KONJENITAL SIYANOTIK KALP HASTALIKLARI by 2TjRt76

VIEWS: 0 PAGES: 114

									KONJENİTAL SİYANOTİK KALP
   HASTALIKLARI
      Dr. İlhan Asya TANJU
  Konjenital kalp hastalıkları(KKH) bebek
  ölüm nedenlerinin %10’unu
  malformasyona bağlı ölüm nedenlerinin ise
  yaklaşık yarısının oluşturur.
        Epidemiyoloji
  KKH, 1000 canlı doğumun 4-8’inde
  görülür. Ölü doğumlarda %3-4
  abortuslarda %10-25 prematürlerde ise
  %2 oranında görülmektedir.

  KKH ile doğan bebeklerin ilk bir haftada
  %40-50 sine birinci ayda ise %50-60’ına
  tanı konulabilmektedir.
  En sık kardiyolojik defekt 10000 canlı
  doğumda 15,5 sıklıkla görülen VSD’dir.

  Diğerleri sıklığına göre Pulmoner
  atrezi(5,8), pulmoner stenoz(3,8),
  triküspit atrezisi(3,6), atriyoventriküler
  septal defekt(3,3), büyük damar
  tarnspozisyonu(2,6), fallot
  tetralojisi(2,6), ASD(2,3), hipoplastik sol
  kalp(1,8), aort koarktasyonudur.(1,4)
  Büyük arter transpozisyonu(BAT), aort
  stenozu ve triküspit atrezisi(TA),
  erkeklerde sık görülmektedir.

  Down sendromlu çocuklarda görülen
  atriyoventiküler kanal defektleri ise
  kızlarda sıkdır.
         Etiyoloji
  Gebelikte ilk üç ayda geçirilen maternal
  rubella başta olmak üzere yine ilk üç ayda
  geçirilen çeşitli viral hastalıklar, radyasyon,
  hipoksi, değişik ilaçlar, alkol, bazı vitamin
  eksiklikleri ve fazlalıkları etyolojide rol
  oynayan faktörler arasındadır.
  Maternal diyabet özellikle çift çıkışlı sağ
  ventrikül, trunkus arteriyozis, fallot
  tetralojisi gibi konotrunkal defektlerin riskini
  arttırmaktadır.

  Retinoik asit alanlarda ise gene
  konotrunkal kanal defektleri sıkdır.

  Lityum alanlarda ise ebstein anomalisi TA
  ve ASD sık görülür.
  Ailesel yatkınlık da söz konusudur. Bu
  özellikle hipoplastik sol kalp sendromu
  ve aort koarktasyonunda belirgindir.

  Kromozom hastalıkları ile de arasında
  ilişki vardır özellikle trizomi 21, 18 ve
  13’de, tetrazomi 22p’ de, turner
  sendromunda gözlenebilir.
  Kromozom       Konjenital kalb  Sıklıkla görülen lezyonlar
  anormalliği         %
  21 trizomi         50     VSD, AV kanal, ASD
  18 Trizomi         99     PDA
  13 trizomi         90     VSD, PDA, PS
  22 trizomi         67     VSD, PDA, Dex
  22 parsiyel
  trizomi (cat eye)      40     ASD, VSD, PDA
  4 p-             40     TAPVR, VSD, ASD
  5 p- (cri-du-chat)      20     ASD,VSD, PDA
  8 trizomi (mozaik)      50     VSD, PDA, ASD
  9 trizomi (mozaik)      50     VSD, ASD, PDA
  13 q-            25     VSD, Koark, DORV
  14 q-            50     VSD
  18 q-            50     PDA, ASD, Tet
  XO (Turner)         35     VSD
  XXXXY             14    Koark, AS, ASD
                      PDA, ASD, ARCA
           Tanı
  Siyanoz, takipne, inleme, emmeme,
  genel durumda bozulma ile tanımlanan
  tablo bir çok hastalıklarda olduğu gibi
  CVS hastalıklarında da görülebilir.

  Bebeğin özellikleri, genetik hastalık
  varlığı tanıda yönlendirici olabilir.
  Dört ekstremiteden de TA alınarak
  değerlendirilmelidir. Aortik ark
  anomalisini düşündürebilir.

