Onderwerpen Uitleg modulewijzer Introductie van de opdracht Schematiseren van constructies Voor en nadelen by ymEioQ

VIEWS: 108 PAGES: 40

									Modulewijzer ribCO1 3z
Draagconstructie in Staal, Hout en Beton
Week 01


             Studiejaar 2006 - 2007
             Studiepunten 3 ECTS
             Bouwkunde / Civiele techniek
             5e semester deeltijd
Onderwerpen

  Uitleg modulewijzer
  Introductie van de opdracht
  Schematiseren van constructies
  Voor- en nadelen, eisen,
  materiaaleigenschappen van staal en hout
  Dimensionering, schatten afmetingen staal
  Dimensionering, schatten afmetingen hout
Uitleg modulewijzer

  Inleiding
  –  Bouwwerken moeten sterk zijn
  –  Bouwwerken moeten stijf (vormvast) zijn
  –  Bouwwerken moeten stabiel zijn
  –  Belastingen worden bepaald door locatie,
    afmetingen en functie van het gebouw
Uitleg modulewijzer

  Kwalificatie van de cursus
  –  Berekeningschema’s opstellen, dimensioneren en
    materialiseren
  –  Uitwerken van een basisconcept in bestek en tekeningen of
    onderdelen daarvan.
  –  Toetsing van een bouwwerk aan:
       Wettelijke eisen en maatschappelijke eisen
       Veiligheidseisen
       Bouwtechnische en constructieve eisen
  –  Functioneel samenwerken met collega’s
  –  Mondeling, schriftelijk, beeldend en functioneel
    communiceren met gebruikmaking van geëigende
    middelen.
Uitleg modulewijzer

  De module biedt:
  –  Kennis en vaardigheden die een basis geven om
    vraagstukken in de beroepspraktijk aan te kunnen
    pakken.
  In deze module staat een project centraal
  Praktische oplossingen voor concrete
  vraagstukken.
Uitleg modulewijzer

  Algemene doelstelling (1)
  –  Samenwerken, taken verdelen, activiteiten
    plannen en uitvoeren binnen gestelde termijnen.
  –  Een representatief verslag opstellen.
  –  Een eenvoudige bouwwerk vorm geven en er een
    constructieve opzet voor maken.
Uitleg modulewijzer

  Algemene doelstelling (2)
  –  Van balken, vloeren en liggers op twee steunpunten de
    randvoorwaarden bepalen, belastingschema’s tekenen en
    de constructie dimensioneren.
  –  Belastingen bepalen en weet de in de voorschriften
    opgenomen eisen toe te passen.
  –  Voor het bepalen van de krachtsverdeling in de constructie,
    de momenten, dwarskrachten, normaalkrachten en
    verplaatsingen handmatig te berekenen.
Uitleg modulewijzer

  Algemene doelstelling (3)
  –  Voor staalconstructies de sterkte, stijfheid en stabiliteit te
    berekenen en te toetsen, alsmede de nodige
    verbindingsmiddelen.
  –  Van houtconstructies de sterkte en stijfheid te bepalen en te
    toetsen.
  –  Voor tweezijdig opgelegde betonnen liggers en vloeren de
    plaats en de benodigde hoeveelheid wapening te bepalen.
  –  Alle hiervoor benodigde informatie te verzamelen.
Uitleg modulewijzer

  Algemene doelstelling (4)
  –  Informatieve constructietekeningen maken.
  –  Het eerste ontwerp van de constructie tekenen,
       De vorm
       De juiste posities
       Overspanningrichting
       Materiaalgegevens
Uitleg modulewijzer

  Algemene doelstelling (5)
  –  Complete constructietekeningen maken
       Werktekeningen van staalconstructies
       Vorm- en wapeningstekeningen van betonconstructies.
  –  Tekenvaardigheid aantonen met het maken van
    tekeningen in autocad.
Uitleg modulewijzer

  Draaiboek en organisatie
  –  De studenten zijn ingedeeld in groepen
  –  Alle groepen krijgen elk een eigen docent
  –  Achttal lessen en vier besprekingen
  –  “besprekingsdocent” is niet de “lesdocent”
  –  Opdrachten
  –  Studenten werken in duo’s aan de opdracht
Uitleg modulewijzer

  1e collegebijeenkomst
  –  Introductie en constructief vormgeven in staal en
    hout.
       Uitleg modulewijzer
       Introductie van de opdracht
       Schematiseren van constructies
       Voor- en nadelen, eisen, materiaaleigenschappen van
       staal en hout
       Dimensionering, schatten afmetingen staal
       Dimensionering, schatten afmetingen hout
Uitleg modulewijzer

  2e collegebijeenkomst
  –  Constructief vormgeven in beton en constructietekeningen
       Relatie tussen moment en wapening in balk/ligger
       Voor- en nadelen, eisen, eigenschappen, veiligheid
       Nuttige hoogte
       Verschil/overeenkomst balk en plaatligger
       Schematiseren / opleglengte / systeemlengte
       Schatten afmetingen vloeren en balken
       Tekenen: van staal constructietekeningen
       Vormtekeningen betonnen vloeren en balken.
Uitleg modulewijzer

