Testy Pisemne by 08F5W3R

VIEWS: 0 PAGES: 8

									                                    Pewel Mała, dn.28.03.2008r.
      OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
                   GRUPA I (szkoły podstawowe)


1. Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej ?
  a) najpierw otwieramy kurek gazu a następnie zapalamy zapałkę,
  b) otwieramy kurek gazu i po chwili zapalamy zapałkę,
  c) najpierw zapalamy zapałkę a następnie otwieramy kurek gazu.
2. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
  a) 100l,
  b) 200l,
  c) 250l.
3. Numer telefonu alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej to:
  a) 999,
  b) 998,
  c) 997.
4. Do której nasady wylotowej rozdzielacza podłącza się druga rota?
 a) do środkowej,
 b) do lewej,
 c) do prawej.
5. Najwięcej osób ginie w czasie pożarów z powodu:
  a) poparzenia,
  b) zawału serca,
  c) zaczadzenia.
6. Ile osób potrzeba do utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej:
  a) 10,
  b) 15,
  c) 25.
7. Kto kieruje krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym na terenie powiatu?
 a) starosta,
 b) komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
 c) Prezes Zarządu Powiatowego OSP
8. Najwyższym stopniem służbowym w PSP jest:
  a) generał brygadier,
  b) starszy brygadier,
  c) generał nadbrygadier
9. Halon jest to:
  a) element wyposażenia osobistego strażaka
  b) przyrząd do badania temperatury przy pożarze
  c) zabroniony środek gaśniczy
10. Linia wężowa główna to:
  a) linia wężowa sprawiana od rozdzielacza i zakończona prądownicą,
  b) linia wężowa od nasady tłocznej pompy, autopompy do rozdzielacza,
  c) linia wężowa od nasady hydrantu lub autopompy do zbiornika samochodu.
11. Strażacką organizację ruchu oporu utworzono w 1939 i nazwano:
   a) „Skała”
   b) „Rota”
   c) „Prądownica”
12. Prądownice pianowe służą :
   a) do podawania piany ciężkiej,
   b) do podawania i wytwarzania piany średniej,
   c) do podawania piany lekkiej.
13. W skład jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wchodzą:
   a) jednostki ratowniczo – gaśnicze,
   b) terenowe służby ratownicze,
   c) Ochotnicze Straże Pożarne.
14. Co zabezpiecza smok ssawny przed utonięciem i zanieczyszczeniem:
   a) styropian
   b) pływak
   c) kawałek deski
15.  „Strażak” to czasopismo wydawane:
   a) tygodniowo,
   b) kwartalnie,
   c) miesięcznie.
16.  Aby zaistniał proces palenia potrzebne są:
   a) tlen, wodór, ciepło,
   b) materiał łatwo palny, tlen,
   c) tlen, materiał palny, ciepło.
17.  Jak gasić palące się ubranie na człowieku:
   a) gaśnicą śniegową,
   b) przykryć kocem lub innym przedmiotem,
   c) kazać uciekać do domu palącemu się.
18.  M-8/8 to symbol:
   a) motopompy,
   b) samochodu gaśniczego,
   c) środka gaśniczego.
19.  Którego dnia obchodzony jest „Dzień Strażaka” ?
   a) 15 maja
   b) 4 maja
   c) 3 maja
20.  Łącznik jest elementem:
   a) węża pożarniczego
   b) rozdzielacza
   c) drabiny nasadkowej
21.  Wyjaśni skrót MDP:
   a) Międzynarodowy Departament Pożarnictwa
   b) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
   c) jest to skrót wysokociśnieniowego sposobu gaszenia pojazdów
22.  W którym mieście zostały uchwalone pierwsze w Polsce przepisy przeciwpożarowe nazwane „porządkami
   ogniowymi” ?
   a) Kraków
   b) Poznań
   c) Warszawa.
23.  W jakim celu na obszarach leśnych przy drogach i liniach kolejowych jest wyorywany pas
   przeciwpożarowy ?
   a) w celu uniemożliwienia wjazdu do lasu pojazdem silnikowym
   b) w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia
   c) w celu ochrony przed pożarem pojazdów na drogach i pociągów na liniach kolejowych.
24.  Klapy dymowe to urządzenia służące do:
    a) zamykania przewodów wentylacyjnych
    b) zamykania przewodów kominowych
    c) usuwania dymów i gazów pożarowych

