infoteadus ja dokumendihaldus 1 by Q4u7m1h

VIEWS: 80 PAGES: 9

									INFOTEADUS JA DOKUMENDIHALDUS

1. ÕPPEKAVA TIITELLEHT (CURRICULUM TITLE PAGE)

  ÕPPEKAVA NIMETUS     Infoteadus ja dokumendihaldus
1
  EESTI JA INGLISE KEELES  Information Science and Records Management
2 ÕPPEASTE          Rakenduskõrgharidus
3 VALDKOND          Sotsiaalteadused
4 ERIALA(D)         Dokumendihaldus ja infoteadus
5 ÕPPEASUTUS(ED)       Tartu Ülikool
6 TEADUSKON(NA)D       Viljandi Kultuuriakadeemia
7 ÕPPEKAVA KOOD       80285 (5842209)
8 MAHT (AP/ECTS)       160 AP / 240 ECTS
9 NOMINAALNE ÕPPEAEG     4 aastat
10 ÕPPETÖÖ VORM       Päevane õpe; Avatud Ülikooli õpe
11 ÕPPETÖÖ KEEL       Eesti keel
12 ÕPPEKAVA VERSIOON     2008/2009
               1. Akadeemia nõukogus 13.04.2007 (versioon 1.0)
13 KINNITAMINE
               2. Ülikooli nõukogus 26.08.2005 (vana õppekava)
14 MUUTMINE
15 AKREDITEERIMINE      Toimub 2008 aprillis
16 PROGRAMMIJUHT       Katrin Roosileht
               Eesti keskharidus või sellele tasemele vastav välisriigi haridus ning
17 VASTUVÕTUTINGIMUSED
               sisseastumisvestluse läbimine.
               Kujundada süsteemsed ja rakendatavad teadmised infoteaduse ja
               dokumendihalduse valdkonnas, rõhuasetusega asutuse või
               organisatsiooni info- ja dokumendihaldussüsteemide loomisele,
               haldamisele ja juhtimisele.
               Tagada praktiliste oskuste omandamine töötamiseks avaliku või
               erasektori asutuses või organisatsioonis dokumendihalduse,
   ÕPPEKAVA (PEAERIALA)  asjaajamise korraldamise, arhiivihalduse ja infotöö alaseid teadmisi
18
   ÜLDEESMÄRGID      nõudvatel ametikohtadel.
               Toetada dokumendihaldurile ja infotöötajale sobilike
               isikuomaduste kujunemist ja arendamist.
               Luua eeldused laiemate teadmiste omandamiseks
               dokumendihalduse ja infokorralduse suunal rakendusteaduslike
               uurimistööde läbiviimise kaudu.
               Õppekava koosneb kaheksast moodulist (igaüks 20 AP), mis
               sisaldavad nii kohustuslikke (kokku 134 AP) kui valik- ja
               vabaaineid (kokku 26 AP):
               Üld- ja alusainete moodul;
               Suunaainete moodul: infoteadus;
               Peaainete moodul: infotehnoloogia;
   ÕPPEKAVA STRUKTUURI   Peaainete moodul: humanitaaria;
19              Peaainete moodul: dokumendihaldus;
   LÜHIKIRJELDUS
               Spetsialiseerumisainete moodul: dokumendihaldus I;
               Spetsialiseerumisainete moodul: dokumendihaldus II;
               Teadus- ja loometöö moodul (sisaldab 10 AP ulatuses lõputöö
               kirjutamist või lõpueksami sooritamist).
               Paktilisi aineid on õppekavas 52 AP ulatuses, neist 24 AP
               omandatakse töökeskonnas.
   ANTAV
20              Rakenduskõrgharidus dokumendihalduse ja infoteaduse erialal.
   KVALIFIKATSIOON/KRAAD
                      Üliõpilane peab omandama 160 AP, sealhulgas sooritama kõik
   NÕUDED ÕPPEKAVA
 21                    kohustuslikud õppeained õppekava kõikides moodulites, ning
   LÕPETAMISEKS
                      kirjutama lõputöö või sooritama lõpueksami.
