AM agyar Kardiol�giai Szakmai Koll�gium ir�nyelvei

Document Sample
AM agyar Kardiol�giai Szakmai Koll�gium ir�nyelvei Powered By Docstoc
					          Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja
              Két-dimenziós echocardiographia

            Készítette: A Kardiológiai Szakmai KollégiumI. Alapvető megfontolások

1. Jelentőség
Az echocardiographia non-invazív képalkotó eljárás, mely döntő szerepet játszik a
kardiológiai diagnosztikában, döntéshozatalban, terápiás vezetésben, sürgősségi ellátásban.

2. Definíció
A két-dimenziós echocardiographia (2DE) fogalma magába foglalja a szív két-dimenziós
mozgó structuráinak ábrázolását, az üregek és falvastagságok pontos méretét (M-mód), a
haemodynamikai viszonyok ábrázolását (színes Doppler technika) és az áramlási sebességek,
nyomások mérését, a pulzatilis Doppler (PD) és a folyamatoshullámú Doppler (CW)
módszerek segítségével. Összefoglalóan ezeket a módszereket transthoracalis
echocardiographiának (TTE) hívjuk.
A TTE-hez tartozó speciális módszerek: a stress-echocardiographia, szöveti Doppler
echocardiographia és a kontraszt echocardiographia. A stress-echocardiographia formái:
fizikai terheléssel és farmakológiai terheléssel (Dobutamin, Dipyridamol) végzett terheléses
echocardiographia. A két utóbbi eljárás alkalmazása a standard, rutin TTE-nek még nem
képezi részét. A szöveti Doppler echocardiographia (TDI) pulzatilis formája a globális
diastolés functio értékelésére szolgál.

3. Cél
A jelen irányelvek célja a TTE optimális kihasználása a költség-haszon elvi
figyelembevételével és a maximális szakmai színvonal biztosításával a felnőtt ellátásban.

4. Személyi feltételek
A TTE vizsgálatot akkreditált echocardiographiás (echo) laboratóriumban, akkreditált
szakemberek végzik. Az akkreditációt pályázat és licenc-vizsgák alapján a Nemzeti
Akkreditációs Bizottság (NEAB) adja ki. A NEAB tagjait a Kardiológiai Szakmai Kollégium
pályázat alapján 5 évre nevezi ki. NEAB tag olyan országosan elismert hazai szakember lehet,
aki az oktatásban és tudományos munkában is jártas, előny, ha minősített is. A NEAB
választja meg az elnököt, alelnököt és titkárt.

Az echocardiographiás szakember kritériumai
Echocardiographiát az a kardiológus, gyermekkardiológus, szívsebész szakorvos végezhet,
aki középszintű vagy magas szintű licenccel rendelkezik. Az echocardiographus szakember
felügyeletével echo-t végezhet az a kardiológiai szakorvosjelölt, aki az alapszintű licencet
megszerezte, ill. a megszerzés (tréning) folyamatában van.

Alapképzés
Legalább 3 hónapos gyakorlat, összesen 1 hét tanfolyam, legalább 120 echo-vizsgálat
elvégzése és leletezése, elméleti (teszt) és gyakorlati vizsga. A vizsgabizottság elnöke csak
NEAB tag lehet. A gyakorlati képzést leckekönyvben kell dokumentálni.                                              1
Középfokú szakértői szint
A képzés tartalmaz egy összesen 1 hetes tanfolyamot, 180 önálló (felügyelet melletti) TTE
vizsgálatot leletezéssel, majd elméleti (teszt) és gyakorlati vizsgát, melyet a NEAB bírál el. A
vizsgán legalább 10, különféle betegségben készített videoval dokumentált eset bemutatása is
szükséges. A középszintű képzés után a szakértő echo-laboratórium önálló vezetésre
alkalmas. A speciális módszerek nem tartoznak a licenc kritériumai közé.
A licencet „honoris causa” is meg lehet szerezni, melyhez a pályázatokat a NEAB bírálja el.
Pályázat csak 2006. január 31-ig adható be.
Az Európai Echocardiographiás Társaság (EAE) által elfogadott vizsga automatikusan
középszintű licencet jelent.

