Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - DOC 13

Document Sample
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti - DOC 13 Powered By Docstoc
					Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Energetică
Catedra de Hidraulică şi Maşini Hidraulice

                 FIŞA DISCIPLINEI

  1. DATE DE IDENTIFICARE
  Titlul disciplinei Hidrologie inginerească
  Titular de disciplină Prof.dr.ing. POPA Radu
  Tipul pregătire de specialitate
  Număr ore curs 42 ore
  Număr ore aplicaţii 12 ore
  Numărul de puncte de credit 4
  Semestrul 6
  Pachetul aria curiculară de specialitate
  Precondiţii parcurgerea şi/sau promovarea Cursurilor de Matematică. Fizică şi
  eventual a Cursurilor de Informatică, Programarea calculatoarelor

 2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 Curs Poziţionarea disciplinei între cursurile de specialitate referitoare la proiectarea şi
   exploatarea amenajărilor hidrotehnice, prin prezentarea noţiunilor referitoare la
   formarea şi evaluarea debitelor scurse pe albii. Prin descrierea metodelor de
   măsurare şi prelucrare a datelor hidrologice se oferă suportul pentru înţelegerea
   elementelor care stau la baza dimensionării uvrajelor şi respectiv a stabilirii
   regulilor de operare.
   Prezentarea modelelor de simulare a proceselor hidrologice permit acomodarea cu
   metodele de prognoză pe termen scurt şi exploatare corectă în condiţii extreme de
   viitură sau debite mici.
 Aplicaţii Înţelegerea şi aplicarea practică a unor metode standard pentru o serie de
   subiecte frecvent întâlnite în activitatea concretă din domeniul hidrologiei
   inginereşti

  3. COMPETENŢE SPECIFICE
  Abilitate în descifrarea modului de funcţionare şi simulare a funcţionării unui sistem
  fizic natural complex. Dobândirea capacităţii de evaluare cantitativă a resurselor de
  apă disponibile în condiţii meteoclimatice şi hidrologice date. Capacitatea de
  prognoză a evoluţiei viitoare a unui proces şi de adaptare a măsurilor operative la
  prognoza elaborată.

