PGO Kowary - DOC by 46MB805K

VIEWS: 0 PAGES: 111

									Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami       Strona 1
REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław        15 kwietnia 2004
     PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
            GMINY KŁÓBUCK


         Zleceniodawca: Urząd Gminy Kłobuck
                Opracowanie:


                dr inż. Andrzej Pawłowski
                dr Krzysztof Lejcuś
                inż. Mateusz Bartkowski
             REGIOPLAN sp. z o.o.
               ul. Wolbromska 7
                53-148 Wrocław
             tel. / fax +48 71 33 80 253
              www.regioplan.com
             e-mail: wroc@regioplan.com
Gmina Kłobuck                Plan Gospodarki Odpadami                      Strona 2
REGIOPLAN sp. z o.o.                  Wrocław                   15 kwietnia 2004
Spis treści

1  WPROWADZENIE ............................................................................................ 4

  1.1   Wstęp                          ................................................... 4
  1.2   Skrócona charakterystyka gminy Kłobuck ................................................ 4

2  PRAWNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI .......................................... 6

  2.1   Plany gospodarki odpadami                ................................................... 7

3  AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KŁOBUCK ...... 10

  3.1   Źródła danych                      ................................................. 10
  3.2 Dane dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych ............................ 10
   3.2.1 Ilość odpadów komunalnych. .......................................................... 10
   3.2.2 Odpady medyczne i weterynaryjne ................................................. 12
   3.2.3 Wraki samochodowe. ...................................................................... 13
   3.2.4 Akumulatory i baterie ....................................................................... 13
   3.2.5 Odpady azbestowe .......................................................................... 15
   3.2.6 Odpady z oczyszczalni ścieków. ..................................................... 16
   3.2.7 Odpady opakowaniowe ................................................................... 20
   3.2.8 Odpady inne niż komunalne ............................................................ 21
  3.3 Stan istniejący w zakresie świadczenia usług. ........................................ 34
   3.3.1 Definicja ........................................................................................... 34
   3.3.2 System zbierania odpadów.............................................................. 34
   3.3.3 Podmioty świadczące usługi ............................................................ 34
   3.3.4 Obszar zbierania odpadów. ............................................................. 44
   3.3.5 Prawo lokalne. ................................................................................. 44
   3.3.6 Sprzęt do gromadzenia odpadów. ................................................... 44
   3.3.7 Częstotliwość zbierania odpadów. .................................................. 45
   3.3.8 Kosze uliczne ................................................................................... 45
   3.3.9 Wydajność usług. ............................................................................. 46
  3.4 Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. ............ 46
  3.5   Miejsca nielegalnego składowania odpadów - „dzikie” wysypiska ......... 47
  3.6   Nieczynne wysypiska odpadów               ................................................. 48
  3.7   Edukacja ekologiczna                  ................................................. 48
  3.8   Uwagi końcowe dotyczące obecnego stanu systemu gospodarki
       odpadami oraz identyfikacja problemów ................................................. 49

4  PRZEWIDYWANE ZMIANY. ........................................................................... 51

  4.1   Zmiany demograficzne                  ................................................. 51
  4.2   Rozwój wybranych czynników gospodarczych ....................................... 52
  4.3   Dane wyjściowe do prognozy ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
       na terenie gminy Kłobuck                ................................................. 53
  4.4   Zmiany przepisów prawnych                ................................................. 60

5  POLITYKA, CELE I ZADANIA GOSPODARKI ODPADAMI ......................... 61

  5.1   Odpady powstające w sektorze komunalnym ......................................... 61
  5.2 Postępowanie z niektórymi odpadami ................................................. 63
   5.2.1 Odpady ulegające biodegradacji ..................................................... 63
   5.2.2 Odpady wielkogabarytowe ............................................................... 64
   5.2.3 Odpady budowlane .......................................................................... 66
  5.3 Postępowanie z niektórymi odpadami niebezpiecznymi ......................... 66
Gmina Kłobuck                Plan Gospodarki Odpadami                      Strona 3
REGIOPLAN sp. z o.o.                   Wrocław                    15 kwietnia 2004
   5.3.1 Odpady weterynaryjne ..................................................................... 67
   5.3.2 Odpady azbestowe .......................................................................... 67
   5.3.3 Zużyte baterie i akumulatory............................................................ 69
  5.4 Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w latach 2003-2011 –
       harmonogram działań                    ................................................. 69

6   SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KŁOBUCK ...................... 75

7   INSTRUMENTY FINANSOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI ZAMIERZONYCH
   CELÓW ........................................................................................................... 78

8   ANALIZA WPŁYWU PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA
   ŚRODOWISKO ............................................................................................... 81

9   SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU GOSPODARKI
   ODPADAMI ..................................................................................................... 83

10 STRESZCZENIE ............................................................................................. 85

11 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH W
   OPRACOWANIU ............................................................................................ 87

12 ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................... 89
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami           Strona 4
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
1   Wprowadzenie

1.1  Wstęp

   Plan gospodarki odpadami w gminie miejsko – wiejskiej Kłobuck jest
dokumentem, który uzupełnia nadrzędne plany opracowywane na szczeblu
krajowym, wojewódzkim i powiatowym, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U. Nr 62, poz.628). Określa on zakres lokalnych zadań niezbędnych do
prowadzenia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie gminy zgodnie z
wymienionymi poniżej, podstawowymi zasadami zawartymi w polskim i w unijnym
prawie:
     zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
     zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których
      powstawania w danych warunkach nie da się uniknąć,
     unieszkodliwianie odpadów poza składowaniem.
   Plan powinien być okresowo aktualizowany na podstawie oceny realizacji
zaplanowanych zadań i skuteczności przyjętych rozwiązań. Poddawanie analizie
bieżących danych dotyczących     gospodarki odpadami jest podstawowym
narzędziem tej oceny oraz weryfikacji i doskonalenia przygotowywanych prognoz i
rozwiązań systemowych.

1.2  Skrócona charakterystyka gminy Kłobuck

   Gmina Kłobuck znajduje się w północno-zachodniej części województwa
śląskiego na części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej zwanej Woźnicko
Wieluńską w dolinie rzek Białej i Czarnej Okszy w odległości ok. 18 km na
                                 2
północny– zachód od Częstochowy. Zajmuje obszar 130,40 km . W jej skład
wchodzi miasto Kłobuck (w tym 5 sołectw), które jest równocześnie siedzibą władz
powiatowych, oraz 10 wymienionych poniżej sołectw:
     Kamyk
     Borowianka,
     Łobodno,
     Lgota,
     Gruszewnia,
     Kopiec,
     Nowa Wieś,
     Biała,
     Libidza
     Rybno,
     Przybyłów (leży w obrębie miasta),
     Zakrzew (leży w obrębie miasta),
     Brody – Malina (leżą w obrębie miasta),
     Smugi (leżą w obrębie miasta),
     Niwa – Skrzeszów (leży w obrębie miasta)
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 5
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
                      2
Średnia gęstość zaludnienia 157 osób/km (2003) jest większa od przeciętnej dla
                              2
całego powiatu, która w roku 2001 wynosiła 97 osób/km . Ludność zamieszkała
w gminie Kłobuck stanowi ok. 24% liczby mieszkańców w całym powiecie, przy
czym ponad 2/3 ludności mieszka w mieście. Wg danych z roku 2001 liczba
mieszkań w mieście wynosiła 3905, natomiast na obszarach wiejskich 1491.
Większość budynków przyłączona jest do sieci wodociągowej, jednak konieczny
jest dalszy rozwój kanalizacji. W mieście do kanalizacji przyłączonych jest ok. 1291
budynków jedno- i wielorodzinnych, w pozostałych nieczystości zbierane są
w zbiornikach   bezodpływowych.   Systemem    kanalizacji  będą  stopniowo
obejmowane tereny wiejskie. Do roku 2006 planuje się wykonanie 550 przyłączy,
1800 przyłączy przewidziano do realizacji w latach 2007 – 2010, podobną
dynamikę rozwoju zakłada się również w latach późniejszych.
   Przeważająca część budynków na terenie gminy Kłobuck opalana jest
węglem. Budynki wielorodzinne korzystają głównie z ciepła sieciowego (łącznie 54
budynki), 9 budynków posiada ogrzewanie piecowe, jeden zasilany jest z lokalnej
kotłowni węglowej. Z ciepła sieciowego korzysta również ok. 43,4 % budynków
publicznych, 31,9 % opalanych jest węglem, a 0,3 % miałem węglowym. Ponieważ
kotłownia miejska mieszcząca się w Kłobucku jest opalana miałem węglowym,
węgiel stanowi dominujący nośnik energii cieplnej na terenie gminy, pozostałe,
takie, jak gaz, energia elektryczna, olej opałowy mają drugorzędne znaczenie.
   Kłobuck jest centrum administracyjnym regionu stanowiąc ważny węzeł
handlowo-usługowy i ośrodek gospodarczy. Wśród podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON dominują osoby fizyczne – ponad 84%.
Zakłady przemysłowe wymienione są w punkcie 3.2.7, gdzie zestawiono odpady
powstające w sektorze gospodarczym. Jednak przeważający obszar gminy to
tereny o charakterze rolniczym – tereny rolne obejmują obszar 64,4% powierzchni
gminy. Lasy zajmują 26,1% tej powierzchni. Gospodarstwa rolne zajmują się
głównie produkcją roślinno – zwierzęcą.
   Bardziej szczegółowy opis gminy zawiera gminny plan ochrony środowiska.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 6
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004
2  Prawne aspekty gospodarki odpadami

   Podstawowe zasady ochrony środowiska, które mają zastosowanie przy
planowej gospodarce odpadami wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz z ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz.628 ze zm.). Z ustawy
Prawo ochrony środowiska wynika:
  zasada zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości –
  ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych środowiska nie może
  odbywać się kosztem innego lub innych,
  zasada zapobiegania (prewencji), polegająca na tym, że ten kto podejmuje
  działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko ma obowiązek
  zapobiegania temu oddziaływaniu,
  zasada   przezorności  –   podejmujący   działalność,  której   negatywne
  oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze rozpoznane, ma obowiązek,
  kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze,
  zasada „zanieczyszczający płaci” – każdy, kto powoduje szkodę w środowisku,
  w szczególności jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia tych szkód,
  a także ten kto może powodować szkody w środowisku ponosi koszty
  zapobiegania tym szkodom, w szczególności zanieczyszczeniu środowiska,
  zasada dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na
  warunkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
  zasada uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego
  rozwoju podczas opracowywania polityk, strategii, planów, programów
  i projektów, a także w działalności inwestycyjnej,
  prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
  z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu
  lub programu, na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
  zasada, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony
  środowiska jest nieważna,
  zasada, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony
  środowiska są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli
  metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym dopuszczalne
  jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia równoważności
  jej wyników.


Ustawa o odpadach wprowadza następujące zasady gospodarki odpadami:
  zasada przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami, tj. w pierwszej
  kolejności zapobieganie wytwarzaniu, następnie minimalizacja ich ilości
  i szkodliwości, odzysk (w tym recykling), unieszkodliwianie, a na końcu
  składowanie odpadów wcześniej przekształconych,
  zasada bliskości – odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane
  odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu wytworzenia, a jeżeli nie jest to
  możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę, powinny być
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami             Strona 7
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004
   przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane
   odzyskowi lub unieszkodliwione,
   rozszerzona odpowiedzialność producenta – nie tylko za odpady wytworzone
   w procesie produkcyjnym, ale także za odpady powstające podczas
   użytkowania oraz po zużyciu produktów.


    Cele polityki ekologicznej zawarte w dokumencie „II Polityka ekologiczna
państwa”   w   dziedzinie  gospodarowania    odpadami  sprecyzowane    zostały
następująco:
    „Ochrona przed odpadami jest specyficzną dziedziną ochrony środowiska,
gdyż poszczególne przedsięwzięcia w tym zakresie w dalszej perspektywie, poza
bezspornymi efektami ekologicznymi w postaci likwidacji zagrożeń, mogą
przynieść również wymierne korzyści materialne wynikające z racjonalnego
gospodarowania odpadami (odzysk surowców i materiałów, wykorzystanie energii).
Powinna być traktowana priorytetowo, ponieważ odpady stanowią źródło
zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska (wody powierzchniowe i
podziemne, gleby i grunty, powietrze)”.
    „Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest
zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów
„u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz
bezpieczne     dla  środowiska    końcowe    unieszkodliwianie    odpadów
niewykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie materiało- i
energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie
alternatywnych odnawialnych źródeł energii, stosowanie analizy pełnego „cyklu
życia” produktu (produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego
ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania).”
    Celem krajowego planu gospodarki odpadami w świetle zapisów zawartych
w dokumencie „II Polityka ekologiczna państwa” jest określenie zakresu zadań
koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w
sposób zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i
przyszłych    możliwości   technicznych,  organizacyjnych  oraz  uwarunkowań
ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej
infrastruktury.

2.1   Plany gospodarki odpadami

    Podstawy prawne do opracowania planów gospodarki odpadami zawarte są
w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, której rozdział 3 w całości poświęcony
został temu problemowi. Plany te określają:
1) aktualny stan gospodarki odpadami,
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania
   odpadami,
4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 8
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław           15 kwietnia 2004
    Plany opracowywane są na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym
i gminnym.
    Krajowy  plan   gospodarki   odpadami,  opracowywany  przez  ministra
właściwego do spraw środowiska, uchwalony został przez Radę Ministrów zgodnie
z uchwałą RM z dnia 29.10.2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki
odpadami i opublikowany w Monitorze Polskim Nr 11 pod poz. 159 (opublikowany
w dniu 28.02.2003r.)
  Plan gospodarki odpadami województwa śląskiego został zatwierdzony przez
Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 25 sierpnia 2003 roku (uchwałą
Nr II/l 1/1/2003 w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa
śląskiego”, stanowiącego część Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska).
    Plan Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu
kłobuckiego, który jest przywoływany w niniejszym dokumencie, został uchwalony
przez radę powiatu w dniu 23 lutego 2004 r. (uchwała Rady Powiatu
nr 126/XIII/2004).


    Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowią część
odpowiedniego programu ochrony środowiska i są tworzone w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie środowiska.


    Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:
   projekt planu krajowego - przez zarządy województw,
   projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw
    środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,
   projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy
    wykonawcze gmin z terenu powiatu,
   projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
    Organy wykonawcze wyższego i niższego rzędu udzielają opinii w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii
w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.


    Organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych,
mogą   opracować    jeden  projekt  wspólnego  planu  gospodarki  odpadami,
obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest
opiniowany przez zarządy województw i powiatów, na których terenie położone są
gminy.


    Minister właściwy do spraw środowiska, organ wykonawczy województwa,
powiatu i gminy składają co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi
województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu
gospodarki odpadami.


    Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 9
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004
   Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką
ekologiczną państwa. Wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki
odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.
Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami określa w
szczególności:
1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom
  odzysku lub unieszkodliwiania,
2) rozmieszczenie   istniejących  instalacji  i  urządzeń  do  odzysku   lub
  unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących
  działalność w tym zakresie,
3) działania   zmierzające  do   zapobiegania   powstawaniu   odpadów   lub
  ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
  oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów
  ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych
  na składowiska,
4) projektowany system gospodarowania odpadami.


Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto:
a) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć,
b) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.


   Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami
obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki
administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady
komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady
opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady
niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i
akumulatory.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami          Strona 10
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław           15 kwietnia 2004
3   Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Kłobuck

3.1   Źródła danych

    Dane, które zostały wykorzystane w opracowaniu pochodzą z następujących
źródeł:
   decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów wydane przez burmistrza lub
   starostę,
   informacje od wytwórców odpadów przekazywane do Urzędu Gminy,
   informacje od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru
   i transportu odpadów,
   wojewódzki (województwo śląskie) i powiatowy (powiat kłobucki) plan
   gospodarki odpadami,
   informacje Głównego Urzędu Statystycznego,
   opracowania dotyczące gminy i powiatu kłobuckiego.3.2   Dane dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych

3.2.1   Ilość odpadów komunalnych.


    Miesięczne ilości odpadów zostały oszacowane na podstawie zestawienia
zbiorczego    usług  polegających  na  odbieraniu  odpadów  komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłobuck, sporządzone na
podstawie sprawozdań firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy Kłobuck
(tabela 1).
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami                Strona 11
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław               15 kwietnia 2004
Tabela 1.   Ilość  zmieszanych   odpadów     komunalnych    (kod   20  03   01)
        wywożonych na składowisko z gminy Kłobuck (w Mg).


Lp    Firmy posiadające      Ilość     Ilość odebranych odpadów komunalnych
        zezwolenie    zawartyc
                    h      nie          segregowanych
                   umów    segregow    plastik  makula    szkło  Ogółem
                   szt.    anych     [Mg]   -tura    [Mg]   [Mg]
                                     [Mg]
1.  Wywóz Nieczystości
   oraz Przewóz Ładunków
                        1257,06
   Wiesław Strach         1.192           8,78   13,84    3,97   26,59
                          Mg
   ul. Kosmowskiej 6/94
   42-200 Częstochowa
2.  RETHMAN
   RECYCLING Sp. z o.o.
                         9.252
   Oddział w Częstochowie     1.959         3  0,72   7,50     2,88   11,10
                          m
   ul. Radomska 12
   42-200 Częstochowa
3.  Przedsiębiorstwo
   Handlowo-Usługowe
   AUTO-TRANS-
   EUROPA              7        -     -     -      -      -
   Łobodno, ul.
   Sienkiewicza 47, 42-125
   Kamyk
4.  EKO-REGION Sp. z o.o.
                         4.200
   ul. Bawełniana 18        60          3  1,41   2,82     10,50  14,73
                          m
   97-400 Bełchatów
5.  OCHRONA
   ŚRODOWISKA” Sp.
   z o.o.
                         21,84
   ul. M. Konopnickiej nr      41             -     -      -      -
                          Mg
   378
   42-260 Kamienica
   Polska
6.  SITA Częstochowa Sp.
   z o. o.
                   17      167      -     -      -      -
   ul. Dębowa 26/28
   42-207 Częstochowa
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami                Strona 12
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław              15 kwietnia 2004
7.   RAZEM:
     -  odpady       3.269   1.278,90    10,91    24,16   17,35    52,42
       komunalne            Mg
                      +13.619
                           3
                         m


    Ilość odpadów zebranych z „gniazd” (pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów) w 2003r. to 52,42 Mg, co stanowi niecałe 1,5 % całkowitej ilości
wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie w ciągu roku
zestawionych w powyższej tabeli.
    Aby zbiórka odpadów segregowanych była bardziej efektywna, należy dążyć
do zwiększenia sprawności tego systemu poprzez edukację społeczeństwa,
uczenie nawyków i łatwy dostęp do pojemników. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
władz gminy oraz jej mieszkańców, możliwe jest osiągnięcie poziomu odzysku
przekraczającego 50%.


3.2.2   Odpady medyczne i weterynaryjne


    Na terenie gminy Kłobuck działa kilka placówek wytwarzających odpady
medyczne, między innymi 8 gabinetów stomatologicznych. Zestawiono je tabeli 2
podając ilość odpadów niebezpiecznych w tych placówkach, które wystąpiły o
zezwolenie.

Tabela 2.   Zestawienie odpadów medycznych wytwarzanych na terenie gminy
       Kłobuck.

                                  Ilość odpadów
     Nazwa firmy           Adres             [Mg/rok]
                               18 01 05     18 01 03
Obwód Lecznictwa       Al. Wolności 46,
Kolejowego          Częstochowa
                                0,0002      0,012
Przychodnia Lekarska     ul. Kolejowa 7, 42-100
               Kłobuck
Pracownia Protetyczno -    ul. Staszica 10, 42-100
Stomatologiczna i Usług    Kłobuck
                                  -       0,35
Medycznych PROTETYK
Sp. z o.o.
Przychodnia          ul. 3-go Maja 5, 42-100
Stomatologiczna VITA –    Kłobuck                -       0,5
DENT
Laboratorium Analiz      ul. Rynek 13, 42-100
                                  -       0,96
Lekarskich Renata Korbut   Kłobuck
Zespół Opieki Zdrowotnej,   ul. Staszica 12, 42-100
w skład której wchodzą:    Kłobuck
Szpital Rejonowy w Kłobucku                    0,03      3
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 13
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004
Zakład RTG Kłobuck
Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Kłobucku
Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Kłobucku
                                0,02    1,5
Przychodnia Specjalistyczna w Kłobucku
Pomoc Doraźna w Kłobucku
Ośrodek Zdrowia w Kamyku
    Odpady medyczne z placówek Służby Zdrowia w Kłobucku odbiera
Rethmann Recycling Sp. z o.o. oddział w Częstochowie.
    Odpady weterynaryjne są odbierane przez firmę Profet w Węgrach koło
Opola. W roku 2003r. Firma Profet przyjęła 30 sztuk padłych zwierząt
gospodarskich. Bezpańskie zwierzęta są wywożone do schroniska dla zwierząt w
Miedarach.
  W przypadkach indywidualnych padłe zwierzęta mogą być zakopywane w
dołach o minimalnej głębokości 1,5m uprzednio zalanych i posypanych środkiem
dezynfekującym. Gabinety weterynaryjne powinny przekazywać martwe zwierzęta
do unieszkodliwiania termicznego, natomiast niedozwolone jest przekazywanie
takich odpadów na składowisko odpadów komunalnych.


3.2.3  Wraki samochodowe.


    Na terenie gminy Kłobuck nie ma przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją
pojazdów, ani zbieraniem zużytych opon (kod 16 01 03). Części metalowe mogą
być zbierane przez przedsiębiorstwa:.


  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe     FERGOPOL,  Paweł   Kowalczyk,
  ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck,
  Firma Handlowo Usługowa DEMOSTAL, Janusz Mączka, Szyszków 41, 42-
  165 Lipie,
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo PROBET s.c., Stefan Toborek,
  Roman Toborek, ul. Szkolna 164, 42-100 Kłobuck,
  KORAL, Andrzej Koralewski ul. Parkowa 20, 42-100 Kłobuck
  RETHMAN RECYCLING Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie


3.2.4  Akumulatory i baterie


    Na terenie gminy Kłobuck istnieje kilka firm, które wystąpiły o pozwolenie
wytwarzania odpadów akumulatorowych i baterii (kod 16 06 01, 16 06 02 i 16 07
06). Przedstawiono je w tabeli 3.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami            Strona 14
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław              15 kwietnia 2004
Tabela 3.   Firmy wytwarzające odpady akumulatorowe i baterie (16 06) oraz
       selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów (16 07 06).

                            Ilość odpadów [Mg/rok]
       Nazwa firmy i adres         16 06 01   16 06 06   16 07 06
                           [Mg]    [Mg]      [Mg]
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ŁUKASZ, Łukasz Szumny, ul. W. Witosa 5,        50
42-100 Kłobuck
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar
Telekomunikacji w Częstochowie,            20             0,5
ul.Kopernika 22,42-200 Częstochowa
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„DUO” s.c. Lgota, ul. Częstochowska 9042-                    0,5
221 Częstochowa 22
„DELTRANS” Sp. z o.o.42-165 Lipie, Lindów
                                         0,05
34
Spółdzielnia Usługowo- Produkcyjna
„ROLMETAL”42-125 Kamyk, ul.             0,06     0,06
Grunwaldzka 8
Centrala Produktów Naftowych CPN S.A.
                                          5
Oddział w Katowicach ul. Warszawska 33
Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych
„ERG” Kłobuck S.A. ul. Poprzeczna 2 w         0,8
likwidacji
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
Mostowych, 42-100 Kłobuck, ul. Wojska         0,8     0,8
Polskiego 8
Zakład Usług Transportowych„PRAŻAKI” Sp.
                          10 sztuk
z o.o. 42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1
Spółka „CEFARM” Częstochowa S.A. w
                           0,15     0,15
Kamyku, ul. Szkolna 1
                          71,81 Mg
                    SUMA           1,01      6,05
                          +10 sztuk     Zbieraniem odpadów o kodach 16 06 xx oraz 16 07 06, na terenie gminy
Kłobuck, zajmują się następujące firmy:


     Zakład Usługowo–Handlowy Jar-Eko Halina Jarkulisz42-100 Kłobuck,
     ul. Kościuszki 9
     Sklep Motoryzacyjny Alina Błasik, 42-100 Kłobuck, ul. 11-go Listopada 22
     Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe   AGROTEX     Dorota  Zych,  42-100
     Kłobuck, ul. Wieluńska 15
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 15
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław              15 kwietnia 2004
    Handel Artykułami Motoryzacyjnymi Przemysłowymi J&W Płaczkiewicz
     s.c., 42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 30
    Sklep   Motoryzacyjny   Urszula    Szyińska,  42-100    Kłobuck,   ul.
     Częstochowska 5
    Firma Handlowo–Usługowa DEMOSTAL, Janusz Mączka, Szyszków 41,
     42-165 Lipie


    Zbiórkę baterii zajmują się także szkoły. W akcji rozpoczętej w październiku
2003r. wzięły udział trzy placówki oświatowe. Odbiorem tych baterii zajmuje się
firma REBE z Warszawy. Efekty tej zbiórki przedstawiono w tabeli 4.


Tabela 4.   Zestawienie placówek oświatowych uczestniczących w akcji zbierania
       baterii, od października 2003r. do końca marca 2004r.


         Nazwa placówki            Ilość zebranych baterii [kg]
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku                   70
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku                   60
Gimnazjum w Kłobucku                         35


3.2.5  Odpady azbestowe


    W gminie Kłobuck zezwolenie na odbiór i transport odpadów azbestowych,
głównie od osób prywatnych, posiada RETHMAN RECYCLING Sp. z o.o. oddział
w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa.


