A 701 Analyza a typologie

Document Sample
A 701 Analyza a typologie Powered By Docstoc
					    A701
- Analýza a typologie
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                         Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Projekt:                        WD-50-07-1
                            Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni
                            obecních a mikroregionálních samospráv České
                            republiky

Projektový tým:                     Národní akademie regionálního managementu, o.s.
                            www.narm.cz

Aktivita:                        A701 – Analýza a typologie


1.  VÝPIS OBCÍ Z HOSPODÁŘSKY SLABÝCH ÚZEMÍ ..................................................................... 4
   1.1  ÚVOD .................................................................................................................................. 4
   1.2  VYMEZENÍ REGIONŮ SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU DLE STRATEGIE
   REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR ..................................................................................................... 5
   1.2.1 Způsob vymezování............................................................................................................. 5
   1.2.2 Vymezené regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2007 – 2013 ............... 6
   1.3  VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE ................. 12
   1.3.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 12
   1.3.2 Vymezené hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje ................................................. 12
   1.4  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ...................... 13
   1.4.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 13
   1.4.2 Vymezené problémové mikroregionu Jihomoravského kraje ............................................ 14
   1.5  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE ........................ 15
   1.5.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 15
   1.5.2 Vymezené Problémových regionů Karlovarského kraje .................................................... 16
   1.6  VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 16
   1.6.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 16
   1.6.2 Vymezené hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Královéhradeckého kraje ............ 18
   1.7  VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ LIBERECKÉHO KRAJE ................. 20
   1.7.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 20
   1.7.2 Vymezené hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje ........................ 21
   1.8  VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 22
   1.8.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 22
   1.8.2 Vymezené problémových regionů Moravskoslezského kraje ........................................... 22
   1.9  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ................................. 24
   1.9.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 24
   1.9.2 Vymezená problémová území Olomouckého kraje ........................................................... 25
   1.10  VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ PARDUBICKÉHO KRAJE26
   1.10.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 26
   1.10.2 Vymezené hospodářsky problémových regionů se soustředěnou podporou Pardubického
   kraje 27
   1.11  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE ...................................... 28
   1.11.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 28
   1.11.2 Vymezené problémových a slabě problémových území Plzeňského kraje ....................... 28
   1.12  VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE .......... 29
   1.12.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 29
   1.12.2 Vymezené hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Středočeského kraje.................... 30
   1.13  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ ÚSTECKÉHO KRAJE .................................... 30
   1.13.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 30
   1.13.2 Vymezené problémové oblasti Ústeckého kraje ............................................................... 31
   1.14  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ KRAJE VYSOČINA ...................................... 31
   1.14.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 31
   1.14.2 Vymezené problémové regiony kraje Vysočina ................................................................ 32
   1.15  VYMEZENÍ POSTIŽENÝCH ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE............................................... 33
   1.15.1 Způsob vymezování........................................................................................................... 33


                                    2
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                         Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

   1.15.2 Vymezené postižených území Zlínského kraje ................................................................. 33
   1.16  ZÁVĚR .............................................................................................................................. 34
2.  VÝPIS OBCÍ Z TRADIČNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ ........................................................ 36
   2.1  ÚVOD ................................................................................................................................ 36
   2.2  POPIS A ROZDĚLENÍ KRAJŮ Z HLEDISKA ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE .................... 36
   2.2.1 Kraje s významnou zemědělskou produkcí ....................................................................... 36
   2.2.2 Kraje s méně významnou zemědělskou nebo smíšenou produkcí ................................... 37
   2.2.3 Kraje s okrajovou zemědělskou produkcí .......................................................................... 38
   2.3  ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI PODLE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ................................................ 38
   2.4  ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI PODLE ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE ..................................... 39
   2.4.1 Kraje podle rostlinné produkce .......................................................................................... 39
   2.4.2 Kraje podle živočišné produkce ......................................................................................... 41
   2.5  ZÁVĚR .............................................................................................................................. 42
3.  VÝPIS OBCÍ Z TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ ....................................................... 50
   3.1  VÝPIS OBCÍ Z TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ............................................ 50
   3.1.1 ÚVOD ................................................................................................................................ 50
   3.2  VYMEZENÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ ................................................. 50
   3.2.1 Kraje a Okresy ................................................................................................................... 50
   3.2.2 Obce s rozšířenou působností - ORP................................................................................ 56
   3.3  VYMEZENÍ SOUČASNÝCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ.............................................. 62
   3.4  TRADIČNÍ PRŮMYSLOVÉ OBCE S POČTEM OBYVATEL 500 - 3000 ......................... 76
   3.5  ZÁVĚR .............................................................................................................................. 79
4.  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU (OBLASTI S REKREAČNÍM POTENCIÁLEM)..................... 80
   4.1  ÚVOD ................................................................................................................................ 80
   4.2  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHu ..................................................................................... 80
   4.2.1 Oblasti cestovního ruchu Jihočeského kraje ..................................................................... 81
   4.2.2 Oblasti cestovního ruchu Jihomoravského kraje ............................................................... 81
   4.2.3 Oblasti cestovního ruchu Karlovarského kraje .................................................................. 82
   4.2.4 Oblasti cestovního ruchu Královéhradeckého kraje .......................................................... 83
   4.2.5 Oblasti cestovního ruchu Libereckého kraje ..................................................................... 83
   4.2.6 Oblasti cestovního ruchu Moravskoslezského kraje ......................................................... 84
   4.2.7 Oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje ................................................................... 85
   4.2.8 Oblasti cestovního ruchu Pardubického kraje ................................................................... 85
   4.2.9 Oblasti cestovního ruchu Plzeňského kraje ...................................................................... 86
   4.2.10 Oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje ................................................................. 86
   4.2.11 Oblasti cestovního ruchu Ústeckého kraje ........................................................................ 87
   4.2.12 Oblasti cestovního ruchu kraje Vysočina .......................................................................... 87
   4.2.13 Oblasti cestovního ruchu Zlínského kraje ......................................................................... 88
5.  OBLASTI STÁTNÍ HRANICE ČR ................................................................................................. 89
   5.1  ÚVOD ................................................................................................................................ 89
   5.2  PŘÍHRANIČNÍ OBCE – PRVNÍ ŘADA ............................................................................. 89
   5.3  PŘÍHRANIČNÍ OBCE – DRUHÁ ŘADA (ROZŠÍŘENÉ POHRANIČÍ) .............................. 91
6.  OBLASTI POSTIŽENÉ POVODNĚMI........................................................................................... 94
   6.1  ÚVOD ................................................................................................................................ 94
   6.2  OBLASTI POSTIŽENÉ POVODNĚMI .............................................................................. 94
   6.2.1 Povodně roku 1997............................................................................................................ 94
   6.2.2 Povodně roku 2002............................................................................................................ 95
                                    3
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.1. VÝPIS OBCÍ Z HOSPODÁŘSKY SLABÝCH ÚZEMÍ


1.1  ÚVOD


Hospodářsky slabá území jsou definována jednak zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje a blíže určena ve Strategii regionálního rozvoje České republiky, a jednak je jejich vymezení
dle jmenovaného zákona v kompetenci krajů.

Zákon č. 248/2000 Sb. v § 4 rozeznává následující typy regionů:
  a) regiony se soustředěnou podporou státu, které se podle charakteru svého zaostávání člení
    na:
     strukturálně postižené regiony (regiony, ve kterých se soustřeďují negativní projevy
      strukturálních změn, dochází k útlumu odvětví a výrobních podniků a k růstu
      nezaměstnanosti);
     hospodářsky slabé regiony (regiony s nedostatečným ekonomickým výkonem a nízkými
      příjmy);
     venkovské regiony (regiony s nízkou hustotou zalidnění a vysokým podílem zemědělství).
  b) ostatní regiony, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů: např. pohraniční
    regiony, bývalé vojenské prostory, regiony postižené živelními pohromami, regiony se silně
    narušeným či poškozeným životním prostředím, regiony s méně příznivými podmínkami pro
    rozvoj zemědělství, regiony s vyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti než je průměrná
    úroveň v České republice.

Dále zákon uvádí, aby kraje ve svých programech rozvoje měly vymezeny regiony, jejichž rozvoj je
třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje, spolu s uvedením oblastí, na něž má být
podpora zaměřena včetně navrhovaných opatření. Disparity v míře rozvoje územních částí kraje se
potýkají se potížemi, které ohrožují schopnost řešit své rozvojové problémy vlastní silou a kde vnější
pomoc orientovaná pouze na řešení dílčích nedostatků selhává. Záměrem a úkolem kraje je na takové
disparity reagovat, a to cestou ozdravění sociálně - ekonomické struktury tak, aby docházelo
k postupnému vyrovnávání rozvojových šancí jednotlivých územních částí kraje. Tyto disparity jsou
relevantní pro vymezování nejvíce problémových, zaostávajících území jako regionů určených pro
soustředěnou podporu.

V souhrnu takto vymezené oblasti tvoří kategorii regionů pro soustředěnou podporu, která ve smyslu
zákona jednotně legalizuje intervence z veřejných zdrojů (v rámci programů rozvoje krajů ze zdrojů
krajského rozpočtu) do tržního prostředí daných územních celků.

Územní jednotky pro hodnocení disparit na úrovni krajů nejsou nijak stanoveny či vymezeny obecně
platnou legislativou nebo metodikou. Používají se územní jednotky vycházející ze standardního
územně – správního členění státu. V úvahu přichází hned tři varianty řešení:
   1. okres,
   2. územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) a
   3. územní obvody pověřených obecních úřadů (POÚ).
Při výběru mezi nimi hrají úlohu dvě protisměrně působící kritéria:
    míra sociálně – ekonomické homogenity vymezovaných územních jednotek (ta je největší u
    obvodů POÚ a nejmenší v případě okresů) a
    celková náročnost vymezování územních jednotek a implementace podpůrných aktivit v jejich
    prospěch (ta je naopak největší u velkých územních jednotek typu okresů, nejmenší naopak u
    POÚ).
Jednotlivé kraje dávají přednost různým variantám řešení, případně volí ještě jiné možnosti (např.
Liberecký kraj tzv. generelové jednotky apod.).
                         4
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.2   VYMEZENÍ REGIONŮ SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU DLE
    STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR


Zdroj: Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013 a Příloha k usnesení vlády
    ČR ze dne 17. května 2006 č. 560


1.2.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Určení regionů podporovaných v rámci soustředěné pomoci státu problémovým regionům je
vymezeno na úrovni okresů.

Systém hodnocení s použitými vahami indikátorů charakterizuje dvě podstatné stránky okresů, a to:
situaci na trhu práce a jejich ekonomickou sílu. Pro vymezení byly použity následující relevantní
indikátory:
   souhrnné hodnocení situace na trhu práce (nezaměstnanosti) zahrnující míru
     nezaměstnanosti, dlouhodobou nezaměstnanost a počet uchazečů na jedno volné pracovní
     místo,
   daňové příjmy na 1 obyvatele,
   počet podnikatelů na 1000 obyvatel,
   kupní síla obyvatel.
Výsledné hodnocení úrovně okresů je váženým součtem indexů charakterizujících jednotlivé
indikátory v průměru let 2002 – 2004 s výjimkou indikátoru kupní síly, který je k dispozici za rok 2005 a
starších hodnot daňové výtěžnosti.

Váhy byly nastaveny takto:
   nezaměstnanost:       0,4;
   daňové příjmy:       0,15;
   podnikatelé:        0,15;
   kupní síla:        0,3.

Vymezené regiony stejně jako v období do roku 2006 zahrnují územní obvody 21 okresů a územních
obvodů ORP o celkové rozloze 29,4% území ČR a 31,9% obyvatel z celkového počtu obyvatel ČR.
                          5
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                    Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.2.2   VYMEZENÉ REGIONY SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU NA OBDOBÍ LET 2007 – 2013


Strukturálně postižené regiony
                                               1
Č.   Okres    Kraj                                Obce
              Baška, Bílá, Bocanovice, Brušperk, Bruzovice, Bukovec, Bystřice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní
              Lomná, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant n. Ostravicí, Hnojník, Horní Domaslavice, Horní Lomná,
              HorníTošanovice, Hrádek, Hrčava, Hukvaldy, Jablunkov, Kaňovice, Komorní Lhotka, Košařiska, Kozlovice, Krásná, Krmelín,
   Frýdek –
 1.        MS    Kunčice p. Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Milíkov, Morávka, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nižní Lhoty,
   Místek
              Nošovice, Nýdek, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Písečná, Písek, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka,
              Řepiště, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež, Sviadnov, Třanovice, Třinec, Vělopolí,
              Vendryně, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice
              Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Domašín, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chbany,
              Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kalek, Klášterec n. Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Libědice, Loučná, Málkov, Mašťov,
 2. Chomutov    ÚST
              Měděnec, Místo, Nezabylice, Okounov, Otvice, Perštejn, Pesvice, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Spořice, Strupčice,
              Údlice, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec
              Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Chotěbuz,
 3. Karviná    MS
              Karviná, Orlová, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava, Těrlicko
              Bečov, Bělušice, Braňany, Brandov, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Korozluky, Lišnice,
 4. Most      ÚST   Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Most, Nová Ves v Horách, Obrnice,
              Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice
                   Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice n. Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, Frenštát p. Radhoštěm, Fulnek,
                   Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jakubčovice n. Odrou, Jeseník n. Odrou, Jistebník,
                   Kateřinice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Lichnov, Luboměř, Mankovice, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Odry, Petřvald, Příbor,
  5.  Nový Jičín    MS
                   Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Spálov, Starý Jičín, Studénka, Suchdol n. Odrou, Šenov u Nového Jičína,
                   Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vražné, Vrchy, Závišice, Ženklava, Životice u
                   Nového Jičína
                   Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hošťálkovice, Hrabová, Klimkovice, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky,
     Ostrava –          Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Olbramice, Ostrava-Jih, Ostrava, Petřkovice,
  6.          MS
     město            Plesná, Polanka n. Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Stará Ves n.
                   Ondřejnicí, Svinov, Šenov, Třebovice, Václavovice, VelkáPolom, Vítkovice, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice
                   Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří,
  7.  Sokolov     KV     Chodov, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk n. Ohří, Libavské Údolí,
                   Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina,

1
  Konkrétní obce byly v celém souboru, pokud není uvedeno jinak, přiřazeny k okresům, ORP nebo POÚ dle souboru ČSÚ – Struktura území ČR


                                               6
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Šindelová, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová
               Bílina, Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Hostomice, Hrob, Hrobčice, Jeníkov, Kladruby, Kostomlaty
8.  Teplice     ÚST  p. Milešovkou, Košťany, Krupka, Lahošť, Ledvice, Lukov, Měrunice, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, Ohníč, Osek,
               Proboštov, Rtyně n. Bílinou, Srbice, Světec, Teplice, Újezdeček, Zabrušany, Žalany, Žim


Hospodářsky slabé regiony
 Č.  Okres    Kraj                                  Obce
               Andělská Hora, Bílčice, Bohušov, Brantice, Bruntál, Břidličná, Býkov-Láryšov, Čaková, Dětřichov n. Bystřicí, Dívčí Hrad,
               Dlouhá Stráň, Dolní Moravice, Dvorce, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, Horní Životice,
               Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Jiříkov, Karlova Studánka, Karlovice, Krasov, Krnov, Křišťanovice, Leskovec n. Moravicí,
               Lichnov, Liptaň, Lomnice, Ludvíkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Město Albrechtice, Mezina, Milotice n. Opavou,
 1.  Bruntál     MS
               Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Osoblaha, Petrovice, Razová, Roudno, Rudná p. Pradědem,
               Rusín, Rýmařov, Ryžoviště, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Stará Ves, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora,
               Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Třemešná, Tvrdkov, Úvalno, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Vrbno p.
               Pradědem, Vysoká, Zátor
               Archlebov, Blatnice p. Svatým Antonínkem, Blatnička, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Čeložnice, Dambořice, Dolní
               Bojanovice, Domanín, Dražůvky, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Hroznová Lhota, Hýsly, Javorník, Ježov, Josefov, Karlín,
               Kelčany, Kněždub, Kostelec, Kozojídky, Kuželov, Kyjov, Labuty, Lipov, Louka, Lovčice, Lužice, Malá Vrbka, Mikulčice, Milotice,
               Moravany, Moravský Písek, Mouchnice, Mutěnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nová Lhota, Nový Poddvorov,
 2.  Hodonín     JM
               Ostrovánky, Petrov, Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice,
               Strážnice, Strážovice, Sudoměřice, Suchov, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Tasov, Těmice, Terezín, Tvarožná Lhota,
               Uhřice, Vacenovice, Velká n. Veličkou, Veselí n. Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice,
               Ždánice, Želetice, Žeravice, Žeraviny
               Bělá p. Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá n. Vidnavkou,
 3.  Jeseník     OL   Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš,
               Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová
               Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Blšany u Loun, Brodec, Břvany, Cítoliby, Čeradice, Černčice, Deštnice, Dobroměřice,
               Domoušice, Holedeč, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, Krásný Dvůr, Kryry, Lenešice,
               Libčeves, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Líšťany, Louny, Lubenec, Měcholupy, Nepomyšl, Nová Ves, Nové Sedlo,
 4.  Louny      ÚST
               Obora, Očihov, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Petrohrad, Pnětluky, Počedělice, Podbořanský Rohozec, Podbořany,
               Postoloprty, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Staňkovice, Toužetín, Tuchořice, Úherce, Velemyšleves, Veltěže, Vinařice,
               VrbnonadLesy, Vroutek, Vršovice, Výškov, Zálužice, Zbrašín, Žatec, Želkovice, Žerotín, Žiželice
 5.             území bývalého vojenského újezdu Mladá
               Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Březová, Budišov n. Budišovkou, Budišovice, Čermná
 6.  Opava      MS
               ve Slezsku, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hať, Hlavnice, Hlubočec, Hlučín,


                                       7
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec n. Moravicí, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kobeřice,
               Kozmice, Kravaře, Kružberk, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Melč, Mikolajice, Mladecko,
               Mokré Lazce, Moravice, Neplachovice, Nové Lublice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Píšť, Pustá Polom, Radkov,
               Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Staré Těchanovice, Stěbořice, Strahovice, Sudice, Svatoňovice,
               Šilheřovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Těškovice, Třebom, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Větřkovice, Vítkov,
               Vršovice, Vřesina, Závada
               Bělotín, Beňov, Bezuchov, Bohuslávky, Bochoř, Brodeku Přerova, Buk, Býškovice, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice,
               Černotín, Dobrčice, Dolní Nětčice, Dolní Těšice, Dolní Újezd, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Hlinsko, Horní Moštěnice,
               Horní Nětčice, Horní Těšice, HorníÚjezd, Hrabůvka, Hradčany, Hranice, Hustopeče n. Bečvou, Jezernice, Jindřichov, Kladníky,
               Klokočí, Kojetín, Kokory, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhota, Lhotka, Lipník n. Bečvou, Lipová, Líšná, Lobodice,
               Malhotice, Měrovice n. Hanou, Milenov, Milotice n. Bečvou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Olšovec, Opatovice, Oplocany,
 7.  Přerov     OL
               Oprostovice, Osek n. Bečvou, Paršovice, Partutovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Polom, Potštát, Prosenice,
               Provodovice, Přerov, Přestavlky, Radíkov, Radkova Lhota, Radkovy, Radotín, Radslavice, Radvanice, Rakov, Rokytnice,
               Rouské, Řikovice, Skalička, Soběchleby, Sobíšky, Stará Ves, Stříbrnice, Střítež n. Ludinou, Sušice, Šišma, Špičky, Teplice n.
               Bečvou, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Týn n. Bečvou, Uhřičice, Ústí, Veselíčko, Věžky, Vlkoš, Všechovice, Výkleky,
               Zábeštní Lhota, Zámrsky, Žákovice, Želatovice
 8.             území bývalého vojenského újezdu Ralsko
               Banín, Bělá n. Svitavou, Bělá u Jevíčka, Benátky, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Bohuňov, Bohuňovice, Borová, Borušov,
               Brněnec, Březina, Březinky, Březiny, Březová n. Svitavou, Budislav, Bystré, Cerekvice n. Loučnou, Čistá, Desná, Dětřichov,
               Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Dolní Újezd, Gruna, Hartinkov, Hartmanice, Horky, Horní Újezd, Hradec n.
               Svitavou, Chmelík, Chornice, Chotěnov, Chotovice, Chrastavec, Janov, Janůvky, Jaroměřice, Jarošov, Javorník, Jedlová,
               Jevíčko, Kamenec u Poličky, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Korouhev, Koruna, Křenov, Kukle, Kunčina, Květná, Lavičné,
 9.  Svitavy     PDB  Linhartice, Litomyšl, Lubná, Makov, Malíkov, Městečko Trnávka, Mikuleč, Mladějov na Moravě, Morašice, Moravská Třebová,
               Nedvězí, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Oldřiš, Opatov, Opatovec, Osík, Pohledy, Polička, Pomezí, Poříčí u
               Litomyšle, Příluka, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Radiměř, Radkov, Rohozná, Rozhraní, Rozstání, Rudná, Rychnov na
               Moravě, Řídký, Sádek, Sebranice, Sedliště, Sklené, Slatina, Sloupnice, Staré Město, Stašov, Strakov, Suchá Lhota, Svitavy,
               Svojanov, Široký Důl, Študlov, Telecí, Trpín, Trstěnice, Tržek, Třebařov, Újezdec, Útěchov, Vendolí, Vidlatá Seč, Víska u
               Jevíčka, Vítějeves, Vlčkov, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká, Želívsko
               Bludov, Bohdíkov, Bohuslavice, Bohutín, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Drozdov, Dubicko,
               Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hraběšice, Hrabišín, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí,
               Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Klopina, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Krchleby, Lesnice, Leština, Libina, Líšnice, Loštice, Loučná
10.  Šumperk     OL   n. Desnou, Lukavice, Malá Morava, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Nový Malín, Olšany, Oskava, Palonín,
               Pavlov, Písařov, Police, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, Rejchartice, Rohle, Rovensko, Ruda n. Moravou, Sobotín,
               Staré Město, Stavenice, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, Šumperk, Třeština, Úsov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice,
               Vikýřovice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole
               Babice, Bačice, Bačkovice, Benetice, Biskupice-Pulkov, Blatnice, Bohušice, Bochovice, Bransouze, Březník, Budišov, Budkov,
11.  Třebíč     VYS
               Cidlina, Čáslavice, Častohostice, Čechočovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Čikov, Číměř, Dalešice, Dědice,


                                       8
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Dešov´, Dolní Lažany, Dolní Vilémovice, Domamil, Dukovany, Hartvíkovice, Heraltice, Hluboké, Hodov, Horní Heřmanice,
               Horní Smrčné, Horní Újezd, Horní Vilémovice, Hornice, Hrotovice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Chlístov, Chlum, Chotěbudice,
               Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice n. Rokytnou, Jasenice, Jemnice, Jinošov, Jiratice, Kamenná, Kdousov,
               Kladeruby n. Oslavou, Klučov, Kojatice, Kojatín, Kojetice, Komárovice, Koněšín, Kostníky, Kouty, Kozlany, Kožichovice,
               Krahulov, Kralice n. Oslavou, Kramolín, Krhov´, Krokočín, Kuroslepy, Láz, Lesná, Lesní Jakubov, Lesonice, Lesůňky, Lhánice,
               Lhotice, Lipník, Litohoř, Litovany, Lomy, Loukovice, Lovčovice, Lukov, Markvartice, Martínkov, Mastník, Menhartice, Meziříčko,
               Mikulovice, Mladoňovice, Mohelno, Moravské Budějovice, Myslibořice, Naloučany, Náměšť n. Oslavou, Nárameč, Nimpšov,
               Nová Ves, Nové Syrovice, Nový Telečkov´, Ocmanice, Odunec, Okarec, Okřešice, Okříšky, Opatov, Oponešice, Ostašov,
               Pálovice, Petrovice, Petrůvky, Pokojovice, Police, Popůvky, Pozďatín, Přeckov, Předín, Přešovice, Přibyslavice, Příštpo,
               Pucov, Pyšel, Rácovice, Račice, Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Radonín, Radošov, Radotice, Rapotice, Rohy,
               Rokytnice n. Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov, Římov, Sedlec, Slavětice, Slavičky, Slavíkovice, Smrk, Stařeč, Stropešín,
               Střítež, Studenec, Studnice, Sudice, Svatoslav, Šebkovice, Štěměchy, Štěpkov, Trnava´, Třebelovice, Třebenice, Třebíč,
               Třesov, Valdíkov, Valeč, Vícenice, Vícenice u Náměště n. Oslavou, Vladislav, Vlčatín, Výčapy, Zahrádka, Zárubice, Zašovice,
               Zvěrkovice, Želetava
               Bantice, Běhařovice, Bezkov, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bohutice, Bojanovice, Borotice, Boskovštejn, Božice, Břežany,
               Citonice, Ctidružice, Čejkovice, Čermákovice, Černín, Damnice, Dobelice, Dobřínsko, Dobšice, Dolenice, Dolní Dubňany,
               Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, Džbánice, Grešlové Mýto, Havraníky, Hevlín, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Hodonice, Horní
               Břečkov, Horní Dubňany, Horní Dunajovice, Horní Kounice, Hostěradice, Hostim, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany n. Jevišovkou,
               Chvalatice, Chvalovice, Jamolice, Jaroslavice, Jevišovice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Moravských
               Budějovic, Kadov, Korolupy, Kravsko, Krhovice, Křepice, Křídlůvky, Kubšice, Kuchařovice, Kyjovice, Lančov, Lechovice, Lesná,
               Lesonice, Litobratřice, Lubnice, Lukov, Mackovice, Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Miroslav, Miroslavské Knínice,
12.  Znojmo     JM
               Morašice, Moravský Krumlov, Našiměřice, Němčičky, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Olbramovice, Oleksovice,
               Onšov, Oslnovice, Pavlice, Petrovice, Plaveč, Plenkovice, Podhradí n. Dyjí, Podmolí, Podmyče, Práče, Pravice, Prokopov,
               Prosiměřice, Přeskače, Rešice, Rozkoš, Rudlice, Rybníky, Skalice, Slatina, Slup, Stálky, Starý Petřín, StošíkovicenaLouce,
               Strachotice, Střelice, Suchohrdly, Suchohrdly u Miroslavi, Šafov, Šanov, Šatov, Štítary, Šumná, Tasovice, Tavíkovice,
               Těšetice, TrnovéPole, Trstěnice, Tulešice, Tvořihráz, Uherčice, Újezd, Únanov, Valtrovice, Vedrovice, Velký Karlov, Vémyslice,
               Vevčice, Višňové, Vítonice, Vracovice, Vranov n. Dyjí, Vranovská Ves, Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Vysočany, Zálesí,
               Zblovice, Znojmo, Želetice, Žerotice, Žerůtky


Regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností
 Č.  Okres   Kraj                                Obce
             Arnoltice, Benešov n. Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Podluží, Dolní
             Poustevna, Doubice, Františkov n. Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov,
 1. Děčín    ÚST
             Janská, Jetřichovice, Jílové, Jiřetín p. Jedlovou, Jiříkov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová,
             Lobendava, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Mikulášovice, Rumburk, Růžová, Rybniště, Srbská                                       9
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Kamenice, Staré Křečany, Starý Šachov, Šluknov, Těchlovice, Valkeřice, Varnsdorf, Velká Bukovina, Velký Šenov, Verneřice,
               Veselé, Vilémov
               Bechlín, Bohušovice n. Ohří, Brňany, Brozany n. Ohří, Brzánky, Bříza, Budyně n. Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Černěves, Černiv,
               Černouček, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Dobříň, Doksany, Dolánky n. Ohří, Drahobuz, Dušníky, Evaň, Hlinná, Horní
               Beřkovice, Horní Řepčice, Hoštka, Hrobce, Chodouny, Chodovlice, Chotěšov, Chotiměř, Chotiněves, Chudoslavice, Jenčice,
               Kamýk, Keblice, Klapý, Kleneč, Kostomlaty p. Řípem, Krabčice, Křesín, Křešice, Kyškovice, Levín, Lhotka n. Labem, Liběšice,
               Libkovice p. Řípem, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Litoměřice, Lkáň, Lovečkovice, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky,
 2.  Litoměřice   ÚST
               Malíč, Martiněves, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Mnetěš, Mšené-lázně, Nové Dvory, Oleško, Píšťany, Ploskovice,
               Podsedice, Polepy, Prackovice n. Labem, Přestavlky, Račice, Račiněves, Radovesice, Rochov, Roudnice n. Labem, Sedlec,
               Siřejovice, Slatina, Snědovice, Staňkovice, Straškov-Vodochody, Sulejovice, Štětí, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebenice,
               Třebívlice, Třebušín, Úpohlavy, Úštěk, Vědomice, Velemín, Velké Žernoseky, Vchynice, Vlastislav, Vražkov, Vrbice, Vrbičany,
               Vrutice, Záluží, Žabovřesky n. Ohří, Žalhostice, Židovice, Žitenice
               Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice,
   Ústí n.
 3.          ÚST   Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí n. Labem – Neštěmice, Ústí n. Labem –
   Labem
               Severní terasa, Ústí n. Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice
Č.    ORP     Kraj                                 Obce
               Bohaté Málkovice, Brankovice, Bučovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kojátky, Kožušice, Křižanovice, Letonice,
 1.  Bučovice    JM
               Malínky, Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice
               Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice n. Pernštejnem, Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice,
   Bytsřice n.
               Koroužné, Lísek, Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná,
 2.  Pernštejne   VYS
               Sejřek, Skorotice, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov n. Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké
   m
               Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice
               Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice,
 3.  Frýdlant    LB
               Jindřichovice p. Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město p. Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová
 4.  Králíky     PDB   Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov
               Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, Honětice, Hoštice, Hulín, Chropyně, Chvalnov-Lísky,
               Jarohněvice, Karolín, Koryčany, Kostelany, Kroměříž, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny,
 5.  Kroměříž    ZL   Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Pravčice, Rataje, Roštín, Skaštice,
               Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Záříčí, Zástřizly, Zborovice,
               Zdounky, Zlobice, Žalkovice
               Bavory, Brod n. Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice,
 6.  Mikulov     JM
               Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec
               Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž n. Ohří,
 7.  Ostrov     KV
               Velichov, Vojkovice
   Rožnov p.        Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov p. Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice,
 8.          ZL
   Radhošt.        Zubří


                                       10
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Babice, Domašov n. Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová,
 9.  Šternberk    OL
               Komárov, Lipina, Lužice, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
10.  Uničov     OL   Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Uničov, Želechovice
   Valašské        Brumov-Bylnice, Drnovice, Haluzice, Jestřabí, Křekov, Loučka, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Rokytnice, Štítná
11.          ZL
   Klobouky        n. Vláří-Popov, Študlov, Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole
                                       11
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.3   VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE


Zdroj: Příloha Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 č. 9.5 Hospodářsky slabé regiony –
    vymezení


1.3.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 je aktuální a obsahuje v příloze vymezení HSO i
způsob vymezení těchto oblastí.

Pro stanovení HSO na území Jihočeského kraje (dále JK) byla zvolena většina ukazatelů použitých
MMR pro aktualizaci vymezení regionů se soustředěnou podporou státu v rámci ČR a dva nové
ukazatele byly přidány. Data pro jednotlivé ukazatele byla upravena a použita v závislosti na tom, jak
byla k dispozici – dle rozdílných územních statistických jednotek (okresy, ORP, POÚ, obce). Jako
základní územní jednotky pro vymezení HSO na území JK byly použity obvody OPÚ - obcí s
pověřenými obecními úřady (celkem 38).

Pro vymezení hospodářsky slabých oblastí bylo zvoleno těchto šest ukazatelů:
   přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel (roční průměr 2001 - 2005),
   hustota dopravních sítí,
   souhrnné hodnocení nezaměstnanosti,
   průměrná hrubá měsíční mzda v Kč/rok 2005 (přepočteno na osoby plně zaměstnané),
   podíl zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti v r. 2001,
   hustota obyvatelstva k 31. 12. 2005.

Charakteristika jednotlivých ukazatelů a jejich váhy:
   Přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel (roční průměr 2001 - 2005) - kritérium vycházející z
    předpokladu, že prosperující oblasti jsou z hlediska zájemců o trvalé bydlení atraktivní oproti
    oblastem hospodářsky slabým. Ukazatel vyjadřuje počet přistěhovaných (odstěhovaných) na
    1000 obyvatel a dodal je ČSÚ. Z hlediska důležitosti pro určení celkové hodnoty OPÚ byla
    tomuto ukazateli přiřazena váha 0,1.
   Hustota dopravních sítí. Existuje předpoklad, že v místech větší koncentrace ekonomických
    aktivit bude síť hustší a i z hlediska budoucího vývoje je dopravní obslužnost důležitým
    faktorem při rozhodování o nových investicích. Ukazatel vyjadřuje hustotu v jednotkách km /
      2
    km . Tomuto ukazateli byla přiřazena váha 0,2.
   Souhrnné hodnocení nezaměstnanosti - ukazatel je bezrozměrné číslo vyjadřující relaci v
    zaměstnanosti mezi jednotlivými OPÚ. Základní složky ukazatele a algoritmus výpočtu:
    · Nezaměstnanost N = uchazeči o zaměstnání / pracovní síla,
    · Dlouhodobá nezaměstnanost D = dlouhodobě nezaměstnaní / pracovní síla,
    · Tlak na pracovní místa V = (uchazeči – volná prac. místa) / pracovní síla 4.
    Stanovené váhy: v1 = 0,4; v2 = 0,3; v3 = 0,3.
    Výpočet souhrnného hodnocení: SH = v1*N + v2*D + v3*V.
   Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč za r. 2005 (přepočteno na osoby plně zaměstnané) -
    ukazatel vyjadřuje výši průměrné měsíční mzdy v Kč. Byla mu přiřazena váha 0,1.
   Podíl zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybolovu na celkové zaměstnanosti v r. 2001 -
    ukazatel představuje počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybolovu jako podíl (v%)
    na celkové zaměstnanosti v OPÚ. Ukazateli byla přiřazena váha 0,2.
   Hustota obyvatelstva k 31. 12. 2005 - ukazatel znamená počet obyvatel na 1 km v dané OPÚ
                                            2

    a daném roce. Ukazateli byla přiřazena váha 0,1.


1.3.2  VYMEZENÉ HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI JIHOČESKÉHO KRAJE

Za použití výše popsané metodiky bylo ze 38 OPÚ nacházejících se v JK vybráno 16. Obyvatelstvo
vybraných 16 OPÚ tvoří dohromady necelých 24% celkové populace JK.


                         12
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.


Hospodářsky slabé oblasti
Č.      OPÚ                      Obce
            Bohdalovice, Brloh, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Holubov, Hořice na
    Český      Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Mirkovice, Mojné, Nová Ves,
 1.
    Krumlov     Přídolí, Přísečná, Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Zlatá Koruna,
            Zubčice
            Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec,
 2.   Dačice     Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina,
            Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov
 3.   Horní Planá   Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá
            Benešov n. Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště,
 4.   Kaplice     Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě,
            Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov
            Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky,
            Jetětice, Jickovice, Kostelec n. Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov,
 5.   Milevsko
            Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice,
            Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř
 6.   Mirotice    Boudy, Cerhonice, Čimelice, Mirotice, Rakovice, Smetanova Lhota, Varvažov
            Horosedly, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Minice, Mirovice, Mišovice, Myslín,
 7.   Mirovice
            Nerestce, Nevězice, Orlík n. Vltavou, Probulov
 8.   Nová Bystřice  Číměř, Nová Bystřice, Staré Město p. Landštejnem
 9.   Nové Hrady   Horní Stropnice, Hranice, Nové Hrady, Žár
10.   Protivín    Paseky, Protivín, Skály, Tálín, Žďár
11.   Slavonice    Dešná, Písečné, Slavonice, Županovice
    Suchdol n.   Dvory n. Lužnicí, Rapšach, Suchdol n. Lužnicí
12.
    Lužnicí
            Cep, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně,
13.   Třeboň     Klec, Lomnice n. Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly n. Nežárkou,
            Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Třeboň, Záblatí
14.   Vojenský újezd Boletice
15.   Volary     Křišťanov, Lenora, Nová Pec, Stožec, Volary, Zbytiny, Želnava
            Lipno n. Vltavou, Loučovice, Malšín, Přední Výtoň, Rožmberk n. Vltavou,
16.   Vyšší Brod
            Vyšší Brod
1.4   VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


Zdroj: Strategie rozvoje Jihomoravského    kraje  (2006)  a  Strategie  rozvoje  hospodářství
    Jihomoravského kraje (2006)


1.4.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (2006) sice obsahuje vymezení problémových území,
nicméně metodika tohoto určení není z textu zcela zřejmá a jasná. Mísí se dohromady také několik
pojmů – marginalizovaná území z pohledu dopravní dostupnosti, venkovské zaostalé oblasti apod.
Dalším problémem je, že i Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje (2006) obsahuje
vymezení problémových území, která se ovšem nekryjí s oblastmi vymezenými Strategií rozvoje JMK.

