Grafic inspectii 2010 2011 sem I by KD4gYjg

VIEWS: 34 PAGES: 9

									INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
    DÂMBOVIŢA


           PROGRAM DE MONITORIZARE ŞI CONTROL - I.Ş.J. DÂMBOVIŢA

                  SEMESTRUL I    ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011                PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE INSPECŢIEI ŞCOLARE
  Evaluarea competenţelor de control, îndrumare, evaluare, monitorizare privind activitatea cadrelor didactice,
  metodişti, directori
  Calitatea serviciilor educaţionale – a ofertei educaţionale a cadrelor didactice privind managementul şcolar
  Nivelul atingerii standardelor de performanţă
  Pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru descentralizare
  Corelarea evaluării interne cu evaluarea externă
  Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în vederea asigurării unui proces de predare – învăţare – evaluare în
  concordanţă cu evoluţia sistemului de învăţământ              PRINCIPIILE INSPECŢEI ŞCOLARE


   Obiectivitate şi eficienţă
   Transparenţă şi flexibilitate
   Profesionalism şi responsabilitate
   Diagnoză şi sinteză a controlului
    Expertiză ştiinţifică şi practică
    Valorificarea exemplelor de bună practică
    Cunoaşterea şi aplicarea cu consecvenţă a cadrului legislativ                     FINALITĂŢILE INSPECŢIEI ŞCOLARE

    Aplicarea corectă şi consecventă a legislaţiei, programelor, regulamentelor şi metodologiilor
    Unitate şi diversitate în proiectarea activităţilor educative
    Orientări şi practici noi în organizarea curriculumului
    Îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare - evaluare
    Creşterea ponderii evaluării formative
    Îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţională
    Sprijinirea şi formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de educaţia pe care şcoala o furnizează; realizarea în
    condiţii optime a parteneriatului educaţional
    Eficientizarea modalităţilor de evaluare internă(elaborarea de proceduri)
    Promovarea şi valorificarea autoevaluării în unităţile şcolare în vederea optimizării procesului de învăţământ
NR.
CRT      TEMATICA        UNITATEA DE      FORMA DE         CINE CONDUCE       PERIOADA      OBSERVAŢII
 .     ACTIVITĂŢII       ÎNVĂŢĂMÂNT       ACTIVITATE        CINE PARTICIPĂ
    Organizarea                                    Inspectorii şcolari  01. 09 -13. 09.  Inspectorii şcolari vor
1.   Consfătuirilor judeţene:               Consfătuirile cadrelor    şi profesorii    2010        depune o informare
    (prezentarea materialelor   Inspectoratul Şcolar  didactice pe discipline    metodişti                privind desfăşurarea
    de analiză şi de proiectare  judeţean        de învăţământ        Participă cadrele             acestor consfătuiri
    a activităţii, a                                  didactice
    documentelor propuse
   pentru a fi dezbătute în
   cadrul consfătuirilor
   cadrelor didactice pe
   discipline)
   Festivitatea de deschidere  Conform graficului     Deschiderea anului     Inspectorii şcolari
   a anului şcolar 2010 -                  şcolar           generali
   2011                                         Inspectorii şcolari

2.  Monitorizarea unităţilor   Grădiniţe, şcoli, licee,  Monitorizare şi       Inspectorii şcolari  20. 09 – 02. 10.  Fişă de monitorizare
    de învăţământ privind    grupuri şcolare      consiliere         generali       2010
    organizarea în condiţii                              Inspectorii şcolari
     optime a activităţii
   instructiv educative (orar,
    planificări, semnele
   personalizate ale şcolilor,
      alte probleme)
3.  Prelucrarea          Conform graficului     Control tematic       Inspectorii şcolari  04. 10 – 08. 10.  Inspectorii şcolari vor
   programelor,                                     de specialitate    2010        încheia Notă de control,
   metodologiilor şi                                                        pe baza machetei
   calendarului Evaluării                                                        specifice
   naţionale şi al
   examenului de
   bacalaureat - 2011


