Data AS 24 800 Alt

Document Sample
Data AS 24 800 Alt Powered By Docstoc
					                                   Bokmål
E
K             Eksamen i
S    Økonomi til Mesterprøven
A        10. desember 2001
M  Eksamenstid:   5 timer

E  Hjelpemidler:  Aktuelle lover og forskrifter, formelsamling,
           rentetabeller, lommeregner, PC med
           regnearkmodeller


N          Det er ikke tillatt å kommunisere over nettverket.
           Internett er ikke tillatt.

  Antall oppgaver: 5 oppgaver

  Oppgaven har 13 sider tekst inklusive forsiden og 7 sider vedlegg.
  Vedleggene er:
          Vedlegg 1: Regnskap for Gullsmedmester Aas AS
          Vedlegg 2: Formelsamling
          Vedlegg 3: Rentetabell
          Vedlegg 4: Konteringsliste
          Vedlegg 5: Enkel kontoplan etter NS 4102
          Vedlegg 6: Skjema for resultat- og likviditetsbudsjett
Bakgrunnsinformasjon
Du er ansatt hos GULLSMEDMESTER AAS AS i Florø. Bedriften ble etablert i 1970
og har i dag 6 ansatte. Daglig leder og eneaksjonær er gullsmedmester Peder Aas.
Peder Aas har fått mesterbrevet på overgangsordningen og føler han bare har
begrensede kunnskaper i økonomi. Som nesten ferdig mester med kunnskaper i
økonomistyring har eier og daglig leder, Peder Aas, i dag bedt deg jobbe med en del
økonomiske problemstillinger.


Oppgave 1 – regnskapsanalyse og finansiering (25 %)

Kandidater som bruker PC kan bruke regnearkmodellen ANALYSE.XLS for å
beregne nøkkeltallene i oppgave 1 b). Kandidater som ikke bruker PC finner formler
for å beregne nøkkeltall i vedlegg 2. Bruk 24 % merverdiavgift.

I vedlegg 1 finner du en utdrag av årsregnskapet for GULLSMEDMESTER AAS AS
for 2000.

a)   Gi en kort begrunnelse for hensikten med å foreta en regnskapsanalyse.

b)   Gi din vurdering av bedriftens inntjening (rentabilitet), likviditet, soliditet og
finansiering. Vurderingen skal underbygges med sentrale nøkkeltall og kommentarer
til regnskapstallene. Dersom du finner tallstørrelser som ikke er tilfredstillende, skal
du foreslå tiltak som bedriften kan sette i verk for å bedre disse. Ta selv egne
forutsetninger der du finner det nødvendig.

Her er noen normalkrav for en del nøkkeltall:
    Egenkapitalrentabilitet: Større enn markedsrenten for innskudd.
    Totalkapitalrentabilitet: Større enn markedsrenten for lån.
    Likviditetsgrad 1: Minimum større enn 100 %, helst større enn 200 %.
    Likviditetsgrad 2: Helst større enn 100 %.
    Egenkapitalprosent: Helst større enn 50 %, men gjennomsnittet i Norge er 25 – 30 %.
    Langsiktig kapital/anleggsmidler + ½ varelageret: Større enn 100 %.GULLSMEDMESTER AAS AS vurderer å flytte til nye lokaler. Dette vil medføre
relative store investeringer for bedriften.

c)   Gi et begrunnet forslag til hvilke finansieringskilder bedriften kan benytte.
Eksamen i økonomi til mesterprøven 10. desember 2001                     Side 2
Oppgave 2 – regnskap og regnskapsteori (20 %)

Kandidater som bruker PC kan bruke regnearkmodellen REGNSKAP.XLS for å
registrere bilagene under 3 b). Kandidater som ikke bruker PC kan bruke vedlegg 3.

Peder Aas er usikker på hvordan han skal registrere kjøp av en ny datamaskin.
Datamaskinen kostet kr 20 000 ekskl. mva. Han viser deg to alternativer og ber deg
vurdere hvilke av disse han bør velge.
   Bilag                            Mva-   Bruttobeløp
 Dato nr. Tekst         Kontonr. Konto          kode  Debet  Kredit
      Alt. 1
02.des 562Kjøpt datamaskin     1280 Kontormaskiner       2    24 800
                  24003 Data AS                    24 800
      Alt. 2
02.des  562Kjøpt datamaskin    6590 A. driftsmatr. (<15000)  2    24 800
                  24003 Data AS                    24 800

Til hjelp får du et utdrag fra skatteloven.

     § 14-40. Hvilke driftsmidler som kan saldoavskrives
     (1) Følgende driftsmidler avskrives etter §§ 14-41 til 14-48:
     a. Varige og betydelige driftsmidler. Et driftsmiddel regnes som varig
     når det ved ervervet antas å ha en brukstid på minst tre år. Det regnes
     som betydelig når kostpris er 15.000 kroner eller høyere, inkludert
     investeringsavgift eller merverdiavgift.
     b. Ervervet forretningsverdi med kostpris på 15.000 kroner eller
     høyere.
     (2) Driftsmiddel med kortere brukstid enn tre år eller lavere kostpris
     enn 15.000 kroner kan fradragsføres i anskaffelsesåret eller avskrives.

a) Gi din vurdering av alternativene.

b) Registrer bilagene nedenfor i modellen REGNSKAP.XLS eller i vedlagte
  konteringsliste (vedlegg 1). Dersom du bruker REGNSKAP.XLS må du huske å
  endre mva-satsen til 24 %.

