Present perfect tense affirmative by WmG6GKX

VIEWS: 131 PAGES: 7

									                     T.C.
                 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
           KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU
             ET ve ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
                  DERS İÇERİKLERİ

Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                               Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305101 Genel Matematik             1. Dönem
                                 2     0     2    Z    2
     Kümeler ve Fonksiyonlar: Temel kavramlar, sayılar, tümevarm prensibi, bağıntılar ve fonksiyonları,
     fonksiyonların grafikleri basit grafik çizme metodları. Temel fonksiyonlar Trigonometrik, üssel,
Dersin
     logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar. Diziler: Dizilerin yakınsaklık ve ıraksaklık, sınırlılık
İçeriği
     kavramları ve örnekler, Limit ve süreklilik: Tanım ve örnekler, sürekli fonksiyonların özellikleri,
     süreksiz fonksiyonlar.
 Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                              Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305102 Genel Kimya               1. Dönem
                                2     0     2    Z     2
     Madde, elementler, bileşikler, karışımlar. Ölçme ve mol kavramı, Kimyasal formüllerin
     bulunması, Çözeltiler, Atomun yapısı ve atom teorileri, Kimyasal reaksiyonlar; Reaksiyon
Dersin
     stokiyometrisinden yararlanma, Reaksiyon stokiyometrisi-kimyasal hesaplamalar, Gazlar ve gazların
İçeriği
     özellikleri, Gaz stokyometrisinden yararlanma Gaz kanunları, Sıvı maddeler, sıvı yapısı, Katı
     maddeler, Katı yapılar
 Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                              Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305103 Biyoloji                 1. Dönem
                               3      1    3,5   M   3
Dersin  Hücre teorisi ve hücrenin Morfolojisi, Biyomoleküller, Enzimler, Vitaminler ve Koenzimler
İçeriği  Makromolekül Biyosentezi, Hücre Bölünmesi, Evrim Teorisi, Bitkisel ve Hayvansal Dokular.
 Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                             Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305104 Genel Mikrobiyoloji           1. Dönem
                              3     1     3,5   M    5
     Mikrobiyoloji tanımı ve kapsamı. Tarihçe. Hücre kimyası. Prokaryotik protisler (Bakteriler).
     Ökaryotik (Mantarlar, Algler, Protozoolar) protisler.Virüsler. Mikroorganizmaların
Dersin
     beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması. Mikrobiyal metabolizma. Mikrobiyal genetik.
İçeriği
     Mikroorganizmaların kontrolü     Mikroorganizma - insan ilişkisi ve infeksiyonlar. Çevre
     mikrobiyolojisi.
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305105 Laboratuvar Tekniği           1. Dönem
                                   2     1     2,5   M     4
     Laboratuarda çalışma kurallarının öğrenilmesi, Ölçmek için büret, pipet, ve başkaca volumetrik ölçü
     aparatlarını ehliyetle kullanmak, Laboratuarda genel ve özel amaçlı cam eşya yıkama iş sırasını
     öğretir ve uygular, Temel laboratuar aletlerinin tanıtılması, Asit/Baz çözeltilerinin hazırlanması,
     Primer standart ve indikatör çözeltilerin hazırlanması ve çözeltilerin ayarlanması, Temel analizlerin
Dersin
     tanıtımı ve gerçekleştirilmesi kurumadde tayini, Volumetrik analiz yöntem ve ilkelerinin
İçeriği
     uygulanması, Volumetrik analiz yöntem ve ilkelerinin uygulanması, Temel analizlerin tanıtımı ve
     gerçekleştirilmesi Asitlik tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi Kül tayini, Temel
     analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi Tuz tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi
      Yağ tayini, Diğer rutin analizler
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305106 Parazitoloji               1. Dönem
                                   3      1    3,5   M    4
     Parazitlerin sınıflandırılması ve tanımları parazitismus çeşitleri, konakçı - parazit ilişkileri,
     parazitlerin gelişmesi, paraziter hastalıklarda semptom, teşhis, prognoz, sağıtım, koruma, zoonoz
Dersin
     parazitler. Özel Parazitoloji: Helmintoloji (cestod, trematod, nematod), Protozooloji ve Entomoloji,
İçeriği
     sistiserkoz, sistiserklerin canlılık kontrolü, Cysticercus tenucollis, distamatose, Fasciola hepatica,
     echinococcose, trişinellose, anomoli, hipertrofi, dejenerasyon, anemi ve kaşeksi, eber deneyi vb.
