SP Fun Acc

Document Sample
SP Fun Acc Powered By Docstoc
					                                                   1


SERVICE PROFILE
กลุ่มงานทันตกรรม

1. บริบท
     กลุ่มงานทันตกรรมเป็ นกลุ่มงานที่ให้บริ การด้านทันตสุ ขภาพ       โดยมีเปาหมายดังนี้
                                            ้          คือ
ให้บริ การด้านส่ งเสริ มและป้ องกันทางทันตกรรม       บาบัดรักษา ฟื้ นฟูอวัยวะในช่องปากและฟัน
รวมถึงการรับส่ งต่อ                                    โดยมีการทางานดังนี้
ระดับปฐมภูมินอกโรงพยาบาลมีการให้บริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพ                ในเด็กประถมศึกษา
โดยค้นหาปั ญหาสภาวะโรคฟันผุ                                   เหงือกอักเสบ
และการรักษาที่เร่ งด่วนจากการตรวจโดยครู อนามัยโรงเรี ยน
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดการโครงการเฝ้ าระวังทางทันตสุ ขภาพในโรงเรี ยนประถมศึกษาอาเภอโพธาราม
และโครงการอบรมครู อนามัยโรงเรี ยน                                  ้
                                                 ผูนานักเรี ยน
เพื่อเป็ นแกนนาในการทากิจกรรมด้านทันตสุ ขภาพในโรงเรี ยน              เมื่อต้องบาบัดรักษาจะส่ งต่อ
เพื่อรักษาโดยอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหิ นปูน ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน โดยมีศูนย์สุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบ จานวน
              ั
13 แห่ง ซึ่ งมีทนตาภิบาลออกให้บริ การ 4 แห่ง หรื อรับการถอนฟัน ขูดหิ นน้ าลาย
ในโครงการเฝ้ าระวังทางทันตสุ ขภาพในโรงเรี ยนประถมศึกษา                     อาเภอโพธาราม
กรณี มีปัญหามากหรื อเร่ งด่วน จะส่ งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพธาราม
     ระดับปฐมภูมิในโรงพยาบาลมีการให้บริ การส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพ
โดยมีกิจกรรมตรวจสุ ขภาพฟั นหญิงมีครรภ์ (ANC) ร่ วมกับกลุ่มงานสู ตินรี เวชกรรม ตรวจสุ ขภาพฟันเด็ก
(WBC)         ร่ วมกับกลุ่มงานกุมารเวชกรรม       มีโครงการตรวจสุ ขภาพในช่องปากเจ้าหน้าที่
โดยโรงพยาบาลโพธารามให้บริ การทางทันตกรรมระดับทุติยภูมิ            ได้แก่     ทันตกรรมทัวไป
                                                     ่
ทันตกรรมเฉพาะสาขา เช่น ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสาหรับเด็ก รักษาคลองรากฟัน
                       ้
ศัลยกรรมช่องปาก เป็ นต้น โดยให้บริ การผูป่วยในตามที่แพทย์ร้องขอ
      ผู้รับบริการส่ วนใหญ่ ได้แก่     กลุ่มหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า       ร้อยละ     51.3
รองลงมาเป็ นกลุ่มผูประกันตน ข้าราชการ และผูเ้ สี ยเงิน ร้อยละ 22.1 21.1 และ 5.4 ตามลาดับ
           ้
โดยส่ วนใหญ่เป็ นโรคฟันผุ รองลงมาคือโรคเหงือกอักเสบ
     ความต้ องการของผู้ป่วยในและนอก ส่ วนใหญ่ คือ ได้รับบริ การตามอาการสาคัญ ด้วยความรวดเร็ ว
ตามมาตรฐานวิชาชีพ            ได้รับข้อมูลการรักษา          และไมตรี จิตในการให้บริ การ
ด้านเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     มีความต้องการเพิ่มจากกลุ่มผูรับบริ การที่กล่าวข้างต้น
                                      ้                คือ
การประสานงานที่ดี มีช่องทางพิเศษในการรับบริ การ
     ประเด็นคุณภาพทีสาคัญ คือ การให้บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพ ปราศจากความเสี่ ยง
               ่
มีแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ                            ้
                                  โดยคานึงถึงความต้องการของผูรับบริ การ
                                                2


