Lec07 vb net ? ?? ? ???????????? ?? by HC120525084239

VIEWS: 0 PAGES: 56

									                 ั
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ข้นสู ง4123305
         [ ฟังก์ ชัน และโปรแกรมย่ อย ]

  โดย อ. นัฐพงศ์ ส่ งเนียม
  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  http://www.mobi2you.com
  xnattapong@mobi2you.com
  xnattapong@hotmail.com
  xnattapong2002@yahoo.com                   อัพเดตล่าสุ ด 11/08/2551
เนื้อหา
    ั
• ฟังก์ชน และ โปรแกรมย่อย
  – โปรแกรมย่อย
   • SUB
   • Function
      ั
  – ฟังก์ชนและโปรแกรมย่อยที่ User สร้างขึ้นมาใช้งาน (User
   Defined )
       ั
  – ฟังก์ชนที่ VB เตรี ยมไว้ให้ใช้งาน (VB build in )
  – ต.ย. การใช้งาน SUB และ FUNCTION
โปรแกรมย่ อย
• โปรแกรมย่ อย (Procedure) คือการแยกโปรแกรมออกเป็ น
 ส่ วนย่อยๆ ข้อดีของโปรแกรมย่อย
     * ช่วยให้ทาความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย เพราะมีการแบ่งเป็ น
 ส่ วนย่อยๆ
     * ช่วยให้นาโปรแกรมที่สร้างไปใช้งานในโปรแกรมอื่นได้ ถ้า
                ั
 ในโปรแกรมนั้นต้องการฟังก์ชนในการทางานที่เหมือนกัน
     * ลดความซ้ าซ้อนในการเขียนโปรแกรมในส่ วนที่ทางานอย่าง
                 ้
 เดียวกัน ถ้านาโปรแกรมส่ วนที่ตองใช้ซ้ าๆ มาทาเป็ นโปรแกรมย่อย จะ
 ทาให้โปรแกรมมีขนาดเล็ก เข้าใจง่าย
        ข้อดีของแบ่งงานออกเป็ นส่ วน ๆ
• ช่วยให้เราเขียน อ่าน และตรวจสอบโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากในแต่ละ Sub
                      ั
 Program จะมีการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ชดเจน
• ในส่ วนของโปรแกรมหลักก็สามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ง่าย เพราะ
 โปรแกรมหลักจะขนาดสั้นลง โดยจะมีเฉพาะส่ วนงานหลัก ๆ เท่านั้น ส่ วน
              ่
 รายละเอียดต่าง ๆ จะไปอยูใน Sub Program
• ลดความซ้ าซ้อนของโปรแกรมที่มีการทางานอย่างเดียวกัน โดยแยกส่ วนที่มีการ
             ้
 ทางานเหมือน ๆ กันไว้ดวยกัน
• สามารถนาเอา Sub Program ไปใช้ใน Program อื่น ๆ ได้อีก หากโปรแกรมนั้น
 ต้องการทางานในลักษณะเดียวกัน
ประเภทของโปรแกรมย่ อย
       ่
โปรแกรมย่ อยทีใช้ งานอยู่ใน VB.NET มีอยู่ 2 ประเภทคือ

• โปรแกรมย่ อย Sub เป็ นโปรแกรมย่อยที่จะทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
 โดย จะไม่มีการส่ งค่ากลับมายังส่ วนที่เรี ยกใช้งาน
• โปรแกรมย่ อย Function เป็ นโปรแกรมย่อยที่จะคืนผลลัพธ์ที่ได้
 จากการทางานกลับมา
ใน VB.NET มี Sub Program ให้เลือกใช้ 2 แบบ ดังนี้
1. แบบ Sub เป็ น Sub Program ที่ไม่มีการส่ งคืน (return) ผลลัพธ์กลับไปยังคาสั่งที่
         ั
    เรี ยกใช้มน
รู ปแบบ
[Private / Public / Protected] Sub <ชื่อ Sub Program> ([พารามิเตอร์ ])
    <ชุดคาสั่ง>
    [Exit Sub]
End Sub
                 ่             ่
** โดย parameter คือตัวแปรทีใช้ รับค่ าจากโปรแกรมหลักเพือนามาใช้ งานใน Sub
    Program
               ั
** ค่ าที่โปรแกรมหลักส่ งให้ กบ Sub Program เรียกว่ า Argument
** ส่ วน parameter คือ ชื่อของตัวแปรใน Sub Program ทีเ่ อาไว้ รอรับค่ า Argument
การทางานระหว่ างโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่ อย


