ 13 -19 มีนาคม 2552 จังหวัดระนองจัดงานเปิ ดเมืองระนอง สสจ.ระนอง
และโรงพยาบาลระนอง รับผิดชอบเรื่ องสปาเพื่อสุ ขภาพ และการจัดประกวดอาหาร
     8. งบพัฒนาจังหวัดปี 2552 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับพัสดุ ขอให้เร่ งดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วย
                           ้
     9. ขอให้สถานบริ การทุกแห่ง ค้นหาผูป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 ้
ผูป่วยนิ้วติดกันเป็ นพังผืดหรื อเกิดจากไฟไหม้น้ าร้อนลวก
มีคณะแพทย์จากส่ วนกลางออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อทาการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลระนอง ประมาณ 40 ราย
โดยให้บริ การทั้งคนไทย, กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น, กลุ่มแรงงานต่างด้าว / มอร์แกน (สาหรับคนไทยที่มีเลข ID 13 หลัก
โรงพยาบาลระนองจะได้รับงบประมาณสนับสนุนรายละ 6,500 บาท) ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์
และค้นหากลุ่มเป้ าหมายด้วย
     10. นโยบายสาคัญกระทรวงสาธารณสุ ข ปี งบประมาณ 2552 จานวน 6 เรื่ อง
              ั
ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบติอย่างเคร่ งครัด
                 ั         ้่                  ั ้
     11. นโยบายการปฏิบติราชการของผูวาราชการจังหวัดระนอง ขอให้ถือปฏิบติดวย สาธารณสุ ขเน้นการใส่
                          ้              ั่      ู้
Mask ป้ องกันโรคหวัด และวัณโรค สาหรับผูป่วย OPD โรค URI แพทย์สงจ่าย Mask ให้ผป่วยกลับบ้านด้วย
และขอให้เน้นเด็กนักเรี ยนที่เป็ นหวัดใส่ Mask ป้ องกันโรคหวัดในโรงเรี ยนด้วย ขอเบิก Mask ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง
                             4
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 / 2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551
    - มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีขอแก้ไข้

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการดาเนินงานจากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2551
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้ง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือน หรื อมีค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้ เกินกว่า 20,000 บาท /
คน
      เนื่องจากในวันที่ 10 ธันวาคม 2551 จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบราชการจากระบบซี เป็ นระบบแท่ง
ดังนั้นจึงทาให้ระเบียบการเงินต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
จึงขอเลื่อนการพิจารณากาหนดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในเดือนต่อไป
      2. สาธารณสุ ขอาเภอกระบุรี แจ้ง การประมาณการค่าซ่อมแซมสถานีอนามัยสองแพรก
จากฝนตกหนักได้รับความเสี ยหาย หากไม่มีค่าตอบแทน นายช่างโยธา อบต.
ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือในการประมาณการซ่อมแซม
      นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว มอบฝ่ ายบริ หารทัวไป ให้นายช่างโยธา สสจ.ระนอง
                                     ่
ช่วยประมาณการค่าซ่อมแซม
      3 . หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ง า น คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ข อ ติ ด ต า ม              1)
การปรับปรุ งฐานข้อมูลทะเบียนอาหารปลอดภัยและระบบรายงานผลการดาเนิ นงานอาหารปลอดภัยให้เป็ นปั จจุบนและ      ั
ด าเนิ นการตามรายละเอี ย ดที่ แจ้งไว้ ตามหนังสื อที่ รน 0027.004/ว.04869 ลงวันที่ 8 ตุ ลาคม 2551      ด้วย 2)
จัด ส่ ง ทะเบี ย นรายชื่ อ สถานประกอบการ/ร้ า นค้า /แผงจ าหน่ า ยที่ ไ ด้รั บ ใบรั บ รอง “อาหารปลอดภัย ” (ป้ ายทอง)
ส่ งสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง โดยด่วนด้วย
      4. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ แจ้ง ประชาสัมพันธ์การจาหน่ายบัตรประกันสุ ขภาพคนไทยพลัดถิ่น
จาหน่ายระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 – 15 มกราคม 2552
      5. นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง แจ้ง สปสช.
                               ั
ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมให้จงหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
     4.1 โครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
                             ้
ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามผลงานข้อมูลผูป่วยนอกและส่ งเสริ มป้ องกันรายบุคคล
รายหน่วยบริ การจังหวัดระนอง จัดสรรตามผลงานจริ ง (เดือนตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)
     (รายละเอียดตามเอกสาร)
     4.2 เรื่องยาเสพติด
     1. เรื่ อง การเร่ งรัดนาเข้าข้อมูลในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.)
     ด้วยกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ ได้แจ้งเร่ งรัดการนาเข้าข้อมูลในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.)
ในการกาหนดเป้ าหมายและจัดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ 2553
                            5
      ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาเข้าข้อมูล (สถานบาบัดทุกแห่ง) นาเข้าข้อมูล บสต. 1-5 ให้เป็ นปัจจุบน
                                                        ั
ก่อนไตรมาสที่ 3
      2. สรุ ปผลการประชุมรับนโยบายจาก ปปส. ที่ กรุ งเทพฯ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2551
     รับนโยบายปฏิบติการ 90 วัน พ้นภัยยาเสพติด ตั้งแต่วนที่ 3 พฤศจิกายน 2551 - 31 มกราคม 2552 ที่เกี่ยวข้องกับ
                ั                ั
สาธารณสุ ข ดังนี้
      จุดเน้นปฏิบติการ เน้นพื้นที่ที่มีปัญหาสูงเป็ นพิเศษ และกลุ่มเป้ าหมายที่ตองได้รับการแก้ไขเร่ งด่วน
            ั                              ้
              ั
      เป้ าหมายปฏิบติการ
     - ป้ องกันยาเสพติดในกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ทั้งในและนอกสถานศึกษา
     - นาผูเ้ สพยาเสพติด เข้าสู่ระบบการบาบัดรักษา หรื อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มากที่สุด
      มาตรการปฏิบติการ ั
                    ้
      1. การแก้ไขปัญหาผูเ้ สพ/ผูติดยาเสพติด เน้นกระบวนการค้นหา จาแนก คัดกรอง ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อแยก
ผูเ้ สพ/ติด เข้าสู่ระบบบาบัดที่เหมาะสม
      2. ป้ องกันกลุ่มผูที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เน้นในกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ ยงสูง
                 ้
          ั   ั
      ตัวชี้วดปฏิบติการ
      1. จานวนผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจหรื อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
      2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของรัฐบาล
                          ั
      นโยบายของจังหวัดระนอง ห้วงปฏิบติการ 90 วัน พันภัยยาเสพติด 3 พฤศจิกายน 2551-31 มกราคม 2552
                                              ั
      1. จัดทาโครงการในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามงบประมาณที่ได้จดสรรให้ งวดที่ 1 และ งวดที่
2 เน้นกิจกรรมบาบัดรักษากลุ่มเสี่ ยง กลุ่มเสพ/ติด
      2. รายงานผลการดาเนินงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามแบบรายงานทาง
E-mail : sai_ranong@hotmail.com เพื่อ สสจ.ระนอง จะได้รวบรวมรายงานส่ง ศตส.จ.รน
                             ั
     3. เป้ าหมายการบาบัดรักษาระบบสมัครใจ ห้วงปฏิบติการ 3 พฤศจิกายน 2551 - 31 มกราคม 2552
จานวน 10 คน
      รพ.ระนอง 0 คน รพ.กระบุรี 4 คน รพ.กะเปอร์ 0 คน , รพ.ละอุ่น 0 คน
      รพ.สุ ขสาราญ 0 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย.51)
     เป้ าหมายปี งบประมาณ 2552 ระบบบาบัดโดยสมัครใจ จานวน 59 ราย อาเภอเมือง 22 ราย, อาเภอกระบุรี
15 ราย, อาเภอกะเปอร์ 10 ราย, อาเภอละอุ่น 5 ราย และอาเภอสุ ขสาราญ 7 ราย
                                ้
     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว การรายงานข้อมูลผูป่วยยาเสพติด ส่ ง สสจ.ระนอง ทุกวันที่ 25
                                         ้
ของเดือน และการส่ งรายงาน ศตสจ.ระนอง ทุกวันศุกร์ ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รับผูป่วยบาบัดรักษา
                     ู้              ู้
รายงานข้อมูลส่ งตามกาหนดด้วย ทั้งกรณี มีผป่วยมาบาบัดรักษา และกรณี ไม่มีผป่วย และขอให้ Key ข้อมูล บสต.
        ั
ให้เป็ นปัจจุบนส่ งตามกาหนดเวลาด้วย

   3. โครงการในพระราชดาริ TO BE NUMBER ONE
   สสจ.ระนอง ขอให้ คปสอ.ทุกแห่ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อดาเนินกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อตอบตัวชี้วด ประชากรกลุ่มอายุ 10-24 ปี เป็ นสมาชิก TO BE
                        ั
NUMBER ONE ดาเนินการดังนี้
                           6
                                ่
     1) การรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในกลุมอายุ 10-24 ปี
ขอให้มีการณรงค์ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเดือน 31 มกราคม 2552 และรายงานให้ สสจ.ระนอง ทราบ ภายในวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2552 ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีผลงานมากกว่า ร้อยละ 85 จากนั้นจะไม่มีการแก้ไขผลงาน และ
เดือนมิถุนายน 2552 จะมีการปรับปรุ งข้อมูลใหม่ กลุ่มเป้ าหมายอื่นๆ ดาเนินการพร้อมกันก็ได้ แต่ขอให้เน้นกลุ่ม 10-
                                                 ้
                            ้
24 ปี ก่อน เนื่องจาก หากดาเนินการแล้วเสร็ จ ข้อมูลจะไม่ตองเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
และพื้นที่จะสามารถดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น พัฒนาชมรม จัดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น และเตรี ยมการคัดเลือกชุมชน
สถานศึกษา ประกวด
     2) บูรณาการในระดับอาเภอ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น เพื่อดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE

    4.3 โรงพยาบาลระนอง
    (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ระนอง รายงานสถานการณ์วณโรค รพ.ระนอง เดือนพฤศจิกายน
                                  ั
2551
       ้
    1. ผูป่วยวัณโรคที่กาลังรักษาที่โรงพยาบาลระนองเดือนพฤศจิกายน 2551 คนไทย 83 ราย, ต่างด้าว 22 ราย
           ้
    2. จานวนผูป่วย ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2551 คนไทย 15 ราย, ต่างด้าว 2 ราย
                 ้
    3. จาแนกประเภทผูป่วย ที่ข้ ึนทะเบียนรักษาใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2551 คนไทย 15 ราย
         M+ 9 ราย DOTs โดยเจ้าหน้าที่ 8 ราย, ญาติ 1 ราย
         M- 1 ราย DOTs โดยญาติ 1 ราย
         EP 5 ราย DOTs โดยเจ้าหน้าที่ 1 ราย, ญาติ 4 ราย
            ้
    4. จานวนผูป่วยที่มากินยาทุกวัน ที่ รพ.ระนอง จานวน 4 ราย
    5. ปัญหา
         -         ผูป่วยต่างอาเภอ
                   ้        เช่น    ตาบลบางพระแก้ว,  บางพระเหนือ อาเภอละอุ่น
ต้องการรับยาที่โรงพยาบาลระนอง เนื่องจากมีปัญหาการเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาลละอุ่น
 -             ้                         ้ ้
           ผูป่วยแพ้ยา / HIV+ ไม่ยินยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บานผูป่วย(ปี 2552 อ.กระบุรี 2 ราย,
อ.กะเปอร์ 1 ราย)
 -            ้
           ผูป่วยอาชีพประมง ไม่ยินยอมทา DOTs เนื่องจากออกเรื อประมาณ 6 เดือน
 -                                                   ่
             ผูป่วยคนไทยพลัดถิ่น มีที่อยู่ 2 แห่ง ทั้งฝั่งไทยและพม่า ตอนเจ็บป่ วยจะบอกว่าอยูฝั่งไทย
               ้
(บ้านญาติ) แต่พออาการดีข้ ึนจะกลับไปฝั่งพม่า
 -               ้
             ผูป่วย HIV มารักษาที่โรงพยาบาลระนองจะมาด้วยอาการหนัก ส่ วนใหญ่จะเสี ยชีวิต
(เดือนพฤศจิกายน 2551 TB/HIV ขึ้นทะเบียน 2 ราย เสี ยชีวิตแล้ว 1 ราย)
    นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง           กล่าว    การควบคุมและป้ องกันโรควัณโรคในเรื อนจา
          ้ ั
ได้ประสานงานกับผูบญชาการเรื อนจาระนองแล้ว

