KELMES ,,AUKURO� VIDURINES MOKYKLOS by T2tqFs

VIEWS: 0 PAGES: 42

									                         1


           KELMĖS ,,AUKURO“ VIDURINĖS MOKYKLOS
                  2010-2011 MOKSLO METŲ
        PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ
                   UGDYMO PLANAS
                I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos ugdymo planas parengtas pagal 2009-2011 mokslo
metų Bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009
m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1027.
    2. Ugdymo planu siekiama:
    2.1. įtvirtinti ugdymo turinio individualizavimą ir ugdymo diferencijavimą;
    2.2 užtikrinti sąlygas maksimaliam gabiųjų mokinių poreikių tenkinimui;
    2.3 siekti maksimalaus mokinio ir mokytojo sąveikos pamokoje efektyvumo ir pamokos
    kokybės.
    2.4 skatinti mokyklos bendruomenę kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius,
    užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
    2.5 mažinti mokinių mokymosi krūvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymą.
    3.. Mokyklos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės - mokytojų, mokinių ir
jų tėvų - bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis.

                II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

   4. Ugdymo organizavimas 2010–2011 mokslo metais:
   4.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

              Klasė           Ugdymo proceso    Ugdymo
                            pabaiga     proceso trukmė
                                     savaitėmis

      5                       05-31        32

      6–9                      06-10        36

      10                      05-31        34

      11                      06-10        36

      12                      05-31        34

  4.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
  4.3. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas skirstomas
pusmečiais.
  4.4. Pusmečių datas tvirtina mokyklos direktorius:
             I pusmetis : rugsėjo 1d. - sausio 31 d.

                                       Ugdymo planas 2009/2010
                          2

              II pusmetis: vasario 1d. – gegužės 31d. 5 kl., 10 kl., 12 kl.
                         vasario 1d. – birželio 10d. 6-9 kl., 11kl.

  4.5. Mokinių atostogos numatomos:

       Atostogos            Prasideda        Baigiasi
       Rudens             2010-10-25        2010-10-29
       Žiemos (Kalėdų)         2010-12-23        2011-01-05

       Pavasario (Velykų)       2011-04-18        2011-04-22
       Vasaros:
       5 kl.              2011-06-01        2011-08-31
       6–11 klasės           2011-06-13

   4.5.1. 5 klasės mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi
dienas 2 kartus per ugdymo procesą). Atostogų datos suderintos su Mokyklos Taryba (protokolas Nr. .)

      Atostogos prasideda                Atostogos baigiasi
      2010-11-22                     2010-11-26
      2011-02-21                     2011-02-25


   5. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei,
prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus skiriamos
9 dienos. (Priedas Nr.13 )
   5.1. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 5 klasių mokiniai,
esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių (gimnazijų I–IV) mokiniai. Šios
dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
   5.2. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla
priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.


          II.   UGDYMO PLANO SUDARYMAS IR RENGIMAS

    6. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus 2010 m. gegužės 21d. įsakymu Nr. V-295
patvirtinta darbo grupė (mokyklos vadovybė, vyr. buhalterė, metodinių grupių pirmininkai, tėvų atstovas)
tokia tvarka:
    6.1. Mokyklos ugdymo plano projektas parengtas iki birželio 15d., su juo supažindinta mokyklos
bendruomenė 2010 m. birželio 18 d. išplėstiniame mokytojų ir mokyklos tarybos susirinkime Nr. 8 -
PT metu. Ugdymo plano projekto gairės svarstytos 2010 m. birželio mėn. mokyklos metodinių
grupių susirinkimuose, teikti pasiūlymai ugdymo plano darbo grupei.
    6.2. Mokyklos ugdymo plano projektas suderintas su Kelmės rajono savivaldybės Švietimo
skyriumi iki liepos 1d.
   6.3. Darbo grupė, sudarydama ugdymo planą, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2005
„Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta       Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. brželio 9 d. įsakymu Nr. V-476 (Žin., 2005, Nr. 76-
2770) (toliau - Higienos norma).
    6.4. Ugdymo plano rengimas grindžiamas bendradarbiavimo, prieinamumo, demokratiškumo ,

