Dag van het Frans,

Document Sample
Dag van het Frans, Powered By Docstoc
					Dag van het Frans
KULAK, 06 februari 2002

Help, ze kennen geen spraakkunst meer!
                   Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn taal (Goethe)
We zoeken een antwoord op volgende vragen:


  1. Welke aandachtspunten legt het leerplan Frans 1ste graad secundair onderwijs?
  2. Wat vertelt het leerplan Frans 3de graad basisonderwijs?
  3. Wat vertellen de eindtermen Frans secundair onderwijs – basisonderwijs ons?
  4. Welke ‘grammatica’-begrippen beheersen leerlingen bij het begin van het secundair
    onderwijs?
  5. Welke aspecten taalbeschouwing Nederlands beheersen leerlingen bij het begin van
    het secundair onderwijs?Hierbij hanteren we volgende bronnen:

  -  Taalopvoeding Frans, leerplan, Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs
     1998
  -  Leerplan secundair onderwijs, Frans eerste graad, Vlaams Verbond van het Katholiek
     Secundair Onderwijs, Licap – Brussel 1997
  -  Eindtermen Frans basisonderwijs
  -  Eindtermen Frans secundair onderwijs
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                        1
  1. Leerplan Frans eerste graad secundair onderwijs:
  Enkele aandachtspunten
        De leerlingen die uit het Vlaams basisonderwijs komen, hebben er Frans gevolgd
         gedurende de laatste twee studiejaren. Voor alle leerlingen gelden de eindtermen van
         het basisonderwijs als gemeenschappelijk startniveau. Men zal nochtans rekening
         moeten houden met verschillen in aanleg en motivatie, alsook met eventuele
         voorsprong of handicaps die sommige leerlingen van thuis of uit de basisschool
         zouden hebben meegebracht. (lpl eerste graad blz. 7)

        In de eerste graad wordt een aanzet gegeven tot een beperkte, maar doeltreffende
         grammaticale ondersteuning van het taalleerproces. De doelstellingen binnen de
         grammaticale component staan steeds ten dienste van en zijn ondergeschikt aan de
         communicatieve doelstellingen. (lpl eerste graad blz. 10)

        De leerlingen moeten, bij het oefenen van de gespreksvaardigheid, kunnen uitgaan
         van voorbeelden of modellen met een sterk authentiek karakter. Niemand zal
         betwijfelen dat grammaticale inzichten het taalleerproces krachtig kunnen
         ondersteunen. Toch zijn ze niet bij machte het functionele taalgebruik, zoals dat in de
         realiteit voorkomt, op een doeltreffende wijze te laten genereren. (lpl eerste graad blz.
         17)

        Het ontbreekt leerlingen vaak aan linguïstische intuïtie in de vreemde taal omdat
         bepaalde grammaticale elementen niet overeenkomen met het taalgebruik in hun
         moedertaal (lpl eerste graad blz. 31)

        Leerlingen zijn slechts aan grammaticale structuren en de bijhorende gebruiksregels
         toe:
         ° nadat ze (overvloedig) geconfronteerd worden met levensecht en adequaat gebruik
         van deze structuren in herkenbare communicatieve contexten
         ° wanneer ze meteen en herhaaldelijk de gelegenheid krijgen om met diezelfde
         structuren in analoge contexten te oefenen (zoniet worden ze vergeten en gaan ze
         verloren)
         ° wanneer hun talige mogelijkheden en hun abstractieniveau tot de vereiste
         ontwikkeling gekomen zijn. (lpl eerste graad blz. 31)

        Twaalf-dertienjarigen zijn erop gebrand hun prille taalkennis in de praktijk om te
         zetten. Uitstel ervaren ze vaak als afstel. De leraren zullen zich realiseren dat
         praktijkervaringen die met enig succes gepaard gaan van groot belang zijn met het oog
         op motivatie van de leerlingen. De doelstellingen en leerinhouden van dit leerplan
         willen de leerlingen dan ook zeer vlug in staat stellen om contacten aan te gaan met
         Franssprekenden. Een tweetalig land als België en de relatieve nabijheid van de
         taalgrens bieden hiertoe uitzonderlijke mogelijkheden (lpl eerste graad blz. 35)

        Er bestaat een wisselwerking tussen praktische taalvaardigheid (luisteren, lezen,
         spreken, schrijven) en inzichtelijke kennis van de grammatica: via praktische
         taalvaardigheid komt men tot meer inzichtelijke kennis van grammatica en meer
         inzichtelijke kennis van grammatica creëert nieuwe mogelijkheden tot het verwerven
         van een ruimere taalvaardigheid. (lpl eerste graad blz. 42)
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                            2
2. Leerplan Frans basisonderwijs: Aandachtspunten - doelen -
taalhandelingen
2.1 Aandachtspunten
        Communicatie staat centraal


