CSR aport MJ 2007 by 08F5W3R

VIEWS: 4 PAGES: 60

									                                                                                29.12.2007
                          Caiet de Sarcini al Ministerului Justiţiei pentru anul 2007
                        în vederea implementării prevederilor Planului de Acţiuni RM-UE

Nr.  Obiectiv şi măsura din Sarcina pentru MJ                    Termen      de Măsurile întreprinse
    Planul de Acţiuni                               realizare
2.1 Dialogul politic şi reformele

Democraţia şi supremaţia legii

(1)  Consolidarea stabilităţii şi eficacităţii instituţiilor care garantează democraţia şi supremaţia legii
   Consolidarea supremaţiei legii Sporirea capacităţii instituţionale a                  Realizat
   prin sporirea eficienţei puterii Ministerului Justiţiei prin Crearea                  Centrul pentru Armonizarea Legislaţiei a fost creat în baza
   judecătoreşti şi a organelor de Centrului de armonizare a legislaţiei                 Hotărîrii Guvernului nr. 190 din 21 februarie 2007. Prin
   drept,       respectarea                                    Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 80 din 22 mai 2007, a fost
   corespunzătoare a hotărîrilor                          Martie        numit în funcţie Directorul Centrului. La 22 mai 2007
   Curţii Constituţionale.                                        Directorul Centrului a avut întrevederi cu experţii Comisiei
                                                       Europene în Republica Moldova în vederea stabilirii
                                                       priorităţilor pentru asistenţă, care vor reflectate într-un
                                                       proiect ce va fi lansat în anul 2008. La 23 mai 2007,
                                                       Directorul Centrului a avut o întrevedere cu experţii Tacis
                                                       „Asistenţă în implementarea APC şi OMC şi a Planului de
                                                       Acţiuni UE-Moldova în cadrul Politicii Europene de
                                                       Vecinătate (EN PAP)”, care şi-au manifestat
                                                       disponibilitatea să acorde suport logistic şi informaţional în
                                                       domeniul armonizării. La 24 mai 2007, a fost convocată
                                                       şedinţa cu genericul „Probleme şi dificultăţi în elaborarea
                                                       Planului Naţional de Armonizare a legislaţiei”, la care au
                                                       fost puse în discuţie domeniile prioritare ce necesită a fi
                                                       armonizate cu legislaţia comunitară, cerinţele pentru
                                                       elaborarea Planului Naţional Anual de armonizare a
                                                       legislaţiei şi măsurile ce urmează a fi întreprinse de
                                                       autorităţi în acest sens. Centrul de armonizare a legislaţiei,
                                                       în urma examinării propunerilor autorităţilor administraţiei
                                                       publice centrale, a elaborat proiectul Planului naţional de
                                                       armonizare pentru anul 2007.


                                                                                     1
În cadrul şedinţei Guvernului din 1 august 2007 Planul
Naţional pentru Armonizarea Legislaţiei a fost aprobat.

Pe parcursul anului 2007 Centrul de Armonizare a
Legislaţiei a examinat următoarele proiecte de acte
legislative/normative, armonizate cu legislaţia comunitară:

  1. Proiectul Legii privind reglementarea valutară,
    elaborat de Banca Naţională a Moldovei, cu
    emiterea Declaraţiei de compatibilitate - parţial
    compatibil;
  2. Proiectul Legii privind modificarea şi completarea
    unor acte legislative, elaborat de Agenţia Naţională
    pentru Protecţia Concurenţei, cu returnarea
    proiectului autorului pentru definitivarea tabelului
    de concordanţă în conformitate cu exigenţele
    prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24
    noiembrie 2006 cu privire la armonizarea
    legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia
    comunitară;
  3. Proiectul Legii cu privire la comerţul interior,
    elaborat de Ministerul Economiei şi Comerţului. În
    urma examinării a fost emis un aviz privind
    restituirea  proiectului   sus  menţionat  cu
    recomandările de rigoare ale Centrului de
    armonizare a legislaţiei pentru definitivarea
    acestuia în contextul propunerilor;
  4. Proiectul de modificare a Codului Vamal, emis de
    către Serviciul Vamal;
  5. Proiectul Legii apelor, responsabil de executare
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
  6. Proiectul Legii privind securitatea şi siguranţa la
    locul de muncă, responsabil de executare
    Ministerul Economiei şi Comerţului;
  7. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea
    unor acte legislative ( art. 19 din Legea nr. 489-


                             2
     XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de
     asigurări sociale), responsabil de executare
     Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,
  8.  Proiectul Legii privind regimul străinilor,
     responsabil de executare, Biroul migraţie şi azil;
  9.  Proiectul Legii la parteneriatul public şi privat,
     responsabil de executare Ministerul Economiei şi
     Comerţului;
  10.  Proiectul de Lege privind protecţia soiurilor de
     plante, responsabil de executare AGEPI;
  11.  Proiectul   Legii   indicatorilor   goegrafici,
     denumirilor de origine şi a specialităţilor
     tradiţionale garantate, responsabil de executare
     AGEPI;
  12.  Proiectul de Lege privind protecţia invenţiilor,
     responsabil de executare AGEPI;
  13.  Proiectul de Lege privind protecţia mărcilor,
     responsabil de executare AGEPI.

În proces de examinare se află:

     Legea cu privire la modificarea şi completarea
     Legii nr.108 din 17 aprilie 1994 privind frontiera
     de stat, responsabil de executare Serviciul
     Grăniceri (prevăzut în Planul Naţional de
     Armonizare pentru anul 2007)

Mai mult ca atît, au fost întocmite şi transmise autorităţilor
competente, Declaraţiile de compatibilitate şi pentru unele
proiecte de acte normative, neincluse în Planul Naţional de
Armonizare pentru 2007, precum:
  1. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea
    Normei sanitar-veterinare privind planurile de
    prelevare, metodele de diagnostic, determinarea şi
    confirmarea prezenţei septicemiei hemoragice
    virale – SHV – şi necrozei Hematopoetice


                               3
     infecţioase – NHI – la peşti şi Hotărîrea
     Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-
     veterinare cu privire la condiţiile de sănătate
     animală şi a certificării sanitar-veterinare pentru
     importul de ouă libere de agenţii patogeni specifici,
     elaborate de către Ministerul Agriculturii şi
     Industriei Alimentare;
  2.  Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi
     completarea Codului Civil, elaborat de către
     Serviciul de Standardizare şi Metrologie;
  3.  Proiectul Legii privind contaminaţii din produsele
     alimentare, elaborat de către Ministerul Sănătăţii.
  4.  Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
     unor norme sanitare veterinare, elaborat de
     Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
  5.  Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
     Normelor sanitare privind stabilirea măsurilor
     minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor.
  6.  Proiectul   Reglementării    tehnice   privind
     ehipamentele radio şi echipamentele terminale de
     telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii
     acestora, elaborat de Ministerul Dezvoltării
     Informaţionale. În urma examinării a fost emis un
     aviz în care Centrul a menţionat faptul că proiectul
     dat nu poate fi examinat prin prisma
     compatibilităţii cu legislaţia comunitară, din motiv
     că acesta a fost prezentat fără a fi însoţit de Tabelul
     de concordanţă;
  7.  Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea
     Regulamentului cu privire la stabilirea normelor
     specifice aplicabile controalelor oficiale privind
     prezenţa Trichinellei în carne, emis de către
     Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.


În proces de examinare se află:


                               4
                                proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
                                aprobarea Normei sanitare privind măsurile de
                                control şi combatere a pestei africane ecvine,
                                responsabil de executare fiind Ministerul
                                Agriculturii şi Industriei Alimentare.(neinclus în
                                Planul Naţional de Armonizare pentru anul 2007).

                            În cele din urmă, pentru realizarea priorităţii Republicii
                            Moldova de a se integra european şi, în vederea racordării
                            treptate a legislaţiei Republicii Moldova la acquis-ul
                            comunitar, Centrul de Armonizare a Legislaţiei a elaborat
                            proiectul Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei
                            pentru anul 2008. Fiind al doilea plan de acest gen, acesta
                            se remarcă printr-un număr mai mare de proiecte (59)
                            preconizate de a fi armonizate în anul 2008, faţă de anul
                            2007 (14 proiecte). Proiectul Planului a fost expediat spre
                            avizare tuturor organelor interesate prin scrisoarea nr.
                            11/10967 din 12 octombrie 2007. La 13 noiembrie 2007, a
                            fost remisă Guvernului versiunea finală a Planului Naţional
                            de Armonizare pentru anul 2008 spre a fi examinată şi
                            aprobată, iar la 26 noiembrie 2007 Hotărîrea Guvernului
                            privind aprobarea Planului în cauză a fost contrasemnată de
                            Ministrul Justiţiei. În timpul apropiat urmează a fi aprobat
                            Planul dat şi în şedinţa Guvernului.
Elaborarea programelor de instruire de Trimestrul II  În realizare
tip continuă şi de formare a formatorilor       În perioada 23 - 27 aprilie 2007 şi 7-11 mai 2007, în incinta
pentru persoanele implicate în procesul        Ministerului Justiţiei, în cadrul proiectului moldo-ungar
de armonizare a legislţiei naţionale la cea      „Legislaţia Uniunii Europene şi armonizarea legislaţiei” s-
europeană.                       au desfăşurat seminare de instruire în domeniul armonizării
                            legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, la care au
                            participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale.

                            De asemenea, la 20 aprilie 2007, reprezentanţii
                            Ministerului Justiţiei au participat la seminarul organizat de
                            Agenţia pentru susţinerea Învăţămîntului juridic şi a
                            Organelor de Drept „Ex lege” în cadrul proiectului


                                                          5
„Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice
centrale de specialitate (ministerelor) privind armonizarea
legislaţiei conform acquis-ului comunitar” cu genericul
„Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul relaţiilor
financiare” şi „Armonizarea legislaţiei naţionale privind
controlul financiar la acquis-ul comunitar”. Un seminar
similar s-a desfăşurat la 25 mai 2007.

Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au participat la 4
ateliere de lucru care începînd cu data de 10 mai 2007 şi au
ca subiect armonizarea legislaţiei, fiind organizate în
contextul Politicii Europene de Vecinătate (PA PEV) şi
finanţate de Uniunea Europeană).

La 18 iulie 2007 reprezentanţii Centrului pentru
Armonizarea Legislaţiei au participat la Masa Rotundă
“Prezentarea Studiului privind Situaţia existentă în
Republica Moldova vizînd supravegherea pieţei produselor
industriale prin prisma celor mai bune practici europene.”

În perioada 26 august – 5 septembrie 2007 în Republica
Elenă, reprezentanţii Centrului au participat la trainingul cu
genericul „Politicile Uniunii Europene”, organizat de
Proiectul TACIS „Asistenţă în implementarea APC şi
OMC şi a Planului de acţiuni UE/RM în contextul politicii
europene de vecinătate (PA PEV)” în cooperare cu Centrul
European de Drept Public.

La 13 septembrie 2007, Centrul de Armonizare a
Legislaţiei a asigurat suportul său în vederea organizării în
cadrul Ministerului Justiţiei a seminarului cu genericul
„Modalităţile de reglementare mai eficientă”, desfăşurat în
cadrul proiectului moldo-ungar, de asistenţă a autorităţilor
administraţiei publice centrale în domeniul armonizării
legislaţiei la acquis-ul comunitar. La acest seminar, pe
lîngă colaboratorii Centrului, au mai participat şi
funcţionarii Ministerului Justiţei şi ai instituţiilor afiliate

                               6
acestuia.
Scopul seminarului a fost prezentarea conceptului de
estimare a avantajelor ş dezavantajelor, pe termen lung şi
scurt a proiectului de act legislativ, precum şi importanţa
includerii acestei etape în procesul de creaţie legislativ.

Totodată, în perioada 10-20 septembrie 2007, Centrul de
armonizare a legislaţiei a acordat suport în vederea
organizării în cadrul Ministerului Justiţiei, Departamentul
Instituţiilor Penitenciare a următoarelor seminare:
   - la 10-11 septembrie 2007 a fost organizat
     seminarul cu genericul „Instituţiile penitenciare,
     activitatea economică şi de producţie în cadrul
     acestora”, sub conducerea expertului ungar, dl.
     Josef Radnaz;
   - la 17-20 septembrie 2007 a fost organizat
     seminarul cu genericul „Prevenirea infracţiunilor şi
     reintegrarea”, sub conducerea expertului ungar,
     dna Melinda Gzokos.

La 14 septembrie 2007, Agenţia pentru Susţinerea
Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept „EX
LEGE”, în cadrul proiectului „Acordarea suportului
informaţional autorităţilor publice centrale de specialitate
(ministerelor) privind armonizarea legislaţiei conform
acquis-lui comunitar”, a organizat seminarul cu genericul
„Armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-lui comunitar
privind mediul înconjurător”.

În acelaşi context, la 26 septembrie 2007 Ministerul
Economiei şi Comerţului în cooperare cu Proiectul TACIS
„Asistenţa în implementarea APC, OMC şi a Planului de
Acţiuni RM-UE în contextul Politicii Europene de
Vecinătate” a organizat o masa rotundă pentru discutarea
noului proiect de Lege privind sănătatea şi securitatea la
locul de muncă, armonizat la Directiva 89/391/CEE din 29
iunie 1989, care urmează să substituie Legea privind

                              7
protecţia muncii (nr.625-XII din 02.07.91). La această
masă rotundă a participat şi colaboratorul Centrului de
Armonizare a Legislaţiei, responsabil de acest proiect,
inclus în Planul Naţional de Armonizare pentru anul 2007.

În perioada 27-28 septembrie 2007 colaboratorii Centrului
au participat la seminarul cu genericul „Ajutorul de Stat”
organizat cu suportul instrumentului TAIEX al Comisiei
Europene.

La 5 octombrie 2007 Agenţia pentru Susţinerea
Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept „EX LEGE”
a organizat un seminar similar, acesta avînd genericul
„Armonizarea legislaţiei naţionale la acquis-lui comunitar
privind libera circulaţie a serviciilor nefinanciare”.

De asemenea, la 5-6 octombrie 2007 a avut loc Conferinţa
internaţională „Protecţia Drepturilor Consumatorilor”.
Conferinţa a avut ca participanţi raportori din Rusia,
Republica Moldova, Franţa care au prezentat situaţia
drepturilor consumatorilor din perspectiva problemelor cu
care se confruntă şi, respectiv, propuneri de mecanisme
eficiente pentru o protecţie sporită acordată consumatorilor.
Discuţiile au abordat totodată, oportunitatea armonizării
legislative în domeniul dat pentru Republica Moldova.

La 26 octombrie 2007 colaboratorii Centrului au participat
la un seminar din cadrul proiectului „Acordarea suportului
informaţional autorităţilor publice centrale de specialitate
(ministerelor) privind armonizarea legislaţiei conform
ACQUIS-ului comunitar”, cu genericul „Armonizarea
legislaţiei naţionale la Acquis-ul comunitar privind libera
circulaţie a persoanelor”, prevăzut pentru anul 2007.
Seminarul a fost organizat de către Agenţia pentru
Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de Drept
„Ex Lege”.


                              8
Pe parcursul lunii noiembrie 2007, colaboratorii Centrului
Armonizare a Legislaţiei au participat la o serie de
seminare, mese rotunde şi conferinţe organizate în
domeniul armonizării, precum:
   Masa rotundă, realizată la data de 15 noiembrie
    2007, cu genericul "Reforma Procuraturii în
    Republica Moldova", organizată de Procuratura
    Generală a Republicii Moldova şi Programul
    Comun al Comisiei Europene şi Consiliului
    Europei   privind   Sporirea  Independenţei,
    Transparenţei şi Eficienţei Justiţiei în Republica
    Moldova;
   Conferinţa internaţională cu genericul "Moldova în
    Uniunea Europeană – Uniunea Europeană în
    Moldova", care a avut loc la 27 noiembrie 2007,
    organizată de către Institutul Internaţional de
    Afaceri din Suedia, Ministerul Afacerilor Externe
    din Suedia , Ministerul Afacerilor Externe şi
    Integrării Europene din Republica Moldova,
    precum şi Institutul de Politici Publice din
    Republica Moldova;
   Seminarul din cadrul proiectului "Acordarea
    suportului informaţional autorităţilor publice
    centrale de specialitate (ministerelor) privind
    armonizarea legislaţiei conform ACQUIS-lui
    comunitar", cu genericul "Armonizarea legislaţiei
    naţionale la acquis-ul comunitar în domeniul
    agriculturii", desfăşurată la data de 30 noiembrie
    2007, ai cărei organizatori au fost Agenţia pentru
    Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a Organelor de
    Drept "EX LEGE".

La 11 decembrie 2007, a avut loc o întrevedere între
vicedirectorul centrului dra Stela Buiuc şi expertul maghiar
în domeniul integrării europene dl Sandor Szabo, care din
ianuarie 2008, urmează să obţină calitatea de consilier al
dlui Vasile Tarlev, Prim – ministrul Republicii Moldova, în

                             9
                                                     domeniul integrării europene. Întrevederea dată a avut ca
                                                     scop prezentarea activităţii Centrului, rolul său în procesul
                                                     de armonizare a legislaţiei şi mecanismul de colaborare cu
                                                     ministerele de ramură şi alte autorităţi care efectuează
                                                     armonizarea legislaţiei propriuzise.

