Conta fin si rapoarte raspuns test by 2E077a

VIEWS: 0 PAGES: 21

									Semestrul 2 Anul II                  debiteaza odata cu crearea creantelor fata de
Contabilitate financiara de raportare         terti si se crediteaza în momentul încasarii de  13. A Regularizarea TVA presupune
Raspundeti cu adevarat (A) sau fals (F) la       sume de bani saua primirii altor echivalente în  închiderea conturilor 4426 si 4427 si stabilirea
urmatoarele fraze:                   contul creantelor existente.            sumelor de platitsau de încasat, dupa caz.
1. A Evidenta contabila a bunurilor de natura
stocurilor si productiei în curs de executie se    7. A Contul 4111 Clienti se debiteaza cu      14. A Amenzile, penalitatile si majorarile
tine cuajutorul conturilor din Clasa 3 - Conturi    valoarea la pret de vânzare a marfurilor,     aferente acestora în caz de neplata, sumele
de stocuri si productie în curs de executie,      produselor livrate,                încasate reprezentând un plus din alte datorii si
conturi deactiv.                    lucrarilor efectuate si serviciilor prestate,   creante, sunt evidentiate cu ajutorul contului de
                            precum si taxa pe valoare adaugata, colectata   evident 448 Alte datorii si creante a
2. A Contul 445 Subventii este un cont de       aferenta.                     bugetului statului.
activ; se debiteaza cu sumele alocate de la
buget sau alteorganisme pentru investitii sau     8. F Contul 421 Personal – salarii datorate    15. A Contul 457 Dividende de plata este un
pentru acoperirea diferentelor de pret la unele    are functia contabila de pasiv; se debiteaza cu  cont cu functie contabila de pasiv care se
produse de baza, creditându-se cu sumele        salariile cuvenite angajatilor, cu alte drepturi  crediteaza cu dividendele acordate din profitul
reprezentând subventii încasate.            cuvenite acestora si se crediteaza cu retinerile  net sau rezultatul reportat pozitiv.
                            din salarii, cu sumele neridicate de personal în
3. A Costul mediu ponderat se poate calcula      termen legal.                   16. A Dividendele reprezinta orice distribuire
dupa fiecare intrare sau lunar, ca raport între                              în bani sau în natura, în favoarea actionarilor
valoareatotala a stocului initial, plus valoarea    9. F Înregistrarea impozitului pe venitul sub   sau asociatilor din profitul stabilit pe baza
intrarilor în stoc si cantitatea existenta în stocul  forma de salarii se efectueaza cu ajutorul     bilantului contabil si a contului de profit si
initial plus cantitatile intrate în stoc.       contului deactiv 444 Impozitul pe venituri de   pierdere.
                            natura salariilor, cont care se crediteaza pe
4. F Metoda primei intrari – primei iesiri       masura virariiacestora la buget.          17. A Ajustarile pentru deprecierea
(FIFO) presupune scoaterea din gestiunea                                 creantelor se constituie pe seama
societatii a bunurilor de natura stocurilor      10. F Contul 441 Impozitul pe profit se      cheltuielilor, de regula, la fineleunui exercitiu
aferente ultimei intrari. Pe masura epuizarii     debiteaza cu sumele datorate de societate     financiar, cu ocazia inventarierii, iar daca
bunurilor de natura stocurilor intrate prima data,   bugetului statului,reprezentând impozitul pe    deprecierea este superioara ajustarii
bunurile iesite din gestiunea societatii sunt     profitul curent si cu sumele ce reprezinta     contabilizate, se majoreaza ajustarea
evaluate la costul deachizitie/productie aferente   impozitul pe profit amânat.            constituita.
intrarii anterioare.
                            11. F Contul 4426 TVA deductibila are       18. F Contul 512 Conturi curente la banci,
5. F Metoda ultimei intrari – primei          functia contabila de pasiv, se crediteaza cu    este un cont de activ care este utilizat pentru
iesiri(LIFO) presupune scoaterea din gestiunea     taxa pe valoarea adaugata înscrisa în facturile  evidentierea disponibilitatilor în lei si în valuta
societatii a bunurilor de natura stocurilor      emisa catre clienti reprezentând livrari de    precum si a sumelor în curs de decontare.
aferente primei intrari. Pe masura epuizarii      produse, executari delucrari sau prestari de
bunurilor de natura stocurilor intrate prima data,   servicii, cu taxa pe valoarea adaugata aferenta  19. F Contul 5311 Casa în lei are functia
bunurile iesite din gestiunea societatii sunt     mijloacelor fixe realizate înregie proprie,    contabila de pasiv, se debiteaza cu ridicarile de
evaluate la costul deachizitie/productie al celei   aferenta lipsurilor.                numerar dinconturile detinute de banca si cu
de a doua intrari.                                            încasarile efectuate în numerar de la terte
                            12. F Daca la finele unei luni o societate     persoane.
6. A Conturile de evidenta a creantelor pe       înregistreaza TVA de recuperat, suma aferenta
termen scurt au functia contabila de activ, se     poate fi recuperata de la alte societati.
                                                     a) inventarierii cheltuielilor situatiilor financiare;
Alegeti raspunsul care se potriveste cu        27. Ajustarile pentru deprecierea creantelor    b) platilor rezultatului situatiilor financiare;
urmatorul enunt:                   se constituie pe seama…………………, de          c) inventarierii rezultatului anexelor financiare;
                           regula, la finele exercitiului financiar, cu    d) încasarilor rezultatului situatiilor financiare;
20. La intrarea în patrimoniu, stocurile sunt     ocazia…….                      e) inventarierii rezultatului situatiilor financiare.
evaluate si înregistrate în contabilitate la     a) cheltuielilor inventarierii;
valoareacontabila sau valoarea de intrare care                              33 În situatia în care contul 121 prezinta sold
este reprezentata de costul de……..sau de       28. Valoarea de intrare a investitiilor       final creditor rezultatul contabil îmbraca
costul de……..                     financiare pe termen scurt este data de       forma……iar când soldul este………..rezultatul
e) achizitie, productie.               ……… de ……                      contabil îmbraca forma de…….
                           b) costul de achizitie;               a) profitului debitor creditor;
21. Ambalajele sunt acele bunuri de                                    b) profitului debitor pierdere;
natura……..destinate împachetarii de          29. Evidenta cheltuielilor se organizeaza pe    c) pierderii debitor profit;
produse/marfuri, livrate clientilor cu ocazia     feluri de cheltuieli, dupa …..lor, si se grupeaza  d) profitului creditor pierdere;
cumpararii de catre acestia a             dupa destinatia pe care o au în societate în:    e) profitului zero pierdere.
produselor/marfurilor respective.           cheltuieli de……, cheltuieli..….si
c) stocurilor;                    cheltuieli……                    34. Regularizarea TVA presupune ....….
                           d) natura exploatare financiare           conturilor ........ si........ si stabilirea sumelor de
22. Conturile cu ajutorul carora se          extraordinare;                   platit
evidentiaza datoriile pe termen scurt sunt                                sau de încasat, dupa caz.
conturi de…….; ele se…… cu datoriile         30. Sunt considerate cheltuieli înregistrate în   a) creditarea 4426 4427;
societatii fata de terti si se …………. cu        avans acele cheltuieli care au fost efectuate în  b) închiderea 4426 4423;
sumele achitate acestora.               perioada………., dar care sunt aferente        c) debitarea 4426 4427;
c) pasiv crediteaza debiteaza;            exercitiului…………                  d) închiderea 4426 4427;
                                                     e) închiderea 4423 4424.
23. Evidenta contabila a decontarilor cu       a) urmatoare curent;
furnizorii se tine cu ajutorul conturilor       b) curenta urmator;                 35. Amenzile, penalitatile si majorarile aferente
de………….                        c) curenta trecut;                 acestora în caz de neplata, sumele încasate
d) activ;                       d) curenta actual;                 reprezentând un plus din alte datorii si creante,
                           e) precedenta viitor.                sunt evidentiate cu ajutorul contului de
24. Potrivit reglementarilor legale privind                                evidenta............
impozitul pe profit, profitul impozabil este dat de  31. Veniturile…….sunt reprezentate de        a) 444 Alte datori si creante cu bugetul statului;
diferenta dintre……si …….la care se adauga       subventii pentru evenimente extraordinare      b) 448 Alte datori si creante cu bugetul statului;
cheltuielile…….si se scad…….fiscale.         (calamitati).                    c) 448 Alte creante cu bugetul statului;
e) venituri cheltuieli nedeductibile         a) curente;                     d) 448 Alte datori cu bugetul statului;
deducerile.                      b) extraordinare;                  e) 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
                           c) financiare;                   vãrsãminte asimilate.
25. La intrarea în patrimoniul unei societati,    d) în avans;
creantele sunt evaluate la valoarea………..       e) viitoare.                    36. Contul 457 Dividende de plata este un cont
a) nominala ;                                               cu functie contabila de ....... care se
                           32. Dupa efectuarea……..si contabilizarea      crediteaza cu dividendele acordate din profitul
26. Cu ocazia inventarierii, pentru fiecare      operatiunilor de regularizare se impune       ...... sau rezultatul reportat pozitiv.
creanta se stabileste ………… ……………           pregatirea                     a) pasiv brut;
în functie de valoarea probabila de ……..…       datelor necesare pentru determinarea……si      b) pasiv negativ;
d) valoarea actuala încasat;             întocmirea……… ………………                c) activ net;
d) pasiv net;                                                 d) costului;
e) activ brut.                     41. Contul 445 Subventii este un cont de activ;    e) urmatoarei .
                            se debiteaza cu sumele alocate de la buget sau
37. Ajustarile pentru deprecierea creantelor se    alte organisme pentru investitii sau pentru      45. Contul 4111 Clienti se debiteaza cu
constituie pe seama .........., de regula, la finele  acoperirea diferentelor de pret la unele produse    valoarea la pret de vânzare a marfurilor,
unui                          de baza, creditându-se cu sumele reprezentând     produselor .....,lucrarilor efectuate si serviciilor
exercitiu financiar, cu ocazia inventarierii, iar   subventii ...………                    prestate, precum si taxa pe valoare
daca deprecierea este superioara ajustarii       a) platire;                      adaugata....... aferenta.
contabilizate, se majoreaza ajustarea …………..      b) neîncasate;                     a) livrate deductibila;
a) cheltuielilor negativa;               c) imobilizate;                    b) achizitionate colectata;
b) veniturilor constituita;              d) încasate;                      c) livrate neexigibila;
c) cheltuielilor imobilizata;             e) capitalizate.                    d) livrate încasata;
d) cheltuielilor constituita;                                         e) livrate colectata.
e) activului bruta.                  42. Costul …….. ponderat se poate calcula
                            dupa fiecare intrare sau lunar, ca raport între    46. Contul 421 Personal – salarii datorate are
38. Contul 512 Conturi curente la banci, este un    valoarea totala a stocului initial, plus valoarea   functia contabila de .…...; se ….... cu salariile
cont de activ care este utilizat pentru        intrarilor în stoc si cantitatea existenta în stocul  cuvenite angajatilor, cu alte drepturi cuvenite
evidentierea disponibilitatilor în ......si în......  ..... plus cantitatile intrate în stoc.        acestora si se debiteaza cu retinerile din salarii,
precum si a sumelor în curs de decontare.       a) mediu final;                    cu
a) lei valuta;                     b) intrarii initial;                  sumele neridicate de personal în termen legal.
b) casa banca;                     c) iesirii final;                   a) pasiv debiteaza;
c) cecuri lei;                     d) mediu aprovizionat;                 b) pasiv crediteaza;
d) cambii numerar ;                  e) mediu initial.                   c) pasiv închide;
e) trezorerie casa .                                             d) pasiv deschide;
                            43. Metoda primei intrari – primei iesiri       e) activ crediteaza.
39. Contul 5311 Casa în lei are functia contabila   presupune scoaterea din gestiunea societatii a
de....., se debiteaza cu ridicarile de numerar din   bunurilor de natura stocurilor aferente .....     47 Înregistrarea impozitului pe venitul sub forma
conturile detinute de banca si cu încasarile      intrari. Pe masura epuizarii bunurilor de natura    de salarii se efectueaza cu ajutorul contului
efectuate în numerar de la terte persoane.       stocurilor intrate prima data, bunurile iesite din   444 Impozitul pe venituri de natura salariilor,
a) activ;                       gestiunea societatii sunt evaluate la ...... de    cont care se ..…... pe masura virarii acestuia la
b) pasiv;                       achizitie/productie al celei de a doua intrari.    buget.
c) bifunctional;                    a) ultimei costul;                   a) debiteaza;
d) intermediere;                    b) primei pretul;                   b) crediteaza;
e) trezorerie.                     c) ultimei pretul ;                  c) majoreaza;
                            d) primei costul;                   d) deschide;
40. Evidenta contabila a bunurilor de natura      e) urmatoarei costul .                 e) încaseaza.
..……... si productiei în curs de executie se tine
cu ajutorul conturilor din clasa …- Conturi de     44. Metoda ultimei intrari – primei iesiri       48. Contul 441 Impozitul pe profit se ....... cu
stocuri si productie în curs de executie, conturi   presupune scoaterea din gestiunea societatii a     sumele datorate de societate bugetului statului,
de activ.                       bunurilor denatura stocurilor aferente .……..      reprezentând impozitul pe profitul curent si cu
a) activelor 3;                    intrari. O data cu epuizarea acestora sunt       sumele ce reprezinta impozitul pe profit amânat.
b) pasivelor 3;                    scoase bunuriloraferente intrarii anterioare.     a) debiteaza;
c) imobilizarilor 2;                  a) ultimei;                      b) crediteaza;
d) stocurilor 3;                    b) primei;                       c) micsoreaza;
e) trezoreriei 3.                   c) viitoarei;                     d) deschide;
e) încaseaza.