 โปรแกรมหลัก
 Main Program           มีการเรี ยกใช้งานโปรแกรมย่อยหลาย ๆครั้ง

                        A
      Sub A

      Sub B ข้อดี คือ เขียนแค่ครั้งเดียว แต่สามารถมีการเรี ยกใช้งานโปรแกรมย่อยกี่ครั้ง ก็ได้
**ตัวอย่าง Sub แบบไม่มีการส่ งผ่าน parameter
**ตัวอย่าง Sub แบบมีการส่ งผ่าน parameter
**ตัวอย่าง Sub แบบมีการส่ งผ่าน parameter
:: รู้จักกับ Module
   ในการสร้างโปรกรมย่อยใน VB.NET ควรจะต้องวาง
  โปรแกรมย่อยในไฟล์ Module เพื่อให้การเขียนโปรแกรมเป็ นไป
  อย่างมีระเบียบ ซึ่งจะสะดวกและง่ายต่อการอ่านโค้ดในภายหลัง

 1. คลิกเมาส์ ปุ่ มขวาที่โปรเจ็กต์ (ในหน้าต่าง Solution Explorer ) เลือก
   เมนู Add > Add Module
           ้
 2. ใส่ ชื่อไฟล์ที่ตองการ ที่มีนามสกุลเป็ น .vb
   ่
การเพิม Module

1
         2
           ั
         รู้จกกับ Module
• Module ประกอบด้วยคาสั่ง
       Module...

       End Module
:: โปรแกรมย่ อย Sub
เป็ นโปรแกรมย่ อยที่ไม่ มีการส่ งค่ ากลับมา

มีรูปแบบดังนี้

                              ี่
 [Private | Public] Sub <ชื่อของโปแกรมย่ อย> (พารามิเตอร์ ทส่งมา)

      ' ชุ ดคาสั่ ง
      [Exit Sub]

 End Sub
:: โปรแกรมย่ อย Sub
เป็ นโปรแกรมย่ อยที่ไม่ มีการส่ งค่ ากลับมา

รายละเอียดมีดังนี้


    * Private หรือ Public เป็ นการประกาศขอบเขตว่ าต้ องการให้ โปรแกรมย่ อยนี้
         มีขอบเขตอยู่ในเฉพาะในโมดูลนี้ หรือทุกโมดูลในโปรเจ็กต์
    * Exit Sub จะทาให้ ออกจากโปรแกรมย่ อยทันที
                ่
    * End Sub เป็ นคาสั่ งทีบอกว่ าจบกาารทางานของโปรแกรมย่ อยนี้
:: ต.ย. โปรแกรมย่ อย Sub
           ่        ้
จงสร้ างโปรแกรมย่อยเพือใช้ ในการคานวณพืนที่ วงกลม

                 ั
สามารถเขียนเป็ นโปรแกรมย่อย ได้ ดงนี้

 Public Sub CircleArea(r as Single)

      dim cArea as Double
      cArea = 3.14*r*r
      Label1.Text = cArea

 End Sub
:: การเรียกใช้ งาน โปรแกรมย่ อย Sub ที่สร้ างไว้

เราสามารถเรียกชื่อของโปรแกรมย่ อยที่ สร้ างไว้ โดยต้ องกาหนด argument ให้ ถูกต้ องตรง
  กับ เราได้ สร้ างไว้ ทั้งจานวน และชนิดของข้ อมูล

               ่                          ั
จากโปรแกรม ย่ อย CircleArea ทีได้ สร้ างไว้ ก่อนหน้ านี้ เราสามารถเรียกใช้ งานได้ ดงนี้