                                                     În perioada 17 – 21 decembrie 2007 ,cu suportul
                                                     proiectului TACIS, în Republica Letonia,     a fost
                                                     organizat un curs de instruire în domeniul armonizării
                                                     legislaţiei, la care au participat doi reprezentanţi ai
                                                     Centrului de Armonizare a Legislaţiei.

                                                     La 21 decembrie 2007 colaboratorii Centrului au participat
                                                     la Seminarul cu genericul     „Armonizarea legislaţiei
                                                     naţionale la acquis-ul comunitar în domeniul justiţiei şi
                                                     afacerilor interne”, desfăşurat în cadrul proiectului
                                                     „Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice
                                                     centrale de specialitate (ministerelor) privind armonizarea
                                                     legislaţiei conform ACQUIS-ului comunitar”, organizat de
                                                     Agenţia pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a
                                                     Organelor de Drept „EX LEGE”.
                    Actualizarea   site-ului  oficial  al Permanent        Realizare permanentă
                    Ministerului Justiţiei                      Site-ul    oficial   al   Ministerului   Justiţiei
                                                     (www.justice.gov.md) este actualizat în permanenţă.
(2)  Revizuirea legislaţiei existente în scopul asigurării independenţei şi imparţialităţii sistemului judecătoresc, inclusiv asigurarea imparţialităţii şi eficienţei
   procuraturii, precum şi în scopul consolidării capacităţii justiţiei.

   Continuarea şi implementarea Continuarea perfecţionării legislaţiei ce Permanent          Realizare permanentă
   activităţii legislative pentru a ţine de  asigurarea independenţei                A fost adoptată Legea nr.185-XVI din 26.07.07 pentru
   reforma în continuare sistemul sectorului judiciar,                         modificarea şi completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie
   judecătoresc în conformitate                                    1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
   cu standardele europene;                                      (iniţiativă legislativă a Preşedintelui Republicii, V.
   Reexaminarea şi completarea                                     Voronin, nr. 1893 din 17 mai 2007) care prevede crearea
   legii  privind organizarea                                    pe lîngă Consiliului Superior al Magistraturii a Inspecţiei
   judecătorească    în  scopul                                  Judiciare. La 1 ianuarie 2008 Inspecţia Judiciară îşi va
   asigurării    independenţei,                                  începe activitatea. Aceasta va avea competenţe largi pentru


                                                                                  10
imparţialităţii şi eficienţei                                verificarea activităţilor organizatorice ale instanţelor
sale, inclusiv clarificarea                                 judecătoreşti, inclusiv pentru identificarea cauzelor penale
procedurii de numire şi                                   şi civile ce se află pe rolul instanţelor timp îndelungat şi
avansare, drepturile statutare                                pentru întreprinderea măsurilor, prevăzute de legislaţia în
şi obligaţiile judecătorilor.                                vigoare, care se impun.
                                               În vederea ajustării legislaţiei naţionale la noile prevederi
                                               ce stabilesc crearea Inspecţiei Judiciare a fost elaborat
                                               proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.950-XIII din 19
                                               iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la
                                               răspunderea disciplinară a judecătorilor, care are drept scop
                                               instituirea unui mecanism efectiv de implementare a
                                               prevederilor legii cu privire la CSM precum şi delimitarea
                                               competenţelor între organele care examinează petiţiile
                                               cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judiciară.
                                               În cadrul Şedinţei Guvernului din 26 noiembrie 2007
                                               proiectul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea nr.1286.
                                               La 27 decembrie în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului
                                               proiectul în cauză a fost adoptat prin Legea nr. 302-XVI.
                 Crearea Departamentului de administrare După aprobarea Realizat
                 judecătoreasca pe lîngă MJ         Hotărîrii   de La 15 iunie 2007 Guverul Republicii Moldova a aprobat
                                      Guvern privind Hotărîrea nr.670 „Cu privire la crearea Departamentului de
                                      crearea     administrare judecătorească”, acesta urmînd să-şi înceapă
                                      Departamentului activitatea la 1 ianuarie 2008.
                                      respectiv    De asemenea în conformitate cu p.5 din hotărîrea în cauză,
                                               Ministerul Justiţiei a elaborat Regulamentul cu privire la
                                               organizarea, funcţionarea şi structura Departamentului de
                                               Administrare Judecătorească.
                                               La 6 noiembrie 2007 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului
                                               nr.1202 cu privire la aprobarea Regulamentului şi structurii
                                               Departamentului de administrare judecătorească.
                 Examinarea practicii altor state privind Trimestrul III   Realizat
                 publicitatea şedinţelor de judecată şi a          În scopul executării acţiunii în cauză, a fost elaborat
                 hotărîrilor judecătoreşti şi formularea           proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
                 propunerilor de operare a modificărilor în         legislative, ce ţine de modificarea Codului de procedură
                 legislaţie.                         penală, Codului de procedură civilă, Legii privind
                                               organizarea judecătorească, Legii cu privire la Consiliul


                                                                            11
Superior al Magistraturii, Legii cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie, Legii cu privire la instanţele
judecătoreşti economice, Legii cu privire la sistemul
instanţelor judecătoreşti militare.
Prin prezentul proiect se propune modificarea unor
prevederi ale Codului de procedură civilă şi ale Codului de
procedură penală şi anume în ceea ce priveşte
perfecţionarea instituţiilor de drept procesual, precum
recuzarea, strămutarea, amânarea.
Un alt aspect al proiectului de lege se referă la fixarea unor
termene de efectuare a unor acte procesuale stabilite de
legea procesual-penală. Aceste modificări se referă în
special la fixarea termenului de examinare a cererii de
recuzare a judecătorului, precum şi stabilirea termenului în
care instanţa la care se află cauza a cărei strămutare se cere,
este obligată să remită dosarul instanţei competente.
Modificările şi completările propuse vor acorda
posibilitatea părţilor de a-şi restabili, cât mai curând
posibil, drepturile încălcate şi vor asigura reinstaurarea
legalităţi, care trebuie să guverneze toate raporturile
juridice într-un stat de drept, ceea ce constituie o garanţie a
unui proces echitabil.
Proiectul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1076 din 2.10.2007.
La 29 noiembrie 2007 Proiectul în cauză a fost adoptat de
Parlament prin Legea nr.258-XVI.
                              12
Elaborarea standardelor şi formularea Trimestrul III    Realizat
propunerilor legislative care să prevadă          În scopul executării acţiunilor cuprinse în acest obiectiv, a
posibilitatea   aplicării  sancţiunilor        fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi
disciplinare, inclusiv eliberarea din           completarea unor acte legislative prin care se propune
funcţie a judecătorilor ce nu pot să-şi          modificarea unor prevederi ale Legii cu privire la statutul
justifice   provenienţa  venitului  şi        judecătorului, Legii cu privire la Consiliul Superior al
proprietăţii.                       Magistraturii.
                              Modificările respective viza posibilitatea aplicării
                              sancţiunilor disciplinare, inclusiv eliberarea din funcţie a
                              judecătorilor ce nu pot să-şi justifice provenienţa venitului
                              şi proprietăţii precum şi sporirea transparenţii activităţii
                              Consiliului Superior al Magistraturii. Proiectul a fost
                              aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1074 din 1 octombrie
                              2007.
                              La 29 noiembrie 2007 în cadrul şedinţei Parlamentului,
                              proiectul în cauză a fost adoptat prin Legea nr. 257-XVI,
                              însă fără prevederile preconizate în proiect.
Elaborarea unei analize a practicii altor Trimestrul III  Realizat
state europene privind temeiul de numire          În urma examinării practicii altor state europene Ministerul
în funcţia de judecător pentru prima dată         Justiţiei a elaborat un proiect de Lege pentru modificarea
şi formularea propunerilor de modificare          art. 116 din Constituţia Republicii Moldova în vederea
a Constituţiei în vederea diminuării de la         diminuării de la 5 la 3 ani a termenului de numire în funcţia
5 la 3 ani a termenului de numire în            de judecător pentru prima dată.
funcţia de judecător pentru prima dată
                              Proiectul menţionat a fost expediat Guvernului pentru
                              examinare prin scrisoarea nr.03/9117 din 24.08.2007. La
                              10 septembrie 2007, prin indicaţia Guvernului nr. 1506-
                              661, proiectul menţionat a fost restituit, ca fiind înaintat
                              prematur.

Elaborarea completărilor şi modificărilor Trimestrul III  Realizat
la legile ce reglementează sistemul            La capitolul elaborării completărilor şi modificărilor la
judecătoresc (excluderea cenzului de            legile ce reglementează sistemul judecătoresc (diminuarea
vîrstă, permanentizarea treptată a             sau excluderea cenzului de vîrstă, permanentizarea treptată
activităţii   membrilor     CSM,          a activităţii membrilor CSM, perfecţionarea condiţiilor de
perfecţionarea condiţiilor de pensionare,         pensionare etc.), comunicăm că prin Legea pentru


                                                           13
etc.)  modificarea şi completarea unor acte legislative nr.247-
    XVI din 21 iulie 2006 a fost modificat art. 6 din Legea cu
    privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie
    1995, excluzîndu-se cenzul de vîrstă de 30 de ani pentru
    numirea în funcţia de judecător, prevedere care va intra în
    vigoare după absolvirea primei promoţii a Institutului
    Naţional al Justiţiei.
    În ce priveşte perfecţionarea condiţiilor de pensionare,
    prin Legea privind modificarea şi completarea unor acte
    legislative nr.399-XVI din 14 decembrie 2006 a fost
    amendat articolul 32 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie
    1995 cu privire la statutul judecătorului, stabilindu-se că
    organul în competenţa căruia va fi stabilirea şi plata
    pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere a judecătorilor
    este organul de asigurări sociale. Totodată, prin
    completarea cu art. 32 s-a stabilit ca pînă la 1 ianuarie
    2010, cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi
    indemnizaţiilor lunare viagere vor fi suportate de la bugetul
    de stat.
    În scopul permanentizării activităţii preşedintelui CSM,
    a fost elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea şi
    completarea unor acte legislative, prin care se propune
    amendarea Legii cu privire la Consiliul Superior al
    Magistraturii, Legii privind actele de identitate din sistemul
    naţional de paşapoarte, Legii cu privire la sistemul de
    salarizare din sectorul bugetar.
    Proiectul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului
    nr.854 din 27 iulie 2007. La 12 octombrie 2007, proiectul
    în cauză a fost adoptat de Parlament în I lectură.
                                  14
Elaborarea propunerilor privind sporirea Trimestrul III  Realizat
transparenţei activităţii CSM               Asigurarea transparenţei CSM se face prin amplasarea
                             informaţiei pe site-ul CSM – www.csm.md, prin publicarea
                             în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi Buletinul
                             Curţii Supreme de Justiţie a RM a tuturor hotărîrilor
                             privind anunţarea concursurilor la funcţia de judecător.
                             În baza Hotîrării CSM nr.68/3 din 1 martie 2007 au fost
                             elaborate    şi  expediate   instanţelor  judecătoreşti
                             Regulamentele:
                             -cu privire la organizarea şi funcţionarea Aparatului
                             Consiliului Superior al Magistraturii;
                             -privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului
                             pentru suplinirea posturilor vacante de judecător, de
                             preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţelor, de
                             promovare în instanţele ierarhic superioare;
                             -privind repartizarea aleatorie a cauzelor în instanţele
                             judecătoreşti;
                             -privind concursul pentru cea mai bună instanţă
                             judecătorească, cel mai bun preşedinte şi cel mai bun
                             judecător din Republica Moldova.
                             Principiul asigurării accesului la justiţie se realizează prin
                             aplicarea corectă a legislaţiei, prin asigurarea transparenţei
                             activităţilor instanţelor judecătoreşti, prin examinarea
                             cauzelor în termen rezonabil prin eliminarea amînărilor
                             nejustificate etc.
                             La 26 iulie 2007 a fost adoptată Legea nr.185-XVI pentru
                             modificarea şi completarea Legii nr.947-XIII din 19.07.96
                             cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.7, 7-1,
                             27) care prevede fondarea Inspecţiei Judiciare. Aceasta va
                             funcţiona începînd cu 1 ianuarie 2008. Conform
                             modificărilor adoptate Inspecţia Judiciară va avea
                             următoarele atribuţii:
                                  a) verificarea activităţii organizatorice la efectuarea
                             justiţiei de instanţele de judecată;
                                  b) examinarea petiţiilor cetăţenilor în problemele
                             ce ţin de etica judecătorilor, adresate Consiliului Superior
                             al Magistraturii;

                                                            15
                                 c) verificarea demersurilor Procurorului General
                            avînd ca obiect acordul Consiliului Superior al
                            Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale, înfăptuirea
                            actelor de procedură care, conform legii, necesită acordul
                            consiliului, inclusiv aplicarea reţinerii, supunerea la
                            aducerea silită, percheziţionarea sau aplicarea arestului
                            preventiv, precum şi a demersurilor privind darea acordului
                            pentru tragerea la răspundere penală sau contravenţională;
                                 d) verificarea temeiurilor de respingere de către
                            Preşedintele Republicii Moldova sau de Parlament a
                            candidaturii propuse de Consiliul Superior al Magistraturii
                            pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru
                            promovarea în funcţia de vicepreşedinte sau preşedinte al
                            instanţei.
                            De asemenea, de la 1 septembrie 2007 poate fi accesată
                            toată informaţia despre activitatea Consiliului Superior al
                            Magistraturii, de pe site-ul CSJ, www.scjustice.md, la
                            rubrica „Consiliul Superior al Magistraturii” şi site-ul
                            Consiliului Superior al Magistraturii, www.csm.md.
Înaintarea propunerilor de modificare a Trimestrul II  Realizat
legislaţiei în scopul eficientizării          În scopul ajustării legislaţiei naţionale la standardele
procedurii de tragere la răspundere           europene în domeniul organizării şi funcţionării sistemului
penală a judecătorilor.                 judecătoresc, în special în ce priveşte tragerea la
                            răspundere penală a judecătorilor pentru actele de corupţie,
                            precum şi ajustarea legislaţiei la Recomandările experţilor
                            Consiliului Europei din      20 noiembrie 2002 şi
                            Recomandările experţilor Consiliului Europei din 2 martie
                            2006, a fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi
                            completarea unor acte legislative. Proiectul menţionat
                            priveşte în special modificarea Legii cu privire la statutul
                            judecătorului, Legii cu privire la Curtea Constituţională,
                            Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi
                            Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova.
                            Proiectul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului
                            nr.474 din 28 aprilie 2007. La 11 iunie 2007 Proiectul în
                            cauză a fost examinat în Parlament la şedinţa Comisiei


                                                         16
                             juridice pentru numiri şi imunităţi, unde s-a decis remiterea
                             proiectului spre expertizare Consiliului Europei. Remiterea
                             a avut loc la 20.07.2007 prin scrisoarea DD-C-5 nr.104. La
                             moment proiectul menţionat se definitivează în Parlament
                             în baza expertizei Consiliului Europei.
Elaborarea legii pentru modificarea art. Trimestrul II  Realizat
22 al Legii cu privire la statutul            În ce priveşte includerea încălcării termenelor de redactare
judecătorului în vederea stabilirii           şi transmitere a hotărîrilor în calitate de temeiuri exprese
răspunderii pentru neexecutarea în            ale răspunderii disciplinare a judecătorilor, menţionăm că
termen a actelor procedurale.              Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de Lege pentru
                             modificarea şi completarea unor acte legislative prin care a
                             fost completat şi art.22 din Legea cu privire la statutul
                             judecătorului, cu prevederile menţionate mai sus. Proiectul
                             nominalizat a fost aprobat în şedinţa Guvernului prin
                             Hotărîrea nr.1074 din 1 octombrie 2007. La 29 noiembrie
                             2007 în cadrul şedinţei Parlamentului proiectul în cauză a
                             fost adoptat prin Legea nr.257-XVI.

Monitorizarea procesului adoptării de          Realizat
către Parlament a proiectului Codului etic        Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii cu privire la
al funcţionarului public, a proiectului         Codul de conduită a funcţionarului public, scopul căruia
Legii privind medierea, precum    şi a        constă în prevenirea fenomenului de corupţie în rîndul
implementării acestora                  funcţionarilor publici. La 2 octombrie 2006, acesta a fost
                             aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 1132, iar la data de 10
                             octombrie 2006, a fost transmis Parlamentului spre
                             examinare şi adoptare.

