45aa1c36a2279b2aed2a88dc0845c5c5NOWE PRZEPISY DYSCYPLINARNE wariant szczeg�lowy

Document Sample
45aa1c36a2279b2aed2a88dc0845c5c5NOWE PRZEPISY DYSCYPLINARNE wariant szczeg�lowy Powered By Docstoc
					      MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
      DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
  Nowe wojskowe przepisy dyscyplinarne
            - najważniejsze rozwiązania
www.wojsko-polskie.pl
           ZASADNICZE ZADANIA W UMACNIANIU
             DYSCYPLINY WOJSKOWEJ
Wdrażanie nowych wojskowych przepisów dyscyplinarnych oraz upowszechnianie
    wiedzy z zakresu przepisów prawa powszechnego i wojskowego


    Realizacja „Strategii umacniania dyscypliny, przeciwdziałania
     uzależnieniom oraz ograniczania patologii społecznych
         w Siłach Zbrojnych RP na lata 2010-2015”


   Doskonalenie warunków         Przeciwdziałanie:
   kształtowania dyscypliny:
                      nieprzestrzeganiu zasady
   kształtowanie postaw         zachowania trzeźwości
   odpowiedzialności, poczucia      w służbie i poza nią
   tożsamości z wykonywanym
   zawodem                przestępczości przeciwko
   modyfikacja form i metod pracy    mieniu, przypadkom korupcji
   profilaktycznej i prewencyjnej    oraz fałszowaniu dokumentów
   współdziałanie w przeciwdziałaniu   nieprzestrzeganiu zasad
   naruszeniom prawa przez
   żołnierzy z ŻW, Policją,       bezpieczeństwa w ruchu
   prokuraturą i sądownictwem      drogowym
   wojskowym oraz powszechnym
      METODYKA SZKOLENIA Z PRZEDMIOTÓW „KSZTAŁCENIE
     OBYWATELSKIE” , „PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA”


            Decyzja Nr 436/MON Ministra Obrony Narodowej
           z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie metodyki szkolenia
            żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie”
               oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”
           1) w szkoleniu programowym pododdziałów:
             przez 11 miesięcy po 3 godz. - „Profilaktyka
              i dyscyplina wojskowa”, w tym „Pododdziałowa
              ocena dyscypliny wojskowej” – 1 godz.;
             przez 11 miesięcy po 2 godz. - „Kształcenie
 wprowadzona do       obywatelskie”
użytku służbowego
decyzją nr 2/MON
 Ministra Obrony   2) w szkoleniu uzupełniającym kadry zawodowej:
 Narodowej z dnia
2 stycznia 2008 r.    przez 10 miesięcy: oficerowie 8 godz.,
              podoficerowie i szeregowi - 20 godz.
     NOWA USTAWA O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ ORAZ AKTY
          WYKONAWCZE DO TEJ USTAWY
    I USTAWY O ŻW I WOJSKOWYCH ORGANACH PORZĄDKOWYCH

   Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
              (Dz. U. Nr 190, poz. 1474)

Rozporządzenia do ustawy o dyscyplinie wojskowej:
1) rozporządzenie MON w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy,
  pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych
2) rozporządzenie MON w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych
3) rozporządzenie MON w sprawie wykonywania kar i środków
  dysc• plinarnych
4) rozporządzenie MON w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego

5) rozporządzenie MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej
Rozporządzenie do znowelizowanej ustawy o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych:
- rozporządzenie MON w sprawie izb zatrzymań
       ZASADNICZE CELE I KIERUNKI ZMIAN
   W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH DYSCYPLINY WOJSKOWEJ

        więcej wyróżnień
        niż kar i środków
WYRÓŻNIANIE   poszerzenie grona
                  OBOWIĄZKOWOŚĆ
        przełożonych
        dyscyplinarnych

        nowe środki     ODPOWIEDZIALNOŚĆ
        zapobiegawcze
ZAPOBIEGANIE
        zmiana zasad
        odpowiedzialności
        dyscyplinarnej    ZAANGAŻOWANIE
        uproszczenie
        procedur
REAGOWANIE   postępowania
        dyscyplinarnego   PROFESJONALIZM
        nowelizacja prawa
        karnego
       UPRAWNIENIA PRZEŁOŻONYCH DYSCYPLINARNYCH
        DO WYRÓŻNIANIA ŻOŁNIERZY I BYŁYCH ŻOŁNIERZY