    4.4 โรงพยาบาลกระบุรี
        ้
    (รก.) ผูอานวยการโรงพยาบาลกระบุรี แจ้งเรื่ อง
               ั
    1. รายงานสถานการณ์วณโรค อาเภอกระบุรี ข้อมูล ณ ตุลาคม 2551
                         7
         ้                                    ้
     จานวนผูป่วยวัณโรคในความรับผิดชอบ คนไทย 18 ราย, แรงงานต่างด้าว 7 ราย (สาหรับผูป่วยวัณโรค
                   ้                            ้
ต่างด้าว 7 ราย องค์กร ARC เป็ นผูดูแลทั้งหมดและทา DOTs ทั้ง 7 ราย) สาหรับเดือนตุลาคม 2551 พบผูป่วย
                                              ้
วัณโรค คนไทย 2 ราย และแรงงานต่างด้าว 2 ราย(องค์กร ARC ดูแล) และเดือนพฤศจิกายน 2551 พบผูป่วยวัณโรค
คนไทย 2 ราย และแรงงานต่างด้าว 2 ราย
     กิจกรรมดาเนินการ
                      ้
     1. มีการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ผูป่วยวัณโรคทุกราย เพื่อติดตามควบคุมกากับ
     2. กากับให้มีการกินยาต่อหน้า (DOTs) ทุกราย/ทุกสถานบริ การ
     3. มีการกากับชื่อพี่เลี้ยงในการทา(DOTs)
             ้ั
     4. มีการค้นหาผูสมผัสร่ วมบ้านร้อยละ 100 และมีการค้นหาในชุมชนโดยการใช้แบบคัดกรองความเสี่ ยง
       วัณโรค
     5. ทาการคัดกรองโรควัณโรคในกลุ่มผูป่วย DM, COPD, Asthma 6 เดือน/ครั้ง
                       ้
     6. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวัณโรค ณ โรงพยาบาลกระบุรี

     4.5 โรงพยาบาลกะเปอร์
          ้
     (รก.) ผูอานวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ สรุ ปผลการดาเนินงานควบคุมโรควัณโรค คปสอ.กะเปอร์
ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2551
     สถานการณ์โรค (ไทย/พม่า)
 -             ้
            ยอดผูป่วยยกมาจากเดือนที่แล้ว        7 / 2 ราย
 -          จาหน่าย 2 ราย (25 พฤศจิกายน 2551)     1 / 1 ราย
 -          ขึ้นทะเบียนใหม่ 1 ราย (13 พฤศจิกายน 2551) 1 / 0 ราย
(เดินทางไปกลับจังหวัดปัตตานีและจังหวัดระนอง)
                รวมยอดยกไปเดือนหน้า        7 / 1 ราย
     ผลการดาเนินงานในรอบเดือน
                      ้
           - ตรวจเสมหะค้นหาผูสงสัยเป็ นวัณโรค/พบเชื้อ 12 / 0 ราย
 -                 ้    ้
            ติดตามเยี่ยมผูป่วยที่บานตามเกณฑ์       8  ราย
 -          รับการชี้แจงการดาเนินงานจากงานแรงงานต่างด้าว สสจ.ระนอง 1 ครั้ง
                            ้
     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว ผูป่วยใหม่คนไทย
ที่เดินทางไปกลับจังหวัดปัตตานีและจังหวัดระนอง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็ นพิเศษ
                        ้
ขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และให้สุขศึกษาผูป่วยและญาติ
                             ั
ต้องเข้าใจเรื่ องการรักษาโรควัณโรคให้หายขาดและการปฏิบติตน เพื่อการป้ องกันและควบคุมโรควัณโรค

    4.6 โรงพยาบาลละอุ่น
    (แทน) ผูอานวยการโรงพยาบาลละอุ่น แจ้ง
        ้
    1. สรุ ปหนี้สินโรงพยาบาลละอุ่น ณ 30 พฤศจิกายน 2551
 -         ยอดหนี้สินทั้งหมด        3,116598.73 บาท
 -         หนี้สินองค์การเภสัชกรรม ยอดยกมา 1,081,587.82 บาท
                           8
 -          จัดซื้ อปี 2552          210,795.99 บาท
 -          ยอดจ่าย               614,488.77 บาท (ร้อยละ 50 = 540,793.91 บาท)
 -          คงเหลือ               677,895.04 บาท
        ซึ่ งเงินงวดที่ 1 ปี งบประมาณ 2552 โรงพยาบาลละอุ่นได้รับจัดสรรแล้ว
    2. ขออนุมติใช้เงินเหลือจ่ายงบลงทุนโรงพยาบาลละอุ่น เพื่อปูกระเบื้องพื้นชั้นล่างสถานีอนามัยระวิ อาเภอ
          ั
ละอุ่น จานวน 97,000 บาท ซึ่ งจะทาบันทึกขออนุมติเป็ นลายลักษณ์อกษรต่อไป
                        ั       ั

    4.7 โรงพยาบาลสุ ขสาราญ
        ้
    (รก.) ผูอานวยการโรงพยาบาลสุ ขสาราญ แจ้ง
    1. สรุ ปผลการดาเนินงานควบคุมโรควัณโรค คปสอ.สุ ขสาราญ ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2551
     -         ้
          ข้อมูลผูป่วยวัณโรค ที่กาลังรักษาทั้งหมด รวม 6 คน (ชาย 5 คน, หญิง 1 คน)

 -                คนไทย     5 คน (รักษาระยะเข้มข้น 3 คน รักษาระยะต่อเนื่อง 2 คน)
 -               แรงงานต่างด้าว 1 คน (รักษาระยะเข้มข้น 1 คน )
 -                         ู้
           เดือนพฤศจิกายน 2551 ไม่มีผป่วยขึ้นทะเบียนรักษา รายใหม่
     กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2551
         1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวัณโรคทั้งระดับ โรงพยาบาลและระดับอาเภอ
               1.1 แจ้งสถานการณ์โรค
               1.2 แนวทางการบริ หารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร ปี 2552 (สปสช.)
         2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนผ่านหอกระจายข่าว และส่ งเอกสาร แผ่นพับติดประกาศ
                              ่
โรงเรี ยน 4 แห่ง, วัด 2 แห่ง, สถานที่ราชการ 4 แห่ง (ที่วาการอาเภอ, สถานีตารวจ, กศน., โรงพยาบาล) และ
อบต. 2 แห่ง
     2. สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลสุ ขสาราญ ขณะนี้มีงบประมาณที่ใช้จ่ายได้ประมาณ 100,000 บาท
และมีงบประมาณโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลสุ ขสาราญ ซึ่ งยังไม่ได้พิจารณาจัดสรร 1,207,000 บาท
     หนี้สินโรงพยาบาลสุ ขสาราญ รวมทั้งสิ้ น 2,551,633.57 บาท
 -                                     ั
           ค่ายาองค์การเภสัชกรรม ประมาณ 599,097.63 บาท บริ ษทยา ประมาณ 640,962.22 บาท
 -                ั
           ค่าวัสดุทนตกรรม 129,413.80 บาท
 -               ั
          ค่าวัสดุชนสูตร     781,721.60 บาท
 -         เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 400,438.32 บาท
                            ั
     และยังต้องรับภาระจัดจ้างนักเรี ยนทุนปฏิบติงานอีก 5 คน และ Fix Cost สถานีอนามัย 4 แห่ง ด้วย
     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว มอบ (รก.) นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้ องกัน
ดูแลและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสุ ขสาราญ เพื่อหางบประมาณช่วยเหลือต่อไป
     3. รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี งบประมาณ 2551
                                     ่     ั       ั
         3.1 เครื่ องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ ราคา 250,000 บาท อยูระหว่างรอบริ ษทส่ งมอบครุ ภณฑ์
                                 ั
         3.2 เครื่ องฉายแสง ราคา 22,600 บาท ไม่มีบริ ษทยื่นซองสอบราคา
                           9
                           ู้
          3.3 รายการก่อสร้าง ส่ งสัญญาให้ผมีอานาจสังจ้างลงนามในสัญญา 3 รายการ คือ 1)
                               ่
ก่อสร้างป้ ายชื่อสถานีอนามัยนาคา 2) ก่อสร้างป้ ายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 3)
ต่อเติมอาคารด้านล่างสถานีอนามัย      ควนไทรงาม

    4.8 สาธารณสุ ขอาเภอเมืองระนอง
    สาธารณสุ ขอาเภอเมืองระนอง แจ้ง ได้รับการประสานงานจากองค์กร NGO
มีโครงการดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสึ นามิอาเภอสุ ขสาราญ อาเภอกะเปอร์
และอาเภอเมืองระนอง ซึ่ ง สสอ.เมือง   จะนาโครงการก่อสร้างสถานีอนามัย ปากคลอง ตาบลปากน้ า เสนอองค์กร
NGO ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่ งต้องนาเสนอรายละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างด้วย
    นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว สาหรับรายละเอียดและแบบแปลนการก่อสร้างสถานีอนามัย
ปากคลอง ตาบลปากน้ า ประสานงานกับหัวหน้างานแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ


      4.9 สาธารณสุ ขอาเภอกระบุรี
      สาธารณสุ ขอาเภอกระบุรี แจ้งเรื่ อง
      1. สาธารณสุ ขอาเภอกระบุรีร่วมด้วยรองผูกากับการตารวจภูธรอาเภอกระบุรีได้ออกตรวจร้านค้าในอาเภอ
                          ้
กระบุรี พบร้านค้ามีการจาหน่ายยาแก้ไอฝาแดงยึดได้ 30 กว่าขวด
     ั
และได้ตกเตือนและห้ามจาหน่ายโดยเด็ดขาดเพราะผิดกฎหมาย
จากการสอบถามร้านค้าพบว่ามีรถเร่ จากต่างถิ่นวิงมาส่ งตามร้านขายของชา
                       ่
                         ั
และได้ประสานงานกับด่านตารวจเพื่อสกัดจับรถเร่ ดงกล่าวแล้ว
และให้สถานีอนามัยทุกแห่งในพื้นที่อาเภอกระบุรีเฝ้ าระวังตรวจสอบร้านขายของชาห้ามมีการจาหน่ายยาแก้ไอฝาแดงใน
พื้นที่
      หัวหน้ากลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค กล่าว จากข้อมูลดังกล่าว เจ้าของร้านขายของชาที่จาหน่ายยาแก้ไอฝาแดง
              ้   ้
มีความผิดคือ     1)      ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต       2)     มียาอันตรายไว้ในครอบครอง
ซึ่ งปัญหารถเร่ ส่งยาแก้ไอฝาแดงให้ร้านขายของชาจาหน่าย ได้มีการนาเรื่ องเสนอในที่ประชุมเขตแล้ว และ อย.
ได้ประสานงานกับตารวจทางหลวงให้ช่วยตรวจจับรถเร่ ดงกล่าวด้วย
                           ั
      นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด กล่าว มอบกลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค ทาหนังสื อและรายละเอียดถึงตารวจ
                              ้   ้
ขอความร่ วมมือด่านตารวจทุกด่าน ช่วยตรวจจับรถเร่ ส่งยาแก้ไอฝาแดงเข้ามาจาหน่ายในจังหวัดระนองด้วย