49. Contul ..... are functia contabila de pasiv, se
crediteaza cu taxa pe valoarea adaugata
înscrisa în facturile emisa catre clienti
reprezentând livrari de produse, executari de
lucrari sau prestari de servicii, cu taxa pe
valoarea adaugata aferenta lipsurilor.
a) 4426;
b) 4423;
c) 4427;
d) 4424;
e) 4428

50. Daca la finele unei luni o societate
înregistreaza TVA de recuperat, suma aferenta
poate fi recuperata de la .……... …………. sau
compensata cu ……… … ………..
a) bugetul statului TVA de recuperat;
b) bugetul statului TVA de plata;
c) bugetul societatii TVA de plata;
d) bugetul statului TVA de încasat;
e) bugetul societatii TVA de dedus.
                           Exeritii_calcule
                           51. In conditiile utilizarii inventarului intermitent,
                           formula corecta privind achizitionarea
                           unui stoc de materii prime, in valoare de
                           100.000 lei, TVA 19% este :
                           a) % = 404 119.000 lei
                           301 100.000 lei
                           4426 19.000 lei
b) % = 401 119.000 lei                391 300 lei                     608 = 345 85.000 lei
601 100.000 lei                   394 500 lei                     c) 461 = % 119.000 lei
4426 19.000 lei                                              701 100.000 lei
c) % = 404 119.000 lei                54. In luna X exercitiul financiar N se       4427 19.000 lei
601 100.000 lei                   achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de  711 = 345 85.000 lei
4426 19.000 lei                   10.000 lei. TVA 19%. In luna urmatoare se      d) 4111 = % 119.000 lei
d) % = 401 119.000 lei                primeste factura, valoarea marfurilor        701 100.000 lei
301 100.000 lei                   consemnata in aceasta fiind de 12.000 lei. TVA    4427 19.000 lei
4426 19.000 lei                   19%.                         e) 4111 = % 119.000 lei
e) % = 462 119.000 lei                Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii  701 100.000 lei
301 100.000 lei                   :                          4427 19.000 lei
4426 19.000 lei                   a) % = 401 14.180 lei                711 = 345 85.000 lei
                           371 11.900 lei
52. La sfârsitul exercitiului financiar N rulajele  408 2.280 lei                    56. O societate comerciala livreaza produse
totale ale conturilor de venituri la o societate   4426 = 4428 2.280 lei                finite unui partener extern la un pret de 10.000
comerciala care nu are ca principal obiect de    b) % = 401 14.280 lei                euro. La data facturarii cursul de schimb valutar
activitate leasingul se prezinta astfel : 701 –   371 12.000 lei                    este de 3,35 lei/ euro. Incasarea creantei de la
20.000lei; 704 – 5.000 lei; 707 – 10.000 lei; 711  4426 2.280 lei                    clientul extern se realizeaza la 60 de zile, cursul
– 4.000 lei; 758 – 10.000 lei; 766 – 5.200 lei.   4426 = 4428 1.900 lei                de schimb din ziua incasarii creantei fiind de
Suma corecta a cifrei de afaceri este :       c) % = 401 14.280 lei                3,34 lei / euro.
a) 49.000 lei                    408 12.000 lei                    Ce inregistrare contabila se efectueaza la
b) 25.000 lei                    4426 2.280 lei                    incasarea creantei :
c) 39.000 lei                    408 = 4428 1.900 lei                 a) 5124 = % 33.500 lei
d) 35.000 lei                    d) 408 = 401 11.900 lei               4111 33.400 lei
e) 55.200 lei                    4426 = 4428 1.900 lei                765 100 lei
                           % = 401 2.380 lei                  b) % = 4111 33.500 lei
53. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia  371 2.000 lei                    5121 33.400 lei
stocurilor unei societati se prezinta astfel     4426 380 lei                     665 100 lei
: - valorile contabile : 301 – 1.500 lei; 371 –   e) 4426 = 4428 2.280 lei               c) % = 4111 33.500 lei
2.000 lei; 345 – 6.000 lei.             408 = 401 14.280 lei                 5124 33.400 lei
- valorile de inventar : 301 – 1.800 lei; 371 –                              666 100 lei
1.200 lei; 345 – 6.500 lei.             55. O societate comerciala vinde produse finite   d) % = 4111 33.500 lei
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul      obtinute din productie proprie. Pretul        5124 33.400 lei
exercitiului financiar N :              obtinut 100.000 lei. TVA 19%. Costul de       665 100 lei
a) 6814 = 397 800 lei                productie aferent produselor finite vandute este   e) % = 4111 33.500 lei
% = 7814 800 lei                   de                          5121 33.400 lei
391 300 lei                     85.000 lei. Inregistrarile efectuate in       100 lei
394 500 lei                     contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite
b) 6814 = % 800 lei                 sunt :                        57. O societate comerciala achizitioneaza in
391 300 lei                     a) 461 = % 119.000 lei                cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000 lei,
394 500 lei                     701 100.000 lei                   TVA 19% si materii prime in valoare de 20.000
c) 6814 = 397 800 lei                4427 19.000 lei                   lei, TVA 19%. In cursul aceleiasi luni societatea
d) 397 = 7814 800 lei                b) 4111 = % 119.000 lei               vinde produse finite, la un pret de 40.000 lei,
e) 397 = 7814 800 lei                708 100.000 lei                   TVA 19%.
6814 = % 800 lei                   4427 19.000 lei
Inregistrarea contabila corecta aferenta       394 = 7814 100 lei                  - valorile contabile : 301 – 20.000 lei; 371 –
regularizarii TVA este :               c) 397 = 7814 600 lei                125.000 lei; 345 – 420.000 lei ;
a) % = 4426 7.600 lei                 7814 = 394 100 lei                  - valorile de inventar : 301 – 20.000 lei; 371 –
4427 6.080 lei                    d) 6814 = 397 800 lei                120.000 lei; 345 – 400.000 lei.
4424 1.520 lei                    e) 394 = 7814 100 lei                Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul
b) % = 4427 7.600 lei                                           exercitiului financiar N :
4426 6.080 lei                    60. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele   a) 6814 = 397 25.000 lei
4423 1.520 lei                    date :                        394 = 7814 20.000 lei
c) 4427 = % 7.600 lei                 TVA colectata : 25.000 lei              b) 6814 = 394 20.000 lei
4426 6.080 lei                    TVA neexigibila : 25.500 lei             c) 6814 = 397 5.000 lei
4423 1.520 lei                    TVA deductibila : 25.500 lei             6814 = 394 20.000 lei
d) 4427 = 4426 6.080 lei               Contabilizarea operatiunilor de inchidere a     d) 397 = 7814 5.000 lei
e) 4427 = 4426 7.600 lei               conturilor de TVA presupune inregistrarea :     e) 397 = 7814 5.000 lei
                           a) 4426 = % 25.500 lei                6814 = 394 20.000 lei
58. O societate comerciala importa materii      4427 25.000 lei
prime in valoare de 10.000 euro. Se cunosc      4423 500 lei                     63. O societate comerciala exporta produse
urmatoarele elemente :                b) 4428 = 4426 25.000 lei              finite la un pret de 15.000 USD. La data
- taxa vamala 10%                   4427 = 4423 25.000 lei                facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80
- comisionul vamal 5%                 c) 4426 = 4427 25.000 lei              lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern
- cota TVA 19%                    4424 = 4428 25.000 lei                se realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din
- cursul de schimb la data vamuirii 4,00 lei/     d) % = 4426 25.500 lei                ziua incasarii creantei fiind de 2,75 lei /USD.
euro.                         4427 25.000 lei                   Ce inregistrare contabila se efectueaza la
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama     4424 500 lei                     incasarea creantei :
este :                        e) % = 4426 25.500 lei                a) 5124 = 4111 42.000 lei
a) 7.600 lei d) 8.740 lei               4427 25.000 lei                   b) % = 4111 42.000 lei
b) 8.360 lei e) 760 lei                4428 500 lei                     5121 41.250 lei
c) 1.140 lei                                                665 750 lei
                           61. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele  c) % = 4111 42.000 lei
59. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia  totale ale conturilor de venituri la o        5124 41.250 lei
stocurilor unei societati se prezinta astfel:     societate comerciala care are ca principal obiect  666 750 lei
- valorile contabile : 301 – 1.500 lei; 371 – 2.000  de activitate leasingul se prezinta astfel : 701 –  d) % = 4111 42.000 lei
lei; 345 – 6.000 lei ;                12.000 lei; 704 – 10.000 lei; 706 – 10.000 lei;   5124 41.250 lei
- valorile de inventar : 301 – 1.800 lei; 371 –    707 – 100.000 lei; 758 – 10.000 lei; 765 –      665 750 lei
1.200 lei; 345 – 6.500 lei ;             10.000                        e) % = 4111 42.000 lei
- ajustari pentru deprecierea marfurilor -397 :    lei; 766 – 200.000 lei.               5121 41.250 lei
200 lei ;                       Suma corecta a cifrei de afaceri este:        750 lei
- ajustari pentru deprecierea produselor finite -   a) 312.000 lei
394 : 100 lei ;                    b) 342.000 lei                    64. O societate comerciala achizitioneaza in
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul      c) 332.000 lei                    cursul lunii un utilaj in valoare de 150.000
exercitiului financiar N :              d) 320.000 lei                    lei, TVA 19% si materii prime in valoare de
a) 6814 = 397 800 lei                 e) 310.000 lei                    20.000 lei, TVA 19%. In cursul aceleiasi luni
% = 7814 800 lei                                              societatea vinde produse finite, la un pret de
391 300 lei                      62. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia  100.000 lei, TVA 19%. TVA neexigibila 25.000
394 500 lei                      stocurilor unei societati se prezinta astfel:    lei. Inregistrarea contabila corecta aferenta
b) 6814 = 397 600 lei                                           regularizarii TVA este :
a) % = 4426 32.300 lei                d) 5121 = 445 10.000 lei               d) 397 = 7814 5.000 lei
4427 19.000 lei                   e) 5121 = 131 10.000 lei               e) 397 = 7814 5.000 lei
4424 13.300 lei                                              6814 = % 10.000 lei
b) % = 4427 32.300 lei                67. Daca o societate primeste de la bugetul de    391 5.000 lei
4426 19.000 lei                   stat suma de 10.000 lei drept compensatie      394 5.000 lei
4423 13.300 lei                   pentru pierderile înregistrate ca urmare a
c) 4427 = % 32.300 lei                efectuarii unor cheltuieli generate de        70. O societate comerciala exporta produse
4426 19.000 lei                   evenimente                      finite la un pret de 15.000 USD. La data
4423 13.300 lei                   extraordinare, aceasta va înregistra subventiei   facturarii cursul de schimb valutar este de 2,90
d) 4427 = 4426 19.000 lei              de primit astfel:                  lei/USD. Incasarea creantei se realizeaza la 60
e) 4427 = 4426 32.300 lei              a) 131 = 7584 10.000 lei               de
                           b) 445 = 771 10.000 lei               zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei
65. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia  c) 131 = 771 10.000 lei               fiind de 2,80 lei /USD.