Magas szakértői szint
A magas szakértői szint annak a szakembernek ítélhető oda, aki legalább 4 éve megszerzett
középfokú szakértői szinttel rendelkezik, olyan echo-laboratóriumban, ahol a betegségek és
módszerek teljes spectruma megvan, az éves vizsgálati szám legalább 5000, a jelölt
nemzetközi tudományos tevékenységet tud dokumentálni. Ez a szint jogosítja fel a
szakembert referencia-központ vagy regionális központ vezetésére, 2. szintű képzés
vezetésére, kutatási és oktatási programok irányítására. Pályázat alapján a licenc odaítéléséről
a NEAB dönt. 2006. január 31-ig „honoris causa” pályázat is lehetséges.

5. Tárgyi feltételek
Legalább évi ezer vizsgálat és olyan echocardiographiás készülék, amely a korszerű
vizsgálatok végzésére alkalmas, lehetőleg a speciális vizsgálatok közül is. Feltétel a
folyamatos regisztrálás video vagy digitalis technikával. A működési engedélyt az ANTSZ
adja ki.

Echocardiographiás asszisztensek
Asszisztens nélkül az echocardiographiai labor nem működtethető. Speciális echotanfolyam
nem szükséges, de szakasszisztensi képzettség alapfeltétel. Feladatok az orvosi munka
ssegítése a naprakész, korrekt szakmai és finanszírozási jellegű betegadminisztrációval.
Asszisztálás a speciális vizsgálatokban (stressz echo, kontraszt, TTE – lásd ott), betegek
megfigyelése, megnyugtatása.

Szervezeti feltételek
Echocardiographiai sürgősségi szolgálat megszervezése területi egységenként kötelező.


II. Diagnózis

A vizsgálat menete
A beküldő diagnózistól függetlenül teljes körű vizsgálatot kell végezni valamennyi struktúrára
és a haemodynamikai viszonyok értékelésére vonatkozóan.
A vizsgáló a vizsgálat során alakítja ki véleményét, és rögtön leletben foglalja össze. A lelet a
mérési adatokat, leírásokat és ezek értelmezését is tartalmazza. A leletben a negatívumot is fel
kell tüntetni és arra is ki kell térni, ha a vizsgálat egésze, vagy valamely része nem
értékelhető. Minden vizsgálatot videón vagy digitálisan kell rögzíteni.
A vizsgálat a tankönyvekben meghatározott metszetek szabályos sorrendjét követi.
                                                2
Speciális módszerek feltételei
Személyi feltételek
A stressz-echocardiographia önálló végzéséhez középfokú szakértői szint, legalább 50
vizsgálat felügyelet melletti elvégzése és leletezése szükséges.
A szöveti Doppler echocardiographia és a kontraszt echocardiographia is középfokú szakértői
szinten további tréninghez kötött, ennek pontos szabályai még nincsenek kidolgozva.

Tárgyi feltételek
A stressz és a kontrasztechocardiographia végzéséhez harmonikus képalkotás, továbbá
antidotumok és életmentő tálca jelenléte szükséges.
A szöveti Doppler echocardiographia csak speciális software segítségével végezhető.
A kontraszt echocardiographiához speciális kontrasztanyag szükséges.


A 2DE (TTE) vizsgálat indikációi

Az indikációk osztályozása:
I. osztály.  Egyértelműen ajánlott/hasznos a bizonyítékok vagy vélemények alapján.
II.a. osztály. A vizsgálat inkább ajánlott/hasznos az ellentmondásos bizonyítékok vagy
        vélemények alapján.
II.b. osztály. A vizsgálat hasznossága kevésbé megalapozott a bizonyítékok vagy
        vélemények alapján.
III. osztály. Bizonyítékok vagy általános véleményezés alapján a vizsgálat nem hasznos,
        sőt ártalmas lehet.

A bizonyítékok osztályozása
A-szintű bizonyíték: Több randomizált klinikai tanulmány vagy metaanalízis adatai.
B-szintű bizonyíték: Egy randomizált vizsgálat vagy nem randomizált vizsgálatok adatai.
C-szintű bizonyíték: Szakértői vélemények consensusa, esettanulmányok, standard kezelési
           tapasztalatok.

Az echocardiographiában általában C-szintű evidenciák állnak rendelkezésre. Az ettől eltérő
evidencia szinteket zárójelben tüntetjük fel.