25. Niewolnicy służący w oddziałach straży pożarnej w starożytnym Rzymie nazywani byli:
  a) strażakami,
  b) wigiliami,
  c) legionistami.
26. Św. Florian patron strażaków trzyma w ręku:
  a) toporek,
  b) wiadro,
  c) pochodnie
27.  Ile nasad 52 posiada rozdzielacz:
  a) trzy,
  b) dwie,
  c) jedną.
28.  Organem kontrolnym w OSP jest:
   a) członek wspierający,
   b) komisja rewizyjna,
   c) członek komisji rewizyjnej.
29.   Jaki jest najwyższy stopień podoficerski w PSP:
   a) starszy kapitan,
   b) starszy aspirant sztabowy,
   c) starszy ogniomistrz.
30.   W jakich przypadkach stosujemy pozycję boczną ustaloną:
   a) omdlenia,
   b) u osoby z otwartą raną brzucha,
   c) u osoby ze złamanym trzonem kości udowej.
31.   Pożary ciał stałych w wyniku spalania, których powstaje zjawisko żarzenia zaliczamy do grupy
   pożarów:
   a) „B”,
   b) „A”
   c) „C”.
32.   Wodą nie można gasić:
   a) drewna,
   b) tłuszczów,
   c) tkanin.
33.   Zasysacze liniowe służą do:
   a) zasysania wody ze zbiornika samochodu,
   b) zasysania środka pianotwórczego,
   c) do utrzymywania słupa wody w wężach pożarniczych.

       OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
                       GRUPA II (gimnazja)