        Leerinhouden worden ingeoefend via het luisteren, lezen, spreken en schrijven


        Luisteren: Het gaat om begrijpen van boodschappen. Het gebruik van media
         garandeert dat de leerlingen worden geconfronteerd met de goede uitspraak, een juiste
         intonatie en een aangepaste zinsmelodie


       Lezen:
      ° het leerplan legt er de nadruk op dat gesproken en geschreven taal, bij het aanbrengen
      van nieuw taalmateriaal, gelijktijdig worden aangeboden. De leerlingen kunnen dus
      meelezen.
      ° Het leerplan beschouwt het hardop lezen als een eerste vorm van spreken. Het lezen is
      m.a.w. een tussenschakel op weg naar gesproken communicatie


        Spreken: Communicatie is de belangrijkste doelstelling. Het komt erop neer dat de
         leerlingen:
      o  een boodschap kunnen beluisteren
      o  haar begrijpen
      o  er een antwoord of vraag kunnen formuleren


        Schrijven: Overschrijven! Het neemt een beperkte plaats in. Het schriftbeeld
         ondersteunt het leerproces. Het heeft een ondersteunende rol voor luisteren, lezen en
         spreken. Het zorgt er voor dat woorden en structuren beter worden vastgezet en
         beklijven.


        Drie verwerkingsniveaus: herhalend niveau, bewerkend niveau, creatief niveau


        Geen grammaticaonderricht op zich.

        Aandacht voor attitudes, leerstrategieën en metacognitieve vaardigheden.


        Aandacht voor differentiatie:
      o  succeservaring primeert
      o  verwerkingsniveaus zijn een middel
      o  evaluatie en rapportering moeten analoog gebeuren
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                            3
2.2 Leerplandoelen taalvaardigheden
1. Luisteren

Binnen het domein van de verworven leerinhouden inzake woordenschat en taalstructuren kunnen de
leerlingen:
- tonen dat ze auditief aangeboden taalmateriaal begrijpen: een korte instructie, een
  eenvoudige tekst, een vraag ... (Lu.1)

Bij het luisteren ontwikkelen de leerlingen de volgende algemene leervaardigheden:
- aandacht geven aan de expressie, de intonatie, het spreekritme en de lichaamstaal van de
  spreker, (Lu.2)
- blijk geven van de nodige luisterbereidheid, (Lu.3)
- durven aangeven, eventueel in de moedertaal, dat een boodschap niet begrepen is, (Lu.4)
- een beroep doen op hulpmiddelen om moeilijke klanken (en/of klankgroepen) te onthouden.
  (Lu.5)


2. Lezen

Binnen het domein van de verworven leerinhouden inzake woordenschat en taalstructuren kunnen de
leerlingen:
- het aangeboden taalmateriaal in stilte meelezen, (Le.1)
- het aangeboden taalmateriaal begrijpen: eenvoudige opschriften, aanwijzingen,
  waarschuwingen en aankondigingen. (Le.2)
- een tekst globaal begrijpen met behulp van visuele ondersteuning. (Le.3)
- het behandeld taalmateriaal hardop lezen. (Le.4)

Bij het lezen ontwikkelen de leerlingen de volgende algemene leervaardigheden:
- een gekende Franse tekst durven lezen, (Le.5)
- aandacht geven aan de expressie, het spreekritme, de intonatie en de articulatie, (Le.6)
- informatiebronnen (gekende teksten, woordenlijsten, eenvoudige grammaticaoverzichten)
  raadplegen, (Le.7)
- de context onderzoeken om de betekenis te achterhalen. (Le.8)


3. Spreken

Binnen het domein van de verworven leerinhouden inzake woordenschat en taalstructuren kunnen de
leerlingen:
- zo levendig mogelijk lezend en herhalend spreken, (Sp.1)
- eenvoudige boodschappen, vragen en antwoorden formuleren. (Sp.2)
- zinnen en beeldmateriaal combineren. (Sp.3)

Bij het spreken ontwikkelen de leerlingen de volgende algemene leervaardigheden:
- een boodschap in het Frans durven formuleren, (Sp.4)
- hulp vragen op bewerkend of creatief niveau (eventueel in de moedertaal) en/of
  informatiebronnen (gekende teksten, woordenlijsten eenvoudige grammaticaoverzichten)
  raadplegen, (Sp.5)
- overleggen met elkaar. (Sp.6)
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                         4
4. Schrijven