ร่ วมกับการเตรี ยมเครื่ องมือให้บริ การตามความเหมาะสม
           ้
และให้ความรู ้ดานทันตสุ ขภาพเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพช่องปากที่ดี
      ความท้าทาย       คือ                          ้
                      การจัดระบบการให้บริ การทันตกรรมเพื่อรองรับผูป่วยจานวนมาก
          ้
ขณะที่จานวนผูให้บริ การน้อย                           และมีพ้ืนที่ให้บริ การมาก
        ู้
โดยเน้นให้ผรับบริ การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีกว่าเดิม จึงใช้การให้บริ การแบบองค์รวม
                          ้                       ้
      จุดเน้ นความเสี่ ยงทีสาคัญ คือ จานวนผูรับบริ การจากโรคฟันผุเป็ นอันดับ 6 ของโรคผูป่วยนอก
                 ่
ปี งบประมาณ 2550 ความเสี่ ยงทางคลินิก ได้แก่ การแพ้ยาชา อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม
โดยความเสี่ ยงทางกายภาพและสภาพแวดล้อมมีระบบ ISO 14001 และ มอก. 18001
                                     ่
ควบคุมซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ยกเว้นร่ างกายสัมผัสเชื้อรา ซึ่งอยูในขั้นตอนระหว่างดาเนินการ
      ทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่ องมือ) ประกอบด้วย ทันตแทย์ 7 คน ทันตาภิบาล 2 คน
ผูช่วยทันตแพทย์ 8 คน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ทาความสะอาดเครื่ องมือ 1 คน
  ้
โดยมีเครื่ องมือดังนี้ ห้องทันตกรรม 8 ห้อง พร้อมด้วยเครื่ องมือกรอฟั น เครื่ องขูดหิ นน้ าลาย
เครื่ องปั่ นอมัลกัม เครื่ องฉายแสง และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการ                                           ่
                                            สิ่ งทีคาดหวังจากกระบวนการ
2.1 ด้ านพัฒนาระบบบริการทันตกรรมให้ มีคุณภาพ
        ้
1. การเตรี ยมผูรับบริ การ                                   ้
                                            1. ผูรับบริ การได้รับการอธิ บายข
                                              ้
                                            2. ผูรับบริ การได้รับความรู้ทางท

2. การประเมินและวินิจฉัยโรค(ซักประวัติ การส่ งถ่ายภาพรังสี การวินิจฉัยโรค)         ้
                                            1. ผูรับบริ การได้รับการประเมิน
3. การวางแผนการรักษา                                  1. ผูรับบริ การได้รับข้อมูลเกี่ยวก
                                               ้
4. การรับบริ การทันตกรรม                                    ้
                                            1. ผูรับบริ การได้รับบริ การที่มาต

5. การติดตามผลการรักษา                                    ้
                                            1. ผูรับบริ การไม่เกิดภาวะแทรกซ
                                              ้
                                            2. ผูรับบริ การและญาติได้รับคาแ
                 ้
2.2 ด้ านพัฒนาบริการส่ งเสริ มและปองกันเกี่ยวกับทันตสุ ขภาพตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
กระบวนการ                                      ่
                                       สิ่ งทีคาดหวังจากกระบวนการ
                                              3


1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
1.1จัดกิจกรรมส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ณ คลินิก ANC        1.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจ
1.1.1 ตรวจสุ ขภาพช่องปากทุกบ่ายวันพฤหัสบดี                     1.2
      ั
1.1.2 ให้ทนตสุ ขศึกษาทุกบ่ายวันพฤหัสบดี                      หญิงตั้งครรภ์มีความรู ้และความเ
1.1.3 ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่ วมโครงการ          1.3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริ การทา
2. กลุ่มอายุ 0- 6 ปี
2.1 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพในกลุ่มเด็กอายุ 0-3 ปี ณ คลินิก WBC         ้
                                          1. ผูปกครองเด็กได้รับความรู ้ใน
       ั      ู้
2.1.1 ให้ทนตสุ ขศึกษาแก่ผปกครองเด็ก
2.1.2 แจกแปรงสี ฟัน
2.1.3 แจกน้ ายาฟูลออไรด์
2.1.4 ตรวจสุ ขภาพช่องปากในเด็กอายุ 9 เดือน - 1 ปี ครึ่ ง
     ้
3. กลุ่มเปาหมายอายุ 6- 12 ปี
3.1 โครงการเฝ้ าระวังในโรงเรี ยนประถมศึกษา ดังนี้                 1. เด็กนักเรี ยนที่มีปัญหาระดับเร
  3.1.1 ถอนฟัน
  3.1.2 ขูดหิ นน้ าลาย
        ั
  3.1.3 ให้ทนตสุ ขศึกษา
3.2 โครงการเคลือบหลุมร่ องฟันเด็กนักเรี ยนชั้น ป. 1 และ ป. 3            1. นักเรี ยนชั้น ป. 1 และ ป. 3 ได


