Contract preluare deseuri by j78J7z

VIEWS: 503 PAGES: 5

									                  CONTRACT
                     de
                 Prestari Servicii
                  Nr ……….     1. PARTILE CONTRACTANTE
      S.C. C&C COMERCIAL SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Reghin, str
APALINEI, nr 39/C4, CUI: R-17841296, Nr Reg Com J26/1383/2005, avand contul bancar
RO55BTRL06001201263243XX, deschis la Banca Transilvania Reghin, reprezentata in mod
legal prin ZAMBOR-MARIAN Cristian in calitate de administrator, numita in continuare
PRESTATOR
Si
      S.C. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
numita in continuare BENEFICIAR

     Si impreuna numite PARTILE, au hotarat :

     Intrucat BENEFICIARUL prin activitatea specifica genereaza o gama de :

  = _______________________________________________________
  = _______________________________________________________
  = _______________________________________________________
  = _______________________________________________________
  = _______________________________________________________

       iar
       PRESTATORUL este interesat in dezvoltarea activitatii de colectare, conform
legislatiei in vigoare, au hotarat :
     2. OBIECTUL CONTRACTULUI


                                          1
       2.1.  Prezentul contract are ca obiect livrarea de catre BENEFICIAR la
PRESTATOR a deseurilor rezultate in urma activitatilor specifice de productie, in vederea
reciclarii sau coincinerarii acestora
       2.3.  PRESTATORUL se obliga sa preia deseurile livrate de BENEFICIAR si sa
execute obigatiile asumate prin prezentul contract referitoare la transportul si coincinerarea
acestora in conformitate cu reglementarile in vigoare


      3. DURATA CONTRACTULUI
      3.1.  Prezentul contract de prestari servicii se incheie pe o durata de ___ luni
      3.2.  Contractul intra in vigoare la semnarea acestuia
      3.3.  Prelungirea contractului peste termenul definit de PARTI este admisa numai
in conditiile in care una din partile contractante isi exprima in scris aceasta intentie cu minim 5
zile inainte de expirarea prezentului contract, iar cealalta parte accepta in scris propunerea
facuta


      4. BENEFICIARUL plateste PRESTATORULUI pretul de :
      4.1. = ______________________________________________________
      4.2. = ______________________________________________________
      4.3. = ______________________________________________________
      4.4. = ______________________________________________________
      4.5. = ______________________________________________________

      4.6. PRESTATORUL va factura BENEFICIARULUI in termen de maxim 10 zile
de la data livrarii deseurilor contravaloarea prestarii serviciilor de coincinerare la pretul stabilit
de comun acord conform articolelor 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., pret calculat la cursul practicat de
B.N.R. din data facturarii
      4.7. Termenul de plata este de 15 zile de la data primirii facturii, iar plata se face cu
fila CEC in contul PRESTATORULUI indicat in partea introductiva a prezentului contract

      4.8. Obligatiile BENEFICIARULUI :
          -sa completeze pe propria raspundere si sa furnizeze catre PRESTATOR
Fisa de Omologare Deseu, care este parte constitutiva a prezentului contract
          -sa achite conform art 4.7. la timp factura emisa de PRESTATOR
          - sa respecte conditiile de acceptare a deseului
          - sa respecte cerintele legale privind autorizarea efectuarii oricarei operatiuni
prevazute in sarcinile stabilite prin contract

      4.9. Obligatiile PRESTATORULUI :
          -sa receptioneze cantitatea de produse anuntata de BENEFICIAR
          -sa efectueze prestatia de reciclare sau coincinerare a deseurilor livrate
          -sa indeplineasca conditiile si cerintele legii pentru avize, autorizatii
necesare indeplinirii obligatiilor contractuale
                                               2
      5. CONDITII SI TERMENE DE LIVRARE
      5.1. BENEFICIARUL va informa PRESTATORUL cu 5 zile inainte de efectuarea
livrarii
      5.2. Proprietatea si riscurile asupra produselor raman in sarcina
BENEFICIARULUI pana in momentul receptiei produselor/predarii             acestora catre
PRESTATOR
          Receptia cantitativa a produselor se face la sediul PRESTATORULUI
      5.3. De la momentul predarii produselor, proprietatea si raspunderea privind
manipularea si gestionarea acestora trec in sarcina PRESTATORULUI
      5.4. In caz de depistarea a altor produse decat cele indicate in contract, aceste
produse vor fi expediate catre BENEFICIAR, urmand ca acesta din urma sa suporte pe
cheltuiala sa exclusiva costuri de transport retur si manopera, daca nu se va gasi o solutie
agreata de comun acord
      5.5. Livrarea se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind transportul si
comercializarea produselor de acest tip.
      5.6. PRESTATORUL confirma prin document scris la cererea BENEFICIARULUI
receptia fiecarei cantitati de produse preluate de la BENEFICIAR
      5.7. Partile contractante sunt de acord sa pastreze confidentialitatea tuturor
conditiilor referitoare la acest contract si sa nu le dezvaluie unei terte parti fara acordul scris al
celeilalte parti