stocurilor unei societati se prezinta astfel     d) 5121 = 445 10.000 lei               Ce inregistrare contabila se efectueaza la
: - valorile contabile : 301 – 1.500 lei; 371 –   e) 5121 = 131 10.000 lei               incasarea creantei :
2.000 lei; 345 – 6.000 lei.                                        a) % = 4111 43.500 lei
- valorile de inventar : 301 – 1.800 lei; 371 –   68. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele   5124 42.000 lei
1.800 lei; 345 – 6.500 lei.             date :                        665 1.500 lei
- ajustari pentru deprecierea marfurilor -397:    TVA colectata : 14.000 lei ;             b) % = 4111 43.500 lei
200 lei.                       TVA neexigibila : 14.000 lei ;            5121 42.000 lei
- ajustari pentru deprecierea produselor finite -  TVA deductibila : 14.000 lei.            665 1.500 lei
394 : 100 lei.                    Contabilizarea operatiunilor de inchidere a     c) % = 461 43.500 lei
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul      conturilor de TVA presupune inregistrarea :     5124 42.000 lei
exercitiului financiar N :              a) 4427 = 4426 14.000 lei              665 1.500 lei
a) 6814 = 397 200 lei                b) 4426 = 4427 14.000 lei              d) 4111 = % 43.500 lei
% = 7814 400 lei                   c) 4426 = 4428 14.000 lei              5124 42.000 lei
391 300 lei                     d) 4427 = 4428 14.000 lei              665 1.500 lei
394 100 lei                     e) 4428 = 4426 14.000 lei              e) 461 = % 43.500 lei
b) 6814 = 397 200 lei                                           5124 42.000 lei
394 = 7814 100 lei                  69. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia  665 1.500 lei
c) 397 = 7814 200 lei                stocurilor unei societati se prezinta astfel :
7814 = 394 100 lei                  - valorile contabile : 301 – 20.000 lei; 371 –    71. O societate comerciala exporta produse
d) 6814 = 397 200 lei                40.000 lei; 345 – 60.000 lei.            finite la un pret de 10.000 USD. La data
e) 394 = 7814 100 lei                - valorile de inventar : 301 – 25.000 lei; 371 –   facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80
                           35.000 lei; 345 – 65.000 lei.            lei/USD. Incasarea creantei se realizeaza la 30
66. Daca o societate primeste de la bugetul de    Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul      de
stat suma de 10.000 lei drept compensatie      exercitiului financiar N :              zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei
pentru pierderile înregistrate ca urmare a      a) 6814 = 397 5.000 lei               fiind de 3,00 lei /USD.
efectuarii unor cheltuieli generate de        % = 7814 10.000 lei                 Ce inregistrare contabila se efectueaza la
evenimente                      391 5.000 lei                    incasarea creantei :
extraordinare, aceasta va înregistra încasarea    394 5.000 lei                    a) 5124 = % 30.000 lei
subventiei astfel:                  b) 6814 = % 10.000 lei                4111 28.000 lei
a) 131 = 7584 10.000 lei               391 5.000 lei                    765 2.000 lei
b) 445 = 771 10.000 lei               394 5.000 lei                    b) 5121 = % 30.000 lei
c) 131 = 771 10.000 lei               c) 6814 = 397 5.000 lei               4111 28.000 lei
765 2.000 lei                     d) % = 401 1.190 lei                 care nu are ca obiect de activitate leasingul sunt
c) 5124 = % 30.000 lei                 601 1.000 lei                     urmatoarele: 701 – 8.000 lei, 704 – 300 lei, 707
4111 28.000 lei                    4426 190 lei                     –900 lei, 708 – 100 lei, 711 – 500 lei, 722 –
766 2.000 lei                     e) % = 401 1.416,10 lei                2.000 lei, 758 – 90 lei, 766 – 300 lei, 7583 – 600
d) % = 4111 30.000 lei                 301 1.190,00 lei                   lei.
5124 28.000 lei                    4426 226,10 lei                    Indicati suma corecta a cifrei de afaceri:
665 2.000 lei                                                a) 9.300 lei d) 11.390 lei
e) % = 4111 30.000 lei                 74. In luna X exercitiul financiar N se        b) 8.800 lei e) 9.490 lei
5124 28.000 lei                    achizitioneaza marfuri fara factura in valoare de   c) 8.890 lei
666 2.000 lei                     10.000 lei. TVA 19%.In luna urmatoare se
                            primeste factura, valoare marfurilor consemnata    77. În conditiile utilizarii inventarului intermitent,
72. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia   in aceasta fiind de 8.000 lei. TVA 19%.        formula corecta privind achizitionarea
stocurilor unei societati se prezinta astfel :     Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii  unui stoc de materii prime, în valoare de
- valorile contabile : 301 – 2.000 lei; 371 – 2.500  :                           119.000 lei( TVA inclus; cota TVA19%) este :
lei; 345 – 6.000 lei.                 a) 408 = 401 8.000 lei                a) % = 401 141.610 lei
- valorile de inventar : 301 – 2.100 lei; 371 –    4426 = 4428 1.520 lei                 301 119.000 lei
2.000 lei; 345 – 6.200 lei.              408 = % 2.380 lei                   4426 22.610 lei
- ajustari pentru deprecierea marfurilor - 397 :    371 2.000 lei                     b) % = 401 141.610 lei
300 lei.                        4428 380 lei                     601 119.000 lei
- ajustari pentru deprecierea produselor finite -   b) 4426 = 4428 1.900 lei               4426 22.610 lei
394 : 200 lei.                     408 = 401 11.900 lei                 c) % = 401 119.000 lei
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul       c) % = 401 9.520 lei                 601 100.000 lei
exercitiului financiar N :               408 8.000 lei                     4426 19.000 lei
a) 6814 = 397 200 lei                 4426 1.520 lei                    d) % = 401 119.000 lei
394 = 7814 200 lei                   408 = 4428 1.900 lei                 301 100.000 lei
b) 6814 = 397 500 lei                 d) 401 = % 2.380 lei                 4426 19.000 lei
c) 394 = 7814 200 lei                 371 2.000 lei                     e) % = 462 119.000 lei
d) 397 = 7814 200 lei                 408 380 lei                      601 100.000 lei
7814 = 394 200 lei                   4426 = 4426 1.520 lei                 4426 19.000 lei
e) 6812 = 397 200 lei                 e) 408 = % 2.380 lei
394 = 7812 200 lei                   371 2.000 lei                     78. Fie o factura de 100.000 lei cost de
                            4428 380 lei                     achizitie, adaosul 25%, TVA 19%, pret de
73. În conditiile utilizarii inventarului permanent,  4426 = 4428 1.520 lei                 vânzare cu amanuntul.
formula corecta privind achizitionarea                                    Sa se stabileasca formulele contabile corecte la
unui stoc de materii prime, în valoare de 1.000    75. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile pe    intrarea marfurilor :
lei,TVA 19% este:                   baza statului de salarii se contabilizeaza      a) • înregistrarea receptiei marfurilor:
a) % = 404 1.190 lei                  astfel:                        125.000 lei 371 = 401 119.000 lei
301 1.000 lei                     a) 621 = 421                     19.000 lei 4426 378 25.000 lei
4426 190 lei                      b) 641 = 401                     • TVA neexigibila aferenta stocului de marfuri,
b) % = 401 1.190 lei                  c) 621 = 424                     100.000 lei × 19% :
301 1.000 lei                     d) 641 = 421                     19.000 lei 371 = 4428 19.000 lei
4426 190 lei                      e) 641 = 462                     b) • înregistrarea receptiei marfurilor:
c) % = 404 1.190 lei                                             125.000 lei 371 = 401 119.000 lei
601 1.000 lei                     76. La sfârsitul exercitiului N rulajele creditoare  19.000 lei 4426 378 25.000 lei
4426 190 lei                      ale conturilor de venituri ale societatii X
• TVA neexigibila aferenta stocului de marfuri,  4427 23.750 lei                   sociale, ajutorul de somaj si impozitul pe salarii ;
125.000 lei × 19% :                • descarcarea gestiunii :
23.750 lei 371 = 4427 23.750            100.000 lei 607 = 378 125.000 lei          81. Ce semnifica urmatoarea formula contabila :
c) • înregistrarea receptiei marfurilor:      25.000 lei 371                    6451 = 4311
125.000 lei 371 = 401 119.000 lei         si:                         a) contributia unitatii pentru asigurarile de
19.000 lei 4428 378 25.000 lei           23.750 lei 4428 = 371 23.750 lei           sanatate respectiv la fondul de somaj ;
• TVA neexigibila aferenta stocului de marfuri,  d) • vânzarea marfurilor:              b) contributia unitatii pentru asigurarile sociale
125.000 lei × 19% :                148.750 lei 5311 = 707 125.000 lei          respectiv la fondul de somaj ;
23.750 lei 371 = 4427 23.750            4427 23.750 lei                   c) contributia unitatii la fondul de somaj
d) • înregistrarea receptiei marfurilor:      • descarcarea gestiunii :              respectiv accidente de munca si boli
125.000 lei 371 = 401 119.000 lei         100.000 lei 607 = 371 125.000 lei          profesionale ;
19.000 lei 4426 378 25.000 lei           25.000 lei 378                    d) contributia unitatii pentru asigurarile de
• TVA neexigibila aferenta stocului de marfuri,  si:                         sanatate respectiv accidente de munca si boli
125.000 lei × 19% :                19.000 lei 4428 = 371 19.000 lei           profesionale ;
23.750 lei 371 = 4428 23.750            e) • vânzarea marfurilor:              e) contributia unitatii pentru asigurarile sociale
e) • înregistrarea receptiei marfurilor:      148.750 lei 5311 = 707 125.000 lei          respectiv accidente de munca si boli
125.000 lei 371 = 401 119.000 lei         4427 23.750 lei                   profesionale.
19.000 lei 4426 378 25.000 lei           • descarcarea gestiunii :
• TVA neexigibila aferenta stocului de marfuri,  100.000 lei 607 = 371 125.000 lei          82. Situatia stocurilor de materii prime în cursul
125.000 lei × 19% :                25.000 lei 378                    lunii august este: 1 august – sold initial
23.750 lei 378 = 4428 23.750 lei          si:                         10 buc. x 1.000 lei/bucata; 5 august – intrari 20
                          23.750 lei 4428 = 371 23.750 lei           buc. x 2.000 lei/bucata; 10 august – intrari 30
79. În magazin se afiseaza pretul cu amanuntul                             buc x 3.000 lei/bucata; 20 august – intrari 40
costul de achizitie 100.000 lei, adaosul      80. Ce semnifica urmatoarea formula contabila :   buc. x 4.000 lei/bucata; 30 august – intrari 5
comercial 25%, TVA19%.               421 = 425                      buc. X 4.500 lei/bucata; iesiri pe 18 august – 55
Sa se stabileasca formulele contabile corecte la  427                         bucati si 25 august – 43 bucati.
iesirea marfurilor :                4312                         Care este valoarea iesirilor din 25.08 si
a) • vânzarea marfurilor:             4314                         valoarea stocului final utilizând metoda FIFO ?
119.000 lei 5311 = 707 100.000 lei         4372                         a) 167.000 lei, 30.500 lei;
4427 19.000 lei                  444                         b) 167.000 lei, 8.000 lei;
• descarcarea gestiunii :             a) retinerile din salarii reprezentând contributia  c) 173.000 lei, 30.500 lei;
100.000 lei 607 = 371 125.000 lei         personalului pentru asigurarile sociale,       d) 173.000 lei, 8.000 lei;
25.000 lei 378 si:                 ajutorul de somaj si impozitul pe salarii ;     e) 157.000 lei, 8.000 lei.
23.750 lei 4428 = 371 23.750 lei          b) retinerile din salarii reprezentând avansuri,
b) • vânzarea marfurilor:             popriri, contributia personalului pentru       83. În luna „X” a exercitiului N se achizitioneaza
148.750 lei 5311 = 707 125.000 lei         asigurarile sociale, ajutorul de somaj;       marfuri fara factura, în valoare de 1.000
4428 23.750 lei                  c) retinerile din salarii reprezentând avansuri,   lei, TVA 19%. În luna „X+1” se primeste factura
• descarcarea gestiunii :             popriri, contributia personalului pentru       în valoare de 1.500 lei, TVA 19%.