กระบวนการ                                         ่
                                          สิ่ งทีคาดหวังจากกระบวนการ
4. กลุ่มผู้สูงอายุ
4.1 โครงการฟันเทียมพระราชทาน                              ้
                                         1. ผูสูงอายุที่ยากจนได้รับบริ การ
5. กลุ่มผู้รับบริการและญาติ
     ั
5.1 ให้ทนตสุ ขศึกษาขณะรอรับบริ การโดยการฉายวิดิทศน์ ั                  ้
                                         1. ผูรับบริ การและญาติได้รับควา
                 ้
2.3 ด้ านพัฒนาบริการส่ งเสริ มและปองกันเกี่ยวกับทันตสุ ขภาพโดยร่ วมกับหน่ วยงานเอกชน
1. ชมรมคนรักฟัน
1.1 กิจกรรมประจาปี ของชมรมคนรักฟัน                        1. ส่ งเสริ มความรู ้และทักษะการด
2. โครงการรณรงค์ ลดการบริโภคหวาน (อ่ อนหวาน)
2.1                                        1. รณรงค์ลดการบริ โภคหวาน
ให้ความรู ้เรื่ องการลดบริ โภคหวานแก่หญิงตั้งครรภ์ในคลินิกในหญิงตั้งครรภ์ในคลินิก
ANC
                                             4
     ั
3.ตัวชี้วดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)

เครื่องชี้วด ั                       ้
                             เปาหมาย (%)   ความถี่  2548    2549    255
2.1 ด้ านพัฒนาระบบบริการทันตกรรมให้ มีคุณภาพ
2.1.1 คลินิก
1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 1.1 ศัลยกรรม                      ≤1%       ทุกเดือน 1 ราย     1 ราย    0
 1.2 การรักษาคลองรากฟัน                 ≤1 %       ทุกเดือน 1 ราย     0      0
2. อัตราการกลับมารักษาซ้ า
 2.1 การอุดฟัน                      ≤ 1%       ทุกเดือน  1 ราย    1 ราย    1 รา
 2.2 การรักษาคลองรากฟัน                 ≤1 %       ทุกเดือน  1 ราย    1 ราย    1 รา
 2.3 ทันตกรรมประดิษฐ์                  ≤1 %       ทุกเดือน  1 ราย    1 ราย    1 รา
      ั
เครื่องชี้วด                        ้
                             เปาหมาย (%)   ความถี่  2548    2549    255
2.1.2 การให้ บริการ
1. อัตราความพึงพอใจ                    80 %       ทุก 6   90.8    85     93.2
                                      เดือน
2. จานวนข้อร้องเรี ยน                   ≤1%       ทุกเดือน  7 เรื่ อง  5 เรื่ อง  5 เร
3. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย                  41.25 นาที    ทุก 6   -      -      41 น
                                      เดือน
4. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน             กาลังดาเนินการ  ทุกเดือน  -      -      -
2.1.3 กายภาพ
     ่         ั
1.เนื้อเยือบาดเจ็บขณะปฏิบติงาน               ≤1%      ทุกเดือน  1 ราย    0      0
2.ร่ างกายสัมผัสรังสี                    ≤1%      ทุกเดือน  0      0      0
3. สายตาเมื่อยล้า                      ≤1%      ทุกเดือน  0      0      0
4. กล้ามเนื้อหลังไหล่เมื่อยล้า               ≤1%      ทุกเดือน  0      0      0
5. แก้วหูได้รับอันตราย                   ≤1%      ทุกเดือน  0      0      0
6. ร่ างกายสัมผัสเชื้อโรค                  ≤1%      ทุกเดือน  0      0      0
7. ร่ างกายสัมผัสเชื้อรา                  ≤ 30 %     ทุกเดือน  30     30     80
                 ้
2.2 ด้ านพัฒนาบริการส่ งเสริ มและปองกันเกี่ยวกับทันตสุ ขภาพตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
1.จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ร่วมโครงการ             600 คน/ ปี   ทุกปี   404     502     628
                                                 5