  LÕPETAMISEL
 22 VÄLJASTA-TAVAD             Diplom ja akadeemiline õiend.
  DOKUMENDID
  LÕPUDOKUMENTE
 23 VÄLJASTAV(AD)             Tartu Ülikool
  KÕRGKOOL(ID)

 2. ÕPPEKAVA KIRJELDUS (CURRICULUM SPECIFICATION)

                    Õppekava läbinud üliõpilane:
                     tunneb ühiskonna korraldust ja suudab orienteeruda selle
                     sotsiaalsetes, halduslikes ning kultuurilistes protsessides;
                     omab dokumendihalduri kutsestandardis nõutavaid teadmisi
  ÕPPEKAVA ÕPIEESMÄRGID         dokumendihalduse, asjaajamise, arhiivihalduse ja infotöö
  (õpiväljundid ehk omandatavad     korraldamiseks erinevates asutustes ja organisatsioonides;
 24 /arendatavad/ erialased
                     suudab rakendada omandatud teadmisi erialases töös ning korraldada
  teadmised ja oskused,
                     organisatsiooni töötajatele erialast nõustamist ja koolitust;
  üldpädevused jms)
                     oskab planeerida oma tööd ja aega, teha koostööd ning suuliselt ja
                     kirjalikult ladusalt väljenduda;
                     omab alusteadmisi iseseisvaks erialaseks uurimistööks;
                     omab ettevalmistust õpingute jätkamiseks magistriõppes.
 25      MOODULID
MOODULI NIMETUS:            ÜLD- JA ALUSAINETE MOODUL 20 AP
                    Kujundada kultuuri- ja teadusloos orienteerumise oskust, mis
                    võimaldab üliõpilasel sidustada omandatavaid valdkonnaspetsiifilisi
                    teadmisi.
                    Luua valmisolek aktiivseks suhtestumiseks ümbritseva
                    kultuurikontekstiga ning selles aset leidvate protsesside kriitiliselt
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:         mõtestamiseks.
                    Tutvustada eesti pärimuskultuuri kujunemislugu.
                    Õpetada kultuuri uurimise metoodikate rakendamist pärimuse
                    kandjatega töötamisel.
                    Arendada kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust nii eesti- kui
                    võõrkeeles.
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     tunneb filosoofia ja esteetika ajaloo olulisemaid etappe ja
                     põhiprobleeme;
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           orienteerub kunsti- ja kultuuriteooriate ajaloos ja
(õpiväljundid ehk omandatavad      tänapäevaprobleemides filosoofia arengutendentside taustal;
/arendatavad/ erialased teadmised ja   orienteerub sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia peamistes
oskused, üldpädevused jms)        uurimisvaldkondades;
                     tunneb peamiste sotsiaalsete ja kultuuriinstitutsioonide
                     toimemehhanisme ja kujunemislugu;
                     orienteerub erinevates isiksuseteooriates;
                     tunneb eesti pärismuskultuuri kujunemislugu;
                     seostab pärimuskultuuri erinevaid elemente tänapäevase eesti
                     kultuuriga;
                     oskab töötada pärimuse allikmaterjalidega;
                     valdab kirjaliku akadeemilise ja erialase eneseväljenduse osaoskusi;
                     oskab võõrkeelses akadeemilises ja erialases suhtluses end
                     iseseisvalt väljendada.
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.09.012 Filosoofia/Esteetika I (2 AP)
                    P2VK.09.008 Filosoofia/Esteetika II (2 AP)
                    P2VK.09.006 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia (2 AP)
                    Võõrkeel (omandada 4 AP ulatuses)
                    P2VK.09.004 Inglise keel I (2 AP)
                     P2VK.09.007   Inglise keel II (2 AP)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE        P2VK.09.002   Saksa keel I (2 AP)
VALIKU PÕHIMÕTTED            P2VK.09.013 Saksa keel II (2AP)
                    P2VK.09.014 Sotsioloogia ja kultuurantropoloogia (2 AP)
                    P2VK.09.009 Omakultuur I (2 AP)
                    P2VK.09.019 Omakultuur II: Pärimuspraktika (2 AP)
                    Vabaained (omandada 4 AP ulatuses)
                    Eelnevalt nimetatud õppeainete läbimine on üliõpilasele kohustuslik.
                    Võõrkeelena tuleb valida üks keel, mida omandatakse 4 AP ulatuses.
                    Vabaaineid võib omandada isikliku eelistuse alusel kas Tartu Ülikooli
                    või kõigi teiste kõrgkoolide õppekavadest
MOODULI NIMETUS:            SUUNAMOODUL: INFOTEADUS (20 AP)
                    Kujundada infotööks vajalikud teadmised ja oskused infokorralduse,
                    infoteeninduse ja infokäitumise alal.
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:
                    Omandada praktilise infotöö kogemus.