                             Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii privind
                             medierea în cauzele penale şi proiectul Legii privind
                             medierea în cauzele civile, care au fost adoptate de
                             Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură (la 15
                             mai 2006 şi, respectiv, la 6 octombrie 2006). În cadrul
                             şedinţei Parlamentului din 6 octombrie 2006, a fost
                             înaintată propunerea de comasare a proiectelor
                             nominalizate. Ministerul Justiţiei a participat la elaborarea
                             proiectului în cauză, care a fost înaintat în calitate de


                                                          17
                                                  iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi. Proiectul
                                                  în cauză a fost adoptat de Parlament în a doua lectură la 14
                                                  iunie 2007 prin Legea nr. 134-XIV şi transmis, spre
                                                  promulgare, Preşedintelui Republicii Moldova. La data de
                                                  6 august 2007 Legea a fost restituită Parlamentului cu o
                                                  serie de obiecţii şi urma să fie reexaminată. La 15
                                                  noiembrie 2007 Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu
                                                  privire la mediere a fost reexaminată în Parlament.
                                                  La 29 noiembrie 2007 prin Decretul Preşedintelui
                                                  Republicii Moldova nr.1399-IV a fost promulgată Legea
                                                  nr.134-XVI cu privire la mediere.
Dezvoltarea căilor alternative Adoptarea Legii cu privire la mediere:    La   solicitarea  Realizat
de soluţionare a litigiilor, Comasarea proiectelor de Lege cu privire    privind
                                                  Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii privind
inclusiv medierea şi arbitrajul. la medierea în cauzele civile şi medierea  participarea   în
                                                  medierea în cauzele penale şi proiectul Legii privind
                 în cauzele penale;             comisiile
                                                  medierea în cauzele civile, care au fost adoptate de
                                       parlamentare.
                                                  Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură (la 15
                                                  mai 2006 şi, respectiv, la 6 octombrie 2006). În cadrul
                                                  şedinţei Parlamentului din 6 octombrie, a fost înaintată
                                                  propunerea de comasare a proiectelor nominalizate.
                                                  Ministerul Justiţiei a participat la elaborarea proiectului în
                                                  cauză, care a fost înaintat în calitate de iniţiativă legislativă
                                                  de către un grup de deputaţi. Proiectul în cauză a fost
                                                  adoptat de Parlament în a doua lectură la 14 iunie 2007 prin
                                                  Legea nr.134-XIV şi transmis, spre promulgare,
                                                  Preşedintelui Republicii Moldova. La data de 6 august
                                                  2007 Legea a fost restituită Parlamentului cu o serie de
                                                  obiecţii.
                                                  La 15 noiembrie curent Legea cu privire la mediere nr.134-
                                                  XVI din 14 iunie 2007 a fost reexaminată de Parlamentul
                                                  Republicii Moldova.
                                                  La 29 noiembrie 2007 prin Decretul Preşedintelui
                                                  Republicii Moldova nr.1399-IV a fost promulgată Legea
                                                  nr.134-XVI cu privire la mediere.
                                                  Pentru perfecţionarea sistemului instanţelor arbitrale a fost

                                                                                 18
                               a fost format grupul de lucru pentru revizuirea legislaţiei ce
                               ţine de domeniul menţionat. Ca rezultat a fost elaborarea a
                               doua proiecte:
                               - Proiectul Legii cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) în
                               redacţie;
                               - Proiectul Legii cu privire la arbitrajul Comercial
                               Internaţional.
                               Proiectele în cauză au fost aprobate de Guvern prin
                               Hotărîrile:
                               - Hotărîrea Guvernului nr.1336 din 22 noiembrie 2006
                               - Hotărîrea Guvernului nr.1338 din 22 noiembrie 2006.
                               În martie 2006 ambele proiecte au fost remise
                               Parlamentului pentru examinare. La momentul de faţă
                               proiectele sunt în proces de examinare în Parlament.
Elaborarea actelor normative necesare După adoptarea În vederea executării art.39 al Legii cu privire la mediere
pentru implementarea Legii cu privire la Legii cu privire la nr.134 – XVI din 14 iunie 2007, prin Ordinul Ministrului
mediere;                 mediere       Justiţiei nr.485 din 18 decembrie 2007 a fost aprobat Planul
                               de măsuri al Ministerului Justiţiei privind implementarea
                               prevederilor Legii cu privire la mediere. Potrivit Planului
                               nominalizat, urmează a fi create condiţii tehnice şi
                               organizatorice privind funcţionarea Consiliului de mediere.
                               Iar de către Consiliul de mediere urmează să fie aprobat
                               Regulamentul de activitate a acestuia.
                                 Ministerul Justiţiei, urmează să elaboreze proiectul actului
                                 normativ privind operarea amendamentelor în cadrul legal,
                                 în scopul conformării acestuia prevederilor legii cu privire
                                 la mediere. Astfel, întru executarea dispoziţiilor legii citate,
                                 Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea nr.02/13623 din 12
                                 decembrie 2007 a solicitat diferitor autorităţi, delegarea
                                 unei persoane, pentru a fi inclusă în cadrul Comisiei de
                                 selectare a membrilor Consiliului de mediere.
                                                               19
                  Elaborarea Codului  Deontologic  al După adoptarea În scopul implementării Legii nr.134-XVI din 14 iunie
                  mediatorului.             Legii cu privire la 2007 cu privire la mediere, la 12.09.2007 a fost elaborat
                                     mediere       Planul de Măsuri pentru implementarea Legii cu privire la
                                               mediere. Planul în cauză stabileşte şi elaborarea Codului
                                               Deontologic al Mediatorului. La moment Codul
                                               Deontologic al mediatorului este în proces de realizare.


(3)  Asigurarea eficienţei luptei împotriva corupţiei
   Asigurarea progresului în Adoptarea proiectului de lege cu privire Semestrul II 2007  Realizat în partea ce ţine de Ministerul Justiţiei
   implementarea recomandărilor la răspunderea ministerială                În scopul realizării Planului de activitate al Guvernului pe
   Grupului de State din cadrul                              trimestrul IV al anului 2006, aprobat prin Hotărîrea
   Consiliului Europei împotriva                              Guvernului nr.1130 din 29 septembrie 2006, pentru
   Corupţiei (GRECO).                                   îndeplinirea Strategiei de prevenire şi combatere a
   Implementarea    Strategiei                             corupţiei, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV
   Naţionale privind prevenirea                              din 12 decembrie 2004, a fost elaborat proiectul Legii
   şi combaterea corupţiei.                                privind răspunderea ministerială, care a fost prezentat
                                               Guvernului la 6 decembrie 2006, prin scrisoarea
                                               nr.03/12086.
                                               Prin scrisoarea nr.1512-244 din 19 martie 2007, Guvernul
                                               (la indicaţia Şefului statului privind reflectarea răspunderii
                                               ministeriale în Legea cu privire la Guvern), a solicitat
                                               Ministerului Justiţiei elaborarea proiectului de Lege pentru
                                               modificare şi completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990
                                               cu privire la Guvern, care include prevederile proiectului
                                               legii cu privire la răspunderea ministerială în componenţa
                                               sa. Acesta, la 9 august 2007, prin scrisoarea nr.03/854 a
                                               fost expediat Guvernului. Totodată, menţionăm, că,
                                               suplimentar, prin scrisoarea nr.03/6845 din 28 iunie 2007
                                               s-a solicitat opinia Guvernului privind oportunitatea
                                               promovării proiectului vizat.
                                                Urmare a indicaţiei Guvernului nr.1506-595 din 14 august
                                               2007, proiectul a fost restituit pentru a fi coordonat cu
                                               organele interesate. La 15 august 2007, prin scrisoarea
                                               nr.03/8844 proiectul a fost expediat spre coordonare
                                               ministerelor, Consiliului Superior al Magistraturii şi Curţii
                                               de Apel Chişinău. Ulterior, la data de 5 octombrie curent

                                                                             20
                              proiectul de lege a fost remis CCCEC pentru efectuarea
                              expertizei anticorupţie. Definitivat în baza avizelor şi
                              raportului de expertiză al CCCEC, proiectul, a fost
                              expediat la data de 16.10.2007 Guvernului spre examinare
                              şi aprobare. La 12 noiembrie 2007 proiectul în cauză a fost
                              contrasemnat de către Ministrul Justiţiei şi urmează a fi
                              examinat în şedinţa Guvernului.
Implementarea Legii cu privire la      După adoptarea În proces de elaborare
conflictele de interese după aprobarea   legii     Proiectul Legii cu privire la conflictul de interese a fost
acesteia                          adoptat de Parlament în prima lectură la 14 iunie 2007.
                              Proiectul a fost expediat pentru expertiză la Consiliul
                              Europei prin scrisoarea nr. DD-C-5 nr.137 din 28
                              septembrie 2007.
Implementarea definitivă în Oficiile de   Trimestrul I  Realizat
executare a sistemului unic de evidenţă          Sistemul unitar informaţional de evidenţă a executării
informaţională Registrul procedurilor de          documentelor de executare – Programul Unic „Registrul
executare a hotărîrilor judecătoreşti.           procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti”,
                              utilizat pentru înregistrarea, evidenţa şi monitorizarea
                              procedurilor de executare a fost instalat în toate oficiile de
                              executare.
Examinarea oportunităţii introducerii în  Semestrul II  Realizat
legislaţia naţională   a  Institutului         Întru realizarea acestei măsuri a fost efectuată analiza
Declarării insolvabilităţii  persoanei          practicii Germaniei şi Rusiei, privind modul de
fizice.                          responsabilitate a creditorilor şi debitorilor implicaţi în
                              procedura de executare silită şi studiată oportunitatea
                              introducerii în legislaţia naţională a Instituţiei Declarării
                              insolvabilităţii persoanei fizice. La 3-4 octombrie curent cu
                              aportul Fundaţiei Germane de Cooperare Juridică
                              Internaţională IRZ, a avut loc conferinţa internaţională cu
                              genericul „Evaluarea cadrului legislativ ce reglementează
                              activitatea sistemului de executare silită în Republica
                              Moldova – evitarea condamnării la CEDO pe motivul
                              neexecutării în termeni rezonabili a hotărîrilor
                              judecătoreşti”, subiectul discuţiei a fost „Reforma
                              procedurii de insolvabilitate a persoanei fizice în
                              Germania”.


                                                           21
                           În perioada 9-12 octombrie 2007 în scopul acordării
                           asistenţei juridice de către expertul internaţional, prin
                           intermediul TAIEX, dr. Weckerling-Whilhelm, au avut loc
                           şedinţe de lucru privind introducerea instituţiei
                           Insolvabilităţii persoanelor fizice în Republica Moldova.
                           Astfel, ţinînd cont de recomandările experţilor germani a
                           fost elaborat proiectul Legii insolvabilităţii persoanei
                           fizice, prezentat Ministerului Justiţiei spre coordonare şi
                           avizare, la 15 noiembrie 2007 cu nr.06/1562. Ulterior,
                           proiectul legii enunţate a fost modificat în Concept de lege
                           cu privire la insolvabilitatea persoanei fizice. În baza
                           conceptului în cauză, va fi efectuat un studiu cu privire la
                           oportunitatea introducerii Instituţiei insolvabilităţii
                           persoanei fizice în legislaţia naţională. Ministerul Justiţiei
                           la 21 decembrie 2007 prin scrisoarea nr. 03/13919, a remis
                           conceptul insolvabilităţii persoanei fizice autorităţilor
                           publice centrale şi societăţii civile în vederea expunerii
                           sugestiilor privind oportunitatea introducerii acestui institut
                           în legislaţia Republicii Moldova.
Elaborarea proiectului Instrucţiunii cu Semestrul I  Realizat
privire la sistemul de executare silită        Prin Ordinul Directorului Departamentului de executare al
                           Ministerului Justiţiei nr. 65 din 28 mai curent a fost
                           aprobată Instrucţiunea cu privire la procedura de executare,
                           care reglementează şi modalitatea de executare silită.

Instruirea iniţială şi continuă a Permanent      Realizat
executorilor   judecătoreşti prin         Avînd ca scop realizarea acestei măsuri la 13 martie curent,
intermediul Institutului Naţional de         în incinta aparatului central al Departamentului de
Justiţie.                       Executare al Ministerului Justiţiei, a fost organizată şi
                           desfăşurată o şedinţă de lucru cu participarea şefilor
                           Oficiilor de executare şi a Directorului executiv al
                           Institutului Naţional al Justiţiei. În cadrul acesteia au fost
                           înaintate propuneri în vederea elaborării Planului de studiu
                           pentru instruirea iniţială şi continuă a executorilor
                           judecătoreşti, în care vor fi incluse prelegeri cu privire la
                           asigurarea drepturilor omului în cadrul procedurii de


                                                         22
executare.

La 19 aprilie 2007, Ministerul Justiţiei în colaborare cu
Institutul Naţional al Justiţiei a organizat o masă rotundă
asupra impactului instruirii judecătorilor, procurorilor,
executorilor judecătoreşti în materia drepturilor omului, la
care au participat judecători, procurori, executori
judecătoreşti, Agentul guvernamental, avocaţi, etc.

La 25 – 26 aprilie curent, Departamentul de Executare al
Ministerului Justiţiei în colaborare cu Institutul Naţional al
Justiţiei, sub egida Fundaţiei Germane de Cooperare
Juridică IRZ în Moldova, a organizat şi desfăşurat
conferinţa cu tematica „Evitarea lezării dreptului la un
proces echitabil prin executarea eficientă a hotărîrilor
judecătoreşti definitive”, în cadrul căreia au participat
experţi din Germania: Rainer Harnacke, Preşedintele
Judecătoriei de primă instanţă din Monschau, Fabian
Krapoth, Judecător la tribunalul din Bonn.

În perioada 3-5 mai 2007, Departamentul de Executare în
comun cu Institutul Naţional al Justiţiei au organizat
conferinţa internaţională cu tematica „Promovarea
instituirii Serviciului de Probaţiune în Republica
Moldova”, cu participarea specialiştilor teoreticieni şi
practicieni în domeniul sistemului de probaţiune din
Germania şi a reprezentanţilor organelor de resort din
Republica Moldova.

La 11 mai 2007 a fost organizat seminarul de instruire
continuă, cu genericul „Munca neremunerată în folosul
comunităţii”. La seminar au participat executorii
judecătoreşti din Oficiile de Executare: Anenii Noi,
Călăraşi, Căuşeni, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni,
Nisporeni, Orhei, Străşeni, Botanica Chişinău şi Buiucani
Chişinău, reprezentanţii procuraturii, administraţiei publice
locale şi experţii Institutului de Reforme Penale. Au fost

                              23
puse în discuţie modalităţille aplicării şi executării pedepsei
penale, calitatea sentinţelor emise de către instanţele de
judecată, sarcinile oficiilor de executare şi a
administraţiilor publice locale la executarea acestei
pedepse, precum şi problemele cu care se confruntă aceste
organe în procesul realizării atribuţiilor sale de serviciu.

La 8 iunie 2007 în or. Cahul a fost organizat de către IRP,
în comun cu Institutul Naţional de Justiţie şi Departamentul
de Executare al Ministerului Justiţiei, seminarul cu
genericul „Uniformizarea aplicării şi executării pedepsei cu
munca neremunerată în folosul comunităţii în Republica
Moldova”. La seminar au participat reprezentanţii
instanţelor judecătoreşti şi procuraturii din regiunea de sud
a Moldovei. Au fost discutate problemele care apar la
aplicarea şi executarea muncii neremunerate în folosul
comunităţii, necesitatea preluării acordului din partea
persoanei condamnate în vederea executării pedepsei date,
aplicarea muncii neremunerate în folosul comunităţii ca
obligaţiune la condamnarea condiţionată.

La 20 iulie 2007 Directorul Departamentului de Executare
al Ministerului Justiţiei a emis ordinul cu privire la
organizarea şi desfăşurarea seminarului internaţional, cu
tematica “Probaţiunea – activitate de resocializare a
persoanelor aflate în conflict cu legea penală”, care s-a
desfăşurat în perioada 23-27 iulie 2007. În cadrul acestuia
au participat experţi din Ungaria, reprezentanţi ai
Ministerului Justiţiei, Institutului Reformei Penale,
Institutului Naţional al Justiţiei. La seminarul respectiv au
fost abordate subiectele cu privire la retrospectiva instituirii
serviciului de probaţiune în Republica Moldova,
competenţa serviciului de probaţiune ungar, beneficiarii
serviciului de probaţiune, colaborarea cu alte structuri
statale şi neguvernamentale, reglementarea juridică a
activităţii de probaţiune în Ungaria, etc.


                               24
La 23, 24 şi 27 iulie, seminarul s-a derulat în incinta
Departamentului de Executare al Ministerului Justiţiei, la
26 iulie în or. Cahul, la 26 iulie în mun. Bălţi, iar la 25 iulie
au fost organizate mese rotunde în comun cu reprezentanţii
Institutului Naţional de Justiţie şi Institutul de Reforme
Penale.