Problémové mikroregiony byly ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje (2006) vymezeny v
hranicích obvodů pověřených obecních úřadů.
                        13
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                   Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Pro výběr těchto mikroregionálních území bylo stanoveno, aby se nenacházely na území těch okresů,
                                    2
které jsou vyjmenovány v rámci ČR jako problémové (tj. ZN, VY a HO) s ohledem na skutečnost, že
tato území jsou již „pod ochranou“ celostátně stanovených pravidel a nástrojů regionální politiky.

Hodnotícím kritériem byla především míra nezaměstnanosti, současně měl celkový počet obyvatel
vybraných obvodů tvořit přibližně 12 % obyvatel kraje.


1.4.2   VYMEZENÉ PROBLÉMOVÉ MIKROREGIONU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Vymezené problémové regiony JMK dle Strategie rozvoje Jihomoravského kraje platné od 1. 1.
2006.

Problémové mikroregiony
 Č.     POÚ                     Obce
           Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice,
 1. Břeclav     Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice,
           Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
           Bořetice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Křepice, Kurdějov,
 2. Hustopeče    Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín,
           Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice
           Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice,
 3. Ivančice     Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves,
           NovéBránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany
           Bavory, Brod n. Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice,
 4.  Mikulov     Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice,
           Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec
           Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky,
 5.  Pohořelice
           Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice
 6. Velké Opatovice Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Uhřice, Úsobrno, Velké Opatovice

Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje 2006 rovněž uvádí problémová území.

Problémová území
 Č.    POÚ                           Obce
 1. Adamov          Adamov
                Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice,
  2.  Břeclav        Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice,
                Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí
                Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř,
  3.  Klobouky u Brna
                Morkůvky, Velké Hostěrádky
                Bavory, Brod n. Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice,
  4.  Mikulov        Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice,
                Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Sedlec
                Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky,
  5.  Pohořelice
                Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice
                BabiceuRosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov,
                Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka,
  6.  Rosice
                Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice,
                Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov
2
 Toto hodnocení vychází z usnesení vlády č. 722/2003, které mezi hospodářsky slabé regiony, řadilo okresy Znojmo, Hodonín
a Vyškov. V současnosti jsou tyto oblasti vymezeny usnesením vlády č. 560/2006, které mezi hospodářsky slabé regiony řadí
okresy Hodonín a Znojmo a mezi regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností ORP Bučovice a Mikulov.


                             14
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.5   VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zdroj:  Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013


1.5.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Karlovarský kraj má Program rozvoje na období 2007 – 2013 (i když zatím pouze v pracovní verzi),
který obsahuje vymezení problémových regionů i jeho metodiku.

Vymezení problémových regionů je provedeno v souladu se Strategií regionálního rozvoje České
republiky 2007 -2013, a to na základě dvou aplikovaných metodik:
   metodiky převzaté ze SRR ČR,
   metodiky analýzy regionální nezaměstnanosti v Karlovarském kraji.
V důsledku aplikace výše uvedených metodik byly vymezeny problémové regiony.

Aplikace metodiky Strategie regionálního rozvoje České republiky na území Karlovarského
kraje
Jednotlivé váhy kritérií jsou nastaveny následujícím způsobem:
   Nezaměstnanost - ukazatel vyjadřuje souhrnné hodnocení situace na trhu práce zahrnující
    míru nezaměstnanosti, dlouhodobou nezaměstnanost a počet uchazečů na jedno volné
    pracovní místo. Byla zde použita metoda souhrnného hodnocení nezaměstnanosti
    v regionech KVK ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Váha ukazatele byla stanovena
    na 0,4.
   Daňové příjmy - ukazatel představuje daňovou výtěžnost (v Kč) v předmětném regionu KVK
    na 1 obyvatele v daném roce. Ukazateli byla přidělena váha 0,15,
   Podnikatelé - v rámci tohoto ukazatele byl hodnocen počet podnikatelů v regionu na 1000
    obyvatel. Váha tohoto ukazatele byla stanovena na 0,15.
   Kupní síla - šetření o regionálním rozložení kupní síly obyvatelstva je založeno na zpracování
    více forem datových vstupů z oficiálních zdrojů, především ze zdrojů Českého statistického
    úřaduČSÚ. Jedná se o statistická šetření týkající se především úrovně příjmů a dalších
    ekonomických charakteristik. Ukazateli byla přidělena váha 0,3.

Výpočet velikosti každého ukazatele v daném regionu byl stanoven tak, že v rámci jednotlivých
regionů KVK byl přidělen odpovídající poměrný koeficient. Tento koeficient byl vynásoben vahou
příslušného ukazatele a byl získán koeficient výsledného hodnocení. Na závěr se z těchto koeficientů
spočítal průměr za jednotlivé okresy a z těch se vycházelo při sestavování strukturálně postižených
regionů. Výpočty byly prováděny na základě hodnot získaných v období let 2003 – 2005.

Metodika analýzy regionální nezaměstnanosti v Karlovarském kraji
I přesto, že metodika převzatá ze SRR ČR pracuje s nezaměstnaností jako s jedním kritériem pro
vymezení problémových regionů a tuto nezaměstnanost srovnává s celorepublikovým průměrem,
považují zpracovatelé Programu rozvoje kraje za vhodné, regionální nezaměstnanost jako jeden ze
stěžejních ukazatelů podrobit detailnějšímu zkoumání a pokusit se nad rámec výše popsané metodiky
vymezit další regiony, u nichž je nezaměstnanost vyšší než průměr v rámci KVK.

Na základě analýzy regionální nezaměstnanosti v KVK byla posuzována spádová území ORP
z hlediska míry nezaměstnanosti sledované v letech 2005, 2006 a I. čtvrtletí 2007. Míra
nezaměstnanosti v těchto vymezených regionech poté byla porovnávána s mírou nezaměstnanosti
v KVK v předmětném časovém období. Na základě tohoto zjišťování byly definovány regiony, jejichž
míra nezaměstnanosti je vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti KVK.

Metodika analýzy hustoty zalidnění v Karlovarském kraji
Hustota zalidnění je v rámci KVK v současné době významnou disparitou. Hustota zalidnění
v Karlovarském kraji byla sledována dle správních obvodů ORP. Jednotlivé údaje byly zjišťovány k
datu 31. 12. 2005 a byly porovnávány k hustotě zalidnění KVK jako celku.                        15
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.5.2   VYMEZENÉ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE

Problémové regiony
Č.      Území ORP                      Obce
                Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná,
 1.   Kraslice
                Šindelová
                Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný
 2.   Ostrov         Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž n. Ohří, Velichov,
                Vojkovice,
 3.   Sokolov        Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk n. Ohří, Loket, Sokolov
1.6   VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO
     KRAJE


Zdroj:   Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015


1.6.1   ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015 v příloze č. 2 Analytická část uvádí
problémové oblasti i způsob jejich vymezení.

Jako základní územní jednotky pro hodnocení byly stanoveny správní území obcí s pověřeným
obecním úřadem (POU). V případě nedostupnosti dat bylo použito hodnocení pouze za hierarchicky
vyšší územní jednotky, tj. správní území obcí s rozšířenou působností (ORP). Hodnocení disparit
vychází z konstrukce agregátní charakteristiky sestavené na základě bodového ohodnocení pořadí
POÚ dle jednotlivých ukazatelů, které tvoří daný agregát.

Při konstrukci syntetických hodnocení byly použity též výsledky hodnocení korelačních závislostí.
V průběhu práce bylo provedeno vyhodnocení korelačních souvislostí dostupných charakteristik. Pro
tato hodnocení byl použit Spearmanův koeficient korelace pořadí, eliminující rozdíly směrodatných
odchylek ukazatelů. Korelace byla počítána za soubor 448 obcí Královéhradeckého kraje.

Regionální disparity byly hodnoceny z hlediska:
1. populačního potenciálu,
2. ekonomické výkonnosti,
3. potenciálu pracovní síly,
4. kvality domovního a bytového fondu.

Hodnocení regionální disparity z hlediska populačního potenciálu

Souhrnné zhodnocení demografické situace bylo provedeno na základě vybraných demografických
ukazatelů, které ovlivňují dlouhodobý vývoj populace a jsou ve vzájemném vztahu:
  vývoj počtu obyvatel 1991 – 2001,
  index mládí v roce 2001 (podíl velikosti věkových kategorií 0-14/60+),
  index závislosti typ B v roce 2001(podíl poproduktivní kategorie na produktivní 60+/15-59),
  míra přirozeného přírůstku za roky 1999 – 2003,
  míra migračního přírůstku za roky 1999 – 2003,
  míra celkového příbytku/úbytku obyvatel v letech 1999 – 2003,
  podíl české národnosti v roce 2001.
                          16
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Hodnocení regionální disparity z hlediska ekonomické výkonnosti

Počet ekonomických subjektů
Regionální rozložení ekonomických subjektů významně ovlivňuje socioekonomickou pozici
jednotlivých oblastí. Pro souhrnné zhodnocení z hlediska koncentrace a nárůst počtu ekonomických
subjektů byly použity následující ukazatelé:
  pořadí území podle počtu ekonomických subjektů na 1000 obyvatel v roce 2004,
  pořadí území podle počtu nových ekonomických subjektů na 1000 obyvatel 1999 – 2004,
  pořadí území podle indexu nárůstu počtu ekonomických subjektů 2004 /1999,
  pořadí území podle výše podílu „samozaměstnavatelů“ (OSVČ a dalších) na ekonomických
   subjektech celkem.

Daňová výtěžnost
Za základ pro posouzení disparit byly vzaty hodnoty udávající daňové inkaso na 1 obyvatele, a to
daně z příjmu fyzických osob, daně ze závislé činnosti a daně z příjmu právnických osob. Tyto přímé
daně mají přímou souvislost s ekonomickou činností a výkonností obyvatel a subjektů na daném
území. Pro souhrnné zhodnocení ekonomické výkonnosti správních obvodů finančních úřadů
v Královéhradeckém kraji z hlediska výše daňového inkasa byly použity následující ukazatele:
  pořadí území podle výše daně z příjmu fyzických osob na obyvatele v roce 2004,
  pořadí území podle výše daně ze závislé činnosti na obyvatele v roce 2004,
  pořadí území podle výše daně z příjmu právnických osob na obyvatele v roce 2004,
Hodnocení bylo provedeno za každý správní obvod finančních úřadů v Královéhradeckém kraji.
Těchto správních obvodů je v KH kraji celkem 15.

Hodnocení regionální disparity z hlediska potenciálu pracovní síly
Za účelem vyhodnocení potenciálu pracovní síly byly vzaty následující ukazatele:
  podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel,
  míra ekonomické aktivity obyvatel,
  míra nezaměstnanosti,
  podíl pracovních sil v terciérním sektoru.

Hodnocení regionální disparity z hlediska kvality domovního a bytového fondu
V této části je provedeno samostatné syntetické hodnocení domovního fondu a samostatné
vyhodnocení kvality bytového fondu.

Vybavení technickou infrastrukturou
Syntetické zhodnocení z hlediska vybavenosti domů technickou infrastrukturou je provedeno na
základě následujících vybraných ukazatelů z r. 2001:
  podíl domů vybavených přípojkou na kanalizační síť,
  podíl domů vybavených vodovodem,
  podíl domů vybavených plynem,
  podíl domů vybavených ústředním topením.

Syntetické hodnocení bytového fondu
Syntetické zhodnocení potenciálu bydlení Královéhradeckého kraje bylo provedeno na základě
vybraných ukazatelů, vázaných na bytový fond.
  index nárůstu obydlených bytů celkem 1991 – 2001,
  průměrná plocha na 1 byt v roce 2001,
  průměrná plocha bytu na 1 osobu v roce 2001,
  podíl bytů s plynem v roce 2001,
  podíl bytů postavených do roku 1945,
  podíl neobydlených bytů z důvodu nezpůsobilosti k bydlení a jiného důvodu než rekreace
  a přechodné bydlení v roce 2001.

Hodnocení bylo provedeno sestavením pořadí dle ukazatelů za každou územní jednotku OPÚ a na
základě součtu bodů byly regiony setříděny do 5 kategorií hodnocení:
  velmi příznivé hodnocení,


                         17
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                    Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

    příznivé hodnocení,
    průměrné hodnocení,
    méně příznivé hodnocení,

               3
     nepříznivé hodnocení .


1.6.2     VYMEZENÉ  HOSPODÁŘSKY            PODPRŮMĚRNÉ       A   SLABÉ    OBLASTI
       KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Hodnocení regionální disparity z hlediska populačního potenciálu

OPÚ s nepříznivým hodnocením
  Č.        OPÚ                           Obce
  1.    Hostinné         Čermná, Hostinné, Klášterská Lhota, Prosečné, Rudník
                    Benátky, Černilov, Čistěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Hněvčeves,
                    Hradec Králové, Hvozdnice, Kratonohy, Lhota p. Libčany, Libčany,
                    Libníkovice, Librantice, Libřice, Lochenice, Máslojedy, Mokrovousy,
  2.    Hradec Králové      Neděliště, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Předměřice n.
                    Labem, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Sovětice, Stěžery,
                    Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třesovice, Urbanice,
                    Všestary, Výrava, VysokánadLabem
  3.    Teplice n. Metují     Adršpach, Meziměstí, Teplice n. Metují, Vernéřovice
                    Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom, Potštejn, Proruby, Rybná n.
  4.    Vamberk
                    Zdobnicí, Vamberk, Záměl


Hodnocení regionální disparity z hlediska ekonomické výkonnosti
  – z hlediska počtu ekonomických subjektů:

OPÚ s nepříznivým hodnocením
  Č.        OPÚ                           Obce
                    Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov,
  1.    Broumov
                    Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov
                    Bačalky, Běchary, Budčeves, Bystřice, Dětenice, Cholenice, Kopidlno,
  2.    Kopidlno         Libáň, Rokytňany, Sedliště, Slavhostice, Staré Hrady, Údrnice, Vršce,
                    Zelenecká Lhota, Židovice
  3.    Teplice n. Metují     Adršpach, Meziměstí, Teplice n. Metují, Vernéřovice

     –  z hlediska daňové výtěžnosti:

OPÚ s nepříznivým hodnocením
Č.    Území FÚ                    Obce
             Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov,
 1. Broumov
             Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov
             Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice n.
             Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice,
             Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u
 2. Hořice
             Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezda Vojice, Rašín,
             Rohoznice, Sobčice, Staré Smrkovice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes,
             Úhlejov, Vřesník
             Babice, Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec n.
             Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov,
 3. Nový Bydžov
             Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý
             Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice

3
  Z logiky věci jsou zde uvedeny poouze regiony s nepříznivým ohodnocením


                               18
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.Hodnocení regionální disparity z hlediska potenciálu pracovní síly

OPÚ s nepříznivým hodnocením
Č.         OPÚ                      Obce
                 Bačalky, Běchary, Budčeves, Bystřice, Dětenice, Cholenice, Kopidlno,
 1.    Kopidlno        Libáň, Rokytňany, Sedliště, Slavhostice, Staré Hrady, Údrnice, Vršce,
                 Zelenecká Lhota, Židovice
                 Babice, Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, Lužec n.
                 Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Nový Bydžov,
 2.    Nový Bydžov
                 Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, Smidary, Starý
                 Bydžov, Šaplava, Vinary, Zachrašťany, Zdechovice
     Rokytnice v Orlických  Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín, Rokytnice v
 3.
     horách         Orlických horách, Říčky v Orlických horách
                 Batňovice, Havlovice, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice,
 4.    Úpice
                 Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice
 5.    Žacléř         Bernartice, Královec, Lampertice, Žacléř


Hodnocení regionální disparity z hlediska kvality domovního a bytového fondu
V této části je provedeno samostatné syntetické hodnocení domovního fondu a samostatné
vyhodnocení kvality bytového fondu.

   –  z hlediska vybavení technickou infrastrukturou

OPÚ s nepříznivým hodnocením
Č.         OPÚ                      Obce
                 Bačalky, Běchary, Budčeves, Bystřice, Dětenice, Cholenice, Kopidlno,
 1.    Kopidlno        Libáň, Rokytňany, Sedliště, Slavhostice, Staré Hrady, Údrnice, Vršce,
                 Zelenecká Lhota, Židovice
     Rokytnice v Orlických  Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Pěčín, Rokytnice v
 2.
     horách         Orlických horách, Říčky v Orlických horách
                 Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice, Osek, Samšina, Sobotka,
 4.    Sobotka
                 Zámostí-Blata
 5.    Teplice n. Metují    Adršpach, Meziměstí, Teplice n. Metují, Vernéřovice

   –  syntetické hodnocení bytového fondu

OPÚ s nepříznivým hodnocením
Č.         OPÚ                      Obce
                 Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Hynčice, Jetřichov,
 1.    Broumov
                 Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov
 2.    Hostinné        Čermná, Hostinné, Klášterská Lhota, Prosečné, Rudník
                 Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa, Pec p. Sněžkou, Svoboda n.
 3.    Svoboda n. Úpou
                 Úpou
 4.    Žacléř         Bernartice, Královec, Lampertice, Žacléř
                          19
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.7   VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Zdroj:  Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013


1.7.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Liberecký kraj má aktuální program rozvoje na období 2007 – 2013 (i když v současné době –
červenec 2007 – pouze v pracovní verzi, probíhá proces jeho aktualizace), ve kterém jsou vymezeny
hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti a je uvedena i matodika jejich vymezení. Konkrétní oblasti
jsou jmenovitě uvedeny až na úroveň obcí.

Pro vymezení hospodářsky podprůměrných a slabých oblastí Libereckého kraje byly jako základní
územní jednotka použity tzv. generelové jednotky. Generelové jednotky představují mikroregiony na
nejnižší regionální úrovni, které mají své středisko a k němu vymezené spádové území. Centrem
generelových jednotek je obec, která má základní střediskové funkce (pošta, škola, zdravotní zařízeni,
některé správní funkce – např. stavební a zejména matriční úřad). K ní jsou přičleněny obce, které k ní
mají základní spádovost obyvatelstva.

Jednotlivé generelové jednotky byly porovnávány podle následujících 11 ukazatelů:
  1. intenzita bytové výstavby (bytová výstavba v průběhu 5 let v přepočtu na počet obyvatel),
  2. index vzdělanosti (obyvatelstvo s vyšším stupněm vzdělání v přepočtu na počet obyvatel),
  3. index ekonomického zatížení (obyvatelstvo v neproduktivním věku v přepočtu na počet
    obyvatel v produktivním věku)
  4. počet pracovních příležitostí (počet pracovních příležitostí v přepočtu na počet ekonomicky
    aktivních obyvatel),
  5. míra nezaměstnanosti (evidovaná nezaměstnanost v přepočtu na počet ekonomicky aktivních
    obyvatel),
  6. intenzita podnikatelské aktivity (podnikatelské subjekty v přepočtu na počet obyvatel),
  7. daňové příjmy (daňové příjmy v přepočtu na počet obyvatel),
  8. dopravní obslužnost (počty spojů veřejné dopravy ve středu a v neděli),
  9. technická infrastruktura (domy napojené na vodovod, kanalizaci a plynovod v přepočtu na
    celkový počet domů),
  10. občanská vybavenost (existence ordinace praktického lékaře a základní školy),
  11. hustota zalidnění (počet obyvatel v přepočtu na jednotku rozlohy).

Pro všechny ukazatele byla použita nejnovější dostupná data dostupná. Hodnoty ukazatelů byly
sledovány pro jednotlivé generelové jednotky a přepočítány vzhledem k průměru Libereckého kraje.
Výsledným hodnotám byla dále přidělena váha dle významnosti jednotlivých ukazatelů.

Konečné hodnoty pro všechny ukazatele za jednotlivé generelové jednotky byly sečteny, vzestupně
seřazeny a následně rozděleny do tří kategorií:
   Hospodářsky podprůměrné oblasti (hranice 10 000 bodů) – jedná se o všechny generelové
    jednotky, jejichž výsledná bodová hodnota je nižší než průměr za Liberecký kraj. Do této
    kategorie zároveň patří i všechny generelové jednotky zařazené mezi hospodářsky slabé
    oblasti; hranice 10 000 zároveň tvoří přirozený zlom v rámci výsledného bodového hodnocení.
   Hospodářsky slabé oblasti (hranice 9 200 bodů) – jedná se o všechny generelové jednotky,
    jejichž výsledná bodová hodnota je nižší než 9 200 bodů. Hranice 9 200 tvoří přirozený zlom v
    rámci výsledného bodového hodnocení a byla zároveň zvolena tak, aby došlo k vytvoření
    pokud možno co nejkompaktnějších územních celků.
   Ostatní oblasti – jedná se o všechny generelové jednotky, jejichž výsledná bodová hodnota
    je vyšší než 10 000 bodů.
                         20
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.7.2  VYMEZENÉ HOSPODÁŘSKY PODPRŮMĚRNÉ A SLABÉ OBLASTI LIBERECKÉHO
    KRAJE

Území:
   hospodářsky podprůměrných oblastí zaujímá svou rozlohou 73 % území Libereckého
    kraje, žije zde 39 % obyvatel a zahrnuje území 73 % obcí kraje;
   hospodářsky slabých oblastí zaujímá svou rozlohou 60 % území Libereckého kraje, žije zde
    29 % obyvatel a zahrnuje území 59 % obcí kraje.

Hospodářsky slabé oblasti
Hospodářsky
        Generelová jednotka                   Obce
 slabá oblast
                     Bulovka, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice,
         Frýdlant
                     Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný Les, Kunratice, Pertoltice
         Hejnice         Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda
Frýdlantsko    Nové Město p.
                     Jindřichovice p. S., Nové Město p. S.
         Smrkem
         Raspenava        Raspenava
         Višňová         Černousy, Višňová
         Doksy          Bezděz, Doksy, Luka, Okna, Skalka u Doks, Tachov, Ždírec
         Dubá          Blatce, Dubá, Chlum, Tuhaň, Vrchovany
Jihozápadní
         Kravaře         Blíževedly, Kravaře, Stvolíky
Českolipsko
         Zahrádky        Holany, Jestřebí, Provodín, Zahrádky
         Žandov         Horní Police, Žandov
Jižní       Roztoky u Jilemnice   Kruh, Roztoky u Jilemnice, Svojek
Jilemnicko                Bukovina u Č., Čistá u H., Horka u St. Paky, Levínská
         Studenec
                     Olešnice, Martinice v K., Studenec
         Mimoň          Brniště, Mimoň, Noviny p. R., Pertoltice p. R., Velký Valtinov
         Ralsko         Ralsko
Mimoňsko
         Stráž p. Ralskem    Dubnice, Hamr na Jezeře, Stráž p. Ralskem
         Zákupy         Bohatice, Velenice, Zákupy
                     Bílá, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Proseč p. J., Světlá p. J.,
         Český Dub
                     Všelibice
         Jenišovice       Frýdštejn, Jenišovice
Podještědí    Křižany         Křižany, Zdislava
         Osečná         Janův Důl, Osečná
                     Čtveřín,  Lažany,   Paceřice,  Radimovice,   Sychrov,
         Sychrov
                     Vlastibořice, Žďárek
         Jesenný         Bozkov, Jesenný, Roztoky u Semil
                     Bradlecká Lhota, Lomnice n. Popelkou, Nová Ves n.
         Lomnice n. Popelkou
                     Popelkou, Stružinec, Syřenov, Veselá
         Poniklá         Jestřabí v Krkonoších, Poniklá
                     Holenice, Ktová, Rovensko p. T., Tatobity, Troskovice,
         Rovensko p. Troskami
                     Žernov
Semilsko
                     Benešov u Semil, Bystrá n. Jizerou, Háje n. Jizerou,
         Semily
                     Chuchelna, Příkrý, Semily, Slaná, Záhoří
         Velké Hamry       Plavy, Velké Hamry, Zlatá Olešnice
         Vysoké n. Jizerou    Roprachtice, Vysoké n. J.
                     Držkov, Jílové u Držkova, Loužnice, Radčice, Vlastiboř,
         Zásada
                     Zásada
         Cvikov         Cvikov, Kunratice u Cvikova, Svor
         Jablonné v Podještědí  Jablonné v P., Janovice v P.
Cvikovsko     Kamenický Šenov     Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, Prysk
         Krompach        Krompach, Mařenice
         Rynoltice        Rynoltice
                        21
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Ostatní hospodářsky podprůměrné oblasti
 Ostatní hospodářsky
   podprůměrné                     Obce
 generelové jednotky
Benecko         Benecko, Vítkovice
Horní Branná      Horní Branná
Hrádek n. Nisou     Hrádek n. Nisou, Chotyně
Chrastava        Bílý Kostel n. Nisou, Chrastava, Nová Ves
Jablonec n. Jizerou   Jablonec n. Jizerou
Libštát         Bělá, Košťálov, Libštát
Mníšek         Mníšek, Oldřichov v Hájích
            Chotovice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Radvanec, Skalice u České
Nový Bor
            Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov
Příšovice        Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany
1.8   VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO
     KRAJE


Zdroj:  Program rozvoje Moravskoslezského kraje 2000 - 2004


1.8.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Moravskoslezský kraj má sice PRK na období 2005 – 2008, ten však neobsahuje vymezení oblastí
vyžadujících přednostní podporu. Program rozvoje na období 2000 – 2004 sice obsahuje vymezení
regionů vyžadujících přednostní podporu, nicméně jejich určení je velmi hrubé a nejasné, je
specifikováno pouze dle problémových okruhů a není uveden žádný způsob jejich vymezení či
metodika.


1.8.2  VYMEZENÉ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vyčleněné regiony v rámci kraje
  Problémový
                        Regiony v rámci kraje
    okruh
Ekonomika     Okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava město
a podnikání    Regiony: Vítkovsko, Osoblažsko, Ostravsko, Karvinsko, Třinecko
          Regiony: Osoblažsko, podhorské oblasti Jeseníků, Vítkovsko, oblast Beskyd,
Infrastruktura
          oblast Poodří a Oderských vrchů, Rýmařovsko, Těšínsko, Jablunkovsko
Rozvoj lidských
          Okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava město
zdrojů
          Okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava město
Životní prostředí Regiony: Ostravsko, Karvinsko, Třinecko, Frýdecko-Místecko, Jablunkovsko,
          Bruntálsko, Opavsko, Frenštátsko
          Regiony cestovního ruchu: Ostravsko – Karvinsko, Opavsko-Hlučínsko,
Cestovní ruch   Osoblažsko, Krnovsko, Beskydy, Hrubý Jeseník, Podhůří Beskyd, Poodří, Nízký
          Jeseník
          Regiony: Rýmařovsko, Osoblažsko, Jablunkovsko, Třinecko, oblast Žermanické
Zemědělství
          přehrady, Těšínská pahorkatina, Fulnecko, Odersko, Bílovecko, Podbeskydí,
a rozvoj venkova
          Poodří, Bruntálsko, Vítkovsko, Hlučínsko, Opavsko
                        22
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Ekonomika a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Životní prostředí
Č.     Okres                      Obce
            Andělská Hora, Bílčice, Bohušov, Brantice, Bruntál, Břidličná, Býkov-Láryšov,
            Čaková, Dětřichov n. Bystřicí, Dívčí Hrad, Dlouhá Stráň, Dolní Moravice,
            Dvorce, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, Horní
            Životice, Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Jiříkov, Karlova Studánka, Karlovice,
            Krasov, Krnov, Křišťanovice, Leskovec n. Moravicí, Lichnov, Liptaň, Lomnice,
            Ludvíkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Město Albrechtice, Mezina, Milotice n.
 1.  Bruntál
            Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná,
            Osoblaha, Petrovice, Razová, Roudno, Rudná p. Pradědem, Rusín, Rýmařov,
            Ryžoviště, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Stará Ves, Staré Heřminovy,
            Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Třemešná,
            Tvrdkov, Úvalno, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Vrbno p.
            Pradědem, Vysoká, Zátor
            Baška, Bílá, Bocanovice, Brušperk, Bruzovice, Bukovec, Bystřice, Čeladná,
            Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Lomná, Dolní Tošanovice,
            Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant n. Ostravicí, Hnojník, Horní Domaslavice,
            Horní Lomná, HorníTošanovice, Hrádek, Hrčava, Hukvaldy, Jablunkov,
            Kaňovice, Komorní Lhotka, Košařiska, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice p.
 2.  Frýdek-Místek   Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Milíkov, Morávka,
            Mosty u Jablunkova, Návsí, Nižní Lhoty, Nošovice, Nýdek, Ostravice,
            Palkovice, Paskov, Pazderna, Písečná, Písek, Pražmo, Pržno, Pstruží,
            Raškovice, Ropice, Řeka, Řepiště, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Staré
            Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež, Sviadnov, Třanovice, Třinec, Vělopolí,
            Vendryně, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice
            Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava,
 3.  Karviná      Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná, Orlová, Petrovice
            u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava, Těrlicko
            Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice n. Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov,
            Bordovice, Bravantice, Frenštát p. Radhoštěm, Fulnek, Heřmanice u Oder,
            Heřmánky, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jakubčovice n. Odrou,
            Jeseník n. Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Lichnov,
 4.  Nový Jičín    Luboměř, Mankovice, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Odry, Petřvald, Příbor,
            Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Spálov, Starý Jičín, Studénka,
            Suchdol n. Odrou, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka,
            Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vražné, Vrchy, Závišice, Ženklava,
            Životice u Nového Jičína
            Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice,
            Březová, Budišov n. Budišovkou, Budišovice, Čermná ve Slezsku, Darkovice,
            Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hať,
            Hlavnice, Hlubočec, Hlučín, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec n.
            Moravicí, Chlebičov, Chuchelná, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice,
            Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Kružberk, Kyjovice, Lhotka u Litultovic,
 5.  Opava       Litultovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Melč, Mikolajice, Mladecko, Mokré
            Lazce, Moravice, Neplachovice, Nové Lublice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava,
            Otice, Píšť, Pustá Polom, Radkov, Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov,
            Služovice, Sosnová, Staré Těchanovice, Stěbořice, Strahovice, Sudice,
            Svatoňovice, Šilheřovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Těškovice,
            Třebom, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Větřkovice, Vítkov, Vršovice,
            Vřesina, Závada
            Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hošťálkovice, Hrabová, Klimkovice, Krásné
            Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská
            Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Olbramice, Ostrava - Jih, Ostrava,
 6.  Ostrava město   Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec,
            Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Stará Ves nad
            Ondřejnicí, Svinov, Šenov, Třebovice, Václavovice, Velká Polom, Vítkovice,
            Vratimov, Vřesina, Zbyslavice                         23
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.9   VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE


Zdroj:  Program rozvoje Olomouckého kraje 2006


1.9.1  ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Program rozvoje Olomouckého kraje z roku 2006 obsahuje vymezení problémových území
Olomouckého kraje i detailní popis metodiky.

Územní diferenciace kraje je provedena na mikroregionální úrovni - na úrovni správních území ORP.

Byly použity následující ukazatele:
1. míra nezaměstnanosti (MN; stav k 30. 4. 2005),
2. počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo (UCH/VM; stav 31. 12. 2003),
3. vybavenost obcí technickou infrastrukturou (údaje za rok 2004),
4. migrační saldo (Msaldo),
5. podíl ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství, lesnictví a těžbě dřeva (EAZ; údaje ze SLBD
   2001),
6. počet podnikatelů - fyzických osob - na 1000 obyvatel (PODN/O; údaje za rok 2003),
7. index stáří (IS 60/14; podíl obyvatel starších 60 let vůči obyvatelstvu ve věku do 14 let; údaj za
   rok 2003),
                            2
8. hustota obyvatel (Hustota; počet obyvatel na 1 km , údaj za rok 2003),
9. index vzdělanosti (IV; vážený průměr podílu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných osob s
   dvojnásobkem váhy VŠ vzdělání; údaje podle SLBD 2001),
10. bytová výstavba (BV/O; počet dokončených bytů v letech 1997 – 2003 na 1000 obyvatel),
11. daňové výnosy v obci na 1 obyvatele (DV/O; údaje za rok 2000).
Vybrané ukazatele kombinují charakteristiky ekonomického, sociálního a technického potenciálu
území a zároveň charakteristiky jisté problémovosti a také atraktivity území.

Kategorizace mikroregionu byla provedena nejprve podle pořadí ORP podle jednotlivých ukazatelů a
poté souhrnného hodnocení. Vzhledem k tomu, že kategorizace území podle souhrnného pořadí dle
sledovaných ukazatelů je relativně hrubá a existují v jednotlivých skupinách výrazné rozdíly, byla
provedena ještě další kategorizace, a to pomocí metody shlukové analýzy. Cílem bylo rozdělení
územních jednotek do relativně stejnorodých skupin, tzn. tak, aby jednotky patřící do jedné skupiny si
byly z hlediska sledovaných ukazatelů co nejvíce podobné a zároveň co nejvíce odlišné od jednotek v
ostatních skupinách.

Vstupem do shlukové analýzy tak byly následující ukazatele:
1. míra nezaměstnanosti (data k 30. 4. 2005),
2. progresivita ekonomické struktury (údaje ze SLBD 2001),
3. počet podnikatelů - fyzických osob - na 1000 obyvatel (údaje za rok 2003),
4. migrační saldo (1.1 1991 – 31.12 2003 na 1000 obyvatel středního stavu),
5. index vzdělanosti obyvatelstva (data ze SLDB 2001),
6. index stáří (podíl obyvatel starších 60 let vůči obyvatelstvu ve věku do 14 let; údaj za rok 2003),
7. vybavenost obcí technickou infrastrukturou (data za rok 2004).
Do shlukové analýzy vstupují standardizované proměnné, tak aby byla splněna jedna z podmínek této
metody, že proměnné by neměly být závislé na jednotkách měření. Aby byl splněn předpoklad stejné
významnosti proměnných, byly použity jejich vážené hodnoty. Nejvyšší váha z hlediska indikace
územního rozložení sociálně ekonomického potenciálu byla přisouzena ukazatelům progresivity
ekonomické struktury a míře nezaměstnanosti (dvojnásobné ocenění standardizovaných hodnot).
Indexu vzdělanosti a počtu podnikatelů na 1000 obyvatel byla přisouzena střední váha (jeden a pul
násobné ocenění standardizované hodnoty). A konečně nejnižší váha byla přisouzena migračnímu
saldu, indexu stáří a vybavenosti obcí technickou infrastrukturou (jednonásobné ocenění).
                         24
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                    Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Výsledkem je rozdělení regionů do tří skupin: rozvojových území, střídavě problémových území a
                 4
periferních problémových území .


1.9.2    VYMEZENÁ PROBLÉMOVÁ ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Problémové mikroregiony
 Č.     ORP                            Obce
                    Bělá p. Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves,
                    Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá n. Vidnavkou, Lipová-
  1.  Jeseník           lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda,
                    Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vidnava,
                    Vlčice, Zlaté Hory, Žulová
                    Babice, Domašov n. Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice,
                    Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová,
  2.  Šternberk
                    Komárov, Lipina, Lužice, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov,
                    Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín
                    Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov,
                    Dolní Studénky, Hanušovice, Hraběšice, Hrabišín, Chromeč,
                    Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná n. Desnou,
  3.  Šumperk
                    Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Písařov, Rapotín,
                    Rejchartice, Ruda n. Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov,
                    Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice

Střídavě problémová území
 Č.      ORP                            Obce
                    Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd,
                    Hrabůvka, Hranice, Hustopeče n. Bečvou, Jindřichov, Klokočí,
                    Malhotice, Milenov, Milotice n. Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice,
  1.  Hranice
                    Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské,
                    Skalička, Střítež n. Ludinou, Špičky, Teplice n. Bečvou, Ústí,
                    Všechovice, Zámrsky
                    Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky,
                    Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov,
  2.  Konice
                    Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko,
                    Suchdol, Šubířov
                    Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice,
  3.  Lipník n. Bečvou       Jezernice, Kladníky, Lhota, Lipník n. Bečvou, Osek n. Bečvou,
                    Radotín, Soběchleby, Týn n. Bečvou, Veselíčko
                    Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina,
  4.  Litovel           Litovel, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Olbramice, Pňovice,
                    Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov
                    Klopina, Krchleby, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, Mohelnice,
  5.  Mohelnice
                    Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Stavenice, Třeština, Úsov
                    Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald,
  6.  Unicov
                    Troubelice, Újezd, Uničov, Želechovice
                    Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn,
                    Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice,
  7.  Zábřeh
                    Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle,
                    Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole
4
  Z logiky věci jsou zde uvedena pouze problémová a střídavě problémová území


                               25
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.10 VYMEZENÍ  HOSPODÁŘSKY                PROBLÉMOVÝCH          REGIONŮ
   PARDUBICKÉHO KRAJE


Zdroj:  Program rozvoje Pardubického kraje (2004 zpracována analýza, 2006 schválen)


1.10.1 ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Aktuální Program rozvoje Pardubického kraje obsahuje vymezení hospodářsky problémových regionů
se soustředěnou podporou i metodiku jejich určení. Problémové regiony jsou uvedeny až do úrovně
obcí.

