GEMEENTERAAD 28/04/2008 by 6Mh87nj

VIEWS: 8 PAGES: 26

									GEMEENTERAAD 28/04/2008

Aanwezig: Deneyer Luc,               burgemeester
     Willem Dirk,Krikilion Christian,Flamant Marleen,
     Debleser Michel             schepenen
     Daubie Patrick,Denaeyer Melanie,Delbaer Katrien,
     Lescrève Martine,Verhofstadt Henk,
     Vanderkelen Marie-Elise         raadsleden
     Hemmerechts Monique           gemeentesecretaris


De burgmeester vraagt 1 minuut stilte n.a.v. het overlijden van een
OCMW.personeelslid nl.Bure Jeannette

Het verslag van de vorige zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.


OPENBARE ZITTING


1.GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008-2013 TUSSEN
VLAAMS GEWEST MET NAME MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
ENERGIE LEEFMILIEU EN NATUUR.


De gemeenteraad,

Gelet op het feit dat de Vlaamse regering op 21 december 2007 de
samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 heeft goedgekeurd;

Gelet op het feit dat als de gemeente principieel deze samenwerkingsovereenkomst
ondertekent zij zich engageert vanaf het jaar van de intekening tot het einde van de
looptijd van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 jaarlijks een
ondertekeningsformulier in te dienen waarin ze aangeeft welke onderdelen ze dat
jaar wenst uit te voeren;

Gelet op het feit dat het Vlaamse gewest zich ertoe verbindt in functie van de
beschikbare middelen op de begroting subsidies zoals beschreven in de
samenwerkingsovereenkomst toe te kennen waarbij voorrang wordt gegeven aan de
basis ;

Gelet op het advies van de MAR;

Besluit met 11 ja stemmen

Artikel 1:  Principieel de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest
       vertegenwoordigd door de Vlaamse regering ,waarvoor optreedt de
       Vlaamse minister van openbare werken,energie,leefmilieu en
       natuur,hierna genoemd het Vlaamse gewest te ondertekenen.
       Deze is van toepassing vanaf het jaar van intekening tot het einde van
       de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.

Artikel 2:  Jaarlijks een ondertekeningsformulier in te dienen waarin de gemeente
       aangeeft welke onderdelen ze dat jaar wenst uit te voeren.

Artikel 3:  De evaluatie en uitbetaling te laten geschieden volgens de bepalingen
       van de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 4:  De subsidies van het Vlaamse gewest te laten uitbetalen op
       rekeningnummer 091-0001348-19 en daarbij voorrang te verlenen aan
       de basis .
2.GOEDKEURING TOETREDING TOT LOKAAL PACT MET DE VLAAMSE
REGERING.

De gemeenteraad,

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 1 februari 2008 waarin de
krijtlijnen van het lokaal pact met de gemeenten zijn vastgelegd;

Overwegende dat de Vlaamse regering in het kader van het lokaal pact met de
gemeenten volgende engagementen aangaat:

1.In 2008 zal de Vlaamse regering overgaan tot de overname van uitstaande
leningschulden van gemeente en/of OCMW’s voor een maximaal bedrag van 612
miljoen euro.

De vaststelling van de over te nemen schulden gebeurt in overleg tussen de
gemeente en/of het OCMW van die gemeente, en het departement financiën en
begroting van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap,op voorstel van de
gemeente.

Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan
schulden van de gemeente en het OCMW samen 100 euro per inwoner.Voor de
bepaling van het aantal inwoners per gemeente geldt het aantal op j januari 2007
zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 6 augustus 2007.

De operatie schuldovername zal worden voorbereid in een werkgroep bestaande uit
het departement financiën en begroting van het ministerie van de Vlaamse
gemeenschap,de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten en de banken.De
minister bevoegd voor financiën en begroting zal hiertoe het initiatief nemen.

In het kader van de maatregel schuldovername wordt erop toegezien dat de
gezamenlijke schuld van de gemeenten in 2008 op macroniveau niet zal aangroeien.
2. De Vlaamse regering zal de in het decreet met betrekking tot het Vlaams
gemeentefonds voorziene aanvullende dotatie van 83 miljoen euro ter compensatie
van de afschaffing van de Elia-taks als volgt verhogen:
- in 2008 een verhoging met 25 miljoen euro tot 108 miljoen euro
- in 2009 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro ( te indexeren)
- in 2010 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te indexeren)

De verdeling van de bijkomende middelen onder de gemeenten die toetreden tot het
globaal pact gebeurt in overeenstemming met hun decretaal voorziene aandeel
(percentage) in de aan,vullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de
Elia -taks.

Na 2010 zal de totale Elia-compensatie minstens 83 miljoen euro bedragen (te
indexeren)

3.De Vlaamse regering zal nieuw materiaal en outillage vrijstellen van onroerende
voorheffing.De Vlaamse regering zal de gemeenten en provincies voor 100 %
compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing
tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing op nieuw materieel en
outillage.Het totaal bedrag van deze maatregel wordt geraamd op
75 miljoen euro in 2013,waarna de maatregel opnieuw zal worden geëvalueerd.

De compensatie voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materiaal
en outillage wordt individueel per gemeente en provincie berekend rekening houdend
met de reële en individuele inkomstenderving.

Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal
inkomen in aanmerking genomen worden dat ingevolge de nieuwe maatregel wordt
vrijgesteld.Het gedeelte van het kadastraal inkomen dat vrijgesteld is ingevolge reeds
bestaande maatregelen wordt niet mee in aanmerking genomen.Met andere
woorden: het gedeelte van het kadastraal inkomen dat de drempelwaarde,bepaald
op 1 januari 1998,niet overschrijdt zal de basis vormen voor de compensatie.

De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde
opcentiemen.