  Preduktal ve postduktal oksijen
  saturasyonunun değerlendirilmesi
  önemlidir. Preduktal saturasyonun fazla
  olması aortik ark anomalisini, PPH’u,
  kritik aortik stenozunu düşündürürken;
  postduktalın yüksek olması BAT ile
  birlikte aortik ark anomalisi olduğunu
  düşündürür.
  Hiperoksi testinde; %100 O2
  solutulmasına rağmen saturasyonun
  %85 in altında olması intrakardiyak
  şantı düşündürür.

  Hiperoksi testinde kan gazı
  değerlendirilmelidir. Önce hava
  solurken(FiO2 0,21) daha sonra %100
  O2(FiO2 1,0) alır iken sağ radial
  arterden kan gazı alınır.
  Hiperoksi testi negatif bulunan bir
  bebeğin sistemik yada pulmoner
  dolaşımı duktusa bağlı kardiyak defekt
  olasılığı çok yüksek demektir ve hemen
  PGE1 inf başlanmalıdır.
        FiO2=0,21  FiO2=1
         PaO2    PaO2  PaCO2
Normal      70(95)  >300(100)  35
Pulmoner Hst.   50(85)  >150(100)  50
Nörolojik Hst.  50(85)  >150(100)  50
Methemoglob.   70(95)  >200(100)  35
Paralel Dolaşım <40(<75) <50(85)    35
Pulm. Kan Akımında
Azalma ve karışım<40(<75) <50(85)    35
Pulm. Kan Akımında
Azalma olmadan
karışım    40-60(75-93) <150(100) 35
  Siyanotik bir bebekte akciğer grafisi
  değerlendirilirken kardiyomegali ve pulmoner
  vaskülarite ilk dikkat edilecek noktalardır.

  Masif bir kardiyomegali ilk olarak akla ebstein
  anomalisini getirir.

  Pulmoner kanlanmanın artması intakt VSD
  ve BAT düşündürürken, pulmoner ödem ise
  obstrüktif total anormal pulmoner venöz
  dönüş(TAPVD) anomalisini düşündürür.
  Diğer bütün siyanotik kalp
  hastalıklarında pulmoner vaskülarite
  azalmış bulunur.

  Önmeli bir veride sempomların çıkış
  zamanıdır.
    İlk üç günde ortaya çıkan kalp
         hastalıkları
  Kritik bir kalp hastalığı ilk üç günde siyanoz,
  şok ve pulmoner ödem belirtileri ile ortaya
  çıkar.

  Doğumu izleyen ilk saatlerde semptomatik
  olan hastalarda sistemik kan akımında
  yetersizlikten çok pulmoner kan akımının
  olmadığı sağ kalp hipoplazileri düşünülür.
  İlk saatlerde(<4sa) siyanozu olan
  hastalarda pulmoner kan akımının
  duktus yoluyla sağlanabildiği pulmoner
  atrezi, kritik pulmoner stenoz, ağır fallot
  tetralojisi(FT), bazı triküspit atrezi
  şekilleri düşünülmelidir.

  Sistemik kan akımının duktus yolu ile
  sağlanabildiği kesintili aortik ark(KAA),
  hipoplastik sol kalp(HSK), kritik aort
  stenozu hastaları 4. saatten sonra
  hiperapne şok tablosu ile gelirler.
  Duktusun kapanmasının koroner kan
  akımını etkilemediği yalnızca vücudun alt
  bölümünün perfüzyonunun bozulmasına
  yol açtığı KAA, kritik aort stenozu gibi
  durumlarda duktus kapanınca miyokard
  enfarktı yada pulmoner ödem oluşmaz.
  Genelde 8. saatten sonra ilerleyici asidozla
  gelirler.
   Dört ile 14. günler arası ortaya çıkan
         kalp hastalıkları
  Bir kısmını duktusun kapanması ile kötüleşen
  hastalar grubu oluşturur.
     - Ciddi aort koarktasyonu
     - Ciddi sağ ventrikül çıkış obstrüksiyonlu FT
     - Triküspit atrezisi
     - BAT
     - Aortik ve mitral atrezi
     - Pulmoner atrezi, kritik pulmoner stenoz
  İkinci grubunu ise pulmoner direncin
  düşüşü ile pulmoner kan akımının
  artmasına bağlı pulmoner ödem nedeniyle
  kötüleşen TA ve geniş PDA lı hastalar
  oluşturur.
   İkinci haftadan sonra ortaya çıkan
         hastalıklar
  Pulmoner vasküler dirncin düşmesi ile
  artan kan akımı ve pulmoner aşırı dolaşım
  nedeniyle bulgu veren hastalıklar ortaya
  çıkar. Komplet AVSD
      FT hafif obstrüksiyonlu
      Geniş VSD
      BAT VSD li tipi
      TAPVD anomalisi
      Tek ventrikül hafif pulmoner
  obstrüksiyonla olan
  Bu dönemdeki hastalar üfürümle
  getirilebilse bile genelde pulmoner aşırı
  dolaşıma ikincil takipne dispne beslenme
  güçlüğü büyümede yavaşlama huzursuzluk
  terleme ile getirilirler.