1. nov. Faktura pr. 10 dager fra 24000 Norsk Sølvbestikk AS
    Kjøpt bestikk                              5 800
    24 % mva                                 1 392
                                         7 192
7. nov. Internt bilag - kassaslipp
    Kontantsalg                              19 000
    24 % mva                                4 560
                                        23 560

                              Oppgaven fortsetter på neste side


Eksamen i økonomi til mesterprøven 10. desember 2001                Side 3
 10. nov.Kvittering bankgiro kassekreditt
     Betalt husleie                            6 800

 12. nov.Kvittering bankgiro kassekreditt
     Betalt varekjøp fra leverandør 24000 med giro             7 192

 15. nov.Lønnsliste
     Bruttolønn                             100 000
     Skattetrekk                             35 000
     Netto utbetalt over kassekreditt                  65 000

 15. nov.Innskuddskvittering bankinnskudd for skattertrekk
     Overført fra kassekreditt                      35 000

 17. nov.Internt bilag - kassaslipp
     Kontantsalg                             30 000
     24 % mva                               7 200
                                       37 200

 20. nov.Kassekvittering
     Diverse kontorrekvisita. Betalt med kontanter              250
     24 % mva                                 60
                                         310


Oppgave 3 – investeringsanalyse (10 %)

Kandidater som bruker PC kan bruke regnearkmodellen INVESTER.XLS for å
beregne nåverdien.

Dersom bedriften skal flytte i nye lokaler må de pusse opp de nye lokalene for
kr 500 000 og investere i innredning i butikken for til sammen kr 300 000. I tillegg
kommer flytteutgifter med til sammen kr 10 000. Peder Aas antar at innredning og
lokaler da vil kunne brukes i 7 år.

Peder tror en flytting vil medføre økt salg, men det er stor usikkerhet knyttet til dette.
Han har anslått at økningen kan bli mellom kr 150 000 og kr 200 000 per år.
Du velger selv hvilken kalkulasjonsrente du vil benytte, men du må gi en begrunnelse
for valget.

a) Vurder om bedriften bør flytte til nye lokaler. Du tar selv egne forutsetninger
  utover de som er gitt i oppgaven.
Eksamen i økonomi til mesterprøven 10. desember 2001                Side 4
Oppgave 4 – budsjett (25 %)

Kandidater som bruker PC kan bruke regnearkmodellen BUDSJETT.XLS for å sette
opp budsjettene. Husk å endre merverdiavgiften til 24 %. Kandidater som ikke bruker
PC kan bruke vedlegg 5.

I denne oppgaven skal du sette opp resultat og likviditetsbudsjett for
GULLSMEDMESTER AAS AS for januar, februar, mars og april 2002. Det foreligger
følgende opplysninger:

  Merverdiavgiften er 24%.

  Pr. 1. januar har bedriften en ubenyttet kassekreditt på kr 300 000.

  Alt salg er kontantsalg.

  Leverandørgjelden er ventet å utgjøre kr 120 000 pr. 1.1. Alt kjøp har til nå vært
  pr. 30 dager.

  Peder Aas regner med at salget vil være noe tregere de to første månedene for
  så å ta seg opp. Han anslår salget for januar, februar, mars og april til å bli
  henholdsvis kr 380 000, 390 000, 410 000 og 420 000. Alle tall er ekskl. mva.

  Varekjøpet i samme periode antas å bli henholdsvis kr 220 000, 180 000, 200 000
  og 220 000. Alle tall er ekskl. mva.

  Lønnskostnadene antas å bli kr 100 000 per måned. Sosiale kostnader settes til
  40 % av lønnskostnaden.

  Skyldig arbeidsgiveravgift for 6. termin 2001 utgjør kr 27 000. Skyldig
  arbeidsgiveravgift for 1. termin 2002 antas å bli kr 28 000.

  De indirekte faste kostnadene (annen driftskostnad) antas å bli kr 50 000 per
  måned. Av disse utgjør betalbare faste kostnader kr 30 000 per måned. De
  betalbare faste kostnadene er mva-pliktige og blir betalt den måneden de
  påløper.

  Skyldig avgift til Fylkesskattesjefen for 6. termin 2001 antas å bli kr 102 500.
  Skyldig avgift for 1. termin 2002 antas å bli kr 78 600.

a) Sett opp resultat- og likviditetsbudsjett for januar, februar, mars og april 2002 og
  kommenter budsjettene.
Eksamen i økonomi til mesterprøven 10. desember 2001                Side 5
Oppgave 5 – kalkulasjon (20 %)

Kandidater som bruker PC kan bruke regnearkmodellen KALKHB.XLS (kalkyle.xls om
noen har gamle modeller) til å gjøre beregninger. Husk å velge KALKYLE i
rullegardinen oppe til høyre i arket Generelle opplysninger tilleggssatser og nøkkeltall.

