Trybunal Konstytucyjny jest org wladzy sadowniczej, choc nie

Document Sample
Trybunal Konstytucyjny jest org wladzy sadowniczej, choc nie Powered By Docstoc
					Trybunał Konstytucyjny jest org     FUNKCJE TK                 dochowanie trybu wymaganego
władzy sądowniczej, choć nie jest    1)Kontrola norm, tzn. orzekanie o     przep pr do wydania aktu lub
sądem w rozumieniu art.175 K.      hierarchicznej (pionowej) zgodności    zawarcia i ratyfik um 3)zgodności
Pozycję ustrojową TK          aktów normatywnych (zawartych w      kompetencyjnej – TK bada czy
charakteryzuje zasada          nich norm) niższego rzędu z aktami     organ wydający dany akt miał do
niezależności. Jako org wł       (normami) wyższego rzędu i na       tego kompetencje.
sądowniczej jest on niezależny od    eliminowaniu tych pierwszych z       Inicjatywa kontr może przybierać
wł wyk i wł ustawod (Sejm i Prezyd   systemu obowiązującego prawa w       formy: a)inicjatywy konkretnej (pyt
dysponują uprawnieniami         razie   stwierdzenia   braku  tej  prawnych) musi być zawsze
kreacyjnymi wobec TK). W ramach     zgodności.                 związana z konkretną sprawą
wł sąd ma on pozycję odrębną      Kontr norm ma charakter następczy     zawisłą przed sądami. Jeżeli w
wobec Tr Stanu, sądów z SN i NSA    tzn. może dot tylko aktów, które już    trakcie rozpoznania spr pojawi się
na czele, nie ma też związku z     zostały ustanowione i albo nabrały     wątpliwość co do zgodności z konst
KRS.                  mocy obowiązującej albo znajdują      przep który ma być zastos, sąd
W skład TK wchodzi 15 sędziów      się jeszcze w okresie vacatio legis.    może przedstawić TK pytanie
(muszą wyróżniać się wiedzą       Tylko wyjątkowo kontr może mieć      prawne - jest to uprawnienie
prawniczą, sędzią może zostać      charakter prewencyjny (uprzedni), a    wyłącznie każdego sądu i może być
osoba posiadająca kwalifikacje do    jedynym podmiotem uprawnionym       realizowane na każdym etapie post
zajmowania stanowiska sędziego     do jej inicjowania jest Prezydent RP    sądowego. Pyt pr można objąć
SN lub NSA tzn. przynajmniej 10     -po pierwsze dot to ustaw już       tylko przepis który ma być podst
lat stażu w jednym z zawodów      uchwalonych     przez   Izby   i  rozstrzygnięcia spr. Przedstawienie
prawniczych, zwolnione z tego są    przedstawionych Prezydentowi do      pyt powoduje zatrzymanie toku
osoby zatrudnione na stanowisku     podpisania.    Jeżeli   Prezydent   post, po wydaniu orzeczenia przez
profesora oraz mające stopień      skieruje ust do TK i ten orzeknie o    TK, post zostaje podęte a spr
naukowy dr hab. nauk prawnych),     jej konstytucyjności, to Prezyd musi    rozstrzyga się zgodnie z tym
wybierani są przez Sejm na 9 lat.    podpisać ust gdyż orzeczenie ma      orzeczeniem.