În vederea instruirii continue a executorilor judecătoreşti
din domeniul penal, la 18 septembrie curent în comun cu
Institutul Naţional al Justiţiei şi Institutul de Reforme
Penale a fost organizat şi desfăşurat în incinta Consiliului
raional Cahul, seminarul cu genericul „Munca
neremunerată în beneficiul comunităţii”.
În acelaşi context, menţionăm că a fost elaborată şi
prezentată Institutului Naţional al Justiţiei, curicula de
studiu ai executorilor judecătoreşti pentru petrecerea
instruirii iniţiale în domeniul civil, administrativ şi penal.
Astfel, începînd cu 3 decembrie curent în scopul formării
iniţiale a executorilor judecătoreşti, prin ordinul
Directorului de executare nr.291 din 29 noiembrie curent,
20 de executori au fost delegaţi la cursurile de instruire
iniţială în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cu durata
de 3 luni.
Concomitent, Vă informăm că în scopul pregătirii
profesionale şi administrativ şi întru aprofundarea
cunoştinţelor obţinute la cursurile de instruire iniţială, au
fost desemnaţi, colaboratorii oficiilor de executare cu
experienţă vastă în domeniul executării silite, în calitate de
îndrumători pentru supravegherea efectuării practicii şi
perfectării tezelor de curs de către tinerii specialişti.
De asemenea, Vă informăm, că la 14 decembrie curent,
colaboratorii din serviciul probaţiune ai Oficiilor de
executare: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ,
Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani Nord, Rezina,
Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, au participat la seminarul
organizat de către Institutul Naţional al Justiţiei în
colaborare cu IRP cu genericul „Uniformizarea aplicării şi

                               25
                                                    executării pedepsei cu munca neremunerată în folosul
                                                    comunităţii în Republica Moldova”, în mun. Bălţi.
     Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului

(4)  Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale, în conformitate
   cu standardele internaţionale şi europene.

   Implementarea     acţiunilor  Organizarea emisiunilor televizate şi Permanent        Realizat
   prevăzute în Planul Naţional    radiofonice, pregătirea publicaţiilor în           În lunile februarie şi martie au fost organizate 2 emisiuni
   de Acţiuni în domeniul       scopul propagării culturii juridice din            radiofonice privind promovarea prevederilor Codului de
   Drepturilor Omului (PNADO)     domeniul executării                      Executare şi a Legii cu privire la executarea silită.
   a Republicii Moldova pentru                                    De asemenea, avînd scopul propagării culturii juridice din
   perioada 2004-2008 (revizuiri                                   domeniul executării, Departamentul Executare, în luna
   legislative,    consolidarea                                  septembrie 2007, a organizat două seminare la Edineţ şi
   cadrului   instituţional   şi                                 Cahul cu tema „Uniformizarea aplicării şi executării
   sporirea     conştientizării                                 pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii”, la
   drepturilor omului).                                       care au participat organele de drept (procuratura, instanţele
                                                    de judecată) şi organele administraţiei publice locale
                                                    (primari, secretari ai primăriei). Scopul seminarelor a fost
                                                    de a informa Administraţia Publică Locală cu sarcinile ce
                                                    le revin în domeniul executării muncii comunitare,
                                                    drepturile şi obligaţiile acestora.
                                                    Totodată, în Oficiul de executare Drochia, de mai mult
                                                    timp este amenajat un panou informativ, care conţine
                                                    informaţia utilă pentru cetăţeni. Totodată, pe panou
                                                    sistematic se afişează ziarul „Dreptul” , care este citit de
                                                    colaboratorii oficiului şi cetăţeni.
                                                    În acelaşi context, menţionăm faptul că la 28.09.2007,
                                                    Oficiul de executare Orhei a organizat un seminar cu tema
                                                    „Participanţii la procedura de executare silită, modul şi
                                                    metodele de executare silită a încheierilor, ordonanţelor,
                                                    deciziilor şi hotărârilor cu privire la contravenţiile
                                                    administrative”, iar la Liceul teoretic „Alecu Russo”,
                                                    seminarul cu tema „Executarea pedepselor penale şi a
                                                    măsurilor de siguranţă”.
                     Organizarea şi petrecerea în instituţiile de Anual      Realizat


                                                                                 26
învăţămînt primare a seminarelor cu          În scopul ridicării gradului de informare a populaţiei despre
genericul „Prevenirea şi combaterea          situaţia curentă în domeniul drepturilor omului, conform
flagelului infracţional în rîndurile         Dispoziţiei Directorului Departamentului de Executare al
minorilor şi aducerii la cunoştinţă a         Ministerului Justiţiei nr. 28 din 7 noiembrie 2006, şefii
măsurilor cu caracter de profilaxie şi        Oficiilor de executare au organizat seminare cu genericul
educativ în cazul aplicării pedepselor non      „Prevenirea şi combaterea flagelului infracţional în
privative de libertate”                rîndurile minorilor şi aducerea la cunoştinţă a măsurilor cu
                           caracter de profilaxie şi educativ în cazul aplicării
                           pedepselor non privative de libertate” în 42 de instituţii de
                           învăţămînt primare şi şcoli profesionale.

                           În acelaşi context, ţinem să menţionăm că în conformitate
                           cu Dispoziţia Directorului Departamentului nr.29 din 5
                           decembrie 2007, pe parcursul lunii decembrie a anului
                           2007, şefii Oficiilor de executare au organizat şi petrecut în
                           instituţiile de învăţămînt primare din teritoriu, seminare cu
                           genericul „Prevenirea şi combaterea flagelului infracţional
                           în rîndurile minorilor şi aducerii la cunoştinţă a măsurilor
                           cu caracter de profilaxie şi educativ în cazul aplicării
                           pedepselor nonprivative de libertate”.
Crearea unor condiţii decente de detenţie Permanent  În curs de realizare
a condamnaţilor                    A fost examinată posibilitatea transmiterii izolatoarelor de
                           detenţie provizorie din gestiunea Ministerului Afacerilor
                           Interne în gestiunea Ministerului Justiţiei. În acest sens,
                           Ministerul Justiţiei a examinat şi a identificat o serie de
                           impedimente la transferarea izolatoarelor de detenţie
                           provizorie din gestiunea Ministerului Afacerilor Interne în
                           gestiunea Ministerului Justiţiei. Despre acest fapt, prin
                           scrisoarea nr.03/1608 din 12 februarie 2007, Ministerul
                           Justiţiei a informat Guvernul. Prin scrisoarea nr.06-04/98
                           din 05.03.07 Ministerul Finanţelor a comunicat că deoarece
                           în cazul transferului sub aspect tehnic a izolatoarelor de
                           detenţie preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor
                           Interne, edificiile acestora vor necesita cheltuieli
                           suplimentare pentru care nu sunt prevăzute mijloace
                           financiare în bugetul de stat a devenit actuală şi stringentă

                                                         27
                      necesitatea construirii caselor de arest.
                      În acelaşi context, ţinem să menţionăm că la 3 decembrie
                      2007 Ministrul Justiţiei, dl Vitalie PÎRLOG a avut o
                      întrevedere cu dl Vladimir RISTOVSKI, Reprezentantul
                      Special al Secretarului General al Consiliului Europei în
                      Republica Moldova, Gottfried HANNE, şef-interimar al
                      Misiunii OSCE în Moldova şi Paolo BERIZZI, şeful
                      Secţiei Politice şi Economice a Delegaţiei Comisiei
                      Europene în Republica Moldova. Pe lîngă examinarea
                      măsurilor ce vizează respectarea drepturilor omului,
                      Ministrul Justiţiei, dl Vitalie PÎRLOG a înaintat spre
                      discuţie unele aspecte ale Strategiei de reformare a
                      sistemului penitenciar din Moldova şi, îndeosebi,
                      construcţia Caselor de detenţie preventivă. Ministerul
                      Justiţiei a solicitat participanţilor la întrunire sprijin în
                      soluţionarea acestei probleme prin atragerea unor donatori
                      externi.
                      La acelaşi capitol, menţionăm că continuă desfăşurarea
                      lucrărilor de reconstrucţie în Penitenciarul nr.1-Taraclia.
                      Astfel, pentru desfăşurarea activităţilor de reprofilare a
                      blocului de regim nr.3 din Penitenciarul nr.1-Taraclia, în
                      anul curent este prevăzută alocarea sumei de 2350 mii lei.
                      Până în prezent, s-au efectuat lucrările de reparaţie a
                      acoperişului din membrane bituminoase, precum şi zidăria
                      blocurilor sanitaro-igienice, lucrări de tencuire a pereţilor
                      interiori şi exteriori, confecţionarea uşilor de regim şi
                      totodată instalarea lor, au fost montate montat sistemul de
                      canalizare şi începute lucrările de montare a sistemului de
                      încălzire şi a utilajului cazangeriei. Finisarea este
                      preconizată pentru sfîrşitul lunii ianuarie 2008.


                      La 29.01.2007 a fost aprobat planul de măsuri privind
Efectuarea de măsuri sanitaro-igienice,
                      reconstrucţia Penitenciarului nr.10 – Goian, conform
modernizarea sistemelor de încălzire,
                      căruia până în prezent se petrec lucrări de reprofilare a
iluminare, aerisire, aprovizionare cu apă

                                                   28
şi canalizare  penitenciarului. La ziua de azi sunt construite turnurile şi
        edificiile de pază. Astfel în blocul administrativ sunt
        delimitate camerele de întrevederi şi finisate lucrările la
        punctul de control. Concomitent se petrec lucrări de
        reparaţie la carcere. A fost înlocuit sistemul de apeduct.

        La 13 februarie 2007 reprezentanţii Departamentului
        Instituţiilor Penitenciare au avut o întrevedere cu partenerii
        din Serviciul Penitenciar din Olanda şi reprezentanţii
        Institutului de Reforme Penale, care au efectuat o analiză a
        situaţiei existente în sistemul penitenciar şi au determinat
        problemele acestuia, obiectivele de reformare a sistemului
        penitenciar şi ajustare la standardele europene.
        Pentru lucrările de reconstrucţie a blocului curativ al
        Spitalului de tuberculoză din Penitenciarul nr.17-Rezina, în
        anul 2007 sunt prevăzute alocaţii financiare în sumă de
        1300 mii lei. Pînă în prezent, antreprenorul SRL ,,Becad” a
        efectuat lucrări în volum sumei alocate, fiind finisate
        lucrările de reconstrucţie a încăperilor de întrevederi de
        lungă durată pentru bolnavii de tuberculoză, s-au efectuat
        lucrări de confecţionare şi montare a sistemului de
        ventilare. Blocul menţionat a fost dat în exploatare în luna
        septembrie 2007.

        În prezent se desfăşoară lucrările de proiectare a casei de
        arest-tip, în acest scop fiind preconizate în bugetul de stat
        mijloace financiare în sumă de 1.246.000 lei.

        În contextul desfăşurării măsurilor de îmbunătăţire a
        condiţiilor de detenţie, cît şi pregătirii sistemului
        penitenciar către sezonul toamnă-iarnă 2007-2008, au fost
        construite şi date în exploatare 2 sisteme de încălzire în
        baza cazanelor CCM-5 în penitenciarele nr.4-Cricova şi
        nr.6-Soroca, efectuată reparaţia capitală a sistemului de
        iluminare a perimetrului Penitenciarului nr.5-Cahul,
        efectuată reparaţia capitală a transformatorului de forţă de
        rezervă din Penitenciarul nr.4-Cricova, reparaţia a 2 pompe

                                      29
                      submersibile din penitenciarele nr.2-Lipcani şi nr.7-Rusca,
                      dat în exploatare o cazangerie pe carburanţi solizi în
                      Penitenciarul nr.7-Rusca, reparate unele porţiuni de
                      apeduct cu montarea ţevilor din polietilenă         din
                      penitenciarele nr.9-Pruncul şi nr.16-Pruncul.
                      În luna octombrie 2007 au fost finisate lucrările de
                      construcţie a sistemului de încălzire a unui bloc locativ şi
                      în Penitenciarul nr.15 – Cricova. De asemenea, în
                      Penitenciarul nr.18 – Brăneşti au fost finisate lucrările de
                      construcţie a minicazangeriei şi sistemelor de încălzire a
                      trei blocuri locative.
                      Continuă lucrările de reconstrucţie a blocului nr.3 al
                      Penitenciarului nr.1-Taraclia.
                      Lucrări de reparaţii capitale au fost finisate în aripa stîngă a
                      blocului locativ din Penitenciarul nr.7-Rusca. La 13
                      noiembrie 2007 s-a desfăşurat Ceremonia de inaugurare a
                      blocului de trai pentru femeile din Penitenciarul nr.7-
                      Rusca, reconstruit în colaborare cu Agenţia Elveţiană
                      pentru Dezvoltare şi Cooperare şi organizaţia
                      neguvernamentală Caritas-Elveţia.


Organizarea activităţilor de producere în  Întru extinderea şi intensificarea producerii în cadrul
penitenciare                sistemului penitenciar cu plasarea condamnaţilor în
                      cîmpul muncii, s-au întreprins măsuri privind conlucrarea
                      cu diferiţi agenţi economici pentru diversificarea sferelor
                      de activităţi ale întreprinderilor de stat. Astfel, graţie
                      măsurilor întreprinse în trimestrul III al anului curent, au
                      fost deschise: sectorul pentru prelucrarea metalului în
                      Penitenciarul nr. 9-Pruncul cu încadrarea a 9 condamnaţi;
                      sectorul de prelucrare a metalului în Penitenciarul nr. 15-
                      Cricova cu încadrarea a 12 condamnaţi; sectorul pentru
                      producerea pietrei de pereţi (fortan) în ÎS „Bagos”, cu
                      încadrarea suplimentară a 8 condamnaţi.
                      Conform contractului de colaborare comună încheiat între
                      ÎS „Sarmat” şi „Liormax”SRL, a fost dată în exploatare
                      linia specializată de prelucrare a deşeurilor din piatră de

                                                     30
                    calcar, la care s-au învestit peste 3 milioane lei, cu
                    încadrarea a circa 20 condamnaţi.
                    De asemenea, în luna noiembrie curent, au fost întreprinse
                    măsuri în vederea intensificării activităţilor de producere în
                    penitenciare prin deschiderea unui nou sector de producere
                    a uşilor şi ferestrelor termopan la Penitenciarul nr.15-
                    Cricova.


Susţinerea programelor de muncă ale  În vederea realizării acestui obiectiv informăm că, actual în
deţinuţilor pentru  formarea lor  sistemul penitenciar activează şapte şcoli de instruire
profesionale              profesională, care desfăşoară activităţi în şapte
                    penitenciare, unde sunt instruiţi 647 condamnaţi. Totodată,
                    anul curent, DIP în colaborare cu Întreprinderea de Stat
                    „Brăneşti”, a organizat desfăşurarea unor cursuri de
                    instruire a specialiştilor în domeniul extragerii pietrei de
                    calcar.
                    Astfel, actualmente, în şcolile de instruire profesională îşi
                    fac studiile: Penitenciarul nr.2-Lipcani – 69 condamnaţi;
                    Penitenciarul nr.4-Cricova – 123 condamnaţi; Penitenciarul
                    nr.6-Soroca – 180 condamnaţi; Penitenciarul nr.7-Rusca –
                    59 condamnaţi; Penitenciarul nr.9-Pruncul – 67
                    condamnaţi;   Penitenciarul   nr.15-Cricova   –   120
                    condamnaţi; Penitenciarul nr.18-Brăneşti – 29 condamnaţi.
                   Este de menţionat faptul că, şcolile de instruire profesională
                   sânt asigurate cu cadre didactice conform programelor de
                   studii.
                   Cu referire la asigurarea tehnico-materială a şcolilor de
                   instruire comunicăm că, pe perioada vacanţei de vară a fost
                   efectuată reparaţia curentă a tuturor claselor de instruire.

                    De asemenea, sunt şcolarizaţi 113 elevi în Gimnaziul
                    Penitenciarului nr.2-Lipcani şi 160 condamnaţi în
                    Penitenciarul nr.6-Soroca.
                    Totodată, în Penitenciarele nr.2-Lipcani, nr.5-Cahul, nr.11-
                    Bălţi şi nr.13-Chişinău sunt organizate cursuri de
                    alfabetizare a minorilor care nu pot scrie sau citi.

                                                  31
                     În Penitenciarul nr.7-Rusca, cu suportul asociaţiei obşteşti
                     „Armata Salvării”, s-a organizat o clasă de computere, în
                     care se desfăşoară zilnic instruirea minorelor la
                     computator. Respectiva instruire este realizată de către un
                     profesor, specialist în domeniu. La finele cursului de
                     instruire se efectuează verificarea cunoştinţelor şi în baza
                     rezultatelor obţinute absolvenţii primesc diplome de
                     absolvire a cursului respectiv.