Způsob vymezování vychází z následných 6 ukazatelů:
  Míra nezaměstnanosti: souhrnný ukazatel využívání zdrojů práce daného území a „zdraví“ jeho
  ekonomické základny. Vymezení: poměr počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání u úřadu
  práce k počtu ekonomicky aktivních obyvatel.
  Daňová výtěžnost: souhrnný ukazatel reálných daňových příjmů daného území. Vymezení:
  poměr daňových příjmů v daném území k počtu trvale bydlících obyvatel.
  Relativní počet podnikatelů: souhrnný ukazatel o atraktivitě podnikání v daném území.
  Vymezení: poměr počtu podnikatelů k počtu trvale bydlících obyvatel v tisících.
  Index stáří: ukazatel vymezuje věkovou strukturu obyvatelstva, tedy jednu za základních
  charakteristik „demografického zdraví“ regionu. Vymezení: poměr počtu obyvatel ve věku nad 65
  let k počtu obyvatel mladších čtrnácti let, vyjádřený v procentech.
  Hustota obyvatelstva: ukazatel signalizuje atraktivitu částí daného území, a to v konfrontaci
                                                 2
  přírodních, ekonomických a sociálních faktorů. Vymezení: počet trvale bydlících obyvatel na km .
  Migrace: ukazatel signalizuje atraktivitu trvalého bydlení v daném území, a to v konfrontaci
  demografických, ekonomických a sociálních faktorů. Vymezení: rozdíl počtu přistěhovaných a
  vystěhovaných, vztažený na 1000 obyvatel kraje.

Při práci s ukazateli byly využity časové řady, a to se záměrem postihnout dlouhodobější časové
úseky reprezentované průměrnými hodnotami. U zvolených 6 ukazatelů byl volen časový úsek 2001-
2004, aby bylo dosaženo porovnatelnosti dat. Takové časové řady byly tvořeny v případě u klíčových
ukazatelů, tedy u migrace, míry nezaměstnanosti a daňové výtěžnosti a počtu podnikatelů. U hustoty
obyvatelstva byl zvolen údaj za rok 2004, stejně jako u indexu stáří. Souhrnné tabulky zachycující
absolutní hodnoty jednotlivých ukazatelů byly pak vesměs transformovány do indikátorů - relativních
ukazatelů. Indikátory byly vypočteny jako podíl průměru časové řady ukazatele za obvod ORP a
průměru časové řady stejného ukazatele za kraj. V této podobě mohly sehrát roli rozhodovacího
kritéria.

Pro výběr konkrétních obvodů ORP byly zvoleny dvě metody dalšího postupu:
 1. Formou prostého součtu číselných hodnot indikátorů a jeho kombinací s kvalitativní
   hodnotou indikátoru migrace. Při součtu byla 3 z 5 indikátorů přisouzena váha 1, poloviční
   váha pak byla přiznána indikátorům hustoty a indexu stáří. Podle takto získaného součtu
   indikátorů byly obvody ORP seřazeny od těch, jejichž součet byl nejmenší, až k těm, jejichž
   součet byl nejvyšší. Z takto vzniklého pořadí byly následně vybrány ty obvody ORP, jejichž
   součet indikátorů je nižší než 4 (průměr kraje) a zároveň v nich migrace obyvatelstva dosahuje
   záporných hodnot (v případě hodnoty součtu do 3,5 se indikátoru migrace nepřihlíží). Jedná se
   o následujících 6 obvodů obcí s rozšířenou působností: Moravská Třebová, Králíky, Svitavy,
   Polička, Litomyšl a Hlinsko.
 2. V druhém případě byly pro indikátory stanoveny kritické hodnoty a výběr obvodů ORP
   vykonán dle toho, zda ve všech případech (s jednou povolenou libovolnou výjimkou) leží jejich
   indikátory pod touto hodnotou. Jako kritická hodnota byla u všech indikátorů vybrána hodnota
   nižší nebo rovna než 1, tedy stav, kdy indikátor nepřesahuje průměrné úrovně kraje. Z tohoto
   pravidla existují jen dvě výjimky: za prvé v případě indikátoru indexu stáří jsou z logiky
   konstrukce daného indikátoru voleny za kritickou hodnotu jednak hodnoty nad 1,10, jednak
   hodnoty pod 0,90. Druhou výjimkou je indikátor migrace, kde bylo nutno z technických důvodů
   pracovat s absolutními čísly, proto byly jako kritické hodnoty stanoveny ty, které jsou nižší, než -


                          26
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

     0,35, tedy opět průměr kraje. Výběr dle tohoto postupu se tedy týká prakticky stejných ORP
     jako v prvním případě (jedinou výjimkou je absence Hlinecka): Moravská Třebová, Králíky,
     Svitavy, Polička a Litomyšl, tedy 5 obvodů ORP.

Každý z výše uvedených dvou postupů výběru regionu pro soustředěnou podporu má v podmínkách
Pardubického kraje svou věcnou i politickou legitimitu, prakticky však skýtají až na jednu výjimku
stejné výsledky. To potvrzuje hodnověrnost níže uvedeného výběru. V případě jediného rozdílu, tj.
ORP Hlinsko, se doporučuje měkčí přístup, tj. i jeho zařazení mezi regiony problémové.


1.10.2 VYMEZENÉ HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÝCH             REGIONŮ    SE  SOUSTŘEDĚNOU
    PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE

Hospodářsky problémové regiony se soustředěnou podporou
                               5
Č.      ORP                     Obce
             Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno,
             Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch,
 1. Hlinsko
             Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová,
             Všeradov, Vysočina
 2. Králíky       Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov
             Benátky, Bohuňovice, Budislav, Cerekvice n. Loučnou, Čistá, Desná,
             Dolní Újezd, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice,
             Janov, Jarošov, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, Němčice, Nová
 3. Litomyšl
             Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký,
             Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice,
             Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov
             Bělá u Jevíčka, Biskupce, Březina, Březinky, Hartinkov, Chornice,
             Jaroměřice, Jevíčko, Slatina, Víska u Jevíčka, Vrážné, Vysoká,
             Bezděčí u Trnávky, Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá
 4. Moravská Třebová   Loučka, Gruna, Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice,
             Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová,
             Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov,
             Útěchov, Vranová Lhota
             Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky,
 5. Polička       Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice,
             Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín
             Banín, Bělá n. Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová n. Svitavou,
             Dětřichov, Hradec n. Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka,
 6. Svitavy       Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy,
             Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov,
             Vendolí, Vítějeves, Želivsko

Celkový počet navržených regionů pro soustředěnou podporu v Pardubickém kraji je 6, což je 40%
z celkového počtu 15 obvodů ORP kraje. V těchto obvodech ORP žije celkem 135 480 obyvatel
(k 31.12 2004), tedy 26,8 % obyvatel kraje. Celková rozloha těchto regionů činí 178 387 ha, tedy 39,5
% rozlohy kraje. Celkový počet obcí zahrnutých do těchto regionů je 143, což je 31,6 % z úhrnného
počtu 452 obcí v kraji.
5
  Zdroj: konkrétní obce byly vymezeny v PRK


                         27
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.11 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

Zdroj:   Program rozvoje Plzeňského kraje (z let 2001 – 2002)


1.11.1 ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Program rozvoje Plzeňského kraje obsahuje stručné vymezení územních priorit kraje a specifikaci
ukazatelů, které k tomuto vymezní byly použity. Metodiku nepopisuje. Materiál je navíc zastaralý, byl
zpracován mezi lety 2001 – 2002, a není v něm ani vymezeno, na které období se vztahuje.

Pro obce, a tedy i správní území pověřených úřadů, je k dispozici jen omezené množství relevantních
informací, proto byly brány v úvahu i některé údaje zjišťované za okres. Návrh problémových území
vzal v úvahu především následující ukazatele:
    hustota obyvatel, míra nezaměstnanosti, index stáří, migrační pohyb obyvatel;
    daňová výtěžnost dle finančních úřadů;
    zaměstnanost v zemědělství;
    stupeň napojení obyvatel na vodohospodářskou infrastrukturu;
    stupeň vzdělanosti.

Na základě komplexního posouzení území dle kritérií použitých při vymezení územních disparit byly
vymezeny dvě úrovně problémových území, do kterých je nutno soustředit podporu s ohledem na
vyvážený rozvoj kraje:
  1. problémová území a
  2. slabě problémová území.

Základní územní jednotkou pro vymezení byla zvolena správní území pověřených úřadů.


1.11.2 VYMEZENÉ PROBLÉMOVÝCH A SLABĚ PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO
    KRAJE

1. Problémová území
     Správní území
 Č.                                Obce
    pověřených úřadů
 1.  Bezdružice        Bezdružice, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně
                Břežany, Hejná, Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kejnice, Kovčín,
 2.   Horažďovice      Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Nehodiv,
                Olšany, Pačejov, Slatina, Svéradice, Tužice, Velké Hydčice, Velký Bor
 3.   Kašperské Hory     Horská Kvilda, Kašperské Hory, Modrava, Rejštejn, Srní
                Bílov, Bohy, Brodeslavy, Černíkovice, Dolní Hradiště, Hlince,
                Holovousy, Chříč, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Kožlany, Kralovice,
 4.   Kralovice
                Mladotice, Pastuchovice, Potvorov, Sedlec, Slatina, Studená, Tis u
                Blatna, Velečín, Všehrdy, Výrov, Vysoká Libyně, Žihle
 5.   Manětín        Bezvěrov, Dražeň, Hvozd, Manětín, Nečtiny, Štichovice
                Čížkov, Čmelíny, Hradiště, Chlumy, Kasejovice, Klášter, Kozlovice,
                Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy,
 6.   Nepomuk
                Nepomuk, Neurazy, Nezdřev, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby,
                Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy, Životice
 7.   Nýrsko         Dešenice, Hamry, Chudenín, Nýrsko, Železná Ruda
                Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov,
 8.   Plánice
                Zborovy
                Bělá n. Radbuzou, Drahotín, Hora Svatého Václava, Hostouň,
 9.   Poběžovice       Hvožďany, Mnichov, Mutěnín, Nový Kramolín, Otov, Pařezov,
                Poběžovice, Rybník, Vlkanov
                Bezděkov, Břasy, Bujesily, Hlohovice, Chlum, Chomle, Kamenec,
10.   Radnice
                Kladruby, Lhotka u Radnic, Liblín, Němčovice, Přívětice, Radnice,


                         28
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Sebečice, Skomelno, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov
               Budětice, Bukovník, Čímice, DlouháVes, Dobršín, Domoraz,
               Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec,
11.  Sušice         Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice,
               Podmokly, Prášily, Rabí, Soběšice, Strašín, Sušice, Velhartice,
               Žihobce, Žichovice
               Blažim, Krsy, Kunějovice, Nekmíř, Nevřeň, Ostrov u Bezdružic, Příšov,
12.  Všeruby
               Úněšov, Úterý, Všeruby, Zahrádka

2. Slabě problémová území
     Správní území
 Č.                              Obce
    pověřených úřadů
               Blovice, Drahkov, Chlum, Chocenice, Jarov, Letiny, Louňová, Seč,
 1.  Blovice
               Střížovice, Únětice, Vlčtejn, Zdemyslice, Ždírec
 2.  Bor           Bor, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Třemešné
               Brnířov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim,
 3.  Kdyně          Mezholezy, Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úboč, Úsilov,
               Všepadly, Všeruby
               Dobříč, Dolní Bělá, Horní Bělá, Jarov, Kaznějov, Koryta, Líté, Loza,
 4.  Plasy
               Mrtník, Obora, Pláně, Plasy, Rybnice
               Cekov, Čilá, Drahoňův Újezd, Hradiště, Kařez, Kařízek, Lhota p.
 5.  Zbiroh         Radčem, Líšná, Mlečice, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Sirá,
               Terešov, Týček, Zbiroh, Zvíkovec
1.12 VYMEZENÍ      HOSPODÁŘSKY      SLABÝCH    OBLASTÍ     STŘEDOČESKÉHO
   KRAJE

Zdroj: Program rozvoje Středočeského kraje 2007 – 2013 a SROP – osa 1.1 Podpora podnikání ve
    vybraných regionech (vymezeno 2004)


1.12.1 ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Program rozvoje Středočeského kraje na období 2007 - 2013 sice obsahuje kapitolu o regionech se
soustředěnou podporou, nicméně v ní uvádí jen obecná kritéria pro jejich vymezení. Konkrétní oblasti
vyjmenovány nejsou, ty obsahuje pouze osa 1.1 SROP z r. 2004.

Návrhy kritérií pro výběr:
   oblasti dotčené pobytem vojsk, ne ale přímo vojenské prostory,
   ekonomické hledisko – strukturálně postižené regiony (regiony s tradiční výrobou, s nárůstem
    nezaměstnanosti, ale s dobrou infrastrukturou),
   míra nezaměstnanosti v dané oblasti,
   vybavenost technickou infrastrukturou,
   neřešené staré ekologické zátěže (oblasti dotčené uranovým průmyslem a důlní činností),
   životní prostředí a revitalizace dolního toku Berounky,
   dopravní obslužnost,
   neřešený střet zájmů ochrany životního prostředí a bývalých rozvojových aktivit,
   ekonomické disparity, území s jediným zaměstnavatelem,
   vylidňování venkova, míra úbytku obyvatel
   stav vodovodních a kanalizačních sítí
                        29
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Samotné oblasti, jak již bylo uvedeno, nejsou v PRK vyjmenovány vůbec, a to i když PRK uvádí, že
jsou vytipovány konkrétní regiony. Uvádí pouze, že v rámci specifikace opatření je ve více
problémových okruzích formulována potřeba podpory zejména:
    ve venkovských regionech, v nichž probíhá nebo hrozí vylidňování,
    v periferních oblastech kraje,
    v územích vhodných k revitalizaci a následnému využití pro rozvoj produkční základny a
    ekonomiky kraje.

Konkrétní problémové oblasti obsahuje pouze SROP, a to v ose 1.1. Podpora podnikání ve vybraných
regionech.


1.12.2 VYMEZENÉ HOSPODÁŘSKY PODPRŮMĚRNÉ A SLABÉ OBLASTI STŘEDOČESKÉHO
    KRAJE

Problémové regiony
    Spádová území
 Č.    vybraných                      Obce
    pověřených obcí
                Barchovice, Horní Kruty, Klášterní Skalice, Kouřim, Krychnov, Malotice,
 1.   Kouřim
                Svojšice, Toušice, Třebovle, Zalešany, Žabonosy, Ždánice
                Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany,
 2.   Městec Králové    Chotěšice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Městec Králové, Opočnice,
                Podmoky, Sloveč, Velenice, Vrbice, Záhornice
 3.   Mšeno         Chorušice, Kadlín, Kanina, Lobeč, Mšeno, Nosálov, Stránka
     Rožmitál p.      Bezděkov p. Třemšínem, Nepomuk, Rožmitál p. Třemšínem, Sedlice,
 4.
     Třemšínem       Věšín, Vranovice, Vševily
                Bělušice, Krakovany, Lipec, Radovesnice II, Týnec n. Labem, Uhlířská
 5.   Týnec n. Labem
                Lhota, Veletov, Žiželice
                Čestín, Košice, Ledečko, Nepoměřice, Onomyšl, Petrovice II, Podveky,
 6.   Uhlířské Janovice   Rašovice, Rataje n. Sázavou, Samopše, Soběšín, Staňkovice,
                Sudějov, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec, Zbizuby
                Dolní Pohleď, Horka II, Chabeřice, Kácov, Pertoltice, Řendějov,
 7.   Zruč n. Sázavou
                Slavošov, Vlastějovice, Zruč n. Sázavou
1.13 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Zdroj:   Program rozvoje Ústeckého kraje (2001)


1.13.1 ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Dostupný je pouze Program rozvoje z roku 2001. Ten navíc neobsahuje způsob vymezení
problémových území ani jeho metodiku, odvolává se jen na zákon č. 248/2000 Sb. a vymezení
regionů se soustředěnou podporou státu (strukturálně postižené, hospodářsky slabé a venkovské
regiony). Tyto regiony také uvádí a navazuje pouze slovním výkladem a komentářem o problémových
oblastech kraje a v závěru vyjmenovává problematické mirkoregiony.
                          30
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                      Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

1.13.2 VYMEZENÉ PROBLÉMOVÉ OBLASTI ÚSTECKÉHO KRAJE

Problémové oblasti
 Č.   Mikroregion                               Obce
                       Benešov n. Ploučnicí, Těchlovice, Malá Veleň, Františkov n. Ploučnicí,
                 6
1.    Benešovsko              Valkeřice, Merboltice, Verneřice, Dol. Habartice, Hor. Habartice,
                       Heřmanov, Markvartice
         7              Hostomice, Hrobčice, Kostomlaty p. Milešovkou, Lukov, Měrunice a
2.    Bílina
                       Světec
                     8  Žitenice, Ploskovice, Býčkovice, Chudoslavice, Třebušín, Trnovany,
3.    České středohoří
                       Staňkovice
                       Česká Kamenice, Janská, Jetřichovice, Kamenický Šenov, Kunratice,
4.    Českokamenicko            Kytlice, Markvartice, Nový Oldřichov, Prysk, Růžová, Srbská
                       Kamenice, Velká Bukovina, Veselé
5.    Děčín                nenalezen
         9
6.    Duchcov               Duchcov, Osek, Háj u Duchcova, Jeníkov, Lahošť
                       Bílenice, Blatno, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora sv.
              10
7.    Chomutov               Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Kalek, Křimov, Málkov, Všehrdy,
                       Výsluní, Místo, Nezabylice, Údlice
         11
8.    Jirkov                Boleboř, Jirkov, Otvice, Pesvice, Vrskmaň, Všetudy, Vysoká Pec
           12           Chbany, Kadaň, Libědice, Mašťov, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle,
9.    Kadaň
                       Veliká Ves, Vilémov
                   13    Podbořany, Očihov, Podbořanský Rohozec, Blšany, Kryry, Blatno u
10.   Podbořansko
                       Jesenic, Vroutek, Nepomyšl, Krásný Dvůr, Petrohrad
            14
11.   Úštěcko               Úštěk, Liběšice, Polepy, Chotiněves, Křešice, Drahobuz
1.14 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ KRAJE VYSOČINA


Zdroj:   Dokument RK-31-2003-22


1.14.1 ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Program rozvoje kraje Vysočina nevymezuje problémové oblasti. Vymezení problémových regionů na
území kraje Vysočina vhodných k soustředěné podpoře čerpající ze Společného regionálního
operačního programu je uvedeno v dokumentu RK-31-2003-22 a vychází ze studie „Zpřesnění
východisek pro výběr priorit kraje a stanovení oblastí cílené regionální podpory“ zpracované r. 2003
společností GaREP.

K dispozici je pouze výše uvedený dokument, který neobsahuje žádné bližší údaje ke způsobu
vymezování těchto oblastí. Uvádí jen následující:

Vymezení oblastí vzniklo průnikem následujících ukazatelů:
   hospodářství,
   trh práce,

6
 Seznam obcí čerpán z: http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=559&mid=6521
7
 Seznam obcí čerpán z:http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo_info/obecne/stat_inf/atp_up/ktp2003a.pdf
8
 Seznam obcí čerpán z:http://www.risy.cz/vyskakovaci/mikroregiony.php?id=354&idkraj=12
9
 Seznam obcí čerpán z:http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=559&mid=6521
10
  Seznam obcí čerpán z:http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/mikro.pdf
11
  Seznam obcí čerpán z:http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/mikro.pdf
12
  Seznam obcí čerpán z:http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/mikro.pdf
13
  Seznam obcí čerpán z:http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=559&mid=6521
14
  Seznam obcí čerpán z:http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=559&mid=6521


                                31
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

     obyvatelstvo a osídlení,
     zemědělství a venkov,
     technická infrastruktura.

Problémové rgiony dělí do dvou kategorií:
   zaostalá území a
   slabá území.

1.14.2 VYMEZENÉ PROBLÉMOVÉ REGIONY KRAJE VYSOČINA

Zaostalá území
 Č.     ORP                          Obce
                  Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice n. Pernštejnem, Býšovec, Dalečín,
                  Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek,
                  Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Radkov,
     Bystřice n.
 1.                Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strachujov,
     Pernštejnem
                  Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov n. Svratkou, Ubušínek, Ujčov,
                  Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír,
                  Zvole, Ždánice
                  Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní
                  Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová,
                  Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice,
                  Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Panské
 2.    Telč
                  Dubenky, Radkov, Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará
                  Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Urbanov, Vanov, Vanůvek,
                  Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov,
                  Zvolenovice, Žatec
                  Bobrová, Bobrůvka, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, Fryšava p.
                  Žákovou horou, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Křižánky,
     Nové Město na      Kuklík, Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové
 3.
     Moravě          Město na Moravě, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín,
                  Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, Spělkov, Tři Studně,
                  Věcov, Vlachovice, Zubří

Tato území Rada kraje schválila jako obce vymezené krajem pro zařazení mezi území ČR čerpající
v rámci opatření SROP zaměřeného na podporu podnikání ve vybraných regionech.

Slabá území
 Č.     ORP                           Obce
                  Bezděkov, Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Heřmanice,
                  Chotěboř, Jeřišno, Jilem, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk,
                  Lány, Libice n. Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře,
 1.    Chotěboř
                  Oudoleň, Podmoklany, Rušinov, Sedletín, Slavětín, Slavíkov, Sloupno,
                  Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska, Ždírec n.
                  Doubravou
                  Bělá, Bojiště, Číhošť, Dolní Město, Druhanov, Hněvkovice, Horní
                  Paseka, Horní Pohleď, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota,
                  Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kynice, Ledeč n. Sázavou, Leština u
 2.    Světlá n. Sázavou
                  Světlé, Malčín, Nová Ves u Světlé, Ostrov, Ovesná Lhota, Pavlov,
                  Prosíčka, Příseka, Sázavka, Služátky, Světlá n. Sázavou, Trpišovice,
                  Vilémovice, Vlkanov
                  Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš,
                  Kámen, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov, Pošná, Salačova
 3.    Pacov
                  Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice p. Stražištěm, Velká Chyška,
                  Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka
                           32
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Tato území Rada kraje schválila jako obce vymezené krajem pro zařazení jako vhodné pro možnou
cílenou podporu v rámci regionální politiky, případně vhodné pro doplnění mezi území čerpající
v rámci opatření SROP v případě „volné“ kapacity.
1.15 VYMEZENÍ POSTIŽENÝCH ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE


Zdroj:   Program rozvoje Zlínského kraje (2002)


1.15.1 ZPŮSOB VYMEZOVÁNÍ

Program rozvoje Zlínského kraje z roku 2002 obashuje vymezení postižených území i jeho metodiku.

Pro krajský účel je navrženo hodnocení:
 území postižených strukturálními změnami v průmyslu,
 území postižených strukturálními změnami na venkově a v zemědělství.

Hodnocení odpovídá metodice, kterou uplatňovala EU pro cíl 2 Strukturální politiky a podpory
v období 2000 – 2006. První ukazatele (podíl zaměstnanosti v průmyslu a v zemědělství) využívají
okresních údajů (avšak předpokládá se další zpřesnění), další ukazatele využívají údajů ze stávajících
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.

Pro hodnocení území postižených strukturálními změnami v průmyslu jsou navrženy ukazatele:
1. podíl zaměstnanosti v průmyslu (sekundární sektor) - je-li vyšší než úroveň ČR -
   a jako doplňující podíl zaměstnanosti v některém průmyslovém odvětví - je-li vyšší než 20%,
2. pokles ekonomické aktivity obyvatel - je-li vyšší než úroveň ČR,
3. míra nezaměstnanosti v střednědobém úseku - je-li vyšší než úroveň ČR.

Pro hodnocení území postižených strukturálními změnami na venkově a v zemědělství jsou
navrženy ukazatele:
                            2
1. hustota osídlení - je-li nižší než 100 obyvatel/km ,
2. stárnutí obyvatel - je-li index stáří vyšší než úroveň ČR,
3. podíl zaměstnanosti v zemědělství (v primárním sektoru) - je-li vyšší než 1,5 násobek úrovně ČR,
4. míra nezaměstnanosti v střednědobém úseku - je-li vyšší než úroveň ČR,
5. přírůstek/úbytek obyvatel - je-li vyšší než úroveň ČR.


1.15.2 VYMEZENÉ POSTIŽENÝCH ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Hodnocení strukturálního postižení vlivem propadu průmyslové produkce ukázalo postižení ve všech
ukazatelích u obvodů Bojkovice, Brumov-Bylnice, Horní Lideč, Koryčany, Morkovice-Slížany, Valašské
Klobouky, představující cca 50.300 obyvatel, tj. 8,4 % z populace v kraji. Postižení ve dvou
ukazatelích vykazují další obvody: Hulín, Chropyně, Karolinka, Kroměříž, Uherský Brod, Vsetín.

Území postižená strukturálními změnami v průmyslu
                                 15
Č.     Obvody                      Obce
              Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice, Záhorovice,
 1. Bojkovice
              Žítková
              Brumov-Bylnice, Jestřabí, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota,
 2. Brumov-Bylnice
              Rokytnice, Štítná n. Vláří-Popov
              Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Valašská
 3. Horní Lideč
              Senice

15
   Jako obvod chápáno území OPÚ


                           33
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                 Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

 4.   Koryčany          Cetechovice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Střílky, Zástřizly
                  Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice,
 5.   Morkovice-Slížany
                  Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Uhřice
                  Drnovice, Haluzice, Křekov, Loučka, Poteč, Študlov, Tichov, Újezd,
 6.   Valašské Klobouky     Valašské Klobouky, Valašské Příkazy, Vlachova Lhota, Vlachovice,
                  Vysoké Pole


Hodnocení strukturálního postižení vlivem venkovského osídlení a zemědělské produkce ukázalo
postižení ve všech ukazatelích u obvodu Bojkovice, Koryčany a Morkovice-Slížany. Ostatní území je
charakteristikám tohoto problému poměrně vzdáleno. Intenzita postižených obvodů a podíl vůči kraji
celkem tvoří 3 % obyvatel, 7 % plochy.

Území postižená strukturálními změnami na venkově a v zemědělství
                                 16
 Č.    Obvody                     Obce
              Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice, Záhorovice,
1. Bojkovice
              Žítková
2. Koryčany        Cetechovice, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Střílky, Zástřizly
              Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice,
3. Morkovice-Slížany
              Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Uhřice
1.16 ZÁVĚR


Kraje pro vymezování oblastí se soustředěnou podporou používají různé metody a kritéria a také
různé názvy pro tyto oblasti (problémové oblasti, slabá území, hospodářsky slabé oblasti apod.). Liší
se také v preciznosti tohoto určení i v jeho aktuálnosti. Některé kraje vymezily své problémové oblasti
v rámci programu rozvoje kraje, jiné v rámci v rámci strategického programu rozvoje kraje a některé
dokonce mimo ně.

V závěru je uveden stručný přehled dle jednotlivých krajů:

     Kraj                         Stav
             v příloze PRK na období 2007 – 2013, jsou vymezeny HSO a je uveden i
Jihočeský
             podrobný způsob vymezování; stav: aktuální
             PRK na období 2007 – 2013 vymezuje hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti
Liberecký
             včetně metodiky; stav: aktuální
             PRK na období 2007 – 2013 obsahuje vymezení problémových regionů i
Karlovarský
             metodiku; stav: aktuální
             PRK obsahuje stručné vymezení územních priorit kraje, neobsahuje však
Plzeňský
             metodiku; stav: zastaralý, z let 2001 – 2
             PRK z roku 2001 vyjmenovává problematické mirkoregiony, neobsahuje způsob
Ústecký kraj
             vymezení; stav: zastaralý
             PRK na období 2007 - 2013 sice obsahuje kapitolu o regionech se soustředěnou
             podporou, nicméně v ní uvádí jen obecná kritéria pro jejich vymezení, konkrétní
Středočeský
             oblasti vyjmenovány nejsou, ty obsahuje pouze osa 1.1 Podpora podnikání ve
             vybraných regionech SROP; stav: středně zastaralý – z r. 2004
             Aktuální PRK vymezuje hospodářsky problémové regiony i metodiku jejich
Pardubický
             určení; stav: středně zastaralý z r. 2004
             PRK z roku 2002 obsahuje vymezení postižených území i jeho metodiku; stav:
Zlínský
             zastaralý – z r. 2002
Vysočina         Vymezení problémových regionů na území kraje Vysočina vhodných

16
   Jako obvod chápáno území OPÚ


                           34
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

           k soustředěné podpoře čerpající ze SROP je uvedeno v dokumentu RK-31-2003-
           22; stav: neaktuální – z r. 2003 (návaznost na SROP – ukončen)
           SRK (2006) sice obsahuje vymezení problémových území, nicméně metodika
           není zcela zřejmá a jasná, dalším problémem je, že i Strategie rozvoje
Jihomoravský
           hospodářství JK (2006) obsahuje vymezení problémových území, která se
           ovšem nekryjí s oblastmi vymezenými SRK; stav: středně zastaralý
           PRK z roku 2005 obsahuje vymezení problémových území Olomouckého kraje i
Olomoucký
           detailní popis metodiky; stav: středně zastaralý
           PRK na období 2005 – 2008 neobsahuje vymezení regionů vyžadujících
           přednostní podporu, PRK na období 2000 – 2004 je sice obsahuje, ale jejich
Moravskoslezský
           určení je velmi hrubé a nejasné, je specifikováno pouze dle problémových okruhů
           a není uveden žádný způsob jejich vymezení či metodika; stav: zastaralý
           SRK 2006 – 2015 v příloze č. 2 Analytická část uvádí problémové oblasti i
Královéhradecký
           způsob jejich vymezení; stav: aktuální
                         35
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                  Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.2. VÝPIS OBCÍ Z TRADIČNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ


2.1   ÚVOD

Termín tradiční zemědělské oblasti není používán jako terminus technicus – oproti např. termínu
hospodářsky slabé oblasti, které jsou vymezeny jak na úrovni státu, tak na úrovni jednotlivých krajů.
V různých materiálech, např. ministerstev či jednotlivých krajů, bývají takto označovány oblasti jako
Polabí, moravské úvaly, jižní Čechy pro chov ryb apod., nicméně tato označení nebývají rozvedena
dopodrobna na úroveň alespoň okresů a nebývají ani podložena konkrétními údaji.

Z tohoto důvodu byla pro vytipování tradičních zemědělských oblastí použita data Českého
statistického úřadu (dále ČSÚ), která se jevila jako nejvhodnější.2.2   POPIS A ROZDĚLENÍ KRAJŮ Z HLEDISKA ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Dle materiálů úřadů ČSÚ v jednotlivých krajích lze kraje rozdělit do tří základních skupin – na kraje
s významnou zemědělskou produkcí, kraje s méně významnou zemědělskou produkcí nebo produkcí
smíšenou a kraje s nevýznamnou zemědělskou produkcí.


2.2.1   KRAJE S VÝZNAMNOU ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCÍ
            17
Středočeský kraj
Pro zemědělskou výrobu jsou ve Středočeském kraji vynikající podmínky, a to především pro
rostlinnou výrobu v severovýchodní části kraje – Polabí. Kraj vykazuje dlouhodobě vyšší podíl
zemědělství na celkové hrubé přidané hodnotě kraje ve srovnání s celorepublikovým průměrem.
Zemědělská rostlinná produkce je nadprůměrná, intenzita živočišné produkce je spíše podprůměrná.
Středočeský kraj má největší rozlohou zemědělské půdy v republice (15,7 % zemědělské půdy ČR) a
druhý nejvyšší stupeň zornění zemědělské půdy (přes 83 %). V rámci republiky je kraj největším
producentem obilovin, olejnin, cukrovky, pícnin na orné půdě, jablek, hrušek, třešní, u řady dalších
plodin patří mezi významné výrobce.
      18
Vysočina
Kraj Vysočina má tradici v zemědělské výrobě. Území Vysočiny je optimální pro některé zemědělské
komodity a činnosti jako je produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu. Největší sklizňová plocha
obilovin byla v okrese Třebíč. Celková sklizeň brambor v kraji představuje přibližně jednu třetinu
produkce brambor v ČR. Intenzita chovu skotu na 100 ha zemědělské půdy v roce 2005 byla nejvyšší
ze všech krajů ČR a výrobou masa se Vysočina zařadila mezi první čtyři kraje v ČR.
              19
Jihomoravský kraj
Z celkové rozlohy Jihomoravského kraje tvoří více jak 60 % zemědělská půda, z níž připadá 84 % na
ornou půdu (nejvyšší stupeň zornění mají okresy Znojmo a Vyškov). Produkce je zaměřena
především na obiloviny, řepku a cukrovku. Dále zde mají dlouhodobou tradici specializované obory -
především vinařství (v kraji se nachází 90 % plochy vinic ČR, a to především v okrese Břeclav, kde je
47 % plochy všech vinic v ČR, ale i v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brno-venkov),
ovocnářství a zelinářství.


17
  Zdroj: Český statistický úřad – Středočeský kraj
18
  Zdroj: Český statistický úřad – Vysočina
19
  Zdroj: Český statistický úřad – Jihomoravský kraj


                            36
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                    Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.


2.2.2   KRAJE S MÉNĚ VÝZNAMNOU ZEMĚDĚLSKOU NEBO SMÍŠENOU PRODUKCÍ
           20
Jihočeský kraj
Celkově se zde vytváří zhruba 11 % zemědělské produkce celé republiky. Jihočeský kraj má
dlouholetou tradici v rybníkářství - celková plocha chovných rybníků, se pohybuje kolem
25 000 ha. Vytváří se v nich polovina produkce ryb České republiky a významný je také podíl v chovu
vodní drůbeže (kachen a hus). Vedle tohoto odvětví v zemědělství je významná rovněž rostlinná
výroba (pěstování obilovin, olejnin a pícnin, produkce brambor). V živočišné výrobě se jedná
především o chov skotu a prasat.
        21
Ústecký kraj
V kraji lze vymezit čtyři oblasti, které se od sebe významně odlišují. Vedle průmyslového
Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem), oblasti Krušných hor
s omezenými hospodářskými aktivitami a Děčínska, které není ani územím s koncentrací těžkého
průmyslu ani oblastí zemědělskou, je důležitou oblastí z hlediska zemědělské produkce Litoměřicko
a Lounsko. Jsou to významné řepařsko-bramborářské výrobní oblasti a také vynikají produkcí chmele
(na celorepublikové produkci se podílí více než polovinou) a zeleniny. Zvláště Polabí a Poohří jsou
proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech, významné je i Litoměřicko z hlediska pěstování
vinné révy. V posledních letech se i oblast Mostecka stává známou vinařskou oblastí, kde se vinná
réva pěstuje především na pozemcích zrekultivovaných po těžbě hnědého uhlí.
               22
Královéhradecký kraj
Z hospodářského a ekonomického hlediska lze Královéhradecký kraj charakterizovat jako kraj
zemědělsko-průmyslový. Součástí kraje je vedle dvou pohraničních pohoří - Krkonoší a Orlických hor
také velice úrodná Polabská nížina. V severovýchodní hornaté části kraje s méně příznivými
podmínkami pro zemědělství je rozvinut průmysl a cestovní ruch.