  Şoka neden olmazlar.
  BAT, pulmoner atrezi, HSK sendromu
  rutin yenidoğan muayenesinden önce
  klinik bulgu verirler.

  Rutin muayenede ensık tanı konulan
  lezyon VSD dir.

  PS, aort koarktasyonu, FT, ASD ise
  şaşırtıcı bir şekilde geç bulgu vermektedir.

  KKH çocukların yaklaşık %80’i rutin
  muayeneden geçip eve çıkarılmaktadırlar.
  YD muayenesinde üfürüm duyulması ile
  hastalığın şiddeti arasında bir ilişki yoktur.

  Siyanoz akrosiyanoz şeklinde değilde
  mutlaka pulse oksimetri ile
  değerlendirilmeli

  İlk günlerde yapılan muayenelerde ciddi
  obstrüktif sol kalp lezyonları olsa bile
  femoral nabız alınabileceği
  unutulmamalıdır.
   Siyanotik Kalp Hastalıkları
  Fallot Tetralojisi(FT)
  Pulmoner Atrezi
  Büyük Arter Transpozisyonu(BAT)
  Trunkus Arteriyozus
  Triküspit Atrezisi
  Hipoplastik Sol Kalp Sendromu(HSKS)
  Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül(ÇÇSV)
  Total Anormal Pulmoner Venöz
  Dönüş(TAPVD)
  Tek Ventrikül
  Ebstein Anomalisi
  Siyanotik konjenital kalp hastalıkları
  Yenidoğan
  -Büyük arterlerin transpozisyonu
  -Trikuspit atrezisi
  -Obstriksiyonlu total pulmoner anormal
  venöz dönüş
  -Ağır pulmoner stenoz
  -Pulmoner atrezi
  -Ciddi Ebstein ile ASD
  -Hipoplastik sol kalp
  Süt çocuğu (infant) ve daha ilerisi
  -Büyük arterlerin transpozisyonu
  -Fallot tetralojisi
       Fallot Tetralojisi
  Bu grup içinde en sık görüleni
  olup göreceli olarak prognozu en iyi
  olanıdır.

  BAT biraz daha az sıklıkla görülmekte ve ilk
  bir haftada ortaya çıkan vakaların %9 unu
  oluşturmaktadır.
FT’ nin bir alt grubunuda pulmoner kapak
agenezili hastalar oluşturur. Pulmoner
yetmezlik sonucu pulmoner arter
genişlemesi ile oluşan bası sonucu
trakeobronkomalazi gelişir ve bu da ciddi
kardiyorespiratuar distres gelişmesine
neden olur. Pulmoner yetmezlik ve darlık
üfürümü duyulur.
  Dört komponenti vardır
      1.Pulmoner darlık: Genellikle
  infundibuler (subvalvüler) tip olup bazen
  buna valvüler ve supravalvüler pulmoner
  darlık da eşlik edebilir. Hastanın kliniğini
  ve prognozunu en fazla etkileyen
  pulmoner darlığın derecesidir
 2) VSD: Genellikle perimemb-
ranöz ve subaortik yerleşimlidir.

 3) Aortanın dekstropozisyonu
 (ata biner tarzda aorta): VSD’
nin malalignment tipi olması so-
nucudur ve aortanın bir kısmı
sağ ventrikülden çıkmaktadır.

 4) Sağ ventrikül hipertrofisi: Pulmoner darlığa
 ikincil olarak gelişir. Anatomik bir patoloji
 değildir.
        Fizyopatoloji

  Sağ ventrikül çıkış yolu dardır. Bu nedenle
  akciğerlere normalden daha az kan gider.

  Sağ ventrikül basıncı PS nedeniyle sol
  ventriküle eşit veya daha yüksektir.
  Sistemik venlerden gelen kanın bir kısmı,
  pulmoner darlık nedeniyle pulmoner arter
  yerine VSD yolu ile sistemik dolaşıma
  geçer.