Med utgangspunkt i regnskapet for 3. kvartal har Peder Aas regnet ut hvilke
tilleggsatser og fortjeneste som er oppnådd i denne perioden.

Direkte materialkostnader ekskl. svinn          690 000
Svinn o.l.                        10 000
Direkte lønnskostnader                  412 000
Sosiale kostnader                    165 000
Diverse faste kostnader inkl. kalkulatoriske       139 000
Salgsinntekter ekskl. mva.               1 450 000


a) Regn ut de oppnådde tilleggssatser (påslagsprosenter) for svinn, sosiale
  kostnader, faste kostnader og fortjeneste.

b) Gi din vurdering av oppnådd fortjenesteprosent og sikkerhetsmarginen.

GULLSMEDMESTER AAS AS har også et eget verksted der de blant annet utfører
reparasjoner og tilpasninger. Bedriften har fått en forespørsel om å restaurere en
brudekrone til en bunad. Du har sett nærmere på dette og har kommet fram til
følgende tall:

  Direkte materialkostnader                500
  Antall timer                       10
  Lønn pr. time                      165

c) Bruk tilleggsatsene du fant under a) med unntak av fortjenesteprosenten og
  kalkuler hva bedriften bør ta for denne jobben. Du velger selv hvilke fortjeneste du
  mener bedriften bør ha på jobben. Valget skal begrunnes.

Anta at bedriften får jobben. For å kunne kontrollere hvordan jobben gikk blir du bedt
om å sette opp en etterkalkyle med følgende tall:

  Direkte materialkostnader                700
  Antall timer                       15
  Lønn pr. time                      185

Den økte timelønnen skyldes bruk av overtid.

d) Sett opp en enkel avviksanalyse og kommenter mulige årsaker til avvikene.
Eksamen i økonomi til mesterprøven 10. desember 2001               Side 6
                                VEDLEGG 1
                                  SIDE 1

Utdrag av årsregnskapet for 2000 for GULLSMEDMESTER AAS AS
RESULTATREGNSKAP                    2000        1999

Salgsinntekt                   5 409 858     5 188 267
Sum driftsinntekt                 5 409 858     5 188 267

Varekostnad                    2 717 512     2 671 738
Lønnskostnad                   1 645 201     1 718 707
Avskrivning                     149 600      161 400
Annen driftskostnad                 406 442      709 442
Sum driftskostnad                 4 918 755     5 261 287

Driftsresultat                   491 103      - 73 020

Annen renteinntekt                  7 854       13 845
Annen rentekostnad                  30 978       43 535

Ordinært resultat før skattekostnad         467 979     - 102 710

Skattekostnad på ordinært resultat         - 37 878       2 855

Ordinært resultat                  505 857     - 105 565


                         Balansen finner du på neste side
                                     VEDLEGG 1
                                       SIDE 2
Utdrag av årsregnskapet for 2000 for GULLSMEDMESTER AAS AS
BALANSE                           31.12.2000   31.12.1999

EIENDELER
Anleggsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, biler m.v   571 400    721 000
Investeringer i aksjer og andeler                22 501     20 001
Andre finansielle anleggsmidler                 731 874    693 995
Sum anleggsmidler                       1 325 775   1 434 996

Omløpsmidler
Varer                             3 011 000   3 052 000
Kundefordringer                         58 842     39 960
Andre kortsiktige fordringer                   79 264     6 483
Bankinnskudd, kontanter o.l.                  878 509    324 595
Sum omløpsmidler                       4 027 615   3 423 038

SUM EIENDELER                         5 353 390   4 858 034

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Aksjekapital                          100 000     50 000
Annen egenkapital                       281 859     431 430
Sum egenkapital                        381 859     481 430

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser                    2 331 500    2 259 000
Pantelån                            605 427        0
Annen langsiktig gjeld                     306 000    383 000
Sum langsiktig gjeld                     3 242 927   2 642 000

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner                1 094 266    1 092 196
Leverandørgjeld                         105 150    166 870
Betalbar skatt                            0     24 247
Skyldige offentlige avgifter                  303 188    233 291
Utbytte                             126 000    188 000
Annen kortsiktig gjeld                     100 000     30 000
Sum kortsiktig gjeld                     1 728 604   1 734 604

SUM EGENKAPITAL OG GJELD                   5 353 390   4 858 034
 VEDLEGG 2: Formelsamling

Lønnsomhet og rentabilitet:                                             Likviditet:
Egenkapital-              Ordinært resultat før skattekostnad 1) x 100                 Likviditetsgrad 1:              Omløpsmidler x 100
rentabilitet:                Gjennomsnittlig egenkapital                                              Kortsiktig gjeld

Totalkapital-          (Ord. resultat før skattekostn.1) + rentekostnader) x 100              Likviditetsgrad 2:         (Omløpsmidler – varebeholdning) x 100
rentabilitet:                  Gjennomsnittlig totalkapital                                           Kortsiktig gjeld
              1)
                 Ordinært resultat før skattekostnad het tidligere (før               Omløpsfart varelager:             Varekostnad
                 1999) Resultat før ekstraordinære poster                      (ganger per år)              Gjennomsnittlig varelager