  3e collegebijeenkomst
  –  Sterkte en stabiliteit
       Inleiding sterkteberekeningen
       Stabiliteit van gebouwen
       Windverbanden berekenen.
Uitleg modulewijzer

  4e collegebijeenkomst
  –  Belastingen en belastingscombinaties, moment
    en dwarskracht
       Representatieve, extreme en momentane belastingen
       Dakbelastingen
       Belastingsfactoren + belastingscombinaties: UGT, BGT
       Verband tussen belastingen, mechanica en materialen
       Toevallig inklemmingsmoment
       M- en D berekenen en tekenen; M-lijnen beton met
       toevallig inklemmingsmoment.
Uitleg modulewijzer

  5e collegebijeenkomst
  –  Sterkte en stijfheid van staal en hout
       Berekenen weerstand stalen ligger
       Vergeet-me-nietjes toepassen
       Berekenen en controleren van doorbuiging
       Bepalen en berekenen van boutverbindingen
       Sterkteberekening en toetsing van een houten ligger
       Doorbuiging van een houten ligger
       Kruip van een houten ligger
Uitleg modulewijzer

  6e collegebijeenkomst
  –  Beton – Buiging
       Toepassen van benaderingformule
       Berekening balken en vloeren mbv GTB tabellen
       Minimum en maximum wapeningspercentage
       Wapeningkeuze – verdeelwapening
       Controle scheurvorming
       Bepalen verankeringslengte / laslengte
Uitleg modulewijzer

  7e collegebijeenkomst
  –  Relatie tussen dwarskracht en beugels
  –  Berekening beugelwapening
  –  Voorbeeldtoets
  –  Wapeningstekening vloeren
  –  Wapeningstekening balken, incl. beugelwapening
Uitleg modulewijzer

  8e collegebijeenkomst
  –  Alle onderwerpen
       Nadere uitleg over één of meer voorgaande
       onderwerpen
       Uitwerken proeftentamen
Uitleg modulewijzer

  Conceptbesprekingen (1)
  –  Colleges worden afgewisseld met een viertal
    conceptbesprekingen van de opdrachten.
  –  Het bijwonen van de besprekingen is essentieel
  –  Studenten overleggen de concepten
  –  Geen concept is geen bespreking is geen punten
  –  Conceptbespreking is 10% van het opdrachtcijfer
Uitleg modulewijzer

  Conceptbesprekingen (2)
  –  1e bespreking  taak 1 A t/m D
  –  2e bespreking  taak 1 A t/m F
  –  3e bespreking  taak 2 A t/m D en 3 A en B
  –  4e bespreking  taak 3 C t/m G
Uitleg modulewijzer

  Tentamen
  –  Uiterste inleverdatum verslag valt samen met de
    dag van het tentamen
  –  Te laat is aftrek van een ½ punt per week
  –  Uiterst termijn is 15 dagen na inleverdatum (na
    die datum wordt geen werk meer geaccepteerd.
Uitleg modulewijzer

  Toetsing en beoordeling
  –  Volgen van alle colleges is gewenst
  –  2x afwezig is geen groepscijfer
  –  Vaker afwezig is verspelen herkansing
  –  Geen opdracht is geen tentamencijfer
Uitleg modulewijzer

  Opdrachtcijfer
  –  De groep krijgt een cijfer voor het gemaakte
    verslag.
  –  Groepscijfer is voor beide studenten hetzelfde
Uitleg modulewijzer

  Tentamen
  –  De student krijgt vragen en berekeningsopdrachten die
    hij/zij zelfstandig moet kunnen beantwoorden/uitwerken.
  –  Het tentamen gaat over colleges en opdrachten behandelde
    stof.
  –  Boeken/dictaten mogen tijdens tentamen worden ingezien.
  –  Tabellenboek en rekenmachine noodzakelijk
  –  Meenemen mobiele telefoon niet toegestaan
       Bij overtreding volgt uitsluiting
Uitleg modulewijzer

  Eindcijfer
  –  Eindcijfer = groepscijfer * 40% + tentamencijfer * 60%
  –  Tentamen en groepscijfer beiden => 4.5
  –  Groepscijfer < 4 geen herkansing
  –  Indien één of beide onderdelen een cijfer <4 wordt
    behaald zal het eindcijfer nooit > 4 zijn.
Uitleg modulewijzer

  Inleveren opdracht
  –  Opdrachten op voorgeschreven datum inleveren
  –  Niets inleveren is automatisch een één.
  –  Te laat ingeleverd werk wordt automatisch als
    een herkansing beschouwd
Uitleg modulewijzer