  Pulmoner stenoz ne kadar ağır ise
  sağdan sola şant o kadar fazla, siyanoz ve
  diğer klinik bulgular o kadar belirgindir.
  PS çok ağırsa yaşamın sürdürülmesi için
  pulmoner kanlanma ancak PDA veya
  kollateraller gelişmesine bağlıdır.

  Pulmoner stenozun hafif olduğu
  durumlarda akciğere yeterli kan gider,
  VSD’den hafif iki yönlü şant bulunabilir ve
  siyanoz görülmez, buna Pink Fallot adı
  verilir. Bunda hastanın klinik bulguları çok
  hafiftir.
  Fallot tetralojili hastaların hemen hemen
  ¼’ünde ASD de vardır. Bazı yazarlar buna
  Pentaloji de demektedir.

  İki yaş üzeri siyanotik her dört hastanın
  üçü FT dir.

  Vakaların1/3 siyanotik olarak doğar.
  1/3’ünde ilk altı ayda 1/3’ünde ise ilk iki
  yaşda siyanoz gelişir.
          Klinik
  Siyanoz
  Çomak parmak
  Çömelme
  Egzersiz dispnesi
  Hipoksik nöbet
  Üfürüm(PS’a bağlı) ve tril
       Laboratuar

  Röntgen: Akciğer kanlanma-
  azalmıştır. Pulmoner konus
  belirsizdir. Kalp normal bü-
  yüklüktedir. Böyle bir kalp
  görünümü tahta pabuça
  benzer. (Coeur en Sabot)
  EKG: Sağ aks deviasyonu, sağ ventrikül
  hipertrofisi vardır.(Sağ göğüs derivasyonunda
  sivri R’ ler gözükür. V5-6 da R/S oranı S
  lehinedir.)

  EKO: FT’nin tüm anatomik bulguları görülür.
  PS’nin derecesi Doppler ile ölçülebilir.
        Komplikasyonlar
  Hipoksik nöbetler: En sık rastlanan sorundur.
  Sağ ventrikül çıkışındaki infindubular kas
  kitlesinin spazmı ile oluşur. Ağır nöbetler şuur
  kaybı ve konvulsiyona neden olabilir.(Hipoksik
  nöbetler geçiren hastada ameliyat zamanı
  gelmiştir.)
  Serebral tromboz
  Endokardit
  Polisitemi
  Beyin absesi
           Tedavi
  Hipoksik nöbet tedavisi:

  1. Pozisyon: Yüz üstü diz-dirsek pozisyonu
  verilir veya süt çocuğu kucağa alınarak dizleri
  karnına bastırılır.

  2. Hipoksi için oksijen ve asidoz için
  bikarbonat verilir.
3. SUBKUTAN MORFİN SÜLFAT ( 0.2
 mg/Kg/Doz) Hem hastayı sedatize eder,
 hem de infundibuler spazmı giderir.4. PROPRANOLOL: 0.1-0.2 mg/Kg İV (Spell
 geçtikten sonra da oral olarak profilaktik
 dozdan 1-4mg/kg/günden idame edilir.)
  Anemi nöbetlere eğilimi arttıracağından
  tedavi edilmelidir. (Hb ve htc değerine
  göre karar verilmemeli) 15-17 arasında
  tutulmalıdur. Hb 17 g/dl üzerine çıkarsa
  kan viskozitesi çok arttığından dikkat
  edilmelidir.

  Hastanın çok ağır PS’u yada pulmoner
  atrezisi varsa yaşamı duktusa bağlı
  olduğundan PGE1 infüzyonu şarttır.
  Modifiye Blalock-Taussig Şant: Akciğer
  kanlanmasını arttırmaya yönelik geçici ve
  paliyatif bir ameliyattır.

  Tam düzeltme ameliyatı: VSD kapatılır ve
  PS giderilir. Mortalite deneyimli
  merkezlerde %5’in altındadır.
      BÜYÜK ARTER
    TRANSPOZİSYONU (BAT)
  Yaklaşık 4500 canlı doğumda bir görülen,
  sistemik ve pulmoner dolaşımların seri
  halde sürmeyip, iki ayrı paralel dolaşımın
  olduğu BAT da ventrikülden atılan kanın
  çok büyük kısmı aynı ventriküle döner.
  Pulmoner dolaşımdan sistemik dolaşıma
  geçen kan miktarı, anotomik sol-sağ şantı
  ve efektif sistemik kan akımının düzeyini
  belirler.