                    Arendada analüüsioskust ja süsteemitunnetust.
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     teab informatsiooni ja dokumentaalsete andmekogude
                     kujunemislugu;
                     tunneb valdkonna mõisteid ning peamisi teooriaid;
                     teab ja oskab kasutada info valiku ja analüüsi meetodeid;
                     on teadlik erinevate gruppide infovajaduse ja infootsikäitumise
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           olemusest; tunneb nende uurimismeetodeid;
(õpiväljundid ehk omandatavad
                     on kursis infoallikate tüüpide ja leviga; oskab efektiivselt teostada
/arendatavad/ erialased teadmised ja
oskused, üldpädevused jms)        infootsinguid kasutades selleks erinevaid allikaid ja meetodeid;
                     omab ülevaadet infojuhtimise printsiipidest organisatsioonis; oskab
                     nimetada infoauditi eesmärke ja kirjeldada selle protsesse; tunneb
                     infopoliitika arengukavasid;
                     analüüsib infoteeninduse ülesandeid ja korraldust tänapäeval; on
                     teadlik infoteeninduse erinevatest kontseptsioonidest; tunneb
                     infoteeninduse eri vorme, infoteeninduse protsessi ning selle
                     koostisosasid;
                     teab sidusinfotööstuse arengutendentse ja tööstusharu sektoreid;
                     omab ülevaadet peamistest sidusinfo pakkujatest ning nende
                     toodetest;
                     oskab sõnastada infokorralduse ja -teenindusega seonduvaid
                     probleeme ning neid iseseisvalt lahendada.
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.03.232    Kommunikatsiooniteooriad (2 AP)
                    P2VK.03.033    Infoteaduse alused (2 AP)
                    P2VK.03.085    Infovajadus ja infootsikäitumine (2 AP)
                    P2VK.03.171    Infoallikad ja infootsing (4 AP)
                    P2VK.03.032   Inforessursid Internetis (2 AP)
              P2VK.03.030          Infojuhtimine (2 AP)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.086          Infoteenindus (2 AP)
              P2VK.03.223          Infotöö praktika (2 AP)
                    Valikained (valida 2 AP ulatuses)
                    P2VK.03.172    Infootsingu meetodid (2 AP)
                    P2VK.03.178    Liigitusskeemid (2 AP)
                    P2VK.03.149    Sidusinfotööstus (2 AP)
                    Moodulis on 18 AP ulatuses kohustuslikke õppeaineid ning 2 AP
                    ulatuses läbib üliõpilane pakutud valikainetest talle isiklikult sobiva.
MOODULI NIMETUS:            PEAAINETE MOODUL I: INFOTEHNOLOOGIA (20 AP)
                    Kinnistada olemasolevad ja omandada kaasaegsemad infotöötluse ja
                    arvutikasutamise võtted
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:         Omandada teadmised ja praktiline kogemus tööks erialale oluliste
                    infotehnoloogiliste lahenduste, tarkvaraprogrammide jms-ga
                    Omandada infosüsteemidega töötamise kogemus
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     on kursis arvutustehnika ajaloo, arvutiehituse, arvutivõrkude ja
                     Interneti arengu ning infotehnoloogia kaasaja suundumustega;
                     oskab kasutada ja seadistada erinevaid erialaseks tööks vajalikke
                     infotehnoloogilisi seadmed;
                     kasutab ladusalt teksti- ja tabeltöötluse põhioperatsioone ning
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           tekstitöötluse keerulisemaid operatsioone;
(õpiväljundid ehk omandatavad
/arendatavad/ erialased teadmised ja   oskab koostada lihtsamaid relatsioonilisi andmebaasisüsteeme;
oskused, üldpädevused jms)        on kursis SQL-keele põhiliste käsklustega ning SQL-lausendite
                     kasutamise võimalustega;
                     oskab iseseisvalt luua eri tüüpi heli- ja videofaile ning salvestada neid
                     vastavalt audio-CD, video-CD või video-DVD plaatidele;
                     teab veebidokumentide koostamise ja kujundamise üldlevinud
                     põhimõtteid; oskab informatsiooni internetis avalikustada ja
                     otsingumootorites registreerida; oskab koostada html-dokumente.
                    Kohustuslikud ained
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE P2VK.03.175 Andmebaasisüsteemid (4 AP)
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.102 Arvutivõrgud (2 AP)
                    P2VK.03.234 Hüpermeedium (2 AP)
                    P2VK.03.233 Infosüsteemid (2 AP)
                    P2VK.03.174 Infotöötlus (6 AP)
                    P2VK.03.111 Multimeedia (2 AP)
                    P2VK.03.235 Veebiprogrameerimine (2 AP)
                    Mooduli kõik õppeained on kohustuslikud.