A 2DE (TTE) vizsgálat indikációi
1. Billentyűhibák

  Szívzörej
  I. osztály
  - szívzörej panaszos betegben
  - vagy panaszmentes betegben, ha strukturális szívbetegség valószínű pl. mitralis
    billentyű prolapsus gyanúja

  Billentyű stenosis
  I. osztály
  - a haemodynamikai súlyosság megítélésére
  - a bal- és jobbkamra functio megítélésére
  - ismételt vizsgálat a tünetek és panaszok változása esetén
  - ismételt vizsgálat panaszmentes betegnél, ha a stenosis súlyos
  - terhesség alatt


                                              3
  II.a.
  - Ismételt vizsgálat enyhe-közepes aorta stenosis balkamra hypertrophiával vagy
    dysfunctióval
  - Ismételt vizsgálat aorta ascendens tágulat esetén a stenosis fokától függetlenül

  II.b.
  - Dobutamin echocardiographia, alacsony gradiens és balkamra dysfunctió esetén aorta
    stenosisban
  - Ismételt vizsgálat enyhe-közepes aorta stenosisban, mitralis vagy aorta insufficientia
    esetén, ha jó a balkamra functió, klinikai változás nélkül

  Billentyű elégtelenség
  I. osztály
  - a diagnózis és a súlyossági fok megítélésére
  - balkamra és jobbkamra functio megítélésére, szükség szerint ismételten
  - enyhe-közepes regurgitáció esetén, ha a panaszok és tünetek változnak
  - panaszmentes betegek kontroll vizsgálatai, ha az insufficiencia súlyos
  - terhesség alatt
  - ismételt vizsgálat panaszmentes, enyhe-közepes insufficienciájú betegeknél, ha már
    kamra dilatáció áll fenn
  - a gyógyszeres terápia hatásának megítélésére a regurgitáció súlyosságára és a
    kamrafunctióra, ha a vizsgálattól függ a kezelés változtatása
  - az anorexiás gyógyszerfogyasztók vizsgálata panaszok és szívzörejek esetén

  II.a.
  - kontroll vizsgálatok az aorta ascendens tágulata esetén

  II.b.
  - ismételt vizsgálat enyhe-közepes aorta stenosisban, mitralis vagy aorta insufficientia
    esetén jó balkamra functióval, klinikai változás nélkül

  III.
  - Rutin kontroll vizsgálat panaszmentes, enyhe billentyűhiba és jó balkamra functio
    esetén, ha nincs klinikai változás

2. Natív billentyű endocarditisben az echocardiographia major diagnosztikus kritérium, ezért
  I. osztály
  - a vegetatiók és billentyűhibák kimutatása, súlyossági fokuk és a kamrafunctio
    megítélése
  - a vegetatiók kimutatása a veleszületett szívhibákban
  - a szövődmények (abscessusok, shuntök) kimutatása
  - ismételt vizsgálatok magas rizikó esetén (virulens kórokozó, súlyos regurgitatio, aorta
    billentyű lokalizáció, persistáló láz és bacteriemia, klinikai progresszió)
  - negatív haemokultúrájú endocarditis alapos gyanúja esetén

  II.b.
  - Rutin kontroll vizsgálat szövődménymentes endocarditisben az antibiotikus terápia
  alatt.
                                              4
  III.
  - Láz és ártatlan zörej esetén, bacteriemia nélkül.

3. Billentyűhibák és műbillentyűk intervenciós kezelése
  I. osztály
  - az intervenció/műtét optimális időpontjának megállapítására
  - mitralis billentyűhiba esetén az alternatív megoldások közül a megfelellő kiválasztása:
    ballon-valvuloplasztika, műbillentyű beültetés mitralis stenosis esetén ill. műtéti
    mitralis billentyű plasztika vagy műbillentyű beültetés mitralis insufficiencia esetén
  - postintervenciós/postoperatív alapvizsgálatok a korai billentyűfunctio és a késői kamra
    remodelling megítélésére
  - műbillentyű dysfunctio (főleg stenosis) megítélésére, ha a műbillentyűs beteg
    panaszai, tünetei változást mutatnak.