Totalt dekningsbidrag:      Salgsinntekt (omsetning) – totale variable kostnader                Gjennomsnittlig                  360
                                                           lagringstid:                Omløpsfart varelager
Dekningsbidrag per stk:         Pris per stk. - Variable kostnader per stk
                                                           Omløpsfart kunder:       Innbetaling fra kunder (evt. kredittsalg m/mva)
Dekningsgrad:                    Totalt DB x 100             evt. db per stk x 100  (ganger per år)          Gjennomsnittlig kunde- og vekselfordringer
                           Salgsinntekt                    Pris
                                                           Gjennomsnittlig kredittid              360
Nullpunkt-                  Totale faste kostnader x 100                      til kunder:                  Omløpsfart kunder
omsetning (kr):                    Dekningsgrad
                                                           Omløpsfart leverandører:   Utbetaling til leverandører (evt. kredittkjøp m/mva)
Nullpunkt-                    Totale faste kostnader                       (ganger per år)         Gjennomsnittlig leverandør- og vekselgjeld
produksjon (stk):                Dekningsbidrag per stk.
                                                           Gjennomsnittlig kredittid              360
Risikomargin i kr.           Virkelig omsetning - nullpunktomsetning                   fra leverandører:             Omløpsfart leverandører
(sikkerhetsmargin i kr):

Risikomargin i stk           Virkelig produksjon - nullpunktproduksjon                   Soliditet:
(sikkerhetsmargin i stk):
                                                           Egenkapitalprosent:              Egenkapital x 100
Risikomargin i %:          Risikomargin i kr (evt. risikomargin i stk) x 100                                        Totalkapital
(sikkerhetsmargin i %)        Virkelig omsetning (evt. virkelig produksjon)
                                                           Langsiktig kapital/anleggs-     (Egenkapital + langsiktig gjeld) x 100
                                                           midler + 1/2 varelageret:        Anleggsmidler + varelager/2

                                                           Arbeidskapital:             Omløpsmidler - kortsiktig gjeld

                                                           Arbeidskapital i %:            Arbeidskapital i kr x 100
                                                                                   Omsetning
VEDLEGG 3: Rentetabell

   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1   -1
År R 1% R 2% R 3% R 4% R 5% R 6% R 7% R 8% R 9% R 10% R 11% R 12% R 13% R 14% R 15% R 16% R 17% R 18% R 19% R 20%
 1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333
 2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944
 3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787
 4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823
 5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019
 6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349
 7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791
 8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326
 9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938
10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615
11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149 0,1954 0,1778 0,1619 0,1476 0,1346
12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869 0,1685 0,1520 0,1372 0,1240 0,1122
13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625 0,1452 0,1299 0,1163 0,1042 0,0935
14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413 0,1252 0,1110 0,0985 0,0876 0,0779
15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229 0,1079 0,0949 0,0835 0,0736 0,0649
16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069 0,0930 0,0811 0,0708 0,0618 0,0541
17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929 0,0802 0,0693 0,0600 0,0520 0,0451
18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808 0,0691 0,0592 0,0508 0,0437 0,0376
19 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703 0,0596 0,0506 0,0431 0,0367 0,0313
20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611 0,0514 0,0433 0,0365 0,0308 0,0261
VEDLEGG 4: Konteringsliste

Folkeuniversitetsavdeling:           Kandidatnummer:

 Dato  Bilags-  Tekst  Konto  Mva  Debet  Kredit  Netto-  Inng. mva  Utg- mva  Inv. avg
      nr.           kode          beløp
 VEDLEGG 5: Enkel kontoplan etter NS4102

