kon testy by 08F5W3R

VIEWS: 5 PAGES: 2

									TEST I                 TEST II               TEST III (ub. rok)
1.Derogacja ustaw           1.Prezes NIK jest powoływany    1.Inicjatywa w sprawie zmiany
konstytucyjnych to           -przez Sejm za zgodą Senatu na 6  Konstytucji RP przysługuje:
-pozbawienie mocy prawnej ustaw    lat                 -posłom i Prezydentowi art 235
konstytucyjnych obowiązujących     2.Członkowie okręgowych komisji   2.Koło poselskie
przed uchwaleniem nowej        wyborczych są powoływani na     -składa się z co najmniej 3 posłów
konstytucji              wniosek               3.Orzeczenia Trybunału Konstyt.
2.Odpowiedż na interpelację musi    -Ministra Sprawiedliwości      -maja moc powszechnie
nastąpić w ciągu            3.Rada Ministrów prowadzi      obowiązującą i są ostateczne art
-21dni                 politykę wewn i zagraniczną RP   190
3.Koło poselskie:           -We wszystkich sprawach polityki  4.Kadencja Prezydenta RP:
-oparte jest na zasadzie politycznej  państwa nie zastrzeżonych dla    -trwa 5 lat art 127
i składa się z co najmniej 3 posłów  innych organów państwowych i    5.Wniosek o wyrażenie wotum
4.Rozporzadzenie Prezydenta z     samorządu terytorialnego      nieufności może złożyć ministrowi
mocą ustawy może być wydane      4.Prawdziwe jest zdanie,że:     -co najmniej 69 posłów art.159
-w stanie wojennym           -orzeczenia Trybunału        6. Referendum ogólnokrajowe jest
5.Rejestr wyborców jest w Polsce    Konstytucyjnego nie unieważniają  ważne gdy:
przeprowadzony przez:         orzeczeń sądów           -w głosowaniu wzięła udział ponad
-Każdą gminę              powszechnych,lecz stanowią     połowa uprawnionych do
6.Sejm może uchwalić ustawę po     podstawę do wznowienia       głosowania art 125
przekazaniu jej przez Prezydenta w   postępowania            7.Zgodnie z Konstytucją Krajowa
celu ponownego rozpatrzenia:      5.W Polsce wybory do Parlamentu   Rada Sądownictwa:
-większością 3/5 głosów w       Europejskiego zarządza       -stoi na straży niezależności
obecności co najmniej połowy      -Prezydent RP            Sądów i niezawisłości sędziów
ustawowej liczby posłów        6.Samorozwiązanie Sejmu       8.Prezydent ponosi
7.Przewodniczący Trybunału       następuje              odpowiedzialność karną:
Stanu                 -uchwałą podjętą większością 2/3  -przed Trybunałem Stanu
-jest nim z urzędu 1 Prezes Sądu    głosów ustawowej liczby posłów   9.Najwyższym zwierzchnikiem Sił
Najwyższego              7.Prezesa Trybunału         Zbrojnych RP jest:
8.Prezes NBP jest powoływany      Konstytucyjnego powołuje      -Prezydent RP
przez                 -Prezydent             10.Prerogatywy Prezydenta to:
-Sejm                 8.O czasowej niezdolności      -akty urzędowe Prezydenta, które
9.Inicjatywę ustawodawczą ma      Prezydenta do wykonywania      wymagają dla swojej ważności
-Rada Ministrów            obowiązków orzeka:         podpisu Prezesa RM art.144
10.Dyrektor Generalny NIK jest     -Trybunał Konstytucyjny
powoływany przez:           9.Komisja Śledcza
-Prezesa NIK za zgodą Marszałka    -składa się z posłów        TEST IV (ub. rok)
11.Prezydent RP ponosi         10.W razie kolizji pierwszeństwo  1.Rozporządzenie Prezydenta z
odpowiedzialność karną:        stosowania przed ustawą ma:     mocą ustawy może być wydane:
-przed Trybunałem Stanu        -prawo stanowione przez       - w stanie wojennym art. 234
12.Sejm wybiera do KRRiT nast.     organizację międzynarodową, jeśli  2.Pierwszą konstytucją była
liczbę swoich przedstawicieli     wynika to z ratyfikowanej przez   -Konstytucja amerykańska
-2 osoby                Polskę umowy międzynarodowej    3.Samorozwiązanie Sejmu
13.Organami Sejmu są:         konstytuującej tę organizację    następuje:
-Marszałek, Prezydium, Konwent     11.Instytucja Senatu została    -uchwałą podjętą większością 2/3
Seniorów                przywrócona:            głosów ustawowej liczby posłów
14.Akty normatywne należące do     -nowelą kwietniową z 1989r.     4.Konstytucja RP z 1997r.