MOODULI NIMETUS:            PEAAINETE MOODUL II: HUMANITAARIA (20 AP)
                    Kujundada algteadmised humanitaarvaldkonna ainetest, mis on õpitava
                    erialaga lähedalt seotud (raamatukogundus, muuseumitöö, allikaõpetus
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:         jms).
                    Võimaldada süvendatud teadmiste omandamine õpilase
                    uurimisvaldkonna kontekstis.
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     on teadlik muuseumitöö, raamatukogunduse ja muinsuskaitse
                     õiguslikust keskkonnast ja korraldusest riigis; tunneb nende
                     valdkondade põhimõisteid ning oskab kirjeldada iseloomulikke
                     tööprotsesse; oskab iseseisvalt otsida vajalikku informatsiooni nende
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           distsipliinide kohta;
(õpiväljundid ehk omandatavad
                     omab põhjalikke teadmisi Eesti lähiajaloost (20. sajand);
/arendatavad/ erialased teadmised ja
oskused, üldpädevused jms)        eristab erinevate riigikordade aegseid institutsioone; on kursis riigi
                     institutsionaalse ülesehitusega tänapäeval; kasutab Riigi ja kohaliku
                     omavalitsuse asutuste riiklikus registris, Äriregistris ja Sihtasutuste
                     ja mittetulundusühingute registris olevaid andmeid;
                     orienteerub humanitaarinformatsiooni resurssides elektroonilises
                     keskkonnas.
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.03.008 Allikaõpetus (2 AP)
                    P2VK.03.188 Eesti ajalugu (2 AP)
                    P2VK.03.006 Eesti ajaloolised institutsioonid (2 AP)
                    P2VK.03.007 Eesti kaasaegsed institutsioonid (2 AP)
                    P2VK.03.025 Kultuurilugu tekstides (2 AP)
                    Valikained (valida 10 AP ulatuses)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE P2VK.03.190          Eesti arhiivid (2 AP)
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.193          Humanitaarinformatsioon (2 AP)
                    P2VK.03.189    Muinsuskaitse (2 AP)
                    P2VK.03.187    Muuseumitöö (2 AP)
                    P2VK.03.078    Postmodernistlik kultuurisituatsioon (2 AP)
                    P2VK.03.108    Sissejuhatus raamatukogundusse (2 AP)
                    P2VK.03.218    Tsensuur ja sõnavabadus (2 AP)
                    Moodulis on 10 AP ulatuses kohustuslikke õppeaineid ning 10 AP
                    ulatuses läbib üliõpilane pakutud valikainetest talle isiklikult sobivad.
MOODULI NIMETUS:            PEAAINETE MOODUL III: DOKUMENDIHALDUS (20 AP)
                    Kujundada dokumendihalduse valdkonnas töötamiseks vajalikud
                    baasteadmisted.
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:
                    Luua valmisolek erialateadmiste rakendamiseks sõltuvalt asutuse või
                    organisatsiooni omandivormist ja vajadustest.
                    Arendada korrektsust, täpsust ja püsivust.
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     tunneb asjaajamise korraldamise, arhiivinduse ja dokumendihalduse
                     põhimõisteid ning oskab neid korrektselt töösituatsioonis kasutada
                     ning tõlgendada;
                     on kursis valdkonda reguleerivate õigusaktide, standardite ja
                     juhistega ning teab valdkonna korraldust Eestis ning Euroopa Liidus;
                     kirjeldab dokumendi elukäigu kontseptsiooni ja selle haldamiseks
                     kasutatvaid dokumendihaldusprotsesse;
                     teab kuidas määrata kindlaks organisatsiooni tegevuse
                     dokumenteerimise vajadust;
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           hindab asjaajamise nõuete erinevust vastavalt asutuse
(õpiväljundid ehk omandatavad      omandivormile (avalik või erasektor); analüüsib organisatsiooni
/arendatavad/ erialased teadmised ja   asjaajamise korraldust paremate lahenduste leidmiseks;
oskused, üldpädevused jms)
                     oskab koostada asutuse või organisatsiooni asjaajamiskorra või
                     dokumendihalduse juhiseid;
                     kirjeldab dokumentide hõlmamise tehnikaid; tunneb registreerimise
                     põhimõtteid ja on teadlik registrite eri tüüpidest;
                     teab digiallkirja andmise infrastruktuuri ja praktilisi lahendusi;
                     teab dokumendihalduses metaandmete kasutamise põhimõtteid;
                     oskab valida dokumenteerimiseks sobiva viisi, tüübi ja liigi, koostab
                     vorminõuetele vastavaid ja keeleliselt korrektseid dokumente;
                     oskab arvutikirja kümnendsõrmesüsteemis pimemeetodil;
                     on teadlik eriala arengu pideva jälgimise vajadusest.