100.000 lei 607 = 371 125.000 lei         asigurarile sociale, ajutorul de somaj si      Ce înregistrari se efectueaza la primirea
25.000 lei 378                   impozitul pe salarii ;                facturii?
si:                        d) retinerile din salarii reprezentând avansuri,   a) % = 401 595 lei
23.750 lei 4427 = 371 23.750 lei          popriri, contributia personalului pentru       371 500 lei
c) • vânzarea marfurilor:             asigurarile sociale, si impozitul pe salarii ;    4426 95 lei
148.750 lei 5311 = 707 125.000 lei         e) retinerile din salarii reprezentând avansuri,   4426 = 4428 190 lei
17                         contributia personalului pentru asigurarile     408 = 401 1.190 lei
b) 4426 = 4428 285 lei                b) 391 = 7814 800 lei                 4427 760 lei
408 = 401 1.785 lei                 6814 = 397 700 lei                   4428 = 418 570 lei
c) % = 401 1.285 lei                 6814 = 394 100 lei                   d) 4111 = % 4.330 lei
408 1.000 lei                    c) 391 = 7814 800 lei                 418 3.570 lei
4426 285 lei                     6814 = 397 1.300 lei                  4427 760 lei
408 = 4428 190 lei                  d) 6814 = 397 200 lei                 4428 = 418 570 lei
d) % = 401 1.475 lei                 e) 6814 = % 1.100 lei                 e) 4111 = % 1.190 lei
371 1.190 lei                    391 300 lei                      701 1.000 lei
408 285 lei                     394 100 lei                      4427 190 lei
4426 = 4428 285 lei                 397 700 lei.                      4428 = 4427 570 lei
e) % = 401 1.785 lei
371 1.500 lei                    86. O societate detine un sold initial de produse   88. O societate comerciala achizitioneaza
4426 285 lei                     finite în valoare de 2.000 lei, stocuri        materii prime din import în valoare de 5.000
4426 = 4428 190 lei                 obtinute la cost de productie 500 lei; stocuri     USD. Se cunosc urmatoarele elemente:
84. Situatia stocurilor de materii prime în cursul  constatate la inventariere 1.600 lei. În conditiile  - taxa vamala 10%;
lunii august este: 1 august – sold initial      utilizarii metodei inventarului intermitent, care   - comision vamal 1%;
10 buc. x 5.000 lei/bucata; 8 august – intrari 20  sunt formulele contabile ?               - TVA 19%;
buc. x 2.000 lei/bucata; 16 august – intrari 30   a) 711 = 345 2.000 lei                 La data facturarii, care coincide cu data livrarii si
buc x 3.000 lei/bucata; 19 august – intrari 80    345 = 711 1.600 lei                  vamuirii, cursul de schimb era de 3,35
buc. x 4.800 lei/bucata; 30 august – intrari 15   b) 711 = 345 1.600 lei                 lei/USD. Valoarea contabila a stocului de
buc.                         345 = 711 2.000 lei                  materii prime achizitionat este:
x 2.000 lei/bucata; iesiri pe 17 august – 40     c) 345 = 711 400 lei                  a) 16.750,00 lei;
bucati si 21 august – 70 bucati.           d) 711 = 345 2.000 lei                 b) 18.592,50 lei;
Valoarea stocului final evaluat prin metoda     345 = 711 500 lei                   c) 22.125,00 lei;
C.M.P., calculat dupa fiecare operatie de      711 = 345 900 lei                   d) 18.425,00 lei;
intrare si valoarea iesirilor din 21 august, este:  e) 711 = 345 2.000 lei                 e) 18.257,50 lei.
a) 163.200 lei, 310.800 lei;             345 = 711 500 lei
b) 133.200 lei, 120.000 lei;                                        89. O societate comerciala care tine evidenta
c) 30.000 lei, 210.000 lei;             87. În luna X se livreaza produse finite fara     marfurilor la pret de vânzare inclusiv TVA
d) 210.800 lei, 310.000 lei;             factura, pret de vânzare de 3.000 lei, TVA       si care practica un adaos comercial de 30% a
e) 340.800 lei, 210.000 lei.             19%. Ce înregistrari se efectueaza la emiterea     vândut si încasat marfuri în sumà de 2.629.900
                           facturii, stiind ca pretul din factura este de 4.000  lei, pret de vânzare inclusiv TVA. Care este
85. Situatia stocurilor unei societati se prezinta  lei, TVA 19%.                     costul de achizitie, adaosul comercial si TVA
astfel: la sfârsitul anului N valorile        a) 4111 = % 1.190 lei                 afferent acestei vânzari si cum se înregistreaza
contabile ale stocurilor sunt: 301 – 1.500 lei;   701 1.000 lei                     iesirea din gestiune a marfurilor vândute:
391 – 800 lei; 371 – 2.000 lei; 397 – 600 lei; 345  4427 190 lei                      a) 2.629.900 lei 607 = 371 2.629.900 lei
– 6.000 lei. La sfârsitul anului N+1 valorile    4428 = 4427 570 lei                  b) 1.700.000 lei 607 = 371 2.629.900 lei
contabile sunt: 301 – 1.800 lei; 371 – 2.500 lei;  4111 = 418 3.570 lei                  510.000 lei 378
345 – 6.400 lei. Valorile de inventar la sfârsitul  b) 4428 = 4427 760 lei                 419.900 lei 4427
anului N+1, sunt: 301 – 1.800 lei; 371 – 1.200    4111 = % 4.330 lei                   c) 2.103.920 lei 607 = 371 2.629.900 lei
lei; 345 – 6.500 lei.                418 3.570 lei                     525.980 lei 378
Care sunt înregistrarile contabile la sfârsitul   701 760 lei                      d) 2.210.000 lei 607 = 371 2.629.900 lei
anului N+1?                     c) 4111 = % 4.760 lei                 419.900 lei 4428
a) 391 = 7814 800 lei                418 3.000 lei                     e) 1.700.000 lei 607 = 371 2.629.900 lei
6814 = 397 700 lei                  701 1.000 lei                     510.000 lei 378
419.900 lei 4428                                            c) 462 = 5121 1.200 lei
                           93. Darea în consum a unor materii prime în    d) 472 = 706 40.000 lei
90. La sfârsitul unei luni se cunosc urmatoarele   valoare de 75.000 lei se înregistreaza astfel:  e) 5081 = % 41.200 lei
date:                         a) 601 = 701 75.000 lei              5121 40.000 lei
- TVA colectata 12.000 lei;              b) 301 = 701 75.000 lei              462 1.200 lei
- TVA neexigibila 2.000 lei;             c) 301 = 601 75.000 lei
- TVA deductibila 10.000 lei.             d) 601 = 301 75.000 lei              97. O societate înregistreaza un extras de cont
Contabilizarea operatiunilor de închidere a      e) 601 = % 89.250 lei               bancar care reprezinta plata comisioanelor
conturilor de TVA presupune înregistrarea:      301 75.000 lei                  bancare în suma de 250 lei. Înregistrarea
a) % = 4427 12.000 lei                4427 14.250 lei                  contabila va fi:
4426 10.000 lei                                             a) 462 = 5121 250 lei
4424 2.000 lei                    94. Constituirea sau suplimentarea ajustarilor  b) 627 = 5121 250 lei
b) 4427 = 4428 12.000 lei               pentru pierderea de valoare a conturilor de    c) 512 = 5114 250 lei
4426 = 4423 2.000 lei                 trezorerie se înregistreaza în contabilitate:   d) 401 = 5121 250 lei
c) 4426 = 4427 10.000 lei               a) 5114 = 413                   e) 5121 = 4111 250 lei
4424 = 4428 2.000 lei                 b) 627 = 5121
d) 4427 = % 12.000 lei                c) 6864 = 59X                   98. O societate încaseaza suma de 80.000 lei,
4426 10.000 lei                    d) 5121 = 59X                   suma ce reprezinta chiria de la un partener
4423 2.000 lei                    e) 59X = 413                   de afaceri pentru 10 luni ale anului financiar
e) 4427 = % 12.000 lei                                         urmator, ca urmare a închirierii unui spatiu al
4426 10.000 lei                    95. O societate comerciala datoreaza bugetului  societatii. Înregistrarea sumei primite (fara TVA)
4428 2.000 lei                    statului suma de 15.000 lei, reprezentând     se face:
                           amenzi si penalitati. Înregistrarea contabila   a) 472 = 706 80.000 lei
91. La sfârsitul exercitiului financiar N rulajele  privind plata sumei datorate este:        b) 472 = 5121 80.000 lei
totale ale conturilor de cheltuieli si        a) 6581 = 4481 15.000 lei             c) 5121 = 706 80.000 lei
venituri la o societate comerciala care are ca    b) 635 = 446 15.000 lei.             d) 5121 = 472 80.000 lei
principal obiect de activitate leasingul se      c) 4481 = 5121 15.000 lei.            e) 471 = 706 80.000 lei
prezinta astfel: 601 – 20.000 lei; 604 – 5.000 lei;  d) 471 = 5311 15.000 lei.
607 – 10.000 lei; 666 – 2.000 lei; 701 – 17.000    e) % = 5121 17.850 lei              99. O societate comerciala contracteaza la
lei; 704 – 10.000 lei; 766 – 80.000 lei ;721 –    4481 15.000 lei                  finele exercitiului financiar un abonament la o
2.000 lei.                      4426 2.850 lei                  publicatie lunara pentru anul urmator. Valoarea
Suma corecta a cifrei de afaceri este:                                 abonamentului este de 1.200 lei. Înregistrarea
a) 97.000 lei;                    96. O societate comerciala achizitioneaza 4.000  contabila privind contractarea abonamentului
b) 72.000 lei;                    actiuni emise de o alta societate cotata la    (fara TVA) este:
c) 107.000 lei;                    bursa, la pretul de cumparare de 10 lei/act. în  a) 626 = 5311 1.200 lei
d) 109.200 lei;                    vederea obtinerii unor câstiguri speculative.   b) 6581 = 5311 1.200 lei
e) 62.000 lei.                    Societatea cumparatoare datoreaza societatii   c) 471 = 626 1.200 lei
                           de intermediere un comision de 3%. Achizitia de  d) 626 = 471 1.200 lei
92. Înregistrarea contabila privind impozitul pe   actiuni se înregistreaza contabil astfel:     e) 471 = 5311 1.200 lei
profit este:                     a) 5121 = % 41.200 lei
a) 691 = 4411                     5081 40.000 lei                  100. O societate vinde unui client produse finite
b) 4411 = 691                     7642 1.200 lei                  în valoare de 75.000 lei. Costul de productie al
c) 512 = 4411                     b) 5121 = % 41.200 lei              bunurilor de natura stocurilor vândute este de
d) 4418 = 512                     472 40.000 lei                  68.000 lei, TVA 19%. Scoaterea din gestiune a
e) 691 = 512                     706 1.200 lei                   produselor finite vândute se face:
a) 711 = 345 68.000 lei               utilizând metoda costului mediu ponderat       371 5.000 lei
b) 4111 = % 80.920 lei                calculat dupa fiecare operatie de intrare ?     4426 950 lei
711 68.000 lei                    a) 167 lei si 1.100 lei;               408 = 401 119.000 lei
4427 12.920 lei                   b) 8.000 lei si 1.260 lei ;             4426 = 4428 19.000 lei
c) 4111 = % 89.250 lei                c) 30,50 lei si 840 lei;               b) % = 408 5.950 lei
701 75.000 lei                    d) 10,50 lei si 1.260 lei;              371 5.000 lei
4427 14.250 lei                   e) 10,50 lei si 840 lei.               4426 950 lei
d) 711 = % 80.920 lei                                           408 = 401 124.950 lei
345 68.000 lei                    104. Situatia stocurilor de materii prime în     4426 = 4428 19.000 lei
4427 12.920 lei                   cursul lunii martie este: 1 martie – sold initial
e) 4111 = 711 68.000 lei               100 buc. x 10 lei/bucata; 2 martie – intrari 100   c) % = 408 5.950 lei
                           buc. x 11 lei/bucata; 16 martie – intrari 50 buc x  371 5.000 lei
101. Înregistrarea privind decontarea furnizorilor  12 lei/bucata; iesiri pe 14 martie – 120 bucati si  4428 950 lei
pe baza disponibilitatilor banesti si        30 martie – 70 bucati.                408 = 401 124.950 lei
avansurile acordate este:              Care este valoarea unitara (cost/buc.) a iesirilor  4426 = 4428 19.950 lei
a) 401 = % 5121 409                 din 30 martie si valoarea stocului ramas       d) % = 401 124.950 lei
b) 5121 =% 401 409                  utilizând metoda costului mediu ponderat       371 105.000 lei
c) 401 = % 5121 4427                 calculat dupa fiecare operatie de intrare ?     4426 19.950 lei
d) % = 5121 401 409                 a) 11,077 lei si 664,6 lei;             e) 408 = 401 119.000 lei
e) % = 408 301 4428                 b) 8.000 lei si 1.260 lei;              4426 = 4428 19.950 lei
                           c) 30,50 lei si 840 lei;               371 = 378 5.000 lei
102. Situatia stocurilor de materii prime în     d) 10,50 lei si 1.260 lei ;
cursul lunii martie este: 1 martie – sold initial  e) 10,80 lei si 840 lei.               107. O societate detine un stoc initial de
100 buc. x 10 lei/bucata; 2 martie – intrari 100                             produse finite la cost de productie 3.000 lei.