 Private Sub BtnOK_Click()

       CircleArea(3)

 End Sub
                     ผลลัพธ์
                     28.26
:: ต.ย. โปรแกรมย่ อย Sub
           ่
จงสร้ างโปรแกรมย่อยเพือใช้ ในการคานวณ
  1+2+3+4+5+ … n (N คือเลขจานวนเต็มใด ทีไม่ เกิน 100000)
                     ่

สามารถเขียนเป็ นโปรแกรมย่ อย ได้ ดังนี้
  Public Sub SumNumeric(ByVal N As Int32)
     Dim sum As Long
     Dim i As Int32
   For i = 1 To N
     sum += i
   Next i
   MsgBox(sum)
  End Sub
:: การเรียกใช้ งาน โปรแกรมย่ อย Sub ที่สร้ างไว้

เราสามารถเรียกชื่อของโปรแกรมย่ อยที่ สร้ างไว้ โดยต้ องกาหนด argument ให้ ถูกต้ องตรง
  กับ เราได้ สร้ างไว้ ทั้งจานวน และชนิดของข้ อมูล

               ่                          ั
จากโปรแกรม ย่ อย Sumnumeric ทีได้ สร้ างไว้ ก่อนหน้ านี้ เราสามารถเรียกใช้ งานได้ ดงนี้


 Private Sub BtnOK_Click()

      Sumnumeric(5)

 End Sub
                    ผลลัพธ์
                     15
    การส่ งผ่านพารามิเตอร์ (parameter passing)
ชนิดของพารามิเตอร์
ใน VB.NET มีการส่ งผ่านค่าพารามิเตอร์ 2 แบบ คือ
Pass by value และ Pass by reference
การส่ งผ่ านพารามิเตอร์ แบบ Pass by Value
  เป็ นการส่ งผ่านค่าพารามิเตอร์ โดยที่การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรพารามิเตอร์ ใน
 Sub Program นั้นจะไม่มีผลต่อค่าของตัวแปรในโปรแกรมหลักที่ส่งมาเป็ น argument
ทาได้โดยใส่ คียเ์ วิร์ด ByVal ไว้หน้าชื่อพารามิเตอร์ ณ บรรทัดการประกาศ Sub
Program
Main Program           X       Y       Z

Dim X, Y, Z as Integer      4       5        6

ABC (X,Y,Z)
                   copy     copy      copy


                 A       B       C

                 4       5        6


Public Sub ABC (Byval A as Integer, Byval B as Integer, Byval C as Integer)
เรี ยกใช้งานครั้งที่   ค่า Num ในโปรแกรมหลัก     ค่าของ n ใน Sub program
            ก่อนเรี ยกใช้  หลังเรี ยกใช้    ก่อนทา       หลังทา
            Sub program   Sub program     N *=n       N *=n
     1         2         2        2         4
     2         2         2        2         4
     3         2         2        2         4
การส่ งผ่ านพารามิเตอร์ แบบ Pass by Reference
    เป็ นการส่ งผ่านค่าพารามิเตอร์โดยเมื่อมีการ
 เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรพารามิเตอร์ใน Sub Program
 จะทาให้ค่าของตัวแปรในโปรแกรมหลักที่ส่งมาเป็ น
 argument เปลี่ยนค่าตามไปด้วย ทาได้โดยใส่ คียเ์ วิร์ด
 ByRef ไว้ที่หน้าชื่อตัวแปรพารามิเตอร์ ณ บรรทัดของการ
 ประกาศ Sub Program
  Main Program
                   X        Y       Z
  Dim X, Y, Z as Integer
                     Reference
  ABC (X,Y,Z)

                   4        5       6

                     Reference

                   A        B       C

Public Sub ABC (ByRef A as Integer, ByRef B as Integer, ByRef C as Integer)
เรี ยกใช้งานครั้งที่   ค่า Num ในโปรแกรมหลัก    ค่าของ n ใน Sub program
            ก่อนเรี ยกใช้  หลังเรี ยกใช้    ก่อนทา        หลังทา
            Sub program   Sub program     N *=n         N *=n
     1         2        4         2          4
     2         4        16        4          16
     3         16       256        16          256
Private Sub BtnOK_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
 As System.EventArgs) Handles BtnOK.Click
  Dim num1 As Int16 = 10
  Sumnumeric(num1)
  MsgBox(num1)
 End Sub