                ั
    2. คปสอ.กระบุรี ได้จดมหกรรมออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ โครงการวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2552 โดยนายอาเภอกระบุรีเป็ นประธาน มีชมรมวิ่งเพื่อสุ ขภาพ ข้าราชการ องค์กรท้องถิ่น และประชาชน
ลงทะเบียนวิ่งเพื่อสุ ขภาพจานวน 578 คน

    4.10 สาธารณสุ ขอาเภอกะเปอร์
    สาธารณสุ ขอาเภอกะเปอร์ แจ้ง
                           10
                         ู้
     1. ช่วงนี้หน้ากระพรุ น อาเภอกะเปอร์มีผประกอบการรับซื้ อกระพรุ น ประมาณ 7 – 10 บ่อ ทีม SRRT
อาเภอกะเปอร์ ได้ลงพื้นที่ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และการใช้น้ าสะอาดในการล้างกระพรุ น และบ่อ
เพื่อการควบคุมและป้ องกันโรคอหิ วาตกโรค
     2. รายงานความก้าวหน้างบลงทุน การปรับปรุ งซ่อมแซมฝ้ าเพดานสถานีอนามัยบางหิ น และ
                            ้
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนคอนกรี ตสถานีอนามัยบางเบน ผูรับจ้างกาลังดาเนินการ เมื่อเสร็ จแล้ว
 ้
ผูรับจ้างจะดาเนินการต่อเติมอาคารชั้นล่างสถานีอนามัยตะเคียนงาม ต่อไป
                                                  ั
     3. วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เจ้าหน้าที่จากองค์การโปรเจคโฮพแห่งประเทศไทย จะมามอบครุ ภณฑ์การแพทย์
และอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาลกะเปอร์
     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว ขอให้เสนอเรื่ องขอสนับสนุนการก่อสร้างสถานีอนามัยปากคลอง
ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง ด้วย
     4.11 สาธารณสุ ขอาเภอละอุ่น
     (แทน) สาธารณสุ ขอาเภอละอุ่น รายงานสถานการณ์วณโรค อาเภอละอุ่น ข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
                               ั
     1. จานวนผูป่วยวัณโรคอาเภอละอุ่น ปี งบประมาณ 2552
            ้
 -             ้                                     ้
             ผูป่วยคนไทย จานวน 5 ราย (เดือนตุลาคม 2 ราย, เดือนพฤศจิกายน 3 ราย) เป็ นผูป่วยรายใหม่
      ้
4 ราย ผูป่วยเก่ากลับเป็ นซ้ า 1 ราย
 -              ้
             ผูป่วยพม่ารายใหม่ 1 ราย
     2. จาวนผูสงสัย/ผูสมผัสร่ วมบ้านผูป่วยวัณโรค ที่ส่งเสมหะตรวจหาเชื้อวัณโรค คนไทย 15 ราย พม่า 4 ราย
           ้      ้ ั     ้
     3. ใช้แบบคัดกรองความเสี่ ยงวัณโรค จานวน 25 คน (กลุ่มผูสูงอายุ 10 คน)
                                 ้
     4. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ประชุมคณะกรรมการ Mr.TB และคณะทางานวัณโรคระดับ คปสอ.
                ้
     5. ให้คาแนะนาผูป่วยวัณโรคและติดตามดูแลผูป่วย้
                                          ้
     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว ขอความร่ วมมือทุก คปสอ. ค้นหาผูป่วยที่มีอาการในชุมชนด้วย
และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลรักษาผูป่วยวัณโรค ต้องป้ องกันตนเองให้ปลอดภัย และสุ่ มตรวจเจ้าหน้าที่ผมีอาการด้วย
                   ้                             ู้

     4.12 สาธารณสุ ขอาเภอสุ ขสาราญ
     สาธารณสุ ขอาเภอสุ ขสาราญ แจ้ง
                  ั
     1. คปสอ.สุ ขสาราญ ได้จดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคอหิ วาตกโรค
               ู้            ้
ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แก่ผประกอบการและพ่อค้าแม่คา ณ ตลาดนัดตาบลกาพวน และตลาดนัดตาบลนาคา
                 ู้
     2. อาเภอสุ ขสาราญมีผประกอบการรับซื้ อกระพรุ น ประมาณ 20 แห่ง ทีม SRRT อาเภอสุ ขสาราญ
ได้ลงพื้นที่ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และการใช้น้ าสะอาดในการล้างกระพรุ นและแพ
เพื่อการควบคุมและป้ องกันโรคอหิ วาตกโรค
                                            ั
     3. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดระนอง ออก ปฏิบติงาน ณ บ้านแหลมนาว
อาเภอสุ ขสาราญ คณะเจ้าหน้าที่ สสอ.สุ ขสาราญ ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านแหลมนาว อาเภอสุ ขสาราญ ในวันที่ 27
                     ั                          ั
พฤศจิกายน 2551 เพื่อจัดเตรี ยมพื้นที่ปฏิบติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดระนอง และได้จดทากิจกรรม
                              ้
งานอนามัยโรงเรี ยน ตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน งานสร้างเสริ มภูมคุมกันโรค งานวางแผนครอบครัว
ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ดวย ้
                           11
     4. สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอสุ ขสาราญ ได้ทาป้ ายประชาสัมพันธ์
หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริ การ โปรดแจ้ง 089-5892065 ( สาธารณสุ ขอาเภอสุ ขสาราญ )
     5. ขอหารื อด้วยสถานีอนามัยควนไทยงามได้รับสนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมด้านล่าง จานวน 300,000
บาท ซึ่ งพื้นด้านล่างต้องปูกระเบื้องก่อน งบประมาณ 50,000 บาท ซึ่ งใช้เงินบารุ งสถานีอนามัยสมทบ
ซึ่ งจะดาเนินการจัดจ้างพร้อมกันได้หรื อไม่
                                           ั  ู
     นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว มอบฝ่ ายบริ หารทัวไปดูแล และปฏิบติให้ถกต้องตามระเบียบพัสดุ
                                  ่

     4.13 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อนาโดยแมลงที่ 11.5 ระนอง
     (แทน) หัวหน้า ศตมที่ 11.5 ระนอง รายงานสถานการณ์โรคมาลาเรี ย เดือนพฤศจิกายน 2551
    ้                         ู้      ้
พบผูป่วยคนไทย 32 ราย, แรงงานต่างด้าว 35 ราย ไม่มีผป่วยเสี ยชีวิต ผูป่วยเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2551 ร้อยละ
24.00 กลุ่มอายุที่พบสูงสุ ดคือ 25-34 ปี ร้อยละ 40.23 รองลงมากลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 24.79 เพศชายร้อยละ 70
               ้                  ้    ่
เพศหญิงร้อยละ 30 อาชีพผูป่วยที่พบมากที่สุดคือ ทาสวนยาง พบผูป่วยอยูในพื้นที่อาเภอกระบุรี ร้อยละ 80.00
โดยเฉพาะแรงงานเคลื่อนย้าย(รับจ้าง) เก็บกาแฟ ต้องเจาะเลือดตรวจหาเชื้อและเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ และ ศตม.ที่ 11.5
ได้รับงบพัฒนาจังหวัดระนอง สนับสนุนในการจัดซื้ อสารเคมีเพื่อควบคุมและป้ องกันโรคมาลาเรี ย
ซึ่ งได้กาหนดแผนงานลงดาเนินงานในพื้นที่เสี่ ยงแล้ว
    4.14 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
                 ้
    1. รายงานสถานการณ์โรคที่ตองเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ประจาเดือนพฤศจิกายน 2551
     (รายละเอียดตามเอกสาร)
    นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว ขอให้ทุกสถานบริ การเฝ้ าระวัง สารวจลูกน้ ายุงลาย
           ุ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย และควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย

                     ั
     2. การจัดทาคารับรองการปฏิบติราชการประจาปี งบประมาณ 2552
     ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ประชุมยกร่ างคารับรอง ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วย
นักวิชาการและผูเ้ กี่ยวข้อง กลุ่มงาน / คปสอ. ทุกแห่ง
      วันที่              กิจกรรม               กลุ่มเป้ าหมาย
 วันที่ 11 ธันวาคม 2551 - ประชุมยกร่ างคารับรอง         - นักวิชาการ สสจ.ระนอง =     55 คน
                                 - นักวิชาการ คปสอ.      =  15 คน
                                              รวม  70 คน
 วันที่ 24 ธันวาคม 2551 - ประชุมพิจารณาคารับรองฉบับร่ าง         ้
                                 - ผูบริ หาร สสจ.ระนอง =      4 คน
                                 - หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่ าย =   15 คน
                                      ้
                                 - ผูบริ หาร คปสอ.      =  10 คน
                                 - นักวิชาการ สสจ.ระนอง =     31 คน
                                 - นักวิชาการ คปสอ.      =  10 คน
                           12
                                           รวม 70 คน
   วันประชุม กวป.                 ั
               - พิธีลงนามคารับรองปฏิบติราชการ    - คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
   เดือนธันวาคม 2551

                            ้
    3. การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบข้อมูลผูป่วยนอกรายบุคคล/การส่ งเสริ มป้ องกันโรค
จัดสรรเพิ่มเติมงวด 1 (ต.ค.50 -มี..ค 51) และงบประมาณจัดสรรล่วงหน้างวด 2 (มี..ค 51-ก.ย. 51)
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง       (รายละเอียดตามเอกสาร)
                                 ้
    นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กล่าว ขอความร่ วมมือผูบริ หารทุกระดับ
ติดตามควบคุมกากับการบันทึกข้อมูลของทุกสถานบริ การให้ครบถ้วนถูกต้อง และส่ งตามกาหนดเวลาด้วย

              ั      ้่
      4. นโยบายการปฏิบติราชการของผูวาราชการจังหวัดระนอง (รายละเอียดตามเอกสาร)

                                   ั
      5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนธันวาคม 2551 ออกปฏิบติงาน 2 ครั้ง คือ
      1. วันที่ 12 ธันวาคม 2551 ณ บ้านหาดทรายดา หมู่ที่ 5 ตาบลหงาว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
      2. วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ณ บ้านเกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตาบลเกาะพยาม อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
    4.15 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
    1. สรุ ปตัวชี้วดในการดาเนินงานของกลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค ประจาปี งบประมาณ 2552
            ั             ้   ้
              ั
    1.1 (ร่ าง) ตัวชี้วดตามแผนการตรวจราชการและนิทศงาน กรณี ปกติ กระทรวงสาธารณสุ ข
           โครงการ/แผนงาน                               ั
                                             ตัวชี้วด
1. โครงการพัฒนาโรงงานผลิตเส้นก๋ วยเตี๋ยว       - โรงงานผลิตเส้นก๋ วยเตี๋ยว ที่เข้าข่ายโรงงานผ่านมาตรฐาน GMP

2. เส้นก๋ วยเตี๋ยวปลอดภัย               -
                                                            ั
                            ร้อยละของตัวอย่างเส้นก๋ วยเตี๋ยวปลอดภัยจากน้ ามันทอดซ้ าและวัตถุกนเสี ย
3. โครงการเส้นก๋ วยเตี๋ยวอนามัย            - ร้อยละของร้านอาหาร/แผงลอยจาหน่ายก๋ วยเตี๋ยวได้มาตรฐาน
                            ก๋ วยเตี๋ยวอนามัยส่ งเสริ มคนไทยสุ ขภาพดี
4. โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่ อยในหน่วยงาน      - ร้อยละของร้านอาหาร/แผงลอยจาหน่ายอาหาร/โรงอาหาร/
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข                โรงครัวโรงพยาบาล ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
                            ได้มาตรฐานอาหารสะอาด
                            รสชาติอร่ อย
5. โครงการพัฒนาร้านยาคุณภาพ              - จานวนร้านยาที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ (ไม่รวมข้อมูลเดิม)
6. โครงการพัฒนาระบบยาในชุมชน              - ร้อยละของการควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ ยงไปใช้ไม่เหมาะสม