Desfăşurarea activităţilor educative cu  Instruirea colaboratorilor sistemului penitenciar în
colaboratorilor  DIP  în  domeniul  domeniul drepturilor omului se desfăşoară în mai multe
drepturilor omului.            etape. Astfel, pentru colaboratorii nou angajaţi în sistemul
                     penitenciar, sunt organizate şedinţe instructive în domeniul
                     drepturilor omului din cadrul pregătirii iniţiale. Drept
                     urmare, pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă
                     inferior, în cadrul instruirii iniţiale cu o durată de 3 luni,
                     programa de studiu preconizează 24 ore din domeniul
                     drepturilor omului, iar pentru colaboratorii corpului de
                     comandă mediu şi superior – 6 ore.
                     Cu referinţă la pregătirea iniţială a colaboratorilor corpului
                     de comandă mediu şi superior, menţionăm că programa
                     dată de studiu preconizează cîte 6 ore instructive în
                     domeniul drepturilor omului.
                     Totodată, colaboratorii sistemului penitenciar, urmează
                     cursuri de perfecţionare organizate în cadrul Centrului
                     instructiv. Astfel, pentru fiecare categorie de personal, care
                     urmează cursuri de perfecţionare sunt citite cîte 6 ore în
                     domeniul drepturilor omului. Prelegeri în domeniul
                     respectării drepturilor omului sunt citite şi în cadrul
                     şedinţelor de instruire şi evaluare a nivelului de pregătire
                     profesională cu susţinerea probelor pentru acordarea
                     gradelor speciale efectivului de comandă mediu şi superior
                     a sistemului penitenciar. În planul tematic al şedinţelor au
                     fost incluse 4 ore referitoare la DO.
                     Prin urmare, la toate nivelurile de instruire ale efectivului,
                     organizate în Centrul instructiv, în planurile de studii au

                                                   32
                                                    fost incluse ore de instruire în domeniul respectării
                                                    drepturilor omului cu studierea actelor internaţionale
                                                    respective.
                                                    În perioada 29.10 – 02.11.2007, s-au desfăşurat cursuri de
                                                    perfecţionare a şefilor serviciilor speciale din
                                                    subdiviziunile sistemului penitenciar, programul de
                                                    instruire a cărora, de asemenea cuprinde predarea tematicii
                                                    din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.
                                                    De asemenea, pe parcursul perioadei 26-30.11.2007 au fost
                                                    organizate cursuri de perfecţionare a şefilor-adjuncţi de
                                                    subdiviziuni ale DIP, la care au participat 11 persoane.
                                                    Programul de instruire cuprinde studierea actelor normative
                                                    ce reglementează prevenirea şi combaterea corupţiei şi
                                                    protecţionismului.
                                                    În scopul verificării nivelului pregătirii profesionale a
                                                    efectivului sistemului penitenciar, în conformitate cu
                                                    ordinul DIP nr.208 din 01.11.2007, a fost organizată
                                                    examinarea personalului subdiviziunilor DIP. Biletele de
                                                    examinare cuprindeau întrebări din domeniul combaterii
                                                    corupţiei şi protecţionismului în Republica Moldova.
     Asigurarea    aderării la  Prezentarea Guvernului proiectul legii cu Trimestrul II    Realizat
     convenţiile de bază ale ONU   privire la ratificarea primului Protocol           A fost iniţiată procedura internă pentru ratificarea
     şi protocoalele opţionale1 în  Adiţional la Pactul Internaţional cu             Protocolului Opţional la Pactul internaţional cu privire la
     materie şi implementarea    privire la drepturile civile şi politice           drepturile civile şi politice, adoptat la New-York la 16
     eficientă a acestora.      (CCPR-OP1-DP)                         decembrie 1966. La 8 mai 2007, Ministrul Justiţiei a
                                                    contrasemnat proiectul Hotărîrii Guvernului privind
                                                    aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
                                                    Protocolului Opţional la Pactul internaţional la drepturile
                                                    civile şi politice, adoptat la New-York la 16 decembrie
                                                    1966. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
                                                    însă, prin scrisoarea sa nr. DI-04/1/8530 din 04 mai 2007, a
                                                    anunţat despre imposibilitatea contrasemnării Hotărîrii în
                                                    cauză, solicitînd Ministerului Justiţiei să expună art. 2 al
                                                    proiectului Legii de ratificare într-o altă redacţie, urmînd a


1
  Inclusiv semnarea şi ratificarea CCPR-OP1, CCPR-OP2-DP, CEDAW-OP, CAT Declar.Art.21, Declar.Art.22, CAT-OP, MWC, precum şi ratificarea CRC-OP-AC, CRC-OP-SC.

                                                                                 33
                         se indica Guvernul în calitate de autoritate responsabilă de
                         executare, şi nu expres MAE IE. În consecinţă, la 21 mai
                         2007, Ministerul Justiţiei a transmis în adresa Guvernului
                         setul respectiv, cu operarea modificării solicitate, care a
                         fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 648 din 11 iunie
                         2007 şi expediat Preşedintelui Republicii Moldova spre
                         examinare.
                         Prin scrisoarea nr. 2214 – 917 din 16 august 2007 Guvernul
                         a solicitat examinarea suplimentară a oportunităţii
                         ratificării POPDCP. Drept urmare a convocării MAE IE şi
                         a Ministerului Finanţelor, Ministerul Justiţiei a prezentat
                         răspunsul său prin scrisoarea nr. 06/9297 din 30.08.2007 în
                         care a adus argumente suplimentare despre necesitatea
                         ratificării acestui protocol.

                         La 06.12.2007 în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului a
                         fost adoptată Legea nr.260-XVI pentru ratificarea
                         Protocolului opţional la Pactul Internaţional cu privire la
                         drepturile civile şi politice.

                         La 17 decembrie 2007 prin Decretul Preşedintelui
                         Republicii Moldova nr. 1420 a fost promulgată Legea
                         nr.260-XVI pentru ratificarea Protocolului opţional la
                         Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi
                         politice.
Crearea  unui  mecanism   naţional Martie  Realizat
independent de prevenire şi monitorizare     În scopul instituirii mecanismului naţional de prevenire a
a actelor de tortură, a pedepselor,        cazurilor de tortură şi a altor forme de tratament sau
tratamentelor crude, inumane sau         pedepse crude, inumane sau degradante, a fost elaborat
degradante, în vederea implementării       proiectul Legii pentru completarea articolului 2 din Legea
prevederilor Protocolului Opţional la       nr.1349-XIII din 17 septembrie 1997 cu privire la avocaţii
Convenţia împotriva torturii şi altor       parlamentari şi proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru
tratamente sau pedepse crude, inumane       completarea punctului 7 din Regulamentul privind Centrul
sau degradante, ratificat de RM prin       pentru Drepturile Omului, aprobat prin Hotărîrea
Legea nr. 66-XVI din 30 martie 2006.       Parlamentului nr. 1484-XIII din 5 februarie 1998.
                         Proiectele menţionate au fost adoptate în cadrul şedinţei


                                                      34
                                Parlamentului din 26 iulie 2007 prin Legea nr.200-XVI, şi
                                respectiv Legea nr.201-XVI.
                                În scopul garantării executării întocmai de către avocatul
                                parlamentar a atribuţiilor cu care este investit prin lege,
                                precum şi proclamării suplimentare a drepturilor omului de
                                a nu fi supus torturii şi, respectiv, executării art.II din
                                Legea nr.200-XVI, Ministerul justiţiei în comun cu
                                avocaţii parlamentari, a elaborat proiectul legii pentru
                                completarea unor acte legislative.
                                Prezentul proiect a fost coordonat cu organele interesate
                                prin scrisoarea nr.03/12035 din 6 noiembrie curent. Prin
                                scrisoarea nr.17/3356 din 29 noiembrie, în adresa
                                Ministerului Justiţiei a parvenit expertiza anticorupţie. La
                                29 noiembrie prin scrisoarea nr.03/13049 proiectul a fost
                                expediat Guvernului pentru examinare şi aprobare.
                                Proiectul în cauză a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului
                                nr. 1413 din 14 decembrie 2007 iar la 18 decembrie 2007
                                l-a expediat Parlamentului pentru examinare. La moment
                                este în proces de examinare.
Pregătirea setului de documente necesar   Februarie - Martie Realizat
pentru formularea Declaraţiei în privinţa            Setul de documente privind formularea de către Republica
articolului 21 şi 22 al Convenţiei ONU             Moldova a declaraţiilor la art.21 şi 22 ale Convenţiei ONU
împotriva torturii şi altor tratamente sau           împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse crude,
pedepse crude, inumane sau degradante.             inumane sau degradante, adoptată la New York la
                                10.12.1984 a fost expediat în adresa MAE IE (scrisoarea
                                nr. 06/2096 din 23 februarie 2007), pentru a fi remis
                                Guvernului. Totodată, în lumina indicaţiei Guvernului nr.
                                2211-289 din 14 martie 2007, Ministerul Justiţiei a
                                coordonat setul respectiv cu Direcţia drept şi relaţii publice
                                a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi a remis
                                Guvernului setul definitivat la data de 26 martie 2007 prin
                                scrisoarea nr. 03/3402. Proiectul Hotărîrii de Guvern
                                respective a fost aporbat la 7 mai 2007 prin Hotărîrea
                                Guvernului nr.499.

                                 Proiectul în cauză a fost adoptat la 26 iulie în cadrul


                                                              35
                                          şedinţei plenare a Parlamentului prin Legea nr.187-XVI.
              Coordonarea setului respectiv cu Februarie - Martie Realizat
              societatea civilă, precum şi cu autorităţile      În procesul elaborării setul în cauză a fost coordonat cu
              admnistraţiei publice centrale.             societatea civilă.
                                          Proiectul în cauză a fost adoptat la 26 iulie curent în cadrul
                                          şedinţei plenare a Parlamentului prin Legea nr.187-XVI.
Executarea   eficientă a Publicarea hotărîrilor Curţii Europene Pe   parcursul Realizare permanentă
hotărîrilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului pronunţate în anului      În prezent pe pagina web www.justice.md sînt publicate 86
pentru Drepturile Omului  cauzele în care Republica Moldova are          hotătîri ale CEDO, inclusiv în limba engleză. Au fost
              calitatea de pîrît pe pagina web            traduse şi plasate pe pagina web www.justice.md,
              www.justice.md                     următoarele hotărîri şi decizii în care Republica Moldova
                                          are calitatea de reclamat: Lozan şi alţii c. Moldovei;
                                          Drăguţa c. Moldovei; Holomiov c. Moldovei; Braga c.
                                          Moldovei; Melnic c. Moldovei; Nistas Gmgh c. Moldovei;
                                          Moisei c. Moldovei; Kommersant Moldovy c. Moldovei;
                                          Mihalache c. Moldovei; Bujniţă c. Moldovei; Avramenco c.
                                          Moldovei; Venera-Nord-Vest Borta A.G. c. Moldovei;
                                          Modovahidromaş c. Moldovei; Enachi c. Moldovei;
                                          Biserica Adevărat Ortodoxă c. Moldovei; Volghin c.
                                          Moldovei; Guranda c. Moldovei; Nestor c. Moldovei;
                                          Grosu c. Moldovei; Ropotan c. Moldovei; Flux (2) c.
                                          Moldovei; Flux (3) c. Moldovei; Guţu c. Moldovei; Boxan
                                          c. Moldovei; Mazepa c. Moldovei; Istrate şi alţii c.
                                          Moldovei; Hristov c. Moldovei. Lipcan c. Moldovei; Druţa
                                          c. Moldovei; Apostol c. Moldovei; Bogdan c. Moldovei;
                                          Roibu c. Molovei; Popa c. Moldovei; Giuliani c. Moldovei;
                                          ASITO c. Moldovei; Castraveţ c. Moldovei; Cooperativa
                                          Agricolă Hanesei c. Moldovei; Cumatrenco c. Moldovei;
                                          Malahov c. Moldovei; Ovciorov c. Moldovei; Modîrcă c.
                                          Moldovei.
                                          De asemenea, au fost transmise rezumatele substanţiale în
                                          vederea publicării în Monitorul Oficial a următoarelor
                                          hotărîri şi decizii CEDO în care Republica Moldova are
                                          calitatea de reclamat: Mazepa c. Moldovei; Mardeasov c.
                                          Moldovei; Pleşca c. Moldovei; Creciun c. Moldovei;
                                          Samotiuc c. Moldovei; Boxan c. Moldovei; S.A. Cartea c.


                                                                        36
                       Moldovei; Soskiev c. Moldovei; Tocono şi Profesorii
                       Prometeişti c. Moldovei; Idriceanu c. Moldovei; Gorea şi
                       Garştea c. Moldovei; Ciorap c. Moldovei; Botnari c.
                       Moldovei; Lachi c. Moldovei, Lipcan c. Moldovei; Druţa c.
                       Moldovei; Apostol c. Moldovei; Bogdan c. Moldovei;
                       Roibu c. Molovei; Popa c. Moldovei; Giuliani c. Moldovei;
                       Iuraşcu c. Moldovei; Darciuc c. Moldovei; Păgân c.
                       Moldovei; Ungureanu c. Moldoevi.
Informarea oficială despre hotărîrile     Realizare permanentă
CEDO a autorităţilor responsabile de     În partea ce ţine de pronunţarea hotărîrilor şi deciziilor
executarea lor, precum şi a altor       CEDO în cazurile: Lozan şi alţii c. Moldovei; Drăguţa c.
autorităţi, în vederea evitării pe viitor a  Moldovei; Holomiov c. Moldovei; Braga c. Moldovei;
unor încălcări similare            Melnic c. Moldovei; Nistas Gmgh c. Moldovei; Moisei c.
                       Moldovei; Kommersant Moldovy c. Moldovei; Mihalache
                       c. Moldovei; Bujniţă c. Moldovei; Avramenco c. Moldovei;
                       Venera-Nord-Vest    Borta  A.G.   c.   Moldovei;
                       Modovahidromaş c. Moldovei; Enachi c. Moldovei;
                       Cumatrenco v. Moldovei; Volghin c. Moldovei; Guranda c.
                       Moldovei; Nestor c. Moldovei; Grosu c. Moldovei;
                       Ropotan c. Moldovei; Ovciarov c. Moldovei; Cooperativa
                       Agricolă Slobozia Hanesei c. Moldovei; Creciun c.
                       Moldovei; Samotiuc c. Moldovei; Podgoreţchi c. Moldovei;
                       Ceban c. Moldovei; Mardeasov c. Moldovei; Pleşca c.
                       Moldovei; Boxan c. Moldovei; S.A. Cartea c. Moldovei;
                       Soskiev c. Moldovei; Castraveţ c. Moldovei; Flux(3) c.
                       Moldovei; Ciorap c. Moldovei; Tocono şi Profesorii
                       Prometeişti c. Moldovei; Guţu c. Moldovei; Botnari c.
                       Moldovei; Idriceanu c. Moldovei; Lachi c. Moldovei;
                       Burlea c. Moldovei; Strechie c. Moldovei, Lipcan c.
                       Moldovei; Apostol c. Moldovei; Bogdan c. Moldovei;
                       Roibu c. Molovei; Popa c. Moldovei; Giuliani c. Moldovei;
                       Iuraşcu c. Moldovei; Darciuc c. Moldovei; Păgân c.
                       Moldovei; Ungureanu c. Moldoevi, au fost notificate
                       următoarele organe de resort:
                       - Instanţele judecătoreşti;
                       - Curtea Supremă de Justiţie;


                                                   37
                          - Consiliul Superior al Magistraturii;
                          - Ministerul Finanţelor;
                          - Procuratura Generală;
                          - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrare Europeană;
                          - Departamentul de Executare;
                          - Ministerul Afacerilor Interne.
Amendarea Legii nr. 560-XIII din 21 Trimestrul IV  Realizat
iulie 1995 privind organizarea si          Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii privind
desfăşurarea întrunirilor în scopul         întrunirile, care la data de 21.08.2007, prin scrisoarea nr.
ajustării la cerinţele Convenţiei.         03/9022 a fost expediat spre coordonare organelor
                          interesate. În vederea eficientizării colaborării cu societatea
                          civilă, proiectul de Lege privind întrunirile a fost,
                          concomitent, remis spre avizare şi următoarelor asociaţii
                          obşteşti: ”Asociaţia pentru Democraţie Participativă -
                          ADEPT”; ”Iniţiativa Euro-Atlantică – Generaţia 2002”;
                          ”Amnesty International Moldova”; ”Promo-Lex”; ”Centrul
                          de Resurse pentru Drepturile Omului”; ”Comitetul Helsinki
                          pentru Drepturile Omului din Republica Moldova”;
                          ”Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor –
                          CONTACT”; ”Hyde-Park”. De asemenea, proiectul de
                          Lege a fost expediat pentru expertizare Oficiului OSCE
                          pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, cu
                          sediul la Varşovia.
                          De asemenea, la data de 22 octombrie 2007 prin scrisoarea
                          nr. 06/11299 a fost remisă în adresa Preşedintelui, dl V.
                          Voronin, o notă informativă, privind explicarea necesităţii
                          elaborării unui nou proiect de lege şi nu amendarea Legii
                          nr. 560-XIII din 21 iulie 1995 privind organizarea şi
                          desfăşurarea întrunirilor astfel cum este prevăzut în
                          Hotărîrea Guvernului nr.113 din 3 februarie 2007.
                          Prin Hotărîrea Guvernului nr.1391 din 11.12.2007 a fost
                          aprobat proiectul Legii privind întrunirile şi expediat la 12
                          decembrie 2007 Parlamentului pentru examinare.
Monitorizarea modului de executare a Permanent   Realizare permanentă
deciziilor CEDO, în special în vederea       Potrivit prevederilor punctului 2 din Hotărîrea Guvernului
realizării măsurilor cu caracter individual     nr. 1488 din 31 decembrie 2004 „Cu privire la Comisia


                                                        38
şi general ce urmează a fi întreprinse  guvernamentală permanentă pentru organizarea executării
întru executarea completă a deciziilor  hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor
CEDO                   Omului”, Comisia se întruneşte în şedinţe ori de cîte ori
                     este necesar, la propunerea Preşedintelui Comisiei.