4.  Monitorizare PAS -      Toate unităţile şcolare  Monitorizare şi       Echipele de      01. 10 – 31. 10.  Rapoarte de
                  cu învăţământ       consiliere         monitorizare     2010        monitorizare
                  profesional şi tehnic                 formate din
                                             membrii
                                             CLDPSFP
                                             Dâmboviţa
5.  Nivelul de pregătire     Conform graficelor de   Inspecţii speciale şi    Inspectorii şcolari  11. 10 – 15. 10.  Rapoarte de inspecţii
   metodică,           inspecţii al        de specialitate       de specialitate şi  2010
   psihopedagogică şi de     inspectorilor de                    profesorii
   specialitate a cadrelor   specialitate                    metodişti
   didactice înscrise la
   examenele pentru
   obţinerea gradelor
   didactice:
   proiectarea şi
   planificarea activităţii
   didactice conform
   programelor şcolare,
   parcurgerea ritmică a
   conţinuturilor, calitatea
   şi eficienţa actului
   didactic, atingerea
   standardelor
   educaţionale de către
   elevi etc.


6.  Evaluarea calităţii     Liceul teoretic „I.C.  Inspecţie generală     Inspectorii şcolari  18. 10 – 22. 10.  Rapoarte de inspecţii
   ofertei educaţionale şi   Vissarion” Titu                   generali       2010
   sprijinirea unităţilor de  Învăţământ primar    Inspecţie temetică     Inspectorii şcolari
   învăţământ prin       Grădiniţa        Inspecţie temetică     de specialitate
   inspecţia şcolară.     Nr.1,2,3,4,5,6 Găeşti

7.  Nivelul de pregătire    Conform graficelor de  Inspecţii speciale şi    Inspectorii şcolari  25. 10 – 29. 10.  Rapoarte de inspecţii
   metodică,          inspecţii al      de specialitate       de specialitate şi  2010
   psihopedagogică şi de    inspectorilor de                  profesorii
   specialitate a cadrelor   specialitate                    metodişti
   didactice înscrise la
   examenele pentru
   obţinerea gradelor
   didactice:
   proiectarea şi
   planificarea activităţii
   didactice conform
   programelor şcolare,
   parcurgerea ritmică a
   conţinuturilor, calitatea
   şi eficienţa actului
   didactic, atingerea
   standardelor
   educaţionale de către
   elevi etc.

8.  Inspecţii de validare a             Inspecţii de validare    Inspectorii şcolari  01. 11. 2010 –   Rapoartele de validare
   rapoartelor de                                de specialitate şi  01. 12. 2010
   autoevaluare realizate                            profesorii
   de unităţile şcolare cu                           metodişti IPT
   învăţământ profesional
   şi tehnic
9.   Managementul       Conform graficului   Control tematic       Inspectorii şcolari  01. 11 – 05. 11.  Inspectorii şcolari vor
   unităţilor de                                generali       2010        încheia Notă de control,
   învăţământ –                                 Inspectorii şcolari             pe baza machetei
   verificarea încadrării pe                          de specialitate                 specifice
   discipline(emiterea
   deciziilor), stabilirea
   responsabilităţilor şi a
   delegării de sarcini a
   cadrelor
   didactice(deciziile
   acestora), etc
10.  Relaţia unităţilor de    Conform graficului  Control tematic       Inspectorii şcolari  08. 11 – 12. 11.  Inspectorii şcolari vor
   învăţământ cu                                generali       2010        încheia Notă de control,
   comunitatea locală în                            Inspectorii şcolari             pe baza machetei
   vederea descentralizării.                                                   specifice
                                            de specialitate
11.  Evaluarea calităţii     Şcoala Nr.4 „Elena   Inspecţie generală      Inspectorii şcolari  15. 11 – 19.    Rapoarte de inspecţii
   ofertei educaţionale şi   Donici Cantacuzino”                 generali       11. 2010
   sprijinirea unităţilor de  Pucioasa(cu structura                Inspectorii şcolari
   învăţământ prin       Şcoala Nr.3 Pucioasa,                de specialitate
   inspecţia şcolară.     Şcoala Maluri -
                 Pucioasa)

                 Grădiniţa Nr.5
                 Glodeni
                 Grădiniţa Nr.4
                 Şerbăneşti- Pucioasa
                 Grădiniţa Nr.7
                 Diaconeşti - Pucioasa