  II.a.
  - Rutin kontroll vizsgálat klinikai változás nélkül

  II.b.
  - Bioprothesis rutin kontroll vizsgálata dysfunctio klinikai gyanúja nélkül

  III.
  - Ha nincs terápiás konzekvencia

4. Acut coronaria syndroma
  I. osztály
  - aorta dissectio differenciáldiagnózisa (B)
  - minden esetben az ejectiós fractio mérése (B)
  - acut iscahemia vagy infarctus diagnózisa, ha az EKG nem-diagnosztikus
  - mechanikai szövődmények (szabadfali ruptura, septum ruptura, papilláris izom
    ruptura) diagnózisa haemodynamikai instabilitás vagy új zörej esetén
  - balkamrai thrombus kimutatása az anticoagulans kezelés megkezdésének eldöntésére
  - jobbkamrai infarctus kimutatása
  - rizikóstratifikáció céljából az infarctus méretének megítélése
  - kibocsátás előtti stress echo az ischaemia megítélésére, ha az EKG nem alkalmas
  - kibocsátás előtt Dobutamin stress echo az életképesség megítélésére, ha
    revascularisatio szóbajön
  - a hirtelen halál prevencióját szolgáló ICD implantáció indikációjának eldöntéséhez
    kibocsátás előtt ejectiós fractio mérés (A)

  II.a.
  - Balkamra functio kontroll revascularisatio után

  II.b.
  - A késői prognosis (>2 évvel a myocardialis infarctus után) értékelése

  III.
  - Rutin kontroll klinikai változás nélkül
                                              5
5. Chronicus ischaemiás szívbetegség (ISZB)
  I. osztály
  - panaszos    betegekben   a  myocardialis   iscahemia  kimutatása stress
    echocardiographiával, ha az EKG kevésbé megbízható (digitalis kezelés, balkamra
    hypertrophia, WPW syndroma, balszárblock, pacemaker, nyugalmi ST depresszió
    miatt) és az ISZB pretest valószínűsége legalább közepes fokú
  - nyugalmi balkamra functió megítélése
  - az életképesség (hibernált myocardium) diagnózisa dobutamin stress echo –
    cardiographiával revascularisatio tervezéséhez
  - percutan coronaria intervenció előtt a coronaria stenosisok értékelése stress-
    echocardiographiával
  - revascularisatio után a restenosis értékelése stress echocardiographiával

  II.a.
  - Postinfarctusos betegekben balkamra functio meghatározás az ICD implantatio
    indicatiójához a hirtelen halál primer prevenciójára
  - Stress echocardiographia szívtranszplantáció után
  - Stress echocardiographia ischaemia kimutatására nőkben, ha az ISZB valószínűsége
    alacsony vagy közepes
  - Restenosis értékelése revascularisatio után típusos tünetek esetén stress-echoval

  II.b.
  - Pozitív terheléses EKG panaszmentes betegben stress-echocardiographia
  - Globalis balkamra functio értékelés terheléskor

  III.
  - Panaszmentes betegek szűrése, ha a coronaria betegség valószínűsége kicsi
  - Rutin kontroll stabil betegekben, ha terápia változás nincs tervezve
  - Rutin terheléses echocardiographia terheléses EKG helyett
  - Rutin vizsgálat panaszmentes betegekben revascularisatio után

6. Szívelégtelenség (dyspnoe, oedema) vagy cardiomyopathia gyanú esetén
Szívelégtelenség echocardiographia nélkül nem diagnosztizálható
  I. osztály
  - a kezdeti kivizsgálás részeként a balkamra méret, functio, billentyű functio,
    falvastagság megítélése szívelégtelenség klinikai diagnózisa esetén
  - perifériás oedema esetén
  - dyspnoe és szívbetegség klinikai tünetei esetén
  - cardiotoxikus terápia során
  - ismételt vizsgálat, ha a klinikai status változik

  II.a.
  - Kontroll ejectios fractio meghatározás szívelégtelenségben, ha a klinikai status
    változott vagy új esemény következett be, vagy a kezelésben olyan változás történt,
    mely a szívfunctiót befolyásolhatja.
  - Szöveti pulzatilis Doppler echocardioraphia (TDI) a diasztolés szívelégtelenség
    diagnózisához, különösen pitvarfibrillatióban

  II.b.
  - Cardiomyopathiás betegek kontroll vizsgálata klinikai változás nélkül.