                     La 23 februarie 2007 în cadrul şedinţei Comisiei, au fost
                     abordate aspectele generale degajate din hotărîrile
                     pronunâate de CEDO în cauzele Boicenco, Corsacov şi
                     Pruneanu, măsurile înreprinse de către organele
                     procuarturii în legătură cu eficienţa urmăririi penale în
                     raport cu relele trataemnte comise de poliţişti, precum şi
                     acţiunile Miisterului Afacerilor Interne în vederea
                     prevenirii aplicării torturii şi tratamentelor inumane şi
                     degradante de către poliţişti. De asemenea, a fost abordată
                     problema referitoare la motivele monitorizării în continuare
                     de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a
                     hotărîrilor CEDO contra Moldovei, precum şi aspectele
                     privind prevenirea unor eventuale încălcîri similare a
                     prevederilor Convenţiei, modalitatea soluţionării cauzelor
                     pe cale amiabilă.
                     De asemenea, ţinem să menţionăm că în scopul executării
                     măsurilor cu caracter general ce rezultă din hotărîrea
                     CEDO pronunţată pe marginea cauzei Asito contra
                     Moldovei, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
                     proiectul Legii pentru modificarea art. 38 al Legii nr. 970-
                     XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti
                     economice.

                     La şedinţa Comisiei din 4 iulie 2007, au fost abordate
                     aspectele privind executarea hotărârilor CEDO din 2 iulie
                     2004 în cauza Ilaşcu şi alţii contra Moldovei, cauza Ciorap
                     contra Moldovei şi problemele neexecutării hotărîrilor
                     judecătoreşti la nivel naţional şi măsurile realizate de
                     Ministerul Finanţelor în acest sens, precum şi colaborarea
                     sa cu instituţiile vizate.
                     În acelaşi timp, Comisia a adoptat Hotărîrea nr. 2 din
                     04.07.2007 cu privire la întreprinderea acţiunilor concrete

                                                  39
întreu executarea măsurilor de ordin general în legătură cu
adoptarea de către CEDO a unor hotărîri contra Republicii
Moldova.

Ultima şedinţă Comisiei a avut loc la 29 octombrie 2007.
În cadrul şedinţei au fost examinate următoarele subiecte:
  - aspecte generale degajate din hotărîrea pronunţată
     de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
     cauza Guţu c. Moldovei şi Gorea c. Moldovei,
     acţiunile ce urmează a fi întreprinse de Procuratura
     Generală în vederea prevenirii unor eventuale
     încălcări similare;
  - măsurile cu caracter general şi individual ce
     urmează a fi întreprinse în legătură cu pronunţarea
     hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului în
     cauzele Malahov c. Moldovei, Clionov c. Moldovei
     şi Ciorap c. Moldovei în care a fost constatat
     încălcarea articolului 6 § 1 din Convenţie urmare a
     limitării accesului la un tribunal, precum şi în
     legătură cu pronunţarea hotărîrilor CEDO în
     cauzele Kommersant Moldovy c. Moldovei şi Flux
     (2) c. Moldovei în care a fost constatat încălcarea
     articolului 10 din Convenţie urmare a ingerinţei
     nejustificate în dreptul la libertatea de exprimare;
  - procedura executării hotărîrilor judecătoreşti
     naţionale după acordarea satisfacţiei echitabile de
     către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin
     adjudecarea sumelor neexecutate la nivel naţional
     (hotărîrile CEDO în cauzele Josan c. Moldovei,
     Ţiberneac c. Moldovei, Buianovschi c. Moldovei).
     Particularităţile măsurilor de executare a hotărîrilor
     judecătoreşti definitive în dependenţă de calitatea
     debitorului (privat sau public).
În cadrul acestei şedinţe, Comisia a adoptat Hotărîrea nr.3
din 29.10.2007 privind executarea unor hotărîri CEDO şi
prevenirea unor încălcări similare ale drepturilor şi
libertăţilor garantate de Convenţie.

                               40
Introducerea   mecanismelor Crearea Consiliului Naţional pentru   După adoptarea    Se realizează
eficiente pre-judiciare şi ne- Asistenţă Juridică Garantată de Stat.  Legii cu privire la  În cadrul şedinţei Parlamentului din 26 iulie 2007 a fost
judiciare   atît   pentru                    asistenţa juridică  adoptată Legea nr.198-XVI cu privire la asistenţa juridică
soluţionarea litigiilor cît şi                     garantată de stat.  garantată de stat.
pentru protecţia drepturilor
omului; garantarea accesului                                 La data de 02.11.07 Ministrul Justiţiei a aprobat Ordinul
la   informaţie   privind                               nr.412 prin care s-a aprobat componenţa grupului de lucru
drepturile  cetăţenilor   şi                               şi Planul de Acţiuni detaliat pentru implementarea legii
mijloacele legale adecvate.                                 pentru perioada noiembrie – decembrie 2007.

                                               La data de 21 şi 27 noiembrie 2007 au fost desfăşurate
                                               şedinţele grupului de lucru în cauză.
                                               La şedinţă au participat reprezentanţii fundaţiei Soros-
                                               Moldova, Programului Tacis şi a Biroului Asociat de
                                               Avocaţi „Avocaţii Publici”. În cadrul şedinţelor menţionate
                                               a fost pus în discuţie proiectul Regulamentului Consiliului
                                               Naţional de Asistenţă Juridică, care în prezent se
                                               definitivează conform propunerilor şi obiecţiilor înaintate
                                               de membrii grupului.

                                             De asemenea, în prezent continuă să fie întreprinse măsuri
                                             în scopul identificării spaţiului pentru amplasarea
                                             Consiliului Naţional de Asistenţă Juridică şi a oficiului
                                             teritorial Chişinău. Astfel, prin scrisoarea Ministerului
                                             Justiţiei nr.04/13498 din 10 decembrie 2007 expediată
                                             Aparatului Guvernului Republicii Moldova a fost solicitată
                                             acordarea sediului pentru amplasarea Consiliului Naţional
                                             pentru asistenţa juridică garantată de stat, pentru oficiul
                                             teritorial Chişinău precum şi pentru biroul de avocaţi
                                             publici.
                                             În acelaşi context, ţinem să menţionăm că la 10 decembrie
                                             2007 Ministerul Justiţiei prin scrisoarea nr. 03/13508 a
                                             remis pentru coordonare organelor interesate proiectul
                                             Regulamentului Consiliului Naţional pentru Asistenţă
                                             Juridică Garantată de Stat.
                                    După  adoptarea Realizat (cu suportul Programului Comun al Comisiei


                                                                           41
Diversificarea mecanismului de acordare Legii cu privire la Europene şi a Consiliului Europei pentru sporirea
a asistenţei juridice primare prin asistenţa juridică    independenţei şi eficienţei sistemului judecătoresc din
instituirea  reţelei  de  para-jurişti. garantată de stat.
                              RM)
Instituirea a 5 birouri pilot.               În cadrul şedinţei Parlamentului din 26 iulie 2007 a fost
                              adoptată Legea nr.198-XVI cu privire la asistenţa juridică
                              garantată de stat. La data de 02.11.07 Ministrul Justiţiei a
                              aprobat Ordinul nr.412 prin care s-a aprobat componenţa
                              grupului de lucru şi Planul de Acţiuni detaliat pentru
                              implementarea legii pentru perioada noiembrie –
                              decembrie 2007.
                              De asemenea, în vederea aplicării prevederilor Legii
                              privind asistenţa juridică garantată de stat adoptată în
                              Parlament la 27 iulie 2007, au fost instituite şi funcţionează
                              2 birouri-pilot de avocaţi publici:
                                a) biroul-pilot BAA „Avocaţii Publici”, care este un
                                   birou specializat cu aria de implementare în
                                   sectorul Ciocana, mun. Chişinău;
                                b) biroul-pilot cu aria de implementare în sectorul
                                   Botanica, mun. Chişinău.
Diversificarea mecanismului de acordare După adoptarea Realizat (cu suportul Programului Comun al Comisiei
a asistenţei juridice primare prin Legii cu privire la Europene şi a Consiliului Europei pentru sporirea
instituirea reţelei de Clinici Juridice. asistenţa juridică independenţei şi eficienţei sistemului judecătoresc din
                     garantată de stat. RM)
                              În cadrul şedinţei Parlamentului din 26 iulie 2007 a fost
                              adoptată Legea nr.198-XVI cu privire la asistenţa juridică
                              garantată de stat.
                              Potrivit legii în cauză, asociaţiile obşteşti pot acorda
                              asistenţă juridică gratuită categoriilor social vulnerabile.
                              Astfel, în Republica Moldova la momentul actual activează
                              5 clinici juridice (asociaţii obşteşti): Clinica juridică din
                              mun. Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat şi Tiraspol.
                                                            42
Crearea premiselor pentru implementarea După adoptarea     Realizat în partea ce ţine de MJ
legilor cu privire la mediere şi Legii cu privire la      Proiectul Legii cu privire la probaţiune a fost aprobat prin
probaţiune.               mediere şi a Legii   Hotărîrea Guvernului nr.669 din 15 iunie 2007. La 6
                    cu  privire la    decembrie 2007 proiectul în cauză a fost adoptat de
                    probaţiune       Parlament în I lectură.

                              Legea nr.134-XIV cu privire la mediere a fost adoptată la
                              14 iunie 2007. Aceasta a fost transmisă, spre promulgare,
                              Preşedintelui Republicii Moldova. La 6 august 2007 Legea
                              a fost restituită Parlamentului cu o serie de obiecţii şi urma
                              să fie reexaminată. La 15 noiembrie 2007 legea nr. 134-
                              XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere a fost
                              reexaminată în Parlament.
                              La 29 noiembrie 2007 prin Decretul Preşedintelui
                              Republicii Moldova nr. 1399-IV a fost promulgată Legea
                              nr.134-XIV cu privire la mediere.
Elaborarea instrucţiunilor de activitate a  După adoptarea După adoptarea legii
consilierului de probaţiune în domeniul   legii     A fost elaborat proiectul Regulamentului de activitate în
asistenţei, consilierii şi supravegherii          domeniul probaţiunii, care se află în proces de definitivare,
persoanelor condamnate la sancţiuni             aprobarea şi implementarea ulterioară a acestuia va fi
comunitare                         posibilă doar după adoptarea proiectului de Lege cu privire
                              la probaţiune care la moment se află în Parlament spre
                              examinare.
Colaborarea internaţională în domeniul    Permanent   Realizare permanentă
probaţiunii  şi studierea  practicii          În perioada 3-4 mai 2007 în comun cu Institutul Naţional
internaţionale                       al Justiţiei, sub egida Fundaţiei Germane de Cooperare
                              Juridică IRZ în Moldova, a fost organizată conferinţa
                              internaţională cu tematica „Promovarea instituirii
                              Serviciului de Probaţiune în Republica Moldova”, cu
                              participarea specialiştilor teoreticieni şi practicieni în
                              domeniul sistemului de probaţiune din Germania şi
                              reprezentanţilor organelor de resort din Republica
                              Moldova.

                                La 23-27 iulie 2007 s-a desfăşurat seminarul internaţional,
                                cu tematica “Probaţiunea – activitate de resocializare a


                                                             43
                           persoanelor aflate în conflict cu legea penală”. În cadrul
                           acestui seminar au participat experţi din Ungaria,
                           reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Institutului Reformei
                           Penale, Instituttului Naţional al Justiţiei.

                           Din partea Ministerului Justiţiei a participat un reprezentant
                           al Departamentului de Executare pentru participarea la
                           Conferinţa Internaţională a Probaţiunii „Unity and
                           Diversity”, organizată de către Ministerul Justiţiei al
                           Estoniei şi care s-a desfăşurat în perioada de 25.09-
                           02.10.2007.

                           În perioada 27-29 noiembrie 2007 a fost organizat atelierul
                           de lucru cu genericul „Activitatea de probaţiune în privinţa
                           minorilor. Experienţa Moldovei şi Franţei” cu participarea
                           experţilor din Franţa prin intermediul Ambasadei Franţei în
                           Republica Mldova. Atelierul de lucru a avut loc în 3
                           regiuni: la 27 noiembrie – mun. Bălţi, 28 noiembrie – or.
                           Cahul, 29 noiembrie – mun. Chişinău.
                           La lucrările acestei activităţi s-a discutat situaţia copilului
                           aflat în conflict cu legea la toate fazele procesului penal.
                           Experţii din Franţa au prezentat cazuri practice de
                           intervenţie în vederea soluţionării problemelor minorilor,
                           precum şi s-a accentuat momentul că pentru un sistem bun
                           de probaţiune este necesar a socialul să fie îmbinat cu
                           juridicul. Reabilitarea şi reintegrarea minorilor delicvenţi în
                           societate poate fi realizată numai prin implicarea
                           comunităţii (şcoală, autoritatea publică locală, spital,
                           biserică, poliţie, etc.) la participarea oferirii asistenţei
                           copilului aflat în conflict cu legea.
Colaborarea    cu    organizaţiile Permanent  Realizare permanentă
nonguvernamentale (UNICEF, IRP, etc.)         În scopul instruirii continue a personalului serviciilor de
în vederea dezvoltării probaţiunii în         probaţiune, cu suportul UNICEF, Institutului de Reforme
privinţa condamnaţilor minori             Penale,   Ministerului   Afacerilor  Externe   şi  a
                           Departamentului de Executare, au fost organizate seminare
                           zonale cu genericul „Activitatea de probaţiune în privinţa


                                                         44
persoanelor liberate de pedeapsa penală”.

La 07 iunie 2007 în comun cu UNICEF-Moldova a fost
organizată o masă rotundă cu tematica „Activitatea de
probaţiune în privinţa minorilor”, cu participarea şefilor
oficiilor şi executorilor responsabili de executarea
pedepselor penale din oficiile Bălţi şi Făleşti. La şedinţa
dată s-au discutat: perspectivele colaborării cu UNICEF,
măsurile preconizate de UNICEF în domeniul probaţiunii
în privinţa minorilor, implicarea acestei organizaţii în
pregătirea specialiştilor pentru lucrul cu minorii precum şi
asigurarea tehnico-materială în oficii.

Totodată, la 08.06.07 în or. Cahul a fost organizat de către
IRP, în comun cu Institutul Naţional al Justiţiei şi
Departamentul de executare, seminarul cu genericul
„Uniformizarea aplicării şi executării pedepsei cu munca
neremunerată în folosul comunităţii în Republica
Moldova”. La seminar au participat reprezentanţii
instanţelor judecătoreşti şi procuraturii din regiunea de sud
a Moldovei. Au fost abordate problemele care apar la
aplicarea şi executarea muncii neremunerate în folosul
comunităţii, necesitatea preluării acordului din partea
persoanei condamnate în vederea executării pedepsei date,
aplicării muncii neremunerate în folosul comunităţii ca
obligaţiune la condamnarea condiţionată.

Concomitent, au fost înaintate propunerile şi modalităţile
de soluţionare a problemelor, dintre care:
  - necesitatea elaborării mecanismului de aplicare a
    muncii neremunerate în folosul comunităţii ca
    obligaţiune la condamnarea condiţionată cu
    suspendarea executării pedepsei;
  -   implicarea procuraturii în cazurile depistării
    încălcărilor la aplicarea pedepsei cu munca
    neremunerată în folosul comunităţii;
- desfăşurarea seminarelor, şedinţelor comune cu

                             45
                             reprezentanţii Autorităţilor Publice Locale.

                             În perioada 23 – 27 iulie 2007 s-a desfăşurat seminarul
                             internaţional, cu tematica „Probaţiunea - activitate de
                             resocializare a persoanelor aflate în conflict cu legea
                             penală”. În cadrul acestui seminar au participat experţi din
                             Ungaria, reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Institutului
                             de Reforme Penale, Institutul Naţional al Justiţiei. La
                             seminarul respectiv au fost abordate subiectele cu privire la
                             retrospectiva instituirii serviciului de probaţiune în
                             Republica Moldova, competenţa serviciului de probaţiune
                             ungar, beneficiarii serviciului de probaţiune, colaborarea cu
                             alte structuri statale şi neguvernamentale, reglementarea
                             juridică a activităţii de probaţiune în Ungaria, etc.
                             La 15 noiembrie curent, de către Institutul de Reforme
                             Penale a fost organizat şi desfăşurat seminarul cu tematica
                             „Reintegrarea socială a persoanelor liberate din locurile de
                             detenţie”, în cadrul căruia au participat experţi din Lituania,
                             specialişti ai Centrelor de Justiţie Comunitară şi
                             colaboratorii oficiilor de executare şi aparatul central al
                             Departamentului de executare din subordinea Ministerului
                             Justiţiei, implicaţi în activitatea de probaţiune. La această
                             activitate au ost discutate realizările în domeniul asistenţei
                             şi supravegherii foştilor deţinuţi.
Participarea la conferinţa Europeană a Septembrie 2007  Realizat
Probaţiunii (CEP) ce va fi organizată la         Reprezentantul Ministerului Justiţiei a participat      la
Talin (Estonia)                     Conferinţa Internaţională a Probaţiunii „Unity and
                             Diversity”, organizată de către Ministerul Justiţiei al
                             Estoniei şi care s-a desfăşurat în perioada de 27.09.07-
                             29.09.2007.
Stabilirea măsurilor de colaborare şi a Permanent    Realizare permanentă
schimbului de experienţă între organul de        În perioada 25 – 26 aprilie curent, sub egida Fundaţiei
executare silită a Republicii Moldova şi         Germane de Cooperare Juridică IRZ în Moldova, în
instituţiile similare ale statelor membre a       colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei, în incinta sălii
Uniunii Europene                     de conferinţe a hotelului Turist, a fost organizată şi
                             desfăşurată conferinţa de instruire continuă a şefilor


                                                           46
Oficiilor de executare şi preşedinţilor instanţelor de
judecată cu tematica „Evitarea lezării dreptului la un proces
echitabil prin executarea eficientă a hotărîrilor judecătoreşti
definitive” , în cadrul căreia au participat experţi din
Germania: Rainer Harnacke, Directorul judecătoriei de
primă instanţă din Monschau, Fabian Krapoth, judecător la
tribunalul din Bonn.
În cadrul întrunirii au fost discutate subiectele de
specialitate inclusiv: organizarea activităţii de executare a
hotărîrilor judecătoreşti şi problemele din sistemul de
executare în Republica Moldova; modul de organizare şi
baza executării hotărîrilor judecătoreşti în Germania,
practica şi experienţa privind aplicarea procedurii de
insolvabilitate a consumatorului (persoanei fizice) şi a
declaraţiei sub jurămînt în Germania, etc.
Printre concluziile şi recomandările formulate în cadrul
seminarului internaţional pot fi trasate: introducerea unei
noi instituţii în legislaţia naţională cum ar fi declaraţia sub
jurămînt a patrimoniului debitorului cu stabilirea măsurilor
coercitive pentru eschivare sau falsă declarare: stabilirea
măsurilor de colaborare continuă şi schimbului de
experienţă între organele de executare silită ale Republicii
Moldova şi Germania.