                Enkel kontoplan etter NS 4102
     BALANSE                 RESULTATREGNSKAP
     EIENDELER                    Salgs- og driftsinntekter
                         3000  Avgiftspliktig salg        3
     Anleggsmidler              3100  Avgiftsfritt salg
 1100  Bygning                 3620  Leieinntekter           3
 1230  Biler                2  3900  Andre driftsinntekter       3
 1250  Inventar               2
 1270  Verktøy               2    Varekostnad
                         4000 Innkjøp av råvarer          1
     Omløpsmidler               4090 Beholdningsendring
 1400  Varelager råvarer
 1500  Kunder (debitorer)               Lønnskostnader
 1730  Forskuddsbetalt lønn           5000  Lønn
 1790  Div. forskuddsbet. driftsk.       5100  Ferielønn
 1900  Kontanter                5400  Arbeidsgiveravgift
 1920  Bankinnskudd               5410  Arb.giveravg. av ferielønn
 1950  Bankinnskudd Trekk            5920  Yrkesskadeforsikring
                         5990  Andre personalkostnader
     GJELD OG EGENKAPITAL
                             Andre driftskostnader,
   Egenkapital                    av- og nedskrivinger
 2050 Egenkapital                 6000  Avskriving bygning
 2060 Eier privat                 6010  Avskriving biler
                         6015  Avskriving inventar
   Langsiktig gjeld              6100  Frakt               1
 2240 Pantelån                  6300  Husleie
 2290 Annen langsiktig gjeld           6340  Strøm               1
                         6590  Kjøp av utstyr <15000       2
     Kortsiktig gjeld             6620  Rep. og vedl.hold utstyr      2
 2380  Kassekreditt               6700  Revisjon-/regnskapshon       1
 2400  Leverandørgjeld             6800  Kontorrekvisita          2
 2600  Skattetrekk               6900  Telefon              1
 2700  Utgående mva               6940  Porto
 2710  Inngående mva              7000  Bensin               2
 2720  Investeringsavgift            7005  Diesel               1
 2740  Oppgjørskto. merverdiavg.        7020  Vedl.hold transportmidl.      2
 2770  Skyldig arbeidsgj.avgift         7040  Forsikring transportmidl.
 2780  Sk.arb.g av sk. ferielønn        7300  Salgskostnader           1
 2930  Skyldig ferielønn            7320  Reklamekostnader          1
 2960  Div. skyldige driftskostn.        7400  Kontingenter og gaver
 2990  Annen kortsiktig gjeld          7500  Forsikring
                         7790  Annen kostnad           2
                         7830  Tap på fordringer         3
I denne oppstillingen er det brukt følgende
mva-koder: 1 for inngående mva, 2 for          Finansinntekter- og kostnader,
inngående mva og investeringsavgift og 3         ekstraord. inntekter- og kostn.,
for utgående mva.                    skatter og årsresultat
                         8050  Renteinntekter
                         8150  Rentekostnader
                         8490  Ekstraordinær inntekt
                         8590  Ekstraordinær kostnad
                         8960  Overført annen egenkapital
                         8990  Udekket tap
VEDLEGG 5: Skjema for føring av budsjett

Folkeuniversitetsavdeling:

Kandidatnummer:


Resultatbudsjett
Driftsinntekter:
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Varekostnader
Lønnskostnader
Sosiale kostnader
Annen driftskostnad


Sum kostnader
Driftsresultat


Likviditetsbudsjett
Innbetalinger:
Kredittsalg


Sum innbetalinger
Utbetalinger:
Kredittkjøp (varekjøp på kreditt)
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Faste kostnader
Mva og investeringsavgift
Investeringer
Sum utbetalinger
Innbetalingsoverskudd (innbetaling - utbetaling)
Likviditetsreserve IB
Likviditetsreserve UB
Løsningsforslag eksamen i økonomi til mesterprøven 10.12.2001

Oppgave 1 (25p, a) 3p, b) 18p, c) 4p)
Navn/oppgave: Eksamen H01 - oppgave 1b

                Regnskapsanalyse for Gullsmedmester Aas AS

Resultatregnskap                Regnskap  Regnskap     Endring  Endring
                         for 2001  for 2000           i%
Salgsinntekt                   5 409 858  5 188 267    +221 591  +4,3 %
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter                5 409 858   5 188 267   +221 591   +4,3 %
Varekostnad og beholdn.endr. ViA og Fv      2 717 512   2 671 738    +45 774   +1,7 %
Lønnskostnad, avskr. og a. driftskostnad     2 201 243   2 589 549   -388 306  -15,0 %
Sum driftskostnader                4 918 755   5 261 287   -342 532   -6,5 %
Driftsresultat                   491 103    -73 020   +564 123 -772,6 %
Finansinntekt (renteinntekt o.l.)           7 854    13 845    -5 991  -43,3 %
Finanskostnad (rentekostnad o.l.)          30 978    43 535    -12 557  -28,8 %
Ordinært resultat før skattekostnad         467 979   -102 710   +570 689 -555,6 %
Skattekostnad på ordinært resultat         -37 878     2 855    -40 733 -1 426,7 %
Ordinært resultat                  505 857   -105 565   +611 422 -579,2 %
Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Skattekostnad på ekstraordinært resultat
Årsresultat                    505 857    -105 565   +611 422   -579,2 %

Balanse                     Regnskap    Regnskap    Endring    Endring   Inngående
                         for 2001    for 2000           i%      balanse
                                                      2000
Eiendeler
Sum anleggsmidler                 1 325 775   1 434 996   -109 221    -7,6 %
Sum omløpsmidler                 4 027 615   3 423 038   +604 577   +17,7 %
                   Varer    3 011 000   3 052 000   -41 000    -1,3 %
               Kundefordringer     58 842     39 960   +18 882   +47,3 %
Sum eiendeler                   5 353 390   4 858 034   +495 356   +10,2 %
Egenkapital og gjeld
Sum egenkapital                   381 859    481 430    -99 571   -20,7 %
Sum langsiktig gjeld               3 242 927   2 642 000   +600 927   +22,7 %
Sum kortsiktig gjeld               1 728 604   1 734 604    -6 000    -0,3 %
            Leverandørgjeld        105 150    166 870    -61 720   -37,0 %
Sum gjeld                     4 971 531   4 376 604   +594 927   +13,6 %
Sum egenkapital og gjeld             5 353 390   4 858 034   +495 356   +10,2 %