Binnen het domein van de verworven leerinhouden inzake woordenschat en taalstructuren kunnen de
leerlingen:
- zinvolle woorden en taalstructuren kopiëren. (Sch.1)

Rekening houdend met de soms grote verschillen in beginsituatie ligt het voor de hand dat er ook
gedifferentieerd wordt inzake doelstellingen. Daarop slaat het volgende uitbreidingsdoel voor
schrijven.
- zinvolle woorden en taalstructuren uit het geheugen kunnen kopiëren... (Sch.2)

Bij het schrijven ontwikkelen de leerlingen de volgende algemene leervaardigheden:
- strategieën hanteren om efficiënt woorden te kopiëren (eventueel uit het geheugen), (Sch.3)
- zorg besteden aan hun werk, (Sch.4)
- spontaan hun werk eerst zelf controleren, (Sch.5)
- bij twijfel bronnen raadplegen om de juiste schrijfwijze te kennen. (Sch.6)
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                         5
2.3 Taalhandelingen en taalsituaties
In de taalhandelingen functioneren zowel de basiswoordenschat als de basisgrammatica.


Begrijpen, meedelen, ontkennen en vragen of er iets of iemand is. (Th.1)

-Il y a quelqu'un?     Non, il n'y a personne.
-Tu vois quelque chose?  Non, je ne vois rien.
-Tu vas souvent au cinéma? Non, je n'y vais jamais.
-Qu'y a-t-il?

Begrijpen, meedelen en vragen wie iemand is, hoe iemand heet, wat iets is, hoe iets heet... (Th.2)

-C'est qui?          C'est Paul.
-Qui est-ce (U)?       C'est un ami.
-Qui es-tu?          Je suis Paul. Je suis un ami de François.
-Tu t'appelles comment?    Je m'appelle Paul.

Begrijpen, meedelen en vragen wat mogelijk is, wat mag en kan. (Th.3)

-C'est possible?      Peut-être.
Non, je ne peux pas.

Begrijpen, meedelen en vragen wanneer iets gebeurt in het heden, de toekomst en het verleden.
(Th.4)

-Vous avez l'heure?
-Il est quelle heure?
-Quelle heure est-il? (U) Il est neuf heures.
-Mon anniversaire, c'est le quatre septembre.
-Nous sommes mardi aujourd'hui.
-Tu viens? Oui, tout de suite.
Oui, j'arrive.
-Vous partez quand? Oui, j'arrive.
-Je vais nager.
-Il est malade depuis quand? Depuis avant-hier.
-Je viens de rentrer.

Begrijpen, meedelen en vragen waar iets is of plaatsvindt; wegindicaties begrijpen, meedelen en
vragen. (Th.5)

-Tu habites où? J'habite Hasselt / J'habite à Hasselt.
-Quelle est votre adresse?
-La gare, c'est tout droit.
-Elle va chez le boucher.
-Marie n'est pas là, elle est chez Christophe.
-Tu as mal où?
-Voici ma maison.
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                          6
Begrijpen, meedelen en vragen hoe groot iets is, hoe ver, hoe snel, hoe zwaar... (Th.6)

-Tu manges trop vite.
-Cette valise est lourde.
-C'est une rue assez large.

Begrijpen, meedelen van en vragen naar hoeveelheden. (Th.7)

-C'est la dernière fois.
-Ton verre est vide.
-ça coûte combien?
-ça fait nonante francs.

Begrijpen, meedelen en vragen hoe iets is, welke kleur het heeft, wat men er van vindt... (Th.8)

-Guy est un garçon formidable.
-Bonjour, ça va? ça va très bien.
-J'aime les chats noirs.
-Tu es content?
-Merci (beaucoup).

Begrijpen, meedelen en vragen hoe zaken met elkaar in verband staan (vergelijking, bezit, tegenstel-
ling, gevolg, oorzaak, doel en voorwaarde). (Th.9)

-Tu viens? Bien sûr.
-Tu vas chez le directeur? Pourquoi?
-Elle a un chat et aussi un chien.

Begrijpen, meedelen en vragen en zeggen wie iemand is, hoe oud hij is, van welk geslacht hij is,
welke de familierelaties zijn, welke nationaliteit men heeft. (Th.10)

-Tu as quel âge? J'ai 11 ans.
-J'ai un frère et une soeur.
-Je suis Belge.
-Pardon, madame.
-Au revoir, mademoiselle.