Olomoucký kraj23
Ekonomika regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby.
Z geografického hlediska se kraj dělí na severní hornatou část s pohořím Jeseníky a jižní část, která je
tvořena rovinatou Hanou, přičemž jižní a centrální část patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou.
Významné jsou především z hlediska průměrných výnosů plodiny: ječmen jarní, pšenice ozimá, řepka
a technická cukrovka, které dosahují v celé ČR nejvyšších hodnot.
         24
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj má pro zemědělství celkem příznivé podmínky. Zemědělská půda pokrývá cca 50,6 %
celkové rozlohy kraje (z toho podíl orné půdy 68,9%). Lesní hospodářství je charakteristické
dostatečnými přírodními zdroji dřeva (podíl zalesněné plochy na celkové rozloze kraje činí 39,5%).
            25
Pardubický kraj
Pardubický kraj se vyznačuje velkou rozmanitostí, a to jak přírodních podmínek, tak i průmyslové a
zemědělské výroby. Střed a západ kraje je tvořen úrodnou Polabskou nížinou. Má druhý nejvyšší
podíl skotu na 100 ha zemědělské půdy a třetí nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové výměře
kraje (60,5 %, přitom orná půda tvoří 44,3 %).

Zlínský kraj26
Rovinatou úrodnou oblast tvoří Haná na Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Pro svažitost
a členitost terénu velké části kraje je obdělávání půdy obtížné (z celkového území kraje tvoří 49,3 %
zemědělská a 50,7 % nezemědělská půda). Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště.20
  Zdroj: Český statistický úřad – Jihočeský kraj
21
  Zdroj: Český statistický úřad – Ústecký kraj
22
  Zdroj: Český statistický úřad – Královéhradecký kraj
23
  Zdroj: Český statistický úřad – Olomoucký kraj
24
  Zdroj: Český statistický úřad – Plzeňský kraj
25
  Zdroj: Český statistický úřad – Pardubický kraj
26
  Zdroj: Český statistický úřad – Olomoucký kraj


                              37
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                    Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

2.2.3   KRAJE S OKRAJOVOU ZEMĚDĚLSKOU PRODUKCÍ
            27
Karlovarský kraj
Z hlediska zemědělské produkce a zaměstnanosti v zemědělství není podíl Karlovarského kraje ve
srovnání s ostatními kraji významný, a to mimo jiné i vzhledem k přírodním podmínkám kraje.
Zemědělská půda zabírá jen 37,6 % rozlohy kraje, což je nejméně ze všech krajů ČR. V roce 2005
bylo z celkového počtu zaměstnaných v zemědělství zaměstnáno jen 2,9 %, to je po Libereckém a
Ústeckém kraji nejmenší podíl.
          28
Liberecký kraj
Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Zemědělství je doplňkovým odvětvím. Zemědělská
půda na území Libereckého kraje zaujímá 44,4 % rozlohy, podíl orné půdy na celkové rozloze (21,6
%) je hluboko pod celostátním průměrem. Naopak výrazně vysoký podíl území kraje představuje lesní
půda (44,3 %).

Moravskoslezský kraj29
Kraj patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Z pohledu zemědělství se nejeví jeho
přínos jako významný.2.3   ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI PODLE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Pořadí krajů dle podílu zemědělské půdy na celkové rozloze kraje
Zdroj: ČSÚ - Podíl zemědělské půdy na celkové výměře kraje k 31. 12. 2003
                                  Podíl zem. půdy na celkové
Pořadí              Kraj
                                     rozloze kraje v %
  1.   Středočeský                              60,7
  2.   Pardubický                              60,7
  3.   Vysočina                               60,6
  4.   Jihomoravský                             60,3
  5.   Královéhradecký                            58,9
  6.   ČR průměr                               54,1
  7.   Olomoucký                               53,6
  8.   Ústecký                                52,1
  9.   Moravskoslezský                            51,4
 10.   Plzeňský                               50,8
 11.   Zlínský                                49,4
 12.   Jihočeský                               49,3
 13.   Liberecký                               44,5
 14.   Hl. město Praha                            42,4
 15.   Karlovarský                              37,3


Okresy s nejvyšším podílem zemědělské půdy na celkové rozloze kraje, tj. nad 70 %
Zdroj: ČSÚ - Okresy České republiky v roce 2001 – Základní charakteristika okresu
       Okres              Kraj
Hradec Králové                KHK
Kladno                    STK
Kolín                     STK
Litoměřice                  ÚSK
Louny                     ÚSK
Praha – východ                STK
27
  Zdroj: Český statistický úřad – Karlovarský kraj
28
  Zdroj: Český statistický úřad – Středočeský kraj
29
  Zdroj: Český statistický úřad – Moravsloslezský kraj


                              38
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                      Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Prostějov                   OLK


Okresy s nejvyšším podílem zornění zemědělské půdy, tj. nad 95 %
Zdroj: ČSÚ - Procento zornění zemědělské půdy 2005
        Okres             Kraj
Kladno                     STK
Kolín                     STK
Mladá Boleslav                 STK
Nymburk                    STK
Vyškov                     JMK
Znojmo                     JMK2.4    ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI PODLE ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

2.4.1    KRAJE PODLE ROSTLINNÉ PRODUKCE

Kraje s největší rostlinnou produkcí
Zdroj: ČSÚ - Rostlinná produkce 2004 a 2005
 Pořadí              Kraj
  1.   Středočeský + Hl. m. Praha
  2.   Jihomoravský
  3.   Vysočina
  4.   Jihočeský
  5.   Olomoucký
Na prvním místě je Středočeský kraj včetně Hl. m. Prahy, s výrazným odstupem za ním se umístil kraj
Jihomoravský, za ním na téměř stejném místě kraje Jihočeský a Vysočina a za nimi kraj Olomoucký.
                          30
5 okresů s největší produkcí obilovin
Zdroj: ČSÚ - Tab. Obiloviny v ha
Pořadí          Okres           Kraj
   1.   Znojmo                JMK
   2.   Kladno                STK
   3.   Kolín                STK
   4.   Nymburk               STK
   5.   Litoměřice              ÚSK
                          31
5 okresů s největší produkcí luskovin
Zdroj: ČSÚ - Tab. Luskoviny a okopaniny v ha
Pořadí          Okres           Kraj
   1.   Třebíč                VYS
   2.   Znojmo                JMK
   3.   Hradec Králové            KHK
   4.   Kladno                STK
   5.   Litoměřice              ÚSK
30
   Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstují obiloviny, vzhledem k celkové rozloze okresu
31
   Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstují luskoviny, vzhledem k celkové rozloze okresu


                                39
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                   Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.
                         32
5 okresů s největší produkcí brambor
Zdroj: ČSÚ - Tab. Luskoviny a okopaniny v ha
Pořadí        Okres          Kraj
   1.  Pelhřimov              VYS
   2.  Havlíčkův Brod           VYS
   3.  Nymburk               STK
   4.  Žďár n. Sázavou           VYS
   5.  Jihlava               VYS
                          33
5 okresů s největší produkcí cukrovky
Zdroj: ČSÚ - Tab. Luskoviny a okopaniny v ha
Pořadí        Okres          Kraj
   1.  Hradec Králové           KHK
   2.  Mladá Boleslav           STK
   3.  Olomouc              OLK
   4.  Opava               MSK
   5.  Prostějov             OLK
                       34
5 okresů s největší produkcí olejnin
Zdroj: ČSÚ - Tab. Olejniny a technické plodiny v ha
Pořadí        Okres          Kraj
   1.  Kladno               STK
   2.  Praha – východ           STK
   3.  Přerov               OLK
   4.  Hradec Králové           KHK
   5.  Prostějov             OLK
                       35
5 okresů s největší produkcí chmele
Zdroj: ČSÚ - Tab. Olejniny a technické plodiny v ha
Pořadí        Okres          Kraj
   1.  Louny               ÚSK
   2.  Rakovník              STK
   3.  Litoměřice             ÚSK
   4.  Přerov               OLK
   5.  Brno - město            JMK
                             36
5 okresů s největší produkcí zeleniny a ovoce
Zdroj: ČSÚ - Tab. Ostatní plodiny a pícniny v ha a Tab. Ostatní plochy v ha
Pořadí        Okres          Kraj
   1.  Břeclav              JMK
   2.  Litoměřice             ÚSK
   3.  Hodonín              JMK
   4.  Kolín               STK
   5.  Mělník               STK
32
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstují brambory, vzhledem k celkové rozloze okresu
33
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstuje cukrovka, vzhledem k celkové rozloze okresu; pozn.:
jedná se o cukrovku technickou
34
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstují olejniny, vzhledem k celkové rozloze okresu
35
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstuje chmel, vzhledem k celkové rozloze okresu
36
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstuje ovoce a zelenina, vzhledem k celkové rozloze okresu


                              40
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                       Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.
                        37
5 okresů s největší produkcí pícnin
Zdroj: ČSÚ - Tab. Ostatní plodiny a pícniny v ha
Pořadí        Okres             Kraj
   1.  Pelhřimov               VYS
   2.  Havlíčkův Brod            VYS
   3.  Jičín                 KHK
   4.  Ústí n. Orlicí            PBK
   5.  Žďár n. Sázavou            VYS
                      38
5 okresů s největší plochou vinic
Zdroj: ČSÚ - Tab. Ostatní plochy v ha
Pořadí        Okres             Kraj
   1.  Brno – venkov               JMK
   2.  Brno – město               JMK
   3.  Znojmo                  JMK
   4.  Hodonín                  JMK
   5.  Břeclav                  JMK


2.4.2   KRAJE PODLE ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCE

Kraje s největší živočišnou produkcí
Zdroj: ČSÚ - Tab. Živočišná produkce 2004 a 2005
 Pořadí          Kraj
  1.   Středočeský + Hl. m. Praha
  2.   Jihočeský
  3.   Vysočina
  4.   Jihomoravský
S nevelkým odstupem za sebou se umístily kraje Středočeský včetně Hl. m. Prahy a Jihočeský. Za
nimi následuje Vysočina a s větším odstupem Jihomoravský kraj.
                              39
5 okresů s největší intenzitou chovu skotu
Zdroj: ČSÚ - Tab. Skot k 30. 9. 2005
Pořadí        Okres             Kraj
   1.  Ústí nad Orlicí              PBK
   2.  Žďár nad Sázavou             VYS
   3.  Havlíčkův Brod              VYS
   4.  Pelhřimov                 VYS
   5.  Jihlava                  VYS
                              40
5 okresů s největší intenzitou chovu prasat
Zdroj: ČSÚ - Tab. Prasata, ovce, kozy k 30. 9. 2005
Pořadí        Okres             Kraj
   1.  Znojmo                JMK
   2.  Beroun                STK
   3.  Hradec Králové            KHK
   4.  Strakonice              JČK
   5.  Prostějov               OLK
37
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém se pěstují pícniny, vzhledem k celkové rozloze okresu
38
  Vyjádřeno intenzitou pěstování jako podíl území, na kterém jsou vinice, vzhledem k celkové rozloze okresu
39
  Vyjádřeno intenzitou chovu jako podíl počtu kusů vzhledem k celkové rozloze okresu
40
  Vyjádřeno intenzitou chovu jako podíl počtu kusů vzhledem k celkové rozloze okresu


                                 41
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                     Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.
                               41
5 okresů s největší intenzitou chovu drůbeže
Zdroj: ČSÚ - Tab. Drůbež k 30. 9. 2005
Pořadí          Okres          Kraj
   1.   Most                ÚSK
   2.   Znojmo               JMK
   3.   Strakonice             JČK
   4.   Kutná Hora             STK
   5.   Svitavy               PBK
2.5    ZÁVĚR
Jak bylo v úvodu uvedeno, byla pro určení zemědělských oblastí použita data Českého statistického
úřadu. A to jednak dle charakteristik krajů, na základě které byly kraje rozděleny do tří kategorií: na
kraje s významnou zemědělskou produkcí, na kraje s méně významnou či smíšenou zemědělskou
produkcí a na kraje s okrajovou zemědělskou produkcí. Dále byly kraje a okresy hodnoceny z hlediska
podílu zemědělské půdy na celkové rozloze kraje a procenta zornění zemědělské půdy a konečně
v poslední části podle zemědělské produkce. V této části byla použita dostupná data ČSÚ pro vybrané
komodity rostlinné a živočišné produkce. Okresy byly seřazeny z hlediska intenzity pěstování
uvedených komodit či intenzity živočišné produkce, a to vždy vztažmo k celkové rozloze okresu.
Z takto seřazených okresů pak byla vybrána první pětice s největší intenzitou pěstování či chovu.
Provedená kategorizace víceméně potvrzuje charakteristiky jednotlivých krajů, i když je zřejmé, že má
svá omezení (např. kraj může být v dané kategorii na prvních místech v celorepublikovém srovnání,
jednotlivé okresy a obce v rámci kraje se však mohou odlišovat; dále byly brány v úvahu vybrané
komodity a ne kompletní zemědělská produkce).
41
   Vyjádřeno intenzitou chovu jako podíl počtu kusů vzhledem k celkové rozloze okresu


                                42
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Podle provedených šetření byly v jednotlivých krajích vytipovány následující okresy jako významné z hlediska zemědělské produkce:

Středočeský kraj
 Okres                                       Obce
       Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Černuc, Doksy, Dolany, Drnek, Družec,
       Dřetovice, Dřínov, Hobšovice, Horní Bezděkov, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hostouň, Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Chržín, Jarpice,
       Jedomělice, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Koleč, Královice, Kutrovice, Kvílice,
       Kyšice, Lány, Ledce, Lhota, Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Loucká, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice,
Kladno
       Neprobylice, Neuměřice, Otvovice, Páleč, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný,
       Slatina, Smečno, Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Třebichovice, Třebíz, Třebusice, Tuchlovice,
       Tuřany, Uhy, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Velvary, Vinařice, Vraný, Vrbičany, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves,
       Želenice, Žilina, Žižice
       Barchovice, Bečváry, Bělušice, BřežanyI, BřežanyII, Býchory, Cerhenice, Církvice, Červené Pečky, Český Brod, Dobřichov, Dolní Chvatliny,
       Dománovice, Doubravčice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Hradešín, Choťovice, Chotutice, Chrášťany, Jestřabí Lhota, Kbel, Klášterní
       Skalice, Klučov, Kolín, Konárovice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Krupá, Krychnov, Křečhoř, Kšely, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice,
Kolín     Masojedy, Mrzky, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, Pňov-Předhradí, Polepy, Polní Chrčice, Polní
       Voděrady, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Radim, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Rostoklaty, Skvrňov, Starý
       Kolín, Svojšice, Tatce, Tismice, Toušice, Třebovle, Tři Dvory, Tuchoraz, Tuklaty, Týnec n. Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Velim, Velký Osek,
       Veltruby, Vitice, Volárna, Vrátkov, Vrbčany, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žehuň, Žiželice
       Běrunice, Bobnice, Bříství, Budiměřice, Černíky, Čilec, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dvory, Dymokury, Hořany, Hořátev, Hradčany,
       Hradištko, Hrubý Jeseník, Chleby, Choťánky, Chotěšice, Chrást, Chroustov, Jíkev, Jiřice, Jizbice, Kamenné Zboží, Kněžice, Kněžičky, Kolaje,
       Kostelní Lhota, Kostomlátky, Kostomlaty n. Labem, Košík, Kounice, Kouty, Kovanice, Krchleby, Křečkov, Křinec, Libice n. Cidlinou, Loučeň,
Nymburk    Lysá n. Labem, Mcely, Městec Králové, Milčice, Milovice, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček,
       Oskořínek, Ostrá, Pátek, Písková Lhota, Písty, Poděbrady, Podmoky, Přerov n. Labem, Rožďalovice, Sadská, Sány, Seletice, Semice, Senice,
       Sloveč, Sokoleč, Stará Lysá, Starý Vestec, Straky, Stratov, Třebestovice, Úmyslovice, Velenice, Velenka, Vestec, Vlkov p. Oškobrhem, Vrbice,
       Vrbová Lhota, Všechlapy, Vykáň, Záhornice, Zbožíčko, Zvěřínek, Žitovlice
       Babice, Bašť, Borek, Bořanovice, Brandýs n. Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Březí, Čelákovice, Černé Voděrady, Čestlice, Dobročovice,
       Dobřejovice, Doubek, Dřevčice, Dřísy, Herink, Hlavenec, Horoušany, Hovorčovice, Hrusice, Husinec, Jenštejn, Jevany, Jirny, Kaliště, Kamenice,
       Káraný, Klecany, Klíčany, Klokočná, Konětopy, Konojedy, Kostelec n. Černými Lesy, Kostelec u Křížků, Kostelní Hlavno, Kozojedy, Křenek,
       Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Květnice, Lázně Toušeň, Lhota, Líbeznice, Louňovice, Máslovice, Měšice, Mirošovice, Mnichovice,
Praha   -
       Modletice, Mochov, Mratín, Mukařov, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Nučice, Nupaky, Odolena Voda, Oleška, Ondřejov, Oplany, Panenské
východ
       Břežany, Pětihosty, Petříkov, Podolanka, Polerady, Popovičky, Prusice, Předboj, Přezletice, Radějovice, Radonice, Říčany, Sedlec, Senohraby,
       Sibřina, Sluhy, Sluštice, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sudovo Hlavno, Sulice, Svémyslice, Světice, Svojetice, Šestajovice, Škvorec,
       Štíhlice, Tehov, Tehovec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Velké Popovice, Větrušice, Vlkančice, Vodochody, Všestary, Vyšehořovice, Výžerky,
       Vyžlovka, Zápy, Záryby, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín, Zvánovice
Mladá     Bakov n. Jizerou, Bělá p. Bezdězem, Benátky n. Jizerou, Bezno, Bílá Hlína, Bítouchov, Boreč, Boseň, Bradlec, Branžež, Brodce, Březina,


                                        43
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Boleslav   Březno, Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Krupá, Dolní Slivno,
       Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Horky n. Jizerou, Horní Bukovina, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce,
       Chocnějovice, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Jivina, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Klášter Hradiště n. Jizerou, Kluky, Kněžmost,
       Kobylnice, Kochánky, Kolomuty, Koryta, Kosmonosy, Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce,
       Lhotky, Lipník, Loukov, Loukovec, Luštěnice, Mečeříž, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice n. Jizerou, Mukařov, Němčice,
       Nemyslovice, Nepřevázka, Neveklovice, Niměřice, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková
       Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Předměřice n. Jizerou, Přepeře, Ptýrov, Rabakov, Rohatsko, Rokytá, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Sedlec,
       Semčice, Sezemice, Skalsko, Skorkov, Smilovice, Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strážiště, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Tuřice, Ujkovice, Velké
       Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Zdětín, Žďár, Žerčice, Židněves
       Bdín, Branov, Břežany, Čistá, Děkov, Drahouš, Hořesedly, Hořovičky, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Jesenice,
       Kalivody, Karlova Ves, Kněževes, Kolešov, Kolešovice, Kounov, Kozojedy, Krakov, Krakovec, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křivoklát,
       Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové
Rakovník
       Strašecí, Nový Dům, Olešná, Oráčov, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Pustověty, Račice,
       Rakovník, Roztoky, Ruda, Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, Srbeč, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy,
       Švihov, Třeboc, Třtice, Václavy, Velká Buková, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty, Zavidov, Zbečno, Žďár
       Býkev, Byšice, Cítov, Čakovičky, Čečelice, Dobřeň, Dolany, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Dřínov, Horní Počaply, Hořín, Hostín, Hostín u
       Vojkovic, Chlumín, Chorušice, Chvatěruby, Jeviněves, Kadlín, Kanina, Kly, Kojetice, Kokořín, Kostelec nad Labem, Kozomín, Kralupy nad
       Vltavou, Ledčice, Lhotka, Liběchov, Libiš, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely,
Mělník
       Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nosálov, Nová Ves, Obříství, Olovnice, Ovčáry, Postřižín, Řepín, Spomyšl, Stránka, Střemy, Tišice,
       Tuhaň, Tupadly, Újezdec, Úžice, Velký Borek, Veltrusy, Vidim, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Všetaty, Vysoká, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň,
       Želízy
       Bavoryně, Beroun, Běštín, Broumy, Březová, Bubovice, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hlásná Třebaň, Hořovice, Hostomice,
       Hředle, Hudlice, Hvozdec, Hýskov, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Jivina, Karlštejn, Komárov, Koněprusy, Korno,
       Kotopeky, Králův Dvůr, Kublov, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Liteň, Loděnice, Lochovice, Lužce, Malá Víska, Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina,
Beroun
       Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Otročiněves, Podbrdy, Podluhy, Praskolesy,
       Rpety, Skřipel, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan p. Skalou, Svinaře, Tetín, Tlustice, Tmaň, Točník, Trubín, Trubská,
       Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zaječov, Záluží, Zdice, Žebrák, Železná
       Adamov, Bernardov, Bílé Podolí, Bludov, Bohdaneč, Brambory, Bratčice, Církvice, Čáslav, Čejkovice, Černíny, Červené Janovice, Čestín,
       Dobrovítov, Dolní Pohleď, Drobovice, Hlízov, Horka I, Horka II, Horky, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chabeřice, Chlístovice, Chotusice,
       Kácov, Kluky, Kobylnice, Košice, Krchleby, Křesetice, Kutná Hora, Ledečko, Malešov, Miskovice, Močovice, Nepoměřice, Nové Dvory,
Kutná
       Okřesaneč, Onomyšl, Opatovice I, Paběnice, Pertoltice, Petrovice I, Petrovice II, Podveky, Potěhy, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Rohozec,
Hora
       Řendějov, Samopše, Semtěš, Schořov, Slavošov, Soběšín, Souňov, Staňkovice, Starkoč, Sudějov, Suchdol, Svatý Mikuláš, Šebestěnice,
       Štipoklasy, Třebešice, Třebětín, Třebonín, Tupadly, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vavřinec, Vidice, Vinaře, Vlačice, Vlastějovice, Vlkaneč,
       Vodranty, Vrdy, Záboří nad Labem, Zbizuby, Zbraslavice, Zbýšov, Zruč nad Sázavou, Žáky, Žehušice, Žleby
                                       44
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.Jihomoravský kraj
 Okres                                       Obce
       Bantice, Běhařovice, Bezkov, Bítov, Blanné, Blížkovice, Bohutice, Bojanovice, Borotice, Boskovštejn, Božice, Břežany, Citonice, Ctidružice,
       Čejkovice, Čermákovice, Černín, Damnice, Dobelice, Dobřínsko, Dobšice, Dolenice, Dolní Dubňany, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, Džbánice,
       Grešlové Mýto, Havraníky, Hevlín, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Hodonice, Horní Břečkov, Horní Dubňany, Horní Dunajovice, Horní Kounice,
       Hostěradice, Hostim, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany n. Jevišovkou, Chvalatice, Chvalovice, Jamolice, Jaroslavice, Jevišovice, Jezeřany-
       Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Moravských Budějovic, Kadov, Korolupy, Kravsko, Krhovice, Křepice, Křídlůvky, Kubšice, Kuchařovice,
       Kyjovice, Lančov, Lechovice, Lesná, Lesonice, Litobratřice, Lubnice, Lukov, Mackovice, Mašovice, Medlice, Mikulovice, Milíčovice, Miroslav,
Znojmo
       Miroslavské Knínice, Morašice, Moravský Krumlov, Našiměřice, Němčičky, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Olbramovice, Oleksovice,
       Onšov, Oslnovice, Pavlice, Petrovice, Plaveč, Plenkovice, Podhradí n. Dyjí, Podmolí, Podmyče, Práče, Pravice, Prokopov, Prosiměřice,
       Přeskače, Rešice, Rozkoš, Rudlice, Rybníky, Skalice, Slatina, Slup, Stálky, Starý Petřín, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Střelice,
       Suchohrdly, Suchohrdly u Miroslavi, Šafov, Šanov, Šatov, Štítary, Šumná, Tasovice, Tavíkovice, Těšetice, Trnové Pole, Trstěnice, Tulešice,
       Tvořihráz, Uherčice, Újezd, Únanov, Valtrovice, Vedrovice, Velký Karlov, Vémyslice, Vevčice, Višňové, Vítonice, Vracovice, Vranov n. Dyjí,
       Vranovská Ves, Vratěnín, Vrbovec, Výrovice, Vysočany, Zálesí, Zblovice, Znojmo, Želetice, Žerotice, Žerůtky
       Bavory, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brod n. Dyjí, Brumovice, Břeclav, Březí, Bulhary, Diváky, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní
       Věstonice, Drnholec, Hlohovec, Horní Bojanovice, Horní Věstonice, Hrušky, Hustopeče, Jevišovka, Kašnice, Klentnice, Klobouky u Brna, Kobylí,
Břeclav    Kostice, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Ladná, Lanžhot, Lednice, Mikulov, Milovice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Němčičky,
       Nikolčice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná, Podivín, Popice, Pouzdřany, Přítluky, Rakvice, Sedlec, Starovice, Starovičky, Strachotín,
       Šakvice, Šitbořice, Tvrdonice, Týnec, Uherčice, Valtice, Velké Bílovice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí
       Archlebov, Blatnice p. Svatým Antonínkem, Blatnička, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Čeložnice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Domanín,
       Dražůvky, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Hýsly, Javorník, Ježov, Josefov, Karlín, Kelčany, Kněždub, Kostelec,
       Kozojídky, Kuželov, Kyjov, Labuty, Lipov, Louka, Lovčice, Lužice, Malá Vrbka, Mikulčice, Milotice, Moravany, Moravský Písek, Mouchnice,
Hodonín    Mutěnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nová Lhota, Nový Poddvorov, Ostrovánky, Petrov, Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec,
       Skalka, Skoronice, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice, Strážnice, Strážovice, Sudoměřice, Suchov, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice,
       Tasov, Těmice, Terezín, Tvarožná Lhota, Uhřice, Vacenovice, Velká n. Veličkou, Veselí n. Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov,
       Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice, Žeraviny
       Bohunice, Bosonohy, Brno-Jih, Brno-Sever, Brno-Střed, Brno, Bystrc, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice,
Brno   –
       Komín, Královo-Pole, Líšeň, Maloměřice-Obřany, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice, Slatina, Starý Lískovec, Tuřany, Útěchov,
město
       Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín, Židenice
       Babice n. Svitavou, Babice u Rosic, Běleč, Bílovice n. Svitavou, Biskoupky, Blažovice, Blučina, Borač, Borovník, Braníškov, Branišovice,
       Bratčice, Brumov, Březina, Březina, Bukovice, Cvrčovice, Čebín, Černvír, Česká, Čučice, Deblín, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Domašov,
Brno  –
       Doubravník, Drahonín, Drásov, Hajany, Heroltice, Hlína, Hluboké Dvory, Holasice, Horní Loučky, Hostěnice, Hradčany, Hrušovany u Brna,
venkov
       Hvozdec, Chudčice, Ivaň, Ivančice, Javůrek, Jinačovice, Jiříkovice, Kaly, Kanice, Katov, Ketkovice, Kobylnice, Kovalovice, Kratochvilka,
       Křižínkov, Kupařovice, Kuřim, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Ledce, Lelekovice, Lesní Hluboké, Litostrov, Loděnice,


                                        45
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

       Lomnice, Lomnička, Lubné, Lukovany, Malešovice, Malhostovice, Maršov, Medlov, Mělčany, Měnín, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany,
       Moravské Bránice, Moravské Knínice, Moutnice, Nebovidy, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Němčičky, Neslovice, Nesvačilka, Níhov, Nosislav,
       Nová Ves, Nové Bránice, Odrovice, Ochoz u Brna, Ochoz u Tišnova, Olší, Omice, Opatovice, Ořechov, Osiky, Oslavany, Ostopovice,
       Ostrovačice, Otmarov, Pasohlávky, Pernštejnské Jestřabí, Podolí, Pohořelice, Ponětovice, Popovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Pravlov,
       Prštice, Předklášteří, Přibice, Příbram, Přibyslavice, Přísnotice, Radostice, Rajhrad, Rajhradice, Rašov, Rebešovice, Rohozec, Rojetín, Rosice,
       Rozdrojovice, Rudka, Řícmanice, Říčany, Říčky, Řikonín, Senorady, Sentice, Silůvky, Sivice, Skalička, Skryje, Sobotovice, Sokolnice,
       Stanoviště, Strhaře, Střelice, Svatoslav, Synalov, Syrovice, Šerkovice, Šlapanice, Štěpánovice, Šumice, Telnice, Těšany, Tetčice, Tišnov,
       Tišnovská Nová Ves, Trboušany, Troskotovice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Újezd u Rosic, Újezd u Tišnova, Unín, Unkovice, Úsuší,
       Velatice, Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Viničné Šumice, Vlasatice, Vohančice, Vojkovice, Vranov, Vranovice, Vratislávka, Všechovice,
       Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov, Zhoř, Žabčice, Žatčany, Žďárec, Želešice, Železné, Židlochovice
       Bohaté Málkovice, Bohdalice-Pavlovice, Bošovice, Brankovice, Březina, Bučovice, Dětkovice, Dobročkovice, Dražovice, Drnovice, Drysice,
       Habrovany, Heršpice, Hlubočany, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hoštice-Heroltice, Hrušky, Hvězdlice, Chvalkovice, Ivanovice na
       Hané, Ježkovice, Kobeřice u Brna, Kojátky, Komořany, Kozlany, Kožušice, Krásensko, Křenovice, Křižanovice, Křižanovice u Vyškova, Kučerov,
Vyškov    Letonice, Lovčičky, Luleč, Lysovice, Malínky, Medlovice, Milešovice, Milonice, Moravské Málkovice, Mouřínov, Němčany, Nemochovice,
       Nemojany, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Nížkovice, Nové Sady, Olšany, Orlovice, Otnice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky,
       Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, Rašovice, Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Ruprechtov, Rybníček, Slavkov u Brna, Snovídky, Studnice,
       Šaratice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Uhřice, Vážany, Vážany n. Litavou, Velešovice, Vyškov, Zbýšov, Zelená Hora

Vysočina
 Okres                                      Obce
       Arneštovice, Bácovice, Bělá, Bohdalín, Bořetice, Bořetín, Božejov, Bratřice, Budíkov, Buřenice, Bystrá, Cetoraz, Čáslavsko, Častrov, Čejov,
       Čelistná, Černov, Černovice, Červená Řečice, Čížkov, Dehtáře, Dobrá Voda, Dobrá Voda u Pacova, Dubovice, Důl, Eš, Hojanovice, Hojovice,
       Horní Cerekev, Horní Rápotice, Horní Ves, Hořepník, Hořice, Humpolec, Chýstovice, Chyšná, Jankov, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kámen, Kamenice
       n. Lipou, Kejžlice, Koberovice, Kojčice, Komorovice, Košetice, Krasíkovice, Křeč, Křelovice, Křešín, Leskovice, Lesná, Lhota-Vlasenice, Libkova
Pelhřimov  Voda, Lidmaň, Litohošť, Lukavec, Martinice u Onšova, Mezilesí, Mezná, Mladé Bříště, Mnich, Moraveč, Mysletín, Nová Buková, Nová Cerekev,
       Nový Rychnov, Obrataň, Olešná, Ondřejov, Onšov, Pacov, Pavlov, Pelhřimov, Píšť, Počátky, Polesí, Pošná, Proseč, Proseč p. Křemešníkem,
       Putimov, Rodinov, Rovná, Rynárec, Řečice, Salačova Lhota, Samšín, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Stojčín, Střítež, Střítež p. Křemešníkem,
       Svépravice, Syrov, Těchobuz, Těmice, Ústrašín, Útěchovice, Útěchovice p. Stražištěm, Útěchovičky, Včelnička, Velká Chyška, Velký Rybník,
       Veselá, Věžná, Vojslavice, Vokov, Vyklantice, Vyskytná, Vysoká Lhota, Vystrkov, Zachotín, Zajíčkov, Zhořec, Zlátenka, Želiv, Žirov, Žirovnice
       Bačkov, Bartoušov, Bělá, Bezděkov, Bojiště, Boňkov, Borek, Břevnice, Čachotín, Čečkovice, Česká Bělá, Číhošť, Dlouhá Ves, Dolní Krupá,
       Dolní Město, Dolní Sokolovec, Druhanov, Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Heřmanice, Hněvkovice, Horní
       Krupá, Horní Paseka, Hradec, Hurtova Lhota, Chotěboř, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jeřišno, Jilem, Jitkov, Kámen, Kamenná Lhota, Klokočov,
Havlíčkův
       Knyk, Kochánov, Kojetín, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kraborovice, Krásná Hora, Krátká Ves, Krucemburk, Kunemil, Květinov, Kyjov, Kynice, Lány,
Brod
       Ledeč n. Sázavou, Leškovice, Leština u Světlé, Libice n. Doubravou, Lípa, Lipnice n. Sázavou, Lučice, Malčín, Maleč, Michalovice, Modlíkov,
       Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Leštiny, Nová Ves u Světlé, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešenka, Olešná, Ostrov, Oudoleň, Ovesná
       Lhota, Pavlov, Podmoklany, Podmoky, Pohled, Pohleď, Prosíčka, Přibyslav, Příseka, Radostín, Rozsochatec, Rušinov, Rybníček, Sázavka,


                                       46
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

       Sedletín, Skorkov, Skryje, Skuhrov, Slavětín, Slavíkov, Slavníč, Sloupno, Služátky, Sobíňov, Stříbrné Hory, Světlá n. Sázavou, Šlapanov, Štoky,
       Tis, Trpišovice, Uhelná Příbram, Úhořilka, Úsobí, Vepříkov, Veselý Žďár, Věž, Věžnice, Vilémov, Vilémovice, Víska, Vlkanov, Vysoká,
       Zvěstovice, Ždírec, Ždírec n. Doubravou, Žižkovo Pole
       Baliny, Blažkov, Blízkov, Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Bohdalov, Bohuňov, Borovnice, Bory, Březejc, Březí, Březí n. Oslavou, Březské, Budeč,
       Bukov, Bystřice n. Pernštejnem, Býšovec, Cikháj, Černá, Dalečín, Daňkovice, Dlouhé, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, Dolní
       Rožínka, Fryšava p. Žákovou horou, Hamry n. Sázavou, Herálec, Heřmanov, Hodíškov, Horní Libochová, Horní Radslavice, Horní Rožínka,
       Chlum-Korouhvice, Chlumek, Chlumětín, Jabloňov, Jámy, Javorek, Jimramov, Jívoví, Kadolec, Kadov, Karlov, Kněževes, Koroužné, Kotlasy,
       Kozlov, Krásné, Krásněves, Křídla, Křižánky, Křižanov, Křoví, Kuklík, Kundratice, Kyjov, Lavičky, Lhotka, Lísek, Líšná, Malá Losenice, Martinice,
       Matějov, Měřín, Meziříčko, Milasín, Milešín, Mirošov, Moravec, Moravecké Pavlovice, Netín, Nížkov, Nová Ves, Nová Ves u Nového Města na
Žďár  n.  Mor., Nové Dvory, Nové Město na Moravě, Nové Sady, Nové Veselí, Nový Jimramov, Nyklovice, Obyčtov, Ořechov, Oslavice, Oslavička, Osová
Sázavou   Bítýška, Osové, Ostrov n. Oslavou, Otín, Pavlínov, Pavlov, Petráveč, Pikárec, Písečné, Počítky, Poděšín, Podolí, Pokojov, Polnička, Prosetín,
       Račice, Račín, Radenice, Radešín, Radešínská Svratka, Radkov, Radňoves, Radňovice, Radostín, Radostín n. Oslavou, Rodkov, Rosička,
       Rousměrov, Rovečné, Rozseč, Rozsochy, Rožná, Ruda, Rudolec, Řečice, Sázava, Sazomín, Sejřek, Sirákov, Sklené, Sklené n. Oslavou,
       Skorotice, Skřinářov, Sněžné, Spělkov, Strachujov, Stránecká Zhoř, Strážek, Střítež, Sulkovec, Světnov, Sviny, Svratka, Škrdlovice, Štěpánov n.
       Svratkou, Tasov, Tři Studně, Ubušínek, Uhřínov, Ujčov, Újezd, Unčín, Vatín, Věcov, Věchnov, Velká Bíteš, Velká Losenice, Velké Janovice,
       Velké Meziříčí, Velké Tresné, Vepřová, Věstín, Věžná, Vídeň, Vidonín, Vír, Vlachovice, Vlkov, Vojnův Městec, Vysoké, Záblatí, Zadní Zhořec,
       Znětínek, Zubří, Zvole, Ždánice, Žďár n. Sázavou
       Arnolec, Batelov, Bílý Kámen, Bítovčice, Bohuslavice, Borovná, Boršov, Brtnice, Brtnička, Brzkov, Cejle, Cerekvička-Rosice, Černíč, Čížov,
       Dlouhá Brtnice, Dobronín, Dobroutov, Dolní Cerekev, Dolní Vilímeč, Doupě, Dudín, Dušejov, Dvorce, Dyjice, Hladov, Hodice, Hojkov, Horní
       Dubenky, Horní Myslová, Hostětice, Hrutov, Hubenov, Hybrálec, Jamné, Jersín, Jezdovice, Ježená, Jihlava, Jihlávka, Jindřichovice, Kalhov,
       Kaliště, Kamenice, Kamenná, Klatovec, Kněžice, Knínice, Kostelec, Kostelní Myslová, Kozlov, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Luka nad Jihlavou,
       Malý Beranov, Markvartice, Měšín, Milíčov, Mirošov, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nadějov, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Opatov,
Jihlava
       Ořechov, Otín, Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov, Plandry, Polná (pou), Puklice, Radkov, Rančířov, Rantířov, Rohozná, Rozseč,
       Růžená, Rybné, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Smrčná, Stáj, Stará Říše, Stonařov, Strachoňovice, Střítež, Suchá, Svojkovice, Šimanov,
       Švábov, Telč, Třešť (pou), Třeštice, Urbanov, Ústí, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Věžnice, Věžnička, Vílanec,
       Volevčice, Vyskytná nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Vystrčenovice, Záborná, Zadní Vydří, Zbilidy, Zbinohy, Zdeňkov, Zhoř, Zvolenovice, Žatec,
       Ždírec