    Przedsiębiorstwa (budowlane) posiadające zezwolenie na wytwarzanie
opadów zawierających azbest (kody 17 06 01 oraz 17 06 05):


    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FERT, inż. Witold Karolczak,
     ul. Racjonalizatorów 2/3 91-837 Łódź
    Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik,
     ul. Kresowa 27, 43-400 Cieszyn
    EXTREMA-BUD, Rafał Małecki, ul. Wrocławska 42, 63-400 Ostrów
     Wielkopolski
    Centrum Gospodarowania Odpadami Azbestu i Recykling CARO, ul.
     Bohaterów Monte Cassino 4/12, 22-400 Zamość
    Przedsiębiorstwo   Robót    Termoizolacyjnych    i    Antykorozyjnych
     TERMOEXPORT, ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa
    EKO-GWAJM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
    SPE-BAU Sp. z o.o., ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław
    ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 133, budynek 11B, 01-
     919 Warszawa
Gmina Kłobuck              Plan Gospodarki Odpadami               Strona 16
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław                15 kwietnia 2004
3.2.6    Odpady z oczyszczalni ścieków.


    Jedynym źródłem tego rodzaju odpadów jest Oczyszczalnia Ścieków w
Kłobucku, do której dostarczane są nieczystości ciekłe nie tylko z kanalizacji, ale
także przywożone z gospodarstw indywidualnych i zakładów przemysłowych przez
firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na transport takich nieczystości.
Wytwarzane są w niej 3 rodzaje odpadów (tabela 5). W związku ze stopniowym
rozwojem sieci kanalizacyjnej należy się spodziewać proporcjonalnego wzrostu
ilości odpadów zestawionych w tabeli 5.


Tabela 5.    Odpady wytwarzane w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kłobucku.


Rodzaj odpadu         Skratki     Piasek z piaskowników       Osady ściekowe
Kod odpadu          19 08 01        19 08 02             19 08 05
Ilość [Mg/rok]           30           15              1500


    Aktualnie   wszystkie   osady    ściekowe    z  oczyszczalni    ścieków   są
unieszkodliwiane przez składowanie na składowisku komunalnym w Młynku–
Sobuczynie. Jednak ze względu na charakter ścieków gospodarczo-komunalny
(bez    ścieków   przemysłowych)     istnieje  możliwość      nieprzemysłowego
zagospodarowania powstających odpadów (np. do rekultywacji) po wcześniejszym
zbadaniu ich składu fizyko-chemicznego (w szczególności na zawartość metali
ciężkich).


    Według obowiązującej ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.
z 2001 r., Nr 62, poz. 628), artykułu 43, komunalne osady ściekowe mogą być
stosowane:
 1)   w   rolnictwie,  rozumianym    jako  uprawa     wszystkich  płodów   rolnych
    wprowadzanych     do  obrotu    handlowego,     włączając   w   to  uprawy
    przeznaczane do produkcji pasz,
 2)   do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 3)   do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów
    gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub
    decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4)   do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 5)   do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
    Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane
oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania. Nie powinno
być żadnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, a podatność na
zagniwanie powinna być jak najmniejsza.
    Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których
mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę
komunalnych osadów ściekowych.
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami           Strona 17
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
   Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:
 1)  na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 2)  na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
 3)  w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów
   jezior i cieków,
 4)  na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
 5)  na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
 6)  na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności
   piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód
   gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej
   powierzchni gruntu,
 7)  na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,
 8)  na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
 9)  na   terenach  objętych  pozostałymi   formami  ochrony   przyrody
   niewymienionymi w punkcie 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone
   poza tymi terenami,
 10) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody,
   domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,
 11) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem
   drzew owocowych,
 12) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw,
   których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w
   stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie
   zbiorów,
 13) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
 14) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.
   Artykuł 75 ustawy o odpadach precyzuje, iż "Kto stosuje nieustabilizowane
lub nieprzygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania komunalne
osady ściekowe lub wbrew obowiązkowi nie przeprowadza badań komunalnych
osadów ściekowych lub gruntów, na których mają być stosowane, podlega karze
aresztu albo grzywny”.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140) uszczegóławia
wymagania dotyczące osadów ściekowych (tabela 6).
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami            Strona 18
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław             15 kwietnia 2004
Tabela 6.   Dopuszczalna    ilość  metali  ciężkich  w  komunalnych  osadach
        ściekowych w zależności od zastosowania


             Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu nie
                          większa niż:
             przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych
                       Przy dostosowywaniu gruntów
                         do określonych potrzeb
                         wynikających z planów
               W        gospodarki odpadami, planów
                    Do
 Lp.    Metale   rolnictwie         zagospodarowania
                  rekultyw
             oraz do       przestrzennego lub decyzji o
                    acji
            rekultywacj        warunkach zabudowy i
                  terenów
            i gruntów       zagospodarowania terenu, do
                   na cele
             na cele       uprawy roślin przeznaczonych
                  nierolne
              rolne        do produkcji kompostu, do
                            uprawy roślin
                       nieprzeznaczonych do spożycia
                           i produkcji pasz
 1      2       3     4          5
 1   Ołów (Pb)     500    1 000        1 500
 2   Kadm (Cd)      10       25            50
 3   Rtęć (Hg)      5        10            25
 4   Nikiel (Ni)     100       200            500
 5   Cynk (Zn)      2 500     3 500           5 000
 6   Miedź (Cu)     800      1 200           2 000
 7   Chrom (Cr)     500      1 000           2 500


Ponadto:
   1. w komunalnych osadach ściekowych stosowanych w rolnictwie i do
     rekultywacji gruntów na cele rolne nie wyizolowano bakterii z rodzaju
     Salmonella – w 100g przeznaczonych do badań osadów;
   2. łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.,
     Toxocara sp., – w 1kg suchej masy (s.m.) przeznaczonych do badań
     osadów stosowanych:
   a) w rolnictwie – wynosi 0,
   b) do rekultywacji terenów, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb
     wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania
     przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
     terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do
     uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz – jest nie
     większa niż 300.
   3. Maksymalna ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-25cm) warstwie gruntu
     a) przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do
       rekultywacji gruntów na cele rolne (tabela 7):
Gmina Kłobuck             Plan Gospodarki Odpadami              Strona 19
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław             15 kwietnia 2004
Tabela 7.    Maksymalna ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-25cm) warstwie
        gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie
        oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne


              Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie
                           większa niż:
 Lp.    Metale
                           przy gruntach:
                 Lekkich       średnich        ciężkich
 1      2           3          4            5
 1   Ołów (Pb)          40          60           80
 2   Kadm (Cd)          1           2             3
 3   Rtęć (Hg)          0,8          1,2            1,5
 4   Nikiel (Ni)         20          35            50
 5   Cynk (Zn)          80          120            180
 6   Miedź (Cu)         25          50            75
 7   Chrom (Cr)         50          75            100

     b) przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji
      terenów na cele nierolne, do uprawy roślin przeznaczonych do
      produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i
      produkcji pasz oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych
      potrzeb   wynikających    z  planów  gospodarki    odpadami,   planów
      zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
      zagospodarowania terenu (tabela 8).


Tabela 8.    Maksymalne zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach
        ściekowych przy rekultywacji na cele nierolne i inne.


              Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie
                           większa niż:
 Lp.    Metale
                           przy gruntach:
                 Lekkich      średnich         ciężkich
 1      2           3          4            5
 1   Ołów (Pb)          50          75           100
 2   Kadm (Cd)          3          4             5
 3   Rtęć (Hg)          1          1,5            2
 4   Nikiel (Ni)         30          45            60
 5   Cynk (Zn)         150          220            300
 6   Miedź (Cu)         50          75            100
 7   Chrom (Cr)         100          150            200
   4. odczyn pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo jest nie mniejszy niż
     5,6;
   5. działanie   to  nie  powoduje   pogorszenia   jakości  gleby  oraz   wód
     powierzchniowych i podziemnych.
Gmina Kłobuck              Plan Gospodarki Odpadami               Strona 20
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław               15 kwietnia 2004
    Obecnie ustabilizowane osady ściekowe mogą być wykorzystywane rolniczo
na terenach odpowiadającym art. 43 ustawy o odpadach oraz gdy ilość metali
ciężkich, bakterii z rodzaju Salmonella oraz liczby żywych jaj pasożytów jelitowych
Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. odpowiada rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
(Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).
    Jeżeli ilość osadów ściekowych jest zbyt duża, w stosunku do możliwości ich
rolniczego lub innego wykorzystania, mogą one być składowane razem z
odpadami na składowisku odpadów w Młynku-Sobuczynie.
    Ilość  odpadów    powstających     w  oczyszczalni   ścieków  w   Kłobucku
przedstawiono    w  tabeli  4.  Postępowanie     z  nimi  musi   mieć   charakter
wielokierunkowy. Obecnie możliwe są następujące kierunki zagospodarowania
osadów ściekowych:
  kompostowanie wraz z odpadami komunalnymi. Wytworzony w ten sposób
  kompost może być wykorzystywany na potrzeby własne składowiska (warstwy
  pośrednie na składowisku, rekultywacja), na terenach zielonych oraz do
  rekultywacji terenów przemysłowych,
  wykorzystanie do celów rolniczych jeżeli osady spełniają warunki wymienione
  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
  komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140),
  wykorzystanie odpadów o odpowiednich parametrach do rekultywacji terenów
  zdegradowanych,
  deponowanie osadów na składowisku odpadów komunalnych.
    Obecnie nie przewiduje się suszenia i spalania osadów z uwagi na brak
odpowiednich urządzeń, co nie wyklucza takiego kierunku zagospodarowania w
przyszłości.


3.2.7  Odpady opakowaniowe


    Obecny stosunek odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i
recyklingu do odpadów odebranych wynosi ponad 97% co jest bardzo dobrym
wynikiem,    biorąc  pod   uwagę   fakt,    że  według   różnych  źródeł   poziom
zanieczyszczeń w selektywnie zbieranych odpadach może sięgać 10 %. Zbierane
są głównie te odpady opakowaniowe, które bez dodatkowych zabiegów
technologicznych     stanowią    wartościowy     surowiec   wtórny  dla   zakładów
produkcyjnych – opakowania z papieru i tektury, opakowania szklane, opakowania
z tworzyw sztucznych. Dla opakowań wielomateriałowych brak jest obecnie
uniwersalnych technologii przetwórczych. Tendencje światowe, jak podaje PGO
Województwa Śląskiego, pokazują, że preferowaną metodą odzysku dla opakowań
wielomateriałowych jest ich spalanie w spalarniach odpadów komunalnych, co jest
planowane w województwie śląskim po roku 2007. Opakowania z aluminium
zbierane są w szkołach, jak również trafiają do punktów skupu złomu metali.
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami          Strona 21
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław            15 kwietnia 2004
Tabela 9.    Zestawienie odpadów opakowaniowych zebranych na terenie gminy
        Kłobuck i przekazanych do odzysku i recyklingu w roku 2003r.


                     Ilość odpadów       Ilość odpadów
      Rodzaj opakowania        zebranych       przekazanych
Lp.
     z którego powstał odpad      przez gminę     do odzysku i recyklingu
                        [kg]           [kg]
 1           2             3            4
      Opakowania z tworzyw
 1.                      10.911          10.769
         sztucznych
     opakowania z aluminium,
 2.    o pojemności mniejszej od        -            -
           300 l
     opakowania z blachy białej
 3.      i lekkiej innej niż        -            -
         aluminiowa
      Opakowania z papieru i
 4.                      16.660          16.096
          tektury
      opakowania ze szkła
 5.     gospodarczego, poza        17.350          16.825
         ampułkami
     opakowania z materiałów
 6.     naturalnych (drewna i         -            -
         tekstyliów)
         opakowania
 7.                        -            -
       wielomateriałowe
                SUMA      44.921          43.690

3.2.8    Odpady inne niż komunalne


     Na terenie gminy Kłobuck jest wytwarzanych ponad 5705Mg odpadów
innych niż komunalne, około 5400Mg odpadów jest wytwarzanych przez niektóre
przedsiębiorstwa w całym powiecie Kłobuckim i trudno określić ilość wytwarzaną
na terenie gminy. Ponadto wytwarza się około 700 sztuk lamp fluorescencyjnych,
40 sztuk zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy (1) inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 10 sztuk baterii i akumulatorów ołowiowych,
   3                             3
5m wód popłucznych i ług macierzystych oraz 10m stężonych uwodnionych
odpadów ciekłych (np. koncentraty) innych niż wymienione w 16 10 03. Ich ilość
została określona na podstawie decyzji wydawanych przez Urząd Gminy.
Zestawienie tych odpadów wraz z przypisanymi im kodami oraz wskazaniem
sposobu ich unieszkodliwienia – przez firmy posiadające wymagane przez prawo
zezwolenia zawiera tabela 10. Tabelę sporządzono na podstawie wydanych przez
gminę zezwoleń, w których istniejąca obecnie firma „Rethmann Recycling oddział
Częstochowa”, występuje jako „LOBBE Częstochowa”
   Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami          Strona 22
   REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław           15 kwietnia 2004
   Tabela 10. Zestawienie firm wytwarzających odpady przemysłowe (na podstawie wydanych zezwoleń).

                                      Kod      Ilość
Lp.      Pozwolenie        Wytwórca odpadu i adres                            Sposób gospodarowania odpadem
                                     odpadu    [Mg/rok]
1          2                 3           4        5                     6
                 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 17 01 06       450
                                                      Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
1.     ROŚ.III.7648/6/03      FERT, inż. Witold Karolczak    17 06 01     350
                                                      stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
                  ul. Racjonalizatorów 2/3 91-837 Łódź  17 06 05     350
                      Autoryzowany Zakład
                                                 P
                   Ogólnobudowlany Danuta i Piotr   17 06 01     50       Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
2.     ROŚ.III.7648/15/03                                  P
                          Gawlik         17 06 05     50       stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
                   ul. Kresowa 27, 43-400 Cieszyn
                   EXTREMA-BUD, Rafał Małecki                 P    Transportem zajmuje się EKOPUR Barbara Bugno, ul. A. Struga 20,
                                     17 06 01     90
3.     ROŚ.III.7648/30/03    ul. Wrocławska 42, 63-400 Ostrów              P     95-100 Zgierz; składowaniem zajmuje się EKO-BORUTA, ul. A.
                                     17 06 05     10
                        Wielkopolski                                 Struga 10, 95-100 Zgierz
                                                   P
                                     13 05 01    1000
                                                 P
                                     13 05 02     600
                                                 P
                                     13 05 03     800
                                                 P
                     AWAS-SERWIS Sp. z o.o.      13 05 06     200
4.     ROŚ.III.7648/47/03                                  P    Odpady unieszkodliwiane są w Główniewie k/Konina i Żyrardowie
                  ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa   13 05 07     800
                                                   P
                                     13 05 08    1200
                                                 P
                                     13 08 99     400
                                                 P
                                     19 08 10     200


   P
     Ilość odpadów wytwarzana na terenie całego powiatu.
   Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami           Strona 23
   REGIOPLAN sp. z o.o.        Wrocław           15 kwietnia 2004
1        2              3            4        5                  6
                                  13 05 01     50
                                  13 05 02     50
                                  13 05 03     50
                 AWAS-POLSKA Sp. z o.o.                  Odpady są transportowane i unieszkodliwiane we własnym zakresie
                                  13 05 06     10
5.   ROŚ.III.7648/51/03  ul. Marszałkowska 84/92 m.117, 00-               przez AWAS-POLSKA - firma posiada stosowne pozwolenia w tym
                                  13 05 07     50
                    514 Warszawa                                   zakresie
                                  13 05 08     100
                                  13 08 99     20
                                  19 08 10     20
                                                Odpady transportowane są przez Przedsiębiorstwo Robót
              Centrum Gospodarowania Odpadami
                                  17 01 06     100   Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych w Warszawie oraz Lubelską
                 Azbestu i Recykling CARO
6.   ROŚ.III.7648/53/03                     17 06 01     100   Agencję Ochrony Środowiska, a składowane przez PUH IZOPOL w
               ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12,
                                  17 06 05     100  Trzemiesznie, Lubelską Agencję Ochrony Środowiska w Lublinie oraz
                   22-400 Zamość
                                                       TELMAKO S.A. w Konopnicy

                 Przedsiębiorstwo Robót
                                  17 01 06     50
              Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych                Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
7.   ROŚ.III.7648/70/03                     17 06 01     50
                   TERMOEXPORT                       stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
                                  17 06 05     50
               ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa

              Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
               Stacja Paliw nr 630 w Kłobucku, ul.                Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
8.   ROŚ.III.7648/66/03                     15 02 02     0,05
                    Wieluńska 9                      stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
                ul. Chemików 7, 09-411 Płock
   Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami          Strona 24
   REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław           15 kwietnia 2004
1         2                3           4        5                  6
                                   13 05 01      1
                                   13 05 02      1   Odpady transportowane są przez KERAM, magazynowaniem
                   KERAM, Marek Sówka
9.   ROŚ.III.7648/73/03                      15 02 02      1   zajmuje się Zakład w Pietrzykowicach, ul. Smolecka 5, gm. Kąty
               ul. Balonowa 23/10, 54-130 Wrocław
                                   16 07 08      1               Wrocławskie
                                   17 05 03      1
                                   17 06 01     200
                   EKO-GWAJM Sp. z o.o.
                                   17 06 03     20    Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
10.   ROŚ.III.7648/74/03    ul. Kościuszki 212, 42-440
                                   17 06 05     200   stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
                      Ogrodzieniec
                                   17 08 01     20
                    SPE-BAU Sp. z o.o.      17 06 01     20    Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
11.   ROŚ.III.7648/90/03
               ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław    17 06 05     40   stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
               Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 13 01 10         2
                                               Unieszkodliwianiem odpadów zajmuje się PHU GLOBEX Sp. z o.o.,
12.   ROŚ.III.7648/66/03        ECOL, Sp. z o.o.       15 02 02     0,2
                                                       ul. Zwycięstwa 23, 44-100 Gliwice
                ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik    16 07 08     0,05
                                   13 01 13     0,45
               Odlewnictwo Eksport-Import, Wiesław                Transportem odpadów zajmuje się RETHMANN w Częstochowie
                                   13 02 08     0,30
13.   ROŚ.III.7648/66/03  Kulej               ul.              oraz ABBA-EKOMED Sp. z o.o. W Toruniu; unieszkodliwianiem
                                   15 02 02     0,22
                Korczaka 46, 42-100 Kłobuck                  odpadów zajmuje się MAYA Sp. z o.o. W Międzyrzeczu Podlaskim
                                   16 02 13     0,01
   Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami           Strona 25
   REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław           15 kwietnia 2004
1         2               3            4        5                  6
                                   15 01 01     0,12
               Zakład Produkcyjno-Handlowy CHOS    15 01 02     0,40
               Eksport Import, Halina Leszczyńska,  15 01 07     0,20   Unieszkodliwianiem odpadów zajmuje się MAYA Sp. z o.o. W
14.   ROŚ.III.7648/28/03
                   Ksawery Leszczyński       02 02 02    150,0            Międzyrzeczu Podlaskim
                ul. 11-listopada 92, 42-100 Kłobuck  02 02 04     6,00
                                   02 01 06    20,00
                 ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.                    Transportem odpadów zajmuje się Jednostka Ratowniczo-
                                   17 06 01     250
15.   ROŚ.III.7648/123/03  ul. Wólczyńska 133, budynek 11B, 01-              Chemiczna w Tarnowie, ALBA ŚLĄSK Sp. z o.o., RIMI MARKETING
                                   17 06 05     150
                     919 Warszawa                          w Katowicach oraz TELMAKO w Konopnicy
                                   13 02 08     0,05
                 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
                                   15 02 02     0,1   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
16.   ROŚ.III.7648/124/03  Handlowe ŁUKASZ, Łukasz Szumny
                                   16 02 13    40szt   stosowne zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów
                ul. W. Witosa 5, 42-100 Kłobuck
                                   16 06 01     50
                 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
                                   13 02 03     0,01
17.   ROŚ.III.7648/8/01     Usługowe Barbara Polak
                                   16 08 21    0,005
                Borowianka 84 b, 42-125 Kamyk
                 Zakład Przetwórstwa Mięsnego                 Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                „ZYGMUNT” Z. Muznerowski Biała    20 01 21    0,002
18.   ROŚ.III.7648/17/01
                       Dolna          19 08 03     0,2
                ul. Jasnogórska 94, 42-125 Kamyk
19a              Telekomunikacja Polska S.A. Obszar                 Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się MZO Asmabel
    ROŚ. III.7648.21.01                     13 02 02     0,5
 .                 Telekomunikacji w Cz-wie                              Częstochowa
   Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami          Strona 26
   REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław           15 kwietnia 2004
1         2               3           4        5                  6
                                               Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się BATEROL sp z o.o.
               Telekomunikacja Polska S.A. Obszar  16 06 01     20
19b                                                         Świętochłowice
    ROŚ. III.7648.21.01    Telekomunikacji w Cz-wie
 .                                 16 07 06     0,5    Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się MZO Asmabel
               ul.Kopernika 22, 42-200 Częstochowa
                                  20 01 21    0,015              Częstochowa

               Obwód Lecznictwa Kolejowego w Cz-
                                  18 01 03    0,012   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Biuro Gospodarki
20.   ROŚ.III.7648/35/01   wie, Al. Wolności 46 Przychodnia
                                  18 01 05    0,0002         Odpadami GO – Rech s.c. Bytom
               Lekarska w Kłobucku ul. Kolejowa 7

                  Pracownia Protetyczno -
               Stomatologiczna i Usług Medycznych  20 01 21    0,0006   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Zakład Utylizacji
21.   ROŚ.III.7648/30/01
                 PROTETYK Sp. z o.o. 42-100     18 01 03     0,35           Odpadów Dąbrowa Górnicza
                  Kłobuck, ul. Staszica 10
               Przychodnia Stomatologiczna VITA –
22.   ROŚ.III.7648/33/01          DENT          18 01 03     0,5  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się G.O.TECH s.c. Bytom
                42-100 Kłobuck, ul. 3-go Maja 5
                 Lakiernictwo – Blacharstwo
                                                Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Zakład Utylizacji
23.   ROŚ. III.7648/44/01    Pojazdowe Bronisław Tokarz    20 01 21    0,005
                                                       Odpadów Dąbrowa Górnicza
                42-100 Kłobuck, ul. Mickiewicza 78
                 Laboratorium Analiz Lekarskich
24.   ROŚ.III.7648/43/01        Renata Korbut       18 01 03     0,96  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się G.O.TECH s.c. Bytom
                 42-100 Kłobuck, ul. Rynek 13
   Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami           Strona 27
   REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław           15 kwietnia 2004
1         2               3            4        5                  6
                  Przedsiębiorstwo Handlowo –                 Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się AWAS-POLSKA Sp.
                                   13 05 02      6
                    Usługowe „DUO” s.c.                             z o.o. w Warszawie
25.   ROŚ.III.7648/44/00
                  Lgota, ul. Częstochowska 90    16 07 06     0,5   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Zakład Utylizacji
                   42-221 Częstochowa 22      20 01 21     0,02        Odpadów Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
                   „BAHPOL” s.c. Zakład      13 02 03     0,05
26.   ROŚ.III.7648/46/00      ProdukcyjnoHandlowy       20 01 21    20szt.  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                  42-100 Kłobuck, ul. Teligi 2/4   19 08 03     0,1
                                   09 01 01     0,35   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Spółdzielnia Pracy
                                   09 01 04     0,7           AGRO-FILM we Wrocławiu
                   Zespół Opieki Zdrowotnej
27.   ROŚ.III.7648/35/00                      20 01 21    40szt.
                 42-100 Kłobuck, ul. Staszica 12
                                   18 01 03      3   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                   18 01 05     0,03
                   „DELTRANS” Sp z o.o.      13 05 02     0,5
28.   ROŚ.III.7638/7/00                                   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                   42-165 Lipie, Lindów 34     16 07 06     0,05
                Zakład Przetwórstwa Mięsnego „POL                 Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo
                – MASAR” s.c. Józef i Damian Tokarz,  02 01 02     30   Utylizacji Odpadów Zwierzęcych PROFET sp. z o.o. z Osetnicy;
29.  IKI/7535-O/18/2/99/00        Ilona Gęsiarz                              Zakałd Utylizacyjny
                 ul. Wojska Polskiego 27, 42-100   16 10 01      3
                                                Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                       Kłobuck         16 10 04     2,4
                                   13 01 07     0,18
                Spółdzielnia Usługowo- Produkcyjna
                                   13 02 03     0,09
30.  ROŚ.II.7635/26/99/00        „ROLMETAL”                      Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                   16 06 01     0,06
                 42-125 Kamyk, ul. Grunwaldzka 8
                                   16 06 06     0,06
   Gmina Kłobuck       Plan Gospodarki Odpadami         Strona 28
   REGIOPLAN sp. z o.o.        Wrocław          15 kwietnia 2004
1         2              3          4        5                   6
                 PPHU „ANNCHEM” Anna
                                13 02 03    0,0017
31.   ROŚ.III.7648/1/01       Wawrzyńczyk                     Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                20 01 21    10 szt.
               42-100 Kłobuck, ul. Korczaka 39
                                13 05 02      5    Odbiorem i/lub utylizacją odpadów zajmuje się firma posiadające
               Centrala Produktów Naftowych CPN
                                16 07 06      5              odpowiednie zezwolenia
32.   ROŚ.II.7635/23/99    S.A. Oddział w Katowicach
                                              Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się „HYDROBUDOWA
                  ul. Warszawska 33      20 01 21      5
                                                       ŚLĄSK” S.A. w Mikołowie