  Verslag (1)
  –  Een voorblad met modulecode, naam,
    studentennummer.
  –  InleidingGeef een omschrijving van je project
       Wie is de opdrachtgever
       Wat wordt er en/of waar wordt het project gerealiseerd.
       Hoe is de constructie opgebouwd, hoe wordt de
       stabiliteit verzorgd.
       Wat ga je berekenen (geef ook een schetsje of tekening)
Uitleg modulewijzer

  Verslag (2)
  –  Uitgangspunten van het ontwerp
       Gebruikte normen en voorschriften
       Materialen
       Ontwerpcriteria
       Belastingfactoren
       Berekening maten + schetsen en tekeningen met maten
       belastingen
Uitleg modulewijzer

  Verslag (3)
  –  Inhoudsopgave
  –  Paginanummers
  –  Literatuurlijst
  –  Ziet er netjes uit en heeft een logische opzet.
  –  Is niet losbladig
  –  Berekeningen goed leesbaar en handgeschreven.
Uitleg modulewijzer

  Beoordeling tekenwerk op:
  –  Uitvoering  (tekenvaardigheid en netheid)
  –  Bruikbaarheid (is het te maken ? Materiaal ?)
  –  Inhoud    (volledigheid)


  Op het werk beschikt men nooit over een
  berekening, alle informatie moet dus op de
  tekening staan !
Uitleg modulewijzer

  Herkansing
  –  Gemaakte opdrachten die onvoldoende zijn (≤ 5.5)
  –  Alleen herkansing indien opdrachteindcijfer ≥ 4
  –  Herkansing tentamen bij elk tentamencijfer ≤ 5.5
  –  Behaalde deelcijfers blijven één jaar staan, daarna moeten
    opdracht en tentamen beiden opnieuw gedaan worden.
  –  Herkansing tentamen vindt plaats in het volgende semester.
  -  Te vaak afwezig geen recht op herkansing en moet het vak
    in het volgend studiejaar opnieuw in zijn geheel volgen.
  –  Cijfer herkansing bestaat uit het gemiddelde van het
    oorspronkelijk cijfer en het herkansingscijfer.
  –  Elk onderdeel mag maximaal 1x worden herkanst
 Opdracht en taken

Uitbreiding kantoorgebouw

Afmeting / geometrie      betonvloe
                r

            H            H
            m            m
            H
            m            H
                        m


        5×a=A
        m      a    a   a
   Bm
Opdracht en taken

  De uitbreiding;
  –  Wordt gerealiseerd door een extra bouwlaag
  –  Bestaat uit 6 spanten (kolommen en liggers) met
    daarop gordingen en houten planken als
    dakbedekking.
Opdracht en taken

  De oefening bestaat uit het;
  –  Tekenen en berekenen van de hoofdligger
  –  Tekenen en berekenen van de gordingen
  –  Tekenen en berekenen van de dakbelasting
  Voor de hoofdligger worden de
  mogelijkheden voor het uitvoeren in staal of
  beton onderzocht.
Opdracht en taken

  Geometrie:
  –  A = 10 + 1,1 × (het kleinste tweede cijfer van de
    studentnummers binnen de groep) in m
  –  B = 5 + 0,5 × (het grootste derde cijfer van de
    studentnummers binnen de groep) in m
  –  H = 4,0 m (bovenkant vloer tot bovenkant dakvloer);
    bovenkant bestaande dakvloer is 4,8 m + peil.
  –  h.o.h. gordingen = 0,10 + 0,05 × (het grootste vierde cijfer
    van de studentnummers binnen de groep) in m
Opdracht en taken

  Belastingen:
  –  De constructie wordt ingedeeld in
    veiligheidsklasse 3.
  –  Gewicht van dakbedekking (houten planken +
    gordingen):
       0,5 + 0,05 × (het kleinste vijfde cijfer van de
       studentnummers binnen de groep) in kN/m2
Project en taken

  De veranderlijke belastingen op de vloer kN/m2: het
  kleinste van 1e + het kleinste van 2e cijfer van de
  studentnummer binnen de groep:
Kleinste 1e +  1,6,11,16 of 9  2,7,12,17 of 4  3,8,13 of 18  4,9 of 14  5,10 of 15
kleinste 2e
cijfer

qrep      3.5       3.75       4.0      4.25    4.5
Projecten en taken

  De windbelasting kN/m2: het grootste van 1e + het
  grootste van 2e cijfer van de studentnummer binnen
  de groep:
Grootste 1e +  1,6,11,16 of 9  2,7,12,17 of 4  3,8,13 of 18  4,9 of 14  5,10 of 15
Grootste 2e
cijfer

        Leeuwarden    Arnhem      Alkmaar    Maastricht  Rotterdam
Locatie
Project en taken

  Materiaal en eigenschappen
  –  Betonkwaliteit: C28/35
  –  Betonstaalkwaliteit: FeB500
  –  Staalkwaliteit: S235
  –  Boutkwaliteit: 8.8
  –  Hout: C24

								
To top