                                             6
  III.
  - Ejectiós fractio meghatározás, miután izotóp vagy angiographiás módszerrel is
    megtörtént.
  - Rutin kontroll vizsgálat klinikailag stabil betegekben
  - Oedema esetén szívbetegség gyanúja nélkül

7. Pericardialis betegség
  I. osztály
  - pericardialis folyadék, constrictio vagy a kettő kombinációjának gyanúja
  - hemopericardium gyanú (trauma, perforáció, aorta dissectio, szabadfali ruptúra)
  - ismételt vizsgálatok recidív pericardialis folyadékgyülem vagy korai constrictio
    gyanúja
  - acut myocardialis infarctusban, ha pericardialis dörzszörej, fájdalom, hypotonia
    jelentkezik

  II.a.
  - Követéses vizsgálat a tamponád korai jeleinek kimutatására, ha a pericardialis
    folyadék jelentős.
  - Echo vezérelt pericardiocentesis

  II.b.
  - Postoperatív pericardialis betegség hemodinamikai következmények lehetőségével

  III.
  - Kismennyiségű pericardialis folyadék rutin követése klinikiailag stabil betegekben
  - Követéses vizsgálatok malignus betegségben, ha nincs terápiás konzekvenciájuk
  - Pericardium vastagság mérése constrictios tünetek nélkül
  - Pericardialis dörzszörej szövődménymentes infarctus vagy szívműtét utáni korai
    szakban

8. Szívtumorok, thrombusok gyanúja
  I. osztály
  - olyan klinikai syndromában, ha ez a gyanú felmerül
  - ha a műtéti vagy anticoagulans kezelés indikációjáról kell dönteni
  - myxoma műtét után, a recidíva diagnózisához
  - olyan malignus betegségekben, melyekben a szív érintettsége is felmerül

  II.b.
  - Szűrés, klinikai gyanú nélkül

  III.
  - Ha az echocardiographiás vizsgálatnak nincs terápiás konzekvenciája

9. A mellkasi aorta betegségeinek gyanúja
  I. osztály
  - aorta ascendens vagy aortagyök aneurysma
  - aorta gyök dilatáció Marfan syndromában
  - aorta dissectio postoperatív követése
  - Marfan syndromás betegek közeli hozzátartozóinak szűrése


                                           7
10. Tüdőbetegségek
  I. osztály
  - pulmonalis hypertonia gyanúja
  - dyspnoe cardialis és nem-cardialis okának elkülönítése
  - a pulmonalis nyomás követése pulmonalis hypertonia kezelése során
  - cor pulmonale gyanúja

  II.a.
  - Terheléses pulmonalis nyomásmérés
  - Tüdőtranszplantáció vagy tüdőműtét előtt

  III.
  - Tüdőbetegség szívbetegség klinikai gyanúja nélkül
  - Jobbkamra functio kontroll COPD-ben klinikai változás nélkül

11. Hypertonia
  I. osztály
  - a balkamra hypertrophia, concentrikus remodelling és a balkamra funkció megítélése,
    mert ez befolyásolja a terápiát
  - balkamra dysfunkciós betegekben klinikai változás esetén

  II.a.
  - Balkamra diastolés functio vizsgálata standard vagy/és szöveti Doppler
    echocardiographiával systolés dysfunctió esetén vagy nélkül
  - Balkamra hypertrophia értékelése enyhe hypertoniában, ha az EKG negatív, a
    gyógyszeres terápia indicatiójának felállításához

  II.b.
  - Rizikóstratificatio

  III.
  - Balkamra hypertrophia regressio megítélése
  - Panaszmentes betegekben balkamra functio értékelés

12. Cardioembóliás betegség gyanúja
  I. osztály
  - periferiás vagy viscerális arteriás occlusió esetén
  - cerebrovascularis esemény (stroke) forrásának keresése, ha egyéb ok nem mutatható ki
    és a terápiás döntés (anticoagulans kezelés) az echocardiographiától függ