                                12 01 05     90     Odpady są przeznaczonedo gospodarczego wykorzystania
                                            3
                                07 02 02     5m    Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                10 01 01     25     Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
                                15 01 01      5    stosowne zezwolenia na odbiór, transport i/lub utylizację odpadów
                 Przedsiębiorstwo Tworzyw    16 10 01     110    Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
               Sztucznych „ERG” Kłobuck S.A.   17 04 05     10
33.   ROŚ.II.7635/22/99                                  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się firmy posiadające
                   ul. Poprzeczna 2      17 04 01     0,2
                    w likwidacji                    stosowne zezwolenia na odbiór, transport i/lub utylizację odpadów
                                17 04 02     0,05
                                08 03 02      4
                                13 06 01      5    Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                16 06 01     0,8
                                              Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się "HYDROBUDOWA
                                20 01 21   630 sztuk
                                                       ŚLĄSK" S.A. w Mikołowie
   Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami         Strona 29
   REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław          15 kwietnia 2004
1         2               3          4        5                  6
                                 10 01 01     32  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się odbiorcy indywidualni lub
                                 10 01 02     32    są one wykorzystywane do utwardzania dróg wewnętrznych
                                             Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Spółka „RAN - STAROL,
                                 13 02 03     0,8
                                                            Katowice
                                 16 06 01     0,8   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się Zakłady Górniczo–
               Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –
                                 16 06 06     0,8          Hutnicze „Orzeł Biały” z Bytomia
                     Mostowych
34.   ROŚ.II.7635/18/99                                  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się firma skupująca złom
                ul. Wojska Polskiego 8, 42-100  16 08 05     20
                                                       PPUH SUR-BIZ, Korwinów
                      Kłobuck
                                             Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się Wywóz Nieczystości oraz
                                 16 10 01     2,4
                                                       Przewóz Ładunków – Cz-wa
                                             Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się odbiorcy indywidualni lub
                                 17 01 01     25
                                               są one wykorzystywane do utwardzania dróg wewnętrznych i
                                 17 01 99     150
                                                          niwelacji terenu
                                 15 02 01     0,02
                                               Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się „HYDROBUDOWA
                                 20 01 21    0,002
                Przedsiębiorstwo Wodociągów i                            ŚLĄSK” S.A.
               Kanalizacji Okręgu Częstochow-skiego 16 10 01     12
35.    ŚR-X-6620/2/01           S.A.        16 10 04     666
                 ul. Jaskrowska 14/44, 42-200   19 08 01     4,9  Odbiorem i/lub utylizacją odpadów zajmuje się firma posiadające
                     Częstochowa       19 08 02     31,2            odpowiednie zezwolenia
                                 19 08 09    110,7
                                 19 09 99     0,6
   Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami          Strona 30
   REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław          15 kwietnia 2004
1         2              3           4        5                   6
                                               Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się firma skupująca złom
                                  12 01 02     10
                                                         PPUH SUR-BIZ, Korwinów
                                  13 02 03     0,4
                     Zakład Usług
                                  15 02 01     0,05
36.   ROŚ.II.7635/15/99   Transportowych„PRAŻAKI” Sp. z o.o.
                                  15 02 02     0,05
                ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck,                Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                  16 01 03      1
                                  16 06 01    10 sztuk
                                  16 10 01      1
                Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska                Odbiorem i/lub utylizacją odpadów zajmuje się firma posiadające
37.   IKI/7635-O/7/2/99                     10 01 13     550
                ul. Wieluńska 14, 42-100 Kłobuck                          odpowiednie zezwolenia
                                               Utylizacją odpadów zajmuje się Przeds. Wielobranżowe EKOPUR w
                                  18 01 05     0,3
                                                             Zgierzu
                                               Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się odbiorcy indywidualni lub
                                  10 01 01     12
                                                są one wykorzystywane do utwardzania dróg wewnętrznych i
                                  10 01 02     12
                                                           niwelacji terenu
                                  13 02 03     0,32
     ROŚ.II.7635/2/99   Spółka „CEFARM” Częstochowa S.A.   15 02 02     0,05
38.
    ROŚ.II.7635/32/99/00    w Kamyku, ul. Szkolna 1     16 01 03     0,3
                                  16 06 01     0,15
                                  16 06 06     0,15   Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                  16 08 05      1
                                  20 01 21     0,06
                                  16 10 01     32,5
                                  19 08 09     4,4
   Gmina Kłobuck       Plan Gospodarki Odpadami         Strona 31
   REGIOPLAN sp. z o.o.       Wrocław          15 kwietnia 2004
1         2             3          4        5                   6
                                02 01 01     40
                                02 01 07     40
                                03 01 01     40
                  „H.C.M.” Sp. z o.o.                  Odbiorem i/lub utylizacją odpadów zajmuje się firma posiadające
39.   IKI/7635-O/5/7/99                   03 01 02     40
               ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck                          odpowiednie zezwolenia
                                03 01 03     40
                                15 01 06     30
                                17 04 05     30
                PKP Zakład Nieruchomości w   16 10 01     2,4    Odbiorem i/lub utylizacją odpadów zajmuje się firma posiadające
40.   IKI/7635-O/4/5/99                               3
               Częstochowie, Al. Wolności 21c  16 10 04    10 m              odpowiednie zezwolenia
                                04 02 09     2,5     Odpady sprzedawane są jako produkt niepełnowartościowy
                Zakład Produkcji Materiałów   10 01 01     100     Odpady są wykorzystywane do utwardzania dróg wewnętrznych
               Powlekanych i Obiciowych Bracia                Odbiorem odpadów zajmuje się firma PACKPROFIL sp. z o.o. J.V.
41.   IKI/7635-O/3/4/99                   15 01 01      7
                  Bojakowscy S.C.,                                Kolonowskie
                Gruszewnia, ul. Kmicica 43                 Odbiorem i/lub utylizacją odpadów zajmuje się firma posiadające
                                16 10 01     120
                                                       odpowiednie zezwolenia
   Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami         Strona 32
   REGIOPLAN sp. z o.o.        Wrocław          15 kwietnia 2004
1         2              3          4        5                  6
                                 10 01 01     200  Odbiorem i utylizacją odpadów zajmują się odbiorcy indywidualni lub
                                 10 01 02     30    są one wykorzystywane do utwardzania dróg wewnętrznych
                                 12 01 02     20       Odbiorem odpadu zajmują się składnice złomu
                                 12 01 05      4    Odbiorem odpadu zajmuje się PPHU "RAFA-KO" z Głuszycy
                Przedsiębiorstwo Produkcyjno –              Odpady są surowcem wtórnym w produkcji lub przejmują go odbiorcy
     IKI/7635-O/2/4/99                    15 01 01     0,5
42.             Handlowo – Usługowe INPAKO s.c. w                           indywidualni
     IKI/7635-O/2/6/99
                Częstochowie, ul. Marynarska 44  16 10 01     12
                                             Odbiorem i utylizacją odpadów zajmuje się LOBBE Częstochowa
                                 19 08 01     0,1
                                             Odpadów są wykorzystywane do rekultywacji gruntów, jako zaprawa
                                 19 08 05     1,5    pod sadzonki drzew i krzewów lub jako nawóz do nawożenia
                                                    klombów kwiatowych po przebadaniu
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 34
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
3.3   Stan istniejący w zakresie świadczenia usług.

3.3.1  Definicja


    Odpady komunalne są zdefiniowane w ustawie o odpadach jako odpady
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych.


3.3.2  System zbierania odpadów


    Odbiór  odpadów   komunalnych   został  zdefiniowany  jako   usługi
bezpośredniego zbierania odpadów (regularna usługa zbierania odpadów przy
użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów) z
przygotowanych do tego celu pojemników.


    W gminie istnieją dwa systemy odbioru odpadów. Oprócz regularnego
odbioru i wywozu na składowisko niesegregowanych odpadów z gospodarstw
domowych, istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, zwany
segregacją „u źródła”, obejmujący makulaturę, opakowania szklane oraz tworzywa
sztuczne.


3.3.3  Podmioty świadczące usługi


    Gminę Kłobuck w zakresie wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców
i małych podmiotów gospodarczych „obsługują” następujące firmy:
    Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul.
    Kosmowskiej 6/94, 42-200 Częstochowa;
    RETHMAN RECYCLING Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska
    12, 42-200 Częstochowa;
    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-TRANS-EUROPA Łobodno,
    ul. Sienkiewicza 47, 42-125 Kamyk;
    Zakład Transportu Komunalnego EKO-JURA Stefan Sneka ul. Żeromskiego
    10 42-284 Herby;
    TRANS-FED Fryderyk Janas, ul. Obrońców Westerplatte 11/33, 42-200
    Częstochowa;
    EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
    ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.
    Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
    OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej nr 378, 42-260
    Kamienica Polska;
    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-TRANS, ul. Marmurowa 4, 42-
    200 Częstochowa;
    F.U.H. LGOTRANS Lgota, ul. Południowa 34, 42-221 Częstochowa;
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 35
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław            15 kwietnia 2004


   Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Popów z/s w Zawadach,
    ul. Częstochowska 25, 42-110 Popów;
   SITA Częstochowa Sp. Z o.o., ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa;
   Przedsiębiorstwo    Produkcyjno-Handlowo-Usługowe     Dariusz  Kalwinek
    Oddział Częstochowa, ul. Wilgowa 67;
   Regionalne    Centrum Recyklingu i Unieszkodliwiania Odpadów JP POŚ
    Sp. z o.o., ul. Szkolna 29, 42-230 Koniecpol


    Odpady przemysłowe i niebezpieczne są wywożone przez firmy posiadające
zezwolenie na ich transport i unieszkodliwianie. Szczegółowe dane, zawierające
zarejestrowane     przedsiębiorstwa  wytwarzające     odpady  przemysłowe   i
niebezpieczne, są przedstawione w tabeli 10.


   Szczegółowy wykaz środków technicznych używanych przez firmy do wywozu
odpadów sporządzono na podstawie wykazów załączonych do wniosku o wydanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach Częstochowa,
ul.Kosmowskiej 6 m 94
Samochody marki SKODA              -  3 szt.
Samochody marki MERCEDES             -  2 szt.
Samochody marki JELCZ              -  2 szt.
Samochód marki MAN                -  1 szt
samochód marki LIAZ               -  1 szt.
samochód marki STAR               -  1 szt.
samochody marki KAMAZ asenizacyjne-       -  2 szt.


RETHMANN RECYCLING Sp z o.o. Oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12
Samochody marki MERCEDES             -  15 szt.
samochody marki LIAZ               -  4 szt.
samochody marki STAR               -  2 szt.
samochód MAGIRUS DEUTZ              -  1 szt.


PHU „AUTO-TRANS-EUROPA” Łobodno, ul. Sienkiewicza 47
samochód marki STAR asenizacyjny         -  1 szt.


TRANS-FED Janas Fryderyk Częstochowa ul. Obrońców Westerplatte 11/33
samochód marki STAR – asenizacyjny        -  1 szt.


„EKO-REGION” Sp. z o.o. Bełchatów, ul. Bawełniana
samochód marki VOLVO               -  1 szt.
samochód marki DAF                -  1 szt.


„ALBA MPGK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza , Ul. Starocmentarna 2
samochody marki MERCEDES             -  4 szt.
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami        Strona 36
REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław          15 kwietnia 2004


samochody marki JELCZ            -  3 szt. w tym dwa na odpady
płynne
samochód marki STAR             -  1 szt.


„OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. Kamienica Polska, ul. M Konopnickiej
378
samochód marki STEYR            -  1 szt.


PHUT „EKO-TRANS” Częstochowa, ul. Marmurowa 4
samochody marki KAMAZ asenizacyjne     -  2 szt.


FUH „LOGOTRANS” Lgota, ul. Południowa 34
samochód marki MAN wraz z naczepą ZREMB – asenizacyjny


GS „Samopomoc Chłopska” Popów z/s w Zawadach
samochód marki JELCZ asenizacyjny      -  1 szt.


SITA Częstochowa Sp. z o.o.
samochody marki:
JELCZ, STAR, SKODA, MERCEDES, LUBLIN, VOLVO


PPHU Dariusz Kalwinek, Zelów, ul. Kunickiego 11, Oddział w Częstochowie,
ul. Wilgowa 67
samochody marki MERCEDES, LIAZ, MAN.


   W tabeli 11 przedstawiono firmy posiadające zezwolenie na odbiór i
transport odpadów.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami          Strona 37
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
Tabela 11. Zestawienie przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbiór i transport odpadów.


 Lp.    Pozwolenie         Wytwórca odpadu          Kod odpadu       Uwagi
  1       2                3               4         5
                                       01 01 02
                                       01 04 08
                                       01 04 09
                                       02 03 01
                                       02 03 80
                                       02 04 01
                                       02 04 02
                                       02 04 80
               Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe       03 01 05
     ROŚ.III.7648/23/0    FERGOPOL, Paweł Kowalczyk          03 03 01
 1a.
         3                             07 01 12
               ul. Wojska Polskiego 14 42-100 Kłobuck     07 08 80
                                       10 01 01
                                       10 01 80
                                       16 03 80
                                       17 01 01
                                       17 01 02
                                       17 01 03
                                       17 01 07
                                       17 01 81
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 38
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
  1       2                3                4                 5
                                       17 02 01
                                       17 03 80
                                       17 04 05
                                       17 04 07
                                       17 05 04
               Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe       17 05 06
     ROŚ.III.7648/23/0                                 Odpady będą czasowo składowane na terenie zakładu, do
 1b.              FERGOPOL, Paweł Kowalczyk          17 05 08
         3                                       czasu zebrania ilości dostatecznej do wywozu.
               ul. Wojska Polskiego 14, 42-100 Kłobuck     17 09 04
                                       19 01 03
                                       19 01 12
                                       19 08 02
                                       19 08 05
                                       19 09 01
                                       12 01 01
                                       12 01 03
                                       16 06 04
     ROŚ.III.7648/84/0 Firma Handlowo Usługowa DEMOSTAL,         16 06 05
         3i            Janusz Mączka            17 04 01
  2.                                           Odpady magazynowane są w Kłobucku przy ul. Zamkowej 15
     ROŚ.III.7648/126/                          17 04 02
         03        Szyszków 41, 42-165 Lipie         17 04 03
                                       17 04 04
                                       17 04 05
                                       17 04 11
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami        Strona 39
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław          15 kwietnia 2004
  1       2                3             4                 5
                                     04 03 21
                                     04 03 22
                                     08 03 18
                                     12 01 05
                                     15 01 01
                                     15 01 02
                                     15 01 03
                                     15 01 04
               Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-   15 01 06
     ROŚ.III.7648/63/0   Usługowe KBF, Ryszard Borgulat      15 01 07  Odpady będą czasowo składowane na terenie zakładu, do
  3.
         3                           15 01 09     czasu zebrania ilości dostatecznej do wywozu.
                 ul. Pogodna 33, 42-100 Kłobuck     16 01 19
                                     17 02 02
                                     17 02 03
                                     19 12 01
                                     19 12 04
                                     19 12 05
                                     20 01 01
                                     20 01 02
                                     20 01 39
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami          Strona 40
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław           15 kwietnia 2004
  1       2                3               4                 5
                                      17 04 01
                                      17 04 02
               Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo
                                      17 04 03
               PROBET s.c., Stefan Toborek, Roman
     ROŚ.III.7648/83/0                         17 04 04  Odpady magazynowane są w magazynie własnym przy ul.
  4.                    Toborek
         3                             17 04 05              Witosa.
                                      17 04 06
                ul. Szkolna 164, 42-100 Kłobuck
                                      17 04 07
                                      17 04 11
                                      16 01 17  Odpady magazynowane są na specjalnie przygotowanym,
                                      17 04 05           utwardzonym planu.
                                      16 01 06
                                      16 01 18
                  KORAL, Andrzej Koralewski        17 04 01
     ROŚ.III.7648/130/
  5.                                    17 04 02
         03                                    Odpady magazynowane są w boksach i pojemnikach
                 ul. Parkowa 20, 42-100 Kłobuck       17 04 03
                                                służących do selektywnej zbiórki odpadów.
                                      17 04 04
                                      17 04 06
                                      17 04 07
                                      17 04 11
               Sklep Motoryzacyjny Urszula Szyińska
     ROŚ.III.7648/11/0                               Odpady będą czasowo składowane w wydzielonym do tego
  6.                                    16 06 01
         2                                      pomieszczeniu zgodnie z zasadami BHP.
               42-100 Kłobuck, ul.Częstochowska 5
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami          Strona 41
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
  1       2                3               4                 5
                Handel Artykułami Motoryzacyjnymii
                Przemysł. J&W Płaczkiewicz s.c.             Odpady będą czasowo składowane w wydzielonym do tego
  7.  ROŚ.III.7648/6/02                          16 06 01
                                                 pomieszczeniu zgodnie z zasadami BHP.
               42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 30
                Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usłu-
               gowo–Handlowe „LECHWAL” s.c., W.              Zobowiązują się przewozić do 50 Mg rocznie. Odpady będą
     ROŚ.III.7648/16/0
  8.                Chądzyński & L. Grondys,         15 01 02  czasowo składowane w wydzielonym do tego pomieszczeniu
         2
                                                    zgodnie z zasadami BHP.
               42-100 Kłobuck, ul. Poprzeczna 5/10
                     Przedsiębiorstwo
     ROŚ.III.7648/21/0
  9.            Wielobranżowe„AGROTEX” Dorota Zych,       16 06 01    Odbiorcą odpadów jest PPUH „AUTOPART” Mielec.
         2
                42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 15
                Sklep Motoryzacyjny Alina Błasik
     ROŚ.III.7648/32/0
 10.                                    16 06 01    Odbiorcą odpadów jest PHUP ZADPOL Dalachów.
         2
               42-100 Kłobuck, ul. 11-go Listopada 22
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami          Strona 42
REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław           15 kwietnia 2004
  1       2               3               4                 5
                                     15 01 10
                                     16 03 06
                                     16 03 05
                „CEFARM” Częstochowa S.A         16 03 04
     ROŚ.III.7648/34/0                               Odbiorcą odpadów jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 11.                                   16 03 03
         2                                          „EKOPUR” ze Zgierza.
                 42-125 Kamyk, ul. Szkolna 1       18 01 09
                                     18 01 08
                                     18 01 07
                                     18 01 06
                                     15 01 01
                                     15 01 02
               Zakład Usługowo –Handlowy„Jar-Eko”
                                     15 01 07
     ROŚ.III.7648/45/0       Halina Jarkulisz                Odpady będą czasowo składowane na wydzielonym placu na
 12.                                   16 01 17
         2                                            terenie zakładu.
                                     16 01 18
                42-100 Kłobuck, ul. Kościuszki 9
                                     16 01 19
                                     16 06 01

               Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Tran-
     ROŚ.III.7648/105/ sportowo-Handlowe „ZNAK” s.c. Dariusz           Odpady będą czasowo składowane na wydzielonym placu na
 13.                                   19 12 04
         02        Toborek i Roman Toborek                         terenie zakładu.
                42-100 Kłobuck, ul. Szkolna 162
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami          Strona 44
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław           15 kwietnia 2004


3.3.4    Obszar zbierania odpadów.


      Odbiór odpadów z gospodarstw domowych obejmuje cały teren gminy
Kłobuck, a selektywna zbiórka odpadów funkcjonuje jedynie na terenie miasta
Kłobuck. System odbioru i wywozu odpadów komunalnych jest obowiązkowy. Nie
obejmuje on wszystkich mieszkańców. Jego skuteczność szacuje się na 90% -
95% na terenie miasta i około 75% na terenach wiejskich.
      „Gniazda” z zespołami kontenerów, zarządzane przez gminę Kłobuck,
rozmieszczone są zgodnie z poniższym wykazem:
       1. ul. Polna
       2. ul. Poprzeczna
       3. ul. Gen. Andersa
      „Gniazda”  dzierżawione  przez  Zakład   Gospodarki  Komunalnej   i
Mieszkaniowej oraz Spółdzielnię Mieszkaniową, rozmieszczone są na terenach
przez nich zarządzanych.3.3.5    Prawo lokalne.


      Odpowiedzialna za zorganizowanie i właściwe funkcjonowanie systemu jest
gmina Kłobuck. Obowiązki i prawa mieszkańców dotyczące odpadów określa
uchwała nr 33/VI/97 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 lipca 1997r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
Nowa uchwała, obejmujące wszelkie zmiany od roku 1997 jest w trakcie
opracowania.3.3.6    Sprzęt do gromadzenia odpadów.


Odpady komunalne.
      W gminie używa się znormalizowanych pojemników do gromadzenia
odpadów. Każda firma posiada własne pojemniki. Użytkownicy są odpowiedzialni
za utrzymanie czystości i eksploatację pojemników.


Selektywna zbiórka odpadów.
Każde „gniazdo” rozstawione przez gminę posiada trzy pojemniki o pojemności
    3
1,5m każdy:
      Pojemnik niebieski, przeznaczony do zbierania papieru,
      Pojemnik żółty lub ażurowy, przeznaczone do zbierania odpadów z
       tworzyw sztucznych,
      Pojemnik zielony, przeznaczony do zbierania szkła białego i kolorowego.
Przykładowe pojemniki do selektywnej zbiórki pokazano na zdjęciach w załączniku
2B.
      W gminie ustawione są tylko trzy gniazda zarządzane przez gminę Kłobuck.
Ich opróżnianiem zajmuje się firma Wywóz nieczystości oraz Przewóz Ładunków
Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94, 42-200 Częstochowa;
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 45
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004
    W planach jest ustawienie kolejnych ośmiu gniazd po trzy pojemniki na
terenie całej gminy wg poniższej listy:
      1. Przy ul. Targowej w Kłobucku,
      2. Przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Parkowej w Kłobucku,
      3. W miejscowości Łobodno,
      4. W miejscowości Kamyk,
      5. W miejscowości Biała,
      6. W miejscowości Lgota,
      7. W miejscowości Gruszewnia,
      8. W miejscowości Libidza.


    Poza pojemnikami do segregacji odpadów zarządzanymi przez gminę,
w Kłobucku ustawionych jest 10 szt. pojemników do zbierania tworzyw sztucznych,
na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz 3 gniazda po 4 pojemniki (1 na szkło białe, 1 na szkło kolorowe, 1 na odpady
makulaturowe i 1 na odpady z tworzywa sztucznego) na terenach zarządzanych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kłobucku. Ich opróżnianiem zajmują się
następujące firmy:


     Wywóz   nieczystości  oraz  Przewóz   Ładunków    Wiesław  Strach,
     ul. Kosmowskiej 6/94, 42-200 Częstochowa;
     RETHMAN RECYCLING Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul.
     Radomska 12, 42-200 Częstochowa;
     EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów3.3.7  Częstotliwość zbierania odpadów.


    Odpady komunalne wywożone są nie rzadziej niż raz w miesiącu. Istnieje
także możliwość zamówienia samochodu do odbioru odpadów, gdy ich ilość
przekracza pojemność pojemnika.
    Pojemniki służące do selektywnej zbiórki odpadów są opróżniane w
zależności od potrzeb:
    w okresie zimowym            – 1 raz w miesiącu
    w okresie letnim (od IV do X)      – 2 razy w miesiącu


3.3.8  Kosze uliczne


    Na terenie miasta, w ciągach pieszych, na placach zabaw, terenach
zielonych, itp., ustawionych jest ok. 150 koszy ulicznych. Opróżniane są 2 razy w
tygodniu (w okresie letnim 3 razy) przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej i składowane w pojemnikach o wielkości 1100l ustawionych na
terenie oczyszczalni ścieków w Kłobucku. Odpady są następnie odbierane przez
firmę Wiesław Strach na składowisko odpadów.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 46
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004


    W  sołectwach,  kosze  uliczne  umieszczone   są  przy  przystankach
autobusowych. Ich opróżnianie sołectwa organizują we własnym zakresie.
    W roku 2003r z ulic zebrano odpady łącznie z 289 pojemników o pojemności
1100l. Ponadto zebrano odpady z 73 pojemników o takiej samej pojemności z trasy
przemarszu pielgrzymek udających się do Częstochowy w okresie od czerwca do
sierpnia każdego roku.
    Na zbiórkę i transport ww. odpadów w roku 2003 wydatkowano z budżetu
gminy 30 000 zł.
    Przykładowe zdjęcia koszy ulicznych przedstawiono w załączniku 2A.


3.3.9  Wydajność usług.


    Według informacji zebranych przez gminę Kłobuck, z usług odbierania
odpadów korzysta około 90% - 95% mieszkańców na terenie miasta i około 75%
na terenach wiejskich.
    Mimo wysokiej skuteczności, na terenie gminy obserwowane są „dzikie”
wysypiska, które są systematycznie likwidowane w miarę posiadanych przez gminę
środków.3.4   Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.


    Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów na terenie gminy Kłobuck zajmują
się firmy przedstawione w Tabeli 12.


    Lista instalacji znajdujących się poza gminą Kłobuck, służących do
unieszkodliwiania i odzysku odpadów z gminy, znajduje się w punkcie 3.2.8, tabela
10. kolumna 6 – „Sposób gospodarowania odpadem”.


    Podstawową instalacją do unieszkodliwiania odpadów przez składowanie
jest składowisko odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie, gdzie wywożone
są odpady odebrane z terenu gminy Kłobuck.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami            Strona 47
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław             15 kwietnia 2004
Tabela 12. Firmy zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianie odpadów na
       terenie gminy Kłobuck.