7.                           - ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ยาสมุนไพร อาหาร เครื่ องสาอาง
                          13
                               ั
โครงการเพื่อวิสาหกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสมบูรณ์แบบ และวัตถุอนตรายที่ใช้ในบ้านเรื อน)
                          มีคุณภาพมาตรฐาน
8. โครงการตรวจสอบ                 - ร้อยละของสถานประกอบการธุรกิจบริ การสุ ขภาพ
ควบคุมกากับสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ ให้ได้    ที่ได้รับการตรวจและประเมินมาตรฐาน
คุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
9. โครงการตรวจสอบ                 - ร้อยละของสถานบริ การสุ ขภาพภาคเอกชน
ควบคุมกากับสถานบริ การสุ ขภาพภาคเอกชน ให้ได้    ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
คุณภาพมาตรฐาน

          ั
     1.2 ตัวชี้วด กพร. การดาเนินงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
     พิจารณาจากความสาเร็ จของการดาเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด
กาหนดเป็ นระดับขั้นความสาเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ (ทั้งนี้
ได้แจ้งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนตุลาคม 2551 ที่ผานมา)  ่    1.3 ตัวชี้วดของกรม / กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ั
    (1) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    โครงการ/แผนงาน                            ั
                                   ตัวชี้วด             เป้ าหมาย
1. โครงการอาหารปลอดภัย     - อาหารมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้ อน 5 ชนิด (บอแรกซ์ สาร         ร้อยละ 95
                ฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง)
                - เฝ้ าระวังการใช้น้ ามันทอดซ้ า (เพื่อศึกษาสถานการณ์)            100
                                                     ตัวอย่าง/
                                                      จังหวัด
               - สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้มาตรฐาน GMP                ร้อยละ 100
2.
โครงการพัฒนาระบบยาในชุมชน
  2.1                                   ่
              - ร้อยละร้านยา สถานพยาบาล และสถานประกอบการที่ผานการ             ร้อยละ 80
การควบคุมการกระจายยาที่มี
ความเสี่ ยงสูง       ตรวจ เทียบกับจานวนสถานที่กลุ่มเสี่ ยงในจังหวัด
  2.2 การพัฒนาคุณภาพร้านยา - จานวนร้านยาแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานร้านยาคุณภาพ               อย่างน้อย
                                                      1
                                                    แห่ง/จังหวัด
3. โครงการความปลอดภัยด้าน   - ร้อยละของสถานที่จาหน่าย                         ร้อยละ 85
เครื่ องสาอาง         ไม่มีการวางจาหน่ายเครื่ องสาอางผสมสารห้ามใช้ที่มีการประกาศผลวิเคราะห์แล้ว
               - จานวนสถานที่จาหน่าย ที่ได้รับการตรวจสอบแจ้งเตือน            50 ราย/จว.
                                14
                   - จานวนสถานที่จาหน่าย ที่ได้รับการตรวจ ติดตาม                      20 ราย/จว.
                   เฝ้ าระวังไม่ให้มีการวางจาหน่ายเครื่ องสาอางผิดกฎหมาย
                   - จานวนสถานเสริ มสวย, คลินิกเสริ มความงามที่ได้รับการตรวจสอบ              10 ราย/จว.
                                             ู้
                   - จานวนครั้งของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ผบริ โภค               4 ครั้ง/จว..

     1.4 กองสุ ขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย
        1.4.1 ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่ อย (Clean Food
Good Taste) ร้อยละ 75 ของร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารทั้งหมดในจังหวัด
        1.4.2 ตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ได้รับรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้ อ ระดับดี (3 ดาว)
หรื อระดับ ดีมาก (5 ดาว) ร้อยละ 75 ของตลาดสดประเภทที่ 1ทั้งหมดในจังหวัด

    2. การเฝ้ าระวังความปลอดภัยอาหารในแหล่งจาหน่ายต่างๆ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนองได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนี้
                               ผลการดาเนินงาน
        สารปนเปื้ อน                 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2551
                       จานวนตัวอย่ างทั้งหมด    จานวนตัวอย่ างที่ตรวจพบ ( %)
 1. บอแรกซ์                      42                 0
 2. ฟอร์มาลิน                     47                 0
 3. สารกันรา                     16                 0
                                  ผลการดาเนินงาน
        สารปนเปื้ อน                 21 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2551
                       จานวนตัวอย่ างทั้งหมด    จานวนตัวอย่ างที่ตรวจพบ ( %)
 4. สารฟอกขาว                     63                 0
 5. ยาฆ่าแมลง                     24                 0
 6. สารเร่ งเนื้อแดง                  0                 0
 7. สารโพลาร์ในน้ ามัน                 0                 0
 8. อะฟลาท็อกซิ น                   0                 0
         รวม                   192                  0

ตารางที่ 2 แสดงการตรวจสารปนเปื้ อนแยกระดับอาเภอ ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 – พฤศจิกายน 2551
        (รายละเอียดตามเอกสาร)
     3. การสารวจสถานการณ์พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของประชาชน จังหวัดระนอง
     ด้ว ยในปี งบประมาณ 2552 ส านั ก งาน ก.พ.ร.ให้ จัง หวัด ระนองจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ร ะ น อ ง เ ป็ น ผู ้ ก า กั บ ดู แ ล ตั ว ชี้ วั ด
“ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ า น อ า ห า ร ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ” ทั้ ง นี้
                               15
มี ก า ร วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ร ะ ดั บ ขั้ น ข อ ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ( Milestone)
โ ด ย ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ส า ร ว จ ส ถ า น ก า ร ณ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
   ่                  ั
อยูในระดับขั้นของความสาเร็ จในตัวชี้วดดังกล่าว
      ดั ง นั้ น ก ลุ่ ม ง า น คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค จึ ง ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส ส อ . ทุ ก แ ห่ ง
ด าเนิ น การส ารวจสถานการณ์ พ ฤติ ก รรมการบริ โภค อาหารของประชาชน โดยสุ่ ม ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ต าบล
เมื่อดาเนิ นการแล้วเสร็ จ ให้รวบรวมแบบสอบถามส่ งไปยังกลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2551
                                      ้      ้
เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ น า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป็ น ภ า พ ร ว ม จั ง ห วั ด ต่ อ ไ ป
(รายละเอียดตามหนังสื อสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ที่ รน 0027.004/ว 5613 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)
      4. การดาเนินงานตรวจแนะนาร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารให้ผานเกณฑ์มาตรฐาน“อาหารสะอาด ่
รสชาติอร่ อย (Clean Food Good Taste)”
      ด้ว ยในปี งบประมาณ 2552 ส านั ก งาน ก.พ.ร. ให้ จัง หวัด ระนองจัด ท าค ารั บ รองการปฏิ บัติ ร าช การ
ซึ่ ง ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ร ะ น อ ง เ ป็ น ผู ้ ก า กั บ ดู แ ล ตั ว ชี้ วั ด
“ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด้ า น อ า ห า ร ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ”
โ ด ย มี ก า ร วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ร ะ ดั บ ขั้ น ข อ ง ค ว า ม ส า เ ร็ จ ( Milestone)
โดยมี ก ารด าเนิ น งานร้ า นอาหารและแผงลอยจ าหน่ า ยอาหารที่ ผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐานและติ ด ป้ าย อาหารสะอาด
                        ่
รสชาติอร่ อย ( Clean Food Good Taste ) อยูในระดับขั้นของความสาเร็ จในตัวชี้วดดังกล่าว    ั
      เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ง า น บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ดั ง ก ล่ า ว
จังหวัดระนองโดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ขอให้ท่านมอบหมายให้ผรับผิดชอบงานดาเนินการดังนี้
                                             ู้
            1. จัดทีมผสมผสานตามความเหมาะสม เช่น ออกร่ วมกับเจ้าหน้าที่ทองถิ่น เทศบาล ้
อ ง ค์ ก า ร บ ริ                      ห า ร ส่ ว น ต า บ ล
ออกดาเนินการตรวจแนะนาเพื่อยกระดับร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด
รสชาติอร่ อย (Clean Food Good Taste)”
                                  ่
            2. ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารที่ผานเกณฑ์มาตรฐานและติดป้ าย “อาหาร
สะอาดรสชาติ อ ร่ อย (Clean Food           Good Taste)” แล้ว หากเจ้า หน้ า ที่ ไ ด้ต รวจแนะน า ปรากฏว่ า
                                             ั
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขอให้ดาเนินการต่ออายุป้ายดังกล่าว(ป้ ายมีอายุ 1 ปี โดยระบุวนที่ 31 ธันวาคม 2552)
ทั้ งนี้ เมื่ อ ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จ กรุ ณารายงานผลการด าเนิ นงาน ส่ งไปยั ง กลุ่ ม งานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภค
ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ร ะ น อ ง ภ า ย ใ น วั น ที่ 2 2 ม ก ร า ค ม 2 5 5 2
เพื่อจะได้รวบรวมเป็ นภาพรวมจังหวัดต่อไป(รายละเอียดตามหนังสื อศาลากลางจังหวัดระนอง ที่ รน 0027.004/ว 3004
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551)

    5. รายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในงานเทศกาลลอยกระทง ประจาปี 2551
    ด้วยกลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค
           ้    ้
ได้ออกดาเนินการเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในบูธจาหน่ายอาหารรวมทั้งรถเร่ ที่จาหน่ายอาหารในงานลอยกระท
ง ประจาปี 2551 ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2551 ณ บริ เวณหน้าสานักงานเทศบาลเมืองระนอง
โดยแต่ละกิจกรรมมีผลการดาเนินงาน ปรากฏดังตารางข้างล่างนี้
             กิจกรรม              จานวนทั้งหมด     ผลการดาเนินงาน
                               16
                                             ผ่ าน (%)    ไม่ ผ่าน (%)
1. ออกสุ่ มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะอุปกรณ์
      ้ั
และมือผูสมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด
โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (น้ ายาSI-2)
1.1 อาหาร                          122 ตัวอย่าง 117 (95.90%)      5(4.10%)
1.2 ภาชนะอุปกรณ์                        29 ตัวอย่าง  29 (100%)       0
      ้ั
1.3 มือผูสมผัสอาหาร                      82 ตัวอย่าง  82 (100%)       0
               รวม              233 ตัวอย่ าง 228 (97.85%) 5 (2.15%)
2. สุ่ มเก็บตัวอย่างน้ ามันทอดซ้ าเพื่อตรวจหาสาร        22 ตัวอย่าง  22 (100%)        0
โพลาร์
3.
          ้
แนะนาให้ความรู ้ดานสุ ขาภิบาลอาหารและสนับสนุนสื่ อต่างๆ     77 ร้าน      -         -
เช่น แผ่นพับความรู ้
เรื่ องอาหารปลอดภัย เป็ นต้น
     ู้
ให้แก่ผประกอบการที่ออกร้านจาหน่ายอาหาร
                                     ้ั
      จากการตรวจสอบความสะอาดของอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และมือผูสมผัสอาหาร
                               ่
โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (น้ ายา SI-2) ปรากฎว่า ไม่ผาน จานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 2.15