  II.a.
  - Embólia gyanú és bizonytalan stroke diagnózis

  III.
  - a nincs terápiás konzekvencia

13. Arrhythmiák
  I. osztály
  - structurális szívbetegség gyanúja esetén


                                            8
  -  ha a családi anamnézisben olyan genetikusan transmittált szívbetegség van, mely
    arritmiával jár
  -  pitvarfibrilláció minden esetében
  -  electrophysiológiai ablatio előtt
  -  syncope esetén, ha szívbetegségre klinikai gyanú van
  -  effort syncope

  II.a.
  - Kezelést igénylő arrhythmia
  - Syncope veszély esetén

  II.b.
  - Ha szívbetegség nem igazolható
  - Radiofrekvenciás ablatio után szövődmény nélkül

  III.
  - Palpitatio arrhythmia nélkül
  - Sporadikus kamrai extrasystolia
  - Recidív syncope, amikor az előző vizsgálatokból ismert a syncope oka
  - Syncope szívbetegség gyanúja nélkül
  - Klasszikus neurogen syncope

14. Szűrés
  I. osztály
  - ha a családi anamnézisben genetikusan transmittált szívbetegség van
  - szívtranszplantációs donorok
  - Marfan fenotípus
  - Cardiotoxikus chemoterápia megkezdése előtt
  - Primer dilatatív cardiomyopathiás betegek elsőfokú rokonai (szülő, testvér, gyerek)

  II.b.
  - Szisztémás betegség, mely érintheti a szívet

  III.
  - A lakosságban
  - Versenysportolókban szívbetegség gyanúja nélkül.

15. Kritikus állapotú betegek
  I. osztály
  - haemodynamikai instabilitás
  - tompa vagy penetráló mellkasi trauma
  - pericardium sérülés gyanúja (katéter, pacemaker elektróda, pericardiocentesis tű)
    tamponád tüneteivel vagy nélkül

  II.a.
  - Multiplex trauma
  - Súlyos mellkasi trauma utáni követés

  III.
  - Hemodinamikai instabilitás szívbetegség gyanú nélkül


                                              9
   -  Követéses vizsgálatok hemodinamikailag stabil betegekben
   -  Myocardialis contusio gyanúja stabil betegben, normális EKG-val

16. Felnőtt congenitalis szívbetegség
  I. osztály
  - klinikai gyanú szívzörej, cyanosis, EKG, röntgen alapján
  - ismert congenitalis szívhiba, ha a klinikai kép változik, vagy ha az eredeti diagnózis
    bizonytalan
  - ismételt vizsgálatok a kamrafunkció, az atrioventricularis regurgitáció követésére
    műtét nélkül vagy után
  - a pulmonalis nyomás követése
  - műtéti reconstructio vagy palliatio után a residualis hibák diagnózisa és követése
  - az interventionalis valvulotomia és radiofrekvenciás ablatio irányítása

   II.b.
   - Rutin követéses vizsgálat 1-2 évente súlyos congenitalis szívbetegségben, ha klinikai
     változás nincs

   III.
   - Ismételt kontroll vizsgálatok nyitott Botallo-vezeték, pitvari septum defectus, kamrai
     septum defectus vagy coarctatio műtét után és bicuspidalis aorta billentyű esetén
     klinikai változás nélkül
   - Kontroll vizsgálatok enyhe congenitalis szívbetegségben klinikai változás nélkül


III. Terápia


IV. rehabilitáció


V. Gondozás


VI. Irodalomjegyzék

1.    Ripp RL, Winters WL. Clinical competence in adult echocardiography. ACP/ACC/AHA
     Statement. Circulation 1990;81:2032-35.
2.    Cheitlin MD et al. ACC/AHA guidelines for the clinical application of
     echocardiography. JACC 1997;29:862-79.
3.    Lengyel M, Forster T, Kádár K. Echocardiographia. A Kardiológiai Szakmai Kollégium
     irányelvei. 2005/I.
4.    Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP et al. ACC/AHA/ASE guideline update
     for the clinical application of echocardiography: summary article. J. Am. Coll. Cardiol.
     2003;42:954-70.
5.    Armstrong VF, Pelikka PA, Ryan T et al. Stress echocardiography: recommendations
     for performance and interpretation of stress echocardiography. J. Am. Soc.
     Echocardiogr. 1998;11:97-104.

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.


                                               10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:5/26/2012
language:
pages:10