                                  Ilość
                            Kod
Lp     Decyzja       Nazwa i adres           odpadów      Uwagi
                            odpadu
                                 [Mg/rok]
               Zakład Produkcyjno
                  Handlowo
               Usługowy ROMAR s.c.
              Robert i Joanna Blukacz,
 1  ROŚ. III.7648/45/01               12 01 05   0,50        -
              Marcin i Renata Blukacz


               ul. Orzeszkowej 28,
                42-100 Kłobuck,
                Przedsiębiorstwo
                                       Odzyskiwane w hali
               Usługowo-Handlowe
                                        wynajętej od firmy
                LECHWAL s.c.
 2  ROŚ.III.7648/26/03                15 01 02   40      OP-OL s.c. w
                                        Kłobucku przy ul.
               ul. Poprzeczna 5/10,
                                         Korczaka 46
                42-100 Kłobuck
                Odlewnia Żeliwa    10 09 08   10
                TERLECKI, Sława     12 01 17   2
              Terlecka, Józef Terlecki  16 01 17   0,08
 3  ROŚ.III.7648/38/03                17 04 01   10         -
              Gruszewnia, ul. Kłobucka  17 04 02   2
                   63,       17 04 05  4000
                 42-125 Kamyk     17 04 07   150
                Przedsiębiorstwo-
              Produkcyjno-Handlowo-
              Usługowe DREWBET s.c.
 4  ROŚ.III.7648/62/02                10 01 02  6000         -

                 ul. Górnicza 1,
                42-100 Kłobuck,


3.5  Miejsca nielegalnego składowania odpadów - „dzikie” wysypiska


    Do „dzikich” wysypisk zalicza się nie tylko miejsca oficjalne, które nie
spełniają norm bezpieczeństwa jako obszary składowania odpadów, ale także te,
znane jedynie wąskiej grupie ludzi – ukryte w parkach, ale też występujące zaraz
przy drogach.
    Nielegalne miejsca składowania odpadów są systematycznie likwidowane
przez specjalistyczny służby w miarę posiadanych funduszy. Dzięki patrolowi
ekologicznemu działającemu w gminie w okresie letnim możliwe jest ich szybsze
wykrywanie a w przypadku mniejszych objętości bezpośrednia likwidacja.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami            Strona 48
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław             15 kwietnia 2004


   Z uwagi na okresową działalność patrolu ekologicznego w pozostałym
okresie należy również prowadzić bieżącą inwentaryzację „dzikich” wysypisk, które
w miarę posiadanych środków powinny być likwidowane, poczynając od tych
miejsc nielegalnego składowania odpadów, które stanowią największe zagrożenie
dla środowiska. Zaraz po usunięciu odpadów, teren należy zagospodarować, aby
uniknąć ponownego gromadzenia odpadów w tym miejscu.
   Rocznie gmina wydatkuje na usuwanie „dzikich” wysypisk około 3.000zł
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.3.6  Nieczynne wysypiska odpadów

   Na terenie gminy Kłobuck, w rejonie miejscowości Pierzchno znajduje się
nieczynne, zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych. Zlokalizowane jest
ono w dawnym wyrobisku na skłonie wapiennego wzgórza. Wysypisko jest
oddalone o ok. 1200 m na północny–wschód od m. Pierzchno i ok. 800 m na
południowy–zachód od drogi Częstochowa – Kłobuck; otoczone jest polami
uprawnymi. W budowie geologicznej terenu biorą udział utwory jury oraz
przykrywająca je nieciągła warstwa utworów czwartorzędowych. W rejonie
wysypiska utwory jurajskie reprezentowane są przez iły znajdujące się na
głębokości ok. 23 m ppt. Zalegające na nich wapienie o miąższości ok. 21 m
przykryte są warstwą osadów czwartorzędowych o grubości ok. 2 m. W rejonie
wysypiska znajduje się poziom wodonośny jury górnej stanowiący zbiornik
wodonośny podlegający najwyższej ochronie (GZWP nr 326).
   Dojazd do wysypiska odbywał się drogą gruntową od m. Gruszewnia.
Użytkownikiem był Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Wysypisko
składało się z podpoziomowego wyrobiska kruszywa wapiennego o głębokości do
8,0 m i powierzchni w koronie 2,37 ha, wypełnionego odpadami komunalnymi i
odpadami przemysłowymi z drobnych zakładów miasta i gminy oraz z przyległego
podpoziomowego wyrobiska o głębokości do 3,2 m i powierzchni w koronie 0,35
ha. W trakcie rekultywacji technicznej wykonano: makroniwelacje na powierzchni
stropu wysypiska, ułożono w stropie odpadów komunalnych drenaże gazowe,
ułożono ekran izolujący z folii o gr. 2 mm, uformowano warstwę rekultywacyjną
oraz nasadzono pas zieleni ochronnej. Spadki skarp uformowane zostały zgodnie z
pierwotną konfiguracją terenu.
   Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w oparciu o jeden piezometr
zlokalizowany na kierunku spływu wód podziemnych. Próbki wody są pobierane do
analizy dwa razy w roku. W pobranych próbkach stwierdzono podwyższoną
zawartość  żelaza,  metali  ciężkich,  związków    azotu,  detergentów  oraz
zanieczyszczenia bakteryjne typu fekalnego.

3.7  Edukacja ekologiczna

   Wybrane jednostki organizacyjne gminy Kłobuck prowadzą, we współpracy
ze szkołami, przedszkolami i organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne
dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym dotyczące gospodarki
odpadami. Na terenie gminy organizowane są akcje:
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 49
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław               15 kwietnia 2004


       -  Dzień Ziemi,
       -  Sprzątanie świata,
       -  Dzień ochrony środowiska.
   W   ramach   programów  realizowanych   w   szkołach   i  przedszkolach
prowadzone są akcje: „Odpady w naszej miejscowości” oraz międzynarodowy
program Globe, mający na celu monitoring środowiska, organizowany przez
Szkolne Koło Ochrony Przyrody. W 2003 roku dzięki prowadzonym akcjom
zebrano i wywieziono z terenu gminy ponad 15 Mg odpadów segregowanych.
Rozpoczęto też akcję zbierania niektórych odpadów niebezpiecznych (baterie).
Zebrane w ten sposób baterie są przekazywane firmie posiadającej zezwolenie –
Organizacja Odzysku S.A. „Reba” w siedzibą w Warszawie.
   Należy zwrócić uwagę, iż właściwie prowadzona edukacja ekologiczna
przyniesie w dłuższym horyzoncie czasowym wymierne korzyści. Wzrost
świadomości   społeczeństwa,   szczególnie   młodzieży,  spowoduje    bardziej
świadome i racjonalne podejście do zagadnień ochrony środowiska, w tym
zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Wpłynie to na ilość wytwarzanych
odpadów, jak również sposób postępowania z nimi. W ten sposób powinna
zwiększyć się ilość odzyskiwanych odpadów, co w konsekwencji wpłynie na
realizację zamierzeń przyjętych w planie gospodarki odpadami. W krótszym
okresie prowadzone na terenie akcje z udziałem młodzieży mogą stanowić
dopełnienie innych działań realizowanych przez gminę w zakresie gospodarki
odpadami.

3.8  Uwagi końcowe dotyczące obecnego stanu systemu gospodarki
    odpadami oraz identyfikacja problemów

   Obecny system gospodarki odpadami w Gminie Kłobuck powinien sprostać
zadaniom przewidzianym do realizacji w najbliższych latach. System obejmuje
unieszkodliwianie   odpadów   komunalnych,    selektywną    zbiórkę  odpadów
użytecznych,   lokalne  regulacje  prawne    oraz  unieszkodliwianie    odpadów
niebezpiecznych.    Wywozem   odpadów   komunalnych    na  składowisko   oraz
opróżnianiem pojemników na surowce wtórne zajmują się wyspecjalizowane firmy,
wymienione w punkcie 3.3.3. Umowy na wywóz odpadów nie zostały podpisane
przez wszystkich właścicieli gospodarstw domowych, pomimo zapisów w
„Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Kłobuck”
zobowiązujących obywateli do zawarcia takiej umowy.
   W mieście rozmieszczone są zestawy pojemników przeznaczonych na
pozyskiwanie osobno makulatury, tworzyw sztucznych oraz szkła białego i
kolorowego. Obecnie ilość surowców zbieranych dzięki segregacji u źródła, która
jest najlepszym i najtańszym rozwiązaniem, jest niewielka – na terenie gminy
funkcjonuje obecnie tylko kilka gniazd do segregacji odpadów. Gmina planuje
sukcesywne zwiększanie ich ilości. Dlatego należy dążyć do zwiększenia ilości
materiałów nadających się do recyklingu zbieranych do rozstawionych w mieście
pojemników. Środki prowadzące do tego celu to m.in. akcje informacyjne, praca
nad poprawą świadomości ekologicznej miejscowego społeczeństwa, itp. Już
obecnie prowadzone są takie działania np. w szkołach. Efektem jednej z akcji
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 50
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004


(„Sprzątanie świata”) była zbiórka odpadów z terenu miasta, a także opracowanie
ulotek informujących, dotyczących segregacji odpadów.
   Podobnie jak w wielu innych polskich miastach, w Kłobucku nie jest
rozwiązany problem odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach
domowych (lekarstwa, chemia gospodarcza, lakiery itp.). Pożądane jest zatem
stworzenie, postulowanego w Powiatowym       Planie Gospodarki Odpadami,
dobrowolnego punktu gromadzenia odpadów (DPGO) – stacjonarnego lub
mobilnego, gdzie oprócz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych
mieszkańcy mogliby oddawać odpady wielkogabarytowe, stare opony, złom
budowlany itp. Nie wyklucza to oczywiście zastosowania innych rozwiązań np.
zbiórki zużytych baterii w szkołach i w sklepach.
   Odpady niebezpieczne oraz odpady medyczne, jak wynika z zezwoleń
udzielonych   przez  Urząd  Gminy   Kłobuck,  są  unieszkodliwiane   przez
specjalistyczne firmy spoza terenu gminy, których spis zawiera niniejszy dokument.
Wielkości emisji tych odpadów oraz sposób postępowania z nimi zestawiono w
tabelach.
Gmina Kłobuck                                      Plan Gospodarki Odpadami                                    Strona 51
REGIOPLAN sp. z o.o.                                          Wrocław                               15 kwietnia 2004


4             Przewidywane zmiany.

4.1             Zmiany demograficzne

               Prognoza            demograficzna                GUS        sporządzona             w      połowie        lat
90-dziewiedziesiątych zakłada wzrost liczby ludności do roku 2004, a następnie
stabilizację z niewielkimi wahaniami do roku 2016 i wyraźne spadki w kolejnych
latach aż do roku 2030. Prognozę demograficzną przedstawiono na rys. 1 oraz
w tabeli 13, która obejmuje okres do roku 2015, bo taką perspektywę czasową,
podobnie jak w PGO dla województwa śląskiego, przyjęto w niniejszym
opracowaniu.
               Liczbę mieszkańców gminy w roku bazowym 2003 wg stanu z dnia
30.06.2003                  r.,    która        została       ustalona        na    podstawie          narodowego           spisu
powszechnego, pochodzi z danych GUS publikowanych na stronach internetowych
www.stat.gov.pl. W roku 2004, według danych Biura Ewidencji Ludności Urzędu
Gminy Kłobuck z dnia 22.03.2004 r., w mieście na pobyt stały były zameldowane
13 532 osoby w Kłobucku i 7220 osób poza miastem na terenie gminy. Są to liczby
nieco mniejsze, niż wynikające z wcześniejszej prognozy GUS-u. Dane te przyjęto
jako miarodajne wartości wyjściowe, natomiast zmiany demograficzne w latach
następnych zaczerpnięto z prognozy GUS-u. Ponieważ zmiany wskaźników emisji
są inne dla miasta, inne dla wsi, w tabeli podano osobno przewidywane zmiany
liczby ludności w mieście oraz na terenach wiejskich. Proporcje ilości osób
zamieszkałych w mieście i na wsi przyjęto, jak dla roku wyjściowego 2003.

                          Prognozowane zmiany demograficzne w gminie Kłobuck w latach 2003 - 2015

                                      Liczba ludności (razem)            Miasto           Wieś

                                      20 717   20 712    20 712   20 708   20 708    20 713   20 720   20 717   20 718   20 719
                  20 479   20 752      20 736
              21 000
              19 000
              17 000
   Liczba mieszkańców
              15 000


                  13 332   13 510    13 499    13 487   13 484   13 484   13 481    13 481   13 484   13 489   13 487   13 488   13 488

              13 000
              11 000
              9 000


                  7 147     7 242   7 237     7 230    7 228    7 228    7 227   7 227     7 229   7 231    7 230    7 230    7 231

              7 000
                2003     2004     2005    2006     2007    2008    2009    2010     2011    2012    2013    2014    2015
Rys 1. Prognozowane zmiany demograficzne w gminie Kłobuck w latach 2003-
2015.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami              Strona 52
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław               15 kwietnia 2004
Tabela 13. Prognozowana liczba ludności gminy Kłobuck w latach 2003 – 2015


ROK:     2003    2004    2005    2006    2007     2008     2009
Liczba    20 479   20 752   20 736  20 717   20 712    20 712    20 708
ludności
Miasto    13 332   13 510   13 499   13 487   13 484    13 484    13 481
Wieś     7 147   7 242   7 237   7 230    7 228    7 228    7 227
ROK:     2010    2011    2012    2013    2014     2015
Liczba    20 708   20 713   20 720   20 717   20 718    20 719
ludności
Miasto    13 481   13 484   13 489   13 487   13 488    13 488
Wieś     7 227   7 229   7 231   7 230    7 230    7 231
Źródło: Zmodyfikowana prognoza GUS zawarta w „Projekcie założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kłobuck”

4.2   Rozwój wybranych czynników gospodarczych

    Rozwój gospodarczy pociąga za sobą zmiany wskaźników emisji odpadów
i w decydującym stopniu wpływa na ich skład. „Optymistyczny” wariant rozwoju
opisany w załącznik nr 2 do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przewiduje
następujące tendencje w gospodarce:
   rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura
   gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich,
   rozwój gospodarczy, który powoli będzie pociągał za sobą wzrost zamożności
   społeczeństwa spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji
   wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach,
   powoli będzie następował rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów
   zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie
   „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do
   centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii będzie też sprzyjać zmiana
   systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą
   na „lunch”,
   zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne
   wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować
   się będzie postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również
   świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m. in.
   spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z
   drewna lub innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na
   recyrkulację (szkło) lub łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno.
   po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost w sektorze budownictwa
   oraz, w szczególności, w dziedzinie prac remontowo – budowlanych, co z
   drugiej strony przyniesie wzrost ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu),
   aw  strukturze  odpadów   spowoduje    wzrost  ilości  odpadów    „innych
   mineralnych”.
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami           Strona 53
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004


   Sytuacja gospodarcza kraju będzie wpływała na sytuację w gminie. Strategia
Rozwoju Powiatu Kłobuckiego w przedsiębiorczości upatruje możliwości rozwoju
i poprawy poziomu życia mieszkańców powiatu. Wprawdzie na terenie powiatu
i miasta Kłobuck brak jest dużych zakładów przemysłowych, które stanowiłyby
naturalnego odbiorcę produktów i usług małych, lokalnych firm, ale szans należy
upatrywać  w dogodnym   położeniu względem    aglomeracji górnośląskiej i
Częstochowy   oraz  w  budowie  projektowanego   odcinka  autostrady  A1
usprawniającej komunikację w regionie. Władze liczą również na napływ
inwestorów i kapitału, chociaż pewne zagrożenie upatruje się w peryferyjnym
położeniu na obszarze województwa śląskiego. Możliwy jest także rozwój turystyki,
dzięki m.in. wysokiej jakości środowiska naturalnego, pod warunkiem rozwoju
lokalnej bazy turystycznej. Znaczącą rolę w gospodarce gminy powinno odgrywać
rolnictwo w połączeniu z rozwojem przetwórstwa rolnego.
   Zakładając stopniowy rozwój gospodarczy o dynamice zbliżonej do
szybkości rozwoju powiatu kłobuckiego oraz województwa śląskiego, do
stworzenia prognozy ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy przyjęto
analogiczne procentowe wskaźniki przyrostu dla poszczególnych strumieni
odpadów na obszarach miejskich i wiejskich, jak w lokalnych planach wyższego
rzędu, nieco różniące się od wartości przyjętych w krajowym Planie Gospodarki
Odpadami (2003). W prognozach uwzględniono planowany rozwój infrastruktury, a
przede wszystkim rozwój sieci kanalizacyjnej wraz ze zwiększeniem wydajności
oczyszczalni ścieków w Kłobucku, jak też zmiany w systemie ogrzewania mieszkań
ze stopniowym zmniejszaniem wykorzystania węgla na rzecz innych, mniej
obciążających środowisko, nośników energii, czego skutkiem jest zmniejszanie się
ilości frakcji mineralnej w odpadach komunalnych.

4.3  Dane wyjściowe do prognozy ilości         odpadów  komunalnych
    wytwarzanych na terenie gminy Kłobuck

   Ponieważ brak jest wyników badań składu morfologicznego odpadów na
terenie objętym analizą – pojedyncze badania na składowisku w Młynku –
Sobuczynie, gmina Poczesna zainicjowano dopiero w grudniu 2003 r. (GIG:
Wykonanie badania morfologii 1 próby ze Składowiska Odpadów Komunalnych w
Sobuczynie, Katowice, grudzień 2003) - prognozę wykonano na podstawie danych
zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego. Przyjęte w
tym planie wskaźniki pochodzą z planów wyższego rzędu (plan wojewódzki i plan
krajowy) oraz danych statystycznych i literaturowych. Zakłada się, że gospodarka
będzie się rozwijać, a jej struktura będzie stawała się podobna do struktury
gospodarek krajów zachodnioeuropejskich. Efektem rozwoju gospodarczego
powinien być wzrost zamożności społeczeństwa, co jak wynika z dotychczasowych
doświadczeń, pociąga za sobą wzrost ilości i zmiany w morfologii wytwarzanych
odpadów. W    najbliższych 5 latach spodziewana jest dominacja postaw
konsumpcyjnych, wysoce odpadogennych, ale w latach następnych oczekuje się
stopniowego kształtowania się postaw proekologicznych, które charakteryzuje
również świadomy stosunek do problematyki odpadów.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami         Strona 54
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław          15 kwietnia 2004


     Wstępne wartości wskaźnika nagromadzenia odpadów obliczono na
podstawie zbiorczego zestawienia ilości odpadów komunalnych odbieranych przez
firmy działające na terenie gminy w ramach posiadanych przez nie zezwoleń.
Zestawienie to obejmuje również surowce wtórne zebrane w ramach selektywnej
zbiórki odpadów. Łączna ilość zebranych w roku 2003 odpadów komunalnych to
3714,6 Mg (zebraną ilość odpadów podaną w jednostkach objętości przeliczoną na
wskaźnik masowy przyjmując średnią gęstość objętościową odpadów  = 175
   3
kN/m ), w tym 52,40 Mg odpadów użytecznych. Przyjmując liczbę ludności wg
danych Biura Ewidencji Ludności (20 752) średni wskaźnik nagromadzenia
odpadów w gminie wniósłby 179 kg/M/rok. Wg danych z planu powiatowego
(wartości dla roku 2003 uzyskano z interpolacji) średni wskaźnik nagromadzenia
odpadów w powiecie wyniósł ok. 243 kg/M/rok, przy czym dla obszarów miejskich
wskaźnik ten miał wartość 363,5 kg/M/rok, a dla obszarów wiejskich 210,8
kg/M/rok. Przyjmując te same wskaźniki i ilość mieszkańców gminy zamieszkałych
w mieście oraz na wsi, średni wskaźnik nagromadzenia odpadów w gminie
Kłobuck w roku 2003 wyniósł ok. 310 kg/M/rok. Wobec rozbieżności między
danymi, które gmina uzyskała od przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem i
transportem odpadów komunalnych i danymi z PGO dla powiatu kłobuckiego, do
dalszych obliczeń przyjęto wartość większą, zakładając, że nie wszystkie ilości
odpadów usuwanych z gospodarstw domowych zostały ujęte w statystyce podanej
przez firmy – część z nich może trafiać w sposób nielegalny do środowiska, część
może być usuwana w inny sposób, również niejednokrotnie związany ze szkodliwą
emisją, np. w przypadku spalania w piecach przeznaczonych do ogrzewania.
Próba weryfikacji tych danych na składowisku nie powiodła się, gdyż nie prowadzi
się tam statystyki dla każdej z gmin osobno. Notowane są jedynie ogólne ilości
odpadów przywożonych przez poszczególne firmy, które zwykle obsługują kilka
gmin. Dlatego punktem wyjścia dla całej prognozy stały się wskaźniki
nagromadzenia odpadów w roku 2003 obliczone na podstawie danych z Planu
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego (363,5 kg/M/rok dla obszaru
miejskiego i 210,8 kg/M/rok dla obszarów wiejskich). Przewidywane wielkości
emisji poszczególnych strumieni odpadów w latach 2003 (rok bazowy) – 2015
zestawiono w tabeli 14, a zmiany wskaźnika nagromadzenia odpadów oraz ilość
odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych latach z podziałem na
obszary miejskie i wiejskie przedstawiono na rys. 2 i 3.
     Przyrost ilości odpadów w poszczególnych okresach przyjmowano jako
liniowy uwzględniając wskaźniki przyrostu obliczone na podstawie danych
zawartych w planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego oraz dla
powiatu kłobuckiego.
Gmina Kłobuck                       Plan Gospodarki Odpadami                             Strona 55
REGIOPLAN sp. z o.o.                            Wrocław                       15 kwietnia 2004
                       WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW (kg/M/rok)

                Wskaźnik nagromadzenia odpadów kg/M/rok (MIASTO)   Wskaźnik nagromadzenia odpadów kg/M/rok (WIEŚ)
                Wskaźnik nagromadzenia odpadów kg/M/rok (ŚREDNI)

       500


       450


       400


       350


       300
 kg/M/rok
       250


       200


       150


       100


       50


        0
        2003   2004   2005   2006    2007     2008   2009   2010    2011    2012    2013     2014   2015
Rys. 2. Wskaźnik nagromadzenia odpadów w latach 2003-2015.
            ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANCH W CIĄGU ROKU NA TERENIE GMINY
                           KŁOBUCK
                  Całkowita ilość odpadów Mg/rok (MIASTO)          Całkowita ilość odpadów Mg/rok (WIEŚ)
                  Całkowita ilość odpadów Mg/rok
       8000       7000       6000       5000
 Mg/rok
       4000       3000       2000       1000        0
        2003   2004   2005    2006    2007    2008   2009   2010    2011    2012    2013     2014   2015
Rys. 3. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Kłobuck w
latach 2003-2015.
           Ponieważ ilość odpadów została przyjęta do prognozy w sposób
wskaźnikowy, zarówno w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, jak też w
planie powiatowym oraz w planie dla gminy Kłobuck, należy liczyć się
niedokładnością takich ustaleń – prawdopodobnie rzeczywista ilość odpadów
komunalnych zawiera się między wartościami podawanymi przez firmy zajmujące
się odbiorem i transportem odpadów, a stosunkowo dużą wartością określoną w
sposób szacunkowy. Dlatego, w miarę rozwoju krajowego systemu ewidencji
wytwarzanych           odpadów        komunalnych,         należy        aktualizować         obliczone
wskaźnikowo          wartości      i  do    nich     odnosić     zakładane       poziomy       odzysku
poszczególnych materiałów
Gmina Kłobuck     Plan Gospodarki Odpadami     Strona 56
REGIOPLAN sp. z o.o.      Wrocław      15 kwietnia 2004
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami           Strona 58
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław            15 kwietnia 2004
Tabela 14. Zestawienie ilości odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłobuck z podziałem na strumienie.              ROK              2003  2004   2005    2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015


  L.p.  Jednostki                   kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r   kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r
  1.   Odpady kuchenne ulegające
                            67,21  68,49  69,79   70,45   71.12  71,80  72,48  73,17  73,13  73,10  73,06  73,02  72,99
     biodegradacji
  2.   Odpady zielone                 7,46  7,61   7,76    7,91   8,07   8,23   8,40   8,56   8,65   8,74   8,82   8,91   9,00
  3.   Papier i tektura (nieopakowaniowe)      21,36  21,79  22,22   22,44   22,67  22,90  23,12  23,36  23,36  23,36  23,36  23,36  23,36
  4.   Opakowania z papieru i tektury        32,42  34,63  36,98   39,50   42,18  45,05  48,12  51,39  54,88  58,62  62,60  66,86  71,40
  5.   Opakowania wielomateriałowe          3,64  3,89   4,15    4,44   4,74   5,06   5,40   5,77   6,16   6,58   7,03   7,51   8,02
  6.   Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)      35,82  36,36  36,90   36,90   36,90  36,90  36,90  36,90  36,16  35,44  34,73  34,04  33,36
  7.   Opakowania z tworzyw sztucznych        12,14  12,97  13,85   14,79   15,80  16,87  18,02  19,25  20,55  21,95  23,44  25,04  26,74
  8.   Szkło (nieopakowaniowe)            1,50  1,55   1,60    1,64   1,69   1,74   1,80   1,85   1,87   1,89   1,91   1,92   1,94
  9.   Opakowania ze szkła              21,56  22,59  23,68   24,81   26,00  27,25  28,56  29,93  31,37  32,87  34,45  36,11  37,84
  10.  Metale                     9,45  9,55   9,64    9,64   9,64   9,64   9,64   9,64   9,64   9,64   9,64   9,64   9,64
  11.  Opakowania z blachy stalowej          3,47   3,6   3,74    3,88   4,02   4,18   4,34   4,50   4,67   4,85   5,03   5,23   5,42
  12.  Opakowania z aluminium             0,99  1,03   1,07    1,11   1,15   1,19   1,23   1,27   1,32   1,37   1,42   1,47   1,52
  13.  Odpady tekstylne                9,01  9,19   9,37    9,46   9,56   9,65   9,75   9,85   9,95   10,05  10,15  10,25  10,35
  14.  Odpady mineralne               10,54  10,65  10,76   10,97   11,19  11,41  11,64  11,88  12,11  12,36  12,60  12,85  13,11
  15.  Drobna frakcja popiołowa           33,46  32,79  32,13   31,17   30,23  29,33  28,45  27,59  26,77  25,96  25,18  24,43  23,70
  16.  Odpady wielkogabarytowe            15,86  17,20  18,65   18,65   18,65  18,65  18,65  18,65  18,65  18,65  18,65  18,65  18,65
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 59
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004
            ROK              2003  2004   2005    2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015


  L.p.  Jednostki                 kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r   kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r  kg/M/r
  17.  Odpady budowlane             31,72  34,40  37,31   39,52   41,86  44,34  46,96  49,74  53,01  56,50  60,22  64,18  68,40
  18.  Odpady niebezpieczne            2,20   2,20   2,20    2,2    2,20   2,20   2,20   2,20   2,20   2,20   2,20   2,20   2,20
  Wskaźnik nagromadzenia    [kg/M/rok]     319,8  330,5  341,80   349,5   357,7  366,4  375,7  385,5  394,5  404,1  414,5  425,7  437,7
  Prognozowana liczba mieszkańców         12 898  12 927  12 956  12 985   13 014  13 044  13 073  13 102  13 132  13 162  13 191  13 221  13 250
  Sumaryczna ilość odpadów   [Mg/rok]      4125,0  4271,9  4428,3  4538,3   4655,1  4779,2  4911,0  5051,1  5180,1  5318,8  5467,7  5627,6  5798,8
  Sumaryczna ilość odpadów narastająco [Mg]     4125  8397   12825   17364   22019  26798  31709  36760  41940  47259  52727  58354  64153
Gmina Kłobuck        Plan Gospodarki Odpadami           Strona 60
REGIOPLAN sp. z o.o.        Wrocław            15 kwietnia 2004


4.4  Zmiany przepisów prawnych

   Przewidywane zmiany prawne w aspekcie gospodarki odpadami będą miały
związek w głównej mierze z przystąpieniem Polski do UE. Podstawowe akty
prawne z zakresu ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska, ustawa o
odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych) są dostosowane
do  obowiązujących  dyrektyw  europejskich.    Wykaz  aktów  prawnych
przewidywanych do wprowadzenia w Polsce i UE zamieszczono w załączniku 1.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 61
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław             15 kwietnia 2004


5   Polityka, cele i zadania gospodarki odpadami

    Wraz z rozwojem cywilizacji rośnie ilość produkowanych odpadów. W
warunkach polskich szczególnego znaczenia nabiera kwestia zagospodarowania
ciągle zwiększającego się strumienia odpadów komunalnych. Jednocześnie, ze
względu na ograniczenia prawne i społeczne, coraz ciężej jest uzgodnić nowe
lokalizacje składowisk odpadów. Gospodarka odpadami w Polsce nabiera coraz
większego znaczenia. Wyrazem przejawiania coraz większej uwagi problematyce
związanej z gospodarką odpadami jest dokument „II Polityka Ekologiczna
Państwa”, w którym zagadnienia te są traktowane ze szczególną uwagą. Zabiegi
w zakresie gospodarki odpadami nie tylko wpływają na ograniczenie lub
wyeliminowanie negatywnego     wpływu odpadów      na środowisko, ale przy
odpowiedniej technologii mogą z powodzeniem stanowić podstawę udanych
przedsięwzięć gospodarczych. Kierunkiem przewodnim polityki w zakresie
gospodarowania     odpadami  jest  zasada   zrównoważonego    rozwoju  oraz
zintegrowane podejście do ochrony środowiska. Zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami Województwa Śląskiego i Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Kłobuckiego przyjęto podział na odpady powstające w sektorze komunalnym i
odpady powstające w sektorze gospodarczym. Odpady niebezpieczne, ze względu
na ich niewielkie ilości na terenie gminy Kłobuck, powinny być selektywnie
zbierane i przekazywane poza granice gminy i powiatu w celu ich dalszego
odzysku, przetworzenia lub unieszkodliwienia. Zasadniczym celem gminy Kłobuck
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powinno być jej uporządkowanie,
poprzez objęcie wszystkich mieszkańców system zbiórki odpadów, dalszy rozwój
selektywnej zbiórki i odzysku tych odpadów. W zakresie odpadów przemysłowych
celem dla gminy Kłobuck powinna być pełna inwentaryzacja odpadów z sektora
gospodarczego powstających na terenie gminy a następnie dążenie do
ograniczenia ilości powstających odpadów, ich odzysku i unieszkodliwienia.