2.จานวนผูปกครองและเด็กที่ร่วมโครงการ WBC
         ้                           300 คน/ ปี    ทุกปี  218      214   308
3.จานวนนักเรี ยนที่มีปัญหาระดับเร่ งด่วน ได้รับการแก้ไข        800 คน/ ปี    ทุกปี  232      343   594
4.     จานวนนักเรี ยนชั้นป.     1      และ      3 500 คน/ ปี    ทุกปี  664/51 662/51     487
ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่ องฟั น                                 โรงเรี ยน โรงเรี ยน  โรง
       ้
5.จานวนผูสูงอายุที่เข้าร่ วมโครงการฟันเทียม              80 คน/ ปี    ทุกปี  80       80   80
        ้
6.จานวนผูป่วยและญาติที่ได้รับทันตสุ ขศึกษา               ร้อยละ50     ทุกปี  7,063     8,105  16,2
                                      ้
                                    ของผูรับบริ การ
                   ้
2.3 ด้ านพัฒนาบริการส่ งเสริ มและปองกันเกี่ยวกับทันตสุ ขภาพโดยร่ วมกับหน่ วยงานเอกชน
1. จานวนสมาชิกชมรมคนรักฟัน                       200 คน      ทุกปี  240      250   280
2.จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจฟันได้รับความรู ้เรื่ องการลดบริ โภคหวาน 400 คน/ ปี     ทุกปี  404      502   628
                 ่      ้
4.กระบวนการหรือระบบงานเพือบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพ
              ่
     4.1 ระบบงานทีใช้ อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพทีเ่ สร็จแล้ ว)
                                           ั
1.รายงานวิจัยเรื่องความสั มพันธ์ ระหว่างภาวะปริทันต์ อักเสบในหญิงตั้งครรภ์ กบภาวะทารกแรกเกิดนาหนั    ้
กตัวน้ อยกว่า                2,500         กรัม       (ไพรัช      ตั้งยิงยง.
                                                      ่
                  ั ั              ั
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะปริ ทนต์อกเสบในหญิงตั้งครรภ์กบภาวะทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500
กรัม. วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2550)
     หลักการและเหตุผล     เนื่องด้วยข้อมูลของกรมอนามัย ซึ่งรายงานในปี พ.ศ. 2535 พบว่า
                         ่
ประเทศไทยมีทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อยอยูร้อยละ 9.4 ใน ในปี 2544-2546 คิดเป็ นร้อยละ 8.9 8.8 และ 8.9
ตามลาดับ และในปี พ.ศ. 2546 พบถึง ร้อยละ 10.03 ทุกภาคยังไม่สามารถลดปั ญหาลงได้ตามเป้ าหมาย
จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าปั จจัยเสี่ ยงของการเกิดทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อยเกี่ยวข้องกับสถานะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา ทางานหนักขณะตั้งครรภ์ อายุมารดาน้อยกว่า 18 ปี หรื อมากกว่า 35 ปี เป็ นต้น
     วัตถุประสงค์ หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะปริ ทนต์อกเสบในหญิงตั้งครรภ์กบภาวะทารกแรก
                                  ั ั            ั
เกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม
     กระบวนการคุณภาพ เป็ นการศึกษาแบบมีกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมในมารดาหลังคลอด ใน
โรงพยาบาล 5 แห่ง จานวน 379 ราย โดยเป็ นกลุ่มศึกษา 147 คน กลุ่มควบคุม 232 คน
          ้ ั
โดยไม่รวมผูที่ต้ งครรภ์แฝด สู บบุหรี่ เป็ นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรื อเป็ นโรคของต่อมไธรอยด์
                                ั
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ร่ วมกับการตรวจสภาวะปริ ทนต์มารดา ดาเนินหลังการคลอดไม่เกิน 48 ชัวโมง        ่
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยใช้ logistic regression analysis การทดสอบเป็ นแบบสองทาง
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
     ผลลัพธ์
            ั ั
     โรคปริ ทนต์อกเสบเป็ นปั จจัยเสี่ ยงของภาวะทารกน้ าหนักน้อยแรกคลอดในมารดาที่อายุนอยกว่า 20้
                                              6