De compensatie zal niet mee evolueren met de indexatie van de kadastrale
inkomens ,gelet op de bestaande feitelijke desindexatie van de kadastrale inkomens
van materiaal en outillage.
4. De Vlaamse regering zal voor lage energie-en zeer lage energiewoningen een
vermindering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien jaar.De
verminderingen worden als volgt bepaald:

-  lage energiewoningen (max E60) :een vermindering van 20 %
-  lage energie niet-residentiële gebouwen (max E70): eenvermindering van 20 %
-  zeer lage energiewoningen en- gebouwen (max E40):een vermindering van 40 %

De Vlaamse regering zal de gemeenten en provincies voor 100 % compenseren voor
de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze
vermindering.Het totaal bedrag van deze matregel bedraagt 10 miljoen euro op
kruissnelheid.

De compensatie voor de vermindering van onroerende voorheffing wordt individueel
per gemeente en provincie berekend rekening houdend met de reële en individuele
inkomstenderving.
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal
inkomen in aanmerking genomen worden dat ingevolge de maatregel wordt
vrijgesteld.

De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde
opcentiemen en met de indexatie van de kadastrale inkomens.

5.Het Vlaams gewest zal via Aquafin een groter aandeel van de kosten,verbonden
aan de nog te leveren rioleringsplannen ,op zich nemen.

Na beraadslaging,

Besluit:


Artikel 1:  De gemeente Bever treedt toe tot het lokaal pact met de Vlaamse
       regering dat door de Vlaamse regering definitief werd uitgetekend bij
       beslissing van 1 februari 2008.

Artikel 2:  De gemeente stemt in met de overname door de Vlaamse regering van
       schulden van de gemeente en/of het OCMW van haar gemeente voor
       een bedrag van 100 euro per inwoner,onder de voorwaarden
       uiteengezet in het schrijven van 21 maart 2008 van de Vlaamse
       minister van Binnenlands bestuur ,stedenbeleid, wonen en
       inburgering.Het college van burgmeester en schepenen staat in voor
       de nader uitvoering van de overname,onder de voorwaarden bepaald in
       het voormeld schrijven.
Artikel 3:  De gemeente verbindt zich tot het nemen van volgende maatregelen
       inzake fiscaliteit:

    1. de forfaitaire huisvuilbelasting zoals ze vandaag bestaat op 1/01/2009
     af te schaffen.
    2. geen nieuwe forfaitaire belasting meer in te voeren
    3. de geleden inkomensderving aan te vullen met de verhoging van de prijs
     van de huisvuilzakken zodat het principe “ de vervuiler betaalt” ingevuld
     wordt.
3. AANDUIDING GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VOOR ALGEMENE
VERGADERING VAN INTERGEM DD.24/06/2008


De gemeenteraad,


Gele op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM, Intercommunale
vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen;


Gelet op het feit dat de deelnemende gemeente wordt opgeroepen deel te nemen
aan de algemene vergadering van INTERGEM op 24 juni 2008 die plaatsheeft in
hotel Serwir te Sint-Niklaas dit per aangetekend schrijven van 21 maart 2008;

Gelet op het artikel 44,1° en 3° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking ,waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure
met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Besluit met 11 ja stemmen

Artikel 1:  De heer Deneyer Luc aan te duiden als vertegenwoordiger van de
       gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens
       jaarvergadering van INTERGEM op 24 juni 2008.

Artikel 2:  De heer Debleser Michel aan te duiden als plaatsvervangend
       vertegenwoordiger .
Artikel 3:  Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de
       uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en onder meer
       kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
       vereniging INTERGEM ,ter attentie van het secretariaat p/a
       Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
4.GOEDKEUREN AGENDA VAN DE ALGMENE VERGADERING VAN INTERGEM
DD.24/06/2008.
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging INTERGEM;

Gelet op het feit dat de deelnemende gemeente wordt opgeroepen deel te nemen
aan de algemene vergadering van INTERGEM op 24 juni 2008 die plaats heeft in
hotel Serwir te Sint-Niklaas dit per aangetekend schrijven van 21 maart 2008;

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de gemeente
overgemaakt werd;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;

Gelet op artikel 65 van voornoemd decreet dat stipuleert dat in de opdrachthoudende
verenigingen de jaarrekeningen vastgesteld worden door de algemene vergadering
in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het
verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor;

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van IGAO dd. 26 november 2007 ervoor
geopteerd heeft om aan de deelnemende gemeenten voor te stellen om vanaf
1 januari 2009 de activiteit aardgas (van IGAO) onder te brengen en verder te zetten
in de bestaande Vlaamse gemengde distributienetbeheerders IMEA (6 gemeenten),
Intergem (2 gemeenten) en Iveka (21 gemeenten);

Overwegende dat het de bedoeling is op deze wijze de dienstverlening naar de
klanten en gemeenten te versterken door op het grondgebied van de IGAO-
gemeenten uit de Antwerpse regio het elektriciteits- en gasdistributienetbeheer
(waarbij voornoemde vier opdrachthoudende verenigingen betrokken zijn) bij één
netbeheerder, hetzij IMEA, hetzij INTERGEM, hetzij IVEKA, (naargelang de
gemeente) samen te brengen (zoals dit sinds lang in de meeste gemeenten in het
Vlaamse Gewest het geval is);

Overwegende dat deze integratie voor de elektriciteits- en gasafnemers zal
resulteren in een duidelijker profiel van de netbeheerder en voor de deelnemende
steden/gemeenten in een sterke administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het feit dat deze groepering van het gemengde elektriciteits- en
gasnetbeheer in het Antwerpse onder meer in de hand gewerkt wordt door de door
de overheid en regulatoren opgelegde regelgeving die het elektriciteits- en
gasnetbeheer in eenzelfde optiek behandelt (marktwerking, tarifering, investeringen,
financiering, winstverdeling, openbaredienstverplichtingen, toezicht);