12.  Metodele de         Conform graficului   Inspecţie tematică      Inspectori şcolarii  22. 11 – 26. 11.  Inspectorii şcolari vor
   învăţământ – în                                 generali       2010         încheia rapoarte de
   perspectiva cultivării                              Inspectorii şcolari               inspecţii
   gândirii elevilor,                                de specialitate
   aplicarea acestora în
   procesul de predare-
   învăţare – evaluare
13.  Nivelul de pregătire    Conform graficelor de  Inspecţii speciale şi    Inspectorii şcolari  29. 11 – 03. 12.  Rapoarte de inspecţii
   metodică,          inspecţii al      de              de specialitate şi  2010
   psihopedagogică şi de    inspectorilor de    specialitate/inspecţii    profesorii
   specialitate a cadrelor   specialitate      manageriale         metodişti
   didactice înscrise la
   examenele pentru
   obţinerea gradelor
   didactice:
   proiectarea şi
   planificarea activităţii
   didactice conform
   programelor şcolare,
   parcurgerea ritmică a
   conţinuturilor, calitatea
   şi eficienţa actului
   didactic, atingerea
   standardelor
   educaţionale de către
   elevi etc.

14.  Nivelul de pregătire    Conform graficelor de  Inspecţii speciale şi    Inspectorii şcolari  06. 12 – 10. 12.  Raport de inspecţie
   metodică,          inspecţii al      de              de specialitate şi  2010
   psihopedagogică şi de    inspectorilor de    specialitate/inspecţii    profesorii
   specialitate a cadrelor   specialitate      manageriale         metodişti
   didactice înscrise la
   examenele pentru
   obţinerea gradelor
   didactice:
   proiectarea şi
   planificarea activităţii
   didactice conform
   programelor şcolare,
   parcurgerea ritmică a
   conţinuturilor, calitatea
   şi eficienţa actului
   didactic, atingerea
   standardelor
   educaţionale de către
   elevi etc.

15.  Evaluarea calităţii     Grup Şcolar „Iordache  Inspecţie generală      Inspectorii şcolari  13. 12 – 17. 12.  Raport de inspecţie
   ofertei educaţionale şi   Golescu” Găeşti                   generali       2010
   sprijinirea unităţilor de  Şcoala Nr.3 Moreni                  Inspectorii şcolari
                 Grădiniţa Gorgota –
   învăţământ prin       Valea Lungă, Izvoru -                de specialitate
   inspecţia şcolară.     Valea Lungă, Ogrea,
                 Ştubeie, Cricov şi
                 Valea Mare
16.  Nivelul de pregătire    Conform graficelor de  Inspecţii speciale şi    Inspectorii şcolari  05. 01 – 07. 01.  Rapoarte de inspecţii
   metodică,          inspecţii al      de              de specialitate şi  2011
   psihopedagogică şi de    inspectorilor de    specialitate/inspecţii    profesorii
   specialitate a cadrelor   specialitate      manageriale         metodişti
   didactice înscrise la
   examenele pentru
   obţinerea gradelor
   didactice:
   proiectarea şi
   planificarea activităţii
   didactice conform
   programelor şcolare,
   parcurgerea ritmică a
   conţinuturilor, calitatea
   şi eficienţa actului
   didactic, atingerea
   standardelor
   educaţionale de către
   elevi etc.

17.  Metode şi tehnici de    Conform graficului   Control tematic       Inspectorii şcolari  10. 01 – 14. 01.  Inspectorii şcolari vor
   evaluare a rezultatelor                             generali       2011        încheia Notă de control,
   şcolare                                     Inspectorii şcolari             pe baza machetei
                                            de specialitate                 specifice
18.  Evaluarea calităţii     Grupul Şcolar Auto   Inspecţie generală      Inspectorii şcolari  17. 01 – 21. 01.   Raport de inspecţii
   ofertei educaţionale şi   Târgovişte                      generali       2011
   sprijinirea unităţilor de  Şcoala „Smaranda                   Inspectorii şcolari
   învăţământ prin       Gheorghiu”Târgovişte                 de specialitate
   inspecţia şcolară.     Grădiniţa cu P.P.Nr.9
                  „Alexandrina
                  Simionescu Ghica”
                  Târgovişte
19.  Monitorizarea         Conform graficului  Control tematic    Inspectorii şcolari  24. 01 – 28. 01.  Raport de inspecţii
   activităţii managerilor                         generali       2011
   de şcoli, a diriginţilor şi                       Inspectorii şcolari
   a directorilor educativi,                        de specialitate
   privind încheierea în
   bune condiţii a
   semestrului I al anului
   şcolar în curs


Inspector şcolar de specialitate pentru monitorizarea
 curriculumului descentralizat
    Prof. Elena Mosor

								
To top