În perioada 3-5 mai 2007, Departamentul de Executare în
comun cu Institutul Naţional al Justiţiei au organizat
conferinţa internaţională cu tematica „Promovarea
instituirii Serviciului de Probaţiune în Republica
Moldova”, cu participarea specialiştilor teoreticieni şi
practicieni în domeniul sistemului de probaţiune din
Germania şi a reprezentanţilor organelor de resort din
Republica Moldova

La 23-27 iulie 2007 s-a desfăşurat seminarul internaţional,
cu tematica “Probaţiunea – activitate de resocializare a
persoanelor aflate în conflict cu legea penală”. În cadrul
acestui seminar au participat experţi din Ungaria,

                              47
                                                 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Institutului Reformei
                                                 Penale, Institutului Naţional al Justiţiei.


(6)  Eradicarea maltratării şi a torturii

   Soluţionarea   eficientă  a  Crearea  unui  mecanism   naţional Martie     Realizat
   cazurilor   raportate   de  independent de prevenire şi monitorizare        În scopul instituirii mecanismului naţional de prevenire a
   maltratare a deţinuţilor de    a actelor de tortură, a pedepselor,           cazurilor de tortură şi a altor forme de tratament sau
   către funcţionarii din organele  tratamentelor crude, inumane sau            pedepse crude, inumane sau degradante, a fost elaborat
   de drept, în special în timpul   degradante, în vederea implementării          proiectul Legii pentru completarea articolului 2 din Legea
   reţinerii înainte de judecată,   prevederilor Protocolului Opţional la          nr.1349-XIII din 17 septembrie 1997 cu privire la avocaţii
   inclusiv prin adoptarea bazei   Convenţia împotriva torturii şi altor          parlamentari şi proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru
   legale    relevante    şi  tratamente sau pedepse crude, inumane          completarea punctului 7 din Regulamentul privind Centrul
   prevederilor privind instruirea.  sau degradante, ratificat de RM prin          pentru Drepturile Omului, aprobat prin Hotărîrea
   Implementarea           Legea nr. 66-XVI din 30 martie 2006.          Parlamentului nr. 1484-XIII din 5 februarie 1998.
   recomandărilor Comitetului                                 Proiectele menţionate au fost adoptate în cadrul şedinţei
   Consiliului Europei pentru                                 Parlamentului din 26 iulie 2007 prin Legea nr.200-XVI, şi
   prevenirea torturii;                                    respectiv Legea nr.201-XVI.
                     Organizarea vizitelor experţilor CPT în În   caz  de Realizat
                     Republica Moldova.           necesitate   În perioada 13-24 septembrie curent a avut loc vizita
                                                 delegaţiei Comitetului European împotriva torturii sau
                                                 pedepselor inumane sau degradante (CPT) în Republica
                                                 Moldova.
                     Prezentarea   rapoartelor  privind În   caz  de Realizat
                     implementarea recomandărilor CPT    necesitate    La solicitarea CPT, Ministerul Justiţiei a prezentat
                                                 informaţie amplă în formă scrisă despre măsurile
                                                 întreprinse în ultimii doi ani cu privire la implementarea
                                                 recomandărilor CPT.
                                                 Pe parcursul misiunii sale (14-24 septembrie 2007), CPT a
                                                 vizitat cinci penitenciare (penitenciarele nr.3-Leova, nr.8-
                                                 Bender, nr.13-Chişinău, nr.17-Rezina şi nr.18-Brăneşti).
                                                 Ulterior, la 19 septembrie 2007, în cadrul DIP a fost
                                                 organizată o şedinţă cu reprezentanţii CPT, cu participarea
                                                 tuturor şefilor de direcţii ale DIP pentru a discuta asupra
                                                 problemelor întâmpinate la implementarea recomandărilor
                                                 CPT şi succesele obţinute la soluţionarea acestora.

                                                                               48
                          La 24 septembrie 2007 vizita misiunii CPT în Republica
                          Moldova a fost încheiată cu organizarea unei şedinţe la
                          Ministerul Justiţiei, la care au participat reprezentanţi ai
                          organelor de stat activitatea cărora a fost monitorizată de
                          către reprezentanţii CPT. La această şedinţă CPT a expus
                          constatările şi observaţiile sale prealabile.
                          În general, activitatea sistemului penitenciar a fost
                          apreciată pozitiv.
Asigurarea implementării recomandărilor În caz  de Realizare permanentă
CPT, prin elaborarea şi realizarea necesitate    În rezultatul vizitei din 14-24 septembrie 2007 în
planurilor complexe de acţiuni           Republica Moldova, CPT şi-a expus opiniile preliminare pe
                          marginea vizitei periodice de lucru în Republica Moldova
                          prin Declaraţia din 04.10.2007 referitor la situaţia la zi a
                          locurilor de privaţiune de libertate din RM, ce se găsesc în
                          subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor
                          Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Protecţiei Sociale,
                          Familiei şi Copilului..
                          La 04.10.2007, pe marginea vizitei CPT în RM din 14-24
                          septembrie 2007, a fost întocmit un Raport cu privire la
                          observaţiile preliminare ale CPT.
                          Departamentul Instituţiilor Penitenciare a elaborat şi
                          aprobat la 15 octombrie 2007, Planul de măsuri preliminare
                          cu privire la lichidarea neajunsurilor constatate de către
                          CPT în rezultatul vizitei nominalizate, cu ulterioara
                          expediere a acestuia în toate subdiviziunile sistemului
                          penitenciar pentru executare. Termenii de realizare a
                          acţiunilor pentru lichidarea neajunsurilor depistate,
                          conform prevederilor planului nominalizat, au fost extinşi
                          în timp până la finele semestrului I al anului 2008.
                                                       49
Sporirea instruirii în domeniul Instruirea  colaboratorilor  DIP   în Permanent  Realizare permanentă
drepturilor   omului    a domeniul drepturilor omului, în special în       A fost elaborat şi aprobat programul de instruire iniţială şi
funcţionarilor din poliţie şi domeniile:                        reciclare în cadrul Centrului instructiv al Departamentului
personalului penitenciarelor    - Declaraţia    Universala    a       Instituţiilor Penitenciare, care include lecţii teoretice cu
                     Drepturilor Omului              tematica „Respectarea Drepturilor Omului în procesul
                  - Convenţia Europeană pentru            executării sentinţelor privative de libertate”, care presupune
                     prevenirea torturii şi altor         instruirea obligatorie a colaboratorilor în domeniul
                     tratamente crude inumane si          neadmiterii tratamentului inuman, degradant şi a torturii,
                     degradante                  precum şi în general în domeniul respectării drepturilor
                  - Regulile penitenciare europene          omului.

                                            Întru implementarea prevederilor Planului RM - UE
                                            privind instruirea personalului în domeniul drepturilor
                                            omului, în scopul ridicării nivelului profesional al
                                            efectivului sistemului penitenciar, respectării cerinţelor
                                            jurămîntului, ordinelor, respectării ţinutei de serviciu,
                                            executării întocmai a serviciului de luptă din partea
                                            efectivului sistemului penitenciar şi conform ordinului
                                            Directorului General al Departamentului Instituţiilor
                                            Penitenciare nr.3 din 02.01.07 „Cu privire la organizarea şi
                                            desfăşurarea pregătirii profesionale în sistemul penitenciar
                                            pe anul 2007”, a fost aprobat programul pregătirii
                                            profesionale a colaboratorilor sistemul penitenciar pe anul
                                            2007. La disciplina pregătirea în domeniul DO au fost
                                            incluse temele: „Standardele minime de întreţinere a
                                            condamnaţilor; Convenţia europeană de prevenire a
                                            torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau
                                            degradante; Declaraţia universală a drepturilor omului;
                                            Mecanismul naţional, regional şi internaţional de apărare
                                            a DO ”, care vor fi citite efectivului din subordine (7 ore).
                                            De asemenea, a fost aprobat ordinul Departamentului
                                            Instituţiilor Penitenciare nr.21 din 31.01.07, pe anul curent,
                                            cu privire la pregătirea iniţială şi perfecţionarea
                                            colaboratorilor în cadrul Centrului instructiv DIP. În acest
                                            context s-au elaborat programele de instruire pentru fiecare
                                            categorie de personal ce va fi instruit în 2007, cu includerea


                                                                         50
                                              orelor privind respectarea DO.
                                              La data de 13.12.2007 de către DIP a fost organizat un
                                              seminar instructiv în domeniul instruirii personalului
                                              penitenciar şi consolidării capacităţii profesionale, cu
                                              participarea şefilor subdiviziunilor sistemului penitenciar şi
                                              a colaboratorilor responsabili de pregătirea profesională din
                                              aceste subdiviziuni, în cadrul căruia, a fost pusă în discuţie
                                              promovarea valorilor drepturilor omului în rîndul
                                              personalului penitenciar.
                    Organizarea seminarelor instructive în Permanent  Realizare permanentă
                    domeniul educaţiei privind respectarea       În rezultatul colaborării cu PNUD, în anul 2007, a fost
                    drepturilor omului în condiţiile de        creat un grup permanent de formatori în domeniul
                    penitenciar cu colaboratorii sistemului      Drepturilor Omului, scopul căruia constă în promovarea în
                    penitenciar                    sistemul penitenciar a valorilor drepturilor omului şi a
                                              libertăţilor fundamentale. Astfel, în conformitate cu
                                              dispoziţia Directorului General au fost desfăşurate
                                              seminare instructive în domeniul DO cu colaboratorii
                                              penitenciarelor nr.1; 4; 8; 12; 15; 16 şi 18. Totodată, în
                                              perioada 12-14.09.07 asemenea seminare au fost organizate
                                              şi pentru colaboratorii penitenciarelor nr.7; 9; 13, iar în
                                              perioada 04 – 05.10.07 – pentru colaboratorii
                                              Penitenciarului nr.17 - Rezina.
                                              În perioada 07-09.11.2007, un grup format din
                                              colaboratorii aparatului central, au participat la un seminar
                                              instructiv în domeniul combaterii corupţiei, desfăşurat în
                                              cadrul Ministerului Justiţiei. Scopul căruia consta în
                                              perfecţionarea cunoştinţelor şi metodelor de contracarare a
                                              corupţiei şi protecţionismului.
(9)  Asigurarea respectării libertăţii de expresie

   Elaborarea şi implementarea    Prezentarea în adresa Guvernului a Trimestrul I  Realizat
   unui cadru legal adecvat ce    proiectului Legii pentru modificarea        Ministerul Justiţiei a elaborat şi, la 19 martie 2007 prin
   garantează libertatea expresiei  articolului 32 alin. 3 din Constituţie în     scrisoarea nr. 03/3114, a remis spre examinare Guvernului
   şi  a  mass-mediei,   în  conformitate cu Convenţia europeană        proiectul de Lege pentru modificarea Constituţiei
   conformitate cu standardele    pentru apărarea drepturilor omului şi       Republicii Moldova. Proiectul în cauză a avut drept scop


                                                                           51
    europene  şi    în  baza libertăţilor fundamentale                 ajustarea prevederilor articolului 32 alineatul (3) din
    recomandărilor    Consiliului                             Constituţie la exigenţele Convenţiei europene pentru
    Europei.                                         apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale,
                                                 suprimînd interdicţia privind contestarea şi defăimarea
                                                 statului şi a poporului.
                                                 În scopul promovării în regim de urgenţă a amendărilor
                                                 propuse la art. 32 alin.(2) al Constituţiei, a fost pregătit un
                                                 proiect distinct, care a fost expediat Guvernului pentru
                                                 examinare şi aprobare prin scrisoarea nr. 03/8808 din
                                                 14.08.2007. Prin indicaţia nr. 1506-627 din 22 august 2007,
                                                 făcînd trimitere la rezoluţia Şefului Statului din 6 iunie
                                                 2007 privind abţinerea, la moment, de la orice propuneri
                                                 asupra modificării Constituţiei, Guvernul a restituit
                                                 proiectul de lege, comunicînd despre o eventuală
                                                 coordonare cu instituţia prezidenţială. Respectiv, prin
                                                 scrisoarea nr. 03/9129 din 24.08.2007 Ministerul Justiţiei a
                                                 solicitat Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
                                                 suport în promovarea proiectului Legii pentru modificarea
                                                 articolului 32 din Constituţia Republicii Moldova.
                                                 Neprimind răspuns la solicitarea adresată, Ministerul
                                                 Justiţiei, la data de 8.10.2007, prin scrisoarea nr. 03/10677
                                                 s-a adresat Guvernului cu solicitarea de a fi sesizată
                                                 instituţia prezidenţială pentru a se consulta opinia asupra
                                                 proiectului de lege prezentat.
                                                 La data de 31 octombrie proiectul legii pentru modificarea
                                                 art.32 din Constituţia Republicii Moldova, a fost
                                                 contrasemnat de ministrul justiţiei.
                                                 La 13 noiembrie 2007 prin Hotărîrea Guvernului nr.1234 a
                                                 fost aprobat proiectul de Lege pentru modificarea
                                                 articolului 32 din Constituţia Republicii Moldova.
                                                 În conformitate cu art.135 şi art.141 Constituţia Republicii
                                                 Moldova, proiectul în cauză a fost remis Curţii
                                                 Constituţionale pentru avizare prin scrisoarea nr.1506-899
                                                 din 15 noiembrie 2007.
(10)  Asigurarea respectării libertăţii asocierii şi susţinerea dezvoltării societăţii civile                                                                               52
Facilitarea  şi  susţinerea  Amendarea Legii privind întrunirile în Trimestrul  IV Realizat
dezvoltării societăţii civile,  conformitate cu prevederile Convenţiei 2007      Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii privind
consolidarea dialogului şi    Europene pentru respectarea Drepturilor        întrunirile, care la data de 21.08.2007, prin scrisoarea nr.
cooperării            Omului şi libertăţilor fundamentale.          03/9022 a fost expediat spre coordonare organelor
                                            interesate. În vederea eficientizării colaborării cu societatea
                                            civilă, proiectul de Lege privind întrunirile a fost,
                                            concomitent, remis spre avizare şi următoarelor asociaţii
                                            obşteşti: ”Asociaţia pentru Democraţie Participativă -
                                            ADEPT”; ”Iniţiativa Euro-Atlantică – Generaţia 2002”;
                                            ”Amnesty International Moldova”; ”Promo-Lex”; ”Centrul
                                            de Resurse pentru Drepturile Omului”; ”Comitetul Helsinki
                                            pentru Drepturile Omului din Republica Moldova”;
                                            ”Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor –
                                            CONTACT”; ”Hyde-Park”. De asemenea, proiectul de
                                            Lege a fost expediat pentru expertizare Oficiului OSCE
                                            pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, cu
                                            sediul la Varşovia.
                                            La data de 22 octombrie 2007 prin scrisoarea nr. 06/11299
                                            a fost remisă în adresa Preşedintelui, dl V. Voronin, o notă
                                            informativă, privind explicarea necesităţii elaborării unui
                                            nou proiect de lege şi nu amendarea Legii nr. 560-XIII din
                                            21 iulie 1995 privind organizarea şi desfăşurarea
                                            întrunirilor astfel cum este prevăzut în Hotărîrea
                                            Guvernului nr.113 din 3 februarie 2007.
                                            Prin Hotărîrea Guvernului nr.1391 din 11.12.2007 a fost
                                            aprobat proiectul Legii privind întrunirile şi expediat la
                                            12.12.07 Parlamentului pentru examinare.
                 Facilitarea şi susţinerea dezvoltării permanent    Realizare permanentă
                 societăţii civile prin:                În cadrul proiectului “Dezvoltarea Societăţii Civile”,
                 - acordarea asistenţei consultative          implementat de Ministerul Justiţiei, cu suportul PNUD, a
                 persoanelor fizice şi juridice privind actele     fost instituită linia fierbinte „ONG-INFO” pentru acordarea
                 necesare pentru înregistrarea statutelor        asistenţei consultative persoanelor fizice şi juridice privind
                 asociaţiilor,   fundaţiilor,  instituţiilor    actele necesare pentru înregistrarea statutelor asociaţiilor,
                 private, publicaţiilor periodice şi agenţiilor     fundaţiilor, instituţiilor private, publicaţiilor periodice şi
                 de presă, sindicatelor, patronatelor,         agenţiilor de presă, sindicatelor, patronatelor, precum şi
                 precum şi pentru modificarea acestora.         pentru modificarea acestora.