źródeł prawa powszechnie        12.Wniosek w sprawie        przewiduje
obowiązującego w Polsce        pociągnięcia członka rządu do    -3 etapy tworzenia RM art.154
-Konstytucja RP, ratyfikowane     odpowiedzialności konstytucyjnej  5. Wniosek o wyrażenie wotum
umowy międzynarodowe,         może pochodzić od          nieufności RM:
rozporządzenia Prezydenta RP z     -co najmniej 115 posłów       -musi wskazywać nazwisko
mocą ustawy              13.Inicjatywa ustawodawcza     kandydata na nowego Prezesa RM
15.Poseł nie może łączyć mandatu    przysługuje grupie         6.Sędzia Trybunału
z:                   -15 posłów             Konstytucyjnego jest powoływany
-zawodem sędziego           14.Wniosek o wyrażenie wotum    -przez Sejm
                    nieufności Radzie Ministrów     7.Projekt ustawy budżetowej może
                    -może być złożony przez       przedstawić :
                    przynajmniej 46 posłów       -Rada Ministrów
                    15.Stan klęski żywiołowej jest   8.Nauka jest obowiązkowa do:
                    wprowadzany przez:         -16 roku życia
                    -Radę Ministrów           9.Ważnośc wyborów Prezydenta
                                      RP stwierdza:
                                      -Sąd Najwyższy art.129
                                      10.Stan wojenny wprowadza:
                                      -Prezydent RP
PYTANIA ALFABETYCZNIE         -maja moc powszechnie        37. Sędzia Trybunału
A                   obowiązującą i są ostateczne     Konstytucyjnego jest powoływany
1. Akty normatywne należące do     art.190               -przez Sejm
źródeł prawa powszechnie        P                  38. Stan klęski żywiołowej jest
obowiązującego w Polsce        20. Pierwszą konstytucją była    wprowadzany przez:
-Konstytucja RP, ratyfikowane     -Konstytucja amerykańska       -Radę Ministrów
umowy międzynarodowe,         21.Poseł nie może łączyć mandatu:  39. Stan wojenny wprowadza:
rozporządzenia Prezydenta RP z     - z zawodem sędziego         -Prezydent RP
mocą ustawy              22. Prawdziwe jest zdanie,że:    W
C                   -orzeczenia Trybunału        40. Ważność wyborów Prezydenta
2. Członkowie okręgowych        Konstytucyjnego nie unieważniają   RP stwierdza:
komisji wyborczych są         orzeczeń sądów            -Sąd Najwyższy art.129
powoływani na wniosek         powszechnych,lecz stanowią      41. Wniosek o wyrażenie wotum
-Ministra Sprawiedliwości       podstawę do wznowienia        nieufności Radzie Ministrów
D                   postępowania             -może być złożony przez
3.Derogacja ustaw           23. Prezes NBP jest powoływany:   przynajmniej 46 posłów
konstytucyjnych to           -przez Sejm             42. Wniosek o wyrażenie wotum
-pozbawienie mocy prawnej ustaw    24. Prezes NIK jest powoływany    nieufności może złożyć ministrowi
konstytucyjnych obowiązujących     -przez Sejm za zgodą Senatu na 6 l  -co najmniej 69 posłów art.159
przed uchwaleniem nowej        25. Prezesa Trybunału        43. Wniosek o wyrażenie wotum
konstytucji              Konstytucyjnego powołuje       nieufności RM:
4.Dyrektor Generalny NIK jest     -Prezydent              -musi wskazywać nazwisko