Nøkkeltall                    Egen-    Total-     Likvidi-   Likvidi-  Gj. sn.
                         kapital-   kapital-     tets-     tets-  lagrings-
                        rentabilitet rentabilitet   grad 1    grad 2    tid
Regnskap 2001                   108,4 %     9,8 %    233,0 %    58,8 % 402 dager
Regnskap 2000                   -21,3 %    -1,2 %    197,3 %    21,4 % 411 dager

Nøkkeltall                   Gj. sn. kred. Gj. sn. kred. Egenkapital    Arbeids- Langs.kap
                        tid kunder tid leverand.   prosent     kapital  (AN + 1/2
                                                      VL)
Regnskap 2001                    3 dager    15 dager      7,1 % 2 299 011   128,0 %
Regnskap 2000                    2 dager    18 dager      9,9 % 1 688 434   105,5 %
*)
  Dersom modellen ikke finner tall for to år, vil den bruke siste års tall i beregninger som krever gjennomsnitt.
Løsningsforslag eksamen økonomi 10.12.2001                                  Side 1
a) Regnskapsanalyse er en systematisk undersøkelse av de data som regnskapet
  gir. Formålet er å gi informasjon om bedriftens økonomiske stilling. Denne
  informasjonen brukes blant annet i planlegging av fremtidig virksomhet,
  korrigering av kurs og planlegging av tiltak for å bedre økonomien. I
  regnskapsanalysen beregner vi nøkkeltall som gir et mer oversiktlig bilde av
  rentabilitet, likviditet, soliditet og finansiering.

b) Kommentarer til regnskap og nøkkeltall for GULLSMEDMESTER AAS AS.
  Bedriften har hatt en liten økning i omsetningen fra 1999 til 2000. De totale
  kostnadene har blitt redusert. Dette skyldes en relativt kraftig nedgang i
  lønnskostnadene. Lavere lønnskostnader kan bety økt produktivitet.
  Nøkkeltallene viser en positiv utvikling og er i hovedsak gode, med unntak av
  likviditetsgrad 2, lagringstiden og egenkapitalprosenten. Bedriften har snudd et
  underskudd til overskudd, og har faktisk oppnådd en forbedring på hele 580 %.
  Egenkapitalrentabiliteten er svært høy, men dette skyldes lav egenkapital. Svak
  LG2 henger sammen med stort varelager og dette gjenspeiles i lagringstiden
  som er på hele 402 dager i gjennomsnitt i år 2000. Selv om en er avhengig av å
  ha en del varer utstilt i butikken, må dette kunne gjøres noe med.
  Egenkapitalprosenten må styrkes gjennom å la overskuddene være igjen i
  bedriften. Kredittiden til kunder på 3 dager skyldes i hovedsak forsinkelser ved
  bruk av bankkort i butikken.

  Når det gjelder finansiering så tilfredstiller bedriften kravet om at langsiktig kapital
  skal dekke anleggemidlene og halve varelageret. Egenkapitalprosenten er
  imidlertid svært lav, slik at finansieringen i hovedsak er langsiktig gjeld. Dette er
  et forhold som bedriften bør rette på.

c) I hovedsak skiller vi mellom tre ulike finansieringskilder:

  Egenkapital, det vil si aksjekapital dersom du skal starte aksjeselskap eller
  kapitalinnskudd fra eier/eiere, avhengig av selskapsformen.

  Lån og kreditt fra private og offentlige banker eller andre kredittinstitusjoner,
  kreditt fra leverandører og lignende.

  Støtte, for eksempel etableringsstøtte fra Statens nærings og
  distriktsutviklingsfond (SND), fylket eller kommunen.

  Det siste alternativet er neppe særlig realistisk. Flyttingen må derfor finansieres
  med egenkapital og lån. Bedriften kan foreta en aksjeutvidelse for å få inn mer
  egenkapital og/eller finansiere deler av investeringene gjennom driften. Bedriften
  vil nok også være kredittverdig nok til å oppnå lån med pant i innredningen. Evt.
  nye varer bør kunne dekkes av leverandørene, men med en lagringstid på over
  400 dager vil bedriften bare kunne finansiere en liten del her. Bedriften bør helst
  ikke bruke kortsiktig gjeld som finansieringskilde.

Oppgave 2 (20p – a) 4p, b) 16p)
a) Begge alternativene er regnskapsmessig korrekte. Begge alternativene vil også
  trolig bli godkjent skattemessig. Datautstyr foreldes fort pga. den teknologiske
  utviklingen. Det vil derfor komme inn under pkt 2 – kortere brukstid enn tre år.