     6. การดาเนินงานฉลากโภชนาการและการตรวจสอบสารปนเปื้ อนในอาหาร
     6.1 การดาเนินงานฉลากโภชนาการ
     ตามที่ได้มีการกาหนดตัวชี้วดและเป้ าหมายการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฉลากโภชนาการ
                     ั
ใ น ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 2 คื อ ร้ อ ย ล ะ 1 0
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น รู ้ จั ก ฉ ล า ก โ ภ ช น า ก า ร นั้ น ก ลุ่ ม ง า น คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค
    ั
จึงได้จดสรรเป้ าหมายให้อาเภอแต่ละแห่งร่ วมดาเนินงานดังกล่าว ดังตาราง                                           จานวนประชากรเป้ าหมาย
         อาเภอ          จานวนประชากรทั้งหมด
                                             (ร้ อยละ 10)
  เมือง                      91,895                   9,190
  กระบุรี                     44,985                   4,498
  กะเปอร์                     19,576                   1,958
  ละอุ่น                      12,818                   1,282
  สุ ขสาราญ                    11,513                   1,151
      รวม                  180,787                  18,079
                                   17
     ทั้ ง นี้ แ ต่ ละ อ า เภ อ สา มา รถ ก าห นด รู ป แ บบ ใน กา ร ด า เนิ นง า นไ ด้ ต าม ค วา มเ หม า ะส ม เ ช่ น
จั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย, ประชาสั ม พั น ธ์ เ สี ยงตามสาย, ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น อสม. เป็ นต้ น
แ ล้ ว ร ว บ ร ว ม ร า ย ชื่ อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ค ร บ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด
ซึ่ งอาจรวบรวมอยู่ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น ทะเบียนรายชื่ อผูเ้ ข้าอบรม, แบบรับการถ่ายทอดความรู ้, แบบประเมินความรู ้
เป็ นต้น

      6.2 การดาเนินงานตรวจสอบเฝ้ าระวังสารปนเปื้ อนในอาหาร ประจาปี งบประมาณ 2552
      กลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค ได้กาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงานตรวจสอบเฝ้ าระวังสารปนเปื้ อนในอาหาร
             ้       ้
                                        ั
ประจาปี งบประมาณ 2552 จานวน 2,500 ตัวอย่าง และได้จดสรรเป้ าหมายให้อาเภอแต่ ละแห่ งร่ วมกันดาเนิ นงาน
ดังตาราง
                                              เป้ าหมายจาแนกเป็ นรายสาร
               ผลงาน         เป้ าหมาย
    อาเภอ                            สารปนเปื้ อน      สารเร่ ง                อะฟลา-
              ปี 2551         ปี 2552                         ้
                                                      นามันทอดอาหาร*
                                    5 ชนิด         ้
                                              เนือแดง                 ท็อกซิน
เมือง            1,104          1,000       901           14         60         25
กระบุรี            489           500        461           12         20         7
กะเปอร์            519           400        377           6         10         7
ละอุ่น             498           300        285           4         5          6
สุ ขสาราญ           622           300        286           4         5          5
    รวม         3,232          2,500       2,310          40        100         50
ห ม า ย เ ห ตุ                       *       น้ า มั น ท อ ด อ า ห า ร
เป็ นตั ว อ ย่ า ง น้ า มั น ใ ห ม่ ที่ อ ยู่ ใ นภ า ช นะ บ ร ร จุ พ ร้ อมจ า ห น่ า ย ห รื อ น้ า มั น ที่ ใ ช้ ท อ ด อ า ห า ร แ ล้ ว ทั้ ง นี้
ก ลุ่ ม ง า น คุ ้ ม ค ร อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ไ ด้ แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ข้ อ 6 . 1 แ ล ะ 6 . 2
ไปยังสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งแล้ว ตามหนังสื อสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนองที่
รน 0027.004/ ว 5507 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
                         ั
      7. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ งของสานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริ โภค     ้       ้
                        ้     ้                     ั
      สานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริ โภค แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ ง โดยได้ยายที่ทาการจากเดิมไปปฏิบติงาน ้             ั
ณ ที่ทาการแห่งใหม่ คือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร บี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 ตั้งแต่วนที่ 6 ตุลาคม 2551 เป็ นต้นไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-2143-
                                     ั
3490 โทรสาร 0-2143-9774
      8. การประชุมคณะกรรมการบริ หารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2552
      สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กาหนดจัดประชุ มคณะกรรมการบริ หารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ครั้งที่
1/2552        ในวั น จั น ทร์ ที่ 8 ธั น วาคม 2551 เวลา 13.30 น.เป็ นต้ น ไป ณ ห้ อ งประชุ ม (ชั้ น 3)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระนอง             เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานบริ หารเวชภัณ ฑ์ ป ระจ าปี 2551
และพิจารณาการจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัด ประจาปี 2552
      ดังนั้น ขอเชิ ญคณะกรรมการบริ หารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ตามคาสังสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ที่
                                                    ่
12/2549 ลงวั น ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 เข้ า ร่ วมประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ด ั ง กล่ า วข้ า งต้ น
                                  18
รายละเอียดตามหนังสื อที่ รน 0027.004/ ว 5649 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2551 (รพ.ระนอง), ที่ รน 0027.004/ ว 5650 ลงวันที่ 26
พ.ย. 2551 (รพช.ทุกแห่ง)และ ที่ รน 0027.004/ ว 5650 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2551 (สสอ.เมือง)

     9. ประชาสัมพันธ์การสารองยา “Clopidogrel Bisulfate Tablet 75 mg” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
                ั
ในการบังคับใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตรยา
                                   ั
     ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ประกาศใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตรยา “โคลพิโดเกรล Clopidogrel (Plavix ®) ”
โดยมอบให้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรม เป็ นผู ้ด าเนิ น การใช้ สิ ท ธิ แ ทนตามสิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้ใ นมาตรา 36 วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญญัติ สิ ทธิ บัต ร พ.ศ. 2522 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ภายใต้เ งื่ อนไข เพื่ อจัด ให้มีย าชื่ อสามัญดังกล่ า ว
                  ู้
จานวนเพียงพอในการให้บริ การแก่ผที่จาเป็ นต้องใช้ยานี้
     องค์การเภสัชกรรม ได้ดาเนินการจัดหายา “ Clopidogrel Bisulfate Tablet 75 mg ” ขนาดบรรจุ 10x10 เม็ด
                             ั
กาหนดราคาจาหน่าย 160 บาท ผลิตโดยบริ ษท Cadila Healtcare Limited ประเทศอินเดีย
ได้รับการขึ้นทะเบียนตารับยาจากสานักงานอาหารและยา เลขทะเบียนที่ 1C 1/51(NG) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551

      10. การยื่นใบมอบตัวศิษย์
      เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม ห รื อ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ ใ น วิ ช า ชี พ
ส า ห รั บ ผู ้ ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิ ล ป ะ ส า ข า ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ประเภทเวชกรรมไทย/เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ประจาปี 2552
      กอ งการ ปร ะกอ บโ รค ศิ ลปะ กรมสนั บ ส นุ นบ ริ การ สุ ข ภา พ แ จ้ ง ปร ะช าสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู ้ สนใ จ
ที่ จ ะ ยื่ น ใ บ ม อ บ ตั ว ศิ ษ ย์ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม ห รื อ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้ ใ น วิ ช า ชี พ
ส า ห รั บ ผู ้ ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ โ ร ค ศิ ล ป ะ ส า ข า ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ประเภทเวชกรรมไทย /เภสั ช กรรมไทย การผดุ งครรภ์ ไ ทย และการนวดไทย ประจ าปี 2552 ทั้ งนี้
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง กาหนดรับยื่นใบมอบตัวศิษย์เข้ารับการอบรมฯ สาขาการแพทย์แผนไทย ดังกล่าว
ตั้งแต่ วันที่ 1-20 ธั นวาคม 2551 ในวัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ที่ คุ ณเพ็ญจันทร์ สุ ขนาขา
กลุ่มงานคุมครองผูบริ โภค สสจ.ระนอง โทร.0-7782-4880
      ้      ้

    4.16 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
    1. งานป้ องกันและควบคุมวัณโรค
    จากการประชุม Mr. TB เขต 6-7-8 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมริ ชมอนด์ นายแพทย์ปราชญ์
บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้เร่ งรัดการดาเนินงานตามนโยบายหยุดยั้งวัณโรค ดังนี้     Dots Strategy ยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ
         องค์ประกอบ 1 พันธกิจที่ต่อเนื่องของรัฐบาล
         องค์ประกอบ 2 การเข้าถึงวิธีการตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ประกันสุ ขภาพ
                                     ู้
         องค์ประกอบ 3 การรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นได้มาตรฐาน แก่ผป่วยวัณโรคทุกราย
         องค์ประกอบ 4 มียารักษาวัณโรคพอเพียง
         องค์ประกอบ 5 มีระบบทะเบียนรายงานสาหรับการประเมินผลการรักษาผูป่วย ้
                            19
   Stop TB Strategy ยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรคตามแนวทางควบคุมวัณโรค ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
        องค์ประกอบ 1 คุณภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก (Dots)
        องค์ประกอบ 2 การเร่ งรัดการดาเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ วัณโรคดื้อยา
          หลายขนานและกลุ่มเสี่ ยงอื่นๆ
        องค์ประกอบ                                        3
          การสร้างกลไกความร่ วมมือการดาเนินงานวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ ยงพิเศษและพื้นที่ชายแดน
        องค์ประกอบ                                        4
                                                ั
          การเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานและพัฒนาเครื อข่ายห้องปฏิบติการชันสู
          ตรโรค
        องค์ประกอบ 5
                                              ั
          การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็ นระบบและการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาวิจยและพัฒนางา
          นควบคุมวัณโรค

   เป้ าหมายเชิงนโยบาย
         เป้ าหมายพื้นฐาน
             1.          ั       ้
                  ทุกจังหวัดมีอตราการค้นพบผูป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ (Case detection rate)
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70 ของจานวนที่คาดว่าจะมีในจังหวัด
                      ั             ้
             2. ทุกจังหวัดมีอตราผลสาเร็ จของการรักษาผูป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่ เชื้อรายใหม่
(Success rate) มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 85
         เป้ าหมายท้าทาย
                                             ้
             มีจานวนจังหวัดที่บรรลุเป้ าหมายการรักษาหายและกินยาครบของผูป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ระยะ
             แพร่ เชื้อ (Success rate) มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 90 มากกว่า 40 จังหวัด ในประเทศไทย ในปี
             2552
           ั
       ตัวชี้วด
            1. Case detection rate
            2. Success rate

               ั ้
       หมายเหตุ ตัวชี้วดผูตรวจราชการ
                      ้
            1. การใช้ยา ARV ในผูติดเชื้อวัณโรคมากกว่า 60% ภายใน 2 – 8 สัปดาห์
            2. Success rate 90 %
            3. อัตราการขาดยาไม่เกิน 4 % มากกว่า 2 เดือน

   วัตถุประสงค์ สาคัญของการดาเนินงาน คือ การนานโยบายและแนวทางสู่การปฏิบติจริ งในพื้นที่ทุกระดับ
                                     ั
ประเด็นหลักๆ ดังนี้
     1. การค้นหาผูป่วยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ ยงสูง ได้แก่
            ้
          ้ ั
      - ผูสมผัสร่ วมบ้านทุกราย
                           20
             ้              ้
        - ผูมีอาการสงสัยในชุมชนรอบบ้านผูป่วย / ชุมชนเสี่ ยง
        - กลุ่มผูป่วย HIV
               ้
        - กลุ่มผูป่วยเรื้ อรัง  เบาหวาน/ ความดัน / COPD/ Asthma
                ้
        - กลุ่มผูตองขังในเรื อนจา
                 ้้
        - กลุ่มแรงงานต่างด้าว
        ด้วยเหตุผลที่องค์การอนามัยโลก           (WHO)        ประกาศว่าประเทศไทยคาดว่า
     ู้
 น่าจะมีผป่วยรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ปี ละ 90,000 ราย แต่ข้ ึนทะเบียนแล้วประมาณ 60,000 รายเท่านั้น ดังนั้น
                                          ็
 ยังมีผป่วยอีกจานวนไม่นอยที่ยงไม่ได้รับการวินิจฉัยและเข้าสู่ระบบการรักษา กลุ่มนี้กจะแพร่ เชื้อในสังคม
    ู้            ้ ั
       2. ตั้งเป้ าหมายผลสาเร็ จการดาเนินการรักษา ร้อยละ 90 ถ้าร้อยละ 100 ยิ่งดี
       3. สิ่ งสาคัญที่สุดในการดาเนินงานคือ “ การบริ หารจัดการทุกระบบ/ทุกระดับ ”
        * * เพื่อสู่ภาพความสาเร็ จของระดับสถานบริ การผูป่วยและระดับจังหวัด
                                ้