                           zatarcie ukarania przed terminem
 KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY          pochwała   list gratulacyjny
                             urlop nagrodowy

                                   KIEROWNIK
           nagroda rzeczowa  nagroda pieniężna    INSTYTUCJI CYWILNEJ
 DOWÓDCA JW      tytuł honorowy  odznaka honorowa
            wpisanie do kroniki JW
                  pismo pochwalne ze zdjęciem

SZEF SG WP, DOWÓDCA RSZ, DO SZ,     odznaka honorowa
 SZEF IWsp SZ, DGW, KG ŻW        tytuł honorowy

                   honorowa broń biała       PREZYDENT RP
                                  - ZWIERZCHNIK SZ
MINISTER OBRONY NARODOWEJ        wpisanie do Księgi
  NACZELNY DOWÓDCA SZ          Honorowej WP
     UPRAWNIENIA PRZEŁOŻONYCH DYSCYPLINARNYCH
      DO WYRÓŻNIANIA PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW
          I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH

  PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY
                         DYPLOM UZNANIA
 DOWÓDCY WYRÓŻNIANEJ STRUKTURY


                          WPISANIE NAZWY
  DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ        I OSIĄGNIĘĆ PODODDZIAŁU
                          DO KRONIKI JW

  SZEF SG WP, DOWÓDCA RSZ, DO SZ,
   SZEF IWsp SZ, DGW, KG ŻW
                         TYTUŁ HONOROWY
  MINISTER OBRONY NARODOWEJ


MINISTER OBRONY NARODOWEJ,        WPISANIE NAZWY I OSIĄGNIĘĆ
                   ODDZIAŁU LUB INSTYTUCJI WOJSKOWEJ
  NACZELNY DOWÓDCA SZ
                     DO KSIĘGI HONOROWEJ WP
     ZASADNICZE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI
       ŻOŁNIERZY ZA NARUSZENIA PRAWA

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA POSPOLITE,
      W TYM SKARBOWE
PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA WOJSKOWE,
      W TYM SKARBOWE
NARUSZENIA DYSCYPLINY
FINANSÓW PUBLICZNYCH
       Zakres odpowiedzialności
 NARUSZENIA PRZEPISÓW
 ROZPATRYWANE PRZEZ  PRZEWINIENIA
 SAMORZĄD ZAWODOWY dyscyplinarnej
INNE NARUSZENIA PRAWA DYSCYPLINARNE
 PODLEGAJĄCE KARZE
   PIENIĘŻNEJ LUB
   PORZĄDKOWEJ
   REAGOWANIE NA NARUSZENIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ


         DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:
 PRZEŁOŻONY     zwrócenie uwagi
DYSCYPLINARNY    rozmowa ostrzegawcza          N
                                D
                              A
                                Y
 WOJSKOWY    ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE:            R
                                S
 ORGAN      niedopuszczenie do wykonywania      U
                                C
PORZĄDKOWY    czynności służbowych           S
                                Y
         osadzenie w izbie zatrzymań        Z
                                P
ŻANDARMERIA    zawieszenie w czynnościach        A
 WOJSKOWA                            L
         służbowych                J
                                I
                              Ą
         POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE:          N
                              C
 PRZEŁOŻONY    • odstąpienie od ukarania           Ę
                              Y
DYSCYPLINARNY   • ukaranie karą lub środkami (środkiem)
          dyscyplinarnymi
         WYMIERZANIE KAR DYSCYPLINARNYCH