      6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
      6.1. Partile contractante raspund de executarea obligatiilor asumate, in caz contrar
fiind obligate la plata de penalitati de 0,1%/zi intarziere raportate la valoarea obligatiei
neexecutate
      6.2. Partile se angajeaza sa respecte reglementarile legale romane in vigoare, in ceea
ce priveste tratarea acestor produse si protectia mediului


      7. FORTA MAJORA
      7.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii,
in conditiile notificarii scrise facute de catre acesta celeilalte parti in termen de 5 zile de la
aparitia cazului de forta majora si probata in urmatoarele 10 zile cu certificate de confirmare a
fortei majore, eliberat de catre Camera de Comert si Industrie Teritoriala
      7.2. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica incetarea
fortei majore catre cealalta parte in termen de 5 zile de la aceasta.      8. NOTIFICARI
      8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adesata de una dintre
acestea celeilate este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea
introductiva a prezentului contract.
                                               3
      8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data
mentionata de Oficiul Postal primitor pe acesta confirmare
      8.3. Daca notificarea se transmite prin fax, ea se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata
      8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu
sunt confirmate prin intermediul uneia din modaliatile prevazute la aliniatele precedente
      8.5. Numerele de telefon, adresle de corespondenta, precum si persoanele de
legatura ce vor fi utilizate sunt :

      Pentru BENEFICIAR :
      _____________________________________________________
      _____________________________________________________
      _____________________________________________________
      _____________________________________________________
      _____________________________________________________

      Pentru PRESTATOR :
      S.C. C&C COMERCIAL S.R.L.
      Adresa : str APLINEI, nr 39/C4, 545300 Reghin, Jud MURES
      Tel : 0745-504224 ;
      Persoana de contact : D-l ZAMBOR-MARIAN Cristian


      9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
       9.1. Prezentul contract este guvernat de si va fi interpretat in concordanta cu
legislatia romana in vigoare
       9.2. Eventualele litigii ce pot aparea in derularea prezentului contract se vor rezolva
pe cale amiabila
             In cazul imposibilitatii de a ajunge la o solutie amiabila in termen
  de 30 de zile de la data aparitiei litigiului partile sunt de acord ca orice diferenta de
  opinie, orice disputa, controverse sau reclamatie aparuta in cadrul sau in legatura cu
  contractul vor fi inaintate spre solutionare catre instanta de judecata competenta de la
  sediul PRESTATORULUI
   10. CESIONAREA DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR
CONTRACTUALE / MODIFICAREA CONTRACTULUI
      10.1. Cesionarea de catre una din parti a drepturilor si obligatiilo ce izvoresc din
prezentul contract, se face numai cu acordul prealabil formulat in scris al celeilalte parti
      10.2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin acordul partilor,
consemnate in scris printr-un act aditional semnat si stampilat de ambele parti
                                               4
      11. INCETAREA CONTRACTULUI
      11.1. Prezentul contact se considera desfiintat de plin drept, fara a fi necesar
interventia unei instante judecatoresti in cazul in care una dintre parti :
      -nu isi executa sau executa in mod defectuos una din obligatiile asumate prin
prezentul contract maimult de 15 zile de la data punerii in intarziere prin notificare a acestui
aspect de catre cealalta parte contractanta
      -este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment)
      -cesioneaza drepturile sau obligatiile sale prevazute in prezentul contract fara
acordul inscris al celeilalte parti

      Rezilierea contractului nu va putea impiedica o parte sa solicite repararea
prejudiciilor suferite ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre alta parte


      11.2. Incetarea contractului contractului poate avea loc si prin acordul partilor;
      Rezilierea poate avea loc si unilateral, cu un preaviz de 15 zile.
      Prezentul contract a fost incheiat azi ...................................... in doua exemplare
originale, cate un exemplar pentru fiecare parte.
PRESTATOR                                       BENEFICIAR
                                                  5

								
To top