                    ั                       ้
ปี และนาผลจากการศึกษาไปใช้พฒนาร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพสู ตินรี เวช โดยนัดผูป่วยตั้งครรภ์ที่มีฟันผุ
      ั
โรคปริ ทนต์ รับบริ การทางทันตกรรม ในไตรมาสที่ 2
2.
รายงานวิจัยเรื่องความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ และการปฏิบัติตนด้ านทันตสุ ขภาพของผู้ป่วยโรคเบา
หวาน                      โรงพยาบาลโพธาราม (มัลลิกา        สมพร.
                        ั            ้
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และการปฏิบติตนด้านทันตสุ ขภาพของผูป่วยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลโพธาราม. วิทยาสารทันตสาธารณสุ ข ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551)
      หลักการและเหตุผล                            ้
                    เนื่องด้วยโรคเบาหวานเป็ นโรคอันดับ 5 ของผูป่วยนอกที่มารับบริ การ
ณ โรงพยาบาลโพธาราม ต่อเนื่อง 3 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ งโรงพยาบาลโพธาราม
                                   ู้
ร่ วมกับศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน 3 แห่ง มีผป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัย
                                        ้
และมารับบริ การจานวน 2,600 คน โดยรับบริ การที่คลินิกเบาหวานแผนกผูป่วยนอกทุกวันพุธเฉลี่ยวันละ
            ้                            ่
200 คน และพบว่าผูป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอยูในเกณฑ์ดี (70-140 มก/ดล)
คิดเป็ นร้อยละ 43 ซึ่ งต่ากว่าเกณฑ์ตามที่โรงพยาบาลไว้ร้อยละ 50 (เพ็ญศรี ควรนิยม
.รายงานทีมงานสหสาขาวิชาชีพโรคเบาหวาน.
การเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ 2550.โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี )
                                      ั
      วัตถุประสงค์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการปฏิบติตนด้านทันตสุ ขภาพของผูป่วย   ้
โรคเบาหวาน
                                       ้
      กระบวนการคุณภาพ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยศึกษาในผูป่วยโรคเบาหวานจานวน 44 คน
ที่มารับบริ การคลินิกเบาหวาน        โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2551
โดยใช้แบบสอบถามร่ วมกับการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความรู้และการปฏิบติตนด้านทันตสุ ขภาพของผูป่วยโรคเบาหวาน
               ั              ้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ด้วยสถิติไคว์สแควร์ (chi-square test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ
0.05
      ผลลัพธ์
        ้
      1.ผูป่วยไม่ทราบภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานต่อสุ ขภาพช่องปาก
ด้านโรคเบาหวานเสี่ ยงต่อน้ าลายลดลงและการติดเชื้อราในช่องปาก (ร้อยละ 81.8)
      2.    ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบติตนในการดูแลสุ ขภาพช่องปากของผูป่วยโรคเบาหวาน
                           ั                ้
     ้      ั
พบว่าผูป่วยไม่ปฏิบติตนในการดูแลสุ ขภาพช่องปาก
         ้
โดยเฉพาะผูป่วยที่มีฟันควรตรวจสุ ขภาพช่องปากทุก 6 เดือน (ร้อยละ 81.8)
                                               ้
      3.ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการรับบริ การทันตกรรมกับความรู ้เรื่ องทันตสุ ขภาพในผูป่วยโรคเ
บาหวาน พบว่า
                                                7