Gelet op het feit dat de voorgestelde integratie eveneens het sluitstuk is van een
jarenlange evolutie waarbij op het terrein al sinds lang een praktische organisatie
uitgebouwd werd die gemeenschappelijk is voor het elektriciteits- en
gasdistributienetbeheer, zowel op het vlak van de exploitatie, de benadering van de
klanten als de bestuurlijke werking;

Gelet op de rationalisatie van de exploitatie en het beheer van de netactiviteit n.a.v.
de creatie van Eandis cvba en de afspraken hieromtrent tussen alle betrokken
netbeheerders en hun deelnemers;

Gelet op de door de aan IGAO deelnemende gemeenten genomen raadsbesluiten in
de loop van december 2007/januari 2008 waarbij nagenoeg alle gemeenten reeds
hun principiële goedkeuring hebben gehecht aan de voorgenomen integratie van de
activiteit gas op het grondgebied van de gemeente van de opdrachthoudende
vereniging IGAO in de bestaande Vlaamse gemengde distributienetbeheerder
Intergem, met behoud van alle huidige rechten en verplichtingen met betrekking tot
het elektriciteits- en gasdistributienetbeheer, van elke deelnemer die zal meegaan in
de integratie zoals voorgesteld;

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van IGAO op 25 februari 2008 aan de hand
van de inventaris van de genomen raadsbesluiten geoordeeld heeft dat het
rationalisatie-opzet en de neutraliteit van alle betrokken deelnemers en
deelnemersgroepen met behoud van al hun huidige rechten en verplichtingen bij een
verderzetting van de procedure kunnen worden gegarandeerd;

Gelet op het feit dat de raden van bestuur van de vier betrokken opdrachthoudende
verenigingen, nl. IGAO, IMEA, Intergem en Iveka, op respectievelijk 17/18/20 en
17 maart 2008 hun goedkeuring gehecht hebben aan een aantal voorstellen in het
kader van de heroriëntering IGAO die worden voorgelegd aan de algemene
vergaderingen van juni:
   Goedkeuring van statutenwijzingen;
   Toetreding van IMEA/Intergem/Iveka tot IGAO met 1 kapitaalaandeel;
   Kapitaalverhoging in IGAO tengevolge van de overschrijving en volstorting
    van de hierboven genoemde 3 kapitaalaandelen;
   Inbreng in natura door de deelnemers van IGAO van hun IGAO-aandelen in
   hetzij IMEA/ hetzij Intergem/ hetzij Iveka, waarvoor deze deelnemers in ruil
   respectievelijk IMEA-, Intergem- of Iveka-aandelen ontvangen;
   Kapitaalverhoging binnen IMEA/Intergem/Iveka voor deze aandelen;
   Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de
   activiteit gas bij IMEA/Intergem/Iveka;
   Splitsing van IGAO door overneming door hetzij IMEA/hetzij Intergem/hetzij
   Iveka op basis van de toegevoegde balans per 31 december 2007, op basis
   waarvan ook de netto-actiefwaarde per deelnemer bepaald wordt en deze
   deelnemer aandelen bekomt binnen de netactiviteit van de verkrijgende
   vennootschap, met dien verstande dat de ruilverhouding en de
   geactualiseerde netto- en brutowaarde per 31 december 2008 geactualiseerd
   worden na revisorale controle;

Gelet op het feit dat alle toetredingen en uitbreidingen van aansluiting moeten
worden aanvaard door de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging;

Overwegende dat de gemeenten die akkoord gaan met het voorstel tot overdracht
van hun rechten aan de betrokken distributienetbeheerder en de deelnemende
maatschappij, naar aanleiding van deze integratie als deelnemer in IGAO alle
rechten en verplichtingen onveranderd behouden en dat dit concreet betekent dat op
het vlak van het aandeelhoudersschap alle statutaire afspraken, onder meer inzake
de duurtijd van de intergemeentelijke samenwerking, het kapitaalaandeel, het
winstaandeel en de bepaling ervan, e.d. integraal en blijvend gerespecteerd zullen
worden;

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Intergem op 20 maart 2008 bijgevolg
eveneens zijn goedkeuring gehecht heeft aan een ontwerp van statutenwijziging
waarbij onder meer voor de ex-IGAO gemeenten die tot de opdrachthoudende
vereniging Intergem toegetreden zijn in het kader van de integratie van de activiteit
gas de oorspronkelijke vervaldag van IGAO, nl. 31 december 2014, geldig blijft en
ten aanzien van deze gemeenten over de verlenging van de intergemeentelijke
samenwerking beslist dient te worden door de laatste algemene vergadering vóór
genoemde vervaldag, dit overeenkomstig de modaliteiten zoals bepaald in de
artikelen 35 en 80§2 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dd. 6 juli 2001;

Overwegende dat de voorgestelde operatie tot opsplitsing van IGAO met de
overdracht van de respectieve rechten en verplichtingen van de deelnemers met het
oog op een principiële verderzetting ervan binnen de gemengde
distributienetbeheerders IMEA, Intergem en Iveka, één onverbrekelijk geheel vormt,
gebaseerd op rationalisatie, uniformisering en een neutrale behandeling van alle
betrokken deelnemers met behoud van al hun huidige rechten en verplichtingen;

Gelet op de overige opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
voorgestelde IGAO-heroriëntering;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering);
Gelet op het gemeentedecreet;

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;


Artikel 1:  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
       algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van INTERGEM te
       houden op dinsdag 24 juni 2008:

       1.verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor
       over het boekjaar 2007
       2.goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007
       (balans,resultatenrekening,winstverdeling,boekhoudkundige besluiten
       en waarderingsregels)
       3.kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de
       commissaris –revisor met betrekking tot het boekjaar 2007
       4.heroriëntering IGAO (zoals nader omschreven in de agenda en
       documentatie van de algemene vergadering)
       5.statutaire benoemingen
Artikel 2:  Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde heroriëntering van de
       activiteit gas van IGAO, en de daarbij horende te realiseren
       opeenvolgende stappen opgenomen in de nader omschreven agenda,
       nl. inzonderheid:

       -  aan de toetreding van Intergem tot IGAO met 1 kapitaalaandeel;
       -  aan de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in IGAO
         tengevolge van de overschrijving en volstorting van het hierboven
         genoemde ene kapitaalaandeel;
       -  aan de inbreng in natura van de IGAO –aandelen in ruil waarvoor
         aan de ex-IGAO gemeenten Iveka –aandelen voor de activiteit gas
         worden toegekend;
       -  aan de kapitaalverhoging binnen Intergem voor deze Intergem-
         aandelen;
       -  aan het ontwerp van wijziging van de statuten inclusief deze van de
         bijlagen 1 en 2 van de opdrachthoudende vereniging Intergem;
       -  aan het voorstel van overneming van IGAO na splitsing door
         Intergem en het daarbij horende bijzonder verslag van de raad van
         bestuur van Intergem dd.20 maart 2008,alsook aan de
         toegevoegde staat van actief en passief per 31.12.2007 op basis
         waarvan de netto-actiefwaarde per deelnemer bepaald wordt,met
         ingang van 1 januari 2009;

Artikel 3:  De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de
       algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van INTERGEM op 24
       juni 2008,op te dragen hun stelgedrag af te stemmen op de
       beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
       voormelde artikelen;

Artikel 4:  Bijzondere volmacht te verlenen aan de voorzitter en/of de
       ondervoorzitter van de raad van bestuur van IGAO en/of de heer Guy
       Peeters en/of de heer Erwin Herzeel en/of de heer Nick Vandevelde
       en/of de heer Koen Schelkens en/of mevrouw Sofie Arickx en/of de
       heer José Verbiese om namens de gemeente deel te nemen aan alle
       verrichtingen inzake het vaststellen van de noodzakelijke
       uitvoeringsmaatregelen naar aanleiding van de besluitvorming omtrent
       de heroriëntering van IGAO,en inzonderheid verlening van de machten
       om:

       -  de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarde (n) die
         geldt/gelden ten aanzien van de heroriëntering van IGAO zoals
         vermeld onder punt b van de agenda vast te stellen;
       -  de verwezenlijking van deze splitsing vast te stellen;
       -  het overgedragen vermogen exact te beschrijven ,en desgevallend
         de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een
         ambtshalve inschrijving;
       -  de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto-en
         brutowaarde van de activa en passiva per 31 december 2008,na
         revisorale controle ,bij notariële akte vast te stellen en het register
         van de deelnemers (bijlage 1 van de statuten) dienovereenkomstig
         vast te stellen;
       -  daartoe alle akten en stukken te tekenen,woonplaats te kiezen en
         alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;


Artikel 5:  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
       uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving
       hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem
       ter attentie van het secretariaat p/a ,Brusselsesteenweg 199,9090 Melle
5.ADVISEREN VERBETERDE BUDGETAANVRAAG 2008+MEERJARENPLAN
2008-2013 VAN KERKFABRIEK SINT-GEREON (ZIE GUNSTIG ADVIES
BISDOM)

De adviseert met 9 ja stemmen en 2 neen stemmen (Vanderkelen Marie-Elise en
Vehofstadt Henk) de verbeterde versie van de budgetaanvraag 2008 +
meerjarenplan 2008-2013 van kerkfabriek Sint-Géréon.
6.GOEDKEUREN GEACTUALISEERDE VERKAVELINGSREGLEMENTEN VOOR
ELECTRICITEIT EN GAS: *PRIVE VERKAVELINGEN
            *SOCIALE VERKAVELINGEN
            *INDUSTRIELE/AMBACHTELIJKE
            VERKAVELINGEN
            *PRIVE APPARTEMENTSGEBOUWEN
            * SOCIALE APPRTEMENTSGEBOUWEN EN
            WOONCOMPLEXEN
De raad

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Intergem in zitting van
22/11/2007 waarbij beslist werd de verkavelingsreglementen te actualiseren;

 Gelet op het feit dat de vernieuwde verkavelingsreglementen niet meer voorzien in
de eigendomsoverdracht van de installaties gelegen binnen de verkaveling door de
verkavelaar aan de betrokken gemeente en vervolgens door de gemeenten naar de
distributienetbeheerder (de zgn .driehoeksconstructie);

Gelet op het feit dat de overeenkomst die met de gemeente in de loop van 2005-
2006 werd afgesloten vervallen is;

Gelet op het feit dat de bedragen die de verkavelaars thans volgens de voorgaande
reglementering aan de distributienetbeheerder betalen voor de netaanleg in hun
verkaveling worden vervangen door verplichte tussenkomsten van de verkavelaars
aan de distributienetbeheerder voor eenzelfde bedrag;

Gelet op het feit dat verder in de vernieuwde reglementen alle technische en
financiële regelingen verder onverkort van kracht blijven;

Besluit met 11 ja stemmen

Artikel 1: De volgende verkavelingsreglementen in bijlage goed te keuren:
       Verkaveling privé
       Verkaveling sociaal
       Verkaveling industrieel/ambachtelijk
       Appartementsgebouwen privé
       Sociale appartementsgebouwen en wooncomplexen (nieuw)
7.GOEDKEUREN REKENING 2007 KERKFABRIEK SINT-MARTINUS


De gemeenteraad keurt met 11 ja stemmen de rekening 2007 van kerkfabriek Sint-
Martinus goed.

