Jesli chcesz sie rozwiesc by HC120524193342

VIEWS: 27 PAGES: 32

									 Jak pomagamy
  kobietom
doświadczającym
  przemocy

Centrum Praw Kobiet
Women's Rights Center1
ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska
tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37
e-mail: temida@cpk.org.pl
Kim jesteśmy

      Fundacja Centrum Praw Kobiet
      powstała w 1994 r. i jest
      organizacją pożytku publicznego.

 Od momentu powstania łączy pomoc
 indywidualnym kobietom z działalnością
 edukacyjną oraz monitorowaniem prawa i
 praktyki jego stosowania.
       Centrum Praw Kobiet, 2011
        MISJA I CELE

  przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy
   i dyskryminacji ze względu na płeć
  działanie na rzecz równego traktowania kobiet
   i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz
   w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w
   rodzinie;
  poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa
   i pomocy prawnej dla kobiet oraz edukacji społecznej
   w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
  działanie na rzecz popularyzacji praw kobiet jako
  praw człowieka
           Centrum Praw Kobiet, 2011
  inicjowanie badań, opracowywanie ekspertyz oraz
  projektów ustaw dotyczących równouprawnienia płci
  oraz kwestii istotnych dla kobiet
  prowadzenie działań popularyzatorskich
  i edukacyjnych m.in. poprzez działalność
  wydawniczą (broszury, poradniki)
  programy edukacyjne - seminaria dla organów
  ścigania na temat przemocy wobec kobiet, warsztaty
  umiejętności wychowawczych, szkolenia WenDo dla
  kobiet
           Centrum Praw Kobiet, 2011
W co wierzymy

     Wierzymy, że każdy człowiek ma
     równe prawa i wolności.

     Wierzymy, że każdy człowiek ma
     prawo do życia wolnego od przemocy i
     strachu.      Centrum Praw Kobiet, 2011
Co robimy na co dzień
 Udzielamy porad
 prawnych.

 Asystujemy
 kobietom w
 kontaktach z
 organami ścigania i
 wymiaru
 sprawiedliwości.          Centrum Praw Kobiet, 2011
Co robimy na co dzień
 Udzielamy porad psychologicznych
 Prowadzimy:
1. grupy wsparcia i terapeutyczne dla kobiet
  doznających przemocy,
2. warsztaty rozwojowe dla kobiet
3. arteterapię        Centrum Praw Kobiet, 2011
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
  Ośrodek oferuje mieszkankom:
   bezpieczne schronienie przed dalszą agresją partnera
    (adres schroniska jest utajniony)
   pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa, w
    rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu
    skutków doznanego pokrzywdzenia;
   pomoc prawną, psychologiczną;
   pomoc w uzyskaniu mieszkania,
   pomoc w uzyskaniu wsparcia
  finansowego


           Centrum Praw Kobiet, 2011
Telefon STOP
       Telefon zaufania
     dla kobiet ofiar przemocy
          621 - 35 - 37

     Telefoniczny dyżur prawnika
         Czwartek     w godz. 1000 – 1600
     Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy
  Prowadzimy Kobiecy Ośrodek Teatralny,
  współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego.


  Zrealizowane spektakle terapeutyczne:
  „Anuszka znów rozlała olej! Magiczne Variettes”,
  „Ballada o Słodkiej Dafne”, „Karmik”, „Pasja”, „Strachy”.             Centrum Praw Kobiet, 2011
Spektakl „Pasja- czyli obrzęd zdjęcia masek
        ofiarnych”
       Centrum Praw Kobiet, 2011
      Spektakle
„Strachy”           „Anuszka znów rozlała olej!”
      Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy
  Szkolenia WenDo
  samoobrony
  i asertywności dla
  kobiet.

  Szkolenia prowadzone były w
  ramach kampanii 16 dni
  przeciwdziałania przemocy
  wobec kobiet.             Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy
 Spotkania edukacyjne
 z cyklu „Poznaj swoje prawa”.

 podczas spotkań omawiane są m.in. nowe możliwości ochrony prawnej
 ofiar wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 w rodzinie oraz szanse i zagrożenia związane ze zmianami ustawowymi
 dotyczącymi władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.
 Kobiety mogą zadawać pytania i konsultować swoje problemy z
 prawnikiem lub specjalistą - gościem.
           Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy
 Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla
różnych służb.

 Prowadzimy następujące szkolenia:

  dla funkcjonariuszy policji
  dla nauczycieli i pedagogów
  dla pracowników pomocy społecznej
  budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy
  standardy pracy z ofiarami przemocy


          Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
  Konkurs – „Wyróżnienie Białej Wstążki”
  współpraca z Fundacją J. Kwaśniewskiej
  Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzny, który w
  szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując
  na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.
  Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.:
  były Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Premier
  Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks. Arkadiusz
  Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński, Marek
  Balicki, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau i Wojciech
  Gąsowski.
             Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
   7 grudnia 2010 roku
  w Teatrze Kamienica w
  Warszawie odbyła się
  pierwszy raz w Polsce
   gala
  „Wyróżnienie Białej
  Wstążki”
   podczas, której zostali
  nagrodzeni wyróżnieni
  mężczyźni.

              Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
      Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
      Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
  IX Trybunał
  ds. Przemocy
  wobec kobiet

  30 listopada 2009

  w Sądzie Okręgowym
  w Warszawie.
             Centrum Praw Kobiet, 2011
Monitorowanie prawa i jego
stosowania

Udział w pracach komisji
Parlamentarnych

Udział w Komitecie Monitorującym
Wdrażanie ustawy o
Przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
              Centrum Praw Kobiet, 2011
Monitoring


Spotkanie z
Komisarzem
Spidlą.
       Centrum Praw Kobiet, 2011
Monitoring


Spotkanie z
Posłanką do PE
L. Geringer.
         Centrum Praw Kobiet, 2011
 Kobiety i mężczyźni -ofiary i
 sprawcy zabójstw na tle przemocy

 Realizujemy projekt badawczo-pomocowy dla kobiet
 skazanych za zabójstwo oraz rodzin kobiet
 zamordowanych w związku z przemocą w rodzinie.

Celem projektu jest:
 zbadanie wpływu stereotypów związanych z płcią na
 orzekanie w sprawach dot. przemocy w rodzinie
 poprawa sytuacji kobiet ofiar przemocy skazanych za
 zabójstwa.
Niezależność finansowa i życie
wolne od przemocy
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i
umiejętności kobiet i dziewcząt w zakresie zarządzania
finansami i planowania przyszłości finansowej.
Oferujemy następujące formy pomocy:
pogadanki i szkolenia finansowe;
doradztwo prawne i socjalno- finansowe;
 dostęp do informacji (poradnik, ulotka ekonomiczna,
strona internetowa).
Nasze Niezbędniki
„Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:
         Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze Niezbędniki

„Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:
         Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze poradniki prawne
 Poradniki z serii „Poznaj swoje prawa”:
       •  „Jeśli jesteś ofiarą przemocy”
       •  „Jeśli jesteś ofiarą gwałtu”
       •  „Jeśli chcesz się rozwieść”
       •  „Majątek wspólny i jego podział”
       •  „Konkubinat i co dalej”
       •  „Rodzice i dzieci”
       •  „O alimentach i świadczeniach rodzinnych”
       •  „Na rynku pracy”
       •  „Wszystko o dziedziczeniu”
       •  „Przed sądem cywilnym”
       •  „Sprawy mieszkaniowe”
       •  „ W urzędzie i sądzie administracyjnym;
       •  Wszystko o rozpoczęciu działalności gospodarczej
       •  Pomoc socjalna


         Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze poradniki psychologiczne
 Poradniki z serii „Poznaj siebie i swój związek”:

         • „Jak dogadać się we dwoje”
         • „Jak uwolnić się z krzywdzącego
          związku”
         • „ Jak wprowadzić równość
          w rodzinie”
          Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze ulotki
•  „Przemoc domowa – Masz prawo”
•  „Przemoc domowa” – Powiedź NIE”
•  „Przemoc wobec kobiet – Mężczyźni mówią NIE”
•  „Dyskryminacja”
•  „Molestowanie w pracy”
•  „Gwałt – to nie ty jesteś winna”
•  „Edukacja w Unii Europejskiej”
•  „Praca w Unii Europejskiej”
•  „Praca i godne życie dla kobiet
   ofiar przemocy”

           Centrum Praw Kobiet, 2011
  Inne nasze publikacje
•  „Prawo  i Płeć” – ( periodyk – 10 numerów);
•  „Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe”
•  „Wybieram życie” publikacja podsumowująca projekt Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy”
•  „Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo i orzecznictwo w EU;
•  „Zakaz dyskryminacji” – poradnik dla skarżących
•  „Wygrać starość” – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy”
•  „Wieś równych szans” – poradnik dla kobiet wiejskich
•  „Pokonywanie barier” – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich
•  „Kobiety w Polsce w latach 90.” – raport
•  „Kobiety w Polsce 2003” – raport;
•  „ Wpływ prywatyzacji na sytuację kobiet- raport z badań;
•  „Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci”- raport
•  „Kobiety rozmawiają z kobietami” – przewodnik dla doradczyń
•  „Razem w Europie - informatorka równościowa”- poradnik
•  „Zrozumieć przemoc na tle seksualnym”- przewodnik szkoleniowy
•  „Teatr psychoterapii. O praktykowaniu teatru obrzędowego”- książka autorstwa Dagny Ślepowrońskiej o
   teatrze w psychoterapii w oparciu o działania w ramach projektu Kobiecego Ośrodka Teatralnego.
                   Centrum Praw Kobiet, 2011
Zapraszamy
  CPK w Warszawie           Oddział CPK w Łódzi
  ul. Wilcza 60 lok. 19          ul. Piotrkowska 115
  00 - 679 Warszawa             90 - 430 Łódź
 tel./ fax (022) 652 01 17         tel. (042) 633 34 11
e-mail: temida@cpk.org.pl

                  Oddział CPK w Gdańsku
Oddział CPK we Wrocławiu      gen. de Gaulle'a 1B lok. 15
    ul. Krakowska 19        80-261 Gdańsk
    31-062 Wrocław        tel. (0-58) 341-79-15
  tel./fax (071) 431 19 94


           Centrum Praw Kobiet, 2011

								
To top