Løsningsforslag eksamen økonomi 10.12.2001                           Side 2
b)
     Bi-                              M    Bruttobeløp       Netto-    2710    2700   2720
 Dato   lag Tekst         Konto- Konto            v  Debet    Kredit     beløp   Inng. mva  Utg. mva  Invest.
     nr.             nr.                a                                 avg.
 01.nov    Faktura per 10 dager  4000  Innkjøp råvarer og halvf.  1   7 192,00          +5 800,00 +1 392,00
                   24000  Norsk Sølvbestikk AS              7 192,00   -7 192,00
 07.nov    Kontantsalg      3000  Salgsinntekt, avg. plikt.  3         23 560,00   -19 000,00      -4 560,00
                   1900  Kontanter            23 560,00         +23 560,00
 10.nov    Betalt husleie     6300  Leie lokaler           6 800,00          +6 800,00
                   2380  Kassekreditt                  6 800,00   -6 800,00
 12.nov    Betalt varekjøp    24000  Norsk Sølvbestikk AS       7 192,00          +7 192,00
                   2380  Kassekreditt                  7 192,00   -7 192,00
 15.nov    Lønn          5000  Lønn till ansatte        100 000,00         +100 000,00
                   2600  Skattetrekk                  35 000,00   -20 000,00
                   2380  Kassekreditt                 65 000,00   -80 000,00
 15.nov    Overført        2380  Kassekreditt                 35 000,00   -20 000,00
                   1950  Bankinnsk. for skattetr.     35 000,00         +20 000,00
 17.nov    Kontantsalg      3000  Salgsinntekt, avg. plikt.  3         37 200,00   -30 000,00      -7 200,00
                   1900  Kontanter            37 200,00         +37 200,00
 20.nov    Kontorrekvisita    6800  Kontorrekvisita       2    310,00          +267,50   +60,00        -17,50
                   1900  Kontanter                    310,00    -310,00
Oppgave 3 (10p)
a) Forutsetninger: Kalkulasjonsrente 20 % (relativ høy risiko). Salg mellom 150 000
  og 200 000 per år.

      Prosjektnavn                           Alt. 1         Alt. 2
      Investeringsbeløp                          810 000        810 000
      Levetid                                 7 år          7 år
      Restverdi
      Binding av omløpsmidler
      Kalkulasjonsrente                          20,0%          20,0%
      Netto kontantstrøm per år                      150 000         200 000

      Tilbakebetalingstid (ca.-tall)                    5,4 år         4,1 år
      Nåverdi investering                        -269 311         -89 082
      Internrente                              6,9%         15,9%

   Vi bør normalt velge en kalkulasjonsrente som er høyere enn markedsrenten.
   Renten bør økes dersom det er usikkerhet rundt grunnlagstallene for analysen
   eller dersom investeringsprosjektet er risikofylt. I løsningsforslaget er det benyttet
   en rente på 20 % altså en god del høyere enn markedsrenten.

   Her vurderer vi to alternative anslag på salget. Å anslå framtidig økt salg er
   forbundet med stor usikkerhet. Denne usikkerheten er forsøkt tatt høyde for i valg
   av kalkulasjonsrente.

   Med det laveste anslaget på salget vil bedriften bare oppnå 6,9 % rente på
   investeringen. Den negative nåverdien viser at bedriften oppnår kr 269 311
   mindre en de 20 % rentene en ønsker. Blir salget 200 000 er investeringen
   fortsatt ikke lønnsom dersom rentekravet opprettholdes. Bedriften vil imidlertid
   ikke tape penger uansett. Investeringen er svært følsom overfor endringer i
   salget. Dette gir store muligheter, men innebærer også farer. Min konklusjon er at
   bedriften bør vurdere å satse på å flytte i nye lokaler selv om rentekravet ikke
   oppnås, men jobbe med å få salget så høyt som mulig.
Løsningsforslag eksamen økonomi 10.12.2001                                                 Side 3
Oppgave 4 (25p – a) res.budsj. 9p, likv.budsj. 16p
a)

Resultatbudsjett for Gullsmedmester Aas AS  Navn/oppgavenr.: Eks. H01 Oppg. 4


RESULTATBUDSJETT               januar   februar  mars   april   sum
Driftsinntekter
Salgsinntekt                 380 000  390 000  410 000  420 000 1 600 000
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter              380 000  390 000  410 000  420 000 1 600 000
Driftskostnader
Varekostnad                  220 000  180 000  200 000  220 000  820 000
Beholdningsendring Via og Fv
Lønnskostnad                 100 000  100 000  100 000  100 000  400 000
Sosiale kostnader               40 000   40 000  40 000  40 000  160 000
  Feriepenger
  Arbeidsgiveravgift
  Andre personalkostnader
Avskrivning
Annen driftskostnad              50 000   50 000  50 000  50 000  200 000

Sum driftskostnader              410 000  370 000  390 000  410 000 1 580 000
Driftsresultat                -30 000   20 000  20 000  10 000  20 000
Finansposter
Rente- og annen finansinntekt
Rente- og annen finanskostnad
Sum finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad      -30 000   20 000  20 000  10 000  20 000
Kalkulatoriske kostnader
Resultat korrigert for kalkulatoriske
kostnader                   -30 000   20 000  20 000  10 000  20 000
Løsningsforslag eksamen økonomi 10.12.2001                          Side 4
Likviditetsbudsjett for Gullsmedmester Aas AS    Navn/oppgavenr.: Eks. H01 Oppg. 4