Ontvangsten:       7 973 9,41
Uitgaven:        7 274 5,96
Saldo:          6993,45
Gemeentelijke toelage:  15 000

8. GOEDKEUREN AANGEPAST ONTWERP ZONERINGSPLAN.

De gemeenteraad,

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet,
inzonderheid artikel 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006
houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding
tussen   de   gemeentelijke   en   bovengemeentelijke
saneringsverplichting  en  de  vaststelling  van  de
zoneringsplannen;

Gelet op de goedkeuring van het aangepast voorontwerp door het
college van burgemeester en schepenen op10/04/2007;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het
ontwerp van zoneringsplan de vereiste publiciteit verkreeg,
conform artikel 9 van het besluit van 10 maart 2006 houdende
de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en
de vaststelling van de zoneringsplannen;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar
onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge opmerkingen
dd. 4/10/2007 waaruit blijkt dat geen opmerkingen werden
ingediend;

Gelet op het gunstige advies dd.28/08/2007 van de gemeente
Silly,van de gemeente Galmaarden dd.27/08/2007,van de gemeente
Geraardsbergen  dd.4/09/2007 en  van  de gemeente  Herne
dd.17/10/2007;

Gelet op het niet binnen de       gestelde   termijn  uitgebrachte
advies van gemeente Lessines;
Gelet op de goedkeuring van het aangepast ontwerp door het
college van burgemeester en schepenen op 14/04/2008;

Overwegende dat het aangepast ontwerp van zoneringsplan werd
opgemaakt conform de criteria bepaald in artikel 8 van het
besluit van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels  voor de  scheiding tussen  de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling
van de zoneringsplannen;

Overwegende dat er conform het artikel 8 van het decreet 18
juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd nagegaan
of er door het zoneringsplan schadelijke effecten op het
watersysteem optreden en er voorwaarden opgelegd dienen te
worden om deze effecten te voorkomen, te beperken of indien
dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren;

Overwegende dat bij de opmaak van het zoneringsplan als
randvoorwaarde een verbetering van de huidige waterkwaliteit
werd vooropgesteld; dat deze verbetering kan gerealiseerd
worden   door   de   bouw   van   een   individuele
behandelingsinstallatie of door de aanleg van riolering, die
wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen
collectieve  zuiveringsinstallatie;  dat  de  keuze  voor
collectieve of individuele zuivering is gebaseerd op een
economische afweging van beide keuzes rekening houdend met de
lokale specifieke omstandigheden; dat bij de aanleg van het
zuiveringssysteem bovendien zal gekozen worden voor een
maximale scheiding van het afvalwater en het hemelwater; dat
na onderzoek blijkt dat het voorliggende aangepast ontwerp van
zoneringsplan geen relevante nadelige invloed te hebben op het
watersysteem  en geen  significante  schadelijke  effecten
veroorzaakt; dat er in deze fase van het project dan ook geen
extra voorwaarden of maatregelen dienen te worden opgelegd;
dat  het  aangepast  ontwerp van  zoneringsplan  bovendien
verenigbaar is met de doelstellingen en beginselen zoals
opgenomen in artikel 5 en artikel 6 van het decreet van    18
juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
BESLUIT met 11 ja stemmen


Artikel 1:  De gemeenteraad    keurt  het  aangepaste   ontwerp   van
       zoneringplan goed.

Artikel 2
    Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
    VMM, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
9.LENINGENBESTAND
GOEDKEUREN VAN DE VOORWAARDEN EN VASTSTELLEN VAN DE WIJZE
VAN GUNNEN 1STE HERHALINGSOPDRACHT.


De gemeenteraad,

Overwegende dat voor het aangaan van leningen de wetgeving op de
overheidsopdrachten dient te worden nageleefd;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten
evenals de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven terzake;

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat in het lastenboek uitdrukkelijk de mogelijkheid werd voorzien om
artikel 17 §2 ,2 b van de wet van 24 december 1993 toe te passen, te weten de
herhalingsopdracht;

Overwegende dat het lastenboek voor de leningen van het dienstjaar 2008 perfect
voldoet aan de noden van het bestuur ,en dat er aldus geen aanleiding toe bestaat
de voorwaarden van opdracht te wijzigen;

Overwegende dat via de onderhandelingsprocedure kan worden gegund;

Overwegende dat deze wijze van gunnen de meest voor de hand liggende is ,omdat
ze toelaat zeer snel over te gaan tot het aangaan van nieuwe leningen en omdat na
de vorige procedure van de algemene offerteaanvraag,zeer lage interestvoeten
werden bedongen en reeds optimaal een beroep werd gedaan op de concurrentie;
Overwegende dat ,nietttegenstaande de opmaak van een financieel
meerjarenplan,nooit op voorhand kan gesteld worden welke de hoegrootheid van
deze te gunnen opdracht zal zijn ,zodat via deze soepele procedure een opdracht
kan uitgevoerd worden die bij de initiële gunning nog niet gekend was;

Overwegende dat ,niettegenstaande het annaltiteitsbeginsel,waarbij de
gemeenteraad jaarlijks het bedrag aan op te nemen leningen bepaalt,een nieuwe
procedure met Europese bekendmaking verschillende maanden in beslag
neemt,zodat deze soepele procedure aan het bestuur toelaat de beleidsopties
zonder verder tijdsverlies te realiseren;

Besluit met 11 ja stemmen:


Artikel 1:  Als wijze van gunnen voor de overheidsopdracht voor het aangaan van
       leningen door het gemeentebestuur ,dienstjaar 2008 ,wordt geopteerd
       voor de onderhandelingsprocedure via herhalingsopdracht:Categorie n° 1: duurtijd 5 jaar

Artikel       Voorwerp               bedrag in €

104/733/60      erelonen gemeentehuis (BW 4-2007)  18 000
42101/744-51     aankoop stratenborstel        5 500
42102/744-51     aankoop minikraantje         41 000
42103/733-60     erelonen Akrenbos          30 000
721/722-52      nieuwe ramen             6 000
721/741-98      aankoop meubilair          6 000
721/7742-53     aankoop informatica         5 000
722/722-52      restauratie lagere school      15 000
722/725-54      aankoop speeltuigen         6 000
722/733/60      erelonen school           181 500
722/741-98      aankoop meubilair          6 000
761/744-51      aankoop speeltuigen jeugd      5 000

Categorie n° 2: duurtijd 10 jaar

Artikel       Voorwerp               bedrag in €

424/733-60      aanleg parking rond gemeentehuis   57 515
           (Bw 2-2008)
425/731/60      aanleg voetpaden           10 000
426/732-60      ondergronds brengen ov        50 000
722/743-98      tweedehands schoolbus        50 000
780/732-60      ondergronds brengen kabelnet     75 000
Categorie n° 3: duurtijd 20 jaar

Artikel       Voorwerp                  bedrag in €

104/733-60      uitbreiding gemeentehuis (BW4-2007)     209 938
421/731-60      onderhoud wegen               63 500
42102/731-60     bijwerken Aquafin              110 000
42103/731-60     doortocht Akrenbos             400 000
722/723-60      school                   556 600
877/732-51      aanleg riolen                50 000


Artikel 2:  Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van deze
       beraadslaging.