Begrijpen, meedelen en vragen hoe men zich voelt, wat er moet gebeuren, wat men wil, wat men van
iemand vindt, wat men denkt. (Th.11)

-Il ne faut pas avoir peur.
-Attention! Le chien est méchant.
-Merci, c'est très gentil. De rien.
-Vous voulez répéter s'il vous plaît?

Begrijpen, meedelen en vragen waar men woont, waar iets zich in huis bevindt, wat men nodig heeft
in huis. (Th.12)

-Tu habites où?
-Je ne suis pas d'ici.
-Les toilettes sont au premier étage.
-La moto est dans le garage.
-N'oublie pas les cuillers.


______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                         7
Begrijpen, meedelen en vragen waar iets zich bevindt rond het huis, wegindicaties begrijpen,
meedelen en vragen. (Th.13)

-Prenez la première rue à droite.
-La gare, c'est tout droit.
-Pour aller à la poste s'il vous plaît?
-Ne joue pas dans la rue.
-Bonjour monsieur, je cherche ...

Elementaire gegevens over de natuur, over dieren en planten kunnen begrijpen, meedelen en
vragen. (Th.14)

-Je n'ai pas peur des chats noirs.
-Tu aimes les animaux?

Begrijpen, meedelen en vragen welk weer het is, zal zijn. (Th.15)

-Quel temps fait-il?  Il fait beau.
Il fait mauvais.
Il fait froid.

Informatie over de jaargetijden en belangrijke feesten kunnen begrijpen, meedelen en vragen.
(Th.16)

-Joyeux Noël.
-C'est le 21 mars, c'est le printemps.
-Les vacances d'été commencent le premier juillet.

Begrijpen, meedelen en vragen hoe men zich op weg beweegt, wanneer men vertrekt en terugkomt,
hoe men zich verplaatst (Th.17).

-Je rentre à pied.
-Je peux quitter la classe?
-Montez dans le train!
-Tu y vas comment?
-Tu continues le voyage en voiture? Non, en avion.

Elementaire gegevens over de reis begrijpen, meedelen en vragen. (Th.18)

-Où sont les bagages? A l'hôtel.

Begrijpen, meedelen en vragen wat men wenst te eten en te drinken. (Th.19)

-Pour moi, un jus de fruits s'il vous plaît.
-Deux baguettes s'il vous plaît.
-Je bois deux verres de lait chaque matin.

Zich in een winkel kunnen behelpen, de prijs begrijpen, meedelen en vragen. (Th.20)

-ça coûte combien?
-ça fait nonante francs.
-Ce pull est trop cher.______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                        8
Begrijpen, meedelen en vragen waar het postkantoor of de bank is, waar men kan bellen. (Th.21)

-Qui est à l'appareil?
-La poste est où s'il vous plaît?
-Je peux téléphoner?

Begrijpen, meedelen en vragen hoe men zich lichamelijk voelt en waar men pijn heeft; een vraag
naar medische hulp kunnen begrijpen en stellen. (Th.22)

-Tu as faim? J'ai très faim.
-Prends tes médicaments.
-Jean est malade? Oui, il a de la fièvre.
-Il a mal aux oreilles.

Begrijpen, meedelen en vragen wat men doet, hoort, ziet of voelt. (Th.23)

-Mes lunettes sont où?
-Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je regarde la télé.
-On sonne.
-Regarde!

Begrijpen, meedelen en vragen wat men doet, kan doen, moet doen. (Th.24)

-Attention! Arrêtez.
-Lève la main.
-Ferme la porte.
-Tu peux servir le potage.

Begrijpen, meedelen en vragen welk werk iemand doet, welk beroep iemand uitoefent, waar een
uitoefenaar van een beroep zich bevindt. (Th.25)

-Qui est là? C'est le facteur.
-Va chez la directrice.
-Papa n'est pas là, il est au bureau.

Begrijpen, meedelen en vragen wat men graag doet in zijn vrije tijd. (Th.26)

-Voici un cadeau pour ton anniversaire.
Ah un CD. Merci.
-Tu aimes le sport?
-Qui est sur la photo?
-Qu'est-ce que tu aimes faire?

Begrijpen, meedelen en vragen wie iemand is. Een uitnodiging, een afspraak begrijpen, meedelen
en vragen. (Th.27)

-C'est qui? C'est Paul. C'est un ami.
-Bonjour tout le monde.
-Il y a du monde.
-Il y a de la visite.
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                        9
Begrijpen en meedelen van eenvoudige beleefdheidsformules. (Th.28)

-Merci.
-De rien.
-S'il vous plaît.
-Bon appétit.
-Salut Martine.
-Pardon monsieur.
-Voici (voilà) madame.