Z ostatních krajů s méně významnou či smíšenou zemědělskou produkcí a krajů s okrajovou zemědělskou produkcí byly vytipovány následující okresy:

 Okres     Kraj                                   Obce
            Bechlín, Bohušovice n. Ohří, Brňany, Brozany n. Ohří, Brzánky, Bříza, Budyně n. Ohří, Býčkovice, Ctiněves, Černěves, Černiv,
            Černouček, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Dobříň, Doksany, Dolánky n. Ohří, Drahobuz, Dušníky, Evaň, Hlinná, Horní Beřkovice,
Litoměřice   ÚSK   Horní Řepčice, Hoštka, Hrobce, Chodouny, Chodovlice, Chotěšov, Chotiměř, Chotiněves, Chudoslavice, Jenčice, Kamýk, Keblice,
            Klapý, Kleneč, Kostomlaty p. Řípem, Krabčice, Křesín, Křešice, Kyškovice, Levín, Lhotka n. Labem, Liběšice, Libkovice p. Řípem,
            Libochovany, Libochovice, Libotenice, Litoměřice, Lkáň, Lovečkovice, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Malíč, Martiněves,


                                        47
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

            Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Mnetěš, Mšené-lázně, Nové Dvory, Oleško, Píšťany, Ploskovice, Podsedice, Polepy, Prackovice
            n. Labem, Přestavlky, Račice, Račiněves, Radovesice, Rochov, Roudnice n. Labem, Sedlec, Siřejovice, Slatina, Snědovice,
            Staňkovice, Straškov-Vodochody, Sulejovice, Štětí, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebenice, Třebívlice, Třebušín, Úpohlavy, Úštěk,
            Vědomice, Velemín, Velké Žernoseky, Vchynice, Vlastislav, Vražkov, Vrbice, Vrbičany, Vrutice, Záluží, Žabovřesky n. Ohří,
            Žalhostice, Židovice, Žitenice
            Babice, Barchov, Běleč n. Orlicí, Benátky, Blešno, Boharyně, Černilov, Černožice, Číštěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím,
            Habřina, Hlušice, Hněvčeves, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové, Hrádek, Humburky, Hvozdnice, Chlumec n. Cidlinou,
            Chudeřice, Jeníkovice, Jílovice, Káranice, Klamoš, Kobylice, Kosice, Kosičky, Králíky, Kratonohy, Kunčice, Ledce, Lejšovka, Lhota p.
            Libčany, Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lišice, Lodín, Lochenice, Lovčice, Lužany, Lužec n. Cidlinou, Máslojedy, Měník,
 Hradec
        KHK   Mlékosrby, Mokrovousy, Myštěves, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Obědovice, Ohnišťany,
 Králové
            Olešnice, Osice, Osičky, Petrovice, Písek, Prasek, Praskačka, Předměřice n. Labem, Převýšov, Pšánky, Puchlovice, Račice n.
            Trotinou, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Sendražice, Skalice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Smiřice, Smržov, Sovětice,
            Stará Voda, Starý Bydžov, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Šaplava, Těchlovice, Třebechovice p. Orebem, Třesovice,
            Urbanice, Vinary, Vrchovnice, Všestary, Výrava, Vysoká n. Labem, Vysoký Újezd, Zachrašťany, Zdechovice
            Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bohuslavice, Bousín, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Březsko, Budětsko,
            Buková, Čehovice, Čechy p. Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany,
            Držovice, Dřevnovice, Dzbel, Hačky, Hluchov, Horní Štěpánov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Hvozd, Ivaň,
            Jesenec, Kladky, Klenovice na Hané, Klopotovice, Konice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín,
 Prostějov   OLK   Laškov, Lešany, Lipová, Ludmírov, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice n. Hanou, Nezamyslice, Niva,
            Obědkovice, Ohrozim, Ochoz, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov,
            Polomí, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Rakůvka, Rozstání, Seloutky, Skalka, Skřípov,
            Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Stražisko, Suchdol, Šubířov, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov,
            Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč
            Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Blšany u Loun, Brodec, Břvany, Cítoliby, Čeradice, Černčice, Deštnice, Dobroměřice, Domoušice,
            Holedeč, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, Krásný Dvůr, Kryry, Lenešice, Libčeves, Liběšice,
            Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Líšťany, Louny, Lubenec, Měcholupy, Nepomyšl, NováVes, NovéSedlo, Obora, Očihov, Opočno,
 Louny     ÚSK
            Panenský Týnec, Peruc, Petrohrad, Pnětluky, Počedělice, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Raná, Ročov, Slavětín,
            Smolnice, Staňkovice, Toužetín, Tuchořice, Úherce, Velemyšleves, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vroutek, Vršovice, Výškov,
            Zálužice, Zbrašín, Žatec, Želkovice, Žerotín, Žiželice
            Albrechtice, Anenská Studánka, Běstovice, Bošín, Brandýs nad Orlicí, Bučina, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Červená Voda, Česká
            Rybná, Česká Třebová, České Heřmanice, České Libchavy, České Petrovice, Damníkov, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dobříkov,
            Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Dolní Morava, Džbánov, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní
 Ústí nad        Třešňovec, Hrádek, Hrušová, Choceň, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Javorník, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí,
        PBK
 Orlicí        Koldín, Kosořín, Králíky, Krasíkov, Kunvald, Lanškroun, Leština, Letohrad, Libecina, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lubník, Lukavice,
            Luková, Mistrovice, Mladkov, Mostek, Nasavrky, Nekoř, Nové Hrady, Orlické Podhůří, Orličky, Ostrov, Oucmanice, Pastviny,
            Petrovice, Písečná, Plchovice, Podlesí, Přívrat, Pustina, Radhošť, Rudoltice, Rybník, Řepníky, Řetová, Řetůvka, Sázava, Seč,
            Semanín, Skořenice, Slatina, Sobkovice, Sopotnice, Sruby, Stradouň, Strážná, Studené, Sudislav nad Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří,


                                        48
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                      Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

                Šedivec, Tatenice, Těchonín, Tisová, Trpík, Třebovice, Týnišťko, Újezd u Chocně, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Verměřovice,
                Vinary, Voděrady, Vraclav, Vračovice-Orlov, Výprachtice, Vysoké Mýto, Zádolí, Záchlumí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota, Žamberk,
                Žampach, Žichlínek
                Bavorov, Bělčice, Bezdědovice, Bílsko, Blatná, Bratronice, Březí, Budyně, Buzice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice, Čepřovice, Čestice,
                Číčenice, Doubravice, Drahonice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hajany, Hájek, Hlupín, Horní Poříčí, Hornosín, Hoslovice,
                Hoštice, Chelčice, Chlum, Chobot, Chrášťovice, Jinín, Kadov, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kocelovice, Krajníčko, Kraselov,
                Krašlovice, Krejnice, Krty, Kuřimany, Kváskovice, Lažánky, Lažany, Libějovice, Libětice, Litochovice, Lnáře, Lom, Mačkov, Malenice,
Strakonice      JČK    Mečichov, Měkynec, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Myštice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice,
                Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pivkovice, Pohorovice, Pracejovice, Předmíř, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice,
                Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Sedlice, Skály, Skočice, Slaník, Sousedovice, Stožice, Strakonice,
                Strašice, Strunkovice n. Volyňkou, Střelské Hoštice, Škvořetice, Štěchovice, Štěkeň, Tchořovice, Truskovice, Třebohostice,
                Třešovice, Úlehle, Únice, Uzenice, Uzeničky, Vacovice, Velká Turná, Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří, Zahorčice, Zvotoky
                Bělotín, Beňov, Bezuchov, Bohuslávky, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Býškovice, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Černotín,
                Dobrčice, Dolní Nětčice, Dolní Těšice, Dolní Újezd, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Hlinsko, Horní Moštěnice, Horní Nětčice,
                Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hradčany, Hranice, Hustopeče n. Bečvou, Jezernice, Jindřichov, Kladníky, Klokočí, Kojetín,
                Kokory, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhota, Lhotka, Lipník n. Bečvou, Lipová, Líšná, Lobodice, Malhotice, Měrovice n.
   Přerov     OLK    Hanou, Milenov, Milotice n. Bečvou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Olšovec, Opatovice, Oplocany, Oprostovice, Osek n.
                Bečvou, Paršovice, Partutovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice, Polom, Potštát, Prosenice, Provodovice, Přerov, Přestavlky,
                Radíkov, Radkova Lhota, Radkovy, Radotín, Radslavice, Radvanice, Rakov, Rokytnice, Rouské, Řikovice, Skalička, Soběchleby,
                Sobíšky, Stará Ves, Stříbrnice, Střítež n. Ludinou, Sušice, Šišma, Špičky, Teplice n. Bečvou, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Týn
                n. Bečvou, Uhřičice, Ústí, Veselíčko, Věžky, Vlkoš, Všechovice, Výkleky, Zábeštní Lhota, Zámrsky, Žákovice, Želatovice
                Báňovice, Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Budeč, Budíškovice, Cep, Cizkrajov, Červený Hrádek, České Velenice,
                Český Rudolec, Číměř, Člunek, Dačice, Dešná, Deštná, Dívčí Kopy, Dobrohošť, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Domanín, Doňov, Drunče,
                Dunajovice, Dvory n. Lužnicí, Frahelž, Hadravova Rosička, Halámky, Hamr, Hatín, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní
                Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Horní Slatina, Hospříz, Hrachoviště, Hříšice, Chlum u Třeboně, Jarošov n. Nežárkou, Jilem,
        42
Jindřichův           Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Klec, Kostelní Radouň, Kostelní Vydří, Kunžak, Lásenice,
           JČK
  Hradec            Lodhéřov, Lomnice n. Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Nová Ves n. Lužnicí, Novosedly n.
                Nežárkou, Okrouhlá Radouň, Peč, Písečné, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Ponědraž, Ponědrážka, Popelín, Příbraz,
                Rapšach, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Slavonice, Smržov, Staňkov, Staré Hobzí, Staré Město p. Landštejnem, Stráž n.
                Nežárkou, Strmilov, Stříbřec, Střížovice, Studená, Suchdol n. Lužnicí, Světce, Třebětice, Třeboň, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil,
                Višňová, Vlčetinec, Volfířov, Vydří, Záblatí, Záhoří, Zahrádky, Žďár, Županovice
42
   Okres Jindřichův Hradec nefiguruje sice v žádné z výše uvedených statistik, ale jeho význam pro zemědělství je značný z hlediska rybníkářství a chovu ryb


                                                 49
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                     Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.


3. VÝPIS OBCÍ Z TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ


3.1    VÝPIS OBCÍ Z TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ

3.1.1    ÚVOD

V této části řešení projektu je úkolem stanovit skupiny obcí určených pro terénní výzkum. Konkrétně
se tato kapitola zabývá obcemi, které jsou v oblastech nazývaných jako průmyslové, nebo se na jejich
území průmysl přímo nachází nebo nacházel.

Průmyslové oblasti, průmyslové okresy, průmyslové regiony jsou termíny, které jsou často vkládány
jako jeden z přívlastků při představení dané oblasti. Většinou vycházejí z historických kořenů a nejsou
nijak striktně definovány.

V dokumentech Ministerstva průmyslu a obchodu a zvláště pak v operačních programech se v
souvislosti s průmyslem (kromě průmyslových zón) vyskytuje pouze termín strukturálně postižený
region, což je oblast s vysokým zastoupením průmyslu a vysokým stupněm urbanizace, jejichž
průmyslová základna prochází výraznou restrukturalizací a poklesem, spojeným s nadprůměrnou
         43
nezaměstnaností . Ale ani zde není definován průmyslový region.

Vzhledem k tomu, že neexistuje legislativní zakotvení, co je to průmyslový region, případně
průmyslový okres, a tím ani neexistuje seznam obcí nazývaných jako průmyslové, je v následujících
kapitolách popsán postup, jakým jsme oblasti jako průmyslové identifikovali.

Pro potřeby tohoto výzkumného úkolu byly stanoveny tři velikostní kategorie pro posouzení
průmyslových oblastí a jejich vlivu:
  1. okresy, kraje
  2. obce s rozšířenou působností - ORP,
  3. menší obce – do 3000 obyvatel.

Průmyslové oblasti je třeba rozlišit na historické – tradiční průmyslové oblasti, které se po roce
1990 potýkaly s mnoha problémy spojenými s restrukturalizací, a oblasti dnes průmyslové.

Pro stanovení, zdali se jedná o průmyslovou oblast, byla použita jednak publikovaná metodika (Bína,
J.), která vychází ze stanovení podílu ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v průmyslu
k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, tento podíl - procento - je následně porovnán
s celorepublikovým podílem, a dále modifikovaná metodika popsaná v kapitole 2 této části.3.2    VYMEZENÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ

3.2.1 KRAJE A OKRESY

Jak bylo řečeno výše, bude pro určení, zdali daná oblast spadá do kategorie průmyslové, použita
modifikovaná metodika (Bína, J.).

Důvod pro modifikaci je v obtížné dostupnosti dat z roku 1991. Do výpočtu vstupuje počet
zaměstnanců v průmyslu a počet ekonomicky aktivních obyvatel celkem, a to vždy za okres. Určí se,
kolik procent z ekonomicky aktivních obyvatel tvoří počet zaměstnanců v průmyslu (autoři si jsou
43
   Strategie regionálního rozvoje ČR, Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu, Praha, květen 2000                               50
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                    Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

vědomi, že se do výpočtu dostávají i brigádníci ze zahraničí), a dále se sledují kladné odchylky
procenta za okres a procenta za celou Českou republiku. Pokud je odchylka kladná, pak je kraj,
případně okres, považován za průmyslový. Vzhledem k tomu, že byl použit ukazatel počtu
zaměstnanců, vznikly problémy u oblastí, kde byl jeden dominantní zaměstnavatel se sídlem pouze v
jednom z okresů. Tato disproporce je eliminována tím, že se samostatně posuzují primárně kraje,
protože se neočekává významná migrace mezi kraji. Za průmyslovou oblast - okres - je považována
ta, která buď leží v kraji s kladným procentním rozdílem (kladnou odchylkou), nebo má sám kladnou
hodnotu rozdílu. Členění krajů je použito dle členění v roce 2001.

Příklad výpočtu: (rok 1991)

Okres Nový Jičín - Ekonomicky aktivních obyvatel 80 187, počet zaměstnaných v průmyslu 31 946,
což představuje 39,839375 % z ekonomicky aktivních obyvatel. V České republice - ekonomicky
aktivních obyvatel 5 240 050, zaměstnanců v průmyslu 1 617 006, což podstavuje 30,858599 %,
Rozdíl procenta okresu a ČR je kladný, přesně 8,9807768 %. Rozdíl je kladný, proto je okres
             44
považován za průmyslový .
                                                45
Přepočtová tabulka ke stanovení tradičních průmyslových oblastí: r. 1991
                                                  průmyslové v r.
       Kraj / Okres                     rozdíl %
                                                    1991
Hl. m. Praha                                       0,9000245    √
Středočeský kraj                                     -6,063801
  Benešov                                       -10,87876
  Beroun                                        -3,321746
  Kladno                                        6,1014205    √
  Kolín                                        -8,1248937
  Kutná Hora                                     -0,2379125
  Mělník                                       -9,1910155
  Mladá Boleslav                                    6,5832577    √
  Nymburk                                       -15,260299
  Praha-východ                                    -9,8636211
  Praha-západ                                     -22,244867
  Příbram                                       -9,5338903
  Rakovník                                      -8,9177771
Jihočeský kraj                                     -5,7886834
  České Budějovice                                  -0,6786825
  Český Krumlov                                    -7,2864594
  Jindřichův Hradec                                  -12,497838
  Písek                                        -9,0768015
  Prachatice                                     -16,607465
  Strakonice                                      -2,8891556
  Tábor                                        -2,1621428
Plzeňský kraj                                      -5,9380449
  Domažlice                                      -24,118112
  Klatovy                                       -12,846723
  Plzeň-město                                      19,916176    √
  Plzeň-jih                                      -22,851533
  Plzeň-sever                                      -13,49956
  Rokycany                                       -12,156375


44
  Data ze Statistické ročenky České a Slovenské Federativní Republiky 92, tab. 27-6 Vybrané ukazatele podle okresů o průmyslu
v roce 1991, a Statistická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 91, tab. 29-3 Základní údaje o obyvatelstvu podle
krajů a okresů
45
  Data byla přepočtena ze Statistické ročenky České a Slovenské Federativní Republiky 92, tab. 27-6 Vybrané ukazatele podle
okresů o průmyslu v roce 1991, a Statistická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 91, tab. 29-3 Základní údaje o
obyvatelstvu podle krajů a okresů


                              51
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1      Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

  Tachov                        -24,666601
Karlovarský kraj                    -5,4411082
  Cheb                         -12,718943
  Karlovy Vary                     -9,1192022
  Sokolov                        6,2432444      √
Ústecký kraj                       0,0349926      √
  Děčín                         9,4024296
  Chomutov                       -9,5794417
  Litoměřice                      -8,2976231
  Louny                        -22,513887
  Most                         26,540659
  Teplice                       -1,7832322
  Ústí nad Labem                    -1,0070042
Liberecký kraj                      15,053096      √
  Česká Lípa                      29,454767
  Jablonec nad Nisou                  49,497683
  Liberec                       -6,8003968
  Semily                        0,7507569
Královéhradecký kraj                   1,1078786      √
  Hradec Králové                    6,0472672
  Jičín                        -9,8201275
  Náchod                        2,3043651
  Rychnov n. Kněžnou                 -13,093213
  Trutnov                        9,294846
Pardubický kraj                     -0,4448887
  Chrudim                       0,4350551      √
  Pardubice                      -1,077898
  Svitavy                       -3,0231245
  Ústí nad Orlicí                   1,5625543      √
Vysočina                        -7,9657161
  Havlíčkův Brod                   -4,5917962
  Jihlava                       -4,0926234
  Pelhřimov                      -7,3398857
  Třebíč                       -11,500996
  Žďár n. Sázavou                   -11,281148
Jihomoravský kraj                    -1,4257578
  Blansko                        10,70405      √
  Brno-město                      13,353274      √
  Brno-venkov                     -10,346666
  Břeclav                       -16,005786
  Hodonín                       -2,1715167
  Vyškov                       -14,825193
  Znojmo                       -25,758225
Olomoucký kraj                      -0,538759
  Olomouc                        0,639187      √
  Prostějov                      0,1387506      √
  Přerov                       -4,2954707
  Šumperk (včetně Jeseník)               0,5627491      √
Zlínský kraj                       0,9816193      √
  Kroměříž                      -5,3386331
  Uherské Hradiště                  -4,9082438
  Vsetín                        3,7596951
  Zlín                         6,4918195


                52
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Moravskoslezský kraj                           10,071777      √
 Bruntál                                -10,835297
 Frýdek-Místek                             -0,4965018
 Karviná                                -17,324677
 Nový Jičín                               8,9807768
 Opava                                 -16,781784
 Ostrava-město                             62,489102

Závěr 1:
Za historicky průmyslové regiony dle dat z roku 1991 jsou považovány tyto kraje:
   Moravskoslezský kraj,
   Zlínský kraj,
   Královéhradecký kraj,
   Liberecký kraj,
   Ústecký kraj.
a dále okresy viz tabulka.
                         53
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Historicky průmyslové okresy - dle dat z roku 1991
 Okres      Kraj                                   Obce
               Adamov, Bedřichov, Benešov, Blansko, Borotín, Bořitov, Boskovice, Brťov-Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Cetkovice,
               Crhov, Černá Hora, Černovice, Deštná, Dlouhá Lhota, Doubravice n. Svitavou, Drnovice, Habrůvka, Hodonín, Holštejn, Horní
               Poříčí, Horní Smržov, Chrudichromy, Jabloňany, Jedovnice, Kněževes, Knínice u Boskovic, Kořenec, Kotvrdovice, Kozárov,
               Krasová, Krhov, Křetín, Křtěnov, Křtiny, Kulířov, Kunčina Ves, Kunice, Kuničky, Kunštát, Lazinov, Lažany, Letovice, Lhota
               Rapotina, Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, Lipovec, Lipůvka, Louka, Lubě, Ludíkov, Lysice, Makov, Malá Lhota, Malá Roudka,
Blansko     JMK     Míchov, Milonice, Němčice, Nýrov, Obora, Okrouhlá, Olešnice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Pamětice, Petrov, Petrovice,
               Prostřední Poříčí, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Roubanina, Rozseč n. Kunštátem, Rozsíčka, Rudice, Sebranice, Senetářov, Skalice
               n. Svitavou, Skrchov, Sloup, Spešov, Stvolová, Sudice, Suchý, Sulíkov, Světlá, Svinošice, Svitávka, Šebetov, Šebrov-Kateřina,
               Šošůvka, Štěchov, Tasovice, Uhřice, Újezd u Boskovic, Újezd u Černé Hory, Úsobrno, Ústup, Valchov, Vanovice, Vavřinec,
               Vážany, Velenov, Velké Opatovice, Vilémovice, Vísky, Voděrady, Vranová, Vysočany, Závist, Zbraslavec, Žďár, Žďárná,
               Žernovník, Žerůtky
               Bohunice, Bosonohy, Brno-Jih, Brno-Sever, Brno-Střed, Brno, Bystrc, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jundrov, Kníničky,
Brno    -
         JMK     Kohoutovice, Komín, Královo-Pole, Líšeň, Maloměřice-Obřany, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice, Slatina, Starý
město
               Lískovec, Tuřany, Útěchov, Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín, Židenice
Hl. m. Praha
               Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dědová, Dolní
               Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, Hamry, Heřmanův Městec, Hlinsko, Hluboká, Hodonín, Holetín, Honbice, Horka, Horní Bradlo,
               Hošťalovice, Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jeníkov, Jenišovice, Kameničky, Kladno, Klešice,
               Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova Městce, Krásné, Krouna, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice,
               Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov-Sušice, Miřetice, Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky,
Chrudim     PDB
               Orel, Ostrov, Otradov, Perálec, Podhořany u Ronova, Pokřikov, Prachovice, Proseč, Prosetín, Předhradí, Přestavlky,
               Rabštejnská Lhota, Raná, Ronov n. Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany, Smrček, Sobětuchy,
               Stolany, Střemošice, Studnice, Svídnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy, Tuněchody,
               Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Včelákov, Vejvanovice, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Vrbatův Kostelec, Všeradov, Vysočina,
               Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk
               Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Černuc, Doksy, Dolany,
               Drnek, Družec, Dřetovice, Dřínov, Hobšovice, Horní Bezděkov, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hostouň, Hradečno, Hrdlív,
               Hřebeč, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Klobuky, Kmetiněves,
               Knovíz, Koleč, Královice, Kutrovice, Kvílice, Kyšice, Lány, Ledce, Lhota, Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Loucká,
Kladno      STK
               Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Otvovice, Páleč, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd,
               Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Slatina, Smečno, Stehelčeves, Stochov, Stradonice,
               Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Třebichovice, Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Uhy, Unhošť, Velká Dobrá,
               Velké Přítočno, Velvary, Vinařice, Vraný, Vrbičany, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žilina, Žižice
Mladá       STK    Bakov n. Jizerou, Bělá p. Bezdězem, Benátky n. Jizerou, Bezno, Bílá Hlína, Bítouchov, Boreč, Boseň, Bradlec, Branžež, Brodce,


                                         54
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Boleslav           Březina, Březno, Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov,
               Dolní Krupá, Dolní Slivno, Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Horky n. Jizerou, Horní Bukovina, Horní Slivno, Hrdlořezy,
               Hrušov, Husí Lhota, Charvatce, Chocnějovice, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Jivina, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Klášter
               Hradiště n. Jizerou, Kluky, Kněžmost, Kobylnice, Kochánky, Kolomuty, Koryta, Kosmonosy, Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec,
               Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce, Lhotky, Lipník, Loukov, Loukovec, Luštěnice, Mečeříž, Mladá Boleslav,
               Mnichovo Hradiště, Mohelnice n. Jizerou, Mukařov, Němčice, Nemyslovice, Nepřevázka, Neveklovice, Niměřice, Nová Telib,
               Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Předměřice n.
               Jizerou, Přepeře, Ptýrov, Rabakov, Rohatsko, Rokytá, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Sedlec, Semčice, Sezemice, Skalsko,
               Skorkov, Smilovice, Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strážiště, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Tuřice, Ujkovice, Velké Všelisy,
               Veselice, Vinařice, Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Zdětín, Žďár, Žerčice, Židněves
               Babice, Bělkovice-Lašťany, Bílá Lhota, Bílsko, Blatec, Bohuňovice, Bouzov, Bukovany, Bystročice, Bystrovany, Červenka,
               Daskabát, Dlouhá Loučka, Dolany, Doloplazy, Domašov n. Bystřicí, Domašov u Šternberka, Drahanovice, Dub n. Moravou,
               Dubčany, Grygov, Haňovice, Hlásnice, Hlubočky, Hlušovice, Hněvotín, Hnojice, Horka n. Moravou, Horní Loděnice, Hraničné
               Petrovice, Huzová, Charváty, Cholina, Jívová, Komárov, Kožušany - Tážaly, Krčmaň, Křelov - Břuchotín, Libavá, Liboš, Lipina,
Olomouc     OLK     Lipinka, Litovel, Loučany, Loučka, Luběnice, Luká, Lutín, Lužice, Majetín, Medlov, Měrotín, Mladeč, Mladějovice, Moravský
               Beroun, Mrsklesy, Mutkov, Náklo, Náměšť na Hané, Norberčany, Nová Hradečná, Olbramice, Olomouc, Paseka, Pňovice,
               Přáslavice, Příkazy, Řídeč, Samotíšky, Senice na Hané, Senička, Skrbeň, Slatinice, Slavětín, Strukov, Střeň, Suchonice,
               Svésedlice, Štarnov, Štěpánov, Šternberk, Šumvald, Těšetice, Tovéř, Troubelice, Tršice, Újezd, Uničov, Ústín, Velká Bystřice,
               Velký Týnec, Velký Újezd, Věrovany, Vilémov, Želechovice, Žerotín
               Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Plzeň, Plzeň 1, Plzeň 10-Lhota,
Plzeň    -
         PLK    Plzeň 2, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 8-Černice, Plzeň 9-Malesice, Starý Plzenec,
město
               Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov
               Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bohuslavice, Bousín, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Březsko, Budětsko,
               Buková, Čehovice, Čechy p. Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany,
               Držovice, Dřevnovice, Dzbel, Hačky, Hluchov, Horní Štěpánov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Hvozd, Ivaň,
               Jesenec, Kladky, Klenovice na Hané, Klopotovice, Konice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín,
Prostějov    OLK     Laškov, Lešany, Lipová, Ludmírov, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice n. Hanou, Nezamyslice, Niva,
               Obědkovice, Ohrozim, Ochoz, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín,
               Plumlov, Polomí, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Rakůvka, Rozstání, Seloutky,
               Skalka, Skřípov, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Stražisko, Suchdol, Šubířov, Tištín, Tvorovice, Určice,
               Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč
               Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov,
               Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk n. Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice,
Sokolov     KVK
               Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Tatrovice,
               Těšovice, Vintířov, Vřesová
                                         55
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                   Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

                   Bludov, Bohdíkov, Bohuslavice, Bohutín, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Drozdov, Dubicko,
                   Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hraběšice, Hrabišín, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí,
                   Jindřichov, Kamenná, Klopina, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Krchleby, Lesnice, Leština, Libina, Líšnice, Loštice, Loučná n. Desnou,
                   Lukavice, Malá Morava, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Nový Malín, Olšany, Oskava, Palonín, Pavlov, Písařov,
       46           Police, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, Rejchartice, Rohle, Rovensko, Ruda n. Moravou, Sobotín, Staré Město,
Šumperk        OLK
                   Stavenice, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, Šumperk, Třeština, Úsov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice,
                   Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole
                   Bělá p. Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá n. Vidnavkou,
                   Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké
                   Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová
                   Albrechtice, Anenská Studánka, Běstovice, Bošín, Brandýs nad Orlicí, Bučina, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Červená Voda,
                   Česká Rybná, Česká Třebová, České Heřmanice, České Libchavy, České Petrovice, Damníkov, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice,
                   Dobříkov, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Dolní Morava, Džbánov, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní
                   Heřmanice, Horní Třešňovec, Hrádek, Hrušová, Choceň, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Javorník, Jehnědí, Kameničná,
                   Klášterec nad Orlicí, Koldín, Kosořín, Králíky, Krasíkov, Kunvald, Lanškroun, Leština, Letohrad, Libecina, Libchavy, Lichkov,
Ústí     n.
            PDB      Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mistrovice, Mladkov, Mostek, Nasavrky, Nekoř, Nové Hrady, Orlické Podhůří, Orličky, Ostrov,
Orlicí
                   Oucmanice, Pastviny, Petrovice, Písečná, Plchovice, Podlesí, Přívrat, Pustina, Radhošť, Rudoltice, Rybník, Řepníky, Řetová,
                   Řetůvka, Sázava, Seč, Semanín, Skořenice, Slatina, Sobkovice, Sopotnice, Sruby, Stradouň, Strážná, Studené, Sudislav nad
                   Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří, Šedivec, Tatenice, Těchonín, Tisová, Trpík, Třebovice, Týnišťko, Újezd u Chocně, Ústí n. Orlicí,
                   Velká Skrovnice, Verměřovice, Vinary, Voděrady, Vraclav, Vračovice-Orlov, Výprachtice, Vysoké Mýto, Zádolí, Záchlumí, Zálší,
                   Zámrsk, Zářecká Lhota, Žamberk, Žampach, Žichlínek


3.2.2 OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - ORP

Pro určení ORP jako průmyslové oblasti byl použit materiál (Bína, J.), ve kterém byla publikována metodika po určení zóny. Cituji:

„V každém ORP srovnáváme podíl příslušejících ekonomicky aktivních obyvatel k sektoru s podílem, který tento sektor dosáhl v celém Česku. Ten sektor,
který v ORP zaznamenává největší kladnou odchylku od „svého“ celostátního průměru, zakládá zařazení ORP do zóny, jejíž název je od tohoto sektoru
odvozen. Zóna je tedy buď zemědělská, nebo průmyslová, nebo obslužná….“

Autor identifikoval pro rok 1991 celkem 72 průmyslových zón. Z poskytnutých materiálů lze specifikovat 62 ORP. Přesto, že se nejedná o kompletní vzorek, je
z pohledu řešení výzkumného záměru užitečný.46
   data obsahují i okres Jeseník


                                            56
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.Některé ORP, které jsou považovány za průmyslové - rok 1991 - a seznam obcí, které tvoří jejich správní území
 Kraj      ORP                                    Obce

               Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina,
     Hořovice      Komárov, Kotopeky, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy,
               Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží, Žebrák
               Bakov n. Jizerou, Bělá p. Bezdězem, Benátky n. Jizerou, Bezno, Bítouchov, Boreč, Bradlec, Brodce, Březno, Březovice,
               Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Slivno, Dolní Stakory,
STK             Domousnice, Doubravička, Horky n. Jizerou, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce, Chotětov, Chudíř,
               Jabkenice, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Kluky, Kobylnice, Kochánky, Kolomuty, Kosmonosy, Kosořice, Košátky,
     Mladá Boleslav   Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce, Lhotky, Lipník, Luštěnice, Mečeříž, Mladá Boleslav, Němčice,
               Nemyslovice, Nepřevázka, Niměřice, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková
               Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Předměřice n. Jizerou, Přepeře, Rabakov, Rohatsko, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Sedlec,
               Semčice, Skalsko, Skorkov, Smilovice, Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Tuřice, Ujkovice, Velké
               Všelisy,Veselice, Vinařice,Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Zdětín, Žerčice, Židněves
               Bdeněves, Blatnice, Blažim, Bučí, Čeminy, Čerňovice, Česká Bříza, Dolany, Druztová, Heřmanova Huť, Hněvnice, Horní Bříza,
               Hromnice, Chotíkov, Kaceřov, Kbelany, Kozolupy, Krašovice, Krsy, Křelovice, Kunějovice, Ledce, Líně, Líšťany, Lochousice,
PLK    Nýřany       Město Touškov, Myslinka, Nadryby, Nekmíř, Nevřeň, Nýřany, Ostrov u Bezdružic, Pernarec, Plešnice Pňovany, Přehýšov,
               Příšov, Rochlov, Tatiná, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Úněšov, Úterý, Vejprnice, Vochov, Všeruby,
               Zahrádka, Zbůch, Zruč-Senec, Žilov
     Kraslice      Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová
               Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov,
KVK             Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk n. Ohří,
     Sokolov
               Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice,
               Vintířov, Vřesová
     Bílina       Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec
               Domašín, Chbany, Kadaň, Klášterec n. Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Libědice, Loučná, Mašťov, Měděnec, Okounov,
     Kadaň
               Perštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov
               Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice,
     Litvínov
USK             Meziboří, Nová Ves v Horách
               Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice,
     Most
               Želenice
               Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Velký
     Rumburk
               Šenov, Vilémov                                        57
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

             Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Hrob, Jeníkov, Kladruby, Kostomlaty p. Milešovkou, Košťany,
     Teplice     Krupka, Lahošt, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, Osek, Proboštov, Rtyně n. Bílinou, Srbice, Teplice, Újezdeček,
             Zabrušany, Žalany, Žim
     Varnsdorf    Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín p. Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf
             Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava,
             Horní Police, Chlum, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Luka, Mimoň, Noviny p. Ralskem, Nový Oldřichov, Okna, Pertoltice p.
     Česká Lípa
             Ralskem, Provodín, Ralsko, Skalka u Doks, Sosnová, Stráž p. Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký
             Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec
             Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice
     Frýdlant
             p. Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město p. Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová
     Jablonec n.   Bedřichov, Dalešice, Jablonec n. Nisou, Janov n. Nisou, Josefův Důl, Lučany n. Nisou, Maršovice, Nová Ves n. Nisou, Pulečný,
     Nisou      Rádlo, Rychnov u Jablonce n. Nisou
             Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jablonec n. Jizerou, Jestřabí v Krkonoších,
     Jilemnice    Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky n. Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice n. Jizerou,
             Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová n. Jizerou, Vítkovice
LBK            Bílá, Bílý Kostel n. Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice n. Mohelkou, Hrádek n. Nisou, Chotyně,
             Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek,
     Liberec
             Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč p. Ještědem, Rynoltice, Stráž n. Nisou, Světlá p. Ještědem, Šimonovice,
             Všelibice, Zdislava
             Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk,
     Nový Bor
             Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor
             Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá n. Jizerou, Háje n. Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát,
     Semily     Lomnice n. Popelkou, Nová Ves n. Popelkou, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Stružinec, Syřenov, Veselá,
             Vysoké n. Jizerou, Záhoří
             Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín p. Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá
     Tanvald
             Olešnice
     Železný Brod  Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada, Železný Brod
             Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové n. Labem, Horní
     Dvůr Králové n.
             Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice,
     Labem
             Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín
             Bezděkov n. Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice,
KHK            Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota p. Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový
     Náchod
             Hrádek, Police n. Metují, Říkov, Slatina n. Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí,
             Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár n. Metují, Žďárky, Žernov
     Nová Paka    Nová Paka, Pecka, Stará Paka, Úbislavice, Vidochov
     Nové Město n. Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany, Nové Město n. Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav, Sendraž,