Pozycja    sędziego   TK   –  charakter wiążący. Gdy ust jest      b)inicjatywy abstrakcyjnej (wnioski)
ukształtowana analogicznie do poz    niezgodna z konst Prezyd musi       jest ona podejmowana w oderwaniu
sędziego   SN.   Podstawowym    odmówić podpisania.            od konkretnych przypadków stos
elementem jego syt prawnej jest     -po drugie kontr prewencyjna dot      kwestionowanego aktu czy normy,
zas niezawisłości. Konst stanowi iż   umów        międzynarodowych    należy rozróżnić: ogólną i szczeg
ponowny wybór do TK jest        przedstawionych     prezyd   do  leg do wyst z wnioskami o kontrolę
niedopuszczalny. Ust o TK stwarza    ratyfikacji.                norm, og leg ozn. prawo do
byłemu   sędziemu   prawo  do  Podst   rolę  należy   przypisać  zakwestionowania każdego aktu
powrotu na poprzednio zajmowane     procedurze kontr następczej. Z       niezależnie od tego na ile treść
stanowisko, otrzymania stanowiska    punktu    widzenia   przedmiotu   tego aktu dot zakresu działania
równorzędnego lub przejścia w stan   kontroli obejmuje następujące       wnioskodaw. Przysługuje:
spoczynku.               akty: 1)ustawy, co do ich zgodności    Prezydentowi RP, marsz. Sejmu i
W okresie kadencji sędziowie są     z konst i um międzynar rat w        Senatu, premierowi, Pierwszemu
nieusuwalni, chyba że zostanie     oparciu o ust akceptującą, 2)um      Prezesowi SN, prezesowi NSA,
skazany prawomocnym wyrokiem      międzynar – gdy chodzi o ich        Prokuratorowi Generaln, Ministrowi
sądu za przestępstwo lub sąd      zgodność z konst, z art.188pkt1 K     Sprawiedl, prezesowi NIK, Rzeczn
dyscyplinarny złożony z sędziów     wynika, że jest to jedyny punkt      Praw Obywat, także grupie 50
TK orzeknie wobec niego karę      odniesienia   do  kontr   umów.   posłów bądź 30 senatorów. Szczeg
usunięcia.   Mandat   sędziego  Przedmiotem kontr mogą być um       leg ozn. prawo kwestionowania
wygaśnie:   w  razie  śmierci,  wszelkiego typu, niezależnie od      tylko takich aktów, które dot spr
zrzeczenia się, orzeczenia komisji   sposobu ich dojścia do skutku i      objętych   zakresem   działania
lekarskiej o trwałej niezdolności do  znaczenia dla prawa wewn. 3)inne      wnioskodawcy. Przysługuje ona:
pełnienia        obowiązków.   przep pr wydawane przez centralne     KRS    w  zakresie  spr  dot
Wygaśnięcie mandatu musi zostać     org państw w zakresie ich         niezależności sądów i niezawisłości
stwierdzone uchwałą Zgr Og TK i     zgodności z konst, rat um         sędziów, organom stanowiącym
wtedy   Sejm   ma   możliwość  międzynar i ustawami            jednostek    samorządu    teryt,
dokonania wyboru następcy.       Przedmiotem kontr mogą stać się      ogólnokraj organom związków zaw
Organami TK są Zgromadzenie       wszystkie     normy     prawa   oraz    ogólnokraj   władzom
Ogólne (w jego skład wchodzą      obowiązującego, niezależnie od       organizacji   pracodawców     i
wszyscy sędziowie TK, a dla       tego kiedy zostały wydane.         organizacji zawodowych, kościołom
prawomocności jego uchwał musi     Podstawą kontr jest Konstytucja,      i innym związkom wyznaniowym.
być obecnych przynajmniej 10      akt z 2.04.1997 r. podst rolę w      Post. przed TK jest podobne do
sędziów,   Zgr   Og   omawia   wydobyciu i konkretyzacji treści      post sądowego, stosuje się również
przynajmniej raz w roku działalność   konst    odgrywa    doktryna   i  przepisy Kpc. TK rozpatruje spr o
TK,   problemy   wynikające  z  orzecznictwo sądowe, zwłaszcza       kontrolę norm w składzie pięcioos
orzecznictwa),    Prezes    TK  orzeczn TK. Drugim punktem         - gdy chodzi o ust i um międzynar,
reprezentuje T na zewnątrz,       odniesienia są rat um międzynar:      lub trzyos – gdy chodzi o akty
wykonuje czynności związane z      wszystkie jeśli chodzi o kontr aktów    podust. Składy orzekające są
bieżącym organizowaniem pracy T i    podustawowych, w przyp kontr ust-     wyznaczane przez Prezesa TK
kierowaniem        aparatem   jedynie te które ratyfikowano w      odpowiednio do kolejności wpływu
wykonawczym – Biurem Tr),        oparciu o ust akceptującą. Podst      spraw. Uczestnikami post są:
Wiceprezes zastępuje Prezesa w     kontr są także ustawy, dot to tylko    wnioskodawca tj. podmiot który
razie jego nieobecności i wykonuje   kontr aktów podust.            złożył pyt pr, organ który wydał
inne obowiązki wynikające z       Kontr zgodności jest dokonywana w     zakwestionowany     akt   oraz
podziału czynności. Prezesa i      oparciu o3 kryt:      1)zgodności   Prokurator Generalny. Spr      z
Wiceprezesa powołuje Prezydent     materialnej – badana jest treściowa    wniosków lub pyt pr zawsze muszą
RP    spośród    kandydatów   zgodn regulacji zawartej w akcie      być rozpatrywane na rozprawie w
przedstawionych przez Zgr Og TK     niższym z regul zawart w aktach      sposób    kontradyktoryjny    i
                    wyższych,         2)zgodności   publiczny. Jawność rozpr może być
                    proceduralnej – badane jest        wyłączona tylko ze wzgl na bezp
państwa lub ochronę tajemnicy      Podstawą skargi konst jest zarzut      nowego składu Tr., ponowny wybór
państw. Po zamknięciu rozpr skład    naruszenia konstytucyjnych praw i      jest dopuszczalny.