   1. Oświetlenie awaryjne obejmuje:
  a. oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne
  b. oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe
  c. taki termin nie istnieje
2. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
  a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  b. Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
  c. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Ekoperl to :
   a) sorbent – środek wiążący substancje niebezpieczne
   b) nazwa pompy do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
   c) urządzenie do szybkiego mierzenia ciśnienia
4. Co uzyskujemy w konfuzorze?
  a) zmniejszenie prędkości przepływu
  b) zwiększenie prędkości przepływu
  c) zmniejszenie wydatku
5. Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia:
  a) wyłącznie oparzeń termicznych
  b) silnego krwawienia
  c) oparzeń termicznych i chemicznych
6. Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana :
   a) lekka
   b) ciężka
   c) średnia
7. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:
   a) wolnostojąca,
   b) przyparta,
   c) odchylona
8. Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:
   trudno zapalnych
   niepalnych i niezapalnych
   łatwo zapalnych
9. Jaka najmniejsza ilość pomp musi być użyta w systemie przetłaczania wody?
   a) 2
   b) 1
   c) 3
10. Prezesem ZG ZOSP RP jest:
  a) druh Waldemar Pawlak
  b) druh Stanisław Kwaśnik
  c) druh Zdzisław Dąbrowski
11. Kto Obecnie jest Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach
  a) nadbryg Janusz Skulich
  b) bryg Stanisław Kuliński
  c) bryg Marek Rączka
12. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
  a) powietrze
  b) olej hydrauliczny
  c) przekładnia mechaniczna
13. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?
  a) uwaga
  b) woda stój
  c) woda na przód
14. Mostek przejazdowy służy do:
  a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę
  b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach
  c) sprawiania drabiny pożarniczej
15. Ile maksymalnie może trwać okres służby przygotowawczej strażaka PSP
  a) 1 rok,
  b) 3 lata
  c) 5 lat
16. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia
  a) tlen
  b) azot
  c) powietrze
17. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy i są to:
  a) natarcie i atak
  b) natarcie i odwrót
  c) natarcie i obrona
18. Zaznacz, którymi środkami gaśniczymi możemy gasić pożary grupy D
  a) wodą pod zwiększonym ciśnieniem i ze środkami zmiękczającymi
  b) piana chemiczną
  c) specjalnymi proszkami gaśniczymi, piaskiem
19. Gaz metan jest:
  a) lżejszy od powietrza
  b) cięższy od powietrza
  c) ciężar właściwy metanu jest równy ciężarowi właściwemu powietrza
20. Podczas udrażniania dróg oddechowych u topielca nie wolno
  a. stabilizować kręgosłupa,
  b) uciskać na żołądek,
  c) przeprowadzić masaż serca
21. Symbol APL 200 oznacza
  a) agregat piany lekkiej
  b) agregat proszkowy
  c) agregat prądotwórczy
22. Pożar budynku o objętości 400 m3 to pożar:
  a) mały,
  b) średni,
  c) duży.
23. Pododdział w sile 9 ratowników, to:
  a) zastęp,
  b) sekcja,
  c) pluton.
24. Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone w pojemnik z wodą?
  a) tak o jakiejkolwiek objętości,
  b) tak, o objętości co najmniej 200 dm3,
  c) nie, jeżeli miejsce wyposażone jest w wymaganą liczbę gaśnic
25. Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:
  a) sztab, jeśli jest on ujęty w planie ratowniczym,
  b) dowódcę podmiotu ratowniczego, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia,
  c) oficera policji, szczególnie gdy jest kilka podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia.
26. W jakiej odległości od stacji paliw płynnych można sadzić las
  a) 20m,
  b) 30m,
  c) 50 m
27. Ubranie żaroodporne służy do:
  a) ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej,
  b) ochrony ratownika w czasie nurkowania,
  c) ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej.
28. Pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej to:
  a) podporucznik
  b) młodszy kapitan
  c) ogniomistrz
29. W Mysłowicach znajduje się :
  a) Szkoła Aspirantów Pożarnictwa PSP
  b) Centralne Muzeum Pożarnictwa
  c) Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa
30. Urządzenie tryskaczowe to:
  a) podręczne urządzenie gaśnicze
  b) pianowe urządzenie gaśnicze
  c) wodne urządzenie gaśnicze
31. Zgodnie z przepisami w mieszkaniu można być zainstalowane nie więcej niż:
  a) 1 butla o zawartości gazu do 11 kg
  b) 2 butle o zawartości gazu do 11 kg każda
  c) 3 butle o zawartości gazu do 11 kg każda
32. Wydajność autopompy w samochodzie GCBA 6/32 wynosi:
  a) 3200 l/min
  b) 32 tys. l/min
  c) 6000 l/min
33. Opary etyliny :
  a) są lżejsze od powietrza ,
  b) mają ciężar właściwy taki jak powietrze
  c) są cięższe od powietrza

       OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
                      GRUPA III (szkoły średnie)