 Private Sub Sumnumeric(ByRef N As Int16)
  Dim sum As Long
  For i As Int16 = 1 To N
   sum += i
  Next i
  LbResult.Text = sum
  N -= 5

 End Sub
            ขอบเขตของโปรแกรม
ขอบเขตของโปรแกรมคือสิ่ งที่มีผลต่อตัวแปร/ค่าคงที่ซ่ ึ งเราประกาศไว้ในส่ วนต่าง ๆ
 ของโปรแกรม โดยเป็ นตัวกาหนดว่า Code ส่ วนใดบ้างที่สามารถเข้าถึงหรื อมองเห็น
         ั
ตัวแปร/ค่าคงที่น้ น ๆ ได้ ซึ่ ง VB.NET จะแบ่งขอบเขตของโปรแกรมออกเป็ น 4 ระดับ
ด้วยกัน ได้แก่ ขอบเขตระดับโกลบอล (global scope) ขอบเขตระดับโมดูลหรื อระดับ
คลาส (module/class scope) ขอบเขตระดับโพรซิ เยอร์ (Procedure scope) และขอบ
เขตระดับบล็อก (block scope)
ขอบเขตระดับโกลบอล (Global Scope)
                 ั                  ั
เป็ นขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้ท้ งโพรเจ็ค ใน VB.NET นั้น การกาหนดให้ตวแปรมี
ขอบเขตระดับ Global ทาได้โดยประกาศตัวแปรเป็ นแบบ Public ภายในโมดูลหรื อ
คลาสใด ๆ ก็ได้                         Module1
                         Project                                Count
                                PI
            Module 2, 3, …
ขอบเขตระดับโมดูลหรือระดับคลาส (Module/Class Scope)
เป็ นขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้ภายในโมดูลหรื อภายในคลาส
(ภายใน Module ..End Module หรื อ Class.. End Class) เรานิยมประกาศตัวแปร/ค่าคงที่
               ้
ระดับโมดูลหรื อคลาสในกรณี ที่ตองการให้ทุก Procedure ใน Module/Class
มองเห็นตัวแปรนี้ได้