Begrijpen en meedelen van eenvoudige formuleringen in klasverband. (Th.29)

-Je peux sortir?
-Va dans la cour.
-Je peux prendre ton crayon?
-Apprends tes leçons.
-Va au tableau.

Begrijpen, meedelen dat men iets niet verstaat; vragen om iets te herhalen, begrijpen, meedelen dat
men een vraag wil stellen, een antwoord kan geven. (Th.30)

-Voulez-vous répéter s'il vous plaît?
-Je ne comprends pas (bien).
-Je peux demander quelque chose?
-Je ne sais pas.

Begrijpen, meedelen en vragen van eenvoudige formuleringen in klasverband met betrekking tot
lezen en schrijven. (Th.31)

-Prenez votre livre à la page dix.
-Fermez vos livres.
-Tournez la page.

Begrijpen van opschriften. (Th.32)

-Défense d'entrer.
-Défense de fumer.
-Prière de ne pas fumer.
-Sortie
-Entrée
-Libre
-Occupé
-Ouvert
-Fermé
-Départ
-Arrivée
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                        10
   3. De eindtermen Frans basisonderwijs – 1ste graad secundair
   onderwijs
EINDTERMEN BASISONDERWIJS                  EINDTERMEN 1ste GRAAD S.O.
1. FRANS - LUISTEREN                     1 Luisteren

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin    De leerlingen kunnen
leerlingen redelijkerwijze kunnen terechtkomen en
volgens de verworven basiswoordenschat en          1 de betekenis begrijpen van duidelijk uitgesproken
taalstructuur, kunnen de leerlingen :               aanwijzingen, instructies en waarschuwingen die
                                  verwoord zijn in een eenvoudige taal qua structuur en
1.1 de hoofdzaken begrijpen in korte mededelingen.         woordenschat en die aangeboden zijn in een matig
1.2 hun gesprekspartner begrijpen in een kort gesprek       spreektempo.
over :
- henzelf;                          2 relevante en herkenbare informatie selecteren uit
- hun gezins- en leefsituatie;                   functionele boodschappen, die verwoord zijn in een
- spelsituatie;                           eenvoudige taal qua structuur en woordenschat en die
- hun voorkomen;                          aangeboden zijn in een matig spreektempo.
- omgangsvormen.]
*1.3 Bij het realiseren van de bovenstaande eindtermen    3 de hoofdzaak begrijpen uit mondeling aangeboden korte
leggen de leerlingen de nodige luisterbereidheid aan de      teksten waarin de informatie duidelijk en expliciet
dag.                                verwoord wordt in een eenvoudige taal qua structuur
                                  en woordenschat en die aangeboden zijn in een matig
                                  spreektempo.

                               4 in een eenvoudig gesprek hun gesprekspartner voldoende
                                  begrijpen om deze te woord te kunnen staan.

                               5 in een eenvoudig gesprek strategieën aanwenden die het
                                  bereiken van hun doel vergemakkelijken:
                               -verzoeken om te herhalen;
                               -verzoeken om langzamer te spreken;
                               -vragen naar een omschrijving;
                               -vragen om te spellen;
                               -vragen om iets op te schrijven.

                               De leerlingen

                               *6 leren, door het verwerven van een zekere graad van
                                  zelfredzaamheid, de nodige luisterbereidheid
                                  opbrengen om in eenvoudige communicatieve
                                  situaties te functioneren en zich te concentreren op
                                  wat ze willen vernemen.

2. FRANS - LEZEN                       2 Lezen

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin    De leerlingen kunnen
leerlingen redelijkerwijze kunnen terechtkomen en
volgens de verworven basiswoordenschat en          7 de betekenis begrijpen van aanwijzingen, opschriften en
taalstructuur, kunnen de leerlingen :               waarschuwingen, gesteld in een eenvoudige taal qua
                                  structuur en woordenschat.
2.1 eenvoudige opschriften, aanwijzingen,
   ______________________________________
   Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
   Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                            11
waarschuwingen en aankondigingen begrijpen.         8 relevante en herkenbare informatie opzoeken in
2.2 een tekst globaal begrijpen met behulp van visuele       functionele teksten, gesteld in een eenvoudige taal
ondersteuning.                           qua structuur en woordenschat.
2.3 in een tweetalige alfabetische basiswoordenlijst de
vertaling opzoeken van een Frans woord.           9 de hoofdzaken begrijpen van korte teksten waarin de
*2.4 bij het realiseren van de bovenstaande eindtermen       informatie duidelijk en expliciet wordt verwoord in
leggen de leerlingen de nodige leesbereidheid aan de        een eenvoudige taal qua structuur en woordenschat.
dag.
                               10 de samenhang begrijpen in korte teksten, gesteld in een
                                  eenvoudige taal qua structuur en woordenschat.