5.1  Odpady powstające w sektorze komunalnym

    Polityka, cele i zadania gminy w zakresie gospodarki powinny uwzględniać
wytyczne opracowane w planie powiatowym. Plan powiatowy opracowywany jest
na podstawie celów i zadań zawartych w planie wojewódzkim.
    W WPGO wyznaczono następujące główne cele do realizacji w gospodarce
odpadami komunalnymi:
   odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,
   odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów,
   wydzielenie   odpadów  wielkogabarytowych     ze  strumienia  odpadów
   komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,
   wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów
   komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
   wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
   i poddanie ich procesom unieszkodliwiania.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 62
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004


   W sporządzonym planie gospodarki odpadami powiatu kłobuckiego przyjęto
następujące cele zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi:
  wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do
  środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną
  zbiórką odpadów,
  podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie
  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i
  odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
  podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców
  powiatu,
  wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwienia odpadów,
  w tym metod termicznego przekształcania odpadów.


   Pierwszoplanowym zadaniem gminy Kłobuck w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi powinno być dążenie do objęcia zorganizowaną zbiórką
odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Zwiększająca się konkurencja na rynku
usług komunalnych w zakresie odbioru i wywozu odpadów przez wyspecjalizowane
firmy powoduje spadek cen usług w tym zakresie. Wraz z planowymi działaniami
gminy powinno to doprowadzić do szybkiego wyeliminowania niekontrolowanego
przedostawania się do środowiska odpadów komunalnych.
   Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kłobuck
wymaga zwiększenia ilości gniazd rozmieszczonych na terenie gminy, również na
obszarach wiejskich. Wprowadzanie nowych gniazd do selektywnej zbiórki
powinno być poprzedzone akcjami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w
celu przybliżenia mieszkańcom idei selektywnej zbiórki odpadów oraz korzyści z
niej płynących.
   Istotnym elementem prowadzonej w gminie gospodarki odpadami powinno
być działanie zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów. Cel ten
mieszkańcy gminy mogą realizować poprzez:
       zagospodarowanie   odpadów    we    własnym  zakresie   (np.
        kompostowanie odpadów organicznych w ogródkach przydomowych),
       zwiększenie okresu użytkowania produktów,
       udział w selektywnej zbiórce odpadów itp.
   Odpady, których obecnie nie można racjonalnie zagospodarować ze
względów technicznych lub finansowych powinny być składowane w sposób
selektywny z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.
   Należy zauważyć, iż zapobieganie powstawaniu odpadów jest nadrzędnym
celem gospodarki odpadami. Jest to podejście wskazane przez ustawodawcę
w ustawie o odpadach, jak również w II Polityce Ekologicznej Państwa.
   Do ograniczenia ilości powstających odpadów oraz ich negatywnego wpływu
na środowisko, przede wszystkim w ramach zadań realizowanych przez
producentów, może służyć:
       redukcja wytwarzania odpadów,
       recykling odpadów na miejscu i poza miejscem wytwarzania,
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 63
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004


      modyfikacja urządzeń i technologii, w tym wprowadzenie technologii
       mało- i bezodpadowych, zamianę surowców stosowanych tradycyjnie
       na inne,
      zasada   składowania    odpadów  maksymalnie    przetworzonych    i
       wykorzystanych zawarta w ustawie o odpadach,
      realizacja obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w zakresie
       odzysku   i  recyklingu  odpadów    opakowaniowych    w  aspekcie
       ustalonych do osiągnięcia rocznych poziomów odzysku i recyklingu
       odpadów przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
       dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i
       recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 104,
       poz. 982).5.2   Postępowanie z niektórymi odpadami

5.2.1  Odpady ulegające biodegradacji


    W KPGO wyznaczono poziomy planowanego odzysku i unieszkodliwienia
(poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przy
założeniu redukcji:
      w  okresie   2003-2006    roku  –  12%   (wagowo)   odzysku   i
       unieszkodliwienia   (poza   składowaniem)   odpadów    komunalnych
       ulegających   biodegradacji  (bez    odpadów  opakowaniowych)    w
       stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
       biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,
      do 2010 roku – 25% (wagowo) odzysku i unieszkodliwienia (poza
       składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
       (bez odpadów opakowaniowych) w stosunku do całkowitej ilości
       odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w
       1995 roku,
      do 2013 roku – 50% (wagowo) odzysku i unieszkodliwienia (poza
       składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
       (bez odpadów opakowaniowych) w stosunku do całkowitej ilości
       odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w
       1995 roku.


Na odpady biodegradowalne składają się:
      bioodpady kuchenne i ogrodowe,
      odpady z terenów zielonych,
      odpady papieru i tektury opakowaniowe,
      odpady papieru i tektury nieopakowaniowe.


    Dla odpadów opakowaniowych ustalone są wymagane stopnie recyklingu do
roku 2007.
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami             Strona 64
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław              15 kwietnia 2004


    Ilość odpadów biodegradowalnych w 1995 roku stanowiła ok. 78% ilości tych
odpadów obliczonych w KPGO dla roku 2005. Dla celów niniejszego opracowania
przyjęto wskaźnik 80%. Zakładając powyższe poziomy odniesienia dla gminy
Kłobuck niezbędne do odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) ilości
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosą około:
     - do roku 2006       244 Mg/rok     (25 %)
     - do roku 2010       509 Mg/rok     (50 %)
     - do roku 2013       1018 Mg/rok     (65 %)
    Osiągnięcie   takiego  poziomu  odzysku  i   unieszkodliwienia   odpadów
komunalnych ulegających może być osiągnięte poprzez:
       dążenie do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
       ulegających biodegradacji poprzez:
           prowadzenie edukacji społecznej mającej na celu zachęcenie
           ludności  do  ograniczania   wytwarzanych    ilości   odpadów
           biodegradowalnych,
           popularyzację kompostowania w warunkach przydomowych,
       zbiórkę i transport odpadów realizowaną poprzez:
           zachęcanie ludności do selektywnej zbiórki odpadów ulegających
           biodegradacji, np. z wykorzystaniem systemu workowego,
           zbiórkę  z  zastosowaniem    pojemników    ustawionych    w
           bezpośrednim   sąsiedztwie    gospodarstw   domowych    (duże
           pojemniki zlokalizowane w miejscach centralnych: przy punktach
           handlowych, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli).
    Obecnie w gminie Kłobuck nie działa system selektywnej zbiórki odpadów
organicznych. Jednak odzysk odpadów ulegających biodegradacji niewątpliwie
następuje, szczególnie na terenach wiejskich. Funkcjonowanie przydomowych
kompostowników na tych terenach jest wieloletnią tradycją. Ilość odzyskiwanych
w ten sposób odpadów może ulec zwiększeniu dzięki właściwie prowadzonym
akcjom edukacyjnym, również na obszarach miejskich z zabudową indywidualną.
    W przypadku podmiotów gospodarczych, np. zajmujących się zielenią
miejską, należy także dążyć do rozwoju kompostowania we własnym zakresie
odpadów biodegradowalnych związanych z ich działalnością.


    Zwraca się uwagę, iż w dłuższym czasie największe efekty może przynieść
właściwie prowadzona edukacja społeczna. Udział społeczeństwa wydaje się być
jednym z podstawowych elementów powodzenia planu redukcji ilości powstających
i składowanych odpadów. Edukacja społeczna powinna być rozłożona na lata
i składać się z programów krótko- i długofalowych. Chcąc trafić do społeczeństwa
należy używać innych argumentów i sposobów przekazu dla poszczególnych grup
wiekowych    i  społecznych.  Właściwie   prowadzona    edukacja    ekologiczna
społeczeństwa wymaga współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się tematyką ochrony środowiska, organami władz samorządowych.


5.2.2  Odpady wielkogabarytowe
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami              Strona 65
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław            15 kwietnia 2004


   Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) jest zamkniętym i
dozorowanym    obiektem,  do   którego   mieszkańcy   (a  także   niewielkie
przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie odpady uciążliwe ze względu na ich
wielkość (wielkogabarytowe, złom, opony), ilość (gruz, zielone) lub właściwości
(niebezpieczne).
   W gminie Kłobuck istnieje system zbierania odpadów wielkogabarytowych.
Zbierane są one przez firmy wyszczególnione w punkcie 3.3.3, a kosztami
obciążani są zarządcy nieruchomości, z terenu których są one wywożone.
Założone w KPGO stopnie odzysku dla odpadów wielkogabarytowych są wysokie.
W celu ich osiągnięcia konieczne jest stworzenie sieci PDGO. Proponuje się
założenie  w   każdej   gminie   przynajmniej   jednego   punktu.   Odpady
wielkogabarytowe powinny być segregowane na użytkowe, bezużyteczne (tzw.
balast) i niebezpieczne. Frakcja drobna, ulegająca biodegradacji powinna trafiać
do kompostowni, frakcja gruba powinna być składowana.
   Proponuje się, aby zbiórka odpadów wielkogabarytowych była prowadzona
dwa razy w roku oraz na zgłoszenie. Zbiórka może też odbywać się przez
wystawianie odpadów przed posesje albo ich ewentualną zbiórkę w wyznaczonym
przez UG w Kłobucku miejscu do kontenera, a następnie wywóz tych odpadów
przez firmę posiadającą zezwolenie. Zbiórkę organizuje Urząd Gminy w
porozumieniu z firmą zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie. Mieszkańcy,
po  uprzednim     zawiadomieniu,   w   ustalonym  dniu   wystawiają   odpady
wielkogabarytowe przed posesje, skąd są odbierane. Prowadzenie takich akcji
zwiększa skuteczność odzysku tego typu odpadów. Przykładem mogą być zbiórki
prowadzone w Niemczech czy w Austrii.
   Dla gminy zostały ustalone następujące, szacunkowe limity:
do roku 2006 – 70 Mg/rok,        (20% odzysku)
do roku 2010 – 211 Mg/rok,       (60% odzysku)
do roku 2015 – 285 Mg/rok,       .(80% odzysku)


Wartości bezwzględne podanych limitów mogą być aktualizowane w miarę
uzyskiwania bardziej dokładnych danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów
wielkogabarytowych poprzez zastosowanie podanych w nawiasach procentowych
wartości odzysku zgodne z KPGO.

   Przykładowe koszty PDGO:
Inwestycja:
      240-320 tys. zł – uproszczony PDGO (bez rampy),
      600-800 tys. zł (bez kosztów wykupu gruntu) – miejski PDGO,
      w szczególnych przypadkach koszt może przekroczyć 1 mln zł.
Całkowity jednostkowy (scalony) koszt roczny (eksploatacja i inwestycja) – 20-25 zł
na mieszkańca:
      PDGO dla 35 tys. mieszkańców – 21 zł,
      PDGO dla 20 tys. mieszkańców – 24 zł,
dla małych PDGO na terenach wiejskich koszty są większe i wynoszą około 30 zł.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami           Strona 66
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław            15 kwietnia 2004


5.2.3  Odpady budowlane

    Odpady    budowlane  powinny  podlegać  segregacji  w  miejscu   ich
powstawania. Pożądany efekt można uzyskać podstawiając kontenery do
gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych – gruzu, tworzyw
sztucznych, drewna, makulatury i opakowań z tektury oraz odpadów resztkowych.
Ziemia z wykopów oraz gruz budowlany powinny znajdować, tak jak dotychczas,
bezpośrednie zastosowanie np. do makroniwelacji i innych robót budowlanych, a
tylko część, która nie może być wykorzystana na miejscu – nadwyżkę bilansową
mas ziemnych i gruzu – należy przetransportować na składowisko, gdzie może być
użyta jako dzienna przesypka na eksploatowanych kwaterach składowiska i do
budowy dróg eksploatacyjnych. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami (2003) poziom odzysku odpadów budowlanych powinien stopniowo
wzrastać osiągając w latach 2005-2006 wielkość 15%, w roku 2010 – 40% a w
roku 2014 – 60%. Ceny za składowanie odpadów segregowanych powinny być
niższe od odpadów niesegregowanych, co może stanowić dodatkowy bodziec
ułatwiający realizację tego zadania.
    Dla gminy zostały ustalone następujące limity:
do roku 2006 – 113 Mg/rok,       (15 % odzysku),
do roku 2010 – 368 Mg/rok,       (40 % odzysku),
do roku 2015 – 696 Mg/rok,       (60 % odzysku).


   Wartości bezwzględne podanych limitów mogą być aktualizowane w miarę
uzyskiwania bardziej dokładnych danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów
budowlanych poprzez zastosowanie podanych w nawiasach procentowych
wartości odzysku zgodne z KPGO.


    Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wiąże
się z koniecznością wyeliminowania niekontrolowanego wywozu tego typu
odpadów przez mieszkańców gminy. Wymaga to dokładnej inwentaryzacji
istniejących „dzikich wysypisk” a następnie ich systematycznej likwidacji. Kolejnym
działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji w tym zakresie może być rozwój
usług świadczonych przez firmy działające na rynku utylizacji odpadów
budowlanych. Doświadczenia firm zajmujących się tego typu działalnością
wskazują, iż może to być działanie uzasadnione ekonomicznie i będące opłacalne
dla przedsiębiorcy, na zasadach rynkowych, bez konieczności dofinansowywania
takiej działalności przez organy samorządowe. Materiały pochodzące z recyklingu
odpadów budowlanych i drogowych mogą być stosowane na kierunku podbudów
drogowych    i   zabudowy   wałów   przeciwpowodziowych.    Odpowiednio
wysegregowane mogą być przetwarzane na kruszywa do betonów lub mączkę do
budowy nawierzchni sportowych itp..

5.3   Postępowanie z niektórymi odpadami niebezpiecznymi

    Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w gminie
Kłobuck, podobnie jak w całym województwie, w niewielkim stopniu. Rozwój
systemu zbiórki tych odpadów powinien następować zgodnie z opracowanym
Gmina Kłobuck             Plan Gospodarki Odpadami              Strona 67
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław               15 kwietnia 2004


„Kompleksowym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie
Polski południowej”. Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych
w strumieniu odpadów komunalnych może być realizowane poprzez akcje
organizowane wspólnie przez organy gminy oraz szkoły i instytucje pozarządowe.
Akcje tego typu są prowadzone na terenie gminy i przynoszą wymierne efekty. Ich
dalszy rozwój może ograniczyć ilość potrzebnych lokalnych składnic odpadów
niebezpiecznych czy mobilnych punktów zbiórki tych odpadów.
    Dla gminy zostały ustalone następujące limity:
do roku 2006 – 6,5 Mg/rok,         (15 % odzysku),
do roku 2010 – 21,7 Mg/rok,        (50 % odzysku)
do roku 2015 – 35,1 Mg/rok,        (80 % odzysku).

  Wartości bezwzględne podanych limitów mogą być aktualizowane w miarę
uzyskiwania bardziej dokładnych danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych    zawartych   w  strumieniu     odpadów   komunalnych  poprzez
zastosowanie podanych w nawiasach procentowych wartości odzysku zgodnie z
wytycznymi KPGO.

5.3.1  Odpady weterynaryjne

    Odpady  weterynaryjne      należą    do   grupy   odpadów  wymagających
szczególnych zasad postępowania.
    Odpady weterynaryjne obejmują:
       odpady zakaźne, zwierzęta poddane eutanazji,
       materiał biologiczny (pooperacyjny, z narodzin, z laboratoriów
       patologicznych),
       zużyte   igły,  strzykawki    i  inny  sprzęt  jednorazowego  użytku,
       przeterminowane lekarstwa.
    Należy  dążyć     do  minimalizacji      ilości  powstających   odpadów
weterynaryjnych. Trzeba przestać unieszkodliwiać odpady weterynaryjne w
instalacjach nie spełniających wymogów ochrony środowiska oraz zintensyfikować
działania służb inspekcyjnych oraz prowadzić szkolenia pracowników służb
weterynaryjnych w zakresie postępowania z tymi odpadami. Tkanka zwierzęca
oraz inne odpady mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt
powinny być unieszkodliwiane metodami termicznymi. W zakresie zadań jednostek
organizacyjnych gminy leży kontrola posiadaczy niebezpiecznych odpadów
weterynaryjnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki
tymi odpadami – konieczność wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na
wytwarzanie odpadów.
    W KPGO nie przewiduje się budowy kolejnych instalacji do termicznego
unieszkodliwiania odpadów szpitalnych i weterynaryjnych. Powstające odpady
muszą być unieszkodliwiane w istniejących instalacjach.

5.3.2  Odpady azbestowe


    Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzenia
prac demontażowych. Unieszkodliwia się je przez składowanie. Składowanie
Gmina Kłobuck             Plan Gospodarki Odpadami              Strona 68
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław              15 kwietnia 2004


odbywa się na specjalnie przygotowanych składowiskach lub na zaadaptowanych,
wyznaczonych    kwaterach      na   składowiskach    odpadów    komunalnych.
Z szacunkowych danych wynika, że na terenie Polski znajduje się ponad 15,5 mln
ton wyrobów zawierających azbest, w tym głównie, bo 14,9 mln ton, płyt
azbestowo-cementowych. W związku z określeniem trwałości płyt azbestowo-
cementowych na około 30 lat w KPGO przyjęto, że okres usuwania wyrobów
azbestowych będzie trwał do 2032 r. Do roku 2015 celem jest wyeliminowanie
około 50% azbestu i unieszkodliwienie poprzez deponowanie na bezpiecznych
składowiskach odpadów azbestowych.
   Jedyną   metodą   unieszkodliwiania      odpadów  azbestowych     jest  ich
składowanie, dlatego przewiduje się wybudowanie 84 składowisk odpadów
azbestowych w całej Polsce. Ponadto program usuwania azbestu przewiduje:
   opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na
   poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
   rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez
   azbest,
   monitoring powietrza w szczególnie zagrożonych miejscach publicznych
   oraz oczyszczenie takich miejsc,
   monitoring    usuwania    oraz  prawidłowego   postępowania    z   wyrobami
   zawierającymi azbest.
   Prace   polegające    na  usuwaniu   wyrobów    azbestowych    mogą   być
wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiednie
wyposażenie techniczne oraz zatrudniają przeszkolonych pracowników i wykonują
prace w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w wyniku której
powstają odpady niebezpieczne.
   W pierwszej kolejności gmina powinna dokonać inwentaryzacji obiektów
zawierających azbest oraz ustalić program usuwania wyrobów zawierających
azbest. Konieczne jest też przeprowadzenie akcji mających na celu zwiększenie
świadomości społecznej dotyczącej zagrożenia, jakie niosą ze sobą wyroby
azbestowe. Według obowiązującego w Polsce prawa, sposób zagospodarowania
wyrobów azbestowych zależy od właściciela nieruchomości. Wysokie koszty
unieszkodliwiania odpadów azbestowych często zniechęcają lub uniemożliwiają
właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z ich usunięciem.
Wskazana jest, np. przy współpracy z Powiatowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innymi instytucjami, pomoc mieszkańcom
gminy przy usuwaniu odpadów azbestowych.
   Na  terenie   województwa     Śląskiego   zlokalizowane   są    następujące
składowiska odpadów azbestowych:
      wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach
      istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Świętochłowicach,
      zarządzane przez MPGK Sp. z o.o. w Świętochłowicach, o pojemności
               3
      około 88 800 m ,
      wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest w ramach
      istniejącego   składowiska    odpadów   komunalnych     w  Knurowie,
      zarządzane przez PPHU ”KOMART” Sp. z o.o. w Knurowie o
                        3
      pojemności około 280 000 m ,
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami            Strona 69
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław             15 kwietnia 2004


      wydzielona kwatera na odpady zawierające azbest na składowisku
       odpadów poprodukcyjnych Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” w
                                 3
       Dąbrowie Górniczej o pojemności około 2300 m ,
      składowisko odpadów azbestowych zarządzane przez Polskie Huty
       Stali S.A. Oddział Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
      RETHMAN RECYCLING Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul.
       Radomska 12 42-200 Częstochowa


5.3.3  Zużyte baterie i akumulatory


    W  celu  zapobiegania  niekontrolowanemu     pozbywaniu  się  baterii  i
akumulatorów przez odbiorców indywidualnych proponuje się wprowadzenie
systemu wymiennego (KPGO). W ramach tego systemu przy zakupie nowych
baterii lub akumulatorów użytkownik oddaje w sklepie lub w warsztacie te, które
zostały zużyte. Są one gromadzone w specjalnych pojemnikach, a następnie
przekazywane poprzez sieć hurtowni centralnego przedsiębiorstwa gospodarki
odpadami, które organizuje ich transport, do zakładów utylizacji w kraju i za
granicą. Obowiązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów
został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy
zastosowaniu opłaty produktowej. Również w tym przypadku KPGO przewiduje
osiągnięcie określonych poziomów odzysku w kolejnych latach – i tak w latach
2005-2006 – 15%, w roku 2010 – 50% i w roku 2014 – 80%.
    Na  terenie  gminy  Kłobuck   w  wybranych    placówkach  oświatowych
prowadzona jest zbiórka baterii. Zebrane baterie są przekazywane firmom
posiadającym zezwolenie na ich odbiór. Akcja ta systematycznie się rozwija. Tego
typu akcje są jedną z najprostszych metod zbiórki tego typu odpadów i
jednocześnie, w dłuższej perspektywie czasowej, przynoszącą dobre rezultaty.
Każda tego typu akcja podnosi jednocześnie świadomość młodzieży w zakresie
gospodarki odpadami, co jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym.
    Obecnie, poza opisanymi akcjami, odbiorem tego typu odpadów zajmują się
firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich odbiór i transport. Zgodnie z
planem powiatowym do czasu uruchomienia technologii unieszkodliwiania baterii
i akumulatorów małogabarytowych, oprócz odbioru baterii i akumulatorów przez
upoważnione firmy, możliwe będzie czasowe gromadzenie ich na planowanym,
wydzielonym miejscu na składowisku w Krzepicach skąd byłyby transportowane do
zakładów zajmujących się utylizacją.

5.4   Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w latach 2003-2011 –
    harmonogram działań

    Program celów i zadań do realizacji w zakresie gospodarki odpadami w
latach 2003-2011 przedstawiono w tabeli 15.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami          Strona 70
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
Tabela 15. Cele i zadania do realizacji w okresie 2004-2011 – harmonogram działań.