buc. x 11 lei/bucata; 16 martie – intrari 50 buc x  105. Situatia stocurilor de materii prime în     Operatiile efectuate în cursul lunii au fost:
12 lei/bucata; iesiri pe 14 martie – 120 bucati si  cursul lunii martie este: 1 martie – sold initial  produse obtinute la cost de productie 6.000 lei;
30 martie – 70 bucati.                100 buc. x 10 lei/bucata; 2 martie – intrari 100   produse vândute la pret de vânzare dar
Care este valoarea unitara (cost/buc.) a iesirilor  buc. x 11 lei/bucata; 16 martie – intrari 50 buc x  nefacturate l.000 lei, TVA 19%.;stoc final de
din 14 martie si 30 martie utilizând         12 lei/bucata; iesiri pe 14 martie – 120 bucati si  produse
metoda costului mediu ponderat calculat lunar ?   30 martie – 70 bucati.                nevândute la cost de productie 2.000 lei. Care
a) 167 lei;                     Care este cantitatea si valoarea stocului ramas   sunt înregistrarile contabile legate de produse
b) 8.000 lei;                    utilizând metoda FIFO ?               finite în conditiile utilizarii metodei inventarului
c) 30,50 lei;                    a) 80 buc. si 880 lei;                permanent:
d) 10,80 lei;                    b) 60 buc. si 710 lei;                a)
e) 10,50 lei.                    c) 130 buc. si 1.480 lei;              6.000 lei 345 = 711 6.000 lei
                           d) 200 buc. si 2.100 lei;              1.190 lei 418 = 701 1.000 lei
103. Situatia stocurilor de materii prime în     e) 100 buc. si 840 lei.               4428 190 lei
cursul lunii martie este: 1 martie – sold initial                             7.000 lei 711 = 345 7.000 lei
100 buc. x 10 lei/bucata; 2 martie – intrari 100   106. În luna „X” valoarea marfurilor primite fara  b)
buc. x 11 lei/bucata; 16 martie – intrari 50 buc x  factura este de 100.000 lei, în luna         6.000 lei 345 = 711 6.000 lei
12 lei/bucata; iesiri pe 14 martie – 120 bucati si  „X+1” se primeste factura din care rezulta ca    1.190 lei 418 = 701 1.000 lei
30 martie – 70 bucati.                pretul de achitare este 105.000 lei, TVA 19%.    4428 190 lei
Care este valoarea unitara (cost/buc.) a iesirilor  Care sunt înregistrarile contabile la sosirea    2.000 lei 711 = 345 2.000 lei
din 14 martie si valoarea stocului ramas       facturii marfurilor în luna „X+1”?          c)
                           a) % = 401 5.950 lei                 6.000 lei 345 = 711 6.000 lei
1.190 lei 411 = 701 1.000 lei             701 2.000 lei                     pretul de 2.000 lei/actiune. La sfârsitul anului N
4427 190 lei                      c)                          valoarea la bursa a actiunilor este de 1.700
7.000 lei 711 = 345 7.000 lei             1.520 lei 4428 = 4427 1.520 lei            lei/actiune. In anul N+l actiunile se vând la
d)                           2.000 lei 701 = 418 2.380 lei             pretul de 2.500 lei/actiune. Care sunt
3.000 lei 711 = 345 3.000 lei             380 lei 4428                     înregistrarile
6.000 lei 345 = 711 6.000 lei             d)                          privind ajustarile pentru pierderea de valoare a
1.190 lei 418 = 701 1.000 lei             1.520 lei 4428 = 4427 1.520 lei            imobilizarilor financiare în anul N+1 :
4428 190 lei                      9.520 lei 4111 = 418 9.520 lei            a)
e)                           e)                          300.0001ei 2962 = 7813 300.0001ei
6.000 lei 345 = 711 6.000 lei             9.520 lei 4111 = 418 9.520 lei            b)
1.190 lei 418 = 701 1.000 lei             2.000 lei 701 = 418 2.380 lei             300.000 lei 6863 = 2962 300.000 lei
4428 190 lei                      380 lei 4428                     c)
                                                       300.0001ei 2962 = 7863 300.0001ei
108. Se dau urmatoarele informatii în conturi     110. La o societate comerciala se cunosc       d)
(solduri finale) la sfârsitul anului N: vânzari    urmatoarele date privind stocurile si ajustarile   300.000 lei 2962 = 764 300.000 lei
de produse finite 60.000 lei; vânzari de marfuri    pentru deprecierea stocurilor: solduri la       e)
18.000 lei; costul marfurilor vândute 12.000 lei;   închiderea exercitiului N: 301 = 950.000 lei; 391   300.000 lei 591 = 7863 300.000 lei
variatia stocurilor (sold debitor) 8.000 lei;     =
veniturile din subventii de exploatare aferente    50.000 lei; 345 = 600.000 lei; 371 = 1.200.000    112. Societatea ALFA detine 300 actiuni BETA
cifrei de afaceri nete 7.000 lei productia       lei; 397 = 100.000 lei. La închiderea exercitiului  achizitionate astfel: 100 actiuni
imobilizata 50.000 lei. Conform reglementarilor    N+l valorile de inventar (piata) a stocurilor sunt:  achizitionate la data de 1.03.200N pentru 6.000
contabile din România, care este suma ce se va     301 = 890.000 lei: 371 = 1.200.000 lei; 345 =     lei/actiune; 200 actiuni achizitionate la data de
înscrie în contul de profit si pierdere la productia  575.000 lei. Care sunt înregistrarile contabile ce  30.09.200N pentru 8.000 lei/ actiune. La 3l.
vânduta, cifra de afaceri neta si venituri din     trebuie efectuate si cu ce sume, la          12.200N se constata ca valoare de piata a
exploatare total: productia vânduta cifra de      închidereaexercitiului N+1.              actiunilor
afaceri venituri din neta exploatare          a)                          BETA este de 7.200 lei/ actiune. Înregistrarile
a) 78.000 1ei 85.000 1ei 143.000 lei          35.000 lei 6814 = 391 35.000 lei           contabile privind regularizarea la inventar se
b) 60.000 1ei 85.000 1ei 127.000 1ei          b)                          realizeaza astfel:
c) 60.000 1ei 73.000 1ei 115.000 lei          35.000 lei 6814 = 394 35.000 lei           a)
d) 66.000 1ei 66.000 lei 108.000 lei          c)                          160.000 lei 6863 = 296 160.000Iei
e) 66.000 lei 73.000 lei 108.000 lei          10.000 lei 6814 = 391 10.000 lei           120.000 lei 261 = 761 120.000 lei
                            25.000 lei 6814 = 394 25.000 lei           b)
109. În luna „X” se livreaza produse finite fara    100.000 lei 397 = 7814 100.000 lei          40.000 lei 6863 = 261 40.000 lei
factura, pret de vânzare 10.000 lei, TVA 19      d)                          c)
%.În luna „X+1” se emite factura la pretul de     10.000 lei 391 = 7814 10.000 lei           40.000 lei 296 = 6863 40.000 lei
8.000 lei, TVA 19%. Ce înregistrare se         25.000 lei 394                    d)
efectueaza la emiterea facturii?            100.000 lei 6814 = 397 100.000 lei          160.000 lei 6863 = 296 160.000 lei
a)                           e)                          si: Plusul de valoare de 120.000 lei pentru
1.520 lei 4428 = 4427 1.520 lei            135.000 lei 6814 = 391 10.000 lei           titlurile achizitionate la 30.09.2004 nu se
9.520 lei 4111 = 418 9.520 lei             394 25.000 lei                    înregistreaza, conform principiului prudentei
2.000 lei 701 = 418 2.380 lei             397 100.000 lei                    e)
380 lei 4428                                                 40.000 lei 6863 = 296 40.000 lei113. În contul
b)                           111. O societate achizitioneaza în anul N l.000    de profit si pierdere figureaza urmatoarele
380 lei 4428 = 4427 380 lei              de actiuni ca interese de participare la       informatii: vânzari de marfuri20.000 lei; costul
2.380 lei 4111 = 418 380 lei                                         de cumparare al marfurilor vândute 5.000 lei;
productia imobilizata 28.000lei; cheltuieli cu      a) 19.000 lei 18.880 lei                  118. Se dau urmatoarele date privind situatia
materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare     b) 14.800 lei 14.680 lei                  creantelor clienti considerate incerte la
6.000 lei; subventii pentruinvestitii virate la      c) 15.500 lei 18.880 lei                  inventarul exercitiului N: clientul A: creanta
venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500    d) 19.600 lei 19.100 lei                  inclusiv TVA 119.000 lei, grad de recuperare 75
lei; amortizari si ajustaripentru exploatare       e) 15.500 lei 22.380 lei                  %; clientul B: creanta inclusiv TVA l.190.000 lei,
15.000 lei: venituri din amortizari, provizioane si                                  grad de recuperare 40 %; clientul C: creanta
ajustari privind exploatarea12.000 lei; amenzi      116. Dispuneti de urmatoarele date la            Impozit datorat Impozit de platit
datorate autoritatilor române 870 lei, si platite     închiderea exercitiului N: impozitare profit        a) 2.128.000 lei 1.628.000 lei
600 lei, dividende cuvenitel.700 lei; dividende      calculat                          b) 3.175.000 lei 2.375.000 lei
platite 2.500 lei, cota de impozit pe profit 16%.     si înregistrat la 30.11.N - 800.000 lei din care      c) 3.125.000 lei 2.625.000 lei
Impozitul pe profit datorateste:             platit 500.000 lei; veniturile aferente exercitiului    d) 3.125.000 lei 2.325.000 lei
a) 6.672,00 lei                      N                              e) 3.175.000 lei 2.675.000 lei
b) 6.260,80 lei                      - 18.000.000 lei din care dividende cuvenite        inclusiv TVA 952.000 lei, grad de recuperare 60
c) 6.532,80 lei                      2.000.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N     %; client D: creanta inclusiv TVA 357.000 lei,
d) 6.480,00 lei                      - 5.000.000 lei din care cheltuieli de protocol       grad de recuperare 80 %. Cunoscând ponderea
e) 6.288,80 lei.                     nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate        aferenta ajustarii pentru deprecierea creantelor
                             autoritatilor române 1.100.000 lei. Cota de         clienti, valoarea acesteia este:
114. Dispuneti de urmatoarele informatii din       impozit pe profit 16%. Care este suma            Clientul A Clientul B Clientul C Clientul D
contabilitatea curenta: venituri totale          impozitului pe profit datorat si de platit pe        a) 75.000 400.000 480.000 240.000
6.000.000 lei din care venituri din provizioane      exercitiul N:                        b) 89.250 407.600 571.200 285.600
deductibile fiscal 1.500.000 lei si venituri din                                   c) 14.250 76.000 91.200 102.600
dividende cuvenite 500.000 lei: cheltuielile       117. Din balantele de verificare s-au extras        d) 25.000 600.000 320.000 60.000
totale sunt în valoare de 2.000.000 lei din care     urmatoarele date: instalatii 8.000 lei,           e) 50.000 1.200.000 640.000 120.000
amenzi datorate autoritatilor române l .800.000      amortizarea instalatiilor 2.000 lei, cheltuieli de
lei. Care este impozitul pe profit datorat, cota de    constituire 1.600 lei, titluri de participare 2.500     119. La intervalul de închiderea exercitiului N s-
impozitare fiind de 16%:                 lei, ajustari pentru deprecierea imobilizarilor       a constatat o creanta incerta (dubioasa) a
a) 50 000 lei                       financiare 500 lei, varsaminte de efectuat pentru      unui client B în valoare de 7.140 lei, inclusiv
b) l 950 000 lei                     imobilizari financiare 800                 TVA, grad de recuperare 60%. În cursul si la
c) l 700 000 lei                     lei, terenuri 6.000 lei, materii prime l.800 lei,      închiderea exercitiului N+1 s-a constatat ca B a
d) l 200 000 lei                     ajustari pentru deprecierea materiilor prime 200      facut o plata definitiva în contul datoriilor sale
e) 608 000 lei                      lei, marfuri 4.200 lei, diferente de pret la marfuri    numai pentru suma de 4.165 lei, restul fiind
                             (sold creditor) 500 lei, produse finite 1.800 lei,     considerat irecuperabil. Înregistrarile din anul
115. Din balanta de verificare s-au extras        diferente de pret la produse (sold debitor) 350       N+1 sunt:
urmatoarele date: clienti 8.600 lei, clienti       lei, clienti 3.920 lei, clienti incerti 2.200 lei, client  a)
incerti 3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi  creditori 1.600 lei, furnizori debitori 900 lei,      4.165 lei 5121 = 4118 4.165 lei
curente la banci (sold creditor) 4.200 lei,        conturi curente la banci (sold creditor) 1.870 lei.     3.600 lei 491 = 7814 3.600 lei
furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei,    Care este marimea activelor imobilizate si a        2.500 lei 654 = 4118 2.975 lei
decontari cu asociatii privind capitalul (sold      activelor circulante.                    475 lei 4424
debitor) 1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA     Active Active imobilizate circulante            b)
neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de       a) 15.600 lei 14.470 lei                  4.165 lei 5121 = 4118 4.165 lei
recuperat 600 lei, dividende de platà 1.300 lei,     b) 14.800 lei 12.600 lei                  2.400 lei 491 = 7814 2.400 lei
impozit pe profit 380 lei, debitori diversi 2.600     c) 16.400 lei 14.770 lei                  2.500 lei 654 = 4118 2.975 lei
lei, ajustari pentru deprecierea debitorilor 300     d) 16.400 lei 16.070 lei                  475 lei 4427
lei. Care este marimea creantelor si a datoriilor:    e) 13.200 lei 16.070 lei                  c)
Creante Datorii                                                    4.165 lei 5121 = 4118 3.500 lei
4472 665 lei                       d) 3.520 lei 3.068 lei                2.000 buc a 0.5 lei/buc; intrari 1.000 buc a 0.8
2.400 lei 491 = 7814 2.400 lei              e) 3.568 lei 3.068 lei                lei/buc; iesiri 1.900 buc. Care este valoarea
2.975 lei 654 = 4118 2.975 lei                                        iesirilor si a stocului final, determinate dupa
d)                            122. O întreprindere de vânzari cu amanuntul     metodele: primul intrat-primul iesit (FIFO) si
4.165 lei 5121 = 4118 4.165 lei             are bunuri disponibile pentru vânzare în       ultimul intrat primul iesit (LIFO)?