                               11 strategieën aanwenden die het bereiken van hun doel
                                  vergemakkelijken:
                               -herkennen van doorzichtige woorden;
                               -afleiden uit de context;
                               -raadplegen van een eenvoudig woordenboek of
                                         woordenlijst.

                               De leerlingen

                               12 leren, door het verwerven van een zekere graad van
                                  zelfredzaamheid, de nodige leesbereidheid opbrengen
                                  en zich concentreren op wat ze willen vernemen.3. FRANS - SPREKEN                      3 Spreken: Frans (F)

Met betrekking tot die communicatieve situaties waarin    De leerlingen kunnen
leerlingen redelijkerwijze kunnen terechtkomen en
volgens de verworven basiswoordenschat en          F 13 eenvoudige vragen formuleren en beantwoorden op
taalstructuur, kunnen de leerlingen :               basis van behandelde onderwerpen.

3.1 zinnen en beeldmateriaal combineren;           F 14 eenvoudige en korte bestudeerde teksten en dialogen
3.2 in een kort gesprek aan een gesprekspartner vragen       bondig navertellen met behulp van sleutelwoorden.
stellen en informatie verstrekken over :
- henzelf;                          F 15 eenvoudige vragen formuleren en beantwoorden aan de
- hun gezins- en leefsituatie;                   hand van eenvoudige documenten.
- hun voorkomen;
- omgangsvormen;                       F 16 op een eenvoudige wijze vragen beantwoorden en
- een wegaanduiding.]                       informatie verstrekken omtrent henzelf, hun
*3.3 Bij het realiseren van de bovenstaande eindtermen       omgeving en leefwereld.
leggen de leerlingen de nodige spreekbereidheid en
spreekdurf aan de dag.                    F 17 deelnemen aan een eenvoudig gesprek in voor hen
*3.4 De leerlingen tonen de bereidheid te streven naar       relevante en haalbare situaties.
een zo correct mogelijke uitspraak.

                               F 18 op gepaste wijze een aantal taaluitingen aanwenden die
                                  tijdens eenvoudige gesprekken veelvuldig
                                  voorkomen, rekening houdend met de elementaire
                                  omgangsregels.

                               F 19 in een eenvoudig gesprek strategieën aanwenden die
                                  het bereiken van hun doel vergemakkelijken:
                               -het op een andere wijze zeggen;
   ______________________________________
   Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
   Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                            12
                               -een eenvoudige omschrijving geven of vragen;
                               -het juiste woord vragen;
                               -gebruik maken van lichaamstaal.

                               De leerlingen

                               *F 20 leren, door het verwerven van een aanzienlijke graad
                                  van zelfredzaamheid, de nodige spreekbereidheid en -
                                  durf opbrengen om in eenvoudige communicatieve
                                  situaties te functioneren.4. FRANS - SCHRIJVEN                     5 Schrijven: Frans (F)

De leerlingen kunnen veelvuldig voorkomende         De leerlingen kunnen
basiswoorden en taalstructuren kopiëren.
                               F 21 woorden, zinnen en korte teksten kopiëren met
                                  aandacht voor correcte spelling.

                               F 22 inlichtingen verstrekken op eenvoudige
                                  invulformulieren.

                               F 23 korte mededelingen opstellen met behulp van een
                                  voorbeeld.

                               F 24 een eenvoudige korte tekst neerschrijven over een
                                  bestudeerd onderwerp met behulp van
                                  sleutelwoorden.

                               F 25 strategieën aanwenden die het schrijven
                                  vergemakkelijken:
                               -gebruik maken van een model of van een in de klas
                                        behandelde tekst;
                               -een eenvoudig woordenboek of woordenlijst doeltreffend
                                        gebruiken om het juiste woord te vinden.