                                       58
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

     Metují       Slavětín n. Metují, Slavoňov, Vršovka
               Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně,
               Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec p. Sněžkou, Pilníkov,
     Trutnov
               Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda n. Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá
               Olešnice, Žacléř
               Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Hostinné, Klášterská Lhota, Kunčice n.
     Vrchlabí
               Labem, Lánov, Prosečné, Rudník, Strážné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí
               Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch,
     Hlinsko
               Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina
               Barchov, Bezděkov, Borek, Bukovina n. Labem, Bukovka, Časy, Čeperka, Čepí, Černá u Bohdanče, Dašice, Dolany, Dříteč,
PDB             Dubany, Hrobice, Choteč, Chýšť, Jezbořice, Kasalice, Kostěnice, Křičeň, Kunětice, Lány u Dašic, Lázně Bohdaneč, Libišany,
     Pardubice     Malé Výkleky, Mikulovice, Moravany, Němčice, Neratov, Opatovice n. Labem, Ostřešany, Pardubice, Plch, Podůlšany, Pravy,
               Ráby, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rokytno, Rybitví, Sezemice, Slepotice, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré
               Jesenčany, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice
               Bělá, Bojiště, Číhošť, Dolní Město, Druhanov, Hněvkovice, Horní Paseka, Horní Pohleď, Hradec, Chřenovice, Jedlá, Kamenná
     Světlá n.
               Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kunemil, Kynice, Ledeč n. Sázavou, Leština u Světlé, Malčín, Nová Ves u Světlé, Ostrov, Ovesná
     Sázavou
               Lhota, Pavlov, Prosíčka, Příseka, Sázavka, Služátky, Světlá n. Sázavou, Trpišovice, Vilémovice, Vlkanov
               Bohdalec, Bohdalov, Březí n. Oslavou, Budeč, Cikháj, Hamry n. Sázavou, Herálec, Hodíškov, Chlumětín, Jámy, Karlov,
VYS
               Kněževes, Kotlasy, Krásněves, Kyjov, Lhotka, Malá Losenice, Matějov, Nížkov, Nové Dvory, Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov n.
     Žďár n.
               Oslavou, Pavlov, Počítky, Poděšín, Pokojov, Polnička, Račín, Radostín, Radostín n. Oslavou, Rosička, Rudolec, Sázava,
     Sázavou
               Sazomín, Sirákov, Sklené, Světnov, Svratka, Škrdlovice, Újezd, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec, Vysoké,
               Znětínek, Žďár n. Sázavou
               Adamov, Blansko, Bořitov, Brťov-Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Doubravice n. Svitavou,
               Habrůvka, Holštejn, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lažany, Lipovec, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota,
     Blansko
               Milonice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Svinošice,
               Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Újezd u Černé Hory, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník
               Bedřichov, Benešov, Borotín, Boskovice, Cetkovice, Crhov, Černovice, Deštná, Drnovice, Hodonín, Horní Poříčí, Horní Smržov,
               Chrudichromy, Jabloňany, Kněževes, Knínice u Boskovic, Kořenec, Kozárov, Krhov, Křetín, Křtěnov, Kunčina Ves, Kunice,
               Kunštát, Lazinov, Letovice, Lhota Rapotina, Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, Louka, Ludíkov, Lysice, Makov, Malá Roudka,
JMK    Boskovice     Míchov, Němčice, Nýrov, Obora, Okrouhlá, Olešnice, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina, Rozseč n. Kunštátem,
               Rozsíčka, Sebranice, Skalice n. Svitavou, Skrchov, Stvolová, Sudice, Suchý, Sulíkov, Světlá, Svitávka, Šebetov, Štěchov,
               Tasovice, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, Ústup, Valchov , Vanovice , Vážany, Velenov, Velké Opatovice, Vísky,
               Voděrady, Vranová, Zbraslavec, Žďárná, Žerůtky
               Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Petrov,
     Hodonín
               Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, Sudoměřice, Terezín
               Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice,
     Ivančice
               Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany


                                        59
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

     Kuřim       Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška
               Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov,
               Labuty, Lovčice, Milotice, Moravany, Mouchnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky,
     Kyjov
               Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice,
               Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice
               Babice u Rosic, Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, Litostrov, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě,
     Rosice       Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zakřany,
               Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov
               Babice n. Svitavou, Bílovice n. Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice,
               Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky,
     Šlapanice
               Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Telnice, Troubsko,
               Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice
               Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov,
               Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky,
               Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky,
     Tišnov
               Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov,
               Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř,
               Žďárec, Železné
               Beňov, Bezuchov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Citov, Čechy, Čelechovice, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice,
               Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kojetín, Kokory, Křenovice, Křtomil, Lazníčky, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Lobodice,
               Měrovice n. Hanou, Nahošovice, Nelešovice, Oldřichov, Oplocany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Polkovice,
     Přerov
               Prosenice, Přerov, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves,
OLK             Stříbrnice, Sušice, Šišma, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Uhřičice, Věžky, Vlkoš, Výkleky, Zábeštní Lhota, Žákovice,
               Želatovice
               Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov,
     Zábřeh       Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh,
               Zborov, Zvole
     Bystřice p.    Blazice, Brusné, Bystřice p. Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice,
     Hostýnem      Rusava, Slavkov p. Hostýnem, Vítonice
               Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice,
     Holešov
               Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice
     Otrokovice     Bělov, Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Žlutava
ZLK
     Rožnov p.     Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov p. Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice,
     Radhoštěm     Zubří
               Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí,
     Uherské
               Jankovice, Kněžpole, Kostelany n. Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice,
     Hradiště
               Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě,


                                        60
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

               Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh,
               Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov
               Bánov, Bojkovice, Březová, Bystřice p. Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, Hradčovice, Komňa,
     Uherský Brod    Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice,
               Uherský Brod, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková
     Valašské      Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež n. Bečvou,
     Meziříčí      Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová
               Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice,
     Vsetín       Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř,
               Růžďka, Seninka, Střelná, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velké Karlovice, Vsetín, Zděchov,
               Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná,
     Zlín        Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková,
               Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín
     Bílovec      Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Tísek, Velké Albrechtice
     Bohumín      Bohumín, Rychvald
     Frenštát p.
     Radhoštěm     Bordovice, Frenštát p. Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice
               Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní
               Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty,
     Frýdek-Místek
               Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov,
               Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice
               Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť,
     Hlučín
MSK             Šilheřovice, Vřesina, Závada
               Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná,
     Jablunkov
               Písek
     Kopřivnice     Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka, Závišice, Ženklava
     Kravaře      Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom,
               Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves n. Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom,
     Ostrava
               Vratimov, Vřesina, Zbyslavice,
               Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov, Velká
     Rýmařov
               Štáhle,
     Třinec       Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně,
                                        61
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                     Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

3.3    VYMEZENÍ SOUČASNÝCH PRŮMYSLOVÝCH OBLASTÍ
Dalším krokem je posouzení, zdali se jedná o současnou průmyslovou oblast. Zde je v plném rozsahu
použita metodika (Bína, J). To znamená, že stanovíme procento ekonomicky aktivních obyvatel
zaměstnaných v průmyslu z ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem za okres. Toto procento je
následně porovnáno s celorepublikovým procento. Pokud je odchylka kladná a vyšší než 2 %, je tato
oblast zařazena mezi průmyslové oblasti.

Příklad výpočtu: (rok 2001)
Okres Nový Jičín - Ekonomicky aktivních obyvatel 80 186, z toho zaměstnaných v průmyslu 31 840,
což představuje 39,70768% z ekonomicky aktivních obyvatel. V České republice - ekonomicky
aktivních obyvatel 5 253 400, z toho zaměstnaných v průmyslu 1 525 837, což představuje
29,044752 %. Rozdíl procenta: 39,70768 - 29,044752 = 10,662928 %.
                                                   47
Přepočtová tabulka ke stanovení současných průmyslových oblastí: rok 2001
                                                       Průmyslové
       Kraj / Okres                      rozdíl %                 oblasti v r.
                                                         2001
                                               -16,805201
Hl. m. Praha
Středočeský kraj
  Benešov                                         -0,1762901
  Beroun                                           1,467633
  Kladno                                          -6,0882831
  Kolín                                          -1,8346673
  Kutná Hora                                        -0,5245211
  Mělník                                          2,1276315       √
  Mladá Boleslav                                      14,958104       √
  Nymburk                                         -2,7014941
  Praha-východ                                       -6,7799068
  Praha-západ                                       -10,070265
  Příbram                                         -2,0865833
  Rakovník                                         -0,7639676
Jihočeský kraj
  České Budějovice                                     -3,5196122
  Český Krumlov                                       4,1401102       √
  Jindřichův Hradec                                     3,4736272       √
  Písek                                           0,4013449
  Prachatice                                        2,9203505       √
  Strakonice                                         4,7188601       √
  Tábor                                           0,7028476
Plzeňský kraj
  Domažlice                                         5,6941713       √
  Klatovy                                          2,6894399       √
  Plzeň-město                                        -3,6648634
  Plzeň-jih                                         3,9571035       √
  Plzeň-sever                                        5,6401093       √
  Rokycany                                          6,341116       √
  Tachov                                           6,708141       √
Karlovarský kraj
  Cheb                                           -5,3659814
  Karlovy Vary                                       -4,5819243
  Sokolov                                          12,435978       √

47
   Data byla přepočtena z ČSÚ: Tab. 79 Ekonomicky aktivní podle odvětví ekonomické činnosti v krajích a okresech - 2001


                               62
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1     Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Ústecký kraj
  Děčín                          2,7548493     √
  Chomutov                        3,5570428     √
  Litoměřice                       -2,8222196
  Louny                         -3,7560787
  Most                          3,5097474     √
  Teplice                         1,0957314
  Ústí nad Labem                     -8,199346
Liberecký kraj
  Česká Lípa                       13,887344     √
  Jablonec nad Nisou                   13,835861     √
  Liberec                         3,3125611     √
  Semily                         9,0685726     √
Královéhradecký kraj
  Hradec Králové                     -5,5643038
  Jičín                          5,8459695     √
  Náchod                         9,1155508     √
  Rychnov nad Kněžnou                   6,4056561     √
  Trutnov                         9,9826066     √
Pardubický kraj
  Chrudim                         3,4492645     √
  Pardubice                        0,6944078
  Svitavy                         6,2301133     √
  Ústí nad Orlicí                     7,4558109     √
Vysočina
  Havlíčkův Brod                     6,4831587     √
  Jihlava                         8,6872401     √
  Pelhřimov                        5,0572363     √
  Třebíč                         4,8541112     √
  Žďár nad Sázavou                    8,6823075     √
Jihomoravský kraj
  Blansko                         13,203112     √
  Brno-město                       -10,164503
  Brno-venkov                       2,8333454     √
  Břeclav                        -1,7127346
  Hodonín                         6,0081345     √
  Vyškov                           0,89504
  Znojmo                         -2,9116286
Olomoucký kraj
  Jeseník                        -3,8069849
  Olomouc                        -1,5011124
  Prostějov                        6,1808315     √
  Přerov                          0,951605
  Šumperk                         7,2190706     √
Zlínský kraj
  Kroměříž                        4,3215496     √
  Uherské Hradiště                    10,306292     √
  Vsetín                         9,9937797     √
  Zlín                          5,7836966     √
Moravskoslezský kraj
  Bruntál                         3,8626742     √
  Frýdek-Místek                      7,0351731     √


               63
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1           Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

  Karviná                              5,0562113     √
  Nový Jičín                             10,662928     √
  Opava                               1,2447435     √
  Ostrava-město                           -2,2399333


Závěr 2:
Oblasti - okresy- vyhodnocené v současnosti jako průmyslové, tj. s kladnou odchylkou od
celorepublikovéhoprocenta vyšším než 2, jsou uvedeny vnásledujících tabulkách.
                     64
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Současné průmyslové oblasti: rok 2001


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Jihočeský kraj
 Okres                                      Obce
      Benešov n. Černou, Besednice, Bohdalovice, Boletice, Brloh, Bujanov, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Dolní Třebonín,
Český   Frymburk, Holubov, Horní Dvořiště, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Kaplice, Křemže, Lipno n. Vltavou, Loučovice,
Krumlov  Malonty, Malšín, Mirkovice, Mojné, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Pohorská Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přísečná, Rožmberk n. Vltavou,
      Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Srnín, Střítež, Světlík, Velešín, Větřní, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zubčice, Zvíkov
      Báňovice, Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Budeč, Budíškovice, Cep, Cizkrajov, Červený Hrádek, České Velenice, Český
      Rudolec, Číměř, Člunek, Dačice, Dešná, Deštná, Dívčí Kopy, Dobrohošť, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Domanín, Doňov, Drunče, Dunajovice, Dvory
      n. Lužnicí, Frahelž, Hadravova Rosička, Halámky, Hamr, Hatín, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní
      Skrýchov, Horní Slatina, Hospříz, Hrachoviště, Hříšice, Chlum u Třeboně, Jarošov n. Nežárkou, Jilem, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný
Jindřichův
      Malíkov, Kardašova Řečice, Klec, Kostelní Radouň, Kostelní Vydří, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Lomnice n. Lužnicí, Lužnice, Majdalena,
Hradec
      Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Nová Ves n. Lužnicí, Novosedly n. Nežárkou, Okrouhlá Radouň, Peč, Písečné, Pístina, Plavsko,
      Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Ponědraž, Ponědrážka, Popelín, Příbraz, Rapšach, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Slavonice, Smržov,
      Staňkov, Staré Hobzí, Staré Město p. Landštejnem, Stráž n. Nežárkou, Strmilov, Stříbřec, Střížovice, Studená, Suchdol n. Lužnicí, Světce,
      Třebětice, Třeboň, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Volfířov, Vydří, Záblatí, Záhoří, Zahrádky, Žďár, Županovice
      Babice, Bohumilice, Bohunice, Borová Lada, Bošice, Budkov, Buk, Bušanovice, Čkyně, Drslavice, Dub, Dvory, Horní Vltavice, Hracholusky,
      Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Lažiště, Lčovice, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice,
Prachatice Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nicov, Nová Pec, Nové Hutě, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stachy,
      Stožec, Strážný, Strunkovice n. Blanicí, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vacov, Vimperk, Vitějovice, Vlachovo
      Březí, Volary, Vrbice, Záblatí, Zábrdí, Zálezly, Zbytiny, Zdíkov, Žárovná, Želnava, Žernovice
      Bavorov, Bělčice, Bezdědovice, Bílsko, Blatná, Bratronice, Březí, Budyně, Buzice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice, Čepřovice, Čestice,
      Číčenice, Doubravice, Drahonice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hajany, Hájek, Hlupín, Horní Poříčí, Hornosín, Hoslovice, Hoštice,
      Chelčice, Chlum, Chobot, Chrášťovice, Jinín, Kadov, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kocelovice, Krajníčko, Kraselov, Krašlovice, Krejnice, Krty,
      Kuřimany, Kváskovice, Lažánky, Lažany, Libějovice, Libětice, Litochovice, Lnáře, Lom, Mačkov, Malenice, Mečichov, Měkynec, Milejovice,
Strakonice Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Myštice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov,
      Pivkovice, Pohorovice, Pracejovice, Předmíř, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice,
      Rovná, Řepice, Sedlice, Skály, Skočice, Slaník, Sousedovice, Stožice, Strakonice, Strašice, Strunkovice n. Volyňkou, Střelské Hoštice,
      Škvořetice, Štěchovice, Štěkeň, Tchořovice, Truskovice, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Uzenice, Uzeničky, Vacovice, Velká Turná,
      Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří, Zahorčice, Zvotoky
                                       65
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Jihomoravský kraj
 Okres                                       Obce
       Adamov, Bedřichov, Benešov, Blansko, Borotín, Bořitov, Boskovice, Brťov-Jeneč, Bukovina, Bukovinka, Býkovice, Cetkovice, Crhov, Černá
       Hora, Černovice, Deštná, Dlouhá Lhota, Doubravice n. Svitavou, Drnovice, Habrůvka, Hodonín, Holštejn, Horní Poříčí, Horní Smržov,
       Chrudichromy, Jabloňany, Jedovnice, Kněževes, Knínice u Boskovic, Kořenec, Kotvrdovice, Kozárov, Krasová, Krhov, Křetín, Křtěnov, Křtiny,
       Kulířov, Kunčina Ves, Kunice, Kuničky, Kunštát, Lazinov, Lažany, Letovice, Lhota Rapotina, Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, Lipovec, Lipůvka,
       Louka, Lubě, Ludíkov, Lysice, Makov, Malá Lhota, Malá Roudka, Míchov, Milonice, Němčice, Nýrov, Obora, Okrouhlá, Olešnice, Olomučany,
Blansko
       Ostrov u Macochy, Pamětice, Petrov, Petrovice, Prostřední Poříčí, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Roubanina, Rozseč n. Kunštátem, Rozsíčka,
       Rudice, Sebranice, Senetářov, Skalice n. Svitavou, Skrchov, Sloup, Spešov, Stvolová, Sudice, Suchý, Sulíkov, Světlá, Svinošice, Svitávka,
       Šebetov, Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Štěchov, Tasovice, Uhřice, Újezd u Boskovic, Újezd u Černé Hory, Úsobrno, Ústup, Valchov, Vanovice,
       Vavřinec, Vážany, Velenov, Velké Opatovice, Vilémovice, Vísky, Voděrady, Vranová, Vysočany, Závist, Zbraslavec, Žďár, Žďárná, Žernovník,
       Žerůtky
       Babice n. Svitavou, Babice u Rosic, Běleč, Bílovice n. Svitavou, Biskoupky, Blažovice, Blučina, Borač, Borovník, Braníškov, Branišovice,
       Bratčice, Brumov, Březina, Březina, Bukovice, Cvrčovice, Čebín, Černvír, Česká, Čučice, Deblín, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Domašov,
       Doubravník, Drahonín, Drásov, Hajany, Heroltice, Hlína, Hluboké Dvory, Holasice, Horní Loučky, Hostěnice, Hradčany, Hrušovany u Brna,
       Hvozdec, Chudčice, Ivaň, Ivančice, Javůrek, Jinačovice, Jiříkovice, Kaly, Kanice, Katov, Ketkovice, Kobylnice, Kovalovice, Kratochvilka,
       Křižínkov, Kupařovice, Kuřim, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Ledce, Lelekovice, Lesní Hluboké, Litostrov, Loděnice,
       Lomnice, Lomnička, Lubné, Lukovany, Malešovice, Malhostovice, Maršov, Medlov, Mělčany, Měnín, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany,
       Moravské Bránice, Moravské Knínice, Moutnice, Nebovidy, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Němčičky, Neslovice, Nesvačilka, Níhov, Nosislav,
Brno-
       Nová Ves, Nové Bránice, Odrovice, Ochoz u Brna, Ochoz u Tišnova, Olší, Omice, Opatovice, Ořechov, Osiky, Oslavany, Ostopovice,
venkov
       Ostrovačice, Otmarov, Pasohlávky, Pernštejnské Jestřabí, Podolí, Pohořelice, Ponětovice, Popovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Pravlov,
       Prštice, Předklášteří, Přibice, Příbram, Přibyslavice, Přísnotice, Radostice, Rajhrad, Rajhradice, Rašov, Rebešovice, Rohozec, Rojetín, Rosice,
       Rozdrojovice, Rudka, Řícmanice, Říčany, Říčky, Řikonín, Senorady, Sentice, Silůvky, Sivice, Skalička, Skryje, Sobotovice, Sokolnice,
       Stanoviště, Strhaře, Střelice, Svatoslav, Synalov, Syrovice, Šerkovice, Šlapanice, Štěpánovice, Šumice, Telnice, Těšany, Tetčice, Tišnov,
       Tišnovská Nová Ves, Trboušany, Troskotovice, Troubsko, Tvarožná, Újezd u Brna, Újezd u Rosic, Újezd u Tišnova, Unín, Unkovice, Úsuší,
       Velatice, Veverská Bítýška, Veverské Knínice, Viničné Šumice, Vlasatice, Vohančice, Vojkovice, Vranov, Vranovice, Vratislávka, Všechovice,
       Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zastávka, Zbraslav, Zbýšov, Zhoř, Žabčice, Žatčany, Žďárec, Želešice, Železné, Židlochovice
       Archlebov, Blatnice p. Svatým Antonínkem, Blatnička, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Čeložnice, Dambořice, Dolní Bojanovice, Domanín,
       Dražůvky, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Hýsly, Javorník, Ježov, Josefov, Karlín, Kelčany, Kněždub, Kostelec,
       Kozojídky, Kuželov, Kyjov, Labuty, Lipov, Louka, Lovčice, Lužice, Malá Vrbka, Mikulčice, Milotice, Moravany, Moravský Písek, Mouchnice,
Hodonín   Mutěnice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Nová Lhota, Nový Poddvorov, Ostrovánky, Petrov, Prušánky, Radějov, Ratíškovice, Rohatec,
       Skalka, Skoronice, Sobůlky, Starý Poddvorov, Stavěšice, Strážnice, Strážovice, Sudoměřice, Suchov, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice,
       Tasov, Těmice, Terezín, Tvarožná Lhota, Uhřice, Vacenovice, Velká n. Veličkou, Veselí n. Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vnorovy, Vracov,
       Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice, Žeraviny
                                        66
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Karlovarský kraj
 Okres                                      Obce
       Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Jindřichovice,
Sokolov   Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk n. Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo,
       Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Královéhradecký kraj
 Okres                                      Obce
       Bačalky, Bašnice, Běchary, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Brada-Rybníček, Březina, Bříšťany, Budčeves, Bukvice, Butoves, Bystřice,
       Cerekvice n. Bystřicí, Červená Třemešná, Češov, Dětenice, Dílce, Dobrá Voda u Hořic, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Holovousy, Hořice,
       Cholenice, Chomutice, Choteč, Chyjice, Jeřice, Jičín, Jičíněves, Jinolice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, Kopidlno,
       Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, Lázně Bělohrad, Libáň, Libošovice, Libuň, Lískovice, Lukavec u Hořic, Lužany, Markvartice, Miletín, Milovice,
Jičín    Mladějov, Mlázovice, Nemyčeves, Nevratice, Nová Paka, Ohařice, Ohaveč, Osek, Ostroměř, Ostružno, Pecka, Petrovičky, Podhorní Újezd a
       Vojice, Podhradí, Podůlší, Radim, Rašín, Rohoznice, Rokytňany, Samšina, Sběř, Sedliště, Sekeřice, Slatiny, Slavhostice, Sobčice, Soběraz,
       Sobotka, Stará Paka, Staré Hrady, Staré Místo, Staré Smrkovice, Střevač, Sukorady, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Tetín,
       Třebnouševes, Třtěnice, Tuř, Úbislavice, Údrnice, Úhlejov, Újezd p. Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vidochov, Vitiněves, Volanice, Vrbice,
       Vršce, Vřesník, Vysoké Veselí, Zámostí-Blata, Zelenecká Lhota, Železnice, Žeretice, Židovice, Žlunice
       Adršpach, Bezděkov n. Metují, Bohuslavice, Borová, Božanov, Broumov, Brzice, Bukovice, Černčice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká
       Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolany, Dolní Radechová, Hejtmánkovice, Heřmanice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořenice,
       Hořičky, Hronov, Hynčice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Jestřebí, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Lhota p. Hořičkami, Libchyně, Litoboř,
Náchod    Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Nahořany, Náchod, Nové Město n. Metují, Nový Hrádek, Nový Ples, Otovice, Police n.
       Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Říkov, Sendraž, Slatina n. Úpou, Slavětín n. Metují, Slavoňov, Stárkov,
       Studnice, Suchý Důl, Šestajovice, Šonov, Teplice n. Metují, Velichovky, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Velký Třebešov,
       Vernéřovice, Vestec, Vlkov, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Zaloňov, Žďár n. Metují, Žďárky, Žernov
       Albrechtice n. Orlicí, Bačetín, Bartošovice v Orlických horách, Bílý Újezd, Bohdašín, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Bystré, Byzhradec,
       Častolovice, Čermná n. Orlicí, Černíkovice, České Meziříčí, Čestice, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Doudleby n. Orlicí,
       Hřibiny-Ledská, Chleny, Chlístov, Jahodov, Janov, Javornice, Kostelec n. Orlicí, Kostelecké Horky, Kounov, Králova Lhota, Krchleby, Kvasiny,
Rychnov
       Lhoty u Potštejna, Libel, Liberk, Lično, Lípa n. Orlicí, Lukavice, Lupenice, Mokré, Nová Ves, Očelice, Ohnišov, Olešnice, Olešnice v Orlických
n.
       horách, Opočno, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Podbřezí, Pohoří, Polom, Potštejn, Proruby, Přepychy, Rohenice, Rokytnice v Orlických
Kněžnou
       horách, Rybná n. Zdobnicí, Rychnov n. Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Sedloňov, Semechnice, Skuhrov n. Bělou, Slatina n. Zdobnicí,
       Sněžné, Solnice, Svídnice, Synkov-Slemeno, Trnov, Třebešov, Tutleky, Týniště n. Orlicí, Val, Vamberk, Voděrady, Vrbice, Záměl, Zdelov,
       Zdobnice, Žďár n. Orlicí                                       67
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

       Batňovice, Bernartice, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Čermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Brusnice, Dolní Dvůr,
       Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové n. Labem, Hajnice, Havlovice, Horní Brusnice, Horní Kalná,
       Horní Maršov, Horní Olešnice, Hostinné, Hřibojedy, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Klášterská Lhota,
Trutnov   Kocbeře, Kohoutov, Královec, Kuks, Kunčice n. Labem, Lampertice, Lánov, Lanžov, Libňatov, Libotov, Litíč, Malá Úpa, Malé Svatoňovice,
       Maršov u Úpice, Mladé Buky, Mostek, Nemojov, Pec p. Sněžkou, Pilníkov, Prosečné, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Rudník, Stanovice,
       Staré Buky, Strážné, Suchovršice, Svoboda n. Úpou, Špindlerův Mlýn, Trotina, Trutnov, Třebihošť, Úpice, Velké Svatoňovice, Velký Vřešťov,
       Vilantice, Vítězná, Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Vrchlabí, Zábřezí-Řečice, Zdobín, Zlatá Olešnice, Žacléř


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Liberecký kraj
 Okres                                      Obce
     Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Cvikov, Česká Lípa, Doksy, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní
     Police, Chlum, Chotovice, Jestřebí, Kamenický Šenov, Kozly, Kravaře, Krompach, Kunratice u Cvikova, Kvítkov, Luka, Mařenice, Mimoň,
Česká
     Noviny p. Ralskem, Nový Bor, Nový Oldřichov, Okna, Okrouhlá, Pertoltice p. Ralskem, Polevsko, Provodín, Prysk, Radvanec, Ralsko, Skalice u
Lípa
     České Lípy, Skalka u Doks, Sloup v Čechách, Slunečná, Sosnová, Stráž p. Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Svojkov, Svor, Tachov, Tuhaň,
     Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec
     Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Dalešice, Desná, Držkov, Frýdštejn, Jablonec n. Nisou, Janov n. Nisou, Jenišovice, Jílové u
Jablonec Držkova, Jiřetín p. Bukovou, Josefův Důl, Koberovy, Kořenov, Líšný, Loužnice, Lučany n. Nisou, Malá Skála, Maršovice, Nová Ves n. Nisou,
nad Nisou Pěnčín, Plavy, Pulečný, Radčice, Rádlo, Rychnov u Jablonce n. Nisou, Skuhrov, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Vlastiboř, Zásada, Zlatá
     Olešnice, Železný Brod
     Bílá, Bílý Kostel n. Nisou, Bílý Potok, Bulovka, Cetenov, Černousy, Český Dub, Čtveřín, Dětřichov, Dlouhý Most, Dolní Řasnice, Frýdlant,
     Habartice, Hejnice, Heřmanice, Hlavice, Hodkovice n. Mohelkou, Horní Řasnice, Hrádek n. Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí,
     Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Jindřichovice p. Smrkem, Kobyly, Krásný Les, Kryštofovo Údolí, Křižany, Kunratice, Lázně
Liberec
     Libverda, Lažany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Nové Město p. Smrkem, Oldřichov v Hájích, Osečná, Paceřice, Pěnčín, Pertoltice, Proseč p.
     Ještědem, Příšovice, Radimovice, Raspenava, Rynoltice, Soběslavice, Stráž n. Nisou, Světlá p. Ještědem, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov,
     Šimonovice, Višňová, Vlastibořice, Všelibice, Zdislava, Žďárek
     Bělá, Benecko, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bukovina u Čisté, Bystrá n. Jizerou, Čistá u Horek, Háje n. Jizerou, Harrachov,
     Holenice, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Hrubá Skála, Chuchelna, Jablonec n. Jizerou, Jesenný, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice,
     Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Košťálov, Kruh, Ktová, Levínská Olešnice, Libštát, Lomnice n. Popelkou, Loučky, Martinice v Krkonoších, Mírová
Semily  p. Kozákovem, Modřišice, Mříčná, Nová Ves n. Popelkou, Ohrazenice, Olešnice, Paseky n. Jizerou, Peřimov, Poniklá, Přepeře, Příkrý,
     Radostná p. Kozákovem, Rakousy, Rokytnice n. Jizerou, Roprachtice, Rovensko p. Troskami, Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Semil, Semily,
     Slaná, Stružinec, Studenec, Svojek, Syřenov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Veselá, Víchová n. Jizerou, Vítkovice, Všeň, Vyskeř, Vysoké n.
     Jizerou, Záhoří, Žernov
                                       68
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Moravskoslezský kraj

 Okres                                      Obce

      Andělská Hora, Bílčice, Bohušov, Brantice, Bruntál, Břidličná, Býkov-Láryšov, Čaková, Dětřichov n. Bystřicí, Dívčí Hrad, Dlouhá Stráň, Dolní
      Moravice, Dvorce, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, Horní Životice, Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Jiříkov,
      Karlova Studánka, Karlovice, Krasov, Krnov, Křišťanovice, Leskovec n. Moravicí, Lichnov, Liptaň, Lomnice, Ludvíkov, Malá Morávka, Malá
Bruntál  Štáhle, Město Albrechtice, Mezina, Milotice n. Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Osoblaha, Petrovice,
      Razová, Roudno, Rudná p. Pradědem, Rusín, Rýmařov, Ryžoviště, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Stará Ves, Staré Heřminovy, Staré
      Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Třemešná, Tvrdkov, Úvalno, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Vrbno p.
      Pradědem, Vysoká, Zátor
      Baška, Bílá, Bocanovice, Brušperk, Bruzovice, Bukovec, Bystřice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Lomná, Dolní
      Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant n. Ostravicí, Hnojník, Horní Domaslavice, Horní Lomná, HorníTošanovice, Hrádek, Hrčava,
Frýdek-  Hukvaldy, Jablunkov, Kaňovice, Komorní Lhotka, Košařiska, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice p. Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice,
Místek   Metylovice, Milíkov, Morávka, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nižní Lhoty, Nošovice, Nýdek, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Písečná,
      Písek, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Řepiště, Sedliště, Smilovice, Soběšovice, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Střítež,
      Sviadnov, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice
      Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná, Orlová,
Karviná
      Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava, Těrlicko
      Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice n. Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, Frenštát p. Radhoštěm, Fulnek, Heřmanice u
      Oder, Heřmánky, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jakubčovice n. Odrou, Jeseník n. Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kopřivnice, Kujavy,
Nový Jičín Kunín, Lichnov, Luboměř, Mankovice, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Odry, Petřvald, Příbor, Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Spálov,
      Starý Jičín, Studénka, Suchdol n. Odrou, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice,
      Vražné, Vrchy, Závišice, Ženklava, Životice u Nového Jičína


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Olomoucký kraj
 Okres                                      Obce
       Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bohuslavice, Bousín, Brodek u Konice, Brodek u Prostějova, Březsko, Budětsko, Buková,
       Čehovice, Čechy p. Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Držovice, Dřevnovice,
       Dzbel, Hačky, Hluchov, Horní Štěpánov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Hvozd, Ivaň, Jesenec, Kladky, Klenovice na Hané,
       Klopotovice, Konice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Lipová, Ludmírov, Malé Hradisko,
Prostějov
       Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice n. Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Ochoz, Olšany u Prostějova, Ondratice,
       Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Polomí, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Raková
       u Konice, Rakůvka, Rozstání, Seloutky, Skalka, Skřípov, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Stražisko, Suchdol, Šubířov, Tištín,
       Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč
Šumperk   Bludov, Bohdíkov, Bohuslavice, Bohutín, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Drozdov, Dubicko, Hanušovice,


                                       69
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

       Horní Studénky, Hoštejn, Hraběšice, Hrabišín, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná,
       Klopina, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Krchleby, Lesnice, Leština, Libina, Líšnice, Loštice, Loučná n. Desnou, Lukavice, Malá Morava, Maletín,
       Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Nový Malín, Olšany, Oskava, Palonín, Pavlov, Písařov, Police, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec,
       Rapotín, Rejchartice, Rohle, Rovensko, Ruda n. Moravou, Sobotín, Staré Město, Stavenice, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, Šumperk,
       Třeština, Úsov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Pardubický kraj
 Okres                                      Obce
     Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bor u Skutče, Bořice, Bousov, Bylany, Ctětín, Čankovice, České Lhotice, Dědová, Dolní Bezděkov,
     Dřenice, Dvakačovice, Hamry, Heřmanův Městec, Hlinsko, Hluboká, Hodonín, Holetín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hošťalovice, Hrochův
     Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Jeníkov, Jenišovice, Kameničky, Kladno, Klešice, Kněžice, Kočí, Kostelec u Heřmanova
     Městce, Krásné, Krouna, Křižanovice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Lipovec, Lozice, Lukavice, Luže, Míčov-Sušice, Miřetice,
Chrudim Mladoňovice, Morašice, Mrákotín, Nabočany, Načešice, Nasavrky, Orel, Ostrov, Otradov, Perálec, Podhořany u Ronova, Pokřikov, Prachovice,
     Proseč, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Raná, Ronov n. Doubravou, Rosice, Rozhovice, Řestoky, Seč, Skuteč, Slatiňany,
     Smrček, Sobětuchy, Stolany, Střemošice, Studnice, Svídnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Trojovice, Třemošnice, Třibřichy,
     Tuněchody, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Včelákov, Vejvanovice, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Vrbatův Kostelec, Všeradov, Vysočina,
     Vyžice, Zaječice, Zájezdec, Zderaz, Žlebské Chvalovice, Žumberk
     Banín, Bělá n. Svitavou, Bělá u Jevíčka, Benátky, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Bohuňov, Bohuňovice, Borová, Borušov, Brněnec, Březina,
     Březinky, Březiny, Březová n. Svitavou, Budislav, Bystré, Cerekvice n. Loučnou, Čistá, Desná, Dětřichov, Dětřichov u Moravské Třebové,
     Dlouhá Loučka, Dolní Újezd, Gruna, Hartinkov, Hartmanice, Horky, Horní Újezd, Hradec n. Svitavou, Chmelík, Chornice, Chotěnov, Chotovice,
     Chrastavec, Janov, Janůvky, Jaroměřice, Jarošov, Javorník, Jedlová, Jevíčko, Kamenec u Poličky, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Korouhev,
     Koruna, Křenov, Kukle, Kunčina, Květná, Lavičné, Linhartice, Litomyšl, Lubná, Makov, Malíkov, Městečko Trnávka, Mikuleč, Mladějov na
Svitavy
     Moravě, Morašice, Moravská Třebová, Nedvězí, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Oldřiš, Opatov, Opatovec, Osík, Pohledy,
     Polička, Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Radiměř, Radkov, Rohozná, Rozhraní, Rozstání, Rudná, Rychnov
     na Moravě, Řídký, Sádek, Sebranice, Sedliště, Sklené, Slatina, Sloupnice, Staré Město, Stašov, Strakov, Suchá Lhota, Svitavy, Svojanov,
     Široký Důl, Študlov, Telecí, Trpín, Trstěnice, Tržek, Třebařov, Újezdec, Útěchov, Vendolí, Vidlatá Seč, Víska u Jevíčka, Vítějeves, Vlčkov,
     Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká, Želívsko
     Albrechtice, Anenská Studánka, Běstovice, Bošín, Brandýs nad Orlicí, Bučina, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná,
     Česká Třebová, České Heřmanice, České Libchavy, České Petrovice, Damníkov, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dobříkov, Dolní Čermná,
     Dolní Dobrouč, Dolní Morava, Džbánov, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Hrádek, Hrušová,
Ústí nad Choceň, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Javorník, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Koldín, Kosořín, Králíky, Krasíkov,
Orlicí  Kunvald, Lanškroun, Leština, Letohrad, Libecina, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mistrovice, Mladkov, Mostek,
     Nasavrky, Nekoř, Nové Hrady, Orlické Podhůří, Orličky, Ostrov, Oucmanice, Pastviny, Petrovice, Písečná, Plchovice, Podlesí, Přívrat, Pustina,
     Radhošť, Rudoltice, Rybník, Řepníky, Řetová, Řetůvka, Sázava, Seč, Semanín, Skořenice, Slatina, Sobkovice, Sopotnice, Sruby, Stradouň,
     Strážná, Studené, Sudislav nad Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří, Šedivec, Tatenice, Těchonín, Tisová, Trpík, Třebovice, Týnišťko, Újezd u Chocně,


