PELVIC MASS by r4mKPw

VIEWS: 0 PAGES: 36

									PELVIC MASS

 Wasin Benjamaparinyakool
 423 51512 30
ผูป่วยหญิงไทยคู่อายุ 38 ปี อาชีพช่างเย็บรองเท้า
 ้
   ั              ้
ปัจจุบนอาศัยที่ กทม. (ประวัติจากผูป่วยเชื่อถือได้)
          ้
 CC:คลาก้อนได้ที่ทองน้อย4เดือนPTA
               ้
 PI:4เดือนPTA คลาก้อนได้ที่ทองน้อย มีปัสสาวะบ่อยขึ้น ไม่มีตก
 ขาว ไม่มีไข้ ไม่ปวดท้อง ไม่คลื่นไส้อาเจียน ไม่เบื่ออาหาร น้ าหนัก
 ไม่ลด อุจจาระได้ปกติ
CASE CONFERANCE
 PH:ปฏิเสธโรคประจาตัว   ไม่แพ้ยา
 Ob-Gyn H:PARA 2-0-0-2 last 15yrs คลอดโดย การผ่าตัด
      mens.history Duration 3 days Interval 30 days Amount
 ผ้าอนามัย 2 pads/dayปวดระดูมากในวันแรกของทุกเดือนต้องกินยา
 แก้ปวด LMP 23/5/45
 การคุมกาเนิ ด-ทาหมันหลังคลอดบุตรคนที่2
CASE CONFERANCE
 Personal H:ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
 FH:มารดา-เป็ นมะเร็ งในมดลูกเสี ยชีวิตแล้ว
  บิดา-สุ ขภาพแข็งแรงดี
    ้
  พี่นอง- สุ ขภาพแข็งแรงดี น้องชายเป็ นโรคลมชัก
  สามี-กินเหล้า สูบบุหรี่
  ลูก- สุ ขภาพแข็งแรงดี
Physical Examination
 Vital sign: BP 110/70mmH BT 37C PR 80/min RR 20/min
 General Appearance:Middle age female good conscious,look over
 weight,pleasant and co-operative
 HEENT:not pale, no jaundice
 Heart:S1S2 normal, no murmur
 Lung:Normal breath sounds no adventitious sounds
Physical Examination
 Abdomen:Tense cystic consistency no tender smooth surface ,
  movable

Physical Examination
 PV:NIUB-normal
  Vg-normal mucosa, normal discharge
  Cx-deviated to right side,os closed and clean
  Ut-deviated to left side,uterine about 14 wks size and nodula
  Adnexa-Rt adnexae mass, smooth surface, fixed
PROLEM LIST:Pelvic mass
                   ้
 Subjective:4เดือนPTA คลาก้อนได้ที่ทองน้อย มีปัสสาวะบ่อยขึ้น
 ไม่มีตกขาว ไม่มีไข้ ไม่ปวดท้อง ไม่คลื่นไส้อาเจียน ไม่เบื่ออาหาร
 น้ าหนักไม่ลด อุจจาระได้ปกติ
 Objective:mass ~20 wks size above uterus deviated to right side
 Tense cystic consistency no tender smooth surface , movable
PROLEM LIST:Pelvic mass
 PV: PV:NIUB-normal
  Vg-normal mucosa, normal discharge
  Cx-deviated to right side,os closed and clean
  Ut-deviated to left side,uterine about 14 wks size and nodula
  Adnexa-Rt adnexae mass, smooth surface, fixed
Differential Diagnosis
 1.ก้อนเนื้ องอกหรื อมะเร็ งของรังไข่
 2.กระเพาะปั สสาวะโป่ ง
          ั
 3.การตั้ งครรภ์ท้ งในและนอกมดลูก
      ้
 4.ก้อนในอุงเชิงกรานที่เกิดจากการติดเชื้อ ได้แก่ tubo-oarian
 complex, appendiceal abscess,diverticular abscess, hydrosalpinx,
 หรื อ pyosalpinx
 5. ก้อนของตัวมดลูกเช่น subserous myoma obstructed uterine horn
 หรื อมดลูกคว่าหน้าหรื อหลังมากผิดปกติ
Differential Diagnosis
 6.ก้อนที่ปีกมดลูกอื่นๆเช่น peritoneal, paraovarian,paratubal cyst,
 หรื อมะเร็ งหลอดมดลูก
 7.ภาวะอื่นๆเช่น pelvic kidney,มะเร็ งของลาไส้ใหญ่,มะเร็ งลาไส้เล็ก
 หรื อเนื้องอกหลังเยือบุช่องท้อง เป็ นต้น
           ่
Plan for Investigation
 1.CBC
 2.UA
 3.SEROLOGY and IMMUNOLOGY
 4.PREGNANCY TEST
 5.CHEST X-RAY
 6.ULTRASONOGRAPHY
Investigation Result
 UA:ไม่พบความผิดปกติ แต่มี pH = 8(สู งเล็กน้อย)
 CBC:ไม่พบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว
 Serology and Immunology:VDRL -non reactive
             HBsAg-negative
             Anti HIV-negative
 Chest x-ray:ไม่พบความผิดปกติ
 EKG: ไม่พบความผิดปกติ
Investigation Result
 Ultrasound:Uterus-anteverted position size 10.4x4.1cm.
      Endometrium-thickness mass 10mm.
      Huge pelvic mass(>15cm.Out of ultrasonographic range)
      Questionable free fluid
PROVISIONAL DIAGNOSIS
 OVARIAN  TUMOR
Plan for Treatment
 Surgery:1.Ovarian cystectomy/Ovarian enucleation
     2.Unilateral salpingo-oophorectomy
     3.TAH with BSO
Indication for surgery
 1.Solid ovarian tumor
            ั
 2.ลักษณะของก้อนที่มีลกษณะของมะเร็ งจาก USG ได้แก่
 multiseptated cyst,ก้อนเนื้องอกที่มี solid area,ก้อนเนื้องอกทั้ง2ข้าง
 ,พบก้อนที่ ovary ร่ วมกับ ascites
 3.ovarian cyst ที่มี diameter >8cm.
 4.Ovarian cyst ที่มีdiameter <8cm.แต่มีขนาดคงที่หรื อ เพิ่มขึ้น
 ภายหลังการติดตามเป็ นเวลา 2-3เดือน
Indication for surgery
 5.มีภาวะแทรกซ้อนเช่น  torsion, rupture, infection, hemorrhage,
 adhesion
 6.พบovarian mass ในวัยหมดระดู
OPERATIVE NOTE
 Pre-op Dx:Ovarian tumor
 Op Dx:Right mucinous cystadenoma with endometriotic cyst
 Operation:TAH with BSO with LN sampling with partial
 omentectomy
OPERATIVE NOTE
 Finding:Right ovarian cyst diameter 20cm.loculated with
 spontaneous rupture of capsule mixed with endometriotic cyst
 diameter 6 cm.(accidental rupture)
 Left ovary diameter 4 cm.with small endometriotic cyst 1x2cm.
 Normal both tubes