orzekający udaje się na naradę i    wolności skarżącego. S.k. musi w       ZAKRES ODPOWIEDZIAL. KONST
wydaje orzeczenie. Orzeczenie      sposób    konkretny    wskazywać    Odpowiedzialność    konstytucyjna
musi zapaść większością głosów.     jakiego przepisu dotyczy i jakie       ma ograniczony podmiotowo
Orzeczenie skł się z sentencji     prawo czy wolność konstytucyjna       charakter i dot wyliczonej przez
wskazującej rozważane przep i      zostały    przez   ten   przepis   przepisy  prawa   grupy   osób
określającej, czy są one wzajemne    naruszone.     Naruszenie    praw   zajmujących najwyższe stanowiska
zgodne lub niezgodne i w jakim     skarżącego musi nastąpić w wyniku      w państwie, wyliczenie to ma
zakresie oraz z uzasadnienia.      orzeczenia sądu lub organu adm        charakter enumeratywny, a są to:
Sędzia który zgłosił sprzeciw, może   publ., orzeczenie to musi mieć        Prezydent RP, Marszałek Sejmu
(ale nie musi) złożyć zdanie      charakter ostateczny, skarga może      bądź    Senatu     zastępujący
odrębne, które jest publikowane     być skierowana tylko przeciwko        Prezydenta, Prezesa oraz członków
razem z tekstem orzeczenia.       normie prawnej, wniesienie skargi      RM, osoby którym Prezes RM
Skutki prawne orzeczeń TK        dopuszczalne jest tylko w terminie      powierzył kierow. ministerstwem,
muszą być rozpatrzone na 2       3 mies. od doręczenia skarżącemu       Prezesa NBP, Prezesa NIK,
podstawowych     płaszczyznach:   prawomocnego wyroku, ostatecznej       członków   KRRiT,    Naczelnego
skutku orzeczenia dla dalszego     decyzji lub innego ostatecznego       Dowódcę Sił Zbrojnych oraz
losu skontrolowanego aktu lub      rozstrzygnięcia, skarga musi być       obejmuje także posłów i senatorów,
zawartej w nim normy (skutki      sporządzona przez adwokata lub        ale tylko w odniesieniu do
makro) oraz skutku orzeczenia dla    radcę prawnego,               naruszenia przep antykorupcyjnych
decyzji, orzeczeń i rozstrzygnięć    Postępowanie      toczy się wg     Zakres przedmiotowy obejmuje
podjętych w przeszłości na podst    podobnego modelu co post. w spr.       odpowiedzialność za naruszenie
takiego aktu lub normy (skutki     kontroli norm.                Konst lub ustawy, popełnione w
mikro). Wszystkie akty TK mają     3)rozstrzyg sporów kompetencyjn.,      związku    z    zajmowanym
moc powszechnie obowiązującą i     ich    istotą jest rozbieżność      stanowiskiem lub w zakresie jego
są ostateczne. Orzeczenia dot      stanowisk    co   do   zakresu   urzędowania    przez    osobę
kontroli norm zapadają w formie     kompetencji stron tego sporu. Spór      podlegającą    odpowiedzialności
wyroku i podlegają ogłoszeniu w     kompetencyjny może dot tylko         przed TS, odpowiedzialność za
organie urzędowym, w którym był     rozbieżności stanowisk co do         popełnienie   deliktu   konstytuc.
