01a MS6K by HC12052419272

VIEWS: 28 PAGES: 38

									                       Mezní stavy materiálu

Photography by Neal Boenzi / New York Times
                         Ing. Karel Němec, Ph.D.
                          E-mail: nemec@fme.vutbr.cz
                        Tel.: 5 4114 3145 (kancelář A3/205)
                                           1
  Co bude náplní tohoto předmětu?
   Historie zkoumání mezních stavů materiálů,
   normy a značení materiálů
   Elastická a plastická deformace
   Tranzitní lomové chování
   Lomová mechanika
   Únava materiálu
   Tečení materiálu (creep)


                          2
  Pojem „Mezní stavy materiálu“
  Podmínkou bezpečné konstrukce je
  vyloučení trvalých deformací mate-
  riálu a zabránění iniciace a šíření
  lomu v materiálu.
  V Brně se pro porušení konstrukce
  z důvodu selhání materiálu zrodil
  název „mezní stavy materiálu“.
  V zahraniční literatuře se většinou
  užívá výrazu „mechanical behaviour
  of material“
  Co bude náplní tohoto předmětu?
                     3
       Obsah přednášek
  Historie
  Značení materiálů - normy
  Elastická a plastická deformace materiálu
  Tranzitní lomové chování ocelí
  Lomová mechanika
  Únava materiálu
  Návrh bezpečné konstrukce podle filozofie
   bezpečný život
   bezpečný lom
 Lomové chování keramiky
 Deformace za zvýšených teplot (creep)
                        4
Kde lze získat podklady ke studiu?

  Před každou přednáškou bude
  možné si opatřit text přednášky na
  internetových stránkách
  http://ime.fme.vutbr.cz/vyukals.html
  Na stejném místě je možné si opatřit i
  podklady k jednotlivým přednášeným
  tématům
  Rovněž zadání do cvičení budou
  zveřejněna na těchto stránkách

                       5
Požadavky k zápočtu a ke zkoušce?

   Zápočet bude udělován na základě:
    účastina cvičeních
    vypracování protokolů (zápisů ze cvičení)

   Forma vlastní zkoušky bude upřesněna,
   zvažovány jsou dvě formy:
    klasická zkouška (písemná + ústní část)
    přednáška na zadané téma a následná
    krátká diskuze o tomto tématu

                          6
   Historie materiálového inženýrství a
  vznik předmětu mezní stavy materiálu

 V průběhu historie docházelo ve většině
 případů k poznávání materiálu na základě
 jeho používání
 Dnes je snaha chování materiálu predikovat,
 nicméně i v současnosti dochází k selhání
 konstrukcí z důvodu selhání materiálu, z
 čehož je třeba si vzít ponaučení – i zde platí,
 že všechno zlé je pro něco dobré
                          7
Technologické úspěchy Řecka a Říma

  technický pokrok
   šroub, kladka, výtah, vodní kolo jako primární
   zdroj pohybu, svařování
  nově používané konstrukční materiály
   mosaz,  železo, beton, pálené cihly, tašky a
   kachle
  pokrok ve zkoušení
   konstruktér  pod mostem
  poruchy, havárie
   ???

                            8
  Pokroky středověku (500 – 1500)
  technický pokrok
   plavebníkanály, zdymadla, větrné mlýny, brýle,
   mechanické hodiny, střelný prach, smaltování
  nově používané konstrukční materiály
   litina

  pokrok ve zkoušení
   ???

  poruchy, havárie
   ???


                            9
Vznik západní technologie (1500 – 1700)
  technický pokrok
   mikroskop,  dalekohled, teploměr, logaritmické
   pravítko
  nově používané konstrukční materiály
   ???

  pokrok ve zkoušení
   tahové zkoušky drátů (Leonardo da Vinci),
   zkoušení nosníků (Galileo Galilei), zkoušení
   pružin (R. Hooke)
  poruchy, havárie
   ???

                            10
       Období 1700 - 1800
  technický pokrok
   parnístroj, automobil, horkovzdušný balón,
   mosty z litiny, soustruh, svítiplyn
  nově používané konstrukční materiály
   svářková  ocel, guma (kaučuk)
  pokrok ve zkoušení
   zkoušky krutem, smykem, výpočet pevnosti
   nosníku namáhaného ohybem
  poruchy, havárie
   ???

                          11
       Období 1800 - 1900
  technický pokrok
   železnice, vzducholoď, zavěšené mosty, baterie
   (elektřina), spalovací a vznětový motor, rentgen,
   acetylen (svařování plynem)
  nově používané konstrukční materiály
   Portlandský cement, Bessemerova ocel, hliník,
   plasty, vulkanizovaný kaučuk
  pokrok ve zkoušení
   únava (Wöhler), plasticita (Treska), univerzální
   zkušební stroj
  poruchy, havárie
   parníkotle, nápravy železničních vozidel,
   ocelové mosty                    12
       Zkoušky únavy materiálu
             zatížení
             F/2  F/2
 August Wöhler
 (1819 – 1914)


Typické místo porušení
 železniční nápravy         rotace

                        Princip únavové zkoušky
                        (zatěžování ohyb za rotace)
                        podle Wöhlera z roku 1850
                                       13
  Most u města Ashtabula (Ohio)
 prosinec 1876
 selhání konstrukce
 mostu pod jedoucím
 plně obsazeným
 vlakem
                  14
             Tayský most
28.12.1879 ve čtvrt na
osm   večer  se   pod
jedoucím vlakem vlivem
konstrukční chyby a za
přispění velké bouře zřítil a
strhl se sebou rychlík. Při
neštěstí zahynulo 75 lidí.
Od té doby se přestávala
používat jako konstrukční
materiál mostu a byla na-
hrazena        ocelí.
                    15
      Univerzální zkušební stroj
Kvazistatické zatěžování materiálu
 tahem
 tlakem
 ohybem
 smykem
                    16
       Období 1900 - 1920
  technický pokrok
    motorové letadlo, elektronka
  nově používané konstrukční materiály
    legované oceli, hliníkové slitiny, syntetické plasty
  pokrok ve zkoušení
    tvrdost – Brinell, rázová zkouška – Charpy,
    creep – Andrade
  poruchy, havárie
    most v Quebecu, zásobník na melasu v Bostonu


                             17
Most v Quebecu
    Konzolový most v Quebecu, který
    měl být na svou dobu chloubou, se
    ještě před svým dokončením, dne
    27.8.1907, zřítil. Byl však postaven
    znovu, jeho slavnostní otevření
    proběhlo o 12 let později.
                     18
             Boston
  15.ledna 1919
  2000000 galonů melasy
  21 mrtvých a 150 zraněných
                  19
         Období 1920 - 1940
  technický pokrok
   plynová  turbína, snímač deformace
  nově používané konstrukční materiály
   nerezavějící    ocel, karbid wolframu, nylon, teflon
  pokrok ve zkoušení
   lom  - Griffith
  poruchy, havárie
   železniční  kola, kolejnice, Tacomský most


                                20
      Tacomský most
 1940
 Špatná konstrukce
 mostu - destrukce
              21
          Období 1940 - 1960
  technický pokrok
   řízená jaderná reakce, tryskové letadlo,
   tranzistor, počítač, Sputnik
  nově používané konstrukční materiály
   slitiny  Ni, slitiny Ti, sklolaminát
  pokrok ve zkoušení
   elektronický zkušební stroj, nízkocyklová únava
   - Coffin, lomová mechanika - Irwin
  poruchy, havárie
   lodě  Liberty, letadla Comet, turbogenerátory

                            22
 Elektronický
zkušební stroj
         23
Lodě Liberty
        24
        Letadla DH-106 Comet 1
    První proudové dopravní letadlo

                      •  2.5.1953, Kalkata, 43 †
                      •  10.1.1954, Elba, 35 †
                      •  8.4.1954, Řím, 29 †
Příčinou nehod byla hranatá okénka:
    Iniciace trhlin v rozích okének
    následkem opakovaných změn
    poměru tlaku uvnitř a vně pláště
    letadla
    rozpadnutí trupu letadla za letu
                                     25
         Období 1960 - 1980
  technický pokrok
   laser,  mikroprocesor, přistání na Měsíci
  nově používané konstrukční materiály
   HSLA   oceli, kompozity
  pokrok ve zkoušení
   zkušební stroj se zpětnou vazbou, zákon růstu
   únavové trhliny - Paris, počítačem řízený
   zkušební stroj
  poruchy, havárie
   letadla  F-111, letadla DC-10, dálniční mosty

                            26
          Letadla F-111
  První letadlo s měnitelnou geometrii křídel
    Úhel šípu křídel je nastavitelný od 16 do 72,5 stupně.
    Plně roztažená křídla poskytují maximum plochy a vztlaku pro
    krátký start a přistání.
    Naopak malý úhel rozevření umožňuje let nadzvukovou rychlostí
    na úrovni moře a více než dvojnásobnou rychlostí zvuku ve
    vyšších letových hladinách.
                                    27
           Letadla DC-10
  Letadla DC-10 si v sedmdesátých letech díky několika nehodám
  vysloužila image "nebezpečného" letadla.
  Stroje měly problémy s nákladními dveřmi, které způsobily několik
  havárií (mimo jiné i nehodu letadla Turkish Airlines v roce 1974, jež si
  vyžádala 346 lidských životů)
  Všechna letadla DC-10 musela projít povinným redesignem dveří.
                                        28
         Období od roku 1980
  technický pokrok
   vesmírná  stanice, raketoplán
  nově používané konstrukční materiály
   duplexní  ocel, konstrukční keramika
  pokrok ve zkoušení
   zkoušení při víceosé napjatosti, přímé digitální
   řízení zkušebního stroje
  poruchy, havárie
   raketoplány,  moderní letadla, ortopedické
   implantáty

                             29
Zkušební stroj
řízený počítačem
          30
   Letadlo B-737 Aloha Airlines
  Poškození letadla za
  letu vlivem únavy
  materiálu urychlené
  korozí
                  31
Boeing-747 (1989, Hawai)
              32
   ICE (Eschede, 1998)
  Vykolejení vlaku, v důsledku shody nešťastných náhod
  velmi tragické…
                              33
Nehoda raketoplánu Columbia

  Poškození tepelného štítu, sestávajícího z
  keramických destiček, vedlo při návratu
  raketoplánu na Zemi ke katastrofě.
  Destička ochranného
  pláště
                         34
 Požadavky na tepelnou odolnost materiálů
používaných na pláště letadel a raketoplánů
                       35
     Příčiny havárií v dnešní době
  lidská nepozornost
  neznalost a nedodržení stávajících předpisů
  zavádění nových materiálů do praxe
  (1983 - havárie plynového potrubí po 6 letech
  provozu, PE 100mm, tl. 4 mm )
                          36
 Jak zabránit (předcházet) haváriím?

 Zkoušením mechanických vlastností
  P  ružnost  +  P  lasticita +  P  evnost +  H  ouževnatostZískáváme mechanické charakteristiky
číselné hodnoty, které charakterizují danou
vlastnost materiálu, ale závisí také na tvaru
zkušebního tělesa a podmínkách namáhání

                                  37
Kde materiálové charakteristiky získáme?

  Z tohoto důvodu vznikly standardy - normy
  pro označování, zkoušení a kontrolu
  materiálů
                        38

								
To top