                                       70
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

       Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Verměřovice, Vinary, Voděrady, Vraclav, Vračovice-Orlov, Výprachtice, Vysoké Mýto, Zádolí, Záchlumí, Zálší,
       Zámrsk, Zářecká Lhota, Žamberk, Žampach, Žichlínek


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Plzeňský kraj
 Okres                                      Obce
     Babylon, Bělá n. Radbuzou, Blížejov, Brnířov, Bukovec, Čečovice, Čermná, Černovice, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov,
     Hlohová, Hlohovčice, Holýšov, Hora Svatého Václava, Horní Kamenice, Horšovský Týn, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov,
     Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Klenčí p. Čerchovem, Koloveč, Kout na Šumavě, Křenovy, Kvíčovice, Libkov, Loučim,
Domažlice Luženičky, Meclov, Mezholezy, Mezholezy, Milavče, Mířkov, Mnichov, Močerady, Mrákov, Mutěnín, Nemanice, Němčice, Neuměř, Nevolice,
     Nová Ves, Nový Kramolín, Osvračín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Poděvousy, Postřekov, Puclice,
     Rybník, Semněvice, Spáňov, Srbice, Srby, Staňkov, Stráž, Štichov, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd, Únějovice, Úsilov, Velký Malahov, Vidice,
     Vlkanov, Všekary, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov
     Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Břežany, Budětice, Bukovník, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Čimice, Dešenice,
     Dlažov, Dlouhá Ves, Dobršín, Dolany, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hamry, Hartmanice, Hejná, Hlavňovice, Hnačov, Horažďovice, Horská
     Kvilda, Hrádek, Hradešice, Chanovice, Chlístov, Chudenice, Chudenín, Janovice n. Úhlavou, Javor, Ježovy, Kašperské Hory, Kejnice, Klatovy,
     Klenová, Kolinec, Kovčín, Křenice, Kvášňovice, Lomec, Malý Bor, Maňovice, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Modrava, Mochtín,
Klatovy
     Mokrosuky, Myslív, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodiv, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Nýrsko, Obytce, Olšany, Ostřetice, Pačejov,
     Petrovice u Sušice, Plánice, Podmokly, Poleň, Prášily, Předslav, Rabí, Rejštejn, Slatina, Soběšice, Srní, Strašín, Strážov, Sušice, Svéradice,
     Švihov, Tužice, Týnec, Újezd u Plánice, Velhartice, Velké Hydčice, Velký Bor, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda,
     Žihobce, Žichovice
     Blovice, Bolkov, Borovno, Borovy, Buková, Čižice, Čížkov, Čmelíny, Dnešice, Dobřany, Dolce, Dolní Lukavice, Drahkov, Honezovice, Horní
     Lukavice, Horšice, Hradec, Hradiště, Chlum, Chlumčany, Chlumy, Chocenice, Chotěšov, Jarov, Kasejovice, Kbel, Klášter, Kotovice, Kozlovice,
     Kramolín, Letiny, Lisov, Líšina, Louňová, Lužany, Měcholupy, Merklín, Mileč, Milínov, Míšov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nebílovy, Nekvasovy,
Plzeň-jih Nepomuk, Netunice, Neurazy, Nezdice, Nezdřev, Nová Ves, Nové Mitrovice, Oplot, Oselce, Otěšice, Polánka, Prádlo, Předenice, Přestavlky,
     Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Seč, Sedliště, Skašov, Soběkury, Spálené Poříčí, Srby, Stod, Střelice, Střížovice,
     Štěnovice, Tojice, Třebčice, Týniště, Únětice, Útušice, Ves Touškov, Vlčí, Vlčtejn, Vrčeň, Vstiš, Zdemyslice, Zemětice, Žákava, Ždírec, Žinkovy,
     Životice
     Bdeněves, Bezvěrov, Bílov, Blatnice, Blažim, Bohy, Brodeslavy, Bučí, Čeminy, Černíkovice, Čerňovice, Česká Bříza, Dobříč, Dolany, Dolní
     Bělá, Dolní Hradiště, Dražeň, Druztová, Heřmanova Huť, Hlince, Hněvnice, Holovousy, Horní Bělá, Horní Bříza, Hromnice, Hvozd, Chotíkov,
     Chříč, Jarov, Kaceřov, Kaznějov, Kbelany, Kočín, Kopidlo, Koryta, Kozojedy, Kozolupy, Kožlany, Kralovice, Krašovice, Krsy, Křelovice,
Plzeň-
     Kunějovice, Ledce, Líně, Líšťany, Líté, Lochousice, Loza, Manětín, Město Touškov, Mladotice, Mrtník, Myslinka, Nadryby, Nečtiny, Nekmíř,
sever
     Nevřeň, Nýřany, Obora, Ostrov u Bezdružic, Pastuchovice, Pernarec, Pláně, Plasy, Plešnice, Pňovany, Potvorov, Přehýšov, Příšov, Rochlov,
     Rybnice, Sedlec, Slatina, Studená, Štichovice, Tatiná, Tis u Blatna, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Úněšov, Úterý,
     Vejprnice, Velečín, Vochov, Všehrdy, Všeruby, Výrov, Vysoká Libyně, Zahrádka, Zbůch, Zruč-Senec, Žihle, Žilov
Rokycany Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Bušovice, Cekov, Čilá, Dobřív, Drahoňův Újezd, Ejpovice, Hlohovice, Holoubkov, Hrádek, Hradiště, Hůrky,


                                       71
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

       Cheznovice, Chlum, Chomle, Kakejcov, Kamenec, Kamenný Újezd, Kařez, Kařízek, Klabava, Kladruby, Kornatice, Lhota p. Radčem, Lhotka u
       Radnic, Liblín, Líšná, Litohlavy, Medový Újezd, Mešno, Mirošov, Mlečice, Mýto, Němčovice, Nevid, Osek, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly,
       Příkosice, Přívětice, Radnice, Raková, Rokycany, Sebečice, Sirá, Skomelno, Skořice, Smědčice, Strašice, Svojkovice, Štítov, Těně, Terešov,
       Těškov, Trokavec, Týček, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice, Zbiroh, Zvíkovec
       Benešovice, Bezdružice, Bor, Brod n. Tichou, Broumov, Cebiv, Ctiboř, Částkov, Černošín, Dlouhý Újezd, Erpužice, Halže, Horní Kozolupy,
       Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Kočov, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova,
Tachov
       Milíře, Obora, Olbramov, Ošelín, Planá, Prostiboř, Přimda, Rozvadov, Skapce, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stříbro, Studánka, Sulislav,
       Svojšín, Sytno, Tachov, Tisová, Trpísty, Třemešné, Únehle, Vranov, Zadní Chodov, Záchlumí, Zhoř


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Středočeský kraj
 Okres                                      Obce
      Býkev, Byšice, Cítov, Čakovičky, Čečelice, Dobřeň, Dolany, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Dřínov, Horní Počaply, Hořín, Hostín, Hostín u
      Vojkovic, Chlumín, Chorušice, Chvatěruby, Jeviněves, Kadlín, Kanina, Kly, Kojetice, Kokořín, Kostelec nad Labem, Kozomín, Kralupy nad
      Vltavou, Ledčice, Lhotka, Liběchov, Libiš, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely,
Mělník
      Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nosálov, Nová Ves, Obříství, Olovnice, Ovčáry, Postřižín, Řepín, Spomyšl, Stránka, Střemy, Tišice,
      Tuhaň, Tupadly, Újezdec, Úžice, Velký Borek, Veltrusy, Vidim, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Všetaty, Vysoká, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň,
      Želízy
      Bakov n. Jizerou, Bělá p. Bezdězem, Benátky n. Jizerou, Bezno, Bílá Hlína, Bítouchov, Boreč, Boseň, Bradlec, Branžež, Brodce, Březina,
      Březno, Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Krupá, Dolní Slivno,
      Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Horky n. Jizerou, Horní Bukovina, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce,
      Chocnějovice, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Jivina, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Klášter Hradiště n. Jizerou, Kluky, Kněžmost,
Mladá    Kobylnice, Kochánky, Kolomuty, Koryta, Kosmonosy, Kosořice, Košátky, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce,
Boleslav  Lhotky, Lipník, Loukov, Loukovec, Luštěnice, Mečeříž, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice n. Jizerou, Mukařov, Němčice,
      Nemyslovice, Nepřevázka, Neveklovice, Niměřice, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková
      Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Předměřice n. Jizerou, Přepeře, Ptýrov, Rabakov, Rohatsko, Rokytá, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Sedlec,
      Semčice, Sezemice, Skalsko, Skorkov, Smilovice, Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strážiště, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Tuřice, Ujkovice, Velké
      Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Zdětín, Žďár, Žerčice, Židněves


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Ústecký kraj
 Okres                                      Obce
       Arnoltice, Benešov n. Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna,
Děčín    Doubice, Františkov n. Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové,
       Jiřetín p. Jedlovou, Jiříkov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice,


                                       72
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

     Markvartice, Merboltice, Mikulášovice, Rumburk, Růžová, Rybniště, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Starý Šachov, Šluknov, Těchlovice,
     Valkeřice, Varnsdorf, Velká Bukovina, Velký Šenov, Verneřice, Veselé, Vilémov
     Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Domašín, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chbany, Chomutov, Jirkov, Kadaň,
     Kalek, Klášterec n. Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Libědice, Loučná, Málkov, Mašťov, Měděnec, Místo, Nezabylice, Okounov,
Chomutov
     Otvice, Perštejn, Pesvice, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Spořice, Strupčice, Údlice, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov, Vrskmaň, Všehrdy,
     Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec
     Bečov, Bělušice, Braňany, Brandov, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Korozluky, Lišnice, Litvínov, Lom, Louka u
Most   Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Most, Nová Ves v Horách, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice,
     Želenice


Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Vysočina
 Okres                                      Obce
     Bačkov, Bartoušov, Bělá, Bezděkov, Bojiště, Boňkov, Borek, Břevnice, Čachotín, Čečkovice, Česká Bělá, Číhošť, Dlouhá Ves, Dolní Krupá,
     Dolní Město, Dolní Sokolovec, Druhanov, Golčův Jeníkov, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Heřmanice, Hněvkovice, Horní
     Krupá, Horní Paseka, Hradec, Hurtova Lhota, Chotěboř, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jeřišno, Jilem, Jitkov, Kámen, Kamenná Lhota, Klokočov,
     Knyk, Kochánov, Kojetín, Kouty, Kozlov, Kožlí, Kraborovice, Krásná Hora, Krátká Ves, Krucemburk, Kunemil, Květinov, Kyjov, Kynice, Lány,
Havlíčkův Ledeč n. Sázavou, Leškovice, Leština u Světlé, Libice n. Doubravou, Lípa, Lipnice n. Sázavou, Lučice, Malčín, Maleč, Michalovice, Modlíkov,
Brod   Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Leštiny, Nová Ves u Světlé, Okrouhlice, Okrouhlička, Olešenka, Olešná, Ostrov, Oudoleň,
     Ovesná Lhota, Pavlov, Podmoklany, Podmoky, Pohled, Pohleď, Prosíčka, Přibyslav, Příseka, Radostín, Rozsochatec, Rušinov, Rybníček,
     Sázavka, Sedletín, Skorkov, Skryje, Skuhrov, Slavětín, Slavíkov, Slavníč, Sloupno, Služátky, Sobíňov, Stříbrné Hory, Světlá n. Sázavou,
     Šlapanov, Štoky, Tis, Trpišovice, Uhelná Příbram, Úhořilka, Úsobí, Vepříkov, Veselý Žďár, Věž, Věžnice, Vilémov, Vilémovice, Víska, Vlkanov,
     Vysoká, Zvěstovice, Ždírec, Ždírec n. Doubravou, Žižkovo Pole
     Arnolec, Batelov, Bílý Kámen, Bítovčice, Bohuslavice, Borovná, Boršov, Brtnice, Brtnička, Brzkov, Cejle, Cerekvička-Rosice, Černíč, Čížov,
     Dlouhá Brtnice, Dobronín, Dobroutov, Dolní Cerekev, Dolní Vilímeč, Doupě, Dudín, Dušejov, Dvorce, Dyjice, Hladov, Hodice, Hojkov, Horní
     Dubenky, Horní Myslová, Hostětice, Hrutov, Hubenov, Hybrálec, Jamné, Jersín, Jezdovice, Ježená, Jihlava, Jihlávka, Jindřichovice, Kalhov,
     Kaliště, Kamenice, Kamenná, Klatovec, Kněžice, Knínice, Kostelec, Kostelní Myslová, Kozlov, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Luka nad Jihlavou,
     Malý Beranov, Markvartice, Měšín, Milíčov, Mirošov, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nadějov, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Opatov,
Jihlava
     Ořechov, Otín, Panenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov, Plandry, Polná, Puklice, Radkov, Rančířov, Rantířov, Rohozná, Rozseč,
     Růžená, Rybné, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Smrčná, Stáj, Stará Říše, Stonařov, Strachoňovice, Střítež, Suchá, Svojkovice, Šimanov,
     Švábov, Telč, Třešť (pou), Třeštice, Urbanov, Ústí, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Věžnice, Věžnička, Vílanec,
     Volevčice, Vyskytná nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Vystrčenovice, Záborná, Zadní Vydří, Zbilidy, Zbinohy, Zdeňkov, Zhoř, Zvolenovice, Žatec,
     Ždírec
     Arneštovice, Bácovice, Bělá, Bohdalín, Bořetice, Bořetín, Božejov, Bratřice, Budíkov, Buřenice, Bystrá, Cetoraz, Čáslavsko, Častrov, Čejov,
Pelhřimov Čelistná, Černov, Černovice, Červená Řečice, Čížkov, Dehtáře, Dobrá Voda, Dobrá Voda u Pacova, Dubovice, Důl, Eš, Hojanovice, Hojovice,
     Horní Cerekev, Horní Rápotice, Horní Ves, Hořepník, Hořice, Humpolec, Chýstovice, Chyšná, Jankov, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kámen, Kamenice


                                       73
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

     n. Lipou, Kejžlice, Koberovice, Kojčice, Komorovice, Košetice, Krasíkovice, Křeč, Křelovice, Křešín, Leskovice, Lesná, Lhota-Vlasenice,
     Libkova Voda, Lidmaň, Litohošť, Lukavec, Martinice u Onšova, Mezilesí, Mezná, Mladé Bříště, Mnich, Moraveč, Mysletín, Nová Buková, Nová
     Cerekev, Nový Rychnov, Obrataň, Olešná, Ondřejov, Onšov, Pacov, Pavlov, Pelhřimov, Píšť, Počátky, Polesí, Pošná, Proseč, Proseč p.
     Křemešníkem, Putimov, Rodinov, Rovná, Rynárec, Řečice, Salačova Lhota, Samšín, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Stojčín, Střítež, Střítež p.
     Křemešníkem, Svépravice, Syrov, Těchobuz, Těmice, Ústrašín, Útěchovice, Útěchovice p. Stražištěm, Útěchovičky, Včelnička, Velká Chyška,
     Velký Rybník, Veselá, Věžná, Vojslavice, Vokov, Vyklantice, Vyskytná, Vysoká Lhota, Vystrkov, Zachotín, Zajíčkov, Zhořec, Zlátenka, Želiv,
     Žirov, Žirovnice
     Babice, Bačice, Bačkovice, Benetice, Biskupice-Pulkov, Blatnice, Bohušice, Bochovice, Bransouze, Březník, Budišov, Budkov, Cidlina,
     Čáslavice, Častohostice, Čechočovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Číchov, Čikov, Číměř, Dalešice, Dědice, Dešov´, Dolní Lažany, Dolní
     Vilémovice, Domamil, Dukovany, Hartvíkovice, Heraltice, Hluboké, Hodov, Horní Heřmanice, Horní Smrčné, Horní Újezd, Horní Vilémovice,
     Hornice, Hrotovice, Hroznatín, Hvězdoňovice, Chlístov, Chlum, Chotěbudice, Jakubov u Moravských Budějovic, Jaroměřice n. Rokytnou,
     Jasenice, Jemnice, Jinošov, Jiratice, Kamenná, Kdousov, Kladeruby n. Oslavou, Klučov, Kojatice, Kojatín, Kojetice, Komárovice, Koněšín,
     Kostníky, Kouty, Kozlany, Kožichovice, Krahulov, Kralice n. Oslavou, Kramolín, Krhov´, Krokočín, Kuroslepy, Láz, Lesná, Lesní Jakubov,
     Lesonice, Lesůňky, Lhánice, Lhotice, Lipník, Litohoř, Litovany, Lomy, Loukovice, Lovčovice, Lukov, Markvartice, Martínkov, Mastník,
Třebíč
     Menhartice, Meziříčko, Mikulovice, Mladoňovice, Mohelno, Moravské Budějovice, Myslibořice, Naloučany, Náměšť n. Oslavou, Nárameč,
     Nimpšov, Nová Ves, Nové Syrovice, Nový Telečkov´, Ocmanice, Odunec, Okarec, Okřešice, Okříšky, Opatov, Oponešice, Ostašov, Pálovice,
     Petrovice, Petrůvky, Pokojovice, Police, Popůvky, Pozďatín, Přeckov, Předín, Přešovice, Přibyslavice, Příštpo, Pucov, Pyšel, Rácovice, Račice,
     Radkovice u Budče, Radkovice u Hrotovic, Radonín, Radošov, Radotice, Rapotice, Rohy, Rokytnice n. Rokytnou, Rouchovany, Rudíkov,
     Římov, Sedlec, Slavětice, Slavičky, Slavíkovice, Smrk, Stařeč, Stropešín, Střítež, Studenec, Studnice, Sudice, Svatoslav, Šebkovice,
     Štěměchy, Štěpkov, Trnava´, Třebelovice, Třebenice, Třebíč, Třesov, Valdíkov, Valeč, Vícenice, Vícenice u Náměště n. Oslavou, Vladislav,
     Vlčatín, Výčapy, Zahrádka, Zárubice, Zašovice, Zvěrkovice, Želetava
     Baliny, Blažkov, Blízkov, Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Bohdalov, Bohuňov, Borovnice, Bory, Březejc, Březí, Březí n. Oslavou, Březské,
     Budeč, Bukov, Bystřice n. Pernštejnem, Býšovec, Cikháj, Černá, Dalečín, Daňkovice, Dlouhé, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová,
     Dolní Rožínka, Fryšava p. Žákovou horou, Hamry n. Sázavou, Herálec, Heřmanov, Hodíškov, Horní Libochová, Horní Radslavice, Horní
     Rožínka, Chlum-Korouhvice, Chlumek, Chlumětín, Jabloňov, Jámy, Javorek, Jimramov, Jívoví, Kadolec, Kadov, Karlov, Kněževes, Koroužné,
     Kotlasy, Kozlov, Krásné, Krásněves, Křídla, Křižánky, Křižanov, Křoví, Kuklík, Kundratice, Kyjov, Lavičky, Lhotka, Lísek, Líšná, Malá Losenice,
     Martinice, Matějov, Měřín, Meziříčko, Milasín, Milešín, Mirošov, Moravec, Moravecké Pavlovice, Netín, Nížkov, Nová Ves, Nová Ves u Nového
Žďár nad Města na Mor., Nové Dvory, Nové Město na Moravě, Nové Sady, Nové Veselí, Nový Jimramov, Nyklovice, Obyčtov, Ořechov, Oslavice,
Sázavou Oslavička, Osová Bítýška, Osové, Ostrov n. Oslavou, Otín, Pavlínov, Pavlov, Petráveč, Pikárec, Písečné, Počítky, Poděšín, Podolí, Pokojov,
     Polnička, Prosetín, Račice, Račín, Radenice, Radešín, Radešínská Svratka, Radkov, Radňoves, Radňovice, Radostín, Radostín n. Oslavou,
     Rodkov, Rosička, Rousměrov, Rovečné, Rozseč, Rozsochy, Rožná, Ruda, Rudolec, Řečice, Sázava, Sazomín, Sejřek, Sirákov, Sklené,
     Sklené n. Oslavou, Skorotice, Skřinářov, Sněžné, Spělkov, Strachujov, Stránecká Zhoř, Strážek, Střítež, Sulkovec, Světnov, Sviny, Svratka,
     Škrdlovice, Štěpánov n. Svratkou, Tasov, Tři Studně, Ubušínek, Uhřínov, Ujčov, Újezd, Unčín, Vatín, Věcov, Věchnov, Velká Bíteš, Velká
     Losenice, Velké Janovice, Velké Meziříčí, Velké Tresné, Vepřová, Věstín, Věžná, Vídeň, Vidonín, Vír, Vlachovice, Vlkov, Vojnův Městec,
     Vysoké, Záblatí, Zadní Zhořec, Znětínek, Zubří, Zvole, Ždánice, Žďár n. Sázavou
                                       74
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Současné průmyslové oblasti: rok 2001 - Zlínský kraj
 Okres                                      Obce
       Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Blazice, Bořenovice, Brusné, Břest, Bystřice p. Hostýnem, Cetechovice, Dřínov, Holešov, Honětice, Horní
       Lapač, Hoštice, Hulín, Chomýž, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov-Lísky, Jankovice, Jarohněvice, Karolín, Komárno, Koryčany, Kostelany,
       Kostelec u Holešova, Kroměříž, Kunkovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lechotice, Litenčice, Loukov, Lubná, Ludslavice, Lutopecny,
Kroměříž   Martinice, Míškovice, Morkovice-Slížany, Mrlínek, Němčice, Nítkovice, Nová Dědina, Osíčko, Pacetluky, Pačlavice, Počenice-Tetětice,
       Podhradní Lhota, Prasklice, Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Rajnochovice, Rataje, Roštění, Roštín, Rusava, Rymice, Skaštice, Slavkov p.
       Hostýnem, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Uhřice, Věžky, Vítonice, Vrbka, Zahnašovice,
       Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice, Žeranovice
       Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Březová, Buchlovice, Bystřice p. Lopeníkem, Částkov,
       Dolní Němčí, Drslavice, Hluk, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hradčovice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Komňa, Korytná,
       Kostelany n. Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Lopeník, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Nezdenice, Nivnice,
Uherské
       Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Pašovice, Pitín, Podolí, Polešovice, Popovice, Prakšice, Rudice, Salaš, Slavkov,
Hradiště
       Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Stříbrnice, Stupava, Suchá Loz, Sušice, Svárov, Šumice, Topolná, Traplice, Tučapy,
       Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezdec, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice,
       Zlámanec, Zlechov, Žitková
       Branky, Bystřička, Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Horní Bečva, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Hutisko-Solanec,
       Choryně, Jablůnka, Janová, Jarcová, Karolinka, Kateřinice, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lačnov, Leskovec, Lešná, Lhota u Vsetína, Lidečko,
Vsetín    Liptál, Loučka, Lužná, Malá Bystřice, Mikulůvka, Nový Hrozenkov, Oznice, Podolí, Police, Pozděchov, Prlov, Prostřední Bečva, Pržno, Ratiboř,
       Rožnov p. Radhoštěm, Růžďka, Seninka, Střelná, Střítež n. Bečvou, Študlov, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice,
       Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Velká Lhota, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří
       Bělov, Biskupice, Bohuslavice n. Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Brumov-Bylnice, Březnice, Březová, Březůvky, Dešná, Dobrkovice, Dolní
       Lhota, Doubravy, Drnovice, Držková, Fryšták, Halenkovice, Haluzice, Horní Lhota, Hostišová, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jasenná,
       Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Komárov, Křekov, Lhota, Lhotsko, Lípa, Lipová, Loučka, Ludkovice, Luhačovice, Lukov,
Zlín     Lukoveček, Lutonina, Machová, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Neubuz, Oldřichovice, Ostrata, Otrokovice,
       Petrůvka, Podhradí, Podkopná Lhota, Pohořelice, Poteč, Pozlovice, Provodov, Racková, Rokytnice, Rudimov, Sazovice, Sehradice, Slavičín,
       Slopné, Slušovice, Spytihněv, Šanov, Šarovy, Štítná n. Vláří-Popov, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Trnava, Ublo, Újezd, Valašské Klobouky,
       Velký Ořechov, Veselá, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Všemina, Vysoké Pole, Zádveřice-Raková, Zlín, Žlutava
                                       75
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                     Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

3.4    TRADIČNÍ PRŮMYSLOVÉ OBCE S POČTEM OBYVATEL 500 - 3000

Jak bylo řečeno v úvodu, jednou z úrovní pro určení tradiční průmyslové oblasti jsou vlastní obce a
zvláště obce malé. Tyto malé obce, na jejichž území se nacházel větší podnik, pocítily dopady
restrukturalizace velmi intenzivně. Po roce 1990 se většina podniků přetransformovala, byla
privatizována, koupena novým majitelem, případně zanikla. Takovéto obce pocítily mnohem
významněji problém restrukturalizace než ORP nebo okresy, a to jak ve sféře demografické či
sociální, tak také infrastruktury a v neposlední řadě zde vyvstal problém brownfields.

Proto bylo provedeno zjišťování u obcí od 500 do 3000 obyvatel z pohledu průmyslové výroby a
potenciálního rizika vzniku brownfields. Bylo identifikováno celkem 138 obcí, na jejichž území se v
době zahájení transformace, to jest rok 1990, nacházel významný průmyslový závod.

Dále byly obce podrobeny následnému zkoumání směřujícímu k zjištění existence průmyslové výroby
na území obce, přičemž nebyl brán ohled na to, zdali byl zachován původní typ průmyslové výroby.
Bylo zjištěno, že u celkem 42 obcí nebyl nalezen k březnu 2007 žádný významný průmyslový podnik.
Lze tedy očekávat, že se na území obce pravděpodobně nachází pozemky typu brownfields, které
představují zvláštní bariéru rozvoje obce.

V následující tabulce jsou uvedeny obce od 500 do 3000 obyvatel, na jejichž území se nacházel
významný podnik (dle informací z roku 1981).
                                      48
Seznam obcí s 500 - 3000 obyvateli s průmyslem – r. 1981
     Kraj               Obec              Průmysl

             Chlum u Třeboně               sk,sh
             Loučovice                  cp
Jihočeský        Nová Včelnice                to
             Slavonice                  to
             Studená                   pp
             Bílovice nad Svitavou            sh
             Březina (dříve okres Blansko)        sh
             Drásov                    sko
             Hrušovany u Brna               koz, no
             Ivanovice na Hané              to, che, no
             Kunštát                   ke
             Lomnice                   to
             Lužice                    sko, pa
Jihomoravský
             Moravský Písek                sko, sh
             Nedvědice                  sko
             Olešnice                   to, pp
             Svitávka                   to
             Šardice                   pa
             Veverská Bítýška               to
             Zastávka                   sko
             Ždánice                   hz, sko
             Abertamy                   koz
             Březová                   pa
Karlovarský       Bukovany                   pa
             Hranice                   to, sk
             Hroznětín                  ke

48
   Zdroj: mapa Česká socialistická republika, Hospodářská mapa str. 34-34, Atlas ČSSP 6. vydání únor 1981


                               76
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1           Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

        Libavské Údolí          to
        Luby               dr, sko
        Merklín              ke,cp
        Nové Sedlo            sk, pa
        Oloví               sk
        Plesná              to
        Borohrádek            sh,no
        Doudleby nad Orlicí        to
        Kvasiny              sko
        Malé Svatoňovice         pa
        Meziměstí             to, sko
        Mladé Buky            to
Královéhradecký Mostek              to
        Radvanice             pa
        Rudník              che,no
        Skřivany             pp
        Skuhrov nad Bělou         sko
        Solnice              dr
        Svoboda nad Úpou         cp
        Benešov u Semil          to
        Držkov              sk
        Hodkovice nad Mohelkou      sko
        Jablonec nad Jizerou       to, no
        Jiřetín pod Bukovou        no
        Josefův Důl            sk
        Košťálov             to
        Pěnčín              sk
Liberecký
        Plavy               sk
        Raspenava             to,no
        Stráž nad Nisou          sko,no
        Studenec             to
        Šimonovice            sk
        Velké Hamry            to
        Zásada              sk
        Žandov              sko
        Horní Benešov           hn,to, sko
Moravskoslezský Staříč              pa
        Stonava              pa
        Jindřichov            cp
        Kamenná              hz
        Konice              to, koz
        Loučná nad Desnou         sko, no
Olomoucký    Olšany              cp
        Senice na Hané          sko
        Sudkov              to
        Tovačov              sh
        Velká Bystřice          sko
        Brněnec              to
        Jablonné nad Orlicí        sko,to
Pardubický
        Jevíčko              sko,no
        Prachovice            sh


                     77
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1             Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

           Dýšina             sko
           Ejpovice            sko
           Heřmanova Huť         sk
           Holoubkov           sko
           Hrádek             hz
Plzeňský
           Chlumčany           ke
           Chrást             sko
           Tlučná             pa
           Zbiroh             sko, dr, cp
           Zbůch             pa
           Dobřichovice          che
           Hýskov             sh
           Komárov            sko
           Libice nad Cidlinou      sko
           Libušín            pa
           Loděnice            no
Středočeský      Nelahozeves          pp
           Tuchlovice           pa
           Velim             pp
           Velké Popovice         pp
           Velvary            hn,che,no
           Vrdy              pp, sh
           Žebrák             sko
           Braňany            pa
           Březno             pa
           Budyně nad Ohří        sko,no
           Bystřany            sko
           Čížkovice           sh
           Dolní Podluží         to
           Dolní Poustevna        to
           Háj u Duchcova         pa
           Hrob              to, no
           Chabařovice          sko,pa
           Košťany            sk,pa, to
Ústecký        Ledvice            pa
           Louka u Litvínova       pa
           Málkov             pa
           Mikulášovice          to,sk
           Ohníč             pa
           Povrly             hn
           Strupčice           pa
           Tisá              sko
           Velké Březno          to, no
           Velký Šenov          to,no
           Vilémov            to
           Zabrušany           pa
           Batelov            sko
           Dobronín            sk
Vysočina       Golčův Jeníkov         to,no
           Kostelec            pp
           Okříšky            cp


                       78
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1                     Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

             Počátky                    sko, no
             Svratka                    sko
             Ždírec nad Doubravou              hz,to
             Žirovnice                   to
             Jablůnka                    sko
             Karolinka                   sk, dr
 Zlínský
             Koryčany                    dr
             Morkovice-Slížany               sko, dr

Legenda:
sk- sklářský; sh stavební hmoty; cp- průmysl celulózy a papírny; to - textilní a oděvní; no - nerozlišený;
pp - potravinářský; hn - hutnictví neželezných kovů; che - chemický; pa - paliva; koz - kožedělný;
dr - dřevozpracující; hz- hutnictví železných kovů; ke - keramika; sko- strojírenský a kovodělný

V některých obcích nebyla výroba zachována ani transformována. A obce nemají dle dostupných
informací (internetové stránky obcí, seznamy firem) žádnou výrobu, která by původní průmysl
nahradila. Jejich seznam je uvedenv následující tabulce.


Seznam obcí s 500 - 3000 uvedených v tab. Seznam obcí s 500 - 3000 obyvateli s průmyslem –
                                    49
r. 1981, kde nebyl k 1. 3. 2007 nalezen žádný významný průmyslový závod
     Kraj                               Obec
Jihomoravský       Březina (dříve okres Blansko), Moravský Písek, Svitávka, Šardice
Jihočeský        Nová Včelnice
Karlovarský       Abertamy, Bukovany, Plesná
Královéhradecký     Doudleby n. Orlicí, Mostek, Radvanice, Solnice
             Benešov u Semil, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Hodkovice n. Mohelkou,
Liberecký
             Košťálov, Plavy, Pěnčín, Raspenava, Velké Hamry, Šimonovice
Moravskoslezský     Staříč
Olomoucký        Konice, Senice na Hané
Plzeňský         Ejpovice, Tlučná, Zbůch
Středočeský       Libušín, Tuchlovice
Vysočina         Dobronín
             Bystřany, Březno, Háj u Duchcova, Louka u Litvínova, Mikulášovice, Košťany,
Ústecký
             Ohníč, Strupčice, Tisá, Velké Březno, Zabrušany3.5    ZÁVĚR

Úkolem této kapitoly bylo vytipovat soubor obcí pro další zpracování, které v sobě nesou znaky
průmyslové oblasti. V průběhu řešení bylo identifikováno poměrně velké množství obcí, které se
nacházejí v průmyslových krajích, okresech nebo ORP. Byly zjištěny konkrétní obce s průmyslovými
podniky.
49
   Byly zkoumány internetové stránky obcí a stránky se seznamy firem


                               79
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.4. OBLASTI CESTOVNÍHO            RUCHU     (OBLASTI      S REKREAČNÍM
  POTENCIÁLEM)


4.1  ÚVOD

Cílem této části práce je sestavit soubor obcí, jejichž život a i další rozvoj je významně ovlivněn
cestovním ruchem. Jsou to obce, na jejichž území se nacházejí výrazné atraktivity přírodního nebo
kulturního charakteru, lázeňská centra i sportovně-rekreační areály, případně přirozená spádová
centra rekreačních oblastí. Společným jmenovatelem těchto obcí je vysoký počet návštěvníků, vyšší
podíl zaměstnaných osob ve službách spojených s cestovním ruchem, zvýšené nároky na
infrastrukturu, atd.

Komentář k výběru obcí: do seznamu byly zahrnuty obce, jejichž území je významně zasaženo vlivem
cestovního ruchu (v pozitivním i negativním smyslu). Vzhledem k neexistujícímu podkladovému
materiálu na úrovni celé ČR byly základním zdrojem pro sestavení seznamu zejména koncepční
materiály jednotlivých krajů a marketingových regionů a oblastí cestovního ruchu (rozdělení podle
koncepčních a marketingových materiálů MMR). Metodika zpracování těchto dokumentů i použitá
lokalizace je na různé úrovni, v některých krajích bylo možné využít statisticky podložená data (např.
počty osob zaměstnaných ve službách cestovního ruchu nebo návštěvnost lokalit v členění po
obcích), u jiných bylo problémem obstarání srovnatelných dat a také jejich přiřazení k jednotlivým
obcím. Při výběru byl sledován rovněž budoucí potenciál cestovního ruchu v dané lokalitě, v některých
krajských dokumentech (např. Karlovarský nebo Liberecký kraj) bylo možné získat přímo rozdělení
obcí podle potenciálu CR, v jiných bylo nutné vycházet pouze z nepřímých dat a podkladů.

Dokumenty jednotlivých regionů a oblastí CR rovněž neobsahují potřebný výběr „nejzatíženějších“
obcí ani jinou kategorizaci, která by se dala převzít pro účely tohoto výzkumu. Proto byla u každé
oblasti provedena analýza dostupných dat a z nich vytipovány obce splňující základní podmínku velké
koncentrace aktivit cestovního ruchu a jejich dopadů na obec. Výsledkem je tedy částečně
objektivizovaný soubor obcí, jejichž provoz i rozvoj je ve významné míře determinován cestovním
ruchem.


Zdroje dat:
   Rozvojové dokumenty jednotlivých krajů (strategie, PRK)
   Krajské koncepční materiály v oblasti cestovního ruchu
   Informační zdroje jednotlivých turistických regionů a oblastí
   Mapové podklady (mapy turistických regionů a oblastí, správní členění ČR)
4.2  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Výsledný soubor obcí je tříděn podle jednotlivých krajů a dále vzhledem k rozdílnosti dopadů různých
druhů cestovního ruchu na území a pro účely dalšího zpracování je provedeno další rozdělení do šesti
skupin podle převažujícího zaměření aktivit cestovního ruchu:
  1. horské oblasti,
  2. kulturní a historické památky,
  3. lázně,
  4. městské atraktivity a památky,
  5. přírodní zajímavosti,
  6. vodní sporty a rekreace.