 KARY DYSCYPLINARNE:
      upomnienie            każdy przełożony dyscyplinarny
                        od dowódcy drużyny wzwyż
       nagana
                         przełożony dyscyplinarny
      kara pieniężna           od dowódcy kompanii wzwyż
ostrzeżenie o niepełnej
przydatności na zajmowanym
stanowisku służbowym              przełożony dyscyplinarny
ostrzeżenie o niepełnej          od dowódcy JW wzwyż lub kierownik
przydatności do służby               instytucji cywilnej
kandydackiej, przygotowawczej
okresowej albo zawodowej            przełożony dyscyplinarny od
odwołanie z zajmowanego           dowódcy JW (ppłk, kmdr por) wzwyż
stanowiska służbowego             lub kierownik instytucji cywilnej
usunięcie ze służby     żołnierza służby kandydackiej lub przygotowawczej –
kandydackiej,        komendant szkoły wojskowej,
przygotowawczej        służby okresowej – przełożony od dowódcy JW wzwyż
okresowej albo        zawodowego – organ uprawniony do powołania
zawodowej          do zawodowej służby wojskowej
     STOSOWANIE ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH

               ŚRODKI DYSCYPLINARNE :

             zobowiązanie do przeproszenia
             pokrzywdzonego
 KAŻDY PRZEŁOŻONY
  DYSCYPLINARNY     zobowiązanie do wykonania
OD DOWÓDCY DRUŻYNY    dodatkowych zadań służbowych
   WZWYŻ
             podanie informacji o ukaraniu do
             wiadomości innych osób
  PRZEŁOŻONY
  DYSCYPLINARNY     zobowiązanie do naprawienia
             wyrządzonej szkody
OD DOWÓDCY PLUTONU
   WZWYŻ       pozbawienie prawa do noszenia
             odznaki honorowej lub odznaki
             tytułu honorowego oraz udziału
             w uroczystościach wojskowych
             i państwowych z udziałem wojska
        UPROSZCZENIE I USPRAWNIENIE PROCEDUR
         POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO


1) tryb uproszczony - przyspieszony i odbiurokratyzowany raport
  dyscyplinarny
2) możliwość dobrowolnego poddania się ukaraniu
3) zwiększenie przypadków orzekania bez raportu dyscyplinarnego
4) umożliwienie orzekania pod nieusprawiedliwioną nieobecność
  obwinionego
5) wydłużenie okresu przedawnienia i zatarcia ukarania
6) uproszczenie sposobu wykonywania kar i środków dyscyplinarnych
7) pełna likwidacja skutków niesłusznego ukarania
8) zmiany w dokumentacji ewidencji dyscyplinarnej, w tym
  umożliwienie prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym.
        NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH USTAWACH

Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2:
Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod
wpływem alkoholu lub narkotyków
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a:
Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie
dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej
Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338:
Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez
żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej
granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie
odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby
wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie
Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 26a i 46:
Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich
Żandarmerii Wojskowej oraz łączenie dyżurnego parku technicznego
do wojskowych organów porządkowych
      ZASADNICZE WNIOSKI I REKOMENDACJE DO WDRAŻANIA
          USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ

1. Szczególną odpowiedzialność za stosowanie ustawy ponoszą zwłaszcza:
   bezpośredni przełożeni dyscyplinarni żołnierzy, w tym dowódcy drużyn;
   dowódcy jednostek wojskowych, uprawnieni do decydowania o trybie
   ścigania przestępstw „wnioskowych” i wykroczeń „na żądanie”.
2. Stosowanie materialnych rodzajów wyróżnień (nagrody rzeczowe lub
  pieniężne) uzależnione będzie od posiadania przez dysponentów
  odpowiednich środków finansowych.
3. Istotną rolę wspierającą dowódców powinna spełniać kadra wychowawcza,
  a w przeprowadzaniu postępowań dyscyplinarnych, nowo wyznaczeni
  rzecznicy dyscyplinarni, przygotowani do pełnienia tej funkcji.

4. Do upowszechniania wojskowych przepisów dyscyplinarnych należy
  wykorzystać dostępne formy szkolenia, w tym zwłaszcza przedmiot
  „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” w pododdziałach, a dla kadry zawodowej
  w szkoleniu uzupełniającym - „Kształcenie obywatelskie” oraz teksty aktów
  prawnych, materiały poradnikowe i prezentacyjne na stronie internetowej
  DWiPO (www. wojsko-polskie.pl)
Dziękuję za uwagę

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:5/26/2012
language:Polish
pages:15