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305107 Et Kimyası                1. Dönem
                                  3    1   3,5  Z   2
     Su aktivitesi. Karbonhidratlar. Lipidler. Proteinler. Vitaminler. Mineraller. Beslenme. Beslenme
Dersin
     bozuklukları. Gıdaların besin değerleri. Gıda Katkı Maddeleri. Gıda Katkı Maddeleri. Gıda Katkı
İçeriği  Maddeleri. Fonksiyonel Gıdalar
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305108 Yabancı Dil-I              I. Dönem
                                  2    0    2   Z   2
     Am / is/ are-my/your/his/her-Everyday objects-Numbers-Hello and goodbye am/ is/ are: questions
     and negatives-Possessive’s-Family-Opposites Present Simple1. He /she /it- Questions and
     negatives-Jobs- What time is it? Present Simple 2: I/you / we / they- Leisure activities-Social
     expressions. There is /are- Prepositions- some / any – this /that- Furniture-Directions 1. Can / can’t
Dersin
     /could / couldn’t – was – were – Words that sound same. Past Simple 1. regular Verbs – Irrregular
İçeriği  verbs- silent letters—special occasions Count and uncount nouns- I like / I’d like – much – many –
     food – Polite requestsComparatives and Superlatives- have got- Town and country Present
     Continuous- whose? – clothes . Going to future- Infinitive of purpose. Present Perfect + ever, never,
     yet, just- At the Airport
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati:
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305109 Türk Dili-I               I. Dönem
                                  2      0      2    Z    2
     Dil Nedir?, Dünya üzerindeki diller, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Dil bilgisi, sözcük, cümle, Kelime
Dersin  Türleri, Anlatım düzeni ve biçimleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Kompozisyon. Yazılı
İçeriği  ve sözlü kompozisyon, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri, Hazırlıklı Konuşmalar,
     Hazırlıksız konuşmalar, Diksiyon, Ses, vurgu ve ton, Okunan bir kitabın sunumu.
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati:
Kodu
     Atatürk İlkeleri ve İnkılap             Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305110                     I. Dönem
     Tarihi-I                        2     0     2   Z    2
     İnkılâp ve İnkılâpla Alakalı kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler Osmanlı Devletinin
     Yıkılışı, XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devletinin Son
     Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı
     Devletinin Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi ve Askeri, Birinci Dünya Savaşı ve
Dersin  Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın
İçeriği  Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cepheleri, Osmanlı
     Devleti’ni Paylaşma Projeleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Anlaşmalar Milli
     Mücadele Dönemi, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler Milli Mücadeleye Hazırlık,
     İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal’in İstanbul’da ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetleri
Dersin
           Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                  Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305202 İletişim Bilgisi              2. Dönem
                                   2    0    2   S   2
Dersin
     İletişim kavramı, Kitle iletişim kavramı, İletişim süreci, Kitle İletişim araçları, Sosyal etkileşim
İçeriği
 Dersin
           Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                               Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305203 Et Mikrobiyolojisi             2. Dönem
                                3     1     3,5    M    4
     Mikroorganizmaların besin ihtiyaçları ve gelişme şartları. Gıdaları bulaştıran kaynaklar. Gıda
     bozulmasını etkileyen faktörler. Gıdalarda bozulmalar ve meydana gelen kimyasal değişmeler.