10 AANDUIDEN VAN EEN BEROEPSBRANDWEEROFFICIER BIJ BRANDWEER
LENNIK ALS “INTERCOMMUNALE RAMPENAMBTENAAR” VOOR DE
TECHNISCHE ASPECTEN VAN DE NOODPLANNING IN BEVER GALMAARDEN
GOOIK HERNE LENNIK PEPINGEN EN ROOSDAAL
DE GEMEENTERAAD

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid Titel VIII houdende het bestuurlijk toezicht en de
externe audit;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;

Gelet op de Ministeriële      Omzendbrief  NPU-1   betreffende   de  nood-  en
interventieplannen;

Gelet op het toelichtend schrijven met ref. 1.784/07-125 dd. 13 november 2007 van
de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant;

Overwegende dat uit voornoemde documenten blijkt dat in het kader van de
noodplanning aan de gemeentebesturen een reeks taken en verplichtingen worden
opgelegd, zowel administratief als technisch van aard;
Overwegende dat ook blijkt dat de gemeentebesturen de mogelijkheid hebben om
hiervoor, binnen bepaalde grenzen, samen te werken;

Gelet op het voorstel van de gemeente Lennik om van deze mogelijkheid gebruik te
maken, en een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal;

Overwegende dat dit voorstel er in bestaat dat de Gemeente Lennik een bijkomende
beroepsbrandweerofficier zal aanwerven, wiens loonkosten verdeeld worden over de
deelnemende gemeenten, en die zal instaan voor het technische werk dat in verband
met de noodplanning voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk kan gebeuren;

BESLUIT met 11 ja stemmen

Artikel 1. :  De gemeente Bever gaat akkoord met het principe van een
        intergemeentelijke samenwerking tussen Bever, Galmaarden, Gooik,
        Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal m.b.t. de gemeentelijke
        noodplanning.

Artikel 2. :  De gemeente Lennik zal een beroepsbrandweerofficier aanwerven, die
        zal instaan voor het technische werk dat in verband met de
        noodplanning voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk kan
        gebeuren.

Artikel 3. :  De aangeworven beroepsbrandweerofficier zal volgende taken
        uitvoeren in het kader van de noodplanning van de gemeenten Bever,
        Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal :

-   Voorbereiding dossiers vergaderingen veiligheidscel
-   Opmaken verslagen vergaderingen veiligheidscel
-   Actualiseren van de nood- en interventieplannen (NIP)

Eerste actualisering:
aanpassing van de algemene rampenplannen (ANIP) aan de bepalingen van het KB
16.02.2006.

Jaarlijkse actualisering:
       *nakijken juistheid gegevens
       *aanpassen volgens resultaten evaluaties oefeningen en noodsituaties
       *aanpassen aan veranderende wetgeving
       *opmaak van bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) waar deze
       nog niet bestaan :
       *overstromingen
       *bosbranden
       *pijpleidingen
       *massamanifestaties
       *bedrijven en instellingen
       *praktische organisatie van regelmatige oefeningen
       *evalueren van noodsituaties en oefeningen
       *opmaken en up-to-date houden van de risico-inventaris en –analyse
        *organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplannen.

Artikel 4. :  De gemeenten Bever, Galmaarden, Herne, Pepingen en Roosdaal
        zullen gezamenlijk 45 % betalen van de jaarlijkse loonkost van de
        aangeworven beroepsbrandweerofficier.

        Onder jaarlijkse loonkost wordt verstaan : bruto-jaarwedde,
        vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale lasten en maaltijdcheques.

        Het door Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Pepingen en Roosdaal
        gezamenlijk te dragen aandeel wordt, op basis van hun inwonersaantal
        en kadastraal inkomen, als volgt verdeeld:

           Bever          4,67 %
           Galmaarden        19,31 %
           Gooik          22,42 %
           Herne          16,91 %
           Pepingen         11,17 %
           Roosdaal         25,52 %

        Elke gemeente betaalt zijn aandeel in oktober van het lopende
        dienstjaar aan de gemeente Lennik terug.

Artikel 5. :  Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de
        burgemeester van Lennik, en aan de gouverneur van Vlaams-Brabant.

11.KENNISGEVING VAN HERVORMING CIVIELE VEILIGHEID-AFBAKENING
HULPVERLENINGSZONES
De gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid art.
14 dat bepaalt dat het grondgebied van het Rijk verdeeld zal worden in
hulpverleningszones (kortweg ‘zones’ genoemd);

Overwegende dat ingevolge art. 15 § 1 van deze wet een Provinciaal Raadgevend
Comité werd opgericht, samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie en
voorgezeten door de provinciegouverneur;

Overwegende dat het Provinciaal Raadgevend Comité als taak heeft enerzijds het
advies in te winnen van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de
provincie en anderzijds op van de ingewonnen adviezen een eenvormig advies te
formuleren m.b.t. de indeling van Vlaams-Brabant in hulpverleningzones;

