Borang Tuntutan Elaun Pelajar Latihan Industri

Document Sample
Borang Tuntutan Elaun Pelajar Latihan Industri Powered By Docstoc
					                                        HRPZ/JPA(L)S.175/4/4.2/2012


 BORANG PERMOHONAN ELAUN BAGI PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPTA/IPTS) TAJAAN
     KERAJAAN YANG SEDANG MENJALANI LATIHAN AMALI/PRAKTIKAL DI HRPZ II

A. MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pemohon/Pelajar :
No. Kad Pengenalan :                No. Matriks :          Jantina :
Bangsa :              Agama :               Kewarganegaraan :
Bidang Pengajian :                           Semester :
Tempoh Latihan Amali :                         Masa :
Tempat Latihan (Jabatan/Unit) :
No. Akaun Bank :                            Cawangan Bank:

B. PENGESAHAN OLEH JABATAN/UNIT
Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di bawah adalah benar .
i - Latihan yang dijalankan oleh pelajar ini adalah sebagai satu syarat untuk pelajar berkenaan
   menamatkan pengajiannya ( dilampirkan surat/kenyataan berkenaan )
ii - Pelajar ini adalah di bawah Tajaan Kerajaan dan mendapat Biasiswa/Dermasiswa terus daripada
   ……………………………………………….sebanyak RM………………sebulan/semester/setahun*.
   (dilampirkan bersama salinan surat tawaran dan surat setuju terima biasiswa/dermasiswa tersebut)
iii- Elaun Latihan Amali yang diberi sebelum ini (sekiranya ada) akan ditamatkan sebaik sahaja beliau
   menerima Elaun Latihan Praktikal tersebut.

Saya menyokong/ tidak menyokong permohonan ini.

Tanda tangan pemohon:            Tandatangan & Cop Rasmi Ketua Jabatan:


…………………………………….               ……………………………………….
Nama Pelajar:

Tarikh :………………………              Tarikh :……………..............


C. UNTUK KEGUNAAN UNIT LATIHAN

Adalah disahkan pelajar ini menjalani latihan praktikal/amali seperti maklumat di Bahagian A di atas


Tanda tangan & Cop Pegawai Unit Latihan :                  Tarikh :……………………….

…………………………………..D. UNTUK KELULUSAN PENGARAH HOSPITAL

Diluluskan/Tidak diluluskan*

Tanda tangan & Cop Pengarah :                  Tarikh:…………………………

…………………………………..
SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN ELAUN LATIHAN AMALI

BIL.    PERKARA                         TANDA
1.     Borang permohonan
2.     Salinan Kad Pengenalan
3.     Surat Tawaran Biasiswa/ Dermasiswa
4.     Buku Log/ Punch Card/ Catatan kehadiran
5.     Penyata akaun bank
6.     Salinan surat tawaran penempatan latihan praktikal
      daripada Unit Latihan HRPZ II

Salinan dokumen seperti senarai di atas perlu disahkan oleh Pegawai Penyelia sebelum dikemukakan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:366
posted:5/26/2012
language:
pages:2