1. Projekty budowlane pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgadniane są z:
  a) rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
  b) Komendą Wojewódzką PSP,
  c) Rzeczoznawcą budowlanym.
2. Przy oparzeniach nie wolno:
  a) smarować oparzonej skóry kremem, maścią lub tłuszczem,
  b) polewać rany bieżącą wodą,
  c) bandażować rany.
3. Ile jest jednostek OSP w KSRG na terenie powiatu żywieckiego:
  a) 25,
  b) 22,
  c) 30.
4. Pełny stan osobowy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:
  a) 8 strażaków,
  b) 4 strażaków,
  c) 6 strażaków
5. Aby mogła powstać mechaniczna piana gaśnicza niezbędne są:
  a) woda, środek pianotwórczy, urządzenie,
  b) wodny roztwór środka pianotwórczego, gaz, urządzenie,
  c) woda, środek pianotwórczy, powietrze.
6. Czego dotyczy europejska umowa ADR :
  a) transportu drogowego materiałów niebezpiecznych,
  b) transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych,
  c) administracji dróg regionalnych
7. Stopień zagrożenia pożarowego lasu ustala się na podstawie:
  a) wilgotności ściółki,
  b) wilgotności powietrza i współczynnika opadowego,
  c) prognozy pogody.
8. Działania podczas pożaru w obronie polegają na:
  a) obronie ratowników przed pożarem,
  b) obronie sąsiednich budynków przed zapaleniem i działaniem ogni lotnych,
  c) działaniu prądami wodnymi bezpośredni na miejsce palenia.
9. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej narażony na rozwój pożaru:
  a) liściasty,
  b) iglasty,
  c) mieszany.
10. Czy podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej kierujący akcją może zarządzić przeprowadzenie
ewakuacji ludzi i mienia:
  a) tak,
  b) tylko wtedy jeżeli w akcji uczestniczy Policja,
  c) nie może wykonać tych czynności ze względu na brak uprawnień.
11. Jak nazywa się dokument określający ogół norm ustalających zasady działania ZOSP RP :
  a) statut,
  b) regulamin,
  c) ustawa o Ochotniczej Straży Pożarnej
12 Koszty funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych pokrywane są w szczególności z
   budżetu:
  a) państwa,
  b) gminy,
  c) starostwa.
13. Ile stopni liczy korpus aspirantów PSP ?
  a) 8
  b) 6
  c) 4.
14. Wyjaśnij pełną nazwę skrótu SITP:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
15. Nasada jest elementem:
  a) zbieracza
  b) drabiny pożarniczej
  c) węża pożarniczego
16. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
  a) co 2 lata
  b) co 3 lata
  c) co 4 lata
17. Kiedy została powołana Zawodowa Straż Pożarna w Żywcu?
  a) 15.styczeń 1948
  b) 01styczeń 1968
  c) 4. maj 1958
18. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:
  a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  b) Prezes Rady Ministrów
  c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
19. Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:
  a) powietrzno - azotowa
  b) tlenowo - azotowa
  c) tlenowo – acetylenowa
20. Pożary klasy C to pożary:
  a) ciał stałych
  b) gazów palnych
  c) cieczy palnych
21. Symbol SH-10 oznacza:
  a) samochód specjalny holowniczy o mocy 10KN
  b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
  c) samochód podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
22. Tryskacze służą do:
  a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
  b) gaszenia pożaru
  c) wykrywania pożaru
23. W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:
  a) aparaty tlenowe
  b) aparaty powietrzne nadciśnieniowe
  c) aparaty powietrzne podciśnieniowe
24. Wstrząs jest to:
  a) stan niedotlenienia mózgu
  b) zespół drgawek
  c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego.
25. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:
  a) betonowy dach ciężki
  b) lekki dach
  c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją,
26. Symbol W – 75 oznacza:
  a) wąż pożarniczy o średnicy 75 mm,
  b) wąż pożarniczy o długości 75 m,
  c) wąż pożarniczy o grubości 75 cm.
27. Urządzenie umożliwiające wypompowanie wody z piwnicy to:
  a) zasysacz liniowy,
  b) wysysacz,
  c) smok ssawny.
28. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno - rozpoznawcze?
  a) tak, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego PSP,
  b) tak, za zgodą Komendanta Głównego PSP,
  c) nie mogą.
29. Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie?
  a) chłodzące,
  b) tłumiące.
  c) izolujące.
30. Jakiego koloru butli nie stosuje się na gaz propan – butan;
  a) czerwonego,
  b) niebieskiego,
  c) zielonego.
31. OSP podlega rejestracji:
  a) w Zarządzie Gminnym Związku OSP RP,
  b) w Urzędzie Gminy,
  c) w Sądzie Rejestrowym.
32. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej jest:
  a) organem administracji samorządowej,
  b) organem administracji państwowej
  c) organem administracji państwowe] o właściwości szczególnej.
33. Suchy pion jest to:
  a) przeciwpożarowe urządzenie wodne przeznaczone do podawania wody sprzętem straży pożarnej
  b) pionowa droga ewakuacyjna zabezpieczona przed zalaniem wodą
  c) pionowy odcinek rury służący do wsypania proszku gaśniczego do zbiornika samochodu pożarniczego

								
To top