    การตั้งเป้ าหมายและการคิดคานวณการค้ นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
       อัตราการค้นหาผูป่วยรายใหม่ = จานวนผูป่วยเสมหะบวกรายใหม่ที่ตรวจพบในรอบปี x 100
                ้            ้
                           ้         ั
                      จานวนผูป่วยวัณโรครายใหม่ท้ งหมดที่คาดว่าน่าจะมีในรอบปี
                 ้                         ้
    เป้ าหมาย อัตราการค้นหาผูป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ > ร้อยละ 70 ของจานวนผูป่วยคาดว่าน่าจะมี

       จานวนผูป่วยคาดว่าน่าจะมีในรอบปี ใช้ 63 : 100,000 ของประเทศ มาเป็ นหลักในการคานวณ
          ้
                     จานวนผู้ป่วยคาดว่ าน่ าจะ           อัตราการค้ นหาผู้ป่
           ประชากรกลางปี                 จานวนผู้ป่วยในรอบปี
 ที่   อาเภอ               มีในรอบปี (ใช้ 63 :              วยรายใหม่
           ณ กรกฏาคม 2551                  ณ พฤศจิกายน 51
                      แสนของประเทศมาคิด)               > ร้ อยละ 70
1.   เมือง       92,535           58           83        144 %
2.   กระบุรี      45,074           29           18       62.07 %
3.   กะเปอร์      19,774           13            7       53.85 %
4.   ละอุ่น       12,908           8            1        50 %
5.   สุ ขสาราญ     11,658           7            4        100 %
    จังหวัด      181,949          115           113        98.26 %

           ั
 * เอาข้อมูล ณ ปัจจุบน (เดือนพฤศจิกายน 2551) มาคิดประมาณการคร่ าวๆ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ อัตราการค้นหา
  ้
 ผูป่วยรายใหม่ของแต่ละอาเภอ

   จากการลงพืนที่ตดตามงานวัณโรค ของจังหวัดในทุกอาเภอ เมื่อวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา
         ้ ิ                                        ่
         ั
 สรุ ปประเด็น ได้ดงนี้
     1.                                      ภาพรวมการดาเนินงาน
     ส่ วนใหญ่ได้มีการนานโยบายสู่การปฏิบติงานในพื้นที่แล้วแต่ยงไม่ครอบคลุมและความชัดเจนในการรายงานข้อ
                      ั           ั
     มูล
                            21
                                             ู้
    2. ปัญหาส่ วนใหญ่พบที่โรงพยาบาลระนองและพื้นที่เขตอาเภอเมือง เนื่องจากมีผป่วยจานวนมาก ปัญหาที่พบ
            การบริ หารจัดการข้อมูล / สถานะผูป่วยที่มีความเสี่ ยงต่อผลสาเร็ จของการรักษา
                               ้
            การประสานระบบการดูแลผูป่วยไม่ยงพื้นที่ และพื้นที่รอยต่อในการรักษา
                             ้   ั
            ความตระหนักของเจ้าหน้าที่ระดับสถานีอนามัย ในการดูแล ในระบบ Dots
            การบริ หารจัดการภายในระบบของโรงพยาบาลพื้นที่ (กาลังดาเนินการแก้ปัญหา)
                  ั
    ดังนั้น จังหวัดจึงได้จดเวที เปิ ดประชุมในคณะกรรมการบริ หารจัดการแก้ปัญหาระบบโดยมีนายแพทย์ 9
ด้านเวชกรรมป้ องกัน สานักงานสาธารณสุ ขเป็ นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง เป็ นที่ปรึ กษา ในวันที่
3 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
    วัตถุประสงค์
    1. เพื่อการ conference case บริ หารจัดการข้อมูลผูป่วย  ้
    2. เพื่อการบริ หารจัดการระบบการประสานงานในพื้นที่               /         นอกพื้นที่
                    ้
        และปัญหาการรักษาผูป่วยในพื้นที่รอยต่อ
    3. ปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่
    * ขอให้ทุกพื้นที่นาข้อมูล / สภาพปัญหา เข้าปรึ กษาหารื อในการประชุมดังกล่าว
    ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย
    1. Mr. TB ทุกอาเภอ
    2. สาธารณสุ ขอาเภอทุกอาเภอ
                     ้
    3. นักวิชาการสาธารณสุ ขผูรับผิดชอบงานทุกสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ
    4. พยาบาล TB Clinic ทุกโรงพยาบาล
    5. นักวิชาการสาธารณสุ ขผูรับผิดชอบงาน กลุ่มเวชกรรมโรงพยาบาลระนอง
                      ้
          ้
    6. ผูรับผิดชอบงานวัณโรค ระดับจังหวัด
    7. NGO ศุภนิมิต และ ARC
   ระบบข้ อมูลรายงาน
                                  ้
    1. จังหวัดจัดตั้งศูนย์เฝ้ าระวังข้อมูล / สถานะผูป่วยวัณโรค เพื่อบริ หารจัดการฝ้ าระวัง / ติดตาม
        บริ หารความเสี่ ยงข้อมูล    ที่จะมีผลกระทบต่อความสาเร็ จของการรักษาวัณโรคของจังหวัดที่งานวัณโรค
        กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
    2. ระดับพื้นที่ ได้แก่ คปสอ.ทุกแห่ง รายงานผลการดาเนินงานในพื้นที่ทุกเดือน
        - รายงานผลและขบวนการดาเนินงาน  การประชุม กวป. / ระบบรายงานวัณโรค
        - รายงานข้อมูลการค้นหาผูป่วยในกลุ่มเสี่ ยง  รายงาน TB nhso 02
                        ้
                   ้
        - รายงานสถานะผูป่วย / สภาพปัญหา (ถ้ามี)  รายงาน TB / โทรศัพท์
                       ั       ้ ั
        (รายละเอียดแนวทางปฏิบติได้ตกลงกับผูปฏิบติระดับพื้นที่แล้ว)
                 ้           ้
    3. ทะเบียนรายชื่อผูป่วยวัณโรคให้ระบุขอมูลโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทุกราย
    4. การดาเนินงานทุกกิจกรรมทุกระบบต้องสามารถมีหลักฐานตรวจสอบได้

    2. งานสาธารณสุ ขแรงงานต่ างด้ าว
                            22
      1.   ด้วยองค์กรเอกชนคาร์ทอลิก ประกอบด้วย โรงพยาบาลคามิลเลียน และโรงพยาบาลซานคามิลโล
ได้เข้ามาจัดตั้งคลินิกให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชากรแรงงานต่างด้าว อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
จานวนทั้งหมด 4 คลินิก ดังนี้
          1. ซอยสามัคคี ม.5 ต.บางริ้ น
          2. หลังตลาดระนองธานี
          3. ตลาดโชคดี
          4. ตรอกชายโสด (ด่าน)
      ขอให้สถานบริ การสาธารณสุ ขในเขตรับผิดชอบ                         ั
                                            พื้นที่ที่ต้ งคลินิกดังกล่าว
ได้ประสานความร่ วมมือดาเนินการแก่กลุ่มเป้ าหมายแรงงานต่างด้าว โดยจังหวัดจะเปิ ดเวทีในการประสานงานเชิงระบบ
รวมทั้งสิ่ งสนับสนุนต่างๆ ที่องค์กรดังกล่าวมีให้ในการประชุมคณะกรรมการ IOM ต้นเดือนธันวาคม นี้ต่อไป

               ั
    3. การรณรงค์ให้วคซี นโปลิโอ จังหวัดระนอง ประจาปี งบประมาณ ปี 2552 โดยดาเนินการ
              รอบที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2551
              รอบที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2552
    จังหวัดให้การสนับสนุน
    - สนับสนุนงบประมาณและโอนเงินให้ทุกอาเภอเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ส่งใบเสร็ จรับเงินให้จงหวัดด้วย
                                             ั
-     สิ่ งสนับสนุน ได้แก่
                 ั
          1. บัตรนัดให้วคซี นโปลิโอ
          2. แผ่นปลิวภาษาพม่า
          3. CD ประชาสัมพันธ์
          4. ป้ ายไวนิล ขนาด 1x 2 เมตร
    ขอให้มารับสิ่ งของดังกล่าวก่อนการรณรงค์อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์

    ขอให้พ้ืนที่ดาเนินการ
    1. ประชาสัมพันธ์และดาเนิการรณรงค์ตามแนวทางการรณรงค์
                                  ั
    2. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการให้วคซี นเด็กในช่วงวันรณรงค์
    3. การเบิกวัคซี นโปลิโอ ให้เบิกวัคซี น ก่อนวันรณรงค์อย่างน้อย 1 สัปดาห์
    4. ขอให้รายงานผลเบื้องต้นทางโทรศัพท์หรื อทางเมลล์ในวันรณรงค์ เวลา 15.00 น.
    5. PCUสรุ ปผลการรณรงค์โปลิโอตามแบบรายงาน FP3ให้อาเภอภายใน 7 วัน อาเภอสรุ ปตาม
           ั
รายงาน (FP5) ส่ งให้จงหวัดภายใน 15 วัน หลังเสร็ จสิ้ นการรณรงค์แต่ละครั้ง
      4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ การใช้หน้ากากอนามัย/ผ้าปิ ดจมูก ในโรงพยาบาล
                    ่   ้่                      ั
      ด้วยวันที่ 29 ตุลาคม 51 ที่ผานมา ผูวาราชการจังหวัดระนอง ได้มอบนโยบายการปฏิบติราชการ
                               ้
ซึ่ งในด้านสุ ขภาพ ให้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้ผาปิ ดจมูก เมื่อป่ วยเป็ นไข้หวัด ไอ จาม
เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค
                            23
    เป้ าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง
    สิ่ งสนับสนุน 1. หน้ากากอนามัย โรงพยาบาล 5 แห่ง ๆ ละ 1000 ชิ้น, 2.แผ่นพับให้ความรู ้

             ิ
          แผนภูมการรับผ้ าปิ ดจมูกของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล
                          ผู้ป่วย     ญาติ                    จุดคัดกรอง
                              ู้
               แผนกเวชระเบียน(คัดกรองประวัติผป่วย)
  กลุ่มผูป่วยมีอาการไข้+อาการโรคติดเชื้อเฉี ยบพลัน
      ้
 ระบบหายใจ(เช่น ไอ มีน้ ามูก หายใจเร็ ว เหนื่อยหอบ)          กลุ่มอื่น+แผ่นพับ
   รับผ้าปิ ดจมูก(Mask)+แผ่นพับ
         ห้ องตรวจ
        ั
    (แพทย์ซกประวัติ ตรวจร่ างกาย)
    5. งานวันเอดส์โลก
    ด้วยวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก WHO ได้กาหนดให้เป็ นวันเอดส์โลก (AIDS DAY)
โดยในปี นี้มีการกาหนดคาขวัญวันเอดส์โลก คือ “เอดส์ หยุดได้ ร่ วมใจรักษาสั ญญา” ซึ่ งถอดความมาจากคาขวัญสากลว่า
“Stop AIDS. Keep the Promise.”
                             24
     สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ขอให้ รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก
ช่วงเดือนธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียด คือ
     1. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง จะจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมให้แก่แต่ละ
อาเภอ ดังนี้ คือ อ.เมือง / อ.กระบุรี แห่งละ 10,000 บาท, อ.กะเปอร์ / อ.ละอุ่น / อ.สุ ขสาราญ แห่งละ 5,000 บาท
และขอให้แต่ละแห่งทดรองเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ตามงบประมาณที่แจ้งเบื้องต้น
โดยขออนุมติเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
      ั                และรวบรวมหลักฐานส่ งแก่           กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง
     2. การจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้แต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาอย่างน้อยอาเภอละ      1     แห่ง   เช่น   จัดนิทรรศการ,จัดประชุมอบรม
การแสดง/ดนตรี ,ตรวจเลือด,บริ การตรวจสุ ขภาพ,ให้ความรู ้เรื่ องการป้ องกันและการใช้ถุงยางอนามัย,ให้ความรู ้เรื่ องเพศศึ
กษา                                                       เป็ นต้น
หลังจากดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้วให้แต่ละแห่งรวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมส่ งให้แก่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดภายในวันที่ 15 มกราคม 2552
                          ั
     3. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ได้จดส่ งโปสเตอร์,หนังสื อเอดส์เรี ยนรู ้เข้าใจ, ชุดนิทรรศการ,
แผ่นพับ และถุงยางอนามัย ให้แก่สถานบริ การแต่ละแห่งในการจัดกิจกรรมรณรงค์
     สสอ.กระบุรี, สสอ.กะเปอร์, สสอ.สุ ขสาราญ รับกระเป๋ าสื่ อที่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการด้วย และให้เก็บไว้ที่
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ

     6. โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
     ขอความร่ วมมือ ให้คณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
  ประเมินรับรองโรงเรี ยนให้แล้วเสร็ จ ภายในเดือนธันวาคม 2551
  และรายงานผลให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนองทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551
        ้                   ้
  เพื่อให้ได้ขอมูลก่อนการเตรี ยมรับการตรวจนิเทศของผูตรวจราชการใน วันที่ 14 มกราคม 2552

                  ั
      7. การป้ องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ปี 2552
      จากเป้ าหมายของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
                          ั
กาหนดให้ทุกจังหวัดดาเนินงานป้ องกันและลดอุบติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม
2551 – 3 มกราคม 2552 โดยกาหนดเป้ าหมายดาเนินการ คือ ลดจานวนครั้งของการเกิดอุบติเหตุทางถนน       ั
     ้              ั                      ้
จานวนผูบาดเจ็บและเสี ยชีวิตจากอุบติเหตุจราจรจากช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2551 ไม่นอยกว่าร้อยละ 10 จากประมาณการปี
           ั                      ้
2551 คือ จานวนอุบติเหตุ 13 ครั้ง จานวนผูเ้ สี ยชีวิต 1 คน จานวนผูบาดเจ็บ ( Admit ) 14 ราย
                                ั
(เป้ าหมายปี 2552 กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งให้จงหวัดระนองทราบต่อไป)
      ในส่ วนของยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุ ขรับผิดชอบ       คือ     ยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน
เสริ มมาตรการด้านการช่วยเหลือกูชีพ้     ้ ั
                     กูภย (OTOS                ้ ้ ั
                               1 ตาบล 1ทีมกูชีพกูภย) เพื่อพัฒนาระบบการกูชีพ     ้
 ้ ั
กูภยให้มีประสิ ทธิ ภาพ (ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ) เน้นความรวดเร็ วในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ
สามารถประเมินลักษณะการบาดเจ็บ การรวบรวมรายงานข้อมูลการบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิตให้หน่วยรับผิดชอบโดยเร็ ว
                                  ั     ู
หรื อให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบติเหตุได้ถกต้องตามหลักวิชาการ
                              25
 การจัดหาหรื อสนับสนุนยานพาหนะ                      ู้ ้ ั
                            เครื่ องมืออุปกรณ์กชีพกูภย  การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
 รวมถึงกระบวนการติดต่อสื่ อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร ภาคเอกชน
 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและอาสาสมัครต่าง                                       ๆ
 เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือผูประสบอุบติเหตุได้อย่างรวดเร็ ว
                      ้      ั
      ด้ านการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทั้งนอกและในโรงพยาบาล                     ้
                                           เน้นการช่วยเหลือผูบาดเจ็บ    ณ
 จุดเกิดเหตุโดยหน่วยบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นทุกระดับผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการหมายเลข
                                          ่                1669
 จัดเตรี ยมความพร้อมของแพทย์/พยาบาล เครื่ องมือ/เวชภัณฑ์ ทั้งในห้อง ER , OR Ward และ ICU ให้พร้อมตลอด 24
                  ้
 ชัวโมง และรายงานข้อมูลจานวนผูบาดเจ็บและเสี ยชีวิตช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2552
  ่
      กรณีเกิดเหตุรุนแรงหรืออุบัตเิ หตุหมู่ที่มคนตายคราวเดียว≥
                           ี              5  คน    หรือบาดเจ็บ≥15     คน
                         ่
 ให้ แจ้ งนายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวัดระนอง เพือรายงานผู้ตรวจราชการ ต่ อไป

     4.17 ฝ่ ายบริหารทั่วไป
                                           ั
     ด้วย งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายบริ หารทัวไป ได้ไปรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ช้ นต่ากว่าสายสะพาย
                        ่
 และเหรี ยญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2549 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551
             ้
 จึงได้นาข้อมูลรายชื่อผูที่ได้รับการเสนอขอมาให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจ่าย ดังนี้
     1. จานวนตัวเครื่องราชฯ ที่ได้ รับการพิจารณาจัดสรรมาจากกระทรวง จานวน 35 ดวง แยกได้ ดงนี้   ั
       1.1 ข้าราชการ
          - ชั้น ท.ช.    บุรุษ 2 ดวง   สตรี 7 ดวง
 -          ชั้น ท.ม.    บุรุษ - ดวง   สตรี 5 ดวง
 -          ชั้น ต.ช.    บุรุษ 2 ดวง   สตรี 1 ดวง
 -          ชั้น ต.ม.    บุรุษ - ดวง   สตรี 1 ดวง
 -          ชั้น จ.ช.    บุรุษ - ดวง   สตรี 3 ดวง
 -          ชั้น จ.ม.    บุรุษ - ดวง   สตรี 1 ดวง
 -          เหรี ยญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 3 ดวง สตรี 9 ดวง
       1.2 ลูกจ้างประจา
 -          ชั้น จ.ช.    บุรุษ 1 ดวง   สตรี - ดวง

     2. รายชื่อผู้ที่ได้ รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจาปี 2549 ดังนี้
เครื่องราชฯ ชั้นตรา ท.ช.
ลาดับ                                             อายุ
         ชื่อ - สกุล        ตาแหน่ ง        ิ
                               ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน              หมายเหตุ
 ที่                                           ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง 7 ดวง
 1 นางสาวสมใจ อนุตราภิบาล        ิ
                    นิตกร 7        สสจ.ระนอง      x    28.11   55.1
 2 นางพรเพ็ญ ประธานวัฒนา       จนท.วิเคราะห์ 8    สสจ.ระนอง      x    26.5   45.7
 3 นางเจษฎาทิพย์ อุ๋ยเล่ งจ๋ วน    พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.กระบุรี          31.7   54.1
 4 นางแววตา ขอจ่ วนเตียว   ๋    พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.สุ ขสาราญ         24.7   45.8
                            26
ลาดับ
      ชื่อ - สกุล          ตาแหน่ ง       ิ
                             ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน               หมายเหตุ
 ที่                                            อายุ
 5 นางณิชชา กุลธรรมประทับ      พยาบาลวิชาชีพ 7 ร.พ.กะเปอร์           23.1     44.7
 6 นางกชพรรณ จันทโชติกล  ุ     พยาบาลวิชาชีพ 7 ร.พ.กระบุรี           23.1     46.15
 7 นางสาวมาลินี ปรีชาพงษ์      พยาบาลวิชาชีพ 7 สสจ.ระนอง            22.7     43.9

 เครื่องราชฯ ชั้นตรา ท.ม.
                                              อายุ
ลาดับที่      ชื่อ - สกุล       ตาแหน่ ง        ิ
                               ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน              หมายเหตุ
                                           ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง 5 ดวง
  1    นางสาวนิรมล อู่เจริญ    พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.กระบุรี       12.7      37.10
  2    นางขวัญใจ บัวขาว      พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.กระบุรี       12.7      35.6
  3    นางกนกอร แสงประดิษฐ์    พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.กระบุรี       12.7      35.4
  4    นางพนารัตน์ ศรีมณี     พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.ละอุ่น        12.7      33.10
  5    นางธัญลักษณ์ ใจดี     พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.กะเปอร์       11.11     40.5
  6           ้
      นางกนกวรรณ คุมเพชร     พยาบาลวิชาชีพ 7    สสอ.เมือง        11.4      35.9

เครื่องราชฯ ชั้นตรา ต.ช.
                                              อายุ
ลาดับที่      ชื่อ - สกุล       ตาแหน่ ง        ิ
                               ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน              หมายเหตุ
                                           ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง - ดวง
  1    นางอรัญญา แสนสี นาม    พยาบาลวิชาชีพ 7    ร.พ.กะเปอร์       17.5      39.9
  2    นางบุญนาค คงวัดใหม่    พยาบาลวิชาชีพ 6    สสอ.กระบุรี       15.11      37.4
  3    นางลัดดา เรื องเดช     จพง.เภสัชกรรม 6    ร.พ.กะเปอร์       15.5      40.7
  4    นางฐานิศา โต๊ะทอง     จพง.เภสัชกรรม 6    สสจ.ระนอง        14.5      38.2
  5    นางอุไรวรรณ พงษ์พานิช   จพง.ทันตฯ 6      ร.พ.ละอุ่น        14.5      34.7
  6    นางกัญญาณัฐ เสริ มทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพ 6                        ย้ายไปเพชรบุรี
เครื่องราชฯ ชั้นตรา ต.ม.
                                               อายุ
ลาดับที่      ชื่อ - สกุล       ตาแหน่ ง        ิ
                               ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน              หมายเหตุ
                                           ราชการ     ตัว
      รับจากกระทรวง 1 ดวง
  1    นางสาวจีรภา ชนะภัย     พยาบาลวิชาชีพ 5 ร.พ.กระบุรี           12.7     33.1
  2    นางนงลักษณ์ ยกย่อง     จพ.สส. 6    สสจ.ระนอง            10.7     43.8
  3             ้
      นางสาวอ้อมจันทร์ คุมตัว  จพ.ทันตฯ 6   สสจ.ระนอง            10.7     31.7
                              27
                                                อายุ
ลาดับที่      ชื่อ - สกุล        ตาแหน่ ง         ิ
                                 ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน           หมายเหตุ
                                             ราชการ ตัว
 4    นางมัณฑรี วิชิต        จพ.สส. 6        สสจ.ระนอง         10.4 42.8
 5    น.ส.ประภาศรี พงษ์สวัสดิ์    จพ.ธุรการ 5      สสจ.ระนอง         10.2 43.4
 6    นางนันทา สงไตรรัตน์      จพ.ธุรการ 5      สสจ.ระนอง         9.9 44.11
 7    นางสาวดวงกมล พันชัง  ่    พยาบาลวิชาชีพ 6    ร.พ.กะเปอร์        7.7    30.8
 8    นางพรประภา เดชศรี       พยาบาลวิชาชีพ 6    ร.พ.สุ ขสาราญ       7.7    30.6
 9    นางสาวอรอุมา แซ่ตน  ั     พยาบาลวิชาชีพ 6    ร.พ.สุ ขสาราญ       7.7    30.2
 10    นางสาวกาญจนา จันทับ      พยาบาลวิชาชีพ 6    รพ.กระบุรี         7.7    30.1
 11    นางอรุ ณรัตน์ วัฒนารถ     นวก.สาธารณสุข 6    สสอ.สุขสาราญ        7.7 29.11
 12    น.ส.จีรนนท์ แซ่อ๋อ       เภสัชกร 6       ร.พ.กระบุรี        7.6    30.2
 13             ั
      น.ส.กุลทรัพย์ ศรี จนทร์ทพั   เภสัชกร 6       ร.พ.สุ ขสาราญ       8.6    30.7 ศึกษาต่อ
 14    นางสาวปิ ยพร ขนอม                                     ย้ายไปนครศรี ฯ
 15                 ั
      น.ส.พรรณทิพย์ กิตติสิริพนธุ์                               ไปช่วยราชการ