Zadania do realizacji                   Jednostki realizujące     Charakter  Okres     Koszt        Źródła finansowania
                                             zadania   realizacji  realizacji [tys.
                                                          PLN]
przygotowanie i przyjęcie gminnego planu gospodarki    Urząd Gminy          W*     2004     b.d.         Budżet gminy
odpadami
zwiększenie ilości działań mających na celu podniesienie  Urząd Gminy, org.       W      2004 – 2006  3/rok        Budżet gminy i powiatu,
świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami   społeczne, powiat                              FOŚiGW***, środki UE
objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką    Urząd Gminy,         W, Ws**   2004 – 2006  -          Przedsiębiorcy,
odpadów komunalnych                    przedsiębiorcy                                zarządcy
                              prywatni, zarządcy                              nieruchomości
                              nieruchomości
                                                          3/rok
                                                              (1)
inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk        Urząd Gminy, org.       W      2004 – 2006            Budżet gminy,
                              społeczne, środki                              FOŚiGW, środki UE
                              powiatu
popularyzacja kompostowania przydomowego          Urząd Gminy, org.       W, Ws    2004 – 2006  2/rok        Budżet gminy i powiatu,
                              społeczne, powiat                              FOŚiGW, środki UE
intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów i rozwój    Urząd Gminy, org.       W, Ws    2004 – 2006  7/rok        Budżet gminy i powiatu,
recyklingu                         społeczne                                  FOŚiGW, środki UE
                                                                 (2)
wprowadzenie systemu odzysku odpadów            Urząd Gminy,         W      2004 – 2006  0,04-0,08/Mg     Budżet gminy, środki
biodegradowalnych, wspieranie indywidualnych        posiadacze odpadów,                             wł. inwestorów
kompostowni                        zarządcy                                   FOŚiGW, środki UE,
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 71
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław             15 kwietnia 2004
                               nieruchomości                           zarządcy
                                                                nieruchomości
                                                             (3)
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów           Urząd Gminy,         W, Ws  2004 – 2006  0,08/Mg    Budżet gminy i powiatu,
wielkogabarytowych z odpadów komunalnych           posiadacze odpadów,                        FOŚiGW, środki UE,
                               zarządcy                              zarządcy
                               nieruchomości                           nieruchomości
                                                            (3)
przygotowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów      Urząd Gminy,         W    2004 – 2006  0,2/Mg     Budżet gminy,
niebezpiecznych z odpadów komunalnych            posiadacze odpadów,                        FOŚiGW, środki UE,
                               zarządcy                              zarządcy
                               nieruchomości                           nieruchomości
                                                             (3)
wydzielenie odpadów budowlanych ze strumienia        Urząd Gminy,         W, Ws  2004 – 2006  0,05/Mg    Budżet gminy,
odpadów komunalnych                     WFOŚiGW, zarządcy                         FOŚiGW, środki UE,
                               nieruchomości,                           przedsiębiorcy
                               posiadacze odpadów
inwentaryzacja odpadów azbestowych              Urząd Gminy, Powiat      W, Ws  2004 – 2006  b.d.      Budżet gminy i powiatu,
                               kłobucki, zarządcy                         FOŚiGW, środki UE,
                               nieruchomości                           zarządcy
                                                                nieruchomości
wspieranie upowszechniania wykorzystania odpadów z      Urząd Gminy, org.       W    2004 – 2006  b.d.      Budżet gminy,
rolnictwa                          społeczne                             FOŚiGW, środki UE
udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu informacji o    Urząd Gminy, powiat,     W, Ws  2004 – 2006  -       Budżet powiatu,
odpadach przemysłowych i możliwościach ich odzysku      Zarząd Woj.                            FOŚiGW,
nadzór i objęcie wszystkich lecznic i gabinetów lekarskich  Urząd Gminy, powiat,     W, Ws  2004 – 2006  b.d.      Środki gminy i powiatu,
systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów         przedsiębiorcy                           właściciele
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami           Strona 72
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław            15 kwietnia 2004
medycznych i weterynaryjnych
inwentaryzacja PCB                    Urząd Gminy, Powiat      W, Ws  2004 – 2006  b.d.          Budżet gminy,
                             kłobucki                                  FOŚiGW, środki UE
stałe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie    Urząd Gminy, org.       W, Ws  2007 – 2011  3/rok         Budżet gminy,
gospodarki odpadami                    społeczne                                 FOŚiGW, środki UE
rozwój selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu      Urząd Gminy,         W    2007 – 2011  b.d.          Budżet gminy,
                             posiadacze odpadów,                            FOŚiGW, środki UE,
                             zarządcy                                  posiadacze odpadów,
                             nieruchomości                               zarządcy
                                                                   nieruchomości,
                                                                   przedsiębiorcy
                                                             (3)
zwiększenie odzysku odpadów wielkogabarytowych do     Urząd Gminy,         W    2007 – 2011  0,08/Mg        Budżet gminy,
poziomu 50%,                       przedsiębiorcy,                              FOŚiGW, środki UE,
                             zarządcy                                  przedsiębiorcy,
                             nieruchomości                               zarządcy
                                                                   nieruchomości
                                                            (3)
zwiększenie odzysku odpadów niebezpiecznych do      Urząd Gminy,         W    2007 – 2011  0,2/Mg         Budżet gminy,
poziomu 50%,                       przedsiębiorcy,                              FOŚiGW, środki UE,
                             zarządcy                                  przedsiębiorcy,
                             nieruchomości                               zarządcy
                                                                   nieruchomości
                                                                (2)
zwiększenie odzysku odpadów biodegradowalnych       Urząd Gminy,         W    2007 – 2011  0,04-0,08/Mg      Budżet gminy,
                             przedsiębiorcy,                              FOŚiGW, środki UE,
                             zarządcy                                  przedsiębiorcy,
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami           Strona 73
REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław            15 kwietnia 2004
                             nieruchomości                            zarządcy
                                                               nieruchomości
monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami,    Urząd Gminy, Powiat      W, Ws  2007 – 2011  b.d.       Budżet gminy i powiatu,
wprowadzanie niezbędnych korekt             kłobucki                               FOŚiGW, środki UE
współpraca przy wprowadzaniu nowych rozwiązań      Urząd Gminy, powiat,     W, Ws  2007 – 2011  -        FOŚiGW, środki UE,
intensyfikujących proces przekształcania odpadów przed  przedsiębiorcy,
składowaniem                       zarządcy
                             nieruchomości
aktualizacja istniejącego planu gospodarki odpadami   Urząd Gminy          W    2007 – 2011  12-30      Budżet gminy
                                                       (PGO+POŚ)
utworzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych    Urząd Gminy, powiat,     W, Ws  2007 – 2011  b.d.       Budżet gminy i powiatu,
                             przedsiębiorcy                            FOŚiGW, środki UE,
                                                               przedsiębiorcy
udział w wojewódzkim programie likwidacji azbestu    Urząd Gminy, środki      W, Ws  2007 – 2011  -        właściciele, FOŚiGW,
                             powiatu, posiadacze                         środki UE, zarządcy
                             odpadów, zarządcy                          nieruchomości
                             nieruchomości
likwidacja dzikich wysypisk               Urząd Gminy, org.       W    2007 – 2011  w zależności od Budżet gminy,
                             społeczne                      wyników     FOŚiGW, środki UE
                                                       inwentaryzacji
Likwidacja PCB                      właściciele urządzeń,     W, Ws  2007 – 2011  -        właściciele, FOŚiGW,
                             Powiat,                               środki UE
*W – zadania własne
**Ws – zadanie realizowane przy współpracy z powiatem, przedsiębiorcami lub org. społecznymi
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami         Strona 74
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław           15 kwietnia 2004
***FOŚiGW – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
(1)
   – poziom wydatków gminy w roku 2003
(2)
   – jednostkowy koszt zbiórki frakcji organicznej wraz z kosztami związanymi z postawieniem pojemników [wg IETU za PGO woj. Śląskiego]
(3)
   - jednostkowy koszt zbiórki i wywozu bez kosztów odzysku i unieszkodliwiania w obiekcie oraz nakładów inwestycyjnych [wg IETU za PGO woj. Śląskiego]
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami         Strona 75
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław         15 kwietnia 2004


6  System gospodarki odpadami w gminie Kłobuck

   Doświadczenia światowe wskazują, że 1% wzrostu produktu krajowego
brutto (PKB) powoduje 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów. System
gospodarki odpadami musi być zatem rozwijany w kierunku ograniczania ilości
powstających odpadów oraz zmniejszania ilości odpadów przeznaczonych do
składowania, jeżeli ich powstania nie udało się uniknąć. Wprawdzie ustawa o
odpadach wyposaża organy decyzyjne w instrumenty pozwalające w skrajnych
przypadkach odmówić wydania zgody na zastosowanie określonej technologii,
jeżeli istnieją inne których wykorzystanie pozwala zmniejszyć ilość odpadów przy
zachowaniu ekonomicznej celowości inwestycji, ale na razie ta droga nie jest
wiodącym elementem systemu gospodarki odpadami. W warunkach intensywnych
działań prawnych i edukacji ekologicznej społeczeństwa dobre efekty daje
natomiast selektywna zbiórka odpadów. W       Kłobucku, w ramach wolnej
konkurencji, kilka firm zajmuje się odbiorem i wywozem odpadów. Firmy biorą
również udział w selektywnej zbiórce odpadów wywożąc zebrane surowce wtórne
– szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne przeznaczone do dalszej przeróbki.
Wydaje się, że taki system działania wielu podmiotów na rynku funkcjonuje
poprawnie i w najbliższym czasie nie zachodzi potrzeba jego zmiany. Rozpatrywać
natomiast należy różne warianty zbiórki surowców użytecznych znajdujących się w
odpadach komunalnych, odpadów budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych z
sektora komunalnego. Istotnym elementem tego systemu mogłaby być sortownia
odpadów przewidywana, wg powiatowego planu gospodarki odpadami, do
wybudowania do roku 2011 przy składowisku w Krzepicach. Korzystanie z niej
wymagałoby odpowiednich porozumień z gminą Krzepice, gdzie istnieje również
możliwość, zanim zostaną zakupione specjalistyczne urządzenia, wykorzystania
składowiska do czasowego gromadzenia odpadów segregowanych, zanim zostaną
one oddane do recyklingu. Pożądana jest też budowa prostej kompostowni, m.in.
ze względu na coraz większą ilość osadów ściekowych i konieczność stopniowego
ograniczania, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, ilości odpadów ulegających
biodegradacji deponowanych na składowisku. Niestety, WPGO dla woj. śląskiego
nie przewiduje budowy żadnych instalacji do segregacji bądź kompostowania
odpadów na terenie powiatu kłobuckiego.


   Podstawowe elementy systemu gospodarki odpadami w gminie Kłobuck
i kierunki jego rozwoju:


1.  Odbiór i transport odpadów komunalnych jest realizowany przez firmy
   posiadające odpowiednie zezwolenia w ramach swobodnej konkurencji na
   rynku.
2.  Odbiór i wywóz odpadów z sektora gospodarczego, w tym odpadów
   niebezpiecznych jest realizowany zgodnie z wydanymi zezwoleniami przez
   specjalistyczne, uprawnione firmy.
3.  Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostosowany jest do typu
   zabudowy. W przypadku wielorodzinnej zabudowy miejskiej najczęściej będą
   to gniazda z oznakowanymi pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów
Gmina Kłobuck              Plan Gospodarki Odpadami                 Strona 76
REGIOPLAN sp. z o.o.                Wrocław                 15 kwietnia 2004


   (szkło – pożądane osobne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe,
   makulatura, tworzywa sztuczne), w przypadku zabudowie rozproszonej może
   rozważać zastosowanie bardziej zindywidualizowanych systemów – np.
   system workowy,. W miarę zwiększania efektywności zbiórki konieczne jest
   zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników lub zwiększenie ich ilości.
4.  Osiąganie wymaganych stopni odzysku odpadów ulegających biodegradacji.
   System zbiórki należy dostosować do możliwości wykorzystania tych odpadów
   –   w  przypadku   wywozu     do  kompostowni       zbiórka  do  odpowiednich
   pojemników,    które  są   opróżniane     z    częstotliwością    zapobiegającą
   negatywnym    emisjom     np.  zapachowym       z   pojemnika.   W  przypadku
   kompostowni pracującej w oparciu o odpady zmieszane wykorzystanie
   dotychczas użytkowanych pojemników. Skoncentrowanie działań przede
   wszystkim na obszarze miasta, gdzie odpadów tych powstaje najwięcej.
5.  Dążenie do uzyskania zakładanych stopni odzysku w zakresie odpadów
   budowlanych, wielkogabarytowych i opakowaniowych. Stworzenie punktu
   odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz organizowanie przynajmniej 2 razy
   w roku odpadów wielkogabarytowych wystawionych w określonych miejscach
   przed budynkami mieszkalnymi. Wykorzystanie odpadów budowlanych np. do
   makroniwelacji     terenu   lub  innych   zastosowań       geotechnicznych   bądź
   budowlanych     (np.    gruzobeton).   Zapewnienie        segregacji   odpadów
   budowlanych na budowach. Współpraca w zakresie zbiórki opakowań z
   podmiotami    gospodarczymi     zobowiązanymi        do  uzyskania   określonego
   poziomu odzysku lub recyklingu materiałów opakowaniowych. Wykorzystanie
   opłat depozytowych.
6.  Stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
   domowych. Wykorzystanie szkół i sklepów, dodatkowe, małe pojemniki obok
   pojemników    na  śmieci   domowe,    ruchome       punkty  odbioru  odpadów
   niebezpiecznych z gospodarstw domowych – odpady gromadzone w domu w
   specjalnych pojemnikach. Rozwiązania dostosować do rodzaju zabudowy i
   warunków miejscowych.
7.  Bieżący monitoring i likwidacja „dzikich wysypisk” w miarę posiadanych
   środków finansowych. Wykorzystanie działającego już okresowo na terenie
   gminy patrolu ekologicznego.
8.  Inwentaryzacja obiektów i miejsc z elementami zawierającymi azbest.
   Stopniowe usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych.
9.  Rozpoznanie możliwości i pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
   systemu gospodarki odpadami.
10. Opracowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania informacji i ewidencji
   odpadów w celu monitoringu skuteczności przedsięwzięć w zakresie
   gospodarki odpadami. Współpraca z podmiotami gospodarczymi zajmującymi
   się    gospodarką   odpadami,      współpraca     ze   składowiskiem   odpadów
   komunalnych w Młynku – Sobuczynie.
11. Stała akcja edukacji społeczeństwa w zakresie ekologii z uwzględnieniem
   gospodarki odpadami i możliwości poprawy sytuacji przez obywateli.
   Zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów, kompostowania we własnym
   zakresie,   właściwego     postępowania       z    odpadami    niebezpiecznymi.
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami     Strona 77
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław      15 kwietnia 2004


   Współpraca ze szkołami.
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami          Strona 78
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław           15 kwietnia 2004


7  Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

    Źródła finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami można
podzielić na trzy grupy:
     publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub
      poza-budżetowych -instytucji publicznych,
     prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych,
      towarzystw leasingowych,
     prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.


    Kredyty bankowe można podzielić na:
     kredyty udzielane ze środków własnych - kredyt komercyjny,
     kredyty ze środków powierzonych - otrzymanych z innych źródeł na
      uzgodnionych warunkach,
     kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania
      przez instytucje zewnętrzne.


    Gospodarka odpadami jest zadaniem własnym gminy, dlatego to ona po
zdefiniowaniu zadań i celów, realizuje inwestycje z tego zakresu. W przypadku
wspólnych inwestycji gmin, zadanie to może być podejmowane w ramach
związków lub porozumień gmin.


W tym modelu finansowania ze źródeł publicznych zakłada się, że:
    gmina jest odpowiedzialna za organizację procesu inwestycyjnego, jednak
     część lub całość obowiązków może być przekazana inwestorowi
     zastępczemu, którym może być np. spółka gminy eksploatująca jej
     majątek, firma konsultingowa, albo inny podmiot,
    gmina pozyskuje środki inwestycyjne z różnych źródeł, całość zobowiązań
     związanych   ze  spłatą   zadłużenia  obciąża  gminę  i/lub  podmiot
     eksploatujący inwestycję, którym w tym modelu jest spółka będąca
     własnością (współwłasnością) gminy,
    majątek wybudowany w ramach inwestycji staje się z reguły majątkiem
     gminy, może być wniesiony aportem do jednostki eksploatującej.


    Środki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mogą
zostać pozyskane z:


  1) Fundacji i Funduszy
   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    Jedynie inwestycje zawarte w planie gospodarki odpadami mogą liczyć na
pozyskanie środków publicznych, w szczególności z NFOŚiGW i WFOŚiGW.
W szczególności współfinansowane powinny być działania prowadzące do
odzysku,  w tym   recyklingu,   odpadów   oraz przetwarzania (mechaniczno-
biologicznego ) przed składowaniem.
   Ekofundusz
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami              Strona 79
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław               15 kwietnia 2004


        Fundacja powołana w 1992 r. przez Ministra Finansów w celu
    zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części
    zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony
    środowiska. Dotychczas decyzję o takiej współpracy podjęły Stany
    Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy i Szwecja, czyli Ekofundusz
    zarządza środkami finansowymi tych krajów (ponad 500 mln USD do
    wydania do roku 2010).
        Możliwe wysokości dofinansowania przez fundację Ekofundusz
    przedstawia tabela 16.


    Tabela 16. Wysokość    dofinansowania    projektów   przez  Ekofundusz
            w zależności od podmiotu wnioskującego o dotację.


     Wnioskodawca o dofinansowanie          Możliwe dofinansowanie
    Jednostka gospodarcza                    20% - 30%
    Władze samorządowe                     30% - 50%
    Jednostki budżetowe                      do 50%
    Pozarządowe organizacje społeczne,       do 80% przy ochronie przyrody
    niegenerujące zysków              do 50% przy ochronie środowiska


    Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,
    Environmental Know-How Fund w Warszawie,
    Program Małych Dotacji GEF,
    Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
    Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie,
    Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,
    Projekt Umbrella.


2) Fundusze przedakcesyjne
   ISPA (fr. Instrument Structurel de Pre-Adhesion, and Instrument for Struc-
    tural Policies for Pre-Accession).
        ISPA przewiduje budżet na ochronę środowiska dla Polski na ok.
    150 mln € rocznie, czyli 5 razy więcej niż w programie PHARE.
    Prawdopodobnie około 10% tej kwoty zostanie przeznaczone na ochronę
    środowiska przed odpadami.
        Największe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania z
    funduszu ISPA mają m.in. systemy zbiórki, odzysku (wykorzystania) i
    unieszkodliwiania   odpadów   niebezpiecznych,   ponieważ    ISPA   jest
    instrumentem    finansowania   dużych   inwestycji   o    charakterze
    infrastrukturalnym.
        Każda zgłoszona inwestycja musi bezwzględnie spełniać wszystkie
    normy i standardy techniczne i ekologiczne obowiązujące w Unii
    Europejskiej, np. składowiska odpadów będą musiały być zgodne ze
    standardami   zawartymi  w   dyrektywie   o  składowaniu     odpadów
    (1999/31/WE). Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych na całość
    przedsięwzięcia wyniesie 5 mln €.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami         Strona 80
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław           15 kwietnia 2004


    PHARE
    SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Devel-
     opment)


3) Banków najbardziej aktywnie wspierających inwestycje ekologiczne:
   Bank   Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek
     kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska,
   Bank Gdański S.A.,
   Polski Bank Rozwoju S.A.,
   Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
   Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
   Bank Światowy.


4) Instytucji leasingowych finansujących gospodarkę odpadami:
   Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,
   BEL Leasing Sp. z o.o.,
   BISE Leasing S.A.,
   Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,
   Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o.,
   Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.


5) Fundusze akcesyjne – fundusze Unii Europejskiej na inwestycje strukturalne.
  Temat jest w trakcie uruchamiania. Bliższe informacje na ich temat mogą być
  udzielane przez NFOŚiGW i niezależnie przez Ministerstwo Środowiska.
  Wiadomo, że z funduszy tych pokrywanych może być do 70% kosztów
  inwestycji. Zwrot kosztów może nastąpić jedynie po oddaniu inwestycji do
  eksploatacji.


    W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji
w zakresie gospodarki odpadami:
   fundusze własne inwestorów,
   kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne (brak preferencji),
   kredyty preferencyjne i dotacje udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie
     Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   leasing,
   różnego typu pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony
     Środowiska (BOŚ S.A.),
   granty z pomocy zagranicznej (np. z ekokonwersji poprzez Ekofundusz,
     konwersji długu Finlandii, funduszy PHARE, ISPA),
   kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank
     Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy).
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami             Strona 81
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław               15 kwietnia 2004


8  Analiza wpływu projektu planu gospodarki odpadami na
   środowisko

   Realizacja założeń przedstawionych w planie gospodarki odpadami gminy
Kłobuck wpłynie na uporządkowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości
składowanych odpadów oraz zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów.
Przyczyni się to obniżenia zagrożenia dla środowiska powodowanego przez
istniejące  i wytwarzane    na  terenie  gminy   odpady.   Poprawa    systemu
gospodarowania odpadami wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie.


   Z obecnie występujących czynników i zjawisk, negatywnie na środowisko
może wpływać:
      brak objęcia systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich
       wytwórców, co skutkuje niekontrolowanym przedostawaniem się
       odpadów do środowiska. Szczególnie lokowanie tych odpadów na tzw.
       „dzikich” wysypiskach stwarza zagrożenie dla środowiska. Największe
       w odniesieniu do wód podziemnych,
      brak systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
       domowych obejmującego wszystkich mieszkańców gminy. Powstające
       odpady są w dużej części wyrzucane przez mieszkańców wraz z
       odpadami komunalnymi;
      nie oddane do użytku nowe osiedla mieszkaniowe, co pośrednio
       wpływa na ilość zbieranych odpadów w gminie. Mieszkańcy nie muszą
       regulować wywozu odpadów, gdyż w teorii, wcale ich nie wytwarzają.
       Wytworzone przez „niezarejestrowanych” mieszkańców śmieci trafiają
       do kontenerów na innych osiedlach lub na „dzikie” wysypiska.


   Wymienionym wyżej czynnikom i zjawiskom należy zapobiegać i ograniczać
ich negatywne skutki dla środowiska. W ramach planu gospodarki odpadami
planuje się działania, których rezultatem będzie poprawa stanu środowiska:
      inwentaryzacja a następnie likwidacja „dzikich” wysypisk występujących
       na terenie gminy
      zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
       domowych, m.in. baterii, lakierów, itp. Pojemniki do zbierania takich
       odpadów mogłyby stanąć w wyznaczonych miejscach w gminie, np.
       sklepach zajmującymi się sprzedażą takich towarów, a ich zawartość
       byłaby unieszkodliwiana w specjalnych instalacjach;
      zwiększenie zasięgu zbiórki odpadów komunalnych. Sprawę wywozu
       odpadów porządkuje uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie
       szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
       Kłobuck,  która    zobowiązuje    właścicieli  nieruchomości     do
       udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot
       posiadający zezwolenie burmistrza na wykonywanie usług usuwania
       odpadów  komunalnych.     Przepis  ten   powinien  być   skuteczniej
       realizowany, szczególnie w nowych osiedlach mieszkaniowych, w
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 82
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław               15 kwietnia 2004


      których stan faktyczny – rozpoczęcie użytkowania – nie pokrywa się ze
      stanem formalno-prawnym;
      zwiększenia   działań   nastawionych     na   edukację   lokalnego
      społeczeństwa   w  zakresie  gospodarki     odpadami.  Promowanie
      kompostowania    odpadów    biodegradowlanych    –  kuchennych    i
      ogrodowych   we   własnym   zakresie.   Zwiększenie    efektywności
      selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło);
      utworzenie PDGO, czyli Punktu/Punktów Dobrowolnego Gromadzenia
      Odpadów. Mają to być w zamierzeniu wyznaczone miejsca na terenie
      gminy, gdzie mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą
      dowozić bezpłatnie odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość
      (wielkogabarytowe, złom, opony), ilość (gruz, zielone) lub właściwości
      (niebezpieczne).