                                       Module1
                              Project                                       Count
                                       PI
              Module 2, 3, …
ขอบเขตระดับโพรซิเยอร์ (Procedure Scope)
เป็ นขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้ภายในโพรซิ เยอร์ เท่านั้น ก็คือตัวแปรที่ประกาศด้วย
คาสั่ง Dim
ขอบเขตระดับบล็อก (Block Scope)
เป็ นขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะภายในบล็อกคาสั่งหนึ่ ง ๆ เท่านั้น เช่น If..Else
                                   ั
For ..Next โดยเมื่อเราประกาศตัวแปรไว้ในระดับบล็อกใด ตัวแปรนั้นจะมีตวตนให้
เข้าถึงได้เฉพาะภายในบล็อกนั้นเท่านั้น
1. จงเขียนโปรแกรมคานวณหาคาตอบทางคณิ ตศาสตร์ ด้านล่างให้สมบูรณ์
  Function Cal_A1 คานวณหาคาตอบ | X | + | Y |
  Function Cal_A2 คานวณหาคาตอบ Sin(X)
  Function Cal_A3 คานวณหาคาตอบ Round of X/Y
  Function Cal_A4 1คานวณหาคาตอบ Cos(Y) + Sin(X^2)
2. จงเขียนโปรแกรมคานวณหาคาตอบทางคณิ ตศาสตร์ ด้านล่างให้สมบูรณ์
 Sub FindMax หาค่าสู งสุ ด
 Sub FindMin หาค่าต่าสุ ด
3. ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของตัวแปร
4.จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลชื่อนิสิต, คะแนนกลางภาค, คะแนนปลายภาค และ
  คะแนน
เก็บ แล้วทาการคานวณหาเกรด โดยเงื่อนไขการคานวณเกรดมีดงนี้  ั
ถ้าคะแนนต่ากว่า 65 ได้เกรด F (Fail)
ถ้าคะแนนตั้งแต่ 65 ขึ้นไป ได้เกรด P (Pass)
หมายเหตุ
1. ให้ใช้ Sub ชื่อ Enter_Data ในการรับข้อมูลชื่อนิสิต และคะแนนของนิสิต
2. ให้ใช้ Function ชื่อ Find_Grade ในการคานวณหาเกรด
3. ให้โปรแกรมสามารถรับข้อมูลชื่อและคะแนนของนิสิตไปเรื่ อย ๆ จนกว่าผูใช้้
  ต้องการจะหยุดโดยป้ อนข้อมูล ‘N’
     ั
วิเคราะห์อลกอริ ทึม
ข้อมูลเข้า : ชื่อนิสิต(Name), คะแนนกลางภาค
       (M_Score), คะแนนปลายภาค
       (F_Score) และคะแนนเก็บ (A_Score)
ประมวลผล : คานวณเกรดจากคะแนนรวม =
       M_Score + F_Score + A_Score
       ถ้าคะแนนรวม < 65 ได้เกรด “F”
       (Fail) ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 65 ขึ้น
       ไป ได้เกรด “P” (Pass)
ข้อมูลออก : แสดงผลการเรี ยน(เกรด)ของนิสิตแต่
       ละคน
           Exercise 7.1
• จงสร้างโปรแกรมย่อย เพื่อคานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
• จงสร้างโปรแกรมย่อย เพื่อหาค่าของ Factorial
• จงสร้างโปรแกรมย่อย เพื่อหาค่า ของ
  – 2 + 4 + 6 + 8 + …100 = ?
  – 1 + 3 + 5 + 9 + … 99 = ?
• จงสร้างโปรแกรมย่อยเพื่อ รับราคาสิ นค้า เข้ามาแล้ว คิดคานวณ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
2. แบบ Function เป็ นการเขียน Sub Program แบบมีการคืนค่ากลับไปยัง
โปรแกรมหลัก (return ค่า)
รู ปแบบ
                          ั
[Private / Public / Protected] Function <ชื่อฟั งก์ชน > ([พารามิเตอร์ ]) As <ชนิดข้อมูล>
  <ชุดคาสั่ง>
  [Exit Function]
           ้
  [Return <ค่าที่ตองการส่ งคืนไปยังโปรแกรมหลัก>]
End Function
  :: โปรแกรมย่ อย Function
             ่
  เป็ นโปรแกรมย่ อยที่เมือทางานเสร็จแล้วจะมีการส่ งค่ ากลับมา ยังส่ วนที่เรียกใช้ งาน

  มีรูปแบบดังนี้
                              ี่
[Private | Public] Function <ชื่อของฟังก์ชัน> (พารามิเตอร์ ทส่งมา) AS ชนิด
ข้ อมูล

     ' ชุ ดคาสั่ ง
     Return Value
     [Exit Function]

End Function
**ตัวอย่าง Function
**ตัวอย่าง Function
ต.ย. ฟังก์ชัน
• จงเขียน Function เพื่อหาค่า Factorial ของตัวเลขใดๆ
  – 5! = 5*4*3*2*1 = 120
              ั   ั
  – สามารถเขียนเป็ นฟั งก์ชน ได้ดงนี้

 Public Function Factorial(ByVal N As Int16) as Long
    Dim Fac1 As Long = 1
    For I as Int16 = N to 1 Step -1
       Fac1*= I
    Next I
    Return Fac1
 End Function
:: การเรียกใช้ งาน Function ที่สร้ างไว้
เราสามารถเรียกชื่อของฟังก์ ชันที่ สร้ างไว้ โดยต้ องกาหนด argument ให้ ถูกต้ องตรงกับที่
เราได้ สร้ างไว้ ทั้งจานวน และชนิดของข้ อมูล