                                          Ugdymo planas 2009/2010
                         3

subsidiarumo principais, atsižvelgiant į mokinių tėvų pastabas ir pageidavimus, ugdymo proceso
stebėsenos per mokslo metus išvadas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę.
    6.5. Mokyklos ugdymo planą iki rugsėjo 1 d. tvirtina mokyklos direktorius.
    7. Mokykloje susitarta ir yra priimti sprendimai dėl ugdymo plano :
    7.1 ugdymo plano formos (2010-06-11, Nr.7-PT);
    7.2 keliamų tikslų Ugdymo programoms įgyvendinti ( 2010-06-11, Nr.7-PT );
    7.3 ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių (2010-06-11, Nr.7-PT);
    7.4 bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į
ugdymo turinį ir tarpdalykinės integracijos (2010-06-18, Nr. 8-PT);
    7.5. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir laikotarpių, mokinių
pasiekimų, įgytų mokantis menų, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos,
pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių vertinimo (2010-06-18, Nr. 8-PT);
    7.6. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos, integruotų dalykų, dalykų modulių
programų ir pasirenkamųjų dalykų (jei nėra švietimo ir mokslo ministro patvirtintų) programų rengimo
(2010-06-18, Nr. 8-PT);
    7.7. pagilinto dalykų mokymo , antrosios užsienio kalbos mokymo (2010-06-18, Nr. 8-PT);
    7.8 pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, adaptacinio laikotarpio penktokams
  trukmės (2010-06-18, Nr. 8-PT); ;
    7.9 mokinių socialinės veiklos organizavimo principų ir būdų (2010-06-18, Nr. 8-PT);
    7.10. mokinio pasirinkto dalyko kurso ar dalyko modulio pakeitimo tvarkos (2009-06-18, Nr. 8-
PT);
    7.11. formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio integravimo mokykloje, neformaliojo ugdymo
organizavimo (2010-06-18, Nr. 8-PT);
    7.12. klasių dalijimo į grupes principų, mobiliųjų grupių sudarymo ir skaičiaus, atsižvelgus į
skirtas mokymo lėšas (2010-06-18, Nr. 8-PT).
    8. Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos skiriamos pagilintai anglų kalbai mokyti,
choreografijai, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, ir darbui su spec. poreikių vaikais
(mokytojas pagalbininkas). ( 2010-06-18, Nr. 8-PT).
 .

                 III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS

    9. Ugdymo turinys planuojamas ir detalizuojamas mokytojų tarybos nustatyta tvarka:
    9.1 mokytojas ugdymo turinį planuoja remdamasis Bendrosiomis programomis, Atnaujintomis
Bendrosiomis programomis, Išsilavinimo standartais, atsižvelgdamas į dalykui skiriamų pamokų skaičių
konkrečioje klasėje. Ugdymo turinys parenkamas atsižvelgiant į mokinių pasiekimus;
    9.2 dalykui skiriamas pamokas mokykla paskirsto pagal klasei ir dalyko programai skirtą
pamokų skaičių, remdamasi 2009-2010 metų Bendrųjų ugdymo planų lentelėse ( punktai 83, 84, 127,
128) pateikiamu dvejų metų (dvejų metų ugdymo turinio koncentro) dalykų savaitinių pamokų skaičiumi
vienam klasės komplektui;
    9.3 ilgalaikiai teminiai planai 1-5 klasėms sudaromi metams, 6-10 klasėms - metams, 11-12
klasėms – dvejiems metams. Ilgalaikiai teminiai planai gali būti koreguojami pasibaigus I pusmečiui;
    9.4 pasirenkamųjų ir dalykų modulių programas, jei nėra parengtų bendrųjų programų, rengia
mokytojai, metodinių grupių teikimu jas tvirtina mokyklos direktorius. Programos rengiamos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr.
ISAK-535 „Dėl formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo".
    10. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 integruojama į mokomuosius dalykus. ( Priedas Nr.2 )
    11. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į mokomuosius dalykus: 1-4