           3.1จานวนครั้งการรับบริ การทันตกรรม
          ั
มีความสัมพันธ์กบความรู ้เรื่ องระดับน้ าตาลในเลือดก่อนถอนฟันหรื อทาศัลยกรรมช่องปาก (p= 0.026)
และโรคเบาหวานเสี่ ยงต่อการเกิดโรคฟั นผุ (p=0.012)
           3.2การรับบริ การทันตกรรมในระยะเวลา                        6
              ั
เดือนมีความสัมพันธ์กบการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดก่อนถอนฟั นหรื อทาศัลยกรรมช่องปาก (p= 0.043)
                              ั           ้
    4.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และการปฏิบติตนทางทันตสุ ขภาพในผูป่วยเบาหวาน พบว่า
           4.1ความรู้เรื่ องการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดก่อนรับบริ การถอนฟันหรื อศัลยกรรมใน
         ้                               ั
ช่องปาก และผูป่วยที่มีฟันควรตรวจสุ ขภาพช่องปากทุก 6 เดือนสัมพันธ์กบการปฏิบติ (p=0.017 และั
0.042 ตามลาดับ)
                                       ั
           4.2การพบทันตแพทย์เมื่อมีเชื้อราในช่องปากสัมพันธ์กบความรู ้เรื่ องการตรวจระดับน้ าต
                                    ้
าลในเลือดก่อนถอนฟันหรื อทาศัลยกรรมช่องปาก (p=0.031) ผูไม่มีฟันควรตรวจสุ ขภาพช่องปากทุก 1 ปี
(p=0.008) โรคฟันผุ (p=0.000) และโรคปริ ทนต์ (p=0.024) ั
                        ั
    จึงนาผลจากการศึกษาไปใช้พฒนาร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม
                         ้            ้
โดยกาลังดาเนิ นการให้มีตรวจฟันในผูป่วยที่มีฟัน ทุก 6 เดือน ผูป่วยที่ไม่มีฟันทุก 1 ปี
3. การซ้ อมแผน CPR (99)
    หลักการและเหตุผล         เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการแพ้ยาชา
               ้
และภาวะฉุกเฉินของผูป่วยโรคทางระบบอื่น
    วัตถุประสงค์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการป้ องกันความเสี่ ยงจากการแพ้ยาชา
                ้
และภาวะฉุกเฉินของผูป่วยโรคทางระบบอื่น
    กระบวนการคุณภาพ จัดทาขั้นตอนการ CPR เขียน flow chart ฝึ กซ้อม CPR
ทบทวนขั้นตอนการ CPR
    ผลลัพธ์         มีการฝึ กซ้อมการ CPR เป็ นระยะ
4. พัฒนาระบบทาความสะอาดเครื่องมือ
    หลักการและเหตุผล
    ในอดีตห้องทาความสะอาดเครื่ องมือรวมกับห้องเก็บเครื่ องมือปราศจากเชื้ อ ทาให้เกิดการปนเปื้ อน
การติดเชื้อหลังการทาหัตถการ และการเข้าถึงเครื่ องมือเป็ นไปโดยยาก
    วัตถุประสงค์ แยกบริ เวณปนเปื้ อนกับห้องเก็บเครื่ องมือปราศจากเชื้ อออกจากกัน
    กระบวนการคุณภาพ แยกห้องทาความสะอาดเครื่ องมือ กับห้องเก็บเครื่ องมือสะอาด
จัดทิศทางการเข้าออกเครื่ องมือให้เป็ นทางเดียว
                    ่
จัดเส้นทางเข้าออกเครื่ องมือไม่ผานการฆ่าเชื้อไม่ให้สวนทางกับทางเข้าเครื่ องมือปราศจากเชื้อ
             ่
ห้องเก็บเครื่ องมือที่ผานการฆ่าเชื้อโดยเป็ นตามมาตรฐานงานปราศจากเชื้ อ
                                                     8