     Gıda muhafaza metodları. Bitkisel gıdalar. Hayvansal gıdalar. Konserve gıdalar. Meyve suları ve
Dersin  konsantreleri. Alkolsüz içecekler. Katı-sıvı yağlar ve yağlı gıdalar. Baharatlar ve tuz. İçme
İçeriği  suları. Gıda fermantasyonu. Mikrobiyal ürünler. Gıda zehirlenmesine neden olan organizmalar
     hakkında bilgi verilmesi. Gıda zehirlenmeleri dışında kalan belli başlı mikrobiyolojik
     tehlikeler.Gıdalara bulaşan ve enfeksiyona neden olan bakterilerin tanıtılması. Gıdalarda bulunan
     S.typhi ve L.monocytogens'in önemi
Dersin
           Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305204 Kasaplık Hayvan Bilgisi          2. Dönem
                                 2      0     2   M    2
Dersin  Sığır besiciliği, yöntemleri, teknikleri, besi performansını etkileyen faktörler, hayvan beslemede
İçeriği  kullanılan yemler, bakım ve yönetim, kesim ve karkas, diğer kırmızı et kaynakları.
 Dersin
           Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
     Et Hayvanlarının Bakım               Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305205                      2. Dönem
     Besleme ve Yetiştirilmesi               3     1     3,5   M    5
Dersin  Besleme, Yemin tanımı ve sınıflandırılması, Besin maddeleri, et sığırlarının beslenmesi, kasaplık
İçeriği  koyunların beslenmesi, etlik piliçlerin beslenmesi.
 Dersin
           Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                              Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305207 Kasaplık Hayvan Anatomisi         2. Dönem
                                2     0     2   M     2
Dersin  Hareket sistemi (kemik, kas, eklem v.b), sindirim sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem,
İçeriği  dolaşım sistemi, sinir sistemi, duyu bilimi.
 Dersin
           Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                                  Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305208 Yabancı Dil-II               2. Dönem
                                   2      0      2     Z    2
     Adverbs of location / noun clauses. Prefer / would rather. Adverbs of manner. Adverbial Clauses of
     Manner. Comparative / Superlative forms. Will / Going to. Possible / probable / modal verbs (may,
Dersin
     might, can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past,
İçeriği
     future, modals). Present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms). Just, already, yet,
     still, since, for, ever, never. Adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to). The same
     as / different from Adverbial clauses of reason (because, since, as, due to, owing to, because of, on
     the ground of ... ) Adverbial clauses of result (so, therefore, that’s why, so ... that, such ... that)
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                               Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305209 Türk Dili-II               2. Dönem
                                 2     0     2    Z     2
     Türk dilinin sözcük yapısını kavrayabilme. Günlük hayattaki yazılı anlatım türlerini tanıyabilme.
     Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal
Dersin
     iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
İçeriği
     Türkçe'nin yapısal özelliklerini, kök ve eklerini kavrar Türkçe'de isim ve fiil çekimleri bilir.
     Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama yapar. Anlatım biçimleri kavrar ve iletişimde
     kullanır. Yazılı ve sözlü anlatım türleri bilir. Noktalama ve yazım kuralları kavrar. Anlatım
     bozuklukları kavrar ve Türkçe’yi doğru kullanır.
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
      Atatürk İlkeleri ve İnkılap              Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305210                      2. Dönem
      Tarihi-II                        2     0    2     Z    2
      Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve
      Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve
Dersin   yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye
İçeriği  Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk’ün Türk
      Dış Politikası (1923–1938), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305211 I. Endüstriye Dayalı Öğretim       2. Dönem
                                  0    0    2   S   8
Dersin
      Uygulama ve Değerlendirme
İçeriği
 Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
      Gıda Ambalajlama ve                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305212                      2. Dönem
      Muhafaza İlkeleri                    3     0    3    S     3
      Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak bozulmalara karşı korunabilmesi için
Dersin
      uygulanan ambalajlama ve muhafaza teknikleri, kullanılan ambalaj materyallerinin özellikleri, yeni
İçeriği
      ambalajlama metotları, et ve et ürünlerini ambalajlama yöntemleri.