   Realizacja założeń planu gospodarki odpadami gminy Kłobuck będzie
skutkować zmniejszeniem obciążenia środowiska wynikającego ze zwiększenia
odzysku odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, co spowoduje spadek ilości
wprowadzonych do środowiska odpadów. Prowadzona regularnie edukacja
ekologiczna powinna zaowocować zmniejszeniem ilości powstających odpadów,
co w konsekwencji będzie skutkować skuteczną ochroną walorów naturalnych
terenów gminy.
   Realizacja planu nie przyczyni się, w którymkolwiek etapie jego realizacji, do
pogorszenia stanu środowiska. Nie spowoduje też zagrożenia dla środowiska.
   Przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami cele i kierunki działań są
zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym
Planem  Gospodarki   Odpadami   oraz  Planem   Gospodarki   Odpadami    dla
województwa śląskiego.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 83
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław           15 kwietnia 2004


9  Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu gospodarki
   odpadami

   Plan gospodarki odpadami opracowany przez gminę podlega zaopiniowaniu
przez organy samorządowe i ocenie społecznej. W planie ujęty został wieloletni
plan działań w zakresie gospodarki odpadami, który musi być stopniowo
weryfikowany, uaktualniany i poprawiany. Prowadzony monitoring w zakresie
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami powinien uwzględniać także zmiany
zachodzące w obowiązującym      prawodawstwie. Należy śledzić możliwości
zastosowania nowych technik i technologii mogących usprawnić gospodarkę
odpadami.
   Zgodnie z wytycznymi zawartymi w KPGO gminne plany gospodarki
odpadami stanowiące część gminnych planów ochrony środowiska muszą zostać
uchwalone przez rady gmin w terminie do 30 czerwca 2004.
   Harmonogramy    przygotowania   planów  gospodarki  odpadami   przez
województwa, powiaty i gminy powinny uwzględniając dwumiesięczny okres
opiniowania planów przez właściwe organy, a także czas na rozpatrywanie
wniosków zgłoszonych przez różne organizacje zajmujące się gospodarką
odpadami, w tym ekologiczne organizacje pozarządowe.
   Zgodnie z ustawą o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami
podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Ustawa
wymaga też, aby plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli (w tym
gminnego) były aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery lata. Organy
wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z
realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie
powiatu i radzie gminy.
   Organy wykonawcze gminy w przygotowywanych sprawozdaniach z
realizacji planu powinny zawrzeć ocenę skuteczności i prawidłowości jego realizacji
uwzględniającą analizę wykonania planu pod względem jakościowym i ilościowym.
Weryfikacja obejmuje całość planu gospodarki odpadami. Może się ona ograniczać
jedynie do jego aktualizacji lub też spowodować gruntowną zmianę jeśli zajdą ku
temu odpowiednie przesłanki.
   W rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr
152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem
zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej
bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, określone
zostały układy informacji dotyczące planów gospodarki odpadami (dział nr 6,
załączniki 1 i 2). Informacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do
szczebla centralnego i będą pomocne przy ocenie realizacji uchwalonych planów
gospodarki odpadami.
   Gminy i związki gmin są zobowiązane do przekazywania do krajowego
systemu monitoringu (zgodnie z ustawą o odpadach i odpadach opakowaniowych)
rocznych sprawozdań zawierających informacje o:
      rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub
      podmiot działający w jej imieniu,
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami          Strona 84
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław            15 kwietnia 2004


       rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę
       lub podmiot działający w jej imieniu do odzysku i recyklingu,
       wydatków poniesionych na ww. działania (dokumenty potwierdzające
       muszą być przechowywane przez 5 lat).
     Przekazanie informacji musi nastąpić do dnia 15 lutego roku następnego.
     System monitorowania i oceny realizacji planowanych celów opiera się na
porównaniu dwóch wielkości wskaźnikowych:
       wskaźników odzysku, poszczególnych rodzajów odpadów, które zostały
       przewidziane do odzysku
       rzeczywistych danych wynikających uzyskanych na podstawie ilości
       odpadów    zbieranych,    segregowanych,    transportowanych,
       odzyskiwanych czy unieszkodliwianych.
     Wartości wskaźników kontrolnych określa plan wyższego szczebla (dla
planu gminnego – plan powiatowy).


     Zbieranie wyników działań oraz zapisywanie tych informacji w komputerowej
bazie danych składa się na system monitorowania gospodarki odpadami.
Porównanie    tych  wyników  z  wartościami   wskaźnikowymi  (zestawienie
tabelaryczne) - na system oceny realizacji zamierzonych celów.


     Szczegółowy zakres i forma wymaganych sprawozdań zawarty jest planie
gospodarki odpadami dla powiatu Kłobuckiego.
     W oparciu o analizę uzyskanych danych wskaźnikowych możliwa będzie
ocena realizacji założeń planu gospodarki odpadami. Na podstawie uzyskanej
oceny należy przeprowadzić weryfikację założeń a następnie aktualizację całego
planu.
Gmina Kłobuck         Plan Gospodarki Odpadami          Strona 85
REGIOPLAN sp. z o.o.         Wrocław           15 kwietnia 2004


10 Streszczenie

   Plan gospodarki odpadami w gminie Kłobuck jest dokumentem, który
uzupełnia nadrzędne plany opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim.
Plan powinien być okresowo aktualizowany na podstawie oceny realizacji
zaplanowanych zadań i skuteczności przyjętych rozwiązań.
   Podstawowe zasady ochrony środowiska, które mają zastosowanie przy
planowej gospodarce odpadami wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz z ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz.628 ze zm.).
   Podstawy prawne do opracowania planów gospodarki odpadami zawarte są
w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, której rozdział 3 w całości poświęcony
został temu problemowi. Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane
zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Gminny plan gospodarki odpadami
określa m.in. rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, rozmieszczenie
istniejących instalacji urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,
działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich
negatywnego wpływu na środowisko, projektowany system gospodarowania
odpadami.
   Odpady komunalne na terenie gminy Kłobuck są zbierane i wywożone na
składowisko odpadów w Młynku-Sobuczynie przez specjalistyczne firmy usługowe.
Niestety nie wszystkie gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze korzystają
z tych usług. Na terenie gminy Kłobuck znajduje się też kilka tzw. „dzikich”
wysypisk odpadów, które należy zinwentaryzować a następnie zlikwidować.
   Na terenie gminy rozmieszczone są zestawy pojemników przeznaczonych
na pozyskiwanie osobno makulatury, tworzyw sztucznych oraz szkła. Obecny
system gospodarki odpadami w Gminie Kłobuck powinien sprostać zadaniom
przewidzianym do realizacji w najbliższych latach. Obecnie w systemie
selektywnego zbierania odpadów zbiera się tylko niewielką część powstających
odpadów komunalnych. Dlatego należy dążyć do zwiększenia ilości materiałów
nadających się do recyklingu zbieranych do rozstawionych pojemników, poprzez
akcje informacyjne czy pracę nad poprawą świadomości ekologicznej miejscowego
społeczeństwa itp.
   Podobnie jak w wielu innych polskich miastach, w Kłobucku nie jest
rozwiązany problem odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych
(lekarstwa, chemia gospodarcza, lakiery, itp.). Pożądane jest zatem stworzenie,
postulowanego w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, dobrowolnego
punktu gromadzenia odpadów (DPGO) – postaci stacjonarnej lub mobilnej, gdzie
oprócz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych mieszkańcy mogliby
oddawać odpady wielkogabarytowe, stare opony, złom budowlany, itp.
   Odpady niebezpieczne oraz odpady medyczne są unieszkodliwiane przez
specjalistyczne firmy działające na podstawie wydanych zezwoleń.
   Prognozuje się, iż ilość odpadów powstających na terenie gminy Kłobuck
zwiększy się z 6353Mg (ton) w 2003 roku do 7518Mg (ton) w roku 2015. Oznacza
to wzrost o nieco ponad 18%. Jest to zjawisko prognozowane, w różnym stopniu,
dla całego kraju.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami              Strona 86
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław               15 kwietnia 2004


   Zasadniczym celem gminy Kłobuck w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi powinno być jej uporządkowanie, poprzez objęcie wszystkich
mieszkańców system zbiórki odpadów, dalszy rozwój selektywnej zbiórki i odzysku
tych odpadów. W zakresie odpadów przemysłowych celem dla gminy Kłobuck
powinna  być  pełna   inwentaryzacja   odpadów    z  sektora   gospodarczego
powstających na terenie gminy a następnie dążenie do ograniczenia ilości
powstających   odpadów,   ich   odzysku  według     założonych  poziomów    i
unieszkodliwienie.    Przewiduje   się   zwiększenie     odzysku    odpadów
biodegradowalnych,    opakowaniowych,    budowlanych,    wybranych   odpadów
niebezpiecznych, wielkobarytowych.
   Zgodnie z wytycznymi zawartymi w KPGO gminne plany gospodarki
odpadami stanowiące część gminnych planów ochrony środowiska muszą zostać
uchwalone przez rady gmin w terminie do 30 czerwca 2004.
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami         Strona 87
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław           15 kwietnia 2004
11 Wykaz ważniejszych         materiałów      wykorzystanych    w
  opracowaniu

1. Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie
  Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M. P. nr 11 z dnia 28.02.2003 r., poz.
  159),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie
  sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620),
3. „Strategia gospodarki odpadami” pod red. M. Żygadło, PZITS Poznań 2001 r.,
  „II polityka ekologiczna państwa” opracowany przez Radę Ministrów , czerwiec
  2000 r.,
4. „Geografia regionalna Polski ‘’ – Jerzy Kondracki Wydawnictwo Naukowe
  PWN, W-wa 1998r
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.05.2003 r. w sprawie rocznych
  poziomów    odzysku  i   recyklingu   odpadów   opakowaniowych    i
  poużytkowych(Dz.U.nr104,poz.82).
6. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm).
7. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62,
  poz. 627 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie
  katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
9. Poradnik – gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami. MOS, Warszawa
  2002. http://www.mos.gov.pl/odpady/2/Poradnik_gminny.pdf.
10. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu KPGO. MOS, Warszawa
  2002. http://www.mos.gov.pl/odpady/1/prognoza.pdf.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152,
  poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem
  zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej
  bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
12. Grabowski J., Białecka B., Szafran Z., Kińczyk L.: Wykonanie badania
  morfologii 1 próby ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Sobuczynie,
  Główny Instytut Górnictwa, Katowice, grudzień 2003
13. Kalinowski F., Malicki W.: Dokumentacja hydrogeologiczna rejonu wysypiska
  odpadów komunalnych w miejscowości Pierzchno, Częstochowa, sierpień
  1996
14. Kalinowski F.: Projekt prac geologicznych dla założenia monitoringu lokalnego
  wód podziemnych w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości
  Pierzchno, Częstochowa, luty 1996
15. Konwent Rozwoju Gospodarczego Powiatu Kłobuckiego: Strategia rozwoju
  powiatu kłobuckiego, Kłobuck, sierpień 2000,
16. Kukla P., Pasierb S., Wojtulewicz J.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia
  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kłobuck,
  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice, marzec
  2002,
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami          Strona 88
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław           15 kwietnia 2004


17. Mądry Z. Z zespołem: Wysypisko odpadów komunalnych w m. Pierzchno, gm.
  Kłobuck, rekultywacja wysypiska, Pracownia Projektowo – Technologiczna –
  EKOTEC|H, Częstochowa, listopad 1996
18. Phare Pl. 9507.04.01.01: Koncepcja kompleksowej godpodarki odpadami
  komunalnymi w gminach północnej części województwa śląskiego. Raport
  wstępny, Projekt pilotowy nr 2/99
19. Sieja L., Ziora J., Kozubek J.:Plan gospodarki odpadami dla województwa
  śląskiego. IETU, GIG, AGOS S.A., IGO Sp. z o.o., Katowice 2003
20. Trząski L. z zespołem: Plan gospodarki odpadami dla powiatu Kłobuckiego,
  Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód, nr GIG 423 21143-342 EKZ-
  3475/1/03, wrzesień 2003,
21. Uchwała Nr 33/VI/97 Rady Miejskiej w Kłobucku:w sprawie szczegółowych
  zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłobuck
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami            Strona 89
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław            15 kwietnia 2004


12 Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1. Wybrane akty prawne dotyczące gospodarki odpadami.


Prawodawstwo polskie
(stan na 15 grudnia 2003 r.)


A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami
tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r.


1. Ustawy:


    ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr
    62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
    984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i
    Nr 80, poz. 717 i 721); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,
    ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z
    2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003
    r. Nr 7, poz. 78); wejście w życie z dniem 1 października 2001 r.,
    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
    ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
    (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7,
    poz. 78) - tzw. ustawa wprowadzająca; wejście w życie z dniem 1
    października 2001 r.,
    ustawa   z dnia   11  maja 2001 r.    o  opakowaniach  i    odpadach
    opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz.
    78); wejście w życie z dniem stycznia 2002 r.,
    ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w
    zakresie gospodarowania     niektórymi  odpadami  oraz    o   opłacie
    produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z 2002 r. Nr
    113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) - tzw. ustawa o opłacie
    produktowej; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
    ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
    poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i
    Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717); wejście w życie z dniem
    1 stycznia 2002 r.,
    ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i
    Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233,
    poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
    165. poz. 1592); wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
    ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
    chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i
    Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1187); wejście w życie z
    dniem 15 lutego 2002 r.,
    ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami
    zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz.
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 90
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław               15 kwietnia 2004


    1085 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 497); wejście w życie z dniem 1 lipca
    2002r.,
    ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między
    Wspólnotą Europejską     a  Rzecząpospolitą    Polską   w   sprawie
    uczestnictwa   Polski    w Europejskiej     Agencji Środowiska     oraz
    Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji (Dz. U. Nr 115, poz. 994);
    wejście w życie z dniem 8 sierpnia 2002 r.,
    ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji
    Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
    odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 135, poz. 1142); wejście w życie z
    dniem 12 września 2002 r.,
    ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.
    U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652); wejście w życie z
    dniem 1 stycznia 2003 r., m) ustawa z dnia 12 września 2002 r. o
    portowych   urządzeniach    do  odbioru odpadów oraz pozostałości
    ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361); wejście w życie z
    dniem 1 stycznia 2003 r.,
    ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169,
    poz. 1386); wejście w życie z dniem 12 września 2002 r.,
    ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym
    towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671); wejście w życie z
    dniem 1 stycznia 2003 r.,
    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
    przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717); wejście w życie z dniem 10 lipca
    2003r.


2. Rozporządzenia, obwieszczenia, uchwały:


2.1. Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w ustawie - Prawo ochrony środowiska:


    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w
    sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.
    U. Nr 140, poz. 1585) - na podstawie art. 153 ust. 1; wejście w życie z
    dniem 26 grudnia 2001 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w
    sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu,
    alarmowych poziomów      niektórych  substancji   w    powietrzu  oraz
    marginesów   tolerancji   dla dopuszczalnych    poziomów     niektórych
    substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) - na podstawie art. 86 ust. 1;
    wejście w życie z dniem 12 lipca 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w
    sprawie wymagań    w   zakresie  wykorzystywania    i  przemieszczania
    substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska oraz
    wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
    lub są wykorzystywane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 91
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław              15 kwietnia 2004


    (Dz. U. Nr 96, poz. 860) - na podstawie art. 163 ust. 1; wejście w życie z
    dniem 16 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
    wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania
    ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 100, poz. 920
    i z 2003 r. Nr 113, poz. 1075) - na podstawie art. 286 ust. 3, wejście w
    życie z dniem 20 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
    rodzajów instalacji mogących    powodować     znaczne  zanieczyszczenie
    poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz.
    U. Nr 122, poz. 1055) - na podstawie art. 201 ust. 2; wejście w życie z
    dniem 16 sierpnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
    określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji
    do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich
    komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 134, poz.
    1139) - na podstawie art. 399 ust. 1; wejście w życie z dniem 11 września
    2002 r., g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września
    2002 r. w sprawie standardów jakości gleby i ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.
    1359) - na podstawie art. 105 ust. 1, wejście w życie z dniem 19
    października 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w
    sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane
    substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr
    173, poz. 1416) - na podstawie art. 163 ust. 4; wejście w życie z dniem 1
    listopada 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w
    sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości
    i  miejscach występowania     substancji    stwarzających   szczególne
    zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439) - na podstawie art.
    163 ust. 6; wejście w życie z dniem 5 listopada 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w
    sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr
    176, poz. 1453) - na podstawie art. 30 ust. 3; wejście w życie z dniem 1
    stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie
    określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
    środowisko   oraz   szczegółowych     kryteriów   związanych     z
    kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu
    na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) - na podstawie art. 51 ust. 8;
    wejście w życie z dniem 13 listopada 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 r. w
    sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane
    i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. Nr 182, poz. 1519)
    - na podstawie art. 169 ust. 1; wejście w życie z dniem uzyskania
    przez   Rzeczpospolitą   Polską członkostwa w Unii Europejskiej, m)
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 92
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław             15 kwietnia 2004


    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w
    sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591) .
    na podstawie art. 210 ust. 4; wejście w życie z dniem 30 listopada 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w
    sprawie szczegółowych    warunków,    jakim  powinna   odpowiadać
    prognoza     oddziaływania na   środowisko   dotycząca    projektów
    miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197,
    poz. 1667) - na podstawie art. 41 ust. 3; wejście w życie z dniem 12
    grudnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
    wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003
    r. Nr 1, poz. 12) - na podstawie art. 222 ust. 2; wejście w życie z dniem 1
    lutego 2003 r.,
    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie
    opłat  za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477) - na
    podstawie art. 290 ust. 2; wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w
    sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.
    U. Nr 110, poz. 1057) . na podstawie art. 148; wejście w życie z dniem 1
    lipca 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w
    sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o
    dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.
    U. Nr 110, poz. 1058) . na podstawie art. 19 ust. 8; wejście w życie z
    dniem 1 lipca 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
    dnia   26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla
    niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na
    środowisko (Dz. U. Nr 114, poz. 1078) - na podstawie art. 169; wejście
    w życie z dniem 1 lipca 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w
    sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584) - na
    podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4; wejście w życie z
    dniem 3 października 2003 r.,
    obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w
    sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok
    2003 (M.P. Nr 49, poz. 715) - na podstawie art. 291 ust. 2; w
    zakresie górnych jednostkowych stawek opłat,
    uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w
    sprawie przyjęcia .Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z
    uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. (M.P. Nr 33, poz. 433),
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie
    późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U.
    03.177.1736 z dnia 14 października 2003 r.).
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami            Strona 93
REGIOPLAN sp. z o.o.          Wrocław              15 kwietnia 2004


2.2. Rozporządzenia i uchwały wydane na podstawie upoważnień zawartych
w ustawie o odpadach:


    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
    sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - na podstawie art. 4
    ust. 1 pkt 1; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w
    sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
    (Dz. U. Nr 140, poz. 1584) - na podstawie art. 49 ust. 8; wejście w życie
    z dniem 26 grudnia 2001 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
    zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów
    zwolnionych z obowiązku    uzyskiwania     zezwoleń   oraz  sposobu
    rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734) - na podstawie art. 33 ust. 11;
    wejście w życie z dniem 12 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w
    sprawie rodzajów   odpadów   lub  ich  ilości,  dla  których  nie  ma
    obowiązku   prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i
    średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję
    odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735) - na podstawie art. 36 ust. 13;
    wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
    wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.
    U. Nr 152, poz. 1736) - na podstawie art. 36 ust. 14; wejście w życie z
    dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
    zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i
    przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737) -
    na podstawie art. 37 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w
    sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych
    dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152,
    poz. 1738) - na podstawie art. 37 ust. 8; wejście w życie z dniem 12
    stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
    zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 152, poz. 1739) -
    na podstawie art. 37 ust. 11; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w
    sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i
    przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej
    bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.
    U. Nr 152, poz. 1740) - na podstawie art. 37 ust. 12; wejście w życie z
    dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie
    odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami              Strona 94
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004


    (Dz. U. Nr 15, poz. 146) - na podstawie art. 65 ust. 4; wejście w życie z
    dniem 5 marca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w
    sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do
    określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne (Dz. U. Nr 15,
    poz. 147) - na podstawie art. 66 ust. 18; wejście w życie z dniem 12
    marca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w
    sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego
    obrotu odpadami (Dz. U. Nr 15, poz. 148) - na podstawie art. 68 ust.
    3; wejście w życie z dniem 12 marca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w
    sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów
    instalacji   i  urządzeń,  w  których   dopuszcza   się  ich   termiczne
    przekształcanie (Dz. U. Nr 18, poz. 176) - na podstawie art. 44 ust. 5;
    wejście w życie z dniem 21 marca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w
    sprawie wymagań      dotyczących  prowadzenia    procesu    termicznego
    przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339) - na podstawie
    art. 47; wejście w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w
    sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest
    zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498) - na podstawie art. 4 ust. 2;
    wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie
    określenia wzoru dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie
    odpadami (Dz. U. Nr 56, poz. 511) - na podstawie art. 68 ust. 3; wejście w
    życie z dniem 30 maja 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w
    sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z
    zagranicy     nie  wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony
    Środowiska (Dz. U. Nr 56, poz. 512) - na podstawie art. 65 ust. 18; wejście
    w życie z dniem 30 maja 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie
    wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów
    niebezpiecznych za granicę (Dz. U. Nr 56, poz. 513) - podstawie art.
    66 ust. 19; wejście w życie z dniem 30 maja 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13
    maja 2002 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może
    być realizowany międzynarodowy obrót odpadami (Dz. U. Nr 60, poz. 548
    i Nr 191, poz. 1599) - na podstawie art. 67; wejście w życie z dniem 21
    maja 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w
    sprawie   listy rodzajów odpadów,     które  posiadacz  odpadów może
    przekazywać     osobom fizycznym     lub   jednostkom  organizacyjnym,
    niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami            Strona 95
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004


    (Dz. U. Nr 74, poz. 686) - na podstawie art. 33 ust. 3; wejście w życie z
    dniem 29 czerwca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w
    sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr
    155, poz. 1299) - na podstawie art. 43 ust. 7; wejście w życie z dniem 11
    września 2002 r., v) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8
    października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc
    magazynowania     odpadów    pochodzących    z procesów wytwarzania
    dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz.
    1456) - na podstawie art. 40 ust. 8; wejście w życie z dniem 1 stycznia
    2003 r., w) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października
    2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania
    dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą
    być unieszkodliwione przez ich składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513) -
    na podstawie art. 40 ust. 7; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., x)
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w
    sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają
    zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla
    zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575) - na
    podstawie art. 33 ust. 4; wejście z życie z dniem 29 listopada 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w
    sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób
    nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) - na podstawie art. 55 ust.
    5, wejście z życie z dniem 18 listopada 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
    zakresu, czasu, sposobu oraz       warunków prowadzenia monitoringu
    składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) - na podstawie art.
    60; wejście w życie z dniem 3 stycznia 2003 r., aa) rozporządzenie
    Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
    sposobu    stosowania  przepisów  o  przewozie   drogowym    towarów
    niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr
    236, poz. 1986) - na podstawie art. 11 ust. 5; wejście w życie z dniem 1
    stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
    rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie
    odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103) - na podstawie
    art. 42 ust. 2; wejście w życie z dniem 8 lutego 2003 r.,
    rozporządzenie    Ministra  Zdrowia  z dnia   23  grudnia  2002  r.  w
    sprawie    dopuszczalnych  sposobów   i  warunków   unieszkodliwiania
    odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) -
    na podstawie art. 42 ust. 3; wejście w życie z dniem 8 lutego 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w
    sprawie szczegółowych      wymagań    dotyczących lokalizacji, budowy,
    eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
    składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) - na podstawie art. 50 ust. 2;
    wejście w życie z dniem 25 kwietnia 2003 r.,
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami            Strona 96
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław             15 kwietnia 2004


    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w
    sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66,
    poz. 620) - na podstawie art. 15 ust. 8; wejście w życie z dniem 2 maja
    2003 r.,
    uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w
    sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. z 2003 r. Nr 11,
    poz. 159) - na podstawie art. 14 ust. 4; wejście w życie z dniem 29
    października 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. w
    sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. 03.180.1768 z dnia 23
    października 2003 r.),
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie
    wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
    (Dz.U.03.220.2189 z dnia 23 grudnia 2003 r.).


2.3. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:


    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w
    sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań
    o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych
    za granicę opakowań (Dz. U. Nr 122, poz. 1053) - na podstawie art. 7 ust.
    2 i art. 9 ust. 4; wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie
    raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz. U. Nr
    122, poz. 1054) - na podstawie art. 19 ust. 3; wejście w życie z dniem 16
    sierpnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w
    sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w
    opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) - na podstawie art. 5 ust. 3;
    wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie
    sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu
    sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 66, poz. 619) - na
    podstawie art. 5 ust. 2; wejście w życie z dniem 2 maja 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w
    sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. Nr 105, poz. 994) - na
    podstawie art. 6 ust. 5; wejście w życie z dniem 1 lipca 2003 r.


2.4. Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w tzw. ustawie o opłacie produktowej:


    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie
    rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
    poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) - na podstawie art. 3 ust. 8;
    wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami              Strona 97
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004


    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w
    sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235) - na
    podstawie art. 14 ust. 4; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w
    sprawie  szczegółowych     warunków,   jakie   powinien      spełnić
    przedsiębiorca  produkujący w kraju     oleje   smarowe    z  udziałem
    wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji,
    w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu
    (Dz. U. Nr 131, poz. 1475) - na podstawie art. 3 ust. 13; wejście w
    życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
    wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
    (Dz. U. Nr 157, poz. 1865) - na podstawie art. 15 ust. 2; wejście w życie z
    dniem 1 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w
    sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek
    krajowy  opakowań i produktów,     osiągniętych   wielkości    odzysku   i
    recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z
    opłat produktowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 26) - na podstawie art. 24
    ust. 2; wejście w życie z dniem 25 stycznia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie
    szczegółowych   zasad   i  trybu  gospodarowania   środkami    z   opłat
    produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052) - na podstawie art. 36;
    wejście w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
    rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i
    poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982) . na podstawie art. 3 ust.
    8; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,
    obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2002 r. w
    sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na 2003 r. (M.P. Nr 37,
    poz. 591) - na podstawie art. 14 ust. 3,
    obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2003 r. w
    sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2004 (M.P. Nr
    41, poz. 601) - na podstawie art. 14 ust. 3.


2.5. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w
ustawie - Prawo atomowe:


    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
    wymagań    dotyczących    zawartości      naturalnych      izotopów
    promieniotwórczych w surowców i materiałach          stosowanych      w
    budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a
    także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz
    kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. Nr 220, poz. 1850) - na
    podstawie art. 6 ust. 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami                   Strona 98
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław                 15 kwietnia 2004


    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie
    odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr
    230, poz. 1925) - na podstawie art. 51 i art. 55 - wejście w życie z dniem 1
    stycznia 2003 r.