      ผลลัพธ์       การเข้าถึงเครื่ องมือเป็ นไปโดยสะดวก
ภาวะแทรกซ้อนหลังการถอนฟันลดลงดังนั้นจึงคงสภาพระบบเดิม                        ให้ดาเนินต่อไป
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                        ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถานที่
จากการแก้ปัญหาเชื้อราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
5. คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
      หลักการและเหตุผล               ้
                     เนื่องด้วยมีขอเสนอแนะให้เปิ ดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ
เพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริ การต่อผูประกันตน ้                         ้
                                                   ผูใช้สิทธิ เบิกได้
และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลต่อผูประกันตน      ้
                                          ้
      วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริ การทางทันตกรรม ต่อผูประกันตน และผูใช้สิทธิ เบิกได้ ้
      กระบวนการคุณภาพ เปิ ดให้บริ การทันตกรรมนอกเวลาราชการวันจันทร์ -พฤหัส ตั้งแต่เวลา
               ั                   ้
16.30-20.30 น. โดยมีทนตแพทย์ให้บริ การวันละ 1 คนต่อผูรับบริ การ 8 คน ทันตาภิบาลให้บริ การวันละ 1
     ้
คนต่อผูรับบริ การ 5 คน
      ผลลัพธ์            ้
                จานวนผูรับบริ การเพิ่มขึ้น เรี ยงลาดับจากปี พ.ศ. 2548 - 2550
                              ่
6. ช่ องทางพิเศษให้ บริการทันตกรรมแก่เจ้ าหน้ าทีในโรงพยาบาล
      หลักการและเหตุผล       เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีภาระงานมาก
ทาให้ไม่สามารถมารับบริ การทันตกรรมโดยสะดวก
      วัตถุประสงค์
          เพื่อเพิมช่องทางการให้บริ การทางทันตกรรมต่อเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกระบวนการคุณภา
              ่
      พ    จัดคิวการรับบริ การทันตกรรมพิเศษโดยนัดให้ช่วงเช้าจานวนวันละ 4 คน
      ผลลัพธ์                                        ้
                เจ้าหน้าที่พึงพอใจ โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริ การภายใน
โดยมีผลเรี ยงลาดับจากปี พ.ศ. 2548 - 2550
                    ่
      4.2 การพัฒนาคุณภาพทีอยู่ระหว่างดาเนินการ
          ้
1. ใส่ ใจช่ องปากปองกันฟันผุ
      หลักการและเหตุผล                                ้
                     เนื่องจากโรคฟันผุเป็ นโรคอันดับ 6 ของโรคผูป่วยนอก ปี งบประมาณ
2550 ดังนั้นจึงควรมีการส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพ เพื่อป้ องกันโรคฟันผุที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ
                          ้
      วัตถุประสงค์ เพื่อลดจานวนผูรับบริ การจากโรคฟันผุ              ที่รับบริ การ         ณ
กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาล
      กระบวนการคุณภาพ
      พัฒนาบริ การส่ งเสริ มและป้ องกันเกี่ยวกับทันตสุ ขภาพตามแผนปฏิบติงานประจาปี และร่ วมกับหน่วย
                                           ั
งานเอกชน
                                                9


     ผลลัพธ์
     ตามตัวชี้วดของพัฒนาบริ การส่ งเสริ มและป้ องกันเกี่ยวกับทันตสุ ขภาพตามแผนปฏิบติงานประจาปี แ
            ั                                 ั
ละร่ วมกับหน่วยงานเอกชน
2. ส่ งเสริมผู้เข้ าคิวรักษารากฟันใส่ ใจสุ ขภาพช่ องปาก
     หลักการและเหตุผล                                   ู้
                   มีจานวนผูเ้ ข้าคิวรอรับบริ การรักษารากฟัน 300 คน ขณะที่มีผให้บริ การ
          ู้                         ู้ ้
1คน ดังนั้นมีผได้รับการรักษาคลองรากฟันปี ละ 80 คน จึงต้องมีผตองเข้าคิวรอรับบริ การต่อ 220 คน
     วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู้ ข้าคิวรักษารากฟันตระหนักถึงความสาคัญดูแลสุ ขภาพช่องปาก
     กระบวนการคุณภาพ ผูเ้ ข้าคิวรักษารากฟันอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหิ นน้ าลายให้เรี ยบร้อยก่อน
               ้
เข้าคิวรักษารากฟัน โดยผูที่มีอาการรักษาโดยการบาบัดฉุ กเฉิน
     ผลลัพธ์       ระยะเวลารอรับบริ การรักษารากฟันเหลือ 3 เดือน หลังรักษาโดยการอุดฟัน
ถอนฟัน ขูดหิ นน้ าลายเรี ยบร้อยแล้ว

5.แผนการพัฒนาต่ อเนื่อง
    5.1 พัฒนาระบบการทาให้ปราศจากเชื้ออย่างต่อเนื่ อง
    5.2 พัฒนางานส่ งเสริ มป้ องกันทันตสุ ขภาพทุกกลุ่มเป้ าหมายให้ครบวงจร

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:42
posted:5/26/2012
language:Thai
pages:9