powoływany przez:           26. Prezydent RP ponosi       kandydata na nowego Prezesa RM
-Prezesa NIK za zgodą Marszałka    odpowiedzialność karną:       44. Wniosek w sprawie
I                   -przed Trybunałem Stanu       pociągnięcia członka rządu do
5. .Inicjatywę ustawodawczą ma     27. Projekt ustawy budżetowej    odpowiedzialności konstytucyjnej
-Rada Ministrów            może przedstawić :          może pochodzić od
6. Inicjatywa ustawodawcza       -Rada Ministrów           -co najmniej 115 posłów
przysługuje grupie           28. Prerogatywy Prezydenta to:    45. W Polsce wybory do
-15 posłów               -akty urzędowe Prezydenta, które   Parlamentu Europejskiego
7. Inicjatywa w sprawie zmiany     wymagają dla swojej ważności     zarządza
Konstytucji RP przysługuje:      podpisu Prezesa RM art.144      -Prezydent RP
-posłom i Prezydentowi art 235     29.Przewodniczący Trybunału St.   46. W razie kolizji pierwszeństwo
8. Instytucja Senatu została      -jest nim z urzędu 1 Prezes Sądu   stosowania przed ustawą ma:
przywrócona:              Najwyższego             -prawo stanowione przez
-nowelą kwietniową z 1989r.      R                  organizację międzynarodową, jeśli
K                   30.Rada Ministrów prowadzi      wynika to z ratyfikowanej przez
9. Kadencja Prezydenta RP:       politykę wewn i zagraniczną RP    Polskę umowy międzynarodowej
-trwa 5 lat art 127          -We wszystkich sprawach polityki   konstytuującej tę organizację
10.Koło poselskie:           państwa nie zastrzeżonych dla    Z
-oparte jest na zasadzie politycznej  innych organów państwowych i     47. Zgodnie z Konstytucją
11. Koło poselskie           samorządu terytorialnego       Krajowa Rada Sądownictwa:
-składa się z co najmniej 3 posłów   31.Referendum ogólnokrajowe jest   -stoi na straży niezależności
12. Konstytucja RP z 1997r.      ważne gdy:              Sądów i niezawisłości sędziów
przewiduje               -w głosowaniu wzięła udział ponad
-3 etapy tworzenia RM art.154     połowa uprawnionych do
13. Komisja Śledcza          głosowania art 125
-składa się z posłów          32.Rejestr wyborców jest w Polsce
N                   przeprowadzony przez:
14. Najwyższym zwierzchnikiem     -Każdą gminę
Sił Zbrojnych RP jest:         33.Rozporzadzenie Prezydenta z
-Prezydent RP             mocą ustawy może być wydane
15. Najwyższym zwierzchnikiem     -w stanie wojennym
Sił Zbrojnych RP jest:         S
-Prezydent RP             34.Samorozwiązanie Sejmu
O                   następuje
16. O czasowej niezdolności      -uchwałą podjętą większością 2/3
Prezydenta do wykonywania       głosów ustawowej liczby posłów
obowiązków orzeka:           35. Sejm może uchwalić ustawę po
-Trybunał Konstytucyjny        przekazaniu jej przez Prezydenta w
17. Odpowiedż na interpelację     celu ponownego rozpatrzenia:
musi nastąpić w ciągu         -większością 3/5 głosów w
-21dni                 obecności co najmniej połowy
18. Organami Sejmu są:         ustawowej liczby posłów
-Marszałek, Prezydium, Konwent     36. Sejm wybiera do KRRiT nast.
Seniorów                liczbę swoich przedstawicieli
19.Orzeczenia Trybunału Konstyt.    -2 osoby

								
To top