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305301 Kesim ve Yüzüm Tekniği          3. Dönem
                                 3     1    3,5   M    4
      Kesimhaneler ve kuruluş nedenleri, Kasaplık hayvanların kesim şekilleri ve kesim metotları,
Dersin   Dünyada ve Türkiye de kesim işletmelerinin yapısı, Yüzüm metotları, Yüzüm esnasında dikkat
İçeriği  edilecek faktörler, Tekniğine uygun kesim ve yüzüm işlemleri, Kesimhanelerin görevleri, Büyük baş
      ve küçükbaş kesimhanelerinin dizaynı, Tulum şeklinde derinin yüzülmesi
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305302 Karkas Muayene              3. Dönem
                                   3      1     3,5   M    4
      Et muayenesinin önemi ve amacı, antemortem ve postmortem muayene. Kasaplık hayvanların
Dersin
      önemli bakteriyel viral ve paraziter hastalıkları, ve bunların tespit edilmesi etlerin damgalanması ve
İçeriği
      kasaplık hayvanlardaki patolojik ve fizyolojik değişiklikler.
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                 Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305303 Et Endüstrisi              3. Dönem
                                  2      0   2    S    4
     Et endüstrisinin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, Et endüstrisinin gelişmesi için alınması gereken
Dersin
     tedbirler, Et endüstrisinin ilişkili olduğu sektörler, Ülkemize kaçak et girişinin nedenleri ve
İçeriği
     önlenmesi için alınması gereken tedbirler, Et endüstrisinde yeni eğilimler
Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
Kodu
                                Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305304 Kesim ve Et İşleme Makineleri      3. Dönem
                                 2    0    2   M   2
Dersin
     Kesim teknikleri ve et işleme makinelerinin özellikleri
İçeriği
 Dersin
           Dersin Adı        Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
                              Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
6305305 Et İşletmelerinin Planlanması      3. Dönem
                               2     0     2   M    2
Dersin  Mezbahalar, mezbaha çeşitleri, mezbahaların planlanması, hayvan pazarları, mezbaha yardımcı
İçeriği  tesisleri, soğuk hava tesisleri.
 Dersin        Dersin Adı     Dönem/Yarıyıl       Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305306 Soğuk Tekniği ve Depolama        3. Dönem Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                              2     0     2    M    2
Dersin  Soğuk Tekniğinde Temel birimler ve esaslar, Soğutmada kullanılan soğutkanlar, Soğuk tekniği
İçeriği  üretiminde yalıtım, Soğuk tekniği sisteminde kullanılan ekipmanlar, Hayvansal ürünlerin
     depolanması,
 Dersin       Dersin Adı      Dönem/Yarıyıl        Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305307 Su Ürünleri İşleme Tekniği        3. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  2     0    2    M    2
Dersin  Balıkların besin değeri, Balık ve sığır etinin karşılaştırılması, Balıklarda tazelik değerinin
İçeriği  saptanması, Balıkların morfolojisi ve biyolojisi, Balıklarda görülen bozulma şekilleri, Balıkların
     soğukta ve dondurarak muhafaza yöntemleri, Dondurulmuş balıkların çözülmesi, Balık tütsüleme ve
     tuzlama teknolojisi, Kurutulmuş balık teknolojisi, Balık konserveciliği.
 Dersin       Dersin Adı       Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305308 Temel Bilgi Teknolojisi         3. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
    Kullanımı                         1      2     2    S     3
Dersin 1. Bilgi teknolojileri 2. Bilgi sistemleri 3.Bilgisayarın Tarihçesi 4. Veri tabanları ve veri iletişimi
İçeriği Donanım bilgisi
 Dersin       Dersin Adı       Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305309 Fermente Et Ürünleri          3. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
    Teknolojisi                        3      1    3,5   M     3
Dersin Fermentasyon tanımı, fermente et ürünlerinin üretiminde kullanılan kültürler, fermente ürünlerin
İçeriği özellikleri, fermente sucuk üretimi.