Overwegende dat m.b.t. de indeling in hulpverleningszones in Vlaams-Brabant een
drietal scenario’s mogelijk zijn, namelijk:
         - het behoud van de huidige 6 zones
         - een indeling in 2 zones, waarvan de grenzen ongeveer
        overeenstemmen met de grenzen van de arrondissementen Halle-
        Vilvoorde en Leuven
        - 1 grote hulpverleningszone

Overwegende dat enerzijds louter operationeel een zone best zo groot mogelijk is,
teneinde de beschikbare middelen zo rationeel en efficiënt mogelijk aan te wenden,
maar dat anderzijds beleidsmatig en administratief de zone niet té groot mag zijn,
teneinde de afstand tussen het beleid en het terrein niet overdreven groot te maken
en de administratieve werkbaarheid van de zone te behouden;

Overwegende dat een indeling in 2 zones het beste evenwicht geeft tussen een zone
die operationeel voldoende groot en slagkrachtig is, en een zone die beleidsmatig en
administratief voldoende werkbaar is;

Gelet op het voorstel van de burgemeester;

BESLUIT met 11 ja stemmen

Artikel 1. :  Het Provinciaal Raadgevend Comité van de Provincie Vlaams-
        Brabant wordt geadviseerd de provincie onder te verdelen in 2
        hulpverleningszones.
Artikel 2. :  Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur
        van Vlaams Brabant, voorzitter van het Provinciaal Raadgevend
        Comité.
12.DOSSIER WOONWINKEL:
   INSTAPPEN IN HET PROJECT
   OPRICHTEN VAN EEN INTERLOKALE VERENIGING
   AANDUIDING AGEFAARDIGDE IN DE STUURGROEP
DE GEMEENTERAAD

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 en 43;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal sociaal woonbeleid;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Riso Vlaams-Brabant en de gemeente Bever
voor uitvoering van het project “Wonen in het Pajottenland”;

Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen om,
mits naleving van bepaalde voorwaarden, een interlokale vereniging op te richten in
de vorm van een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, VZW Opbouwwerk Haviland en VZW
Riso Vlaams-Brabant om in het kader van het voormeld subsidiebesluit een beroep
te kunnen doen op betoelaging voor het “Woonproject Pajottenland';

Overwegende dat het project 'Wonen in het Pajottenland' eind juni 2008 afloopt;

Overwegende dat de bevoegde minister met voornoemd subsidiekader de
gemeenten wil stimuleren om een woonbeleid te voeren dat past binnen het lokaal
woonbeleid van de deelnemende gemeenten en complementair is met de
begeleiding en de ondersteuning van het lokaal woonbeleid door het agentschap,
conform de Vlaamse Wooncode;

Overwegende dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en
Pepingen, onder de vorm van een interlokale vereniging met de partners vzw
Opbouwwerk Haviland en vzw Riso-Vlaams-Brabant een intergemeentelijk
samenwerkingsverband willen opstarten om in het kader van het voormeld
subsidiebesluit een beroep te kunnen doen op betoelaging voor het "Woonproject
Pajottenland";

Overwegende dat intergemeentelijke projecten 3 tot maximaal 9 jaar gesubsidieerd
kunnen worden;

Overwegende dat het project minstens 3 verplichte activiteiten en 2 facultatieve
activiteiten moet bevatten uit de limitatieve lijst zoals opgenomen in art. 6 van
voornoemd BVR;

Overwegende dat binnen het 'woonproject Pajottenland' 4,1 VTE personeel zal
worden tewerkgesteld, waarvan 1 VTE coördinator;
 Overwegende dat de Vlaamse overheid 50% van de personeelskosten ten laste
 neemt gedurende de eerste 3 jaar van het project en dat de provincie Vlaams-
 Brabant 25 % van de personeelskosten ten laste neemt;

 Overwegende dat de deelnemende gemeenten de overige 25 % van de
 personeelskosten ten laste nemen, wat leidt tot de volgende financiële bijdrage in
 euro per gemeentebestuur (op basis van het aantal huishoudens per gemeente):

                  2008     2009     2010     2011

        Bever        1365, 94   3548,26   3700,03    2046,96
        Galmaarden      5517,17   14331,75   14944,77   8267,87
        Gooik        5834,11   15155,06   15803,29   8267,87
        Herne        4263,19   11074,33   11548,02   6388,69
        Lennik        5815,16   15105,84   15751,97   8714,43
        Pepingen       2633,70   6841,48   7134,11    3946,79

 Overwegende dat er in toepassing van art. 7 van het decreet houdende de
 intergemeentelijke samenwerking een interlokale vereniging wordt opgericht en dat
 er een samenwerkingsovereenkomst werd voorbereid, aangevuld met de statuten en
 het huishoudelijk reglement;

 Overwegende dat de vereiste kredieten bij budgetwijziging zullen voorzien in het
 exploitatiebudget 2008;

 BESLUIT met 11 ja stemmen

Artikel 1. :  De oprichting van de interlokale vereniging 'Woonproject Pajottenland'
        wordt goedgekeurd.

Artikel 2. :  De samenwerkingsovereenkomst, de statuten en het huishoudelijk
        reglement van de interlokale vereniging 'Woonproject Pajottenland'
        worden goedgekeurd.

Artikel 3. :  De heer Debleser Michel wordt aangeduid als lid van het beheerscomité
        van de interlokale lokaal woonbeleid van de vereniging 'Woonproject
        Pajottenland'.

Artikel 4.:  De heer Luc Deneyer wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 5. :  De interlokale vereniging wordt gemandateerd om in naam van de
        gemeente Bever bij de gunning en de uitvoering van eventuele
        overheidsopdrachten, conform artikel 19 van de wet van 24 december
        1993, op te treden.
        In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is het
        bestuur mee verantwoordelijk, voor alle mogelijke kosten, in verhouding
        tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 6. :  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw Riso Vlaams-
        Brabant, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo.
Artikel 7. :  Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de heer gouverneur van
        Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk
        toezicht.