                               De leerlingen

                               *F 26 leren, door het verwerven van een aanzienlijke graad
                                  van zelfredzaamheid, de nodige schrijfbereidheid en -
                                  durf opbrengen om in eenvoudige communicatieve
                                  situaties te functioneren.
   ______________________________________
   Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
   Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                           13
  4. Grammatica (leerplan Nederlands 1ste graad sec. onderwijs)

  Onderstaande lijst is in twee helften verdeeld. Links staan alle begrippen die tot de basisstof van
  de eerste graad behoren. Rechts staan begrippen die voor eventuele uitbreiding, en dus voor een
  eerder occasionele behandeling in aanmerking komen (leerplan Nederlands 1ste graad, blz. 29)

  Het komt erop aan dat de leerlingen onderstaande begrippen opdoen, de keuze van de naam komt
  pas in de tweede plaats. Tussen haakjes zijn ook alternatieve benamingen aangegeven. Er is geen
  verplichting om die te gebruiken, maar het kan zijn nut hebben voor het vreemdetalenonderwijs
  dat de leerlingen er weet van hebben dat die termen hetzelfde betekenen als de termen buiten de
  haakjes… (leerplan Nederlands 1ste graad, blz. 21)

  Veel van de opgesomde begrippen zijn al op het einde van de basisschool verworven. Die
  begripsvorming kan uiteraard nog verdiept en verstevigd worden. Nieuwe begrippen kregen in de
  lijsten een sterretje. Aan begrippen waar geen sterretje bij staat, is in de basisschool dus al
  gewerkt. De aanduiding ‘begrip’ tussen haakjes wijst erop dat begripsvorming in de basisschool
  nog niet gepaard ging met het aanleren van een term. Termen tussen haakjes kwamen in de
  basisschool niet aan bod. (leerplan Nederlands 1ste graad, blz. 21)

  Vormleer

  Basis                             uitbreiding
stam                               *vervoeging
uitgang                             *overeenkomst
(congruentie)
*grondwoord
samenstelling (22)                        * letterwoord
afleiding (22)
voorvoegsel (prefix)
achtervoegsel (suffix)
verkleinwoord (diminutief)


  Woordleer

  Basis                               uitbreiding

zelfstandig naamwoord (nomen.
substantief)
enkelvoud (singularis)
meervoud (pluralis)
*genus (woordgeslacht)
mannelijk
vrouwelijk
onzijdig

bijvoeglijk naamwoord (adjectief)           *trappen van vergelijking
                            *vergrotende trap (comparatief)
                            *overtreffende trap (superlatief)
                            *(niet) verbogen vorm

______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                             14
lidwoord (artikel)
*bepaald lidwoord
*onbepaald lidwoord

*telwoord
*hoofdtelwoord
* rangtelwoord

*voornaamwoord (pronomen) (22)             *wederkerend voornaamwoord
*persoonlijk voornaamwoord               (reflexiefpronomen)
                            *wederkerig voornaamwoord
                            *onbepaald voornaamwoord

*bezittelijk voornaamwoord               *betrekkelijk voornaamwoord
(demonstratiefpronomen) (22)              (relatiefpronomen)
                            *voornaamwoordelijk bijwoord
                            (voorzetselvoornaamwoord)
*aanwijzend voornaamwoord               *vragend voornaamwoord
 (demonstratiefpronomen) (22)              (interrogatiefpronomen)

 werkwoord (verbum)
*zelfstandig werkwoord                 *overgankelijk (transitief) werkwoord
                            *onovergankelijk (intransitief) werkwoord
                            *wederkerend (reflexief) werkwoord
                            *onpersoonlijk werkwoord
*koppelwerkwoord
*hulpwerkwoord werkwoord met
 klankverandering (sterk werkwoord,
 werkwoord met klankwisseling) werkwoord
 zonder klankverandering (zwak werkwoord,
 werkwoord zonder klankwisseling) noemvorm
 (infinitief, onbepaalde wijze)
*bevelvorm (imperatief)
 persoonsvorm enkelvoud
 (singularis) meervoud
 (pluralis)
 *tijd tegenwoordige tijd
 verleden tijd
 *onvoltooide tijd
*voltooide tijd
*toekomende tijd
*deelwoord (participium)
*voltooid deelwoord
*bijwoord (adverbium) (22)               *onvoltooid deelwoord
                            *bijwoordelijke uitdrukking
*voorzetsel (prepositie)
                            *voorzetseluitdrukking
*voegwoord (conjunctie) (22)

______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                         15
*nevenschikkend voegwoord
*onderschikkend voegwoord

                            *tussenwerpsel (interjectie)

Zinsleer

Basis                         uitbreiding

zin
zinsdeel                        *zinsdeelstuk

woordgroep (begrip)                  *kernwoord

*inversie
*actieve zin
*passieve zin

onderwerp (subject)                  *voorlopig onderwerp
                            *herhaald onderwerp
                            *loos onderwerp
gezegde (predikaat)
naamwoordelijk (nominaal) gezegde
werkwoordelijk (verbaal) gezegde

 voorwerp
*lijdend voorwerp (direct object)
*meewerkend voorwerp (indirect object)
*voorzetselvoorwerp (voorzetselobject,
 prepositieobject)

 bepaling
*bijvoeglijke bepaling                 *bijstelling
*bijwoordelijke (adverbiale) bepaling (22)
*mededelende (stellende) zin              *wenszin (wensende zin)
 vraagzin (vragende zin)                *uitroepende zin
*bevelzin (bevelende zin)               *bevestigende (positieve) zin
                            *ontkennende (negatieve) zin