             ่                          ั
จากฟังก์ ชั่น Factorial ทีได้ สร้ างไว้ ก่อนหน้ านี้ เราสามารถเรียกใช้ งานได้ ดงนี้


 Private Sub BtnOK_Click()

       Label1.text = Factorial(5)

 End Sub                                ผลลัพธ์
                                    120
                  ั                  ้  ั
  หมายเหตุ : กาเรี ยกใช้งานฟังก์ชนต่าง จาก การเรี ยกใช้งาน Sub ตรงที่ตองมีตวแปรมารับค่า หรื อ ออบเจ็กต์มา
  รับค่าด้านซ้ายมือของเครื่ องหมาย เท่ากับ เสมอ
Exercise 7.2

        ั
• จงสร้างฟังก์ชน เพื่อคานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
         ั
• จงสร้างฟังก์ชน เพื่อหาค่าของ Factorial
          ั
• จงสร้างฟังก์ชน เพื่อหาค่า ของ
  – 2 + 4 + 6 + 8 + …100 = ?
  – 1 + 3 + 5 + 9 + … 99 = ?
        ั
• จงสร้างฟังก์ชน รับราคาสิ นค้า เข้ามาแล้ว คิดคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 (VAT 7%)
Exercise 7.2 ต่ อ

•         ั
  จงสร้างฟั งก์ชน เพื่อคานวณพื้นที่สามเหลี่ยม
•  จงสร้างฟั งก์ชน เพื่อ ตรวจสอบตัวเลขว่าเป็ นเลขคู่หรื อคี่
          ั
•           ั
  จงสร้างฟั งก์ชน เพื่อหาค่า ของ จานวนเฉพาะ
•            ั
  จงสร้างฟั งก์ชน เพื่อหาค่า ของ ตัวเลขที่หารด้วย 5 ลงตัว ตั้งแต่ 1-100
•             ั
  จงสร้างฟั งก์ชน รับราคาสิ นค้า เข้ามาแล้ว คิดคานวณภาษีมูลค่าเพิม (VAT
                                   ่
  7%)
          ฟังชันที่ VB เตรี ยมไว้ให้
•     ั
  ฟังก์ชนทางคณิ ตศาสตร์
•  ฟังก์ชนเกี่ยวกับข้อความ
      ั
•  ฟังก์ชนเกี่ยวกับ วันที่ และ เวลา
       ั
•        ั
  ฟังก์ชน อื่น ๆ
ฟังชันที่ VB เตรียมไว้ ให้
    ั
• ฟังก์ชนทางคณิ ตศาสตร์
  – ส่ วนใหญ่ จะเป็ นฟังก์ชนที่เกี่ยวกับตัวเลข และการคานวณ
               ั
     •  Math.pow
     •  Math.pi
     •  Math.abs
     •  Math.cos
     •  Math.sin
     •  Math.round
     •  Math.log
     •  Math.sqrt
     •  Math.ceiling
     •  Math.floor
     •  Math.Max
     •  Math.Min
         ฟังชันที่ VB เตรี ยมไว้ให้
• ฟังก์ชนเกี่ยวกับข้อความ
    ั
  – Mid
  – Left
  – Right
  – Str
  – Len
  – Trim
  – LTrim
  – RTrim
         ั
      ฟังก์ชนที่ VB.NET มีมาให้ (Build in Function)
ฟังก์ชนเกี่ยวกับการคานวณ ตัวเลข
   ั
 Method          Description            Example         Result
  Abs   หาค่าสัมบูรณ์          Console.writeLine(Math.Abs(-10))     10
 Sin,Asin  หาค่า Sin และ arcsin       Console.writeLine(Math.Sin(2.88))   0.2586
Cos, Acos  หาค่า Cos และ arccos       Console.writeLine(Math.Cos(0))      1
Tan, ATan  หาค่า Tan และ arctan       Console.writeLine(Math.Tan(0))      0
  Exp   หาค่า Exponential        Console.writeLine(Math.Exp(2))     7.3891
Log,Log10  หาค่า logarithm และ log ฐาน 10  Console.writeLine(Math.Log(5))     1.6094
 Round   ปัดทศนิยมให้เป็ นเลขจานวนเต็ม  Console.writeLine(Math.Round(10.18))   10
  Sqrt   หาค่ารากที่สอง          Console.writeLine(Math.Sqrt(9))      3