  4. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)
     a. Curs
Capitolul                Conţinutul                  Nr.ore
  1   INTRODUCERE GENERALĂ – Obiectul de studiu, Conţinutul în           2
     apă al Geosferei. Circuitul apei în natură. Hidrologia în inginerie şi
     hidroenergetică. Gospodărirea cantitativă şi calitativă a resurselor de
     apă. Metode de lucru
2  PROCESE HIDROMETEOROLOGICE ŞI CLIMATICE CARE                 2
   INFLUENŢEAZĂ HIDROLOGIA TERESTRĂ – Radiaţia solară şi
   cea terestră. Temperatura aerului. Presiunea atmosferică. Vântul.
   Umiditatea aerului. Evaporaţia şi condensarea. Nebulozitatea.
   Precipitaţiile
3  ELEMENTE DE HIDROGRAFIE – BAZINUL HIDROGRAFIC ŞI               3
   COMPLEXUL SĂU – Caracteristici fizico-geografice şi geometrice
   ale bazinului. Reţeaua hidrografică şi analiza ei morfometrică. Albia
   cursurilor de apă. Formaţiuni lacustre. Depozite de apă subterană
4  ELEMENTE DE HIDROMETRIE – Noţiuni de hidraulica râurilor           5
   legate de hidrometrie. Aparate şi instalaţii pentru hidrometria
   nivelurilor şi adâncimilor. Hidrometria vitezelor şi a debitelor.
   Măsurarea debitului solid. Cheia limnimetrică. Grafice uzuale pentru
   descrierea regimului hidrologic
5  INTRODUCERE ÎN HIDROLOGIA DINAMICĂ – Bazinul                 3
   hidrografic ca sistem. Intrări – ieşiri în sistemul hidrologic. Structuri
   de schematizare în subsisteme. Modelarea matematică – tipuri de
   modele, clasificări, cerinţe, modelarea topologică
6  INTRĂRILE ÎN SISTEMUL HIDROLOGIC – Precipitaţiile lichide          3
   şi caracteristicile lor. Metode de determinare a ploii medii. Ploaia
   maximă probabilă. Precipitaţiile solide (zăpada) şi evaluarea cedării
   apei din strat
7  FUNCTIA DE PRODUCŢIE A BAZINULUI HIDROGRAFIC –                3
   Infiltraţia ca proces hidrologic. Măsurarea şi calculul capacităţii de
   infiltraţie. Estimarea evaporaţiei şi evapotranspiraţiei. Precipitaţia
   netă şi modele de calcul a ei (modele de corelaţie şi modele
   conceptuale)
8  FUNCŢIA DE TRANSFER A BAZINULUI HIDROGRAFIC –                5
   Integrarea scurgerii pe versanţi prin modele de tip izocron şi
   respectiv hidrograf unitar. Modele conceptuale pentru hidrograful
   unitar. Calibrarea parametrilor prin metoda momentelor. Hidrograful
   unitar sintetic şi utilizarea lui
9  FUNCŢIA DE PROPAGARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC –                6
   Propagarea scurgerii pe albii prin modele hidrologice şi
   hidrodinamice. Caracteristicile modelelor hidrologice tip Muskingum
   şi calibrarea lor. Ecuaţiile Saint-Venant şi metode de integrare
   numerică a lor. Modificarea scurgerii prin lacurile de acumulare
10  ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR HIDROLOGICE – Analiza              10
   de frecvenţă a debitelor maxime. Probabilitatea de depăşire empirică.
   Distribuţii teoretice de probabilitate utilizate la calculul debitelor
   maxime de asigurări impuse. Intervale de încredere şi verificarea
   ipotezelor statistice. Generarea şirurilor sintetice de debite medii
   lunare. Analiza de risc – alegerea asigurării de proiectare ţinând cont
   de durata de viaţă şi de probabilitatea de apariţie a debitului de
   proiect în acest interval
                                   Total    42
b. Aplicaţii
Capitolul                 Conţinutul                 Nr.ore
  3    Analiza morfometrică a unui bazin versant şi a reţelei sale         4
      hidrografice folosind hărţile de cadastru al apelor
  4    Determinarea debitului tranzitat pe albie cu metoda profilelor        2
      verticale de viteză
  4    Construirea şi utilizarea cheii limnimetrice a unei secţiuni de curgere   2
  8    Calculul hidrografului de debit în secţiunea de închidere a unui bazin    2
      cu metoda hidrografului unitar
  10    Analiza de frecvenţă a unui şir de debite maxime anuale înregistrate.    4
      Determinarea debitului maxim de asigurare specificată. Ajustarea
      distribuţiei lognormale la şirul de debite. Verificarea ipotezei
      statistice
                                     Total    14

  5. EVALUAREA
    a)  Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia
     - Activitate la Aplicaţii         50 p
     - Verificarea prin examen final       50 p
    b)  Cerinţele minimale pentru promovare
     - predarea tuturor lucrărilor de laborator
     - promovarea activităţilor de la Aplicaţii cu 50% din punctaj
     - obţinerea a 50% din punctajul verificării finale
    c)  Calculul notei finale: 50-55 puncte=nota 5; 56-64 p.=nota6; 65-74
       p.=nota7; 75-83 p.=nota8; 84-93 p.=nota9; 94-100 p.=nota 10

  6. REPERE METODOLOGICE
   - Prezentare curs cu explicaţii pe tablă pentru a putea fi urmărite / notate la viteză
               rezonabilă
   - Recomandare bibliografie existentă la catedră şi pe Internet
   - Acomodare cu lucrul pe hărţi de cadastru al apelor
   - Ofertă pentru rezolvări orientate pe calculator

  7. BIBLIOGRAFIA
  1. I.Vladimirescu – Bazele hidrologiei tehnice, Ed.Tehnică, 1984
  2. P.Şerban, V.A.Stănescu, P.Roman – Hidrologie dinamică, Ed.Tehnică, 1989
  3. C.Diaconu – Hidrometrie aplicată, Ed. HGA, 1999
  4. P.Şerban, R.Drobot – Aplicaţii de hidrologie şi gospodărirea apelor, Ed.HGA,
   1999
  5. A.Musy – Hzdrologie applique, Ed.HGA, 1998
  6. R.Drobot – Bazele statistice ale hidrologiei, Ed.Did.şi Pedag., 1997
  7. R.Popa – Elemente de hidrodinamica râurilor, Ed.Did.şi Pedag., 1997

  SEF CATEDRĂ                      TITULAR DE DISCIPLINĂ
  Prof.dr.ing. E.C.Isbăşoiu               Prof.dr.ing. R.Popa

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:5/26/2012
language:Romanian
pages:3