เครื่องราชฯ ชั้นตรา จ.ช.
                                                อายุ
ลาดับที่      ชื่อ - สกุล        ตาแหน่ ง         ิ
                                 ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน            หมายเหตุ
                                             ราชการ   ตัว
      รับจากกระทรวง 3 ดวง
 1    นางกรกนก หงษะ         พยาบาลวิชาชีพ 5  สสอ.กระบุรี           10.7   45.1
 2    นางเจริญพร แสงโสมสุ วมล ิ   พยาบาลวิชาชีพ 5  ร.พ.ละอุ่น            10.7   40.9
 3    นางสาวกรรณิการ์ สาระโบก    พยาบาลวิชาชีพ 5  สสอ.กะเปอร์           10.7   31.8
 4    นางทิวาพร อาจสามารถ      พยาบาลเทคนิค 5  ร.พ.กะเปอร์           10.7   31.8
 5    นางสาวสุ นทรี ศิริประทุม    จพง.สสช. 6    สสอ.กระบุรี           10.7   31.2
 6    นางสาวสุ ภาวดี ศรี ทอง     จพง.สสช. 5    สสอ.ละอุ่น            10.7   31.2
 7    นางสาวสุ ลิตา สงัดศรี     จพ.สาธารณสุ ข 6  สสอ.ละอุ่น            10.7    31
 8    นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนภา    จพ.สาธารณสุ ข 6  สสอ.ละอุ่น            10.7    31
 9    นางสาวดวงรัตน์ พลสิ นธุ์    พยาบาลวิชาชีพ 5  ร.พ.กะเปอร์           10.7    31
 10    นางพัลลภา มณี ศรี       พยาบาลวิชาชีพ 5  ร.พ.กะเปอร์           10.7   30.7
 11    นางณัฐณิ ชา ธรรมชาติ      จพ.ทันตฯ 6    สสอ.กระบุรี           10.7   30.1
 12    นางปทุมา เหลียวเจี้ยง     นวก.สาธารณสุข 5 สสอ.กระบุรี            10.7   30.1
 13    นางสาวจุฬารัตน์ ไชยจิโรจ    จพง.สสช. 6    สสอ.ละอุ่น            10.7    30
 14    นางนฤดี ขวัญสมคิด       ผูช่วยทันตแพทย์ 6 ร.พ.กระบุรี
                      ้                        10.4   31.2
 15    นางดรุ ณี เฉลิมวานิชวงศ์                                      ย้าย
 16    นางสาวคนึง รักสอง       พยาบาลวิชาชีพ 5    สสอ.ละอุ่น              จ.18 ร.พ.ระนอง
                           28

                                             อายุ
ลาดับที่     ชื่อ - สกุล      ตาแหน่ ง         ิ
                              ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน          หมายเหตุ
                                          ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง 1 ดวง
  1    นางสุ วพิศ เที่ยงธรรม  จพ.สส. 5      สสอ.กระบุรี          7.7  48.11
  2    นางกฤษณา โสทร      จพง.สสช.5     สสอ.เมือง           7.7  27.1
  3    นางอ้อมจิต พรหมมุนี   จพ.ธุรการ 5    สสจ.ระนอง           7.5  34.11

เครื่องราชฯ ชั้นตรา จ.ช.
                                             อายุ
ลาดับที่     ชื่อ - สกุล      ตาแหน่ ง         ิ
                              ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน          หมายเหตุ
                                          ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง - ดวง
  1    นายพณิ ชเถลิงเกียรติ์   จพง.สสช.5     สสอ.เมือง           10.7  31.11
          ประสิ ทธิ์ เจริ ญ
  2    นายไพศาล กาญจนพยัคฆ์ จพ.เภสัชกรรม 6     ร.พ.กระบุรี          10.7  31.8
  3    นายธนาศักดิ์ ศรี พรหม   จพ.ทันตฯ 5    สสอ.ละอุ่น          10.6  31.4
เครื่องราชฯ ชั้นตรา ต.ม.
                                             อายุ
ลาดับที่     ชื่อ - สกุล      ตาแหน่ ง         ิ
                              ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน          หมายเหตุ
                                          ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง - ดวง
  1    นายประเดิม มณี แดง    จบส. 6       สสอ.เมือง      x    10.7  39.1
  2    นายธันย์ธนัช พูดเพราะ  นวก.สาธารณสุข 5  สสอ.เมือง           7.7  30.9
  3    นายภูวดล สังข์กลุ    พยาบาลวิชาชีพ 5  สสอ.เมือง           7.7  30.1
  4    นายกฤษฎา เขียวเปลื้อง  นายแพทย์ 6                           ย้าย
เครื่องราชฯ ชั้นตรา ต.ช.
                                             อายุ
ลาดับที่     ชื่อ - สกุล      ตาแหน่ ง         ิ
                              ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน          หมายเหตุ
                                          ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง 2 ดวง
  1    นายธีระยุทธ พูลพิทักษ์  จบส. 6       สสอ.เมือง      x    16.11  39.4
  2    นายสุ รินทร์ นักร้ อง  จบส. 7       สสอ.เมือง      x    16.11  38
  3    นายจงรัก จุลสวัสดิ์   จบส. 6       สสอ.ละอุ่น      x    15.5  37.9
  4    นายอัครเดช อามีน     จบส. 6       สสอ.เมือง      x    15.5  35.8
  5    นายสุ รัช วิเศษ     นวก.สาธารณสุข 7  สสอ.เมือง          15.11  37.8
                             29
เครื่องราชฯ ชั้นตรา ท.ช.
                                              อายุ
ลาดับที่     ชื่อ - สกุล        ตาแหน่ ง        ิ
                               ปฏิบัตงานจริง หน.ส่ วน            หมายเหตุ
                                            ราชการ ตัว
      รับจากกระทรวง 2 ดวง
  1    นายสั นติ กาญจนนิยม     นวก.สาธารณสุ ข 8 สสอ.เมือง        x     30.2   50.3
  2    นายอนุรักษ์ อังษานาม    ทันตแพทย์ 8   สสจ.ระนอง             15.7   41.3

      2. ข้ าราชการขอย้ าย/โอน
      1. ด้วยนางสุ จิตรา ขวัญเซ่ง ตาแหน่งพยาบาลเทคนิค 6 สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
    ั
 ปฏิบติราชการจริ งที่สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอกะเปอร์
                  ั
 แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบติราชการที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดระนอง ด้วยเหตุผลเพื่อติดตามสามี
      2. ด้วยนายอัครเดช อามีน ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานสาธารณสุ ข 6
     ั
 ปฏิบติงานที่สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองระนอง
                 ั
 มีความประสงค์ขอโอนไปปฏิบติงานที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตาบลหงาว
 ด้วยเหตุผลเพื่อเป็ นการหาประสบการณ์และกลับภูมิลาเนา ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตาบลหงาว
 มีตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน 2-4/5 รองรับการโอนย้ายดังกล่าว
      มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมติ ั

              ่
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือพิจารณา
       5.1 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
        ้               ้     ั
       มีขอหารื อจากสถานีอนามัยว่า ผูมีสิทธิ บตรประกันสุ ขภาพจากจังหวัดอื่น (ภาคอีสาน)
         ั
 มาทางานที่จงหวัดระนอง มาขอรับบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค เช่น ANC, FP, EPI ในบาง สถานีอนามัย
                                         ่
 คลินิกละประมาณ 8-10 ราย สถานีอนามัยจะเรี ยกเก็บค่าบริ การได้หรื อไม่ ที่ผานมายังไม่ได้เรี ยกเก็บค่าบริ การ
                  ู้   ั      ้     ั
 จึงอาจเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ผมีสิทธิ ดงกล่าวไม่ยายบัตรมาที่จงหวัดระนอง
       ระเบียบของ สปสช. การรับบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคสาหรับบริ การที่มีความต้องการเด่นชัด
                      ู้
 (PP Expressed demand services) กรณี ผมีสิทธิ เข้ารับบริ การ ณ
 หน่วยบริ การที่ไม่ใช่หน่วยบริ การประจาของตนผูรับบริ การต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเอง
                           ้
 ส่ วนกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องส่ งต่อไปรับบริ การยังหน่วยบริ การอื่น ให้ส่งต่อได้ภายในจังหวัดเท่านั้น
 (คู่มือบริ หารงบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2552 หน้า 28-29)

     มติที่ประชุม คณะกรรมการให้ดาเนินการดังนี้
       ้    ั
     1. ผูมีสิทธิ บตรประกันสุ ขภาพจากจังหวัดอื่น มารับบริ การ สร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค (EPI)
 ในสถานบริ การจังหวัดระนองให้บริ การฟรี เพื่อการควบคุมป้ องกันโรคจังหวัดระนอง
                 ้     ้    ั
 แต่สถานบริ การนั้นต้องเชิญชวนผูปกครองให้ยายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพของเด็กมายังจังหวัดระนอง
 (ตามความสมัครใจ)
                             30
         ้    ั
      2. ผูมีสิทธิ บตรประกันสุ ขภาพจากจังหวัดอื่น มารับบริ การ ANC, FP, การรักษาพยาบาล ฯ
ในสถานบริ การจังหวัดระนอง
                      ู้          ั
สถานบริ การที่ให้บริ การต้องเชิญชวนให้ผมารับบริ การย้ายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพจากจังหวัดอื่น มายังจังหวัดระนอง
โดยทาบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกษรและลงทะเบียนให้เรียบร้อย
               ั             ี
   ่
เมือผู้รับบริการดังกล่ าวยินยอมย้ ายสิ ทธิบัตรประกันสุ ขภาพมายังจังหวัดระนอง สถานบริการให้ บริการผู้ป่วยดังกล่ าวฟรี
            ิ
หากผู้รับบริการไม่ ยนยอมย้ ายสิ ทธิบัตรประกันสุ ขภาพมายังจังหวัดระนอง ให้ สถานบริการคิดค่ าบริการตามกาหนด
                                   ู้
      3. สถานบริ การต้องประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดให้ผมารับบริ การจากจังหวัดอื่นที่มาอาศัย
หรื อมาประกอบอาชีพในจังหวัดระนอง ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบติ    ั
           ั
เรื่ องการย้ายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพจากจังหวัดอื่น มายังจังหวัดระนอง ตามโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ด้วย
      หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ กล่าว การย้ายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพของผูมารับบริ การจากจังหวัดอื่น
                                ั          ้
                                         ั
ทาได้ปีละ 2 ครั้ง (ย้ายมาและย้ายกลับได้ในปี เดียวกัน) และสามารถทาการย้ายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพ
โดยลงทะเบียนย้ายสิ ทธิ ได้ที่สถานีอนามัยที่ให้บริ การได้เลย
                         ั
และให้สถานีอนามัยรวบรวมข้อมูลการย้ายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพดังกล่าว ส่ งโรงพยาบาล(CUP) และ CUP
รวบรวมส่ งกลุ่มงานประกันสุ ขภาพ สสจ.ระนอง
              ั
การดาเนินการย้ายสิ ทธิ บตรประกันสุ ขภาพขอให้เร่ งดาเนินการโดยด่วนด้วย
เพราะต้องเสนอเรื่ องไปยังสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณตามค่าหัวประชากร โครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า

ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.
                       นายอนึ่ง     ทรัพย์เอี่ยม  บันทึกรายงานการประชุม
                       นางศิริสุข    พูลผล     ตรวจรายงานการประชุม

								
To top