  Pow   หาค่ายกกาลัง           Console.writeLine(Math.Pow(3,2))     9
  Max   หาค่าสูงสุ ดของชุดตัวเลข     Console.writeLine(Math.Max(10,2))    10
  Min   หาค่าต่าสุ ดของชุดตัวเลข     Console.writeLine(Math.Min(10,2))     2
         ั
      ฟังก์ชนที่ VB.NET มีมาให้ (Build in Function)
ฟังก์ชนเกี่ยวกับวัน/เวลา
   ั
 Method           Description          Example        Result
  Now    ให้ค่าวันที่ เวลาปั จจุบนั   Console.writeLine(ฺNow)          ั
                                         ปัจจุบน
 Today   ให้ค่าวันที่ เวลาปั จจุบน ั  Console.writeLine(ฺDay)       ปัจจุบน ั
  Day    ให้ค่าวัน ปัจจุบน ั      Console.writeLine(ฺDay(22/02/2004))   22
 Month   ให้ค่าเดือน ปั จจุบน  ั    Console.writeLine(ฺDay(22/02/2004))   02
 Year    ให้ค่าปี ปัจจุบน ั       Console.writeLine(ฺYear(22/02/2004)) 2004
MonthName  ให้ชื่อเดือนปัจจุบน ั     MonthName(22/02/2004)        Febuary
 Hour    ให้เวลาเป็ นชังโมง (0-23)
              ่        Hour(12:30:36)             12
 Minute   ให้เวลาเป็ นนาที (0-59)    Minute(12:30:36)            30
 Second   ให้เวลาเป็ นวินาที (0-59)   Second(12:30:36)            36
          ั
       ฟังก์ชนที่ VB.NET มีมาให้ (Build in Function)
ฟังก์ชนเกี่ยวกับวัน/เวลา
   ั
 Method       Description               Example             Result
 DateAdd  ให้ค่าเวลาที่ได้จากการ   Dim MyDate as Date                 10/06/2002
       บวก DateInterval เข้าไป   ‘บวกค่าวันที่ 2 เดือน 6 ปี 2002 เข้าไปอีก 8 วัน
                     MyDate = DateAdd(DateInterval.Day,8,#6/2/2002#)
                     Console.WriteLine(MyDate)
 DateDiff  ให้ค่าแตกต่างระหว่างค่า Dim ValDiff As Long                    10
       ของ Date 2 ค่า คืนค่ากลับ Dim Date1 as Date = #6/1/2002#
       เป็ นตัวแปรแบบ Long    Dim Date2 as Date = #6/11/2002#
                     ValDiff = DateDiff(DateInterval.Day,Date1,Date2)
                     Console.writeline(ValDiff)
        ่
ต.ย. ฟังก์ชันเกียวกับข้ อความ

• MsgBox(Microsoft.VisualBasic.Mid(“Hello World", 3,5))


           ผลลัพธ์


• MsgBox(Microsoft.VisualBasic.RTrim(" Hello World ", 1))


           ผลลัพธ์
                   Hello Word
Trim function

Dim MyString, TrimString As String
MyString = " <-Trim-> " ' Initializes string.
TrimString = LTrim(MyString) ' TrimString = "<-Trim-> ".
TrimString = RTrim(MyString) ' TrimString = " <-Trim->".
TrimString = LTrim(RTrim(MyString)) ' TrimString = "<-Trim->".
' Using the Trim function alone achieves the same result.
TrimString = Trim(MyString) ' TrimString = "<-Trim->".
        ่
ต.ย. ฟังก์ชันเกียวกับข้ อความ

• MsgBox(Microsoft.VisualBasic.Left("dddaa", 1))


           ผลลัพธ์


• MsgBox(Microsoft.VisualBasic.right("dddaa", 1))


           ผลลัพธ์

								
To top