                         80
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

4.2.1  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Kvilda
Nové Hutě
Stachy
Strážný

seznam obcí - kulturní a historické památky
Blatná
Hluboká nad Vltavou
Husinec
Rožmberk nad Vltavou
Zlatá Koruna
Zvíkovské Podhradí

seznam obcí – lázně
Bechyně
Vráž

seznam obcí - městské atraktivity a památky
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Slavonice
Soběslav
Tábor
Třeboň

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Borová Lada
Horní Vltavice
Kubova Huť
Lenora

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Chlum u Třeboně
Lipno nad Vltavou
Nová Pec
Orlík nad Vltavou
Planá nad Lužnicí
Staňkov
Strmilov


4.2.2  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

seznam obcí - kulturní a historické památky
Bílovice nad Svitavou
Bítov
Blatnička
Čejkovice
Čížov
Dolní Věstonice


                        81
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Kyjov
Lednice
Mikulčice
Moravský Krumlov
Slavkov u Brna
Strážnice
Šatov
Valtice
Velká nad Veličkou
Vranov nad Dyjí

seznam obcí – lázně
Hodonín

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Blansko
Boskovice
Brno
Mikulov
Znojmo

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Jedovnice
Krasová
Ostrov u Macochy
Sloup
Šošůvka
Vilémovice

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Nové Mlýny


4.2.3  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Abertamy
Boží Dar
Nové Hamry
Potůčky

seznam obcí - kulturní a historické památky
Bečov nad Teplou
Loket

seznam obcí – lázně
Františkovy Lázně
Jáchymov
Karlovy Vary
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Aš
Cheb
Ostrov
                        82
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

4.2.4  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Bartošovice v Orlických horách
Černý Důl
Deštné v Orlických horách
Horní Maršov
Lánov
Liberk
Malá Úpa
Mladé Buky
Pec pod Sněžkou
Rokytnice v Orlických horách
Říčky v Orlických horách
Strážné
Svoboda nad Úpou
Špindlerův Mlýn
Žacléř

seznam obcí - kulturní a historické památky
Česká Skalice
Dvůr Králové nad Labem
Kuks
Libuň
Nové Město nad Metují
Sobotka

seznam obcí – lázně
Janské Lázně
Lázně Bělohrad
Velichovky

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Hradec Králové
Náchod
Vrchlabí

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Adršpach
Jinolice
Kněžnice
Libošovice
Mladějov
Teplice nad Metují
Zdobnice


4.2.5  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU LIBERECKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Bedřichov
Benecko
Harrachov
Janov nad Nisou
Jiřetín pod Bukovou
Josefův Důl
Kořenov
Paseky nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou


                        83
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Vítkovice

seznam obcí - kulturní a historické památky
Bezděz
Frýdlant
Hejnice
Sloup v Čechách
Sychrov

seznam obcí – lázně
Lázně Libverda
Osečná

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Liberec
Turnov

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Bozkov
Hrubá Skála
Karlovice
Malá Skála
Troskovice

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Doksy


4.2.6  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Karlova Studánka
Malá Morávka
Malenovice
Morávka
Vrbno pod Pradědem

seznam obcí - kulturní a historické památky
Čeladná
Hradec nad Moravicí
Hukvaldy
Příbor
Studénka
Štramberk

seznam obcí – lázně
Klimkovice
Karviná

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Frenštát pod Radhoštěm
Opava
Ostrava

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Ostravice

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Těrlicko


                        84
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

4.2.7  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU OLOMOUCKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Bělá pod Pradědem
Loučná nad Desnou

seznam obcí - kulturní a historické památky
Hustopeče nad Bečvou
Jeseník
Náměšť na Hané
Plumlov
Šternberk

seznam obcí – lázně
Bludov
Hranice
Lipová-lázně
Skalka
Slatinice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Olomouc

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Zlaté Hory


4.2.8  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PARDUBICKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Červená Voda
Dolní Morava

seznam obcí - kulturní a historické památky
Kameničky
Litomyšl
Polička

seznam obcí – lázně
Lázně Bohdaneč

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Chrudim
Pardubice

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Kladruby nad Labem
Králíky
Slatiňany
Svratouch

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Pastviny
Seč
                        85
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

4.2.9  OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PLZEŇSKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Babylon
Horská Kvilda
Modrava
Prášily
Přimda
Srní
Železná Ruda

seznam obcí - kulturní a historické památky
Horšovský Týn
Kašperské Hory
Klenčí pod Čerchovem
Rabí

seznam obcí – lázně
Konstantinovy Lázně

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Domažlice
Klatovy
Plzeň
Sušice

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Čachrov
Kdyně


4.2.10 OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU STŘEDOČESKÉHO KRAJE

seznam obcí - kulturní a historické památky
Bělá pod Bezdězem
Brandýs nad Labem
Čerský Šternberk
Dobříš
Karlštějn
Křivoklát
Mnichovo Hradiště
Rožmitál pod Třemšínem

seznam obcí – lázně
Poděbrady

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Benešov
Kutná Hora
Mělník

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Boseň
Dobřeň
Chocerady
Klučenice
Kokořín
Koněprusy
Kostelec nad Černými Lesy


                        86
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Louňovice pod Blaníkem
Mšeno
Sadská
Sázava
Sedlec-Prčice
Skryje
Srbsko
Zbečno

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Branžež
Milešov
Slapy


4.2.11 OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU ÚSTECKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Moldava
Telnice

seznam obcí - kulturní a historické památky
Libochovice
Ploskovice
Terezín
Úštěk

seznam obcí – lázně
Bílina
Dubí
Mšené-lázně
Teplice

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Děčín
Litoměřice
Ústí nad Labem
Žatec

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Hřensko
Chřibská
Janov
Jetřichovice
Krásná Lípa
Labská Stráň
Tisá


4.2.12 OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU KRAJE VYSOČINA

seznam obcí - horské oblasti
Tři Studně

seznam obcí - kulturní a historické památky
Bystřice nad Pernštejnem
Lipnice nad Sázavou
Telč
Velké Meziříčí


                        87
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Žďár nad Sázavou

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Havlíčkův Brod
Jihlava
Třebíč

seznam obcí - přírodní zajímavosti
Nové Město na Moravě

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Vír


4.2.13 OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU ZLÍNSKÉHO KRAJE

seznam obcí - horské oblasti
Hutisko-Solanec
Velké Karlovice

seznam obcí - kulturní a historické památky
Brumov-Bylnice
Buchlovice
Bystřice pod Hostýnem
Karolínka
Ostrožská Nová Ves
Rožnov pod Radhoštěm
Staré Město
Valašské Meziříčí
Vlčnov

seznam obcí – lázně
Luhačovice
Pozlovice

seznam obcí - městské atraktivity a památky
Kroměříž
Uherské Hradiště
Zlín

seznam obcí - vodní sporty a rekreace
Bystřička
Všemina
                        88
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.5. OBLASTI STÁTNÍ HRANICE ČR


5.1  ÚVOD

Pohraniční oblasti České republiky nejsou definovány žádným právním předpisem ani jiným
relevantním dokumentem. Odpovídající podklady není možné čerpat ani z krajských dokumentů a pro
účely tohoto výzkumného ůkolu nejsou vhodné ani databáze obcí, sdružených do příhraničních
euroregionů. Proto byly pro další zpracování a vytipování základního a kontrolního vzorku municipalit
vytvořeny dva soubory obcí, jejichž život a další rozvoj je významně determinován právě příhraniční
polohou.

První soubor (pracovně označený jako PRVNÍ ŘADA) tvoří obce bezprostředně ležící na hranici
České republiky. Toto hraniční pásmo bylo v nedávné minulosti velmi silně ovlivněno uzavřeným
systémem hranic (výrazně na západních hranicích, tj. s Německem (bývalá NSR) a Rakouskem), ale
do jisté míry i na socialistických hranicích s bývalou NDR a Polskem. Hranice se Slovenskem sice
formálně neexistovala, ale hranice tvořená z velké části horským hřebenem příliš možností rozvoje
nedávala.

Do druhého souboru (označeného jako DRUHÁ ŘADA) byly zařazeny obce bezprostředně sousedící
s obcemi tzv. první řady. Tyto obce tvoří rozšířené pohraniční pásmo, ve kterém jsou disparity
ovlivněné blízkostí státní hranice stále ještě významné a pro dané obce determinující.

Při sestavování obou souborů byly využity jednak oficiální zdroje - názvy obcí, správní členění České
republiky, spádová území obcí s rozšířenou působností (ORP), jednak veřejně dostupné mapové
zdroje (WebPortal VARS Brno).5.2  PŘÍHRANIČNÍ OBCE – PRVNÍ ŘADA

Hraniční oblast s Polskem
   Kraj         ORP                   Obec
          Liberec         Hrádek n. Nisou, Chrastava
                      Heřmanice, Kunratice, Višňová, Černousy, Habartice,
           Frýdlant       Bulovka, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Nové
Liberecký                 Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Bílý Potok
           Tanvald       Kořenov, Harrachov
           Jilemnice      Rokytnice n. Jizerou
           Vrchlabí       Špindlerův Mlýn
                      Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Žacléř,
           Trutnov
                      Královec, Bernartice, Chvaleč
                      Adršpach, Teplice n. Metují, Vernéřovice, Meziměstí,
           Broumov
Královéhradecký              Heřmánkovice, Broumov, Šonov, Otovice, Božanov
                      Machov, Vysoká Srbská, Žďárky, Velké Poříčí, Náchod,
           Náchod
                      Česká Čermná, Borová, Nový Hrádek
                      Olešnice v Orlických horách, Sedloňov, Deštné v
           Dobruška
                      Orlických horách
           Rychnov nadKněžnou  Orlické Záhoří, Bartošovice v Orlických horách
           Žamberk       Klášterec na Orlicí, České Petrovice
Pardubický
           Králíky       Mladkov, Lichkov, Králíky, Dolní Morava
Olomoucký       Šumperk       Staré Město


                         89
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1             Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

                    Ostružná, Skorošice, Uhelná, Javorník, Bílá Voda,
           Jeseník      Bernartice, Velká Kraš, Vidnava, Stará Červená Voda,
                    Velké Kunětice, Mikulovice, Zlaté Hory
                    Petrovice, Janov, Jindřichov, Vysoká Srbská, Dívčí Hrad,
           Krnov       Hlinka, Slezské Pavlovice, Osoblaha, Bohušov, Rusín,
                    Slezské Rudoltice, Město Albrechtice, Krnov, Úvalno
           Opava       Brumovice, Holasovice, Opava, Oldřišov
                    Hněvošice, Rohov, Sudice, Třebom, Strahovice,
           Kravaře
                    Chuchelná
Moravskoslezský    Hlučín      Píšť, Hať, Šilheřovice
           Bohumín      Bohumín
           Orlová      Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice u Karviné
           Karviná      Karviná
           Český Těšín    Chotěbuz, Český Těšín
           Třinec      Třinec, Vendryně, Nýdek
           Jablunkov     Návsí, Písek, Bukovec


Hraniční oblast se Slovenskem - PRVNÍ ŘADA
   Kraj         ORP                   Obec
         Jablunkov       Hrčava, Mosty u Jablunkova, Dolní Lomná, Horní Lomná
Moravskoslezský Frýdek-Místek      Morávka
         Frýdlant n. Ostravicí Staré Hamry, Bílá
                    Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov,
         Vsetín
                    Huslenky, Valašská Senice, Francova Lhota, Střelná
                    Študlov, Nedašova Lhota, Nedašov, Brumov-Bylnice,
         Valašské Klobouky
Zlínský                 Štítná n. Vláří-Popov
         Luhačovice      Šanov
                    Pitín, Žitková, Starý Hrozenkov, Vyškovec, Lopeník,
         Uherský Brod
                    Březová, Strání
                    Nová Lhota, Javorník, Kuželov, Hrubá Vrbka, Radějov,
         Veselí n. Moravou
                    Strážnice, Sudoměřice
Jihomoravský
         Hodonín        Rohatec, Hodonín, Mikulčice
         Břeclav        Moravská Nová Ves, Týnec, Tvrdonice, Lanžhot


Hraniční oblast s Rakouskem - PRVNÍ ŘADA
   Kraj         ORP                 Obec
          Břeclav      Břeclav, Valtice
          Mikulov      Sedlec, Mikulov, Březí, Dobré Pole, Nový Přerov
                   Hrušovany n. Jevišovkou, Hrabětice, Hevlín, Dyjákovice,
Jihomoravský             Hrádek, Jaroslavice, Slup, Strachotice, Vrbovec,
          Znojmo       Dyjákovičky, Chvalovice, Šatov, Hnanice, Podmolí,
                   Lukov, Horní Břečkov, Vranov n. Dyjí, Podmyče, Šatov,
                   Stálky, Vratěnín
          Dačice       Dešná, Županovice, Písečné, Slavonice
                   Staré Město pod Landštejnem, Nová Bystřice, Stráž n.
          Jindřichův Hradec
                   Nežárkou
          Třeboň       Staňkov, Rapšach, Nová Ves n. Lužnicí, České Velenice
Jihočeský     Trhové Sviny    Nové Hrady, Horní Stropnice
          Kaplice      Pohorská Ves, Dolní dvořiště, Horní Dvořiště
                   Vyšší Brod, Loučovice, Přední Výtoň, Frymburk, Černá v
          Český Krumlov
                   Pošumaví, Horní Planá
          Prachatice     Nová Pec
                       90
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

Hraniční oblast s Německem - PRVNÍ ŘADA
   Kraj        ORP                      Obec
           Prachatice       Stožec
Jihočeský
           Vimperk        Strážný, Borová Lada, Kvilda
           Sušice         Modrava, Prášily
           Klatovy        Železná Ruda, Hamry, Chudenín
                       Všeruby, Česká Kubice, Nemanice, Rybník, Bělá n.
Plzeňský       Domažlice
                       Radbuzou
                       Třemešné, Rozvadov, Lesná, Obora, Halže, Chodský
           Tachov
                       Újezd, Broumov
           Mariánské Lázně    Tři Sekery, Stará Voda
           Cheb          Lipová, Cheb, Pomezí n. Ohří, Libá, Skalná, Plesná, Luby
           Aš           Hazlov, Aš, Krásná, Hranice, Vojtanov
Karlovarský
           Kraslice        Kraslice, Bublava, Stříbrná, Přebuz
           Karlovy Vary      Nové Hamry
           Ostrov         Potůčky, Boží Dar, Jáchymov
           Kadaň         Loučná, Vejprty, Kryštofovy Hamry
           Chomutov        Hora Sv. Šebestiána, Kalek
                       Brandov, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Klíny,
           Litvínov
                       Český Jiřetín
           Teplice        Osek, Moldava, Mikulov, Košťany, Dubí, Krupka
Ústecký        Ústí n. L.       Petrovice, Tisá
           Děčín         Jílové, Děčín, Hřensko, Jetřichovice
                       Doubice, Staré Křečany, Mikulášovice, Vilémov, Dolní
           Rumburk        Poustevna, Lobendava, Lipová, Velký Šenov, Šluknov,
                       Jiříkov, Rumburk
           Varnsdorf       Varnsdorf, Dolní Podluží
           Nový Bor        Mařenice, Krompach
Liberecký
           Liberec        Jablonné v Podještědí
5.3  PŘÍHRANIČNÍ OBCE – DRUHÁ ŘADA (ROZŠÍŘENÉ POHRANIČÍ)

Hraniční oblast s Polskem
    Kraj           ORP                  Obec
           Liberec        Rynoltice, Bílý Kostel n. Nisou, Chotyně, Nová Ves
                       Frýdlant, Dětřichov, Krásný Les, Dolní Řasnice,
           Frýdlant
Liberecký                  Raspenava, Hejnice
           Tanvald        Desná, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice
           Jilemnice       Paseky n. Jizerou, Jablonec n. Jizerou, Vítkovice
           Vrchlabí        Vrchlabí, Strážné, Černý Důl, Janské Lázně
                       Svoboda n. Úpou, Mladé Buky, Trutnov, Lampertice,
           Trutnov
                       Zlatá Olešnice, Radvanice, Jívka
           Broumov        Jetřichov, Hynčice, Hejtmánkovice, Křinice, Martínkovice
                       Česká Metuje, Žďár nadMetují, Police n. Metují, Suchý
Královéhradecký    Náchod         Důl, Bezděkov n. Metují, Velké Petrovice, Hronov, Horní
                       Radechová, Dolní Radechová, Kramolna, Vysokov
           Nové Město n. Metují  Jestřebí, Mezilesí
           Dobruška        Bohdašín, Janov, Sněžné, Dobřany, Kounov, Dobré
                       Osečnice, Liberk, Zdobnice, Říčky v Orlických horách,
           Rychnov n. Kněžnou
                       Rokytnice v Orlických horách
Pardubický      Žamberk        Kunvald, Líšnice, Pastviny, Studené, Těchonín, Orličky,


                         91
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

                       Červená Voda
                       Malá Morava, Hanušovice, Vikantice, Šléglov, Branná,
           Šumperk
                       Jindřichov
Olomoucký                   Lipová-lázně, Vápenná, Písečná, Hradec - Nová Ves,
           Jeseník         Žulová, Supíkovice, Černá Voda, Vlčice, Kobylá n.
                       Vidnavkou
                       Heřmanovice, Holčovice, Hošťálkovy, Třemešná, Liptaň,
           Krnov
                       Brantice, Býkov-Láryšov
                       Sosnová, Velké Heraltice, Stěbořice, Neplachovice, Velké
           Opava
                       Hoštice, Chlebíčov, Služovice
           Kravaře         Kobeřice, Bolatice
                       Bělá, Závada, Vřesina, Darkovice, Markvartovice,
           Hlučín
Moravskoslezský                Ludgeřovice
           Orlová         Doubrava
           Karviná         Stonava
           Havířov         Albrechtice, Těrlicko
           Český Těšín       Vělopolí, Střítež, Ropice
           Třinec         Bystřice, Košařiska
           Jablunkov        Hrádek, Milíkov, Jablunkov


Hraniční oblast se Slovenskem – DRUHÁ ŘADA (ROZŠÍŘENÉ POHRANIČÍ)
    Kraj           ORP                   Obec
           Jablunkov        Písečná, Bocanovice
Moravskoslezský    Frýdek-Místek      Krásná
           Frýdlant n. Ostravicí  Ostravice, Čeladná
           Vsetín         Hovězí, Zděchov, Lužná, Lidečko, Horní Lideč
           Rožnov pod
                       Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice
           Radhoštěm
                       Valašské Příkazy, Poteč, Návojná, Vlachovice, Jestřabí,
Zlínský        Valašské Klobouky
                       Rokytnice
           Luhačovice       Slavičín
                       Hostětín, Bojkovice, Vápenice, Bystřice pod Lopeníkem,
           Uherský Brod
                       Bánov, Suchá Loz, Korytná, Horní Němčí, Slavkov
                       Suchov, Velká n. Veličkou, Lipová-lázně, Malá Vrbka,
           Veselí n. Moravou
                       Hroznová Lhota, Kněždub
Jihomoravský
           Kyjov          Petrov, Vracov
           Hodonín         Ratíškovice, Lužice, Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky


Hraniční oblast s Rakouskem – DRUHÁ ŘADA (ROZŠÍŘENÉ POHRANIČÍ)
    Kraj           ORP                   Obec
           Břeclav         Hrušky, Kostice, Hlohovec, Lednice, Bulhary
                       Bavory, Dolní Dunajovice, Brod n. Dyjí, Novosedly,
           Mikulov
                       Jevišovka
                       Litobratřice, Pravice, Šanov, Velký Karlov, Křídlůvky,
Jihomoravský
                       Valtrovice, Krhovice, Tasovice, Znojmo, Nový Šaldorf-
           Znojmo         Sedlešovice, Havraníky, Mašovice, Bezkov, Milíčovice,
                       Vracovice, Lesná, Onšov, Štítary, Lančov, Starý Petřín,
                       Podhradí n. Dyjí, Uherčice
           Dačice         Staré Hobzí, Cizkrajov, Český Rudolec
           Jindřichův Hradec    Kunžak, Člunek, Číměř, Lásenice, Příbraz
                       Chlum u Třeboně, Suchdol n. Lužnicí, Halámky, Dvory n.
Jihočeský       Třeboň
                       Lužnicí
           Trhové Sviny      Hranice, Žár
           Kaplice         Benešov n. Černou, Malonty, Bujanov, Rožmitál na


                          92
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1            Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

                    Šumavě, Kaplice
                    Rožmberk n. Vltavou, Lipno n. Vltavou, Malšín, Světlík,
           Český Krumlov
                    Hořice na Šumavě, Boletice


Hraniční oblast s Německem – DRUHÁ ŘADA (ROZŠÍŘENÉ POHRANIČÍ)
    Kraj           ORP                Obec
           Prachatice    Želnava, Pěkná, Volary, Lenora
Jihočeský
           Vimperk      Horní Vltavice, Kubova Huť, Vimperk, Nové Hutě
           Sušice      Horská Kvilda, Srní, Hartmanice
           Klatovy      Čachrov, Dešenice, Nýrsko

                    Pocinovice, Chodská Lhota, Kdyně, Nová Ves, Mrákov,
                    Tlumačov, Pasečnice, Babylon, Pec, Chodov, Klenčí pod
           Domažlice
Plzeňský                Čerchovem, Postřekov, Mnichov, Hora Svatého Václava,
                    Mutěnín, Hostouň

                    Stráž, Přimda, Hošťka, Dlouhý Újezd, Studánka, Milíře,
           Tachov      Tachov, Ctiboř, Lom u Tachova, Brod n. Tichou, Planá,
                    Zadní Chodov
                    Trstěnice, Drmoul, Velká Hleďsebe, Valy, Lázně
           Mariánské Lázně
                    Kynžvart
                    Dolní Žandov, Okrouhlá, Tuřany, Odrava, Nebanice,
           Cheb       Třebeň, Františkovy Lázně, Poustka, Křižovatka, Velký
                    Luh, Nový Kostel
Karlovarský      Aš        Podhradí
           Kraslice     Oloví, Rotava, Šindelová
           Sokolov      Krajková
           Karlovy Vary   Vysoká Pec, Nejdek
                    Horní Blatná, Pernink, Albertamy, Merklín, Ostrov,
           Ostrov
                    Krásný Les, Stráž n. Ohří
                    Perštejn, Kovářská, Měděnec, Domašín, Klášterec n.
           Kadaň
                    Ohří, Kadaň
           Chomutov     Místo, Málkov, Křimov, Blatno, Boleboř, Vysoká Pec
           Litvínov     Horní Jiřetím, Litvínov, Meziboří, Lom
                    Hrob, Háj u Duchcova, Jeníkov, Újezdeček, Teplice,
           Teplice
Ústecký                 Novosedlice, Proboštov, Srbice, Modlany
           Ústí n. L.    Chabařovice, Přestanov, Chlumec, Telnice, Libouchec
                    Malšovice, Ludvíkovice, Labská Stráň, Arnoltice,
           Děčín
                    Růžová, Janov, Srbská Kamenice, Janská, Kunratice
           Rumburk      Krásná Lípa
           Varnsdorf     Chřibská, Rybniště, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou
           Nový Bor     Svor, Cvikov, Kunratice u Cvikova
Liberecký
           Liberec      Velký Valtinov
                       93
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.6. OBLASTI POSTIŽENÉ POVODNĚMI


Zdroj: Internetové stránky: www.povodne.cz, www.smocr.cz, www.mesta.obce.cz, www.vuv.cz,
    www.mmr.cz, www.mze.cz, www.env.cz, www.povodi.cz, www.chmu.cz, www.idnes.cz,
    internetové stránky jednotlivých krajských úřadů, Ministerstvo životního prostředí
    Dokumenty: Strategie ochrany před povodněmi ČR (schválená Usnesením vlády ČR č. 382 ze
    dne 19. dubna 2000), Plán hlavních povodí ČR (schválená Usnesením vlády ČR č. 562 ze
    dne 23. května 2007).6.1   ÚVOD

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky přijatá v roce 2000 usnesením vlády
České republiky č. 382 ze dne 19. dubna 2000 jako reakce na komplexní vyhodnocení povodňové
katastrofy v letech 1997 a 1998 definovala hlavní zásady v ochraně před povodněmi, zdůraznila
potřebu systematické prevence před povodněmi a vytvořila rámec pro definování konkrétních
programů prevence před povodněmi. Další povodňové události ve větší části povodí Vltavy, na dolním
Labi a v části povodí Dyje v roce 2002 a jarní povodně v roce 2006 téměř na celém území České
republiky ukázaly, že je nutné dále zlepšit jak operativní systémy aktivované při probíhající povodni,
především při záchraně obyvatel a majetku, tak systémy zabezpečení preventivních opatření.

Četnosti opakování povodní a míra ohrožení v níže uvedených oblastech představují části území,
které byly určeny jako prioritní k řešení povodňové ochrany.

V současné době však ČR ani ve Strategii ochrany před povodněmi pro území České republiky ani
jinde neurčuje záplavové území dle jednotlivých obcí ČR, ale pouze dle jednotlivých vodních toků
s jejich lokalizací na krajské úrovni, případně okresy a ORP. Pokud je provedena lokalizace
záplavového území na jednotlivé obce, je tak provedeno pouze ojediněle. Tato specifikace je tak
velice obecná a pro účely této analýzy nepřesná.

Z tohoto důvodu byly určeny obce, které byly postiženy povodněmi v letech 1997 a 2002 jako
povodňové. Tyto obce mají konkrétní zkušenost s řešením problémů, které povodně přinesly,
a s následným budováním protipovodňové ochrany. Konkrétní praxe proto bude mít pro projekt také
lepší vypovídací hodnotu ověřenou osobní zkušeností.
6.2   OBLASTI POSTIŽENÉ POVODNĚMI

6.2.1  POVODNĚ ROKU 1997


Obce postižené povodněmi v roce 1997
               Obce postižené povodněmi v roce 1997
Bohumín, Bochoř, Bystřička, Hranice na Moravě, Hustopeče nad Bečvou, Frýdek – Místek, Cropyně,
Kojetín, Kopřivnice, Kozmice na Hlučínsku, Kroměříž, Krnov, Kvasice, Lipník nad Bečvou, Litovel,
Střeň, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Parizov, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm,
Starý Bohumín, Šumperk, Teplice nad Bečvou, Troubky, Citov, Uherské hradiště, Valašské Mezikříčí,
Veselí nad Moravou, Zátor, Zlín                         94
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1               Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

6.2.2   POVODNĚ ROKU 2002


Jihočeský kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
    Okres                        Obce
            Borovany, Boršov n. Vltavou, Čejkovice, České Budějovice, Doudleby,
            Heřmaň, Hluboká n. Vltavou, Homole, Horní Stropnice, Hosty, Hrdějovice,
            Chrášťany, Jílovice, Kamenný Újezd, Koloděje n. Lužnicí, Komařice,
České Budějovice    Ledenice, Litvínovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov,
            Planá, Plav, Roudné , Římov, Staré Hodějovice, Strážkovice, Střížov, Svatý
            Jan n. Malší, Temelín, Trhové Sviny, Týn n. Vltavou, Vidov, Všemyslice, Zliv,
            Žabovřesky, Žimutice
            Benešov n. Černou, Brloh, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Holubov,
            Chvalšiny, Kájov, Kaplice, Křemže, Loučovice, Malonty, Malšín, Nová Ves,
Český Krumlov
            Pohorská Ves, Rožmberk n. Vltavou, Soběnov, Větřní, Vyšší Brod, Zlatá
            Koruna
            Jarošov n. Nežárkou, Jindřichův Hradec, Klec, Lodhéřov, Lomnice n. Lužnicí,
Jindřichův Hradec    Lužnice, Majdalena, Nová, Pluhův Žďár, Ponědraž, Ponědrážka, Slavonice -,
            Stará Hlína -, Suchdol n. Lužnicí, Třeboň
Písek          Heřmaň, Chřešťovice, Mirotice, Písek, Protivín, Putim, Varvažo
            Čkyně, Husinec, Netolice, Prachatice, Strunkovice n. Blanicí, Těšovice,
Prachatice
            Vitějovice
            Bavorov, Blatná, Buzice, Čejetice, Katovice, Lnáře, Metly, Mutěnice, Předmíř,
Strakonice
            Přední Zborovice, Radošovice, Strakonice, Tchořovice, Vodňany, Volyně
            Bechyně, Budislav, Dobronice u Bechyně, Hutě, Nadějkov, Planá n. Lužnicí,
Tábor
            Rataje, Roudná, Sezimovo Ústí, Soběslav, Tábor, Veselí n. Lužnicí, Vlkov


Plzeňský kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
    Okres                        Obce
            Bělá n. Radbuzou, Blížejov, Černíkov, Domažlice, Hlohovčice, Holýšov, Horní
            Kamenice, Horšovský Týn, Hostouň, Chocomyšl, Křenovy, Meclov,
Domažlice        Mezholezy, Nemanice, Němčice, Nová Ves, Nový Kramolín Osvračín,
            Poběžovice, Srbice, Srby, Staňkov, Úboč, Únějovice, Všepadly, Všeruby,
            Zahořany
            Bezděkov, Borovy, Červené Poříčí, Dlouhá Ves, Dobršín, Dolany, Hlavňovice,
Klatovy         Hrádek, Janovice n. Úhlavou, Klatovy, Kolinec, Nezdice, Nýrsko, Sušice,
            Švihov, Železná Ruda
            Blovice, Bolkov, Čižice, Čížkov, Čmelíny, Dnešice, Dobřany, Dolní Lukavice,
            Drahkov, Honezovice, Horšice, Hradec, Hradiště, Chocenice, Chotěšov,
            Klášter, Letiny - 563 obyvatel, Lhota, Líšina, Losiná, Lužany Merklín, Mileč,
            Nebílovy, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nezvěstice, Nové Mitrovice,
Plzeň – jih       Otěšice, Prádlo, Předenice, Přestavlky, Přeštice, Příchovice, Radkovice,
            Řenče, Seč, Soběkury, Spálené Poříčí, Srby, Starý Plzenec, Stod, Střelice,
            Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Třebčice Útušice, Ves Touškov,
            Vrčeň - 326 obyvatel, Vstiš, Zdemyslice, Zemětice, Žákava, Ždírec, Žinkovy,
            Živoříce
Plzeň - město      Plzeň
            Bdeněves, Česká Bříza, Dýšina, Chrást, Kozolupy, Ledce, Město Touškov,
Plzeň - sever
            Mladotice, Nýřany, Plasy, Přehýšov, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, Vochov
            Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Bušovice, Cekov, Čilá, Dobřív, Drahoňův
            Újezd, Ejpovice, Hlohovice, Holoubkov, Hrádek, Hradiště Hůrky, Cheznovice,
Rokycany
            Chlum, Chomle, Kakejcov, Kamenec, Kamenný Újezd, Kařez, Kařízek,
            Klabava, Kladruby, Kornatice, Lhota pod Radčem, Lhotka u Radnic, Liblín,


                         95
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

            Líšná, Litohlavy, Medový Újezd, Mešno -, Mirošov, Mlečice, Mýto, Němčovice,
            Nevid, Osek, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Příkosice l, Přívětice,
            Radnice, Raková, Rokycany, Sebečice , Sirá, Skomelno, Skořice, Smědčice,
            Strašice, Svojkovice, Štítov, Těně, Terešov, Těškov, Trokavec, Týček, Újezd
            u Sv. Kříže, Vejvanov, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice, Zbiroh, Zvíkovec


Karlovarský kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
    Okres                        Obce
Karlovy Vary      Boží Dar, Nejdek


Pardubický kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
   Okres                        Obce
Chrudim         Horní Bradlo, Trhová Kamenice


Středočeský kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
     Okres                       Obce
            Bystřice, Čerčany, Drachkov, Chocerady, Jetřichovice, Kaliště, Neveklov,
Benešov
            Opřetice, Radošovice, Sázava, Týnec n. Sázavou, Votice
            Beroun, Hlásná Třebáň, Hýskov, Chodouň, Karlštejn, Králův Dvůr, Libomyšl,
Beroun
            Lochovice, Nižbor, Srbsko, Zadní Třebáň, Zdice, Žloukovice
            Chabeřice , Kácov, Ledečko, Svatý Mikuláš, Vlastějovice, Vrdy, Zruč n.
Kutná Hora
            Sázavou, Žehušice, Žleby
            Dolní Beřkovice, Dušníky n. Vltavou, Horní Počaply , Hořín, Chvatěruby,
            Kralupy n. Vltavou, Kly, Liběchov, Libiš, Lužec n. Vltavou, Mělník,
Mělník         Nelahozeves, Neratovice, Nová Ves Nové Ouholice, Obříství, Staré Ouholice,
            Tišice , Tuhaň, Veltrusy, Vojkovice, Vraňany, Vrbno, Všestudy, Zálezlice,
            Zlončice
Praha - východ     Husinec, Klecánky, Křenice, Řež, Říčany, Světice, Větrušice
            Černošice, Davle, Dobřichovice, Jarov, Lety, Libčice n. Vltavou, Průhonice,
Praha - západ
            Roztoky, Řevnice, Štěchovice, Úholičky, Vrané n. Vltavou, Všemíry
Příbram         Kamýk n. Vltavou, Láz, Podlesí, Solenice, Trhové Dušníky
Rakovník        Křivoklát, Račice, Roztoky, Skryje, Zbečno


Ústecký kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
   Okres                        Obce
Děčín          Děčín, Dobkovice, Hřensko, Jakuby, Loubí, Těchlovice, Vilsnice Žleb
Chomutov        Hora Sv. Šebestiána
            Bohušovice n. Ohří, Budyně n. Ohří, České Kopisty, Dobkovičky, Dobříň,
            Hněvice, Hrobce, Křešice, Lhotka n. Labem, Libochovany, Libochovice,
            Litoměřice, Lovosice, Malé Žernoseky, Miřejovice, Mlékojedy, Nové Kopisty,
Litoměřice
            Píšťany, Prackovice n. L., Prosmyky, Předonín, Račice, Račiněves, Roudnice
            n. Labem, Snědovice, Střížovice, Štětí, Terezín, Vědomice, Velké Žernoseky,
            Žalhostice
            Brandov Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Litvínov, Mníšek,
Most
            Nová Ves v Horách
Teplice         Cínovec, Dubí, Mikulov, Moldava, Nové Město


                         96
A701 – Analýza a typologie
Projekt: WD-50-07-1              Řešitel: Národní akademie regionálního managementu, o. s.

            Dolní Zálezly, Malé Březno, Mojžíř, Petrovice, Povrly, Sebuzín, Svádov, Ústí
Ústí n. Labem
            n. Labem, Valtířov, Vaňov, Velké Březno


Praha
V Praze byla poškozena řada památek a domů. Postižena byla rovněž pražská doprava v podobě
metra.


Liberecký kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
    Okres                       Obce
Jablonec n. Nisou    Tanvald, Železný Brod
Liberec         Bílý Potok, Hrádek na Nisou, Liberec, Raspenava, Višňová
Semily         Jablonec n. J.


Jihomoravský kraj
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
    Okres                      Obce
Břeclav       Novosedly
Znojmo        Dobšice, Hevlín, Krhovice, Podhradí n. Dyjí, Slup, Vranov n. Dyjí, Znojmo
Okres Břeclav - Na Břeclavsku nebyla nakonec výrazně zaplavena žádná obec. Obrovské škody
způsobila voda zemědělcům.


Kraj Vysočina
               Obce postižené povodněmi v roce 2002
     Okres                       Obce
            Česká Bělá, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Ledeč n. Sázavou,
Havlíčkův Brod
            Přibyslav, Stvořidla, Světlá n. Sázavou
Jihlava         Bítovčice, Cejle, Doupě, Jihlava, Malý Beranov, Polná, Rančířov, Rantířov
            Benešov, Bedřichov, Bratřice-Cetule, Černovice, Červená Řečice, Dráchov,
Pelhřimov        Hořepník, Kamenice n. Lipou, Kejžlice, Košetice, Lidmaň, Mnich, Onšov,
            Pacov, Pelhřimov, Pravíkov, Sedlice, Těmice, Žirovnice
            Bačkovice, Bítovánky, Bohušice, Bransouze, Čáslavice, Číchov, Domamil,
Třebíč         Hodov, Jaroměřice n. R., Jemnice, Lesůňky, Lomy, Mor. Budějovice,
            Pálovice, Poušov, Radotice, Třebelovice, Třebíč, Vladislav, Želetava
            Dalečín, Herálec, Jimramov, Křižánky, Kuklík, Nové Město n. M., Polnička,
Žďár n. Sázavou
            Rad. Svratka, Světnov, Svratka
                         97

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:143
posted:5/25/2012
language:Czech
pages:97