*enkelvoudige zin (22)                 *nevengeschikte zin
*samengestelde zin (22)                *ondergeschikte zin
                            *hoofdzin
                            *bijzin
                            *aaneenschakelend verband
                            *tegenstellend verband
                            *redengevend verband
                            *oorzakelijk verband______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                   16
      5. Taalbeschouwing in de derde graad basisonderwijs

      Taalbeschouwing = nadenken over taal en taalgebruik.
      Hoe functioneert taal in communicatie? (taalgebruik)
      Hoe gebruiken mensen taal als ze luisteren en spreken, lezen en schrijven? (taalgebruik)
      Hoe zit taal in elkaar? (taalsystematiek)

      5.1 Nadenken over taalgebruik

      Het taalmodel als hulpmiddel:

9 vragen die ik kan gebruiken om over mijn taal na te     Aan wie zegt hij het? (= De ontvanger)
denken.
                                    Heb ik voldoende rekening gehouden met de
Er is (altijd?) iemand die iets aan iemand zegt, over iets,       andere?
met een bedoeling, op een bepaalde manier, in bepaalde
omstandigheden, via een bepaalde weg en daarop komt
een reactie.

Wie is de spreker, schrijver? (= de zender)          Hoe zegt hij het? (= de manier)

     Kom ik wel over zoals ik ben of wil zijn?           Zeg/schrijf ik het op de goede manier:
                                    Verzorgd, ernstig, slordig, leuk…?

Wat zegt hij? (de boodschap)                 Welke weg (met o.m. de systematiek), welke
                                   middelen van de communicatie gebruikt hij?
     Heb ik wel verteld wat ik moest, wilde           (= het middel)
     vertellen?
                                    Had ik het niet beter via een andere weg
                                    gezegd/geschreven? Langs welke weg is die
                                    tekst tot bij mij gekomen? (Gesproken?
                                    Geschreven? Een artikel? Roman?
                                    Telefoontje?)

Waarover heeft hij het eigenlijk? (=het onderwerp uit     In welke omstandigheden wordt er taal gebruikt? (=
 de werkelijkheid)?                       de situatie, de plaats, het moment,...)

     Klopt de boodschap wel met wat ik weet over          Heb ik wel met de omstandigheden rekening
     de werkelijkheid?                       gehouden? In welke omstandigheden werd
                                    het gezegd/geschreven?

Met welke bedoelingen gebruiken we taal?           Wat is de reactie? (= het effect)
 (overtuigen? Amuseren? Verdriet doen?...)
                               Reactie? Welke reactie mag ik verwachten? Hoe komt
     Kan ik zo wel mijn bedoeling bereiken? Wat      het toch dat men zo op mijn woorden reageert?
     wil de spreker/schrijver wel van mij?
    ______________________________________
    Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
    Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                             17
5.2 Nadenken over taalsystematiek
Wie taal gebruikt, doet een beroep op de systematiek van een taal. Die behoort tot de aspecten van ‘de
weg’. Wie als leerkracht in de basisschool met zijn kinderen wil reflecteren over klanken, woorden,
zinnen, teksten en betekenissen, dient uit te gaan van het taalgebruik. Taalbeschouwing over de
taalsystematiek is een deel van de taalbeschouwing over taalgebruik.


Nadenken over zinnen

 Sleutelvraag                             Aspect

 Over wie wordt iets gezegd?                      onderwerp
 Waarover wordt iets gezegd?

 Wat wordt over het onderwerp gezegd?                 gezegde

 Wordt in het gezegde gezegd hoe of wat het onderwerp doet, wat    werkwoordelijk gezegde
 ermee gebeurt? Wat?

 Wordt in het gezegde gezegd hoe, wie of wat het onderwerp is of    naamwoordelijk gezegde
 wordt?

 Heeft het werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde een        voorwerp
 aanvulling nodig om een echte zin te hebben?

 Is er in deze zin bijkomende informatie, zodat we nog meer te     bepaling
 weten komen en kan die informatie worden weggelaten, zodat we
 dan toch nog een zin hebben?
______________________________________
Dag van het Frans – Atelier 8: Help ze kennen geen spraakkunst meer!
Didier Finet, Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs                          18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:5/25/2012
language:Dutch
pages:18