LIKVIDITETSBUDSJETT               januar   februar   mars   april    Sum
Innbetalinger:
Kontantsalg                   471 200   483 600   508 400  520 800  1 984 000
Kredittsalg
Nye lån
Ny egenkapital
Andre innbetalinger
Sum innbetalinger                471 200   483 600   508 400  520 800  1 984 000
Utbetalinger:
Kontantkjøp
Kredittkjøp                   120 000   272 800   223 200  248 000   864 000
Lønn                       100 000   100 000   100 000  100 000   400 000
Arbeidsgiveravgift                27 000         28 000         55 000
Faste kostnader                  37 200   37 200   37 200  37 200   148 800
Merverdiavgift og investeringsavgift             102 500        78 600   181 100
Investeringer
Privatuttak
Avdrag og renter
Sum utbetalinger                 284 200   512 500   388 400  463 800  1 648 900
Innbetalingsoverskudd              187 000   -28 900   120 000  57 000   335 100
Likviditetsreserve IB              300 000   487 000   458 100  578 100   300 000
Likviditetsreserve UB              487 000   458 100   578 100  635 100   635 100

Inntjeningen er relativt dårlig. Et nettoresultat på 20 000 på fire måneder er lite.
Likviditetsutviklingen er god. Bortsett fra februar så øker likviditetsreserven til nesten
det tredobbelte i april.

Oppgave 5 (20p – a) 5p, b) 5p, c) 5 p, d) 5p)
a) Utdrag fra modellen KALKHB.XLS
Tilleggssatser
Svinn                    10000 x 100/690000 =              1,4 %
Sosiale kostnader              165000 x 100/412000 =             40,0 %
Indirekte faste kostnader          139000 x 100/412000 =             33,7 %
Fortjeneste i %               (1450000-1416000) x 100/1416000 =       2,4 %
Dekningsgrad                 (1450000-1277000) x 100/1450000 =       11,9 %

Nøkkeltall
Dekningspunkt i kroner (nullpunktomsetning) 139000 x 100/11,9 =            1 165 028
Sikkerhetsmargin i kroner          1450000 - 1165028 =             284 972
Sikkerhetsmargin i prosent         284972 x 100/1450000 =            19,7 %b) Den gjennomsnittlige fortjenesten er altfor lav. Her må bedriften forsøke å få til
  bedre marginer. Sikkerhetsmarginen forteller at bedriften bare tåler en nedgang
  på19,7 % i omsetningen før den begynner å tape penger. Bedriften må øke
  prisene og/eller redusere kostnadene.

c) Utdrag fra modellen KALKHB.XLS
Løsningsforslag eksamen økonomi 10.12.2001                                Side 5
Selvkostmetoden                       Forkalkyle
Direkte materialkostnader                            500,00
+ Svinn o.l.                           1,4 %       7,25
+ Direkte lønnskostnader                 10t x 165 kr/t    1 650,00
+ Sosiale kostnader                       40,0 %      660,80
+ Indirekte faste kostnader                   33,7 %      556,67
= Selvkost                                   3 374,72
+ Fortjeneste                          20,0 %      674,94
= Salgspris ekskl. mva                             4 049,66

  Bedriften bør kalkulere med minst 20 % fortjeneste både på salg og på
  reparasjoner. Kanskje burde prosenten vært enda høyere på reperasjoner. Her
  må en blant annet ta høyde for reklamasjoner. Ut fra dette bør bedriften ta 3 600
  kroner for jobben ekskl. mva, 4 464 inkl. mva.

d) Utdrag fra modellen KALKHB.XLS

Selvkostmetoden               Forkalkyle        Etterkalkyle     Avvik
Direkte materialkostnader               500,00           700,00   -200,00
+ Svinn o.l.               1,4 %     7,25     1,4 %     10,14    -2,89
+ Direkte lønnskostnader      10t x 165 kr/t  1 650,00 15t x 185 kr/t   2 775,00  -1 125,00
+ Sosiale kostnader           40,0 %    660,80    40,0 %   1 111,35   -450,55
+ Indirekte faste kostnader       33,7 %    556,67    33,7 %    936,23   -379,56
= Selvkost                      3 374,72          5 532,72  -2 158,00
+ Fortjeneste              20,0 %    674,94    -26,8 %   -1 483,06  2 158,00
= Salgspris ekskl. mva                4 049,66          4 049,66  Generelt fins det tre hovedårsaker til avvik: Feil i kalkylegrunnlaget
  (feilkalkulasjon), prisendringer på kostnader og/eller større forbruk av materialer
  og/eller tid. Gullsmedmester Aas AS kan altså rett og slett ha regnet feil, eller hatt
  dårlige grunnlagstall. Prisene kan ha steget, og bedriften har glemt å ta forbehold
  om prisstigning. De har brukt lengre tid på jobben enn kalkulert. Her kan de også
  ha bommet med timeberegningen, eller arbeidet kan ha blitt vanskeligere enn
  regnet med. Her vet vi at det har blitt brukt overtid. Årsaken til dette kan være
  forsinkelser underveis som vi har forsøkt å ta igjen ved å bruke overtid.
Løsningsforslag eksamen økonomi 10.12.2001                               Side 6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:5/24/2012
language:Norwegian
pages:19