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                          4

kl. pasaulio pažinimą ir dorinį ugdymą, 5-12 kl. gamtos pažinimą, dorinį ugdymą ir biologiją.
   12. Mokinių socialinė veikla įtraukiama į klasės auklėtojų darbą. ( Priedas Nr 3 )
   13. Gamtosauginių mokyklų programa integruojama į ugdymo turinį. (Priedas Nr.1)
   14. Olimpinio judėjimo programos temos integruojamos per etikos, geografijos, istorijos, anglų
kalbos, gamta ir žmogus, biologijos, dailės, kūno kultūros pamokas 5-12 klasėse (Priedas Nr17)
   15. 9-10 klasėms Žmogaus saugai skirtos 0,5 val. vedamos 10 – oje klasėje integruojant temas į
mokomuosius dalykus, praktinius užsiėmimus ir į socialinę veiklą (Priedas Nr.18).       III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIS IR FORMOS


    16. Ugdymo turinys 5-10 klasėms planuojamas mokslo metams.Ugdymo turinys 11-12 klasėms
planuojamas visai vidurinio ugdymo programai (dvejiems metams).
    17. Ugdymo turinys planuojamas pagal mokyklos metodinės tarybos pasiūlytas ir mokyklos
patvirtintas formas ir rengimo principus. (Priedas Nr .15 )
    18. Ugdymo turinio dokumentacija:

Programos,     Rengia        Pritaria      Tvirtina,     Norminis
teminiai planai                       suderina     dokumentas,
                                        rekomendacijos,
                                        pagal    kurias
                                        rengiamaprograma,
                                        teminis planas.
Dalykų       Dalykų mokytojai   Mokyklos      Suderina    su BP,ABP,
ilgalaikiai    Iki 2010- 09-     mokytojų      kuruojančiu    išsilavinimo
teminiai planai             metodikos      vadovu      standartai
                     grupės

 Anglų   kalbos Dalykų mokytojai   Užsienio kalbų Suderinta su       BP, ABP,
pagilinto dalykų Iki 2010- 09-07     metodikos grupė D.Viliūnienė      išsilavinimo
mokymo                                      standartai.
ilgalaikiai                                   Pagilintos užsienio
teminiai planai                                 kalbos
                                         rekomendacijos.

užsienio kalbos Dalykų mokytojai     Mokyklos      Suderina   su BP,ABP,
mokymo       iki 2010-09-07    užsienio kalbų ir  D.Viliūnienė  išsilavinimo
ilgalaikis teminis            pradinių klasių   I.Gedvygiene  standartai.
planas 2 klasei             mokytojų
                     metodikos
                     grupės
Pasirenkamųjų  Mokytojai, jei nėra   Mokyklos       Tvirtina
dalykų teminiai ŠMM patvirtintų     mokytojų      mokyklos
planai     programų         metodikos      direktorius
        Iki 2010-09-07      grupės
Dalykų modulių Mokytojai, jei nėra    Mokyklos
programos ( ne ŠMM patvirtintų      mokytojų      Tvirtina

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                          5

mažiau 17 val.)   programų       metodikos    Mokyklos
           iki 2010-09-07   grupės     direktorius

Neformaliojo     Būrelio vadovas           Suderina
ugdymo        Iki 2010-09- 07           suI.Gedvygiene,
programos                         tvirtina mokyklos
                             direktorius
Adaptuotos    ir Mokytojai,      SUK       I.Gedvygienė   Bendrojo lavinimo
modifikuotos     padedant                        mokyklų   ugdymo
programos      specialiajam                      planai, Bendrosios
           pedagogui,                       programos,
           logopedui.                       Išsilavinimo
                                      standartai.


    17. Ugdymo turinio planavimo laikotarpiai:


Tvarkos, planai        Rengimas   Parengimo  Pritarimas    Sprendimo
                      data              priėmimas    ir
                                     tvirtinimo data