4.165 lei 491 = 7814 4.165 lei              valoare de 1.000 lei pret cu amanuntul, exclusiv   FIFO LIFO
2.500 lei 654 = 4118 2.975 lei              TVA, si 600 lei cost de achizitie precum si un    a) 950/700 1.250/550
475 lei 4427                       stoc final în valoare de 100 lei pret cu       b) 1.250/550 950/850
e)                            amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor   c) 1.900/1.100 1.100/1.900
3.500 lei 5121 = 4118 4.165 lei             vândute la sfârsitul perioadei.           d) 1.140/660 1.250/850
665 lei 4427                       a) 900 lei;                     e) 950/850 1.250/550
3.500 lei 491 = 7814 3.500 lei              b) 600 lei;
2.975 lei 6814 = 419 2.975 lei              c) 400 lei;                     126. Care este înregistrarea contabila corecta
                             d) 540 lei;                     privind achizitionarea de materii prime de
120. Situatia creantelor clienti la sfârsitul anului   e) 360 lei;                     la un furnizor conform facturii care cuprinde:
N este: client A 14.280 lei inclusiv TVA                                   costul materiilor prime 50.000 lei, cheltuielile de
19%, probabilitate de încasare 40%; client B       123. La inventar, stocurile dintr-o întreprindere  transport înregistrate în factura furnizorului
11.000 lei exclusiv TVA, probabilitatea de        se evalueaza, conform IAS 2 Stocuri,         10.000 lei; TVA 19%. Evidenta materiilor prime
neîncasare 80%; client C 10.710 lei inclusiv       astfel:                       se tine la cost de achizitie, conform metodei
TVA 19%, probabilitatea de încasare 90%. Care      a) la valoarea cea mai mare dintre cost si      inventarului intermitent:
este marimea ajustarii pentru deprecierea        valoarea realizabila neta;              a) % = 401 59.500 lei
creantelor-clienti ce trebuie contabilizata la      b) la valoarea cea mai mica dintre cost si      301 50.000 lei
sfârsitul anului N:                   valoarea realizabila neta;              4426 9.500 lei
a) 10.300 lei                      c) la valoarea realizabila neta si, daca e cazul,  b) % = 401 71.400 lei
b) 21.700 1ei                      se creeaza un provizion pentru diferenta;      301 50.000 lei
c) 18.439 lei                      d) la valoarea contabila de intrare;         624 10.000 lei
d) 24.151 lei                      e) la valoarea realizabila bruta.          4426 11.400 lei
e) 16.900 lei                      124. Se cunosc urmatoarele date privind       c) % = 401 71.400 lei
                             stocurile de materii prime: stoc initial 2.000 buc  601 50.000 lei
121. Dispuneti de urmatoarele date la          a 0.50 lei/buc; intrari 1.000 buc a 0.80 lei/buc;  624 10.000 lei
închiderea exercitiului N: impozit pe profit       iesiri 2.200 buc. Care este valoarea iesirilor si  4426 11.400 lei
calculat                                                   d) % = 401 71.400 lei
si înregistrat la 30.11.N – 800 lei, din care platit   a stocului final, determinate dupa metodele:     601 60.000 lei
500 lei; veniturile aferente exercitiului N –      costului mediu ponderat (CMP) si ultimului intrat  4426 11.400 lei
28.000 lei, din care dividende încasate 2.000      primului iesit (LIFO)?                e) % = 401 71.400 lei
lei; cheltuielile aferente exercitiului N – 6.000 lei,  CMP LIFO                       301 60.000 lei
din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400    a) 1.320/480 1.160/640                4426 11.400 lei
lei si amenzi platite autoritatilor române 1.100     b) 1.320/480 1.400/400
lei. Cota de impozit pe profit este 16%. Care      c) 1.100/700 1.160/640                127. Se cunosc urmatoarele date privind
este suma impozitului pe profit datorat si de      d) 1.320/640 1.400/400                stocurile de produse finite: stoc initial 500 buc a
platit pe exercitiul N?                 e) 1.400/400 1.320/480                1 leu/buc; intrari I 350 buc a 0,9 lei/buc; intrari II
Impozit datorat Impozit de platit                                       100 buc a 1,35 lei/buc; iesiri 480 buc. Valoarea
a) 3.568 lei 3.568 lei                  125. S.C. X S.A. prezinta urmatoarele date      iesirilor s-a calculat a fi 480 lei, iar stocul final
b) 3.568 lei 2.768 lei                  privind stocurile de materii prime: stoc initial   este de 470 lei.
c) 3.520 lei 3.020 lei
Identificati care metoda de evaluare a stocurilor   b) 19.250 lei/4.023 lei;                iar restul este trecut pe cheltuieli. Care sunt
la iesire am utilizat:                 c) 19.250 lei/3.657 lei;                înregistrarile contabile efectuate în aceasta
a) costul mediu ponderat (CMP);            d) 21.175 lei/4.023 lei;                situatie?
b) primul intrat primul iesit (FIFO);         e) 18.900 lei/3.591 lei.                a) 5121 = 4118 571.200 lei
c) ultimul intrat primul iesit (LIFO);                                    654 = 4118 380.800 lei
d) oricare dintre metodele CMP, FIFO sau        131. Se livreaza produse finite fara factura,     b) 5121 = 4118 571.200 lei
LIFO;                         referitor la care se cunosc: pretul de vânzare     654 = 4118 380.800 lei
e) identificarea fizica a stocurilor la iesire (IS);  din contract si aviz de însotire 6.000 lei, TVA 19   1511 = 7812 300.000 lei
                            %; costul de productie 3.000 lei. Care sunt      c) 5121 = 4118 571.200 lei
128. La S.C. X SA se înregistreaza obtinerea de    înregistrarile contabile la data întocmirii facturii  4428 = 4427 91.200 lei
produse finite în urmatoarele conditii:        stiind ca pretul de vânzare este de 6.500 lei si    % = 4118 441.600 lei
cost prestabilit (antecalculat) 10 lei/buc; cost    TVA 19%?                        654 380.800 lei
efectiv la sfârsitul lunii 12 lei/buc, pentru cele   a) 4111 = % 7.735 lei                 4428 60.800 lei
2.500 de bucati obtinute în cursul lunii. În      418 7.140 lei                     1511 = 7812 500.000 lei
conditiile aplicarii metodei de contabilizare –    701 500 lei                      d) 5121 = 4118 571.200 lei
inventor permanent care este formula contabila     4427 95 lei                      4428 = 4427 152.000 lei
privind înregistrarea produselor finite obtinute:   b) 418 = % 595 lei                   654 = 4118 441.600 lei
a) 345 = 711 25.000 lei                701 500 lei                      1511 = 7812 500.000 lei
b) 345 = 711 30.000 lei                4427 95 lei                      e) 5121 = 4118 952.000 lei
c) 348 = 345 5.000 lei                 c) 4111 = 418 7.140 lei                1511 = 7812 500.000 lei
d) 345 = 711 25.000 lei                4428 = 4427 1.140 lei
348 = 711 5.000 lei                  4111 = % 595 lei                    133. Se cunosc urmatoarele date privind taxa
e) 345 = 711 30.000 lei                701 500 lei                      pe valoarea adaugata: TVA de recuperat din
348 = 711 5.000 lei                  4427 95 lei                      luna precedenta 9.000 lei; TVA deductibila luna
                            d) 4111 = % 7.735 lei                 curenta 25.000 lei; TVA colectata luna curenta
129. SC Mioara SRL, vinde marfuri la pret de      701 6.500 lei                     48.000 lei; TVA neexigibila luna curenta, credit
vânzare cu amanuntul, practicând o cota        4427 1.235 lei                     5.000 lei. Cum se înregistreaza regularizarea
de adaos de 60%. În luna iunie a vândut marfuri    4428 = 4427 1.235 lei                 TVA la sfârsitul lunii în contabilitate?