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.03.001 Dokumendihalduse alused (2 AP)
                    P2VK.03.005 Arhiivinduse alused (2 AP)
                    P2VK.03.002 Asjaajamise korraldamine (2 AP)
                    P2VK.03.196 Asjaajamise korraldamise praktika (6 AP)
                    P2VK.03.195 Dokumenteerimine (4 AP)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.236 Arvutikiri (2 AP)
              Valikained (valida 2 AP ulatuses)
                    P2VK.03.243    Keelekultuur (2 AP)
                    P2VK.03.110    Juhtimise alused (2 AP)
                    P2VK.03.237    Majanduse alused (2 AP)
                    Moodulis on 18 AP ulatuses kohustuslikke õppeaineid ning 2 AP
                    ulatuses läbib üliõpilane pakutud valikainetest talle isiklikult sobiva.
                    SPETSIALISEERUMISMOODUL I: DOKUMENDIHALDUS (20
MOODULI NIMETUS:
                    AP)
                    Kujundatakse süvendatud teadmised ja omandatakse praktilised
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:         oskused arhiivihalduse ja erinevate tegevusvaldkondade
                    dokumendisüsteemide korraldamise vallas.
MOODULI ÕPIEESMÄRGID          Mooduli läbinud üliõpilane:
(õpiväljundid ehk omandatavad      teab arhivaalide korrastamise ja kirjeldamise eesmärke ja nõudeid;
/arendatavad/ erialased teadmised ja   arhiivihalduse põhiprintsiipide sisu; digidokumentide arhiveerimise
oskused, üldpädevused jms)        aluseid; mitmetasandilise kirjeldamise põhimõtteid;
                     dokumendihalduse metaandmete ja arhiivikirjelduse seotust;
                     arhivaalide hindamise ja hävitamise põhimõtteid ja protseduuri;
                     oskab määrata arhivaalile või sarjale sobiliku säilitustähtaja ning
                     põhjendab seda;
                     kasutab mitmetasandilise kirjeldamise tehnikat;
                     koostab ja täiendab arhivaalide loetelu;
                     oskab moodustada, pealkirjastada ja tähistada säilikuid;
                     orienteerub arhiivipüsivate materjalide ja andmekandjate kohta
                     kehtivates nõuetes ning vajalikus informatsioonis;
                     on kursis erinevate tegevusvaldkondade dokumendisüsteemide
                     spetsiifikaga.
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.03.197    Arhivaalide korrastamine ja kirjeldamine (4 AP)
                    P2VK.03.205    Arhiivihalduse praktika (4 AP)
                    P2VK.03.245    Arhiivi nfosüsteemi AIS praktika (2 AP)
                    P2VK.03.246    Digitaalse arhiveerimise praktika (2 AP)
                    P2VK.03.023    Arhivaalide säilitamine (2 AP)
                    Valikained (valida 6 AP ulatuses)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE P2VK.03.240          Kohalike omavalitsuste dokumentatsioon (2 AP)
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.226          Kohtute dokumentatsioon (2 AP)
                    P2VK.03.227    Meditsiinidokumentatsioon (2 AP)
                    P2VK.03.239    Raamatupidamise ja finantsplaneerimise
                             dokumentatsioon (2 AP)
                    P2VK.03.021    Ruumiandmete dokumenteerimine (2 AP)
                    P2VK.03.198    Äri- ja õigusinformatsioon (2 AP)
                    Moodulis on 14 AP ulatuses kohustuslikke õppeaineid ning 6 AP
                    ulatuses läbib üliõpilane pakutud valikainetest talle isiklikult sobivad.
                    SPETSIALISEERUMISMOODUL II: DOKUMENDIHALDUS
MOODULI NIMETUS:
                    (20 AP)
                    Kujundatakse süvendatud teadmised ja omandatakse praktilised
                    oskused kaasaegsest dokumendihaldusest.