  Sistemik dolaşımdan pulmoner dolaşıma
  geçen kan miktarı da efektif pulmoner
  akımını belirler.
  Dolaşımlar arası karışım miktarı ve
  pulmoner/sistemik akım oranı hastanın
  klinik ağırlığını belirler.

  Hastaların %40’ ında VSD ile karışım
  sağlanırken VS intakt olması halinde
  foramen ovale ASD, PDA İLE çok az
  düzeyde şant sağlanır.

  Birinin olmaması yaşamla bağdaşmaz.
           Klinik

  BASİT BAT (ASD, VSD YOK): Doğumdan
  sonra belirgin siyanoz, solunum sıkıntısı,
  asidoz başlar ve müdahele edilmeyen
  bebekler ilk günler veya haftalar içinde
  kaybedilir. Üfürüm yoktur veya hafiftir.
  BAT+VSD (VEYA BAT+ASD): Siyanoz
  hafiftir, ağlarken belirginleşir. Klinik
  bulgular daha hafiftir. Ancak kalp
  yetersizliği bulguları başladığında semptom
  verdiğinden, tanı konulması aylarca
  gecikebilir. Üfürüm genelde duyulmaz.
         Laboratuvar
  Kalp büyük, yan yatmış yumurta şeklinde, kalp
  sapı (üst mediasten) dar, akciğer vaskülaritesi
  genelde normal.
  EKG:Bulgu vermez. Fizyolojik sağ aks
  deviasyonu ve sağ ventrikül hipertrofisi
  vardır.(bunlar yenidoğan için zaten normal
  bulgulardır.) Süt çocukluğunda sağ atriyal ve
  ventriküler hipertrofi belirgindir.
  EKO: Kesin, noninvazif ve en hızlı tanı
  yöntemidir

  Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi
  genellikle tedavi amaçlı Balon atriyal
  septostomi (BAS) için yapılır.
           Tedavi
  İntakt VS’li hastalarda yetersiz
  Pa02(<20mmHg) ve yüksek PaCO2 asidoz
  hipotansiyon sıkdır. Bu hastalarda Duktal
  düzeyde karışım sağlanması için PGE1
  verilmelidir.(Başlangıç dozu:0,1mcrgr/kg/dk
  daha sonra 0,01 e düşülür)

  Cerrahi olarak Arteriyel Switch (Jatene)
  ameliyatı tercih edilmektedir. Erken tanı
  konulabilmiş hastalarda ilk 2 hafta içinde
  yapılabilir.
     TRUNKUS ARTERIYOZUS

  Ventriküllerden koroner, pulmoner, ve sistemik
  dolaşımları besleyen tek bir damar çıkmasıdır.

  Trunkal kök dekstropozedir yani
  interventriküler septuma ata biner tarzda
  oturur.

  Pulmoner arter genellikle tekbir kök yada
  yandan iki damar şeklinde çıkar
             Klinik
  Pulmoner stenoza (PS) bağlıdır.

  PS yoksa pulmoner akım çok artar. KKY, çabuk
  yorulma, dispne, sık akciğer enfeksiyonu,
  büyüme gelişme geriliği ile birlikte hızla
  pulmoner hipertansiyon (PH) ve
  Eisenmenger sendromu gelişir, hasta
  genellikle ilk yaş içinde kaybedilir. Siyanoz hafif
  veya yoktur. Kalp büyük, prekordiyum belirgin,
  S2 sert ve tek, sistolik ejeksiyon üfürümü ve
  ejeksiyon kliği duyulur.
  Pulmoner stenoz varsa pulmoner akım
  azalmıştır, siyanoz vardır ve giderek artar.
  Polisitemi ve çomak parmak eşlik eder.

  Telede; kardiyomegali, artmış pulmoner
  vaskülarizasyon, sağ arkus aorta görülür.

  EKG’ de sağ ventrikül hipertrofisi yada
  kombine hipertrofi görülür.
  Tüm ameliyat edilemeyen vakaların %75’ i
  ilk 3-12 ay içinde kaybedilir.

  Cerrahi girişim ilk 3-4 ay içinde yapılmalıdır.

  PS varsa Fallot tetralojisine benzer klinik
  bulgular ile erişkin çağa kadar yaşayabilirler.
    TRİKÜSPİD     ATREZİSİ

  Triküspit kapak tamamen kapalıdır ve sağ
  atriyumla sağ ventrikül arasında hiç bir
  bağlantı yoktur. Sistemik venöz dönüşün
  tek geçiş yolu genelde geniş bir foramen
  ovaledir.
  İkİ tipi vardır.