în valoare de 50.000 lei. Care este costul de     e) 4111 = % 595 lei                  a) 4427 = 4426 25.000 lei
achizitie al marfurilor vândute, stiind ca       701 500 lei                      4427 = 4424 4.000 lei
societatea este platitoare de TVA?           4427 95 lei                      b) 4427 = % 48.000 lei
a) 42.017 lei;                     4428 = 4427 1.140 lei                 4426 25.000 lei
b) 26.261 lei;                                                4423 23.000 lei
c) 30.000 lei;                     132. SC Mara SA prezinta urmatoarea situatie      4423 = 4424 9.000 lei
d) 25.210 lei;                     privind creantele comerciale incerte în        4428 = 4424 5.000 lei
e) 24.300 lei.                     litigiu:                        c) 4427 = % 48.000 lei
                            - sold cont 4118 = 952.000 lei;            4426 25.000 lei
130. Cunoscând valoarea externa FOB de         - sold creditor 4428 = 152.000 lei (TVA aferenta    4423 23.000 lei
5.000 Euro (din factura externa) cheltuielile de    creantei în litigiu)                  4428 = 4424 5.000 lei
transport pe parcurs extern de 500 Euro, taxa     - sold cont 1511 = 500.000 lei.            d) 4427 = 4426 25.000 lei
vamala 10%, TVA 19% si cursul euro 3,5         În urma hotarârii judecatoresti definitiva si     4427 = 4423 23.000 lei
lei/euro,                       irevocabila se încaseaza 60% din valoarea       4423 = 4424 14.000 lei
care este costul de achizitie în vama, si TVA     creantei,                       e) 4427 = % 48.000 lei
deductibila platibila în vama la acest import:                                4426 25.000 lei
a) 17.500 lei/3.325 lei;                                           4423 23.000 lei
4423 = 4424 9.000 lei                b) 401 = 5124 24.800 lei              c) 5121 = % 5.950 lei
                           c) % = 5124 24.800 lei               419 5.000 lei
134. Între doua societati comerciale are loc o    401 23.200 lei                   4427 950 lei
vânzare-cumparare de marfuri la pretul de      667 1.600 lei                    % = 4111 7.140 lei
50.000 lei, TVA 19%. Decontarea facturii se     d) % = 5124 24.800 lei               419 5.000 lei
realizeaza înainte de scadenta fapt pentru care   401 23.200 lei                   5121 2.140 lei
furnizorul acorda un scont de decontare de 2%    665 1.600 lei                    d) 5121 = % 5.950 lei
la achitarea acesteia. Sa se precizeze        e) 401 = % 24.800 lei                419 5.000 lei
înregistrarile contabile la cei doi parteneri cu   5124 23.200 lei                   4427 950 lei
ocazia acordarii-primirii scontului.         765 1.600 lei                    % = 4111 7.140 lei
Furnizor Client                                             419 5.000 lei
a) 667 = 4111 1.000 lei 401 = 767 1.000 lei     137. SC RAMO SA are la 31.12.N, creante în     4427 950 lei
b) 607 = 4111 1.000 lei 401 = 707 1.000 lei     valuta în sumM de 5.000$ a 2,8 lei/$        5121 1.190 lei
c) 401 = 767 1.000 lei 667 = 4111 1.000 lei     valoarea nominala si datorii în valuta de 7.000$  e) 4111 = % 7.140 lei
d) 667 = 4111 1.190 lei 401 = 767 1.000 lei     a 2,9 lei/$ valoarea nominala. Cursul de schimb   704 6.000 lei
e) 667 = 4111 1.000 lei 401 = 767 1.190 lei     BNR la 31.12.N este de 3,0 lei/$. Ce înregistrari  4427 1.140 lei
                           contabile se fac în aceasta situatie la sfârsitul
135. O societate comerciala are o creanta de     exercitiului financiar ?              139. La primirea extrasului de cont de la banca
încasat de la un client extern în valoare      a) 4111 = 765 1.000 lei               o societate comerciala constata intrarea în
nominalM de 5.000$, cursul BNR la data        665 = 401 700 lei                  cont a unei sume necuvenite (o eroare). Cum
înregistrarii 3,15 lei/$. Creanta este încasatM   b) 4111 = 765 500 lei                se înregistreaza în contabilitate suma de 500 lei
prin contul de la bancM, cursul de schimb de la   665 = 401 700 lei                  în situatia de mai sus ?
data încasarii 2,95 lei/$. Cum se înregistreaza   c) 665 = 4111 1.000 lei               a) 5121 = 4111 500 lei
încasarea creantei ?                 401 = 765 700 lei                  b) 5121 = 421 500 lei
a) 5124 = 4111 15.750 lei              d) 4111 = 765 700 lei                c) 5121 = 461 500 lei
b) 5124 = 4111 14.750 lei              665 = 401 1.000 lei                 d) 5121 = 428 500 lei
c) % = 4111 15.750 lei                e) 4111 = 767 1.000 lei               e) 5121 = 462 500 lei
5124 14.750 lei                   665 = 401 700 lei
665 1.000 lei                                              140. Se înregistreaza primirea si încasarea unui
d) % = 4111 15.750 lei                138. O întreprindere primeste de la un client un  cec de la beneficiarul unui serviciu
5124 14.750 lei                   avans în suma de 5.950 lei, TVA inclusa,      prestat în valoare de 800 lei, TVA inclus.
667 1.000 lei                    în vederea prestarii unui serviciu. Prestatia    a) 5112 = 4111 800 lei
e) 5124 = % 15.750 lei                efectuata si facturata este de 6.000 lei, TVA    5121 = 5112 800 lei
4111 14.750 lei                   19%. Cum se înregistreaza primirea avansului    b) 4111 = % 800 lei
765 1.000 lei                    prin banca si achitarea facturii de catre      704 640 lei
                           beneficiarul de servicii ?             4427 160 lei
136. O societate comerciala are o datorie de     a) 5121 = 419 5.950 lei               5121 = 5112 800 lei
platit unui furnizor extern în valoare        % = 4111 6.000 lei                 c) 5121 = 4111 800 lei
nominala de 8.000$, cursul BNR la data        419 5.950 lei                    4111 = 5112 800 lei
înregistrarii 2,9 lei/$. Plata facturii externe se  5121 50 lei                     d) 5121 = 4111 800 lei
face prin                      b) 5121 = 419 5.950 lei               5121 = % 800 lei
contul de la banca, cursul de schimb la data     % = 4111 8.090 lei                 704 640 lei
platii 3,1 lei/$. Cum se înregistreaza plata     419 5.000 lei                    4427 160 lei
datoriei ?                      4427 950 lei                    e) 5112 = 4111 800 lei
a) 401 = 5124 23.200 lei               5121 2.140 lei                   4111 = % 800 lei
704 640 lei                     b) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte   146. SC Ramo SA prezinta urmatoarea situatie
4427 160 lei                    de impozitare – deducerile fiscale + cheltuielile   a soldurilor conturilor la 31.12.N :
                          nedeductibile fiscal – pierderile din anii       - sold creditor 121- 8.000 lei (profit contabil brut)
141. Se primeste în urma unui contract încheiat   precedenti                       ;
cu o banca, un credit bancar pe termen       c) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil dupa    - sold debitor 117 - 2.000 lei (pierdere
scurt în suma de 10.000 lei. Rata dobânzi 10% ,   impozitare – deducerile fiscale + cheltuielile     neacoperita din anul precedent) ;
perioada 6 luni.                  nedeductibile fiscal                  - venituri din dividende încasate 500 lei;
Sa se înregistreze primirea creditului si      d) Rezultatul fiscal = venituri fiscale - cheltuieli  - amenzi si penalitati platite 1.500 lei ;
înregistrarea dobânzii aferente.          fiscale                        - profit repartizabil la rezerva legala 5% din
a)5121 = 162 10.000 lei               e) Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte   profitul brut contabil.
666 = 1682 500 lei                 de impozitare – cheltuieli nedeductibile +
b)5121 = 5191 10.000 lei              deducerile fiscale + pierderile din anii anteriori   Care este suma impozitului pe profit stiind ca,
666 = 5198 1.000 lei                                            cota impozitului pe profit este de 16% ?
c)5121 = 5191 10.000 lei              144. Masa profitului impozabil se determina pe     a) 1.440 lei
666 = 5198 500 lei                 baza relatiei în mod generic :             b) 1.120 lei
d)5121 = 462 10.000 lei               a) Profitul impozabil = Veniturile realizate –     c) 1.280 lei
666 = 5198 500 lei                 Cheltuielile corespunzatoare veniturilor realizate   d) 1.650 lei
e)5121 = 167 10.000 lei               +                           e) 1.056 lei
666 = 1687 500 lei                 Reintegrarile fiscale – Deducerile fiscale ;
                          b) Profitul impozabil = Venituri realizate –      147. În contabilitatea din România, impozitul pe
142. Se cumpara cu numerar timbre fiscale în    Cheltuieli corespunzatoare veniturilor realizate ;   profit se calculeaza si înregistreaza
valoare de 250 lei. Timbre în valoare de      c) Profitul contabil = Veniturile realizate –     lunar. În aceste conditii, relatia matematica
125 lei sunt utilizate pentru autentificarea unor  Cheltuielile aferente                 pentru aflarea masei profitului impozabil ce sta
înscrisuri la notariat. Care sunt înregistrarile  d) Profitul impozabil = Rezultatul contabil înainte  la baza declaratiei privind impozitul pe profit
contabile corecte ?                 de impozitare + Cheltuielile cu impozitul pe      este :
a) 5321 = 5311 250 lei               profit ;                        a) venituri totale – cheltuieli totale – deduceri
6588 = 5321 125 lei                 e) Profitul impozabil = Rezultatul contabil înainte  fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal –
b) 5321 = 5311 250 lei               de impozitare + Impozitul pe profit înregistrat    cheltuieli cu impozitul pe profit ;
628 = 5321 125 lei                 la 30.XI.N ;                      b) venituri totale – cheltuieli totale – deduceri
c) 5321 = 5311 250 lei                                           fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal –
626 = 5321 125 lei                 145. La 31.12.N masa profitului impozabil este     pierderea fiscala de recuperat ;
d) 5321 = 5311 250 lei               egala cu :                       c) venituri totale – cheltuieli totale – deduceri
622 = 5321 125 lei                 a) rezultatul contabil înainte de impozitare +     fiscale + impozitul pe profit – pierderea
e) % = 5311 297,5 lei                reintegrarile finale ;                 fiscala de recuperat ;
5321 250 lei                    b) profitul net + cheltuielile cumulate cu       d) venituri totale – cheltuieli totale – deduceri
4426 47,5 lei                    impozitul pe profit – deducerile fiscale ;       fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal +
6588 = 5321 125 lei                 c) soldul debitor sau creditor al contului 121 +    cheltuieli cu impozitul pe profit – pierderea
                          reintegrarile finale – deducerile fiscale;       fiscala de recuperat ;
143. Trecerea de la rezultatul contabil la     d) soldul debitor sau creditor al contului 121 +    e) venituri totale – cheltuieli totale + cheltuieli cu
rezultatul fiscal are loc conform urmatoarei    cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit +     impozitul pe profit – pierderea fiscala de
relatii generale :                 reintegrarile finale – deducerile fiscale ;      recuperat.
a) Rezultatul fiscal = Rezultatul curent al     e) soldul creditor al contului 121 + cheltuielile
exercitiului – deducerile fiscale +         cumulate cu impozitul pe profit + reintegrarile    148. SC X SA prezinta situatia urmatoarelor
+ cheltuielile nedeductibile fiscal         fiscale – deducerile fiscale ;             elemente : cumparari de stocuri 1.000 lei,
consum de stocuri 900 lei ; salarii datorate    N+1 = 4.000 lei ; N+2 = 4.800 lei. Conform       378 2.000 lei
2.000 lei ; salarii platite 25.000 lei ; servicii  principiului prudentei, ce înregistrari contabile   607 4.000 lei
nefacturate primite de la terti 1.000 lei ;     se                           d) % = 371 7.140 lei
amortizari 1.600 lei ; stocuri initiale produse   impun la sfârsitul celor trei exercitii financiare :  607 6.000 lei
finite la                      N N+1 N+2                       4428 1.140 lei
cost de productie 100 lei ; produse obtinute la   a) - 6814 = 391 1.000lei 391 = 7814 200lei       e) % = 371 7.140 lei
cost de productie 5.300 lei ; produse vândute la  b) 6814 = 391 20lei 6814 = 391 1.000lei 391 =     4428 1.357 lei
pret de vânzare 6.000 lei ; produse încasate la   7814 800lei                      371 2.891 lei
pret de vânzare 6.500 lei ; produse vândute la   c) 6814 = 391 200lei 6814 = 391 1.200lei 391 =     607 2.892 lei
prêt de vânzare dar nefacturate 400 lei si     7814 400lei
stocuri de produse nevândute la cost de       d) - 6814 = 391 1.000lei 391 = 7814 800lei       154. SC ILI SA rascumpara de la bursa
productie 800 lei.                 e) - 391 = 7814 1.200lei 391 = 7814 800lei       obligatiunile proprii, în numar de 8.000 buc,
Sa se determine marimea profitului contabil,                                având pretul de rambursare de 210 lei/buc si
stiind ca se utilizeaza pentru evidenta       152. SC Ramo SA vinde marfuri la pret de        pretul de rascumparare de 200 lei/buc. Cum se
stocurilor inventarul permanent.          vânzare cu amanuntul. Situatia în cursul lunii     înregistreaza rascumpararea si anularea
a) 1.800 lei                    iunie se prezinta astfel : stoc de marfa la      obligatiunilor ?