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:
                    Omandatakse elektrooniliste dokumendihaldussüsteemidega töötamise
                    kogemus.
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     analüüsib dokumendisüsteemi kohta organisatsiooni tegevuses ja
                     teistes infosüsteemides; loetleb dokumendisüsteemi omadused ja
                     komponendid; kirjeldab dokumendisüsteemi väljatöötamise etappe;
                     kirjeldab elektroonilise dokumendihaldussüsteemi
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           põhifunktsionaalsusi ja oskab neid juurutada;
(õpiväljundid ehk omandatavad
/arendatavad/ erialased teadmised ja   koostab dokumentide loetelu;
oskused, üldpädevused jms)        kasutab teabe publitseerimiseks lihtsamaid kirjastamisprogramme
                     teab valikule teabele juurdepääsu põhimõtteid; on kursis
                     juurdepääsupiirangutega ja oskab neid rakendada;
                     teab riigi infosüsteemi haldussüsteemi;
                     teab Euroopa Liidu dokumendisüsteemi ja oskab seda kasutada;
                     on kursis dokumendihalduse kaasaegsete probleemidega Eestis,
                     Euroopa Liidus ja maailmas
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.03.229 Dokumendihalduse korraldamine (4 AP)
                    P2VK.03.241 Dokumendihaldussüsteemid (4 AP)
                    P2VK.03.230 Dokumendihalduse praktika (6 AP)
                    P2VK.03.242 Kirjastamisprogrammid (2 AP)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE Valikained (valida 4 AP ulatuses)
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.244 Riigi infosüsteemi haldussüsteem (2 AP)
                    P2VK.03.228   Juurdepääs teabele (2 AP)
                    P2VK.03.020   Euroopa Liidu dokumentatsioon (2 AP)
                    P2VK.03.113   Dokumentide loetelu koostamine (2 AP)
                    Moodulis on 16 AP ulatuses kohustuslikke õppeaineid ning 4 AP
                    ulatuses läbib üliõpilane pakutud valikainetest talle isiklikult sobivad
MOODULI NIMETUS:            TEADUS- JA LOOMETÖÖ MOODUL (20 AP)
                    Luua valmisolek eetiliseks teadustööks
                    Kujundada teadmised erinevatest teadusparadigmadest, suutlikkus neis
                    orienteeruda ning oskused tegelikkust teaduspõhiselt faktoriseerida,
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:
                    mudeldada ja kirjeldada
                    Süvendada omandatud teadmisi ja oskusi läbi iseseisva uurimistöö ning
                    selle vormistamise
                    Mooduli läbinud üliõpilane:
                     eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset teadustöö metodoloogiat;
MOODULI ÕPIEESMÄRGID           määratleb vastavalt paradigmale uurimuse metoodika ja
(õpiväljundid ehk omandatavad      andmekogumise meetodid;
/arendatavad/ erialased teadmised ja   rakendab teadusmetoodilisi teadmisi kitsama erialaprobleemi
oskused, üldpädevused jms)        uurimisel;
                     on võimeline läbi viima teaduslikke uurimusi ja vormistama tulemusi
                     akadeemilise kirjatöö või praktilise lõputöö kujul
                    Kohustuslikud ained
                    P2VK.03.063 Teadustöö meetodid (2 AP)
                    P2VK.03.062 Andmeanalüüs (2 AP)
                    P2VK.09.015 Seminaritöö (4 AP)
                    P2VK.09.001 Kirjalik eneseväljendus (2 AP)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE Lõputöö või lõpueksam (üliõpilase valikul)
VALIKU PÕHIMÕTTED     P2VK.03.215 Lõputöö (10 AP) või
                    P2VK.03.214 Lõpueksam (10 AP)
                    Moodul sisaldab 10 AP ulatuses kohustuslikke aineid. Lisaks sisaldab
                    moodul 10 AP ulatuses üliõpilase valiku alusel kas lõputöö kirjutamist
                    või lõpueksami sooritamist. Kooli lõpueksam on võimalik sooritada
                    koos dokumendihalduri kutseeksamiga. Lõputöö kirjutamist pole
                    kutseeksami sooritamisega ühildada võimalik.
                    Programmijuht Katrin Roosileht: e-kiri roosi(att)kultuur.edu.ee, GSM
   TÄIENDAV             +372 5690 1897
26
   INFORMATSIOON          Koordinaator Siim Kanep: e-kiri Siim.Kanep(att)kultuur.edu.ee, tel.
                    +372 435 0243

								
To top