 Dersin       Dersin Adı       Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305310 Et Ürünleri Katkı Maddeleri       3. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                 2      0     2    S     4
Dersin Katkı maddelerinin tanımı, ingrediyenler, gıda katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilecek
İçeriği hususlar, katkı maddelerinin çeşitleri ve baharatlar hakkında bilgi verir.
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305402 Kesimhane Ürünleri            4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
    Teknolojisi                         3     1     3,5    M     4
Dersin Et ve ürünleri artıkları teknolojisi, Kan unu üretimi, Et- kemik unu üretimi, tırnak ve boynuz unu
İçeriği üretimi, konsatre safra üretimi, deri işleme teknolojisi, bağırsak işleme teknolojisi, balık unu üretimi,
    tavuk mezbaha artıklarının değerlendirilmesi
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305403 Kanatlı Hayvan Kesim Tekniği       4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  2     1     2,5    M     3
Dersin Kanatlı etlerin kimyasal kompozisyonları, Kanatlıların yakalanması, Tartımı, kesim ve yolum
İçeriği tekniği, kan akıtma işlemi, tüylerin yolunması, ütme, yıkama, iç organların boşaltılması, soğutma ve
    paketleme, ördeklerin işlenmesi, kazların işlenmesi, kanatlı etlerinin soğutulması, kanatlı etlerinin
    konserveye işlenmesi
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305404 Et Kalite Kontrol ve Mevzuatı      4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  2     1     2,5    M     3
Dersin Kalite, kalite kontrol, örnek alma, et ve ürünlerinde yapılan duyusal, fiziksel-kimyasal ve
İçeriği mikrobiyolojik analizleri., Kıyma, sucuk, salam ve sosislerde uygulamalı kalite kontrol yöntemlerini
    öğrenir.
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305405 Et Parçalama ve Sınıflandırma      4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
    Teknolojisi                         3     1     3,5    M     4
Dersin Kalite, kalite kontrol, örnek alma, et ve ürünlerinde yapılan duyusal, fiziksel-kimyasal ve
İçeriği mikrobiyolojik analizleri., Kıyma, sucuk, salam ve sosislerde uygulamalı kalite kontrol yöntemlerini
    öğrenir.
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305407 Temel Bilgisayar Teknolojisi       4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  2     2     3     S     4
Dersin Bilgisayar sistemlerinin anlamı, Yazılım bilgisi, Windows yazılımının açıklanması, Windows
İçeriği programları bilgisi.
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305408 II. Endüstriye Dayalı Öğretim      4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  0     0     0     S     5
Dersin İşletmelerde Uygulamalı Eğitimin Alınması
İçeriği
 Dersin      Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl          Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305409 Beslenme İlkeleri            4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  3     0     3    M     2
    Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin yapısı, özellikleri sınıflandırılmaları, fonksiyonları,
Dersin kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin besin öğesi içerikleri, işleme
İçeriği ve pişirme yöntemleri, geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda
    uygulanması.
 Dersin     Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305410 Emülsiyon Tipi Et Ürünleri       4. Dönem     Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  2    1    2,5   M    3
Dersin  Emülsiyonun oluşumu ve özellikleri, salam ve sosis gibi emülsiyon tipi et ürünlerinin üretimi ve
İçeriği  kalite kriterleri, bu ürünlerin ambalajlama yöntemleri.
 Dersin     Dersin Adı         Dönem/Yarıyıl         Dersin Haftalık Saati
 Kodu
6305411 Gıda Güvenliği             4. Dönem    Teorik Uygulama Kredi Z/M/S AKTS
                                  2      0     2   M     2
Dersin  Gıda güvenliği, temizlik, hijyen ve sanitasyon kavramları, gıdaların mikrobiyolojisi, besin hijyeni,
İçeriği  personel hijyeni, çalışma ortamının hijyeni, gıda güvenliği yönetim sistemleri

								
To top