OPERATIVE NOTE
 Minimal ascites fluid ~50ml.yellowish color
 Appendix was previous surgery
 Bowel adhesion at cul-de-sac with pelvic endometriosis
 No residual lesion
PATHOLOGICAL DIAGNOSIS
 Cervix:Chronic cervicitis
 Endometrium:Secretory endometrium
 Myometrium:Adenomyosis
 Lt ovary:Corpus luteum
 Rt ovary:Mucinous cystadenoma and endometriotic cyst
 Both fallopian tubes:Unremarkable
PATHOLOGICAL DIAGNOSIS
 Omentum:Chronic and acute infalammation with focal mesothelial
 hyperplasia
 Lymphnode:Lympoid hyperplasia
BENIGN MUCINOUS TUMOR
   ั
 อุบติการณ์:ในต่างประเทศพบได้20-25%ของเนื้ องอกรังไข่ชนิ ดไม่
 ร้ายแรง ที่รพ.จุฬาฯพบได้20%ของเนื้ องอกรังไข่ชนิดไม่ร้ายแรง
 อายุ:พบได้บ่อยในช่วงอายุ 20-60 ปี
 ลักษณะก้อน:พบทั้งสองข้างได้ 2-3%ของคนไข้ เนื้ องอกชนิ ดนี้จะมี
 ขนาดใหญ่ได้มากๆ มีลกษณะ multiloculation ผิวเรี ยบ ผนังหนาขุ่น
            ั
 ภายในบรรจุน้ าเมือกเหนียว หน้าตัดประกอบด้วยcyst แตกต่างกัน
 มากมาย
   ้
1.ในผูป่วยวัยเจริ ญพันธุ์ที่พบ adnexal mass ควรนึก
ถึงอะไรมากที่สุด
 A. Dysgerminomas
 B. Ectopic pregnancy
 C. Leiomyomas
 D. Primary ovarian carcinoma
   ้
1.ในผูป่วยวัยเจริ ญพันธุ์ที่พบ adnexal mass ควรนึก
ถึงอะไรมากที่สุด
 A. Dysgerminomas
 B. Ectopic pregnancy
 C. Leiomyomas
 D. Primary ovarian carcinoma
              ้
2.การซักประวัติที่สาคัญในผูป่วยที่มี adnexal mass
 A.Pain
 B. Menstrual disturbances
 C.GI symptom
 D.ถูกทุกข้อ
              ้
2.การซักประวัติที่สาคัญในผูป่วยที่มี adnexal mass
 A.Pain
 B. Menstrual disturbances
 C.GI symptom
 D.ถูกทุกข้อ
                  ้
3.Investigation ที่สาคัญที่สุดใน ผูป่วย adnexal
mass ที่ไม่ร้ายแรง
 A.Ultrasound
 B.CBC
 C.Pregnancy test
 D.CT scan
                  ้
3.Investigation ที่สาคัญที่สุดใน ผูป่วย adnexal
mass ที่ไม่ร้ายแรง
 A.Ultrasound
 B.CBC
 C.Pregnancy test
 D.CT scan
   ้
4.ในผูป่วยรายนี้ Diagnosis ว่า
 A.Ectopic pregnancy
 B.Mucinous cystadenoma
 C.Endometriosis
 D.ทั้ งB และ C
   ้
4.ในผูป่วยรายนี้ Diagnosis ว่า
 A.Ectopic pregnancy
 B.Mucinous cystadenoma
 C.Endometriosis
 D.ทั้ งB และ C
5.ลักษณะของ benign mucinous tumor
 A.เป็ นถุงน้ าเดี่ยวๆ ผนังบางเรี ยบ
      ั           ั
 B.พบได้ท้ ง2 ข้างของรังไข่ มีท้ ง cyst และ solid ผสมกัน
 C. multiloculation ผิวเรี ยบ ผนังหนา
 D.ในกล้องจุลทัศน์พบเป็ น papillar pattern แทรกเข้าไปใน stroma
  อย่างชัดเจน
5.ลักษณะของ benign mucinous tumor
 A.เป็ นถุงน้ าเดี่ยวๆ ผนังบางเรี ยบ
      ั           ั
 B.พบได้ท้ ง2 ข้างของรังไข่ มีท้ ง cyst และ solid ผสมกัน
 C. multiloculation ผิวเรี ยบ ผนังหนา
 D.ในกล้องจุลทัศน์พบเป็ น papillar pattern แทรกเข้าไปใน stroma
  อย่างชัดเจน

								
To top