                                                                          53
                    - acordarea de informaţii mijloacelor          De asemenea, tot în cadrul acestui proiect a fost organizat,
                    mass-media cu privire la activitatea          la 1 iunie 2007, în incinta Ministerului Justiţiei, un seminar
                    actorilor societăţii civile               cu genericul „Înregistrarea asociaţiilor obşteşti de nivel
                                                local”, destinat instruirii responsabililor de înregistrarea
                                                asociaţiilor obşteşti locale.
                                                La 19 octombrie 2007 colaboratorii Ministerului Justiţiei
                                                au participat la masa rotundă organizată de către PNUD cu
                                                reprezentanţii societăţii civile, destinată elucidării
                                                rezultatelor preliminare ale Studiului cu privire la situaţia
                                                organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova.
                                                În acelaşi context, menţionăm că la momentul de faţă
                                                colaboratorii Ministerului Justiţiei de comun cu PNUD
                                                lucrează asupra Registrului de Stat al Organizaţiilor
                                                Necomerciale, la care urmează să aibă acces şi utilizatorii
                                                paginii web a Ministerului Justiţiei. De asemenea,
                                                Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Memorandumului
                                                de Înţelegere dintre Ministerul Justiţiei şi Organizaţiile
                                                societăţii civile privind cooperarea în procesul Integrării
                                                Europene. La 19 noiembrie 2007 prin scrisoarea nr.
                                                03/12594 proiectul Memorandumului menţionat a fost
                                                remis reprezentanţilor mediului asociativ pentru
                                                coordonare.
                                                În perioada 6 – 7 decembrie 2007 reprezentanţii
                                                Ministerului Justiţiei de comun cu reprezentanţii PNUD au
                                                participat la lucrările Conferinţei naţionale „Dezvoltarea
                                                durabilă financiară a Organizaţiilor Societăţii Civile în
                                                Republica Moldova: prezent şi perspective ”, care a avut ca
                                                scop discutarea problemelor de dezvoltare durabilă
                                                financiară a sectorului asociativ prin prisma cadrului legal
                                                naţional, a colaborării cu mediul de afaceri şi autorităţile
                                                publice, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi
                                                internaţionale.
(12) Asigurarea Justiţiei internaţionale prin intermediul Curţii Penale Internaţionale (CPI)

   Ratificarea Statutului de la Monitorizarea procesului de ratificare a Pînă la momentul Realizat
   Roma al Curţii Penale Statutului de la Roma a Curţii Penale adoptării legii de A fost iniţiată procedura de ratificare a Statului de la Roma


                                                                             54
Internaţionale şi elaborarea Internaţionale.  ratificare.  a Curţii Penale Internaţionale. Setul de documente necesar
prevederilor necesare pentru                 pentru ratificarea Statutului a fost transmis în adresa MAE
modificarea Constituţiei, care                IE, în vederea transmiterii Guvernului, spre examinare, la
vor fi incluse în noul proiect al              20 decembrie 2006 prin scrisoarea 06/12491.
Constituţiei, care este în curs               Prin scrisoarea Curţii Constituţionale PCC-01/19a din 20
de elaborare de către Comisia                iulie 2007 Ministerului Justiţiei i s-a solicitat opinia pe
Constituţională      Mixtă.               marginea problemelor abordate în sesizarea Guvernului
Asigurarea fără impedimente                 Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţii
a implementării sale.                    art. 1, 4 alin. (2), 27 şi 89 alin. (1) ale Statutului de la Roma
                               al Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 17 iulie 1998. La
                               9 august 2007 Ministerul Justiţiei a expediat răspunsul
                               vizavi de articolele Statutului menţionate mai sus în adresa
                               Curţii Constituţionale. La 2 octombrie curent Curtea
                               Constituţională a emis o hotărîre pozitivă pe marginea
                               constituţionalităţii articolelor 1, 4 (2), 27 şi 89 (1) din
                               Statutul Curţii Internaţionale Penale. În legătură cu
                               Hotărîrea Curţii Constituţionale prin indicaţia Guvernului
                               nr.1506-718 din 4 octombrie 2007, proiectul de modificare
                               a Codului Penal a fost restituit pentru o reexaminare
                               suplimentară.
                               În acest context, la 9 octombrie curent Ministerul Justiţiei
                               prin scrisoarea nr.03/10846 a remis proiectul spre
                               coordonare organelor interesate. Proiectul a fost definitivat
                               în baza avizelor parvenite şi la data de 25 octombrie prin
                               scrisoarea nr.03/11515 a fost expediat CCCEC pentru
                               efectuarea expertizei anticorupţie.
                               Dat fiind că ratificarea Statutului de la Roma a Curţii
                               Penale Internaţionale se impune a fi promovată în pachet
                               cu modificarea şi completarea Codului Penal, prin
                               scrisoarea nr. 2204-1151 din 15.10.07 a fost restituit spre
                               reexaminare proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la
                               aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Statutului
                               de la Roma a Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 17
                               iulie 1998”. La 23 noiembrie curent prin scrisoarea
                               nr.03/12813, proiectul în cauză a fost expediat Guvernului
                               pentru examinare şi aprobare. De asemenea, la 23.11.2007
                               întreg setul de materiale a fost expediat repetat în adresa

                                                              55
                                MAE IE. La 03.12.2007 a fost contrasemnat de către
                                Ministrul Justiţiei.
                                Prin Hotărîrea Guvernului nr.1373 din 7.12.2007 a fost
                                aprobat proiectul Legii pentru ratificarea Statutului de la
                                Roma al Curţii Internaţionale Penale.
Promovarea proiectului de lege pentru    Timp de 6 luni Realizat în partea ce ţine de MJ
modificarea şi completarea Codului Penal   din   momentul Proiectul legii pentru modificarea Constituţiei a fost
şi a Constituţiei Republicii Moldova în   prezentării    aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1494 din 28
vederea conformării prevederilor acestora  avizului  Curţii decembrie 2006 şi transmis Curţii Constituţionale spre
cu cele ale Statutului de la Roma a Curţii  Constituţionale.  avizare. La demersul Curţii Constituţionale, la 6 februarie
Penale Internaţionale                      2007 Ministerul Justiţiei şi-a prezentat opinia pe marginea
                                oportunităţii promovării proiectului de lege respectiv. De
                                asemenea, în scopul racordării legislaţiei naţionale la
                                prevederile Statutului de la Roma al Curţii Penale
                                Internaţionale, la 11 decembrie 2006, Ministerul Justiţiei a
                                transmis Guvernului pentru examinare şi aprobare proiectul
                                legii pentru modificarea şi completarea Codului Penal.
                                Setul de documente necesar pentru ratificarea Statutului a
                                fost transmis în adresa MAE IE, în vederea transmiterii
                                Guvernului, spre examinare, la 20 decembrie 2006 prin
                                scrisoarea 06/12491.
                                Prin scrisoarea Curţii Constituţionale PCC-01/19a din 20
                                iulie 2007 Ministerului Justiţiei i s-a solicitat opinia pe
                                marginea problemelor abordate în sesizarea Guvernului
                                Republicii Moldova privind controlul constituţionalităţii
                                art. 1, 4 alin. (2), 27 şi 89 alin. (1) ale Statutului de la Roma
                                al Curţii Penale Internaţionale, adoptat la 17 iulie 1998. La
                                9 august 2007 Ministerul Justiţiei a expediat răspunsul
                                vizavi de articolele Statutului menţionate mai sus în adresa
                                Curţii Constituţionale. La 2 octombrie curent Curtea
                                Constituţională a emis o hotărîre pozitivă pe marginea
                                constituţionalităţii articolelor 1, 4 (2), 27 şi 89 (1) din
                                Statutul Curţii Internaţionale Penale. Ca urmare a Hotărîrii
                                nr.22 din 02.10.07 a Curţii Constituţionale a decăzut
                                oportunitatea modificării Constituţiei în legătură cu
                                ratificarea Statutului, deoarece Curtea Constituţională a


                                                               56
                                                    hotărît că prevederile Statutului de la Roma sunt
                                                    compatibile cu prevederile Constituţiei Republicii
                                                    Moldova.
                                                    În plus, în legătură cu Hotărîrea Curţii Constituţionale din
                                                    02.10.2007 privind controlul constituţionalităţii articolelor
                                                    1,4 alin.(2), 27 şi 89 alin.(1) ale Statutului, prin indicaţia
                                                    Guvernului nr. 1506-718 din 4 octombrie 2007, proiectul
                                                    de modificare a Codului Penal a fost restituit pentru o
                                                    reexaminare suplimentară.
                                                    În acest context, la 9 octombrie 2007 Ministerul Justiţiei
                                                    prin scrisoarea nr.03/10846 a remis proiectul spre
                                                    coordonare organelor interesate şi ulterior a fost expediat
                                                    CCCEC pentru efectuarea expertizei anticorupţie. În
                                                    prezent proiectul a fost definitivat în baza expertizei şi
                                                    urmează a fi expediat Guvernului pentru examinare şi
                                                    ulterioară aprobare împreună cu proiectul Legii pentru
                                                    ratficarea Statutului Curţii penale Inernaţionale, proiect ce
                                                    în prezent a fost expediat spre coordonare organelor
                                                    interesate, solicitînd prezentarea avizelor pînă la data de 20
                                                    noiembrie curent. La 23 noiembrie curent prin scrisoarea
                                                    nr.03/12813, proiectul în cauză a fost expediat Guvernului
                                                    pentru examinare şi aprobare. De asemenea, la 23.11.2007
                                                    întreg setul de materiale a fost expediat repetat în adresa
                                                    MAE IE. La 03.12.2007 a fost contrasemnat de către
                                                    Ministrul Justiţiei.
                                                    Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 7.12.2007 a fost
                                                    aprobat fost aprobat proiectul legii pentru modificarea şi
                                                    completarea unor acte legislative prin care se amendează
                                                    Codul penal, în vederea conformării prevederilor acestora
                                                    cu cele ale Statutului de la Roma a Curţii Penale
                                                    Internaţionale.
2.5 Justiţie şi Afaceri Interne

Cooperarea poliţienească şi judiciară
(55) Adoptarea şi implementarea eficientă a legislaţiei şi măsurilor pentru dezvoltarea aranjamentelor în cadrul cărora cooperarea judiciară ar putea fi oferită şi
   obţinută din partea altor state.


                                                                                  57
Ratificarea     convenţiilor                              Realizat
internaţionale     relevante Asigurarea încheierii unui acord de După obţinerea     La 18 decembrie 2006, o delegaţie constituită din
privind cooperarea în drept colaborare cu EUROJUST          acordului    de  reprezentatul Procuraturii Generale şi a Ministerului
penal şi civil, iar în cazul în                   disponibilitate din  Justiţiei au efectuat o vizită la sediul EUROJUST din Haga
care ele sunt deja ratificate,                    partea Eurojust    (Olanda), în cadrul căreia s-a discutat despre procedurile
încurajarea   şi  susţinerea                              prealabile iniţierii procesului de negociere în vederea
implementării lor.                                     încheierii Acordului de cooperare cu Eurojust.
Explorarea posibilităţilor de                               În cadrul întrevederii s-a menţionat că punctele de contact
cooperare între organele de                                pentru EUROJUST pot fi aceleaşi ca şi pentru Reţeaua
drept din Moldova, Europol şi                               Judiciară Europeană, care au fost desemnate pentru
Eurojust, în conformitate cu                                Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-
Convenţia privind Europolul                                XVI din 1 decembrie 2006. Totodată, în cadrul discuţiilor,
şi deciziile relevante ale                                 reprezentantul EUROJUST a declarat lipsa disponibilităţii
Consiliului.                                        EUROJUST, cel puţin în privinţa anului 2007, de a încheia
                                              un acord de colaborare cu Republica Moldova.
                                              În perioada 12-13 aprilie 2007, Ministrul Justiţiei, dl
                                              Vitalie PÎRLOG, a participat la Reuniunea Miniştrilor
                                              Justiţiei şi Afacerilor Interne, cu genericul „Standardele
                                              Uniunii Europene şi Statul de Drept în Europa de Sud-Est”,
                                              organizată la Zagreb (Croaţia) sub auspiciul Preşedinţiei
                                              Croate la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est
                                              (SEECP). În cadrul vizitei respective, Ministrul Justiţiei a
                                              avut o convorbire cu dl KENNEDY, Preşedintele
                                              EUROJUST, în cadrul căreia fost abordată colaborarea cu
                                              această instituţie. În acest context, Ministrul Justiţiei a
                                              subliniat că încheierea unui Acord de Cooperare dintre
                                              Republica Moldova şi EUROJUST reprezintă o prioritate a
                                              Planului de Acţiuni RM-UE. Dl KENNEDY, Preşedintele
                                              EUROJUST, a remarcat că negocierile vor putea fi iniţiate
                                              după ce Republica Moldova îşi va racorda legislaţia
                                              naţională în domeniul protecţiei datelor personale la
                                              prevederile Convenţiei Consiliului Europei din 1981
                                              privind protecţia persoanelor în legătură cu tratamentul
                                              automatizat al datelor personale, semnată de Republica
                                              Moldova la 4 mai 1998, şi ratificată prin Hotărîrea


                                                                          58
Parlamentului nr. 483-XIV din 02.07.1999.
Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal,
elaborată de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale, a
fost adoptată de Parlament la 15 februarie 2007 (Legea nr.
17-XVI). Preşedintele Republicii Moldova a solicitat
reexaminarea Legii. Legea în cauză a fost revotată de
Parlament la 19 iulie 2007.
Respectiv, Ministerul Justiţiei, a pregătit setul necesar
pentru semnarea Acordului dintre Republica Moldova şi
EUROJUST şi l-a remis spre coordonare instituţiilor
interesate prin scrisoarea nr.06/8219 din 01.08.2007. La 24
septembrie 2007, în conformitate cu prevederile Legii
privind tratatele internaţionale ale RM nr.595-XVI din 24
septembrie 1999 şi ale Regulamentului privind mecanismul
de încheiere a tratatelor internaţionale, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.120 din 12 februarie 2001,
Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea cu nr. 06-2/9930 a
expediat în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene setul de documente necesare pentru
iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind
Cooperarea între Republica Moldova şi EUROJUST.
Totodată, este necesar de menţionat că implementarea
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia
persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor
cu caracter personal ar constitui un început în activitatea
EUROJUST. Astfel, ca intenţia Republicii Moldova să
devină mai pronunţată, se impune, acordarea unei atenţii
deosebite mecanismelor de implementare corespunzătoare
a Convenţiei în cauză şi, respectiv a Legii privind protecţia
datelor cu caracter personal.
În acest sens, Ministerul Justiţiei a expediat, în adresa
Ministerului Dezvoltării Informaţionale, scrisoarea cu nr.
06-2/11052 din 16.10.07 prin care se solicită remiterea
unui eventual proiect privind mecanismele de
implementare a Legii cu privire la protecţia datelor
personale, instituţiile implicate, precum şi a unui material
informativ privind modalitatea de aplicare a Legii şi a

                             59
Convenţiei respective a Consiliului Europei, inclusiv pe
teritoriul regiunii transnistrene. La 5 noiembrie 2007 prin
scrisoarea   nr.  01/2509   Ministerul   Dezvoltării
Informaţionale a menţionat că mecanismul de
implementare a legii în cauză urmează a fi stabilit de către
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal – organul de control asupra respectării legislaţiei
în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Despre
acest fapt, Ministerul Justiţiei a informat MAE IE prin
scrisoarea nr. 06-2/12376 din 14.11.2007.
Urmare a emiterii Decretului Preşedintelui Republicii
Moldova Nr. 1419-IV din 13 decembrie 2007, pentru
iniţierea negocierilor în vederea încheierii Acordului de
cooperare dintre Republica Moldova şi EUROJUST,
Ministerul Justiţiei la 28 decembrie 2007, în baza
prevederilor art.7 al Legii cu privire la Tratatele
Internaţionale nr. 595 din 24.09.1999, prin scrisoarea nr.
06-2/14193 din 28 decembrie 2007 a remis în adresa MAE
IE Acordul de Cooperare între Republica Moldova şi
EUROJUST (în limbile de stat şi engleză) pentru a fi
iniţiate negocierile în vederea semnării acestuia.
                              60

								
To top