  Düşük pulmoner akımlı tip: Hastada küçük bir
  VSD veya PS varsa sağ ventrikül ve pulmoner
  arter hipoplaziktir. Bu tipte pulmoner akım
  düşüktür. Siyanoz, asidoz ve solunum sıkıntısı
  ilk günlerde başlar. Pansistolik veya sistolik
  ejeksiyon üfürümü vardır.
  Yüksek pulmoner akımlı tip: Hastada geniş
  bir VSD varsa ve PS yoksa sağ ventrikül iyi
  gelişmiştir. Pulmoner akım artmıştır. Geniş
  VSD+KKY tablosu vardır. Siyanoz yok veya
  hafiftir. Belirgin üfürüm alınmaz.
  Pulmoner kan akımının arttığı vakalarda
  kısa sürede kalp yetmezliği gelişebilir ve ilk
  6 ayda hastalar kaybedilir. Yaşayanlarada
  dengeli PS vardır.

  Pulmoner stenoz genelde daha az görülür
  bu olgularda ilk günlerden itibaren ağır
  siyanoz vardır erken dönemde hastalar
  kaybedilir.
  EKG’de sol aks, sol ventrikül hipertrofisi, sağ
  atriyal dilatasyon bulguları vardır.

  Yenidoğanda ve süt çocuğunda siyanozla
  birlikte sol aks ve sol ventrikül hakimiyeti
  bulguları varsa akla öncelikle Triküspid
  atrezisi gelmelidir.

  Yüksek akımlı tipte telede kardiyomegali,
  sağ atriyumda büyüme ve akciğer
  damarlanmasında artma vardır.
          TEDAVİ
  Hastaya oksijen, asidoz varsa bikarbonat
  tedavisi ile suportif tedavi yapılırken yeterli
  ASD yoksa acilen septostomi uygulanır. VSD
  yoksa veya küçük ise hastanın yaşaması
  PDA’ya bağımlıdır. Bu durumda PGE
  infüzyonu ve ardından hemen şant ameliyatı
  gerekir.
  Bu tip paliyatif yöntemlerle yaşatılan hastada
  bir kaç sene içinde düzeltici ameliyatlar
  uygulanır.
    HİPOPLASTİK SOL KALP
      SENDROMU
  Sol atriyum, mitral kapak, sol ventrikül,
  aort kapağı ve anulusu, çıkan aorta yani
  tüm sol kalp hipoplaziktir

  PDA kapanmaya başladığında sistemik
  dolaşıma giden kan azaldığı için hastada
  ağır siyanoz, asidoz, hipotansiyon ve şok
  tablosu ortaya çıkar.
  Yenidoğan döneminde kaybedilen tüm
  doğumsal kalp hastalıklarının %25 ini
  oluşturur.

  Bu sendromda esas hemodinamik bozukluk
  sol ventrikül fonksiyon yetersizliği ve
  pulmoner venöz hipertansiyon gelişmesidir.
          KLİNİK
  Hastada doğar doğmaz ağır kalp
  yetersizliği, dispne,
  hepatomegali, nabızların alınamaması,
  şok ve şoka bağlı olarak kül rengi deri,
  renal yetersizlik bulguları ortaya çıkar.

  Kırksekizinci saatten sonra siyanoz gelişir.
  İlk günlerden itibaren kardiyomegali
  gelişir.
EKG de sağ ventrikül hipertrofi bulguları
saptanır.
  Enlarged right heart and reduced LV mass
  resulting in lack of distinct LV
  apex. Mediastinum may be narrow due to
  hypoplasia of the ascending aorta.
  Prognoz iyi değildir.Hastaların çoğu
  doğumu izleyen ilk günlerde yada
  haftalarda kaybedilir.

  Tedavi oksijen, bikarbonat gibi suportif
  önlemler yanında PGE başlanmalıdır. Daha
  sonra düzeltici ameliyatlar planlanır.
  ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL

  Hem aort hem pulmoner arter sağ
  ventrikülden çıkar. VSD sol ventrikülün tek
  çıkışıdır.