 13.GOEDKEUREN EINDAFREKENING GEMEENTESCHOOL

 De raad,

 Gelet op artikel 43§2 van het gemeentedecreet;

 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
 leveringen en diensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 1996 en het koninklijk besluit van 18
 juni 1996, het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen
 van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en het koninklijk besluit van 26
 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
 concessies voor openbare werken.

 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2005 waarbij de
 opdracht wordt gegund aan aannemer Van Braeckel nv, Kortrijksesteenweg 255 te 9830 Sint-Martens-
 Latem voor een bedrag van € 150.721,57 exclusief 21% BTW;

 Overwegende dat de eindafrekening € 200.337,51 inclusief 21% BTW bedraagt, te weten:
 - Vorderingen op
  - A-staten (aannemingssom)        :               € 150.721,57
  - T-staten (verrekeningen)        :                - € 5.667,61
 - Herzieningen op
  - aannemingssom              :                € 21.464,80
  - verrekeningen              :                 - € 950,57
 - BTW 21%                  :               € 34.769,32
 Volgens detail van eindafrekening TAB.033/02-317-LOT2 van 14 april 2008 als bijlage;

 Gelet op de beslissing van AGIOn van 10 februari 2005 – kenmerk PEC/C3/O.B.2842.1.2/2005/32836
 waarbij een subsidietoelage wordt toegekend voor lot 2: “HVAC en sanitair” van €126.568,66;

 Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting onder artikel nummer 722/723-60 van de
 buitengewone dienst;

 BESLUIT met 11 ja stemmen

 Artikel 1: De raad keurt de eindafrekening van 14 april 2008 - kenmerk TAB.033/02-317-LOT2 betreffende het bouwen va

 Artikel 2: De raad vraagt het saldo van de subsidietoelage aan op basis van de eindafrekening van 14 april
      2008 - kenmerk TAB.033/02-317-LOT2 bij AGIOn.

 Artikel 3: Een afschrift van dit besluit en de bijhorende eindafrekening van 14 april 2008 - kenmerk
      TAB.033/02-317-LOT2 wordt voor passend gevolg aan AGIOn voorgelegd. De raad,

 Gelet op artikel 43§2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 1996 en het koninklijk besluit van 18
juni 1996, het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en het koninklijk besluit van 26
september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken.

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 februari 2005 waarbij de
opdracht wordt gegund aan aannemer IBO nv, Steenweg op Blaasveld 56A te 2801 Mechelen (Heffen) voor
een bedrag van € 1.528.617,17 exclusief 21% BTW;

Overwegende dat de eindafrekening € 1.955.312,41 inclusief 21% BTW bedraagt, te weten:
- Vorderingen op
 - A-staten (aannemingssom)         :              € 1.528.617,17
 - B-staten (vermoedelijke hoeveelheden) :                - € 29.517,74
 - T-staten (verrekeningen)         :               - € 35.703,15
- Herzieningen op
 - aannemingssom              :               € 160.961,86
 - vermoedelijke hoeveelheden        :                - € 4.885,01
 - verrekeningen              :                - € 3.512,46
- BTW 21%                  :               € 339.351,74
Volgens detail van eindafrekening TAB.018/02-317-LOT1 van 14 april 2008 als bijlage;

Gelet op de beslissing van AGIOn van 10 februari 2005 – kenmerk PEC/C3/O.B.2842.1.2/2005/32836
waarbij een subsidietoelage wordt toegekend voor lot 1: “Ruwbouw, afwerking en omgeving” van €
1.172.917,05;

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting onder artikel nummer 722/723-60 van
de buitengewone dienst;
BESLUIT met 11 stemmen

Artikel 1: De raad keurt de eindafrekening van 14 april 2008 - kenmerk TAB.018/02-317-LOT1 betreffende het bouwen van

Artikel 2: De raad vraagt het saldo van de subsidietoelage aan op basis van de eindafrekening van 14 april
      2008 - kenmerk TAB.018/02-317-LOT1 bij AGIOn.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit en de bijhorende eindafrekening van 14 april 2008 - kenmerk
      TAB.018/02-317-LOT1 wordt voor passend gevolg aan AGIOn voorgelegd.
De raad,

Gelet op de technische onvolmaaktheden en de latere ingebruikname van het gebouw, wordt door de
aannemer een compensatie voorgesteld van € 35.000.

BESLUIT met 11 stemmen

Artikel 1: De raad keurt de compensatie goed.
De raad,

Gelet op artikel 43§2 van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 1996 en het koninklijk besluit van 18
juni 1996, het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en het koninklijk besluit van 26
september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken.

Gelet op artikel 16 §2 van de algemene aannemingsvoorwaarden laat de aannemer toe een herziening van de
overeenkomst te eisen op grond van onvoorziene omstandigheden die hij redelijkerwijze niet kon voorzien
bij het indienen van zijn offerte of bij de gunning van de opdracht en die hem een zeer belangrijk nadeel
berokkenen. Deze onvoorziene omstandigheid kan bestaan in een plotse en belangrijke prijsstijging van de
materiaalprijzen die het financiële evenwicht van de overeenkomst in het gedrang brengt. In dat geval kan
de aannemer toch een herziening van de overeenkomst vorderen.

Gelet dat de bedrijven enerzijds niet kunnen terugvallen op een herzieningsformule, of anderzijds rekent
de overeengekomen herzieningsformule slecht een gedeelte van de prijsstijgingen;

Overwegende dat de prijsstijging van de zink € 43.624,05 bedraagt volgens de detail in bijlage;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting onder artikel nummer 722/723-60 van
de buitengewone dienst;

BESLUIT met 11 ja stemmen

Artikel 1: De raad keurt de prijsherziening van de zink goed.

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit en de bijhorende berekening wordt voor passend gevolg aan AGIOn
      voorgelegd.
                 Namens de raad,


I.O. de gemeentesecretaris                   de burgemeester
HEMMERECHTS Monique                       DENEYER Luc

								
To top