2.6. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w
ustawie - Prawo wodne:


    rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w
    sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
    wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
    środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799) - na podstawie art. 45 ust.
    1 pkt 1 i 3; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


2.7. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie
o substancjach i preparatach chemicznych:


    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
    wykazu substancji    niebezpiecznych      wraz   z  ich     klasyfikacją i
    oznakowaniem (Dz. U. Nr 129, poz. 1110) - na podstawie art. 4 ust. 3;
    wejście w życie z dniem 29 sierpnia 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
    karty   charakterystyki    substancji    niebezpiecznej      i    preparatu
    niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) - na podstawie art. 5 ust. 5;
    wejście w życie z dniem 18 września 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie
    oznakowania opakowań       substancji   niebezpiecznych    i     preparatów
    niebezpiecznych   (Dz. U. Nr 140, poz. 1173) - na podstawie art. 26;
    wejście w życie z dniem 18 września 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie
    substancji niebezpiecznych     i   preparatów   niebezpiecznych,       których
    opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie
    przez   dzieci  i    w   wyczuwalne dotykiem        ostrzeżenie       o
    niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174) - na podstawie art. 28
    ust. 3; wejście w życie z dniem 18 września 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie
    sposobu oznakowania       miejsc,   rurociągów   oraz   pojemników       i
    zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje
    niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552) - na
    podstawie art. 27 ust. 2; wejście w życie z dniem 11 lipca 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie
    kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące
    badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych
    kryteriów (Dz. U. Nr 116, poz. 1103) - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2-5 i
    ust. 4; wejście w życie z dniem 19 lipca 2003 r.,
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 99
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław             15 kwietnia 2004


    rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie
    kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
    (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) . na podstawie art. 4 ust. 2; wejście w życie z
    dniem 17 października 2003 r.


2.8. Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych
w ustawie o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową:


    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w
    sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie
    z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku (Dz. U.
    Nr 66, poz. 602) - na podstawie art. 15 ust. 3; wejście w życie z dniem 1
    lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w
    sprawie    listy technologii   (procesów   chemicznych),   w   których
    substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające
    niektóre procesy chemiczne (Dz. U. Nr 66, poz. 603) - na podstawie art. 14
    ust. 4 wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie
    ustalenia dozwolonych ilości tetrachlorku węgla produkowanego w celu
    eksportu, listy technologii, w których substancja ta może być używana,
    oraz wzoru dokumentu służącego         do  ewidencjonowania    produkcji
    tetrachlorku węgla i sposobu wykorzystania (Dz. U. Nr 70, poz. 649)
    - na podstawie art. 8 ust. 4; wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie
    wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych
    kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność,
    w której wykorzystywane są substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 71, poz.
    658) - na podstawie art. 20 ust. 3;wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie
    określenia szczegółowej      listy  towarów   zawierających   substancje
    kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących
    stronami    Protokołu Montrealskiego (Dz. U. Nr 71, poz. 659) - na
    podstawie art. 12 ust. 1; wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie
    określenia wzorów formularzy ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U.
    Nr 78;poz. 709) - na podstawie art. 33 ust. 2 wejście w życie z dniem 1
    lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2002 r. w
    sprawie sposobu oznakowania pojemników zawierających substancje
    kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje
    wchodzą (Dz. U. Nr 94, poz. 837) - na podstawie art. 18 ust. 2 wejście w
    życie z dniem 1 lipca 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
    czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub
    wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami             Strona 100
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław             15 kwietnia 2004


    uznać za zastosowanie krytyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 914) - na podstawie
    art. 17 ust. 6; wejście w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w
    sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz
    wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z
    zagranicą substancją kontrolowaną (Dz. U. Nr 134, poz. 1129) - na
    podstawie art. 25 ust. 1; wejście w życie z dniem 11 września 2002 r.,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w
    sprawie    ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi
    wyprodukowanymi lub      przywiezionymi  z  zagranicy   oraz  o   ich
    wykorzystaniu w działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 205, poz. 1733) -
    na podstawie art. 16 ust. 3; wejście w życie z dniem 24 grudnia 2002 r.,
    obwieszczenie Ministra     Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r.         w
    sprawie szczegółowego wykazu kodów taryfy celnej dla substancji
    kontrolowanych i zawierających je mieszanin (M.P. Nr 22, poz. 395) - na
    podstawie art. 6,
    obwieszczenie Ministra     Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r.         w
    sprawie    wykazu prac   uznawanych   za   prace   laboratoryjne   i
    analityczne, w których mogą być stosowane poszczególne substancje
    kontrolowane, oraz wymagań dotyczących wprowadzania do obrotu
    krajowego     substancji   kontrolowanych    używanych    do celów
    laboratoryjnych i analitycznych (M.P. Nr 22, poz. 396) - na podstawie art.
    6, m) obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w
    sprawie     listy dozwolonych    technologii   niszczenia    substancji
    kontrolowanych oraz warunków stosowania tych technologii (M.P. Nr 22,
    poz. 397) - na podstawie art. 6,
    obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
    udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania
    opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania
    obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą
    substancję kontrolowaną (M.P. Nr 35, poz. 553) - na podstawie art. 24 ust.
    6.
B. Wykaz dotychczasowych aktów prawnych           związanych z gospodarką
odpadami, które zachowały moc (tj. tych, które weszły w życie przed dniem
1 października 2001 r.)


1. Ustawy:


    ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
    gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz.
    770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz.
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami             Strona 101
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław              15 kwietnia 2004


    1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) w zakresie
    odpadów komunalnych,
    ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
    27, poz. 96 z późn. zm.) w zakresie składowania odpadów w wyrobiskach
    górniczych,
    ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu
    morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z
    2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 166, poz.
    1361) w zakresie zatapiania odpadów ze statków,
    ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
    zwierząt,   badaniu   zwierząt  rzeźnych   i  mięsa  oraz  o  Inspekcji
    Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) w zakresie
    odpadów zwierzęcych,
    ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
    zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz.
    1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz.
    1793 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 65, poz. 596) w zakresie odpadów
    zawierających azbest,
    ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz.
    991) w zakresie     stosowania  niektórych    odpadów  powstających    w
    hodowli jako nawóz naturalny,
    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
    poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
    Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
    1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718),
    ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
    Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz.
    1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz.
    1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz.
    984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
    ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
    (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
    ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
    (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),
    ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz
    o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.),
    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
    2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558),
    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
    2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
    558 i Nr 113, poz. 984),
    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
    Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
    984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
    ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z
    2002 r. Nr 112, poz. 982 i Nr 113, poz. 984).
Gmina Kłobuck              Plan Gospodarki Odpadami                Strona 102
REGIOPLAN sp. z o.o.                Wrocław                 15 kwietnia 2004
2. Rozporządzenia:


    rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca
    2001 r.    w sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i
    nawożeniu (Dz. U. Nr 60, poz. 615) - na podstawie art. 9 ustawy o
    nawozach i nawożeniu,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w
    sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów
    zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895) - na podstawie art.
    4 ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia
    1998   r.  w sprawie     zasad   bezpieczeństwa     i  higieny   pracy   przy
    zabezpieczaniu      i  usuwaniu wyrobów      zawierających      azbest  oraz
    programu    szkolenia    w   zakresie bezpiecznego       użytkowania    takich
    wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280) - na podstawie art. 4 ust. 2
    ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
    rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie
    określenia rodzajów       odpadów,   których   wykorzystanie      uprawnia   do
    zwolnienia    od    podatku dochodowego,      oraz     szczegółowych    zasad
    ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji
    (Dz. U. Nr 8, poz. 29), wydane na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z
    dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
    art.  17   ust.  3    ustawy  z  dnia   15  lutego    1992  r.   o  podatku
    dochodowym od osób prawnych,
    rozporządzenie      Ministra   Finansów    z  dnia     20  lutego    1998  r.
    zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów
    ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
    dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 26, poz. 150).


3. Umowy międzynarodowe:


    Konwencja bazylejska sporządzona dnia 22 marca 1989 r. o kontroli
    transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych
    (Dz. U. z 1995 r. Nr 19 poz. 88),
    Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie
    odpadów     i innych substancji sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie,
    Londynie i Meksyku w dniu 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11 poz.
    46 i z 1997 r. Nr 47, poz. 300),
    Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
    przez statki sporządzona w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z
    załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokół z 1978 r. dotyczący konwencji
    wraz z załącznikiem I, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz.
    U. z 1987 r. Nr 17 poz. 101),
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami            Strona 103
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004


     Konwencja sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1972 r. o
     ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz. U. z 2000
     r. Nr 28, poz. 346),
     Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki,
     sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr
     6, poz. 52).


C. Wykaz przygotowywanych nowych aktów prawnych związanych z
gospodarką odpadami, których opublikowanie przewidywano do końca
2002 r.


1. Rozporządzenia:


1.1. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w
ustawie - Prawo ochrony środowiska:


     rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, dla
     których prowadzący mogą      ubiegać się    o   ustalenie  programu
     dostosowawczego - na podstawie art. 425 ust. 1.


1.2. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o
odpadach:


     rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których
     uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych
     nie posiadają właściwości lub składników i właściwości powodujących,
     że odpady te stanowią odpady niebezpieczne, a także sposób ustalenia
     spełnienia tych warunków - na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, b)
     rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu
     postępowania ze stałymi odpadami medycznymi - na podstawie art. 7 ust.
     4.


1.3. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w
ustawie - Prawo atomowe:


     rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania zgody na przywóz na
     polski obszar  celny,  wywozu   z  polskiego    obszaru  celnego  oraz
     tranzytu przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego
     paliwa - na podstawie art. 62 ust. 4.


1.4. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o
substancjach i preparatach chemicznych:


     rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod przeprowadzania
     badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności
     substancji i preparatów chemicznych - na podstawie art. 24 ust. 2.
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami              Strona 104
REGIOPLAN sp. z o.o.             Wrocław                15 kwietnia 2004
D. Wykaz przygotowywanych nowych aktów prawnych związanych z
gospodarką odpadami, przewidzianych do wydania w 2003 r.


1. Ustawy:


    ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz o zmianie
    niektórych innych ustaw,
    ustawa   o   zmianie   niektórych  ustaw   w   związku   z  recyklingiem
    pojazdów wycofanych z eksploatacji.


2. Rozporządzenia:


2.1. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w
ustawie - Prawo ochrony środowiska:


    rozporządzenie    Ministra   Środowiska    w    sprawie    dodatkowych
    wymagań,      jakie   powinien   spełniać    przegląd  ekologiczny    dla
    poszczególnych rodzajów instalacji - na podstawie art. 242 ust. 1.


2.2. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o
odpadach:


    rozporządzenie    Ministra   Gospodarki    w   sprawie   szczegółowego
    sposobu postępowania z olejami odpadowymi - na podstawie art. 7 ust. 4,
    rozporządzenie    Ministra   Gospodarki    w   sprawie   szczegółowego
    sposobu postępowania z zanieczyszczonym urobkiem pochodzącym
    pogłębiania akwenów morskich i innych - na podstawie art. 7 ust. 4,
    rozporządzenie    Ministra  Rolnictwa   i  Rozwoju    Wsi   w  sprawie
    szczegółowego sposobu postępowania z odpadami pochodzącymi z
    procesów odsiarczania spalin stosowanymi w rolnictwie - na podstawie
    art. 7 ust. 4,
    rozporządzenie    Ministra   Środowiska    w   sprawie   szczegółowych
    warunków     i sposobu  finansowania   przedsięwzięć     priorytetowych   o
    charakterze ponadwojewódzkim - na podstawie art. 15 ust. 6,
    rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów dopuszczenia
    odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - na
    podstawie art. 55 ust. 3.


2.3. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych:


    rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów opakowań dla
    określonych rodzajów substancji chemicznych, wobec których stosuje
    się inną wysokość kaucji - na podstawie art. 10 ust. 5,
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami           Strona 105
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław             15 kwietnia 2004


    rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów napojów, których
    nie dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1 - na podstawie art. 13 ust.
    2.


2.4. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o
postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową:


    rozporządzenie   Ministra  Gospodarki   określające  ilość  substancji
    kontrolowanych wymienionych    w art. 14 ustawy, dozwolonych do
    wykorzystania z przeznaczeniem na cele laboratoryjne i analityczne,
    jako substratu do produkcji nowych substancji oraz w celu zastosowania
    jako czynnika ułatwiającego niektóre procesy    chemiczne,   wymagania
    jakie muszą być spełnione przy stosowaniu substancji kontrolowanych
    jako czynnika ułatwiającego niektóre procesy chemiczne - na podstawie
    art. 14 ust. 5.


2.5. Rozporządzenia do wydania na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw:


    rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie późniejszych terminów
    uzyskania pozwolenia zintegrowanego - na podstawie art. 19 ust. 2.Prawodawstwo Unii Europejskiej (stan na 5 października 2003 r.)


I. Wykaz obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z
gospodarką odpadamiA. Wymagania ogólne.


1. Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów
   (tzw. dyrektywa ramowa) znowelizowana dyrektywami Rady: 91/156/EWG
   i 91/692/EWG oraz decyzją Komisji 96/350/WE (tekst pierwotny: OJ L
   194 25.07.1975 p.39). ! Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia
   1991 r.  w sprawie   odpadów niebezpiecznych znowelizowana dyrektywą
   Rady 94/31/WE (tekst pierwotny: OJ L 377 31.12.1991 p.20).
2. Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie włoskich zasad
  zawieszania wymagań dotyczących zezwoleń dla przedsiębiorstw poddających
  odzyskowi odpady niebezpieczne zgodnie z art. 3 dyrektywy 91/689/EWG
  (OJ L 315 19.11.2002 p.16).
3. Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję
  Komisji 94/3/WE ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt - a
  dyrektywy   Rady 75/442/EWG w    sprawie odpadów   oraz  decyzję Rady
  94/904/WE ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1
Gmina Kłobuck             Plan Gospodarki Odpadami              Strona 106
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław               15 kwietnia 2004


  ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,
  znowelizowana        decyzjami  Komisji   2001/118/WE,    2001/119/WE      i
  2001/573/WE (tekst pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p.3).
4. Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r. ustanawiająca
  Komitet Gospodarowania Odpadami (OJ L 115 01.05.1976 p.73).
5. Zalecenie Rady 81/972/EWG z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie
  ponownego użycia makulatury oraz stosowania papieru pochodzącego z
  recyklingu (OJ L 355 10.12.1981 p.56).
6. Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1990 o polityce w zakresie odpadów (OJ C
  122 18.05.1990 p.2).
7. Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w
  zakresie gospodarki odpadami (OJ C 076 11.03.1997 p.1).
8. Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie klasyfikacji złomu
  (OJ C 356 22.11.1997 p.8).
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 761/2001 z dnia 19
  marca 2001 r. zezwalające na fakultatywne uczestnictwo organizacji w unijnym
  systemie zarządzania i auditu ekologicznego (EMAS) (OJ L 114 24.04.2001
  p.1). ! Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2150/2002 z dnia 25
  listopada 2002 r. w sprawie statystyki w zakresie odpadów (OJ L 332
  09.12.2002 p.1).


Międzynarodowy obrót odpadami


1. Konwencja     Bazylejska   o  kontroli  transgranicznego   przemieszczania     i
  usuwania (unieszkodliwiania) odpadów niebezpiecznych.
2. Decyzja Rady 97/640/WE z dnia 22 września 1997 r. o uznaniu w
  imieniu Wspólnoty poprawki do konwencji o kontroli transgranicznego
  przemieszczania     i    20   usuwania     (unieszkodliwiania)    odpadów
  niebezpiecznych, jak postanowiono w decyzji III/1 Konferencji Państw - Stron
  Konwencji (OJ L 272 04.10.1997 p.45).
3. Rozporządzenie Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru
  i kontroli przesyłania odpadów wewnątrz, do i z Wspólnoty Europejskiej,
  znowelizowane rozporządzeniem Rady 97/120/WE oraz decyzją Komisji
  99/816/WE (tekst pierwotny: OJ L 030 06.02.1993 p.1).
4. Decyzja Komisji 94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie
  ogólnie   obowiązujących      dokumentów     przewozowych   stosownie    do
  rozporządzenia Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie
  nadzoru   i   kontroli  przesyłania odpadów wewnątrz, do i z Wspólnoty
  Europejskiej (OJ L 310 03.12.1994 p.70).
5. Rozporządzenie Rady        1420/1999/WE     z    dnia 29 kwietnia   1999   r.
  ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do przesyłania
  niektórych    rodzajów odpadów      do   niektórych   krajów  nie  będących
  członkami OECD znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 1208/2000,
  2630/2000, 1800/2001 i 2243/2001 (tekst pierwotny: OJ L 166 01.07.1999 p.6).
6. Rozporządzenie     Komisji    1547/1999/WE     z  dnia  12  lipca  1999   r.
  określające procedury kontrolne według rozporządzenia Rady 259/93/EWG
Gmina Kłobuck              Plan Gospodarki Odpadami            Strona 107
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław              15 kwietnia 2004


   stosowane do przesyłania niektórych rodzajów odpadów do niektórych
   krajów,  do   których  nie ma zastosowania Decyzja OECD C(92)39 final
   znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 334/2000, 354/2000, 1208/2000,
   1552/2000, 1800/2001 i 2243/2001 (tekst pierwotny: OJ L 185 17.07.1999
   p.1).
7. Rezolucja Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie transgranicznego
   przemieszczania odpadów niebezpiecznych do państw trzecich (OJ C
   009 12.01.1989 p.1).


Sprawozdawczość


1. Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie raportów
   na temat   unormowań     i   usprawnień   we   wprowadzaniu    postanowień
   dyrektyw dotyczących środowiska (OJ L 377 31.12.1991 p.48).
2. Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. w sprawie
   kwestionariuszy    dla  raportów      państw   członkowskich    dotyczących
   implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (OJ
   L 296 17.11.1994 p.42).
3. Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r. dotycząca formy, w
   jakiej należy dostarczać informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady
   91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (OJ L 116 11.05.1996
   p.26).
4. Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy
   dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych
   dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (OJ L 256 19.09.1997 p. 13).
5. Decyzja    Komisji   98/184/WE     z  25   lutego  1998  r.  w  sprawie
   kwestionariusza    dla raportów       państw   członkowskich    dotyczących
   implementacji   dyrektywy    Rady 94/67/WE w      sprawie  spalania odpadów
   niebezpiecznych (OJ L 067 07.03.1998 p.48).
6. Decyzja Rady 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. w sprawie
   kwestionariusza dla obowiązku raportowania krajów członkowskich zgodnie
   z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady 259/93/EWG (OJ L 156 23.06.1999
   p.37).
7. Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie
   kwestionariusza    dla  raportów     państw   członkowskich    dotyczących
   mplementacji    21dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów
   (OJ L 298 25.11.2000 p.24).
8. Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. w sprawie
   kwestionariusza    dla  raportów     państw   członkowskich    dotyczących
   implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w
   sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L 282 26.10.2001 p.77).


B.   Wymagania     szczegółowe       dla   poszczególnych     sposobów
gospodarowania odpadami.


Spalanie odpadów
Gmina Kłobuck          Plan Gospodarki Odpadami          Strona 108
REGIOPLAN sp. z o.o.           Wrocław           15 kwietnia 2004
1. Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie
  zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania
  odpadów komunalnych (OJ L 163 14.06.1989 p.32).
2. Dyrektywa Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie
  zmniejszania zanieczyszczenia powietrza przez istniejące zakłady spalania
  odpadów komunalnych (OJ L 203 15.07.1989 p.50).
3. Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania
  odpadów niebezpiecznych (OJ L 365 31.12.1994 p.34).
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia
  2000 r. w sprawie spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91). Z dniem 28
  grudnia 2005 r. zastąpi ona dyrektywy: 89/369/EWG, 89/429/EWG i 94/67/WE.
5. Decyzja Komisji 97/283/WE z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie
  zharmonizowanych metod pomiarowych określania stężenia masowego
  dioksyn i furanów w emisjach do atmosfery zgodnie z art. 7 ust. 2
  dyrektywy Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych
  (OJ L 113 30.04.1997 p.11).


Składowanie odpadów


1. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
  składowania odpadów (OJ L 182 16.07.1999 p.1).
2. Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca
  kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska stosownie do
  art. 16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE (OJ L 011 16.01.2003 p.27).


C. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych strumieni odpadów.


Oleje przepracowane


1. Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie
  usuwania olejów    odpadowych    znowelizowana   dyrektywami   Rady:
  87/101/EWG i 91/692/EWG oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
  Rady 2000/76/WE (tekst pierwotny: OJ L 194 25.07.1975 p.23).


PCB


2. Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie
  unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych
  trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 243 24.09.1996 p.31).
3. Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiająca
  dwie referencyjne metody pomiaru PCB zgodnie z art. 10(a) dyrektywy Rady
  96/59/WE w     sprawie  unieszkodliwiania  (usuwania)  polichlorowanych
  bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 023 25.01.2001 p.31).


Baterie i akumulatory
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami               Strona 109
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław                 15 kwietnia 2004
1. Dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii
  i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje znowelizowana
  dyrektywą Komisji 98/101/WE (tekst pierwotny: OJ L 078 26.03.1991 p.38).
2. Dyrektywa    Komisji  93/86/EWG     z    dnia    4 października    1993 r.
  dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 91/157/EWG w
  sprawie baterii i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje
  (OJ L 264 23.10.1993 p.51).


Odpady z przemysłu dwutlenku tytanu


1. Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie
  odpadów z przemysłu dwutlenku tytanu znowelizowana dyrektywami Rady:
  82/883/EWG, 83/29/EWG oraz 91/692/EWG (tekst pierwotny: OJ L 054
  25.02.1978 p.19).
2. Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie
  procedur harmonizacji     programów  redukcji     i  eliminacji  zanieczyszczeń
  spowodowanych odpadami z przemysłu dwutlenku tytanu (OJ L 409
  31.12.1992 p.11).


Komunalne osady ściekowe


1. Dyrektywa Rady 86/278//EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie
  ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych
  w rolnictwie znowelizowana dyrektywą Rady 91/692/EWG (tekst pierwotny:
  OJ L 181 04.07.1986 p.6)


Odpady opakowaniowe


2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994
  r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 365 31.12.1994
  p.10).
3. Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca
  system identyfikacji materiałów opakowaniowych            podjęta stosownie do
  dyrektywy Parlamentu     Europejskiego    i  Rady    94/62/WE   w  sprawie
  opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 050 20.02.1997 p.28).
4. Decyzja Komisji 97/138/WE z dnia 3 lutego 1997 r. ustanawiająca wzory
  formularzy bazy danych podjęta stosownie do dyrektywy Parlamentu
  Europejskiego   i  Rady  94/62/WE   w    sprawie   opakowań   i  odpadów
  opakowaniowych (OJ L 052 22.02.1997 p.22).
5. Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r. ustanawiająca
  warunki odstępstw od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w
  odniesieniu do skrzynek i palet wykonanych z tworzyw sztucznych -
  ustanowionych dyrektywą     23Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE
  w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 056 04.03.1999
  p.47).
Gmina Kłobuck           Plan Gospodarki Odpadami            Strona 110
REGIOPLAN sp. z o.o.            Wrocław              15 kwietnia 2004


6. Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. ustanawiająca
  warunki odstępstw od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w
  odniesieniu    do opakowań    szklanych   -   ustanowionych   dyrektywą
  Parlamentu   Europejskiego   i Rady   94/62/WE   w  sprawie  opakowań    i
  odpadów opakowaniowych (OJ L 062 02.03.2001 p.20).
7. Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. dotycząca
  publikacji referencji  dla  norm   EN  13428:2000,    EN  13429:2000,   EN
  13430:2000,    EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w        Oficjalnym Dzienniku
  Wspólnot Europejskich w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
  Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 190
  12.07.2001 p.21).


Pojazdy wycofane z eksploatacji ("wraki samochodowe")


1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18
  września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji zmieniona
  decyzją Komisji 2002/525/WE (tekst pierwotny: OJ L 269 21.10.2000 p. 34).
2. Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. o minimalnych
  wymagań dla certyfikatu zniszczenia wydawanego zgodnie z art. 5(3)
  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów
  wycofanych z eksploatacji (OJ L50 21.2.2002 p. 94).
3. Decyzja Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiająca
  normy kodowania części i materiałów stosownie do dyrektywy Parlamentu
  Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z
  eksploatacji ()J L53 28.2.2003 p. 53).


Substancje zubożające warstwę ozonową


1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2037/2000/WE z dnia
  29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (OJ
  L 244 29.09.2000 p. 1).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2039/2000/WE z dnia
  28 września 2000 r. nowelizującego Rozporządzenie 2037/2000/WE w
  sprawie substancji   zubożających   warstwę    ozonową   w odniesieniu   do
  alokacji chlorofluorowęglowodorów w stosunku do roku bazowego (OJ L 244
  29.09.2000 p. 25).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2038/2000/WE z dnia
  28 września 2000 r. nowelizującego Rozporządzenie 2037/2000/WE w
  sprawie substancji zubożających warstwę ozonową w odniesieniu do
  inhalatorów i pomp medycznych do środków farmaceutycznych (OJ L 244
  29.09.2000 p. 25).


Azbest
Gmina Kłobuck            Plan Gospodarki Odpadami                Strona 111
REGIOPLAN sp. z o.o.              Wrocław                15 kwietnia 2004


1. Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie zapobiegania
  i zmniejszania    zanieczyszczenia    środowiska     azbestem     (OJ   L  085
  28.03.1987 p 40).


Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego


2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/WE z dnia 27
  stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych
  substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (OJ L 037 13.02.2003 p.
  19).
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27
  stycznia 2003     r.  w   sprawie   odpadów    sprzętu     elektrycznego    i
  elektronicznego (OJ L 037 13.02.2003 p. 24).


II. Wykaz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z
gospodarką odpadami


1. Projekt   dyrektywy   Parlamentu    Europejskiego    i    Rady   zmieniającej
  dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych -
  COM(2001)0729 final - COD 2001/0291.
2. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
  trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmiany dyrektyw 79/117/EWG i
  96/59/WE - COM(2003) 333 final; 2003/0119 (COD).
3. Projekt   decyzji  Rady   w  sprawie   finalizacji,  w    imieniu   Wspólnoty
  Europejskiej, Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń
  organicznych - COM(2003) 331 final; 2003/0118 (CNS).
4. Komunikat Komisji . W kierunku tematycznej strategii zapobiegania i recyklingu
  odpadów - COM(2003) 301 final.
   Projekt   dyrektywy    Parlamentu   Europejskiego      i  Rady   zmieniającej
dyrektywę 2002/96/WE      w   sprawie   odpadów    sprzętu     elektrycznego    i
elektronicznego - COM(2003) 219 final.

								
To top