  Klinik ve laboratuar bulgularını PS bulunup
  bulunmaması ve varsa PS’nin derecesi
  belirler.
  PS var ise pulmoner akım düşüktür. Klinik
  tablo Fallot tetralojisi gibidir.  Pulmoner kapak VSD üzerinde yer
  alıyorsa(Taussig-Bing anomalisi)klinik geniş
  VSD li BAT gibidir. Bu hastalarda hızla
  Eisenmenger sendromu gelişir.Pulmoner
  stenozun olmadığı tiptir.
RV will be hypertrophied with right axis deviation and possible RAE.
  Mild or no pulmonary stenosis will cause
  increase pulmonary blood flow resulting in
  cardiomegaly with increase pulmonary vascular
  markings. The mediastinum may be narrow
  due to malposed great vessels.
TOTAL ANORMAL PULMONER VEN
     DÖNÜŞÜ
  Pulmoner venlerin sol yerine sağ atriyuma
  boşaldığı bu anomali de ciddi hipoksiye
  neden olur.

  Pulmoner venlerin kalbe bağlandıkları yere
  göre suprakardiyak, kardiyak,
  infrakardiyak olmak üzere üç tipi vardır.
  Ayrıca ikisi bir arada olabilir.
  Suprakardiyak tip (%50): Vena kava superiora
  açılır.

  Kardiyak tip (%25): Koroner sinüse veya
  doğrudan sağ atriyuma açılır.

  İnfrakardiyak tip (%20): Ana pulmoner ven
  kalbin arkasından aşağı doğru iner,
  diyafragmayı da geçerek portal sisteme açılır.
  Buradan da vena kava inferiora açılır.

  Miks tip (%5) İki tip aynı anda görülebilir.
  Hemen hemen hepsinde atrial sağ-sol şant
  vardır. Vakaların yaklaşık 1/3’ ünde PDA,
  VSD, aortik ark anomalileri bulunabilir.
           Klinik
  Klinik durum drene olan anormal venöz
  yapısının obstrüksiyonlu olup olmamasına
  bağlıdır.

  Obstrüksiyon yoksa sağ atrial ve
  ventriküler hacim yüklenmesi ve interatrial
  sağ sol-şant olur. Klinik bulgular çok ağır
  olmayıp 5-6 aydan sonra ortaya çıkar.
  siyanoz, takipne KKY bulguları ve PH
  bulguları vardır.
  Obstrüksiyonlu tiplerde ise (itfrakardiyak
  tipte özellikle) ilk hafta içinde ağır solunum
  yetmezliği, hipoksemi, PH gelişir ve
  hastalar ilk haftalarda kaybedilir.
  TELE: Kardiyomegali, Tip 1’de ana pulmoner
  ven sol üstte, genişlemiş VKS ise sağ üstte
  mediasten görüntüsünü
  genişlettiğinden telede kardan adam veya 8
  görünümü oluşur.  Tip 3 ise akciğer ödemine yol açtığından RDS
  benzer görüntü verir ve klinik bulguları da
  benzediğinden yanlış tanıya yol açabilir.
      PULMONER ATREZİ

  Pulmoner kapak gelişmemiş, yerinde fibröz
  bir doku vardır ve sağ ventrikül ile ana
  pulmoner arter bağlantısı yoktur.

  Pulmoner arter ya normaldir yada çeşitli
  derecelerde atretiktir.
  Doğumdan sonra akciğerler açıldığı zaman
  küçük PDA akciğer dolaşımını sağlamaya
  yetmez. Doğumu izleyen saatler içinde
  siyanoz, asidoz, solunum sıkıntısı başlar.
  PDA kapanmaya başlarsa bu tablo hızla
  ilerler ve acil girişim yapılmazsa hasta
  birkaç gün içinde kaybedilir.
  PDA’nın da kapanmaya başlaması ile
  siyanoz, asidoz, solunum sıkıntısı başlar ve
  bu tablo hızla ilerler. Tele’de kardiyomegali
  görülebilir.

  EKG’de sağ atriyal ve bilateral atriyal
  genişleme vardır. Sol ventrikül üstünlüğü
  görülür.
  Ayrıca VSD ile birlikte olabilir ve bu FT
  benzer daha ağır bir şeklidir.

  Cerrahi girirşim yapılmayan olgularda
  yaşam 2 aydan daha fazla sürmez.
     EBSTEİN ANOMALİSİ

  Triküspit kapağın septal ve posterior
  yapraklarının sağ ventrikül alt
  kesiminlerinde anormal yerleşimi ile
  karakterize nadir görülen bir hastalıktır.

  Bu kapak yapısı regürjitasyona neden
  olabileceği gibi stenotik yada imperfore de
  olabilmektedir.
  Kapağın pozisyonundan dolayı sağ kalp
  boşlukları üç segmente ayrılmış olur.