b) 1.600 lei                    01.06.N evaluat la pret de vânzare, inclusiv TVA    a) 505 = 5121 1.600.000lei
c) 1.700 lei                    952.000lei ; în cursul lunii s-au efectuat       161 = % 1.680.000lei
d) 6.200 lei                    urmatoarele operatii : cumparari de marfuri pe     505 1.600.000lei
e) 600 lei                     data de 15.06. N, cost de achizitie 5.000.000 lei,   764(768) 80.000lei
                          TVA 19% ; vânzari de marfuri în cursul lunii,     b) 505 = 5121 1.680.000lei
149. Cum se înregistreaza TVA aferenta       pret de vânzare, inclusiv TVA 3.332.000lei.      % = 505 1.680.000lei
lipsurilor de materiale consumabile si       Adaosul comercial practicat de societate este     161 1.600.000lei
neimputabile ?                   de 40%, în aceste conditii sa se determine       664 80.000lei
a) 602 = 4428                    costul de achizitie al marfurilor vândute în cursul  c) 161 = % 1.680.000lei
b) 658 = 4426                    lunii iunie si soldul final al contului 371.      505 1.600.000lei
c) 635 = 4427                    Cost marfuri vândute sold final 371          764 80.000lei
d) 635 = 4426                    a) 3.332.000 lei 5.355.000 lei             d) 505 = 5121 1.680.000lei
e) 666 = 4427                    b) 800.000 lei 5.355.000 lei              161 = 505 1.680.000lei
150. Cum se înregistreaza amenzile si        c) 2.000.000 lei 8.687.000 lei             e) 161 = 5121 1.680.000lei
penalitatile datorate (platibile) bugetului :    d) 2.000.000 lei 5.950.000 lei
a) 6581 = 448                    e) 2.800.000 lei 952.000 lei ;             155. O societate comerciala client, înregistreaza
b) 6581 = 462                                               100 buc ambalaje de transport,
c) 6581 = 151                    153. O societate comerciala tine evidenta       refolosibile, a 200lei/buc, facturate de furnizor.
d) 6581 = 446                    marfurilor la pret de vânzare, inclusiv TVA, si    Din ambalajele primite restituie 90 buc, iar 10
e) 6581 = 447                    practica un adaos comercial de 50%. În cursul     buc le retine pentru nevoi proprii, comunicând
                          lunii iulie a vândut marfuri în valoare de 7.140    aceasta situatie furnizorului. Care sunt
151. La SC X SA, la închiderea fiecarui exercitiu  lei, pret de vânzare cu amanuntul. Sa se        înregistrarile contabile efectuate de client ?
financiar figureaza în contabilitate un       înregistreze iesirea din gestiune a marfurilor     a) 409 = 401 20.000 lei
stoc de materii prime cu valoarea contabila de   vândute :                       401 = 409 18.000 lei
5.000 lei. Valoarea de inventar (actuala, justa,  a) 607 = 371 7.140 lei                 381 = 409 2.000 lei
de                         b) 607 = 371 7.140 lei                 4426 = 401 380 lei
piata) a înregistrat urmatoarele schimbari de la  4428 = 4427 1.140 lei                 b) % = 401 2.380 lei
un exercitiu financiar la altul : N = 5.200 lei ;  c) % = 371 7.140 lei                  381 2.000 lei
                          4428 1.140 lei                     4426 380 lei
c) % = 409 2.380 lei                446 802 lei                      d) 50.000lei ;
381 2.000 lei                   4426 915 lei                      e) 250.000lei.
4426 380 lei                    e) 301 = % 4.453 lei
d) 409 = 401 20.000 lei              401 3.650 lei                     161. Se primesc materii prime fara factura la
401 = 409 20.000 lei                446 803 lei                      pretul de cumparare de 1.000 lei, TVA 19%.
% = 401 2.380 lei                 624 = 401 365 lei                   Ulterior la primirea facturii, pretul de cumparare
381 2.000 lei                   % = 5121 1.718 lei                   este 800lei, TVA 19%.
4426 380 lei                    446 802 lei                      Ce înregistrari contabile genereaza receptia si
e) 419 = 401 20.000 lei              4426 915 lei                      intrarea în gestiune a materiilor prime, precum
401 = 419 18.000 lei                                           si primirea facturii ulterior ?
% = 401 2.380 lei                 158. La ce categorie de active, în afara        a) % = 408 1.190 lei
381 2.000 lei                   stocurilor, se pot aplica la iesire metode de     301 1.000 lei
4426 380 lei                    evaluare pentru bunuri fungibile, precum        4428 190 lei
                          metoda costului mediu ponderat (CMP), ultimul     408 = % 1.190 lei
156. O societate comerciala achizitioneaza     intrat                         301 200 lei
marfuri la pretul din factura de 10.000lei si   primul iesit (LIFO) sau primul intrat primul iesit   4428 38 lei
beneficiaza de urmatoarele reduceri din partea   (FIFO) ?                        401 952 lei
furnizorului : rabat 5%, remiza 10% si scont de  a) creante comerciale ;                4426 = 4428 152 lei
decontare 2%.                   b) creante financiare ;                b) % = 408 1.190 lei
Care este valoarea marfurilor din contabilitatea  c) imobilizari corporale ;               301 1.000 lei
cumparatorului stiind ca acesta tine        d) investitii financiare pe termen scurt ;       4426 190 lei
evidenta lor ca pret de vânzare cu amanuntul si  e) în afara stocurilor nu se pot aplica.        408 = % 1.190 lei
practica un adaos comercial de 25%?        159. Se cunosc urmatoarele date privind        301 200 lei
a) 12.500,00 lei                  investitiile financiare pe termen scurt        4426 38 lei
b) 14.875,00 lei                  (plasamente în actiuni) : stoc initial 1.500buc a   401 952 lei
c) 8.550,00 lei                  200lei/buc ; intrari 2.500 buc a 220lei/buc ; iesiri  c) % = 401 1.190 lei
d) 10.687,50 lei                  3.000 buc în valoare de 637.500lei ; stoc final    301 1.000 lei
e) 12.718,00 lei                  1.000 buc în valoare de 212.500lei. Stiind ca     4426 190 lei
                          actiunile detinute apartin aceluiasi emitent sa se   d) % = 408 1.190 lei
157. Cum se contabilizeaza achizitia unor     stabileasca metoda de evaluare a iesirilor.      301 1.000 lei
materii prime din import în urmatoarele      a) CMP ;                        4428 190 lei
conditii : valoarea externa FOB – 1.000 euro,   b) FIFO ;                       408 = % 1.190 lei
din factura externa), cheltuieli de transport pe  c) LIFO ;                       301 200 lei
parcurs extern 100 euro, taxa vamala 20%,     d) I S                         4426 38 lei
cursul euro în vama 3,65 lei/euro, TVA 19%.    e) nici una                      401 952 lei
a) 301 = 401 3.650 lei                                          e) % = 401 952 lei
b) 301 = 401 3.650 lei               160. La sfârsitul lunii se cunosc urmatoarele     301 800 lei
624 = 401 365 lei                 date: TVA colectata 670.000lei ; TVA          4426 152 lei
c) 301 = % 4.818 lei                deductibila 250.000lei ; TVA neexigibila
401 4.015 lei                   150.000lei ; prorata TVA 100%. Care este        162. Cum se înregistreaza decontarea unei
446 803 lei                    valoarea                        facturi a furnizorului de active fixe printr-un
d) 301 = % 4.818 lei                TVA de plata?                     efect de comert în suma de 2.000 lei, în
401 4.015 lei                   a) 670.000lei;                     contabilitatea trasului (platitorului) ?
446 803 lei                    b) 270.000lei;                     a) 401 = 405
% = 5121 1.718 lei                 c) 420.000lei;                     b) 404 = 403
c) 404 = 5121                    c) rezultatul din exploatare pozitiv 4.600lei ;    170. Dispuneti de urmatoarele date privind
d) 404 = 405                     d) rezultatul financiar 100lei ;           stocurile de materii prime : pret de cumparare
e) 401 = 408                     e) rezultatul curent 4.100lei.            la intrare 9.000 lei ; cheltuielile de achizitie
                                                      accesorii (cheltuieli de transport, manipulare,
163. Se constituie un acreditiv în lei în valoare  166. Cheltuielile facute cu reparatiile curente la  depozitare etc.) 2.000 lei ; ajustari pentru
de 3.000lei, din contul de disponibil la       imobilizarile corporale se cuprind în :        depreciere contabilizate la închiderea
banca. Din aceasta suma se achita datoria      a) cheltuielile de exploatare ;            exercitiului N 1.000 lei. La sfârsitul exercitiului
catre un furnizor de materii prime, în suma de    b) valoarea de intrare a imobilizarilor corporale ;  N+ 1, valoarea de inventar a acestor stocuri de
1.800lei.                      c) cheltuielile extraordinare ;            materii prime este de 9.000 lei.
Cum se înregistreaza deschiderea acreditivului    d) se constituie sub forma de provizioane pentru   Cum si cu ce suma vor fi influentate ajustarile
si achitarea datoriei catre furnizor ?        depreciere ;                     pentru deprecierea materiilor prime
a) 5411 = 5121 3.000 lei               e) cheltuieli financiare.               existente ?
401 = 5411 1.800 lei                                            a) cresterea ajustarilor cu 2.000 lei ;
b) 5412 = 5124 3.000 lei               167. Cheltuielile facute cu plata despagubirilor   b) scaderea ajustarilor cu 1.000 lei ;
401 = 5412 1.800 lei                 se cuprind în :                    c) cresterea ajustarilor cu 1.000 lei ;
c) 5411 = 5121 3.000 lei               a) nu se înregistreaza întrucât exista        d) scaderea ajustarilor cu 2.000 lei ;
404 = 5411 1.800 lei                 provizioane pentru litigii;              e) valoarea ajustarilor nu se modifica.
d) 5411 = 581 3.000 lei               b) cheltuieli extraordinare ;
401 = 5411 1.800 lei                 c) cheltuieli de exploatare ;
e) 5411 = 581 3.000 lei               d) cheltuieli financiare ;
404 = 5411 1.800 lei                 e) diminuarea capitalului social.

164. La o societate comerciala, datele din      168. Ce semnifica înregistrarea contabila ?
contabilitatea primara privind soldurile       % = 401 3.570 lei
conturilor se prezinta astfel : 212 = 70.000lei ;  357 3.000 lei
281 = 10.000lei ; 301 = 9.000 lei ; 391 = 500lei ;  4426 570 lei
409 = 1.000lei ; 419 = 1.500lei ; 371 = 2.000lei ;  a) marfuri cumparate , sosite si receptionate ;
378 (sold creditor) = 100lei ; 5121 (sold      b) marfuri cumparate pe credit, lasate în
debitor) = 5.000lei. Care este suma activelor    custodie furnizorului ;
circulante ?                     c) marfuri primite spre vânzare în consignatie ;
a) 76.400lei ;                    d) marfuri cumparate pe credit din import ;
b) 14.900lei ;                    e) nu se poate face o astfel de înregistrare.
c) 16.400lei ;
d) 9.900lei ;                    169. În categoria cheltuielilor în avans nu se
e) 19.100lei.                    cuprind :
                           a) cheltuielile cu abonamentele efectuate în
165. SC X SA vinde o imobilizare corporala în    avans ;
urmatoarele conditii : pret de vânzare fara TVA   b) cheltuieli cu dobânzile platite în avans ;
5.000lei, valoarea de intrare 1.500lei,       c) cheltuieli cu provizioanele pentru
amortizarea cumulata 1.000lei, ajustarea pentru   restructurare;
depreciere constituit 100lei. La nivelul contului  d) cheltuieli cu chiriile platite în avans ;
de profit si pierdere va aparea :          e) toate cheltuielile întreprinderii care afecteaza
a) rezultat extraordinar pozitiv 4.600lei ;     trezoreria por fi efectuate în avans.
b) rezultatul exercitiului dupa impozitare
4.200lei ;

								
To top