ogłoszony dany akt normatywny.     kompetencji         centralnych   Możliwe jest oskarżenie przed TS z
Uznanie przez TK) aktu normat za    konstytucyjnych organów państwa.       powodu popełnienia przestępstwa,
niezgodny z aktami wyższego       Spór   może    mieć   charakter   Tr działa wtedy jak sąd karny, ale
rzędu powoduje jego uchylenie      pozytywny, gdy dwa (lub więcej)       zakres jego właściwości dot
(utratę mocy obow). Niezgodność     centralne organy konst państwa        obecnie tylko Prezydenta RP i
aktu   nie   powoduje    jego  uznają się za właściwe do          osoby wchodzące w skład RM. W
nieważności a jedynie uchylenie, to   rozstrzygnięcia tej samej sprawy,      odniesieniu do Prezydenta RP
domniemuje się też ważność       lub negatywny, gdy dwa (lub         właściwość TS ma charakter
wszelkich indywidual. rozstrzygnięć   wiecej) centr org konst państw        -zupełny, bo obejmuje wszelkie
wyd w jego zastosow.          uznają się za niewłaściwe do         przestępstwa jakich Prezydent RP
2)skarga konstytucyjna jej istotą    rozstrzygnięcia    określonej   spr.  dopuścił się w okresie sprawowania
jest bezpośrednie powiązanie tej    Inicjatywa post w tej spr należy do     urzędu,   -wyłączny,    bo   za
procedury    z ochroną praw     Prezydenta RP, Marszałków Sejmu       popełnione przestępstwa Prezydent
jednostki. S.k. jest to szczególny   i Senatu, Premiera, Pierwszego        może   być   pociągnięty    do
środek   prawny    pozwalający  Prezesa    SN,   Prezesa   NSA,   odpowiedzialności tylko przed TS.
jednostce na zwrócenie się do sądu   Prezesa NIK. Postępowanie toczy       W odniesieniu do członków RM
konstytucyjnego o zweryfikowanie    się zawsze przed pełnym składem       właściwość TS ma charakter
ostatecznych rozstrzygnięć władz    TK, rozstrzygnięcie zapada w         częściowy,   może    dot   tylko
publicznych, o ile rozstrzygnięcia te  formie postanowienia i ogłaszane       przestępstw   popełnionych     w
naruszają       konstytucyjnie  jest w Monitorze Polskim.          związku    z    zajmowanym
zagwarantowane    prawa   bądź  4)orzekanie o zgodności z Konst       stanowiskiem,     za     inne
wolności skarżącego. Istotne są 4    celów   lub   działalności   partii  przestępstwa osoba taka ponosi
elementy: a)incydentalny charakter   politycznych, istotą jest ustalenie     odpowiedzialność    tylko   przed
skargi, b)ograniczenie podstawy     czy cele lub działalność partii polit.    sądami powszechnymi.
skargi do naruszeń praw i wolności   są zgodne z Konst. Wniosek do TK       POSTĘPOWANIE, procedura ta
o    konstyt     charakterze,  mogą zgłosić te same podmioty        obejmuje 5 zasadniczych stadiów:
c)subsydiarny charakter skargi,     którym    przysługuje   generalne   1)zgłoszenie wstępnego wniosku,
pozwalający na jej wniesienie      prawo inicjowania abstrakcyjnej       2)postępowanie     w    Komisji
dopiero   po   bezskutecznym   kontroli norm. Orzeczenie TK o        Odpowiedzialności        Konst,
wyczerpaniu   innych   środków   sprzeczności z Konst celów lub        3)postawienie w stan oskarżenia,
prawnych, d)przyznania prawa      działalności już istniejącej partii     4)rozpoznanie spr przed TS w I inst
rozpoznania   skarg   organom   polit powoduje wykreślenie partii z     5)rozpozn spr przed TS w II inst
sądownictwa    konstyt,  których  ewidencji    i   poddanie    jej  Trzy pierwsze stadia rozgrywają się
rozstrzygnięcia wiążą wszystkie     postępowaniu likwidacyjnemu. TK       w parlamencie.
organy państwowe. W konst        zawsze orzeka w pełnym składzie.
przyjęto wąskie ujęcie skargi konst.,
polega na ogranioczeniu podstaw     TRYBUNAŁ STANU jest odrębnym
skargi do zarzutu, że orzeczenie    organem wł. sądowniczej, w jego
naruszjace prawa bądź wolności     skład wchodzi: przewodniczący, 2
skarżącego zostało wyd w oparciu    zastępców przewodniczącego i 16
o przep pr sprzeczny z konst, jest   członków. Przewodniczącym TS
to skarga przeciwko normie.       jest z urzędu Pierwszy Prezes SN,
Podmiotem prawa uprawnionym do     pozostali członkowie TS wybierani
wystąpienia ze s.k. jest każdy,     są przez Sejm na okres jego
czyje konstytucyjne wolności lub    kadencji, ale zachowują swoje
prawa zostały naruszone.        kompetencje do czasu wyboru

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:5/26/2012
language:Polish
pages:3