  Vakaların tamamına yakınında ASD vardır.

  Triküspit yetmesliği yanın da sağ
  ventrikülün küçük olması nedeniyle
  pulmoner akım azalmıştır ve PDA tarfından
  sağlanmaktadır. Atrial düzeyda sağ- sol
  şant olur.
  Dilate sağ atriumun basısı sonucu sol
  ventriküle kan doluşu azalmıştır ve sol kalp
  debiside azalır.

  Bu hastalarda aritmilerde sıklıkla gözlenir.
           Klinik
  YD döneminde ortaya çıkan vakaların
  hemen hepsi siyanotikdir.

  Triküspit yetmezliğine bağlı sağ kalp
  yetmezliği bulguları oluşur.

  Triküspit yetmezliğine bağlı üfürüm
  duyulsbilir.
  Triküspid kapağın sağ ventriküle doğru yer
  değiştirme oranına ve triküspid yetersizliğine
  bağlı olarak asemptomatik tablodan
  yenidoğan döneminde ağır kalp yetersizliğine
  kadar farklı klinik tablolar gösterebilir.

  EKG de Sağ atriyal dilatasyon, sağ dal
  bloğu, Wolf-Parkinson-White sendromu
  (WPW) bulguları görülebilir.

  TELE: Kardiyomegali vardır ve sağ
  atriyum ileri derecede geniştir
  Erken dönemde ciddi bulguları olan
  hastalara PGE1 infüzyonu uygulanmalı,
  anemileri düzeltilmeli, pulmoner direnci
  düşürmeye yönelik olarak hiperventile
  edilmeli asidoz tedavi edilmelidir.

  Cerrahi girişim çocukluk çağında seyrek
  olarak gerekir. Aritmiler kontrol altına
  alınır. Cerrahi tedavi gerekenlerde triküspid
  kapak mümkünse tamir edilir veya
  değiştirilir ve ASD varsa kapatılır.
  Genel Tedavi Yaklaşımları

1-Prostoglandin E1 Tedavisi

 YD döneminde siyanoz, şok veye kalp
 yetmezliği gibi önemli bulgularla ortaya
 çıkan kardiyak defektlerde, hastanın
 durumunun daha da kötüleşmesi veya
 kaybedilmemesi için PGE1 infüzyonu
 kullanılır.
  Başlangıç dozu: 0,025 ile 0,1 mcg/kg/dk’dır.
  Etki sağlanana dek doz arttırılabilir ve
  istenen etki sağlandığında dozun tekrar
  azaltılması duktusun kapanmasına yol
  açabilir.

  Cevap alınamıyorsa tanı yanlış olabilir,
  duktus prostaglandine duyarlı olmayabilir.
  Hasta daha da kötüleşebilir. Bu dudrum
  genelde pulmoner venöz dönüş veya sol
  atriyal düzeyde obstrüksiyon olan
  durumlarda görülür.

  Özellikle nakledilecek bebeklerde PGE1
  uygulaması sırasında en dikkat edilmesi
  gereken yan etki apnedir. Ve genelde
  tedavinin ilk birkaç saatinde görülmektedir.

  Hipotansiyon da oluşabilir. Bunun için ayrı bir
  damar yolu bulunmalıdır.
2- İnotropik Maddeler:

 Şoktaki bir hastanın vital organlarının
 perfüzyonunun sağlanması amacıyla verilir.

 YD da hipotansif etkisi az olan dopamin
 yada dobutamin kullanılmalıdır.

 Dopamin 10mcg/kg/dk altındaki dozlarda
 miyokard kasılımını ve atış hacmini arttırır.
  Düşük doz dopamin(5mcg/kg/dk) ile 5-
  10mcg/kg/dk dozda dobutamin birlikte
  kullanımısayesinde dopaminin renal
  perfüzyon üzerindeki olumlu etkisi
  saptanmış olurken daha yüksek dozların
  verilmemesiyle periferik
  vazokonstrüksiyondan kaçınılmış olur.
  Hipotansiyon ve düşük kalp hızı olan
  hastalarda inotropik ve kronotropik etkileri
  olan isoproteranol ve epinefrin kullanımı
  önerilir. İsoproteranol 0,05 ile 0,1
  mcg/kg/dk dozunda kullanılır.

  Diğer inotropiklerin yüksek doz ve kombine
  kullanımından cevap alınamadığında
  epinefrin kullanılır. Başlangıç dozu
  isoproteranolle aynıdır.

								
To top