???????????????????? ?? ?? pr ? ? ??????? ??????????? ?

Document Sample
???????????????????? ?? ?? pr ? ? ??????? ??????????? ? Powered By Docstoc
					412 365

      ่         ่
 แนวคิดเกียวกับการผลิตสื่อเพือ
   การประชาสัมพันธ์
ทำไมจึงต้อง PR
         ั
 ประชำชนไม่รู้จก ชื่อเสี ยง /ไม่เห็นคุณค่ำ หรื อ
 ประโยชน์
 หน่วยงำนขำดกำรยอมรับ

 ประชำชนเกิ ดควำมเข้ำใจผิด

   ไม่ได้รับ ข่ำวสำรที่ เพี ยงพอ

   Rumour
  ความหมายของการประชาสัมพันธ์
     PR คือ การดาเนินงานของสถาบัน องค์ การ
หน่ วยงาน ซึ่ งต้ องใช้ ความสามารถทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ ใน
การดาเนินงานสื่ อสารเพื่อสร้ างสรรค์ ความร้ ู ความเข้ าใจ
และความสั มพันธ์ อันดี กับประชาชนกล่ ุมเป้ าหมาย เพื่อ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความสนั บ สนุ น ร่ วมมื อ เชื่ อ ถื อ ศรั ทธา
ตลอดจนการสร้ างชื่ อ เสี ย ง เกีย รติ ย ศ การยอมรั บ และ
ความไว้ วางใจ จนนามาซึ่ง ความสาเร็ จขององค์การ
   ควำมสำคัญของกำรประชำสัมพันธ์
  PR : (Public Relations)
  กระบวนการสื่อสารของสถาบัน องค์การหน่ วยงาน
          กับ
       ประชาชนหรือสังคม
            ่
          เพือ
การพัฒนาสร้ างเสริมฟื้ นฟูธารงรักษาภาพลักษณ์ สัมพันธภาพอันดี
   กำรดำเนินงำน PR
           Image


Good understanding       Good will
        Good Relationship
ความม่ งหมายของการประชาสั มพันธ์ ในเชิงปฏิบัติ
    ุ

  Persuasive
  Trustworthiness
  Mutual understanding

   Full Information
กำรสื่อสำรในงำนประชำสัมพันธ์
  Two – way communication    Mutual Understanding
412 365

           ่
  สื่ อและกิจกรรมเพือการประชาสั มพันธ์
กำรใช้เครื่ องมือประชำสัมพันธ์
The Tool of PR

         Media
         Activity
             ั
กำรประชำสัมพันธ์ในเชิงปฏิบติ

  Public    Mutual
  image   understanding  Misconception
    Communication Process


       The tool of PR
Wesley & Mclean ‘s Model
          ่
  หลักกำรใช้สื่อเพือกำรประชำสัมพันธ์
“สื่ อ” หรื อ Media คืออะไร
ความหมายทั่วไป
 “สื่ อคือช่ องทางที่ผ้ ูส่งสารใช้ ส่งสารไปยังผ้ ูรับสาร”
ในทางการประชาสั มพันธ์
“สื่ อคือช่ องทางที่องค์ กรใช้ ในการส่ งและรั บสารจาก
 กล่มเป้ าหมาย”
    ุ
         ่
หลักกำรใช้สื่อเพือกำรประชำสัมพันธ์
 แบ่ งตามขอบเขตการดาเนินงานประชาสั มพันธ์
 แบ่ งตามประเภทของการควบคุมสื่ อ
กำรประชำสัมพันธ์ภำยใน
คือ การสร้ างความเข้ าใจอันดีแก่ กล่มบุคคลภายใน
                  ุ
สถาบันเอง


       Personal Media
        House Journal
         ่
หลักกำรใช้สื่อเพือกำรประชำสัมพันธ์
  สื่ อสาหรั บการประชาสั มพันธ์ ภายใน
    สิ่งพิมพ์องค์กร (House journal)
   สื่อคาพูด
   Intranet
กำรประชำสัมพันธ์ภำยนอก
คือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี แก่ ประชำชน


    เกิดความรู้ และความเข้ าใจในตัวสถาบัน


     โดยให้ ความร่ วมมือแก่สถาบันด้ วยดี
            - Mass media
         ่
หลักกำรใช้สื่อเพือกำรประชำสัมพันธ์
  สื่ อมวลชน (Mass Media) สาหรั บการ
  ประชาสั มพันธ์ ภายนอก ได้ แก่ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
  วิทยุ สื่ อกลางแจ้ ง
         ่
หลักกำรใช้สื่อเพือกำรประชำสัมพันธ์
  ประเภทของสื่ อ แบ่ งตามการควบคม
                 ุ
   Controlled Media
   Uncontrolled Media
การประชาสั มพันธ์
         ่
      สื่อทีใช้ เผยแพร่


  Uncontrolled Media

  Controlled Media
      Publicity
        &
      Mass media
      The tool
      of PR
              PR activity
Personal
 Media         -special events
             -public affairs
  วิธีกำรที่เกี่ยวข้องในงำน PR
  Publicity (Information Service)
  Advertising (Institutional Advertising)
  Education
  Community Relations
  Special Events management
  Public Affairs
Publicity
  คือ รู ปแบบวิธีกำรของกำรใช้สื่อมวลชนในกำร
  ประชำสัมพันธ์แบบไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย
    Press Release และ Photo Release
    Photo essay
    Exclusive Interview
    บทควำม / สำรคดี /
แนวทางของการประชาสั มพันธ์
มี 2 แนวทางคือ
  การประชาสั มพันธ์ เชิงภาพลักษณ์
  (Corporate PR)
  การประชาสั มพันธ์ เพื่อการตลาด
  (Marketing PR)
1. การประชาสั มพันธ์ เชิงภาพลักษณ์
  หมำยถึง กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงคุณงำม
  ควำมดี ชื่อเสี ยงที่ดีควำมรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร
  โดยรวมให้เกิดขึ้นในใจกลุ่มเป้ ำหมำย
      Institutional Advertising
2. การประชาสั มพันธ์ เพื่อการตลาด

                ่
  หมายถึงการประชาสั มพันธ์ เพือสนับสนุนกิจกรรมทาง
  การตลาด คือ สนับสนุนภาพลักษณ์ ของสิ นค้าหรือ
               ่
  บริการ (Brand image) เพือ ให้ ผ้ บริโภคเกิดความร้ ู
                   ู
  ความเข้ าใจ ความนิยมชมชอบ เชื่อมั่น จงรักภักดีในตัว
  สิ นค้ า
   The Process of PR
ทบทวนกระบวนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์
     The Process of PR
      ั
   กำรวิจยทำงกำรประชำสัมพันธ์
  กระบวนกำรค้นคว้ำหำควำมจริ งภำยในขอบเขตที่
  กำหนดไว้อย่ำงมีระบบตำมระเบียบวิธีกำรทำง
          ่
  วิทยำศำสตร์ เพือประโยชน์ในกำรอธิบำยหรื อ
  คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ
    The Process of PR
 Research- Fact finding
    ั
 งำนวิจย
 กำรรับฟังควำมคิดเห็น

 กำรรวบรวมควำมคิดเห็นของสื่ อมวลชน

 กำรสัมภำษณ์
      The Process of PR
 Planning – Decision making


                ั
หมำยถึง กำรกำหนดวิธีกำรปฏิบติเพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนประชำสัมพันธ์และเพื่อให้กำรดำเนินงำนนั้น ๆมีควำม
สอดคล้องต่อเนื่อง บรรลุเป้ ำหมำยที่ได้วำงไว้ โดยแผน PR ต้อง
   ิ
ระบุกจกรรมต่ำง ๆพร้อมกำหนดเวลำ และรำยละเอียดอื่น ๆที่
เหมำะสม
       The Process of PR
    Communication – action


        ่
  ผลิตสื่ อเพือกำรประชำสัมพันธ์
  สื่ อสำรตำมแผนงำนประชำสัมพันธ์
         ี
  สื่ อสำรให้มประสิ ทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
      Mass
      Media
Personal  The tool  Activity and
 Media   of PR    Event
      Publicity
การสื่ อสารในงานประชาสั มพันธ์
The Process of PR
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์
    The Process of PR
      Evaluation


 กำรประเมินผลลัพธ์ในกำร PR
 กำรประเมินผลแผนกำรประชำสัมพันธ์

 กำรตรวจสอบกำรสื่ อสำร
          Public Relations as a cyclical process
 Research
 & Analysis
                         Program Assessment
                             &
Policy formation                   Adjustment


ProgrammingCommunication Feedback
               Loop Process
ทบทวน กระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์

       วิจัยประเมินผล        วางแผน


       สื่อสาร
ทบทวน กระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์

1. วิจัย
(Research or Fact-Findings)

2. วางแผน
(Action Plan or Planing)
3. สื่ อสาร/ดาเนินงาน
(Communication/Taking    Action)
4. ประเมินผล (Evaluation)
กระบวนกำรผลิตสื่ อเพื่องำนประชำสัมพันธ์
 ค้นคว้ำข้อมูลของหน่วยงำน

 วำงแผนงำนประชำสัมพันธ์

 ผลิตสื่ อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนงำน

  สื่ อสิ่ งพิมพ์
  สื่ อวิทยุกระจำยเสี ยง

  สื่ อวิทยุโทรทัศน์
รำยละเอียดของเค้ำโครงกำรประชำสัมพันธ์
  ชื่อโครงกำร
  หลักกำรและเหตุผล
    ที่ มำควำมสำคัญของโครงกำร
    นโยบำยและวัต ถุประสงค์ของหน่วยงำน
  วัตถุประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์
  กลุ่มเป้ ำหมำย
  แผนงำนประชำสัมพันธ์และกำรดำเนินงำนกิจกรรม
  สื่อและเครื่องมือในกำรประชำสัมพันธ์
  งบประมำณ
   ้
  ผูรับผิดชอบโครงกำร
Schramm ‘s Model

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:5/24/2012
language:Thai
pages:41