In this thesis - DOC

Document Sample
In this thesis - DOC Powered By Docstoc
					                 ‫بسمه تعالی‬

        ‫تاريخ:‬                     ‫عنوان پروژه:‬
                     ‫نشانگذاری‬
         ‫30/9/1307‬         ‫نيمهشكننده تصوير در حوزه تبديل‬
                          ‫چکیده:‬    ‫حسین‬  ‫نام:‬
 ‫ارا‬ ‫اانگذار با‬   ‫اا نشا‬ ‫اواف نشانا‬ ‫اوو انا‬ ‫اا ونا‬ ‫تا‬
‫واربرد ها نا فاوت نظ ير ح فظ حق نالك يت وا حراز‬       ‫نام خانوادگی:‬
‫ا صالت ن طرح شده ا ست. به نن ظور ا حراز ا صالت‬            ‫كوركچي‬
‫شكننده و ني مه شكننده‬        ‫ت صاوير، ن شانگذار‬
‫شماره دانشجويی: نعر في شده ا ست. در ن شانگذار شكننده ووچكارين‬
‫تغي ير بر رو ت صوير به ع نواو تغي ير غ ير ن جاز‬
‫اا در‬ ‫اي اود، انا‬ ‫اشي داده نا شا‬  ‫اده و تشا‬ ‫اي شا‬ ‫تنقا‬
    ‫ا‬     ‫ا‬   ‫ا‬     ‫ا‬   ‫ا‬
‫نش اانگذار نيم اه ش اكننده اي ان چن اين نب اوده و‬   ‫ا‬       ‫85202885‬
‫نشانگذار در نقابل تغييرات نجاز، نانند فشرده-‬        ‫مقطع: كارشناسي‬
‫ساز ، نقاوم است و در نقابل تغييرات غير نجاز،‬              ‫ارشد‬
‫نان ند جايگزيني ق سماي از ت صوير، شكننده ا ست.‬
‫يك ن شانگذار ني مه شكننده نط نوب نه تن ها با يد‬      ‫گرايش: مخابرات‬
‫تغي يرات غ ير ن جاز اع مالي را بر رو ت صوير‬              ‫– رمز‬
 ‫تششي دهد بنكه بايد نكاو اين تغييرات را برا‬
‫تششي انگيزة دساكار نشش وند. تاونوو تبديالت‬          ‫استاد پروژه:‬
‫دكتر شاهرخ قائم نشان في ج هت ا سافاده در ن شانگذار ني مه شكننده‬
‫نورد ا سافاده قرار گرف اه ا ست. ت بديل نو جك و‬             ‫مقامي‬
   ‫نا‬
‫اين دو اوزة اورد‬‫حا‬     ‫اادير تكا‬‫اا نقا‬ ‫اين تجزيا‬‫همچنا‬
‫ا سافاده در ن شانگذار ه ساند وه اخ ير ً وار هايي‬
       ‫ا‬                        ‫استاد همکار:‬
‫جهت ترويب اين دو حوزه با يكديگر و اسافاده از‬
‫هر دو حوزه ان جام شده ا ست. در ا ين‬        ‫نزا يا‬   ‫استاد مشاور:‬
‫پاياونا نه يك روش ن شانگذار وف قي ني مه شكننده‬
‫بر پايا ترويب تجزيه نقادير تكين و تبديل نوجك‬         ‫دانشجوی دوم:‬
‫گس ساه افزو نه پي شنهاد و با رو شي اب ادايي‬
‫نبا ني بر تجز يه ن قادير ت كين و ت بديل نو جك‬         ‫کلمات کلیدی:‬
‫گسساه نقايسه شده است. نشاهده نايشاود واه باا‬           ‫7- نشانگذار‬
‫بهوارگير تبديل نوجك گسساه افزونه نقاونت اين‬         ‫نيمه شكننده 2-‬
‫روش در نقابل فشردهساز افزايش نييابد. يكي از‬         ‫احراز اصالت 0-‬
‫نسائل نهم در نشانگذار ، اننيت چنين سيسامهايي‬
                                ‫تبديل نوجك 4-‬
‫در نقابل حمالت است وه اين اننيت با اسافاده از‬
                                 ‫تبديل نوجك‬
     ‫ا‬       ‫ا‬     ‫ا‬      ‫ا‬
‫وني اد نش اانگذار ت اينين نيش اود. در قس امت دوم‬   ‫ا‬
                              ‫گسساه افزونه 5-‬
‫پاياونانه حمنها به سيساام نشاانگذار نعرفاي‬
                               ‫تجزيا نقادير‬
 ‫ا‬     ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬   ‫ا‬    ‫ا‬
‫ش اده پيش انهاد ش اده اس ات. در اي ان حمن اه وني اد‬   ‫ا‬
  ‫نش اانگذار و نش اانه تشم اين زده نيش اوند. س ا‬
        ‫ا‬       ‫ا‬    ‫ا‬        ‫ا‬   ‫تكين6- آناروپي‬
‫ن شانا تش مين زده شده در دا خل ت صوير نورد ن ظر‬
‫حم نهگر با ا سافاده از ون يد تش مين زده شده‬
‫تعبيه ني شود. در ادانه با اسافاده از آناروپي‬
‫تصوير، الگوريام نشانگذار را به گونها اصاالح‬
‫نيونيم تا درنقابل اين حمنه نقاونت بيشاار از‬
 ‫خود نشاودهد. در روش پيشنهاد ونيد نشاانگذار‬
  ‫ا‬       ‫ا‬    ‫ا‬    ‫ا‬     ‫ا‬
‫وابس ااه ب اه آناروپ اي بنووه اا تص اوير ن اس ابه‬  ‫ا‬
‫ني شود. با ا ين تغي ير در ال گوريام ن شانگذار ،‬
‫نشاهده نيشود وه بدوو تغيير در ويفيات تصااوير‬
‫شده، نقاو نت ن شانگذار در برا بر‬        ‫ن شانگذار‬
‫فشرده ساز و همچ نين شكنندگي در برا بر تغ يرات‬
 ‫غ ير ن جاز، انن يت آو در برا بر حم نا پي شنهاد‬
                   ‫افزايش خواهد يافت.‬
                           :‫دانشجوی گرانی‬
.‫7- پاياو نانه شما بايد نطابق با فرنت جديد تهيه شده باشد‬
‫اطالعات نربوط به اين فرنت را اسااد پروژه خود بگيريد و يا به‬
          .‫ نراجعه کنيد‬http://ee.sharif.edu/~eeprojects ‫سايت‬
‫2- برای اضافه شدو اطالعات نربوط به پاياو نانه شما به پايگاه‬
‫داده پاياو نانه های دانشکده برق ( که در سايت باال قابل‬
‫ نربوط به چکيده را نيز تهيه‬WORD ‫دسارسی است) لطف ً فايل‬
                        ‫ا‬
‫کرده و همراه پاياو نانه ت ويل دهيد. اين فايل که نام آو‬
‫شماره دانشجويی شما نيباشد بايد حاوی تمام اطالعات نوجود در‬
             .‫جدول فوق به فارسی و انگلیسی باشد‬Thesis Title:                           Date:

 Semi-fragile Image Watermarking Based on Transform Domain       2008/12/20


Student Name: Hossein Kourkchi  Abstract:

Student Number: 85206082     Various watermarking methods have been developed
                 for variety of applications like copyright protection and
Program of Study: MSc       authentication. In the area of image authentication,
                 fragile and semi-fragile watermarking methods are
Field of Study:          introduced. In fragile watermarking any kind of
   Communication        modification in the image is considered as a malicious
                 manipulation. In contrast, semi-fragile watermarking is
Thesis Advisor:          robust   against  authorized   modification   like
 Dr. Shahrokh Ghaemmaghami    compression and it is fragile against malicious
                 manipulation like replacement of a part of image. An
Thesis Co-Advisor         ideal semi-fragile watermarking method not only
                 detects any malicious manipulation in images but also
Thesis Consultant:        have the capability to localize the alterations to infer
                 the motivation of tampering. Various transforms have
Second Student:          been utilized in semi-fragile image watermarking.
                 Wavelet transform and Singular Valued Decomposition
Keywords:             (SVD) are two useful domains for image
                 watermarking. Recently, some studies have been done
1- Semi-fragile Watermarking   to couple both domains and use the benefits of them
2-Authentication         together. In this thesis, an image adaptive semi-fragile
3- Wavelet Transform       watermarking scheme based on SVD and Redundant
4- Redundant Discrete Wavelet   Discrete Wavelet Transform (RDWT) is proposed and
Transform (RDWT)         is compared to the primary method based on SVD and
5- Singular Value Decomposition  Discrete Wavelet Transform (DWT). Significantly
(SVD)               greater robustness under the JPEG compression is
 6- Entropy            presented by using the RDWT instead of DWT. One of
                 the main properties of digital watermarking methods is
                 their security against attacks. The security is achieved
                 by using watermarking key. In the second part of the
                 thesis, a novel attack against the introduced
                 watermarking scheme is proposed. In this attack,
                 watermarking key and watermark are estimated, and
                 the estimated watermark is embedded in the preferred
image by the estimated watermarking key. In order to
improve the watermarking scheme against the proposed
attack, the entropy of image is utilized. In the proposed
method the watermarking key depends on the entropy
of image blocks. Although the resistance of the
proposed method against the attack is enhanced, the
quality of the watermarked images does not changed
perceptually. The robustness of the watermarking
method against compression and its fragility against
manipulation are not changed by using entropy in
calculation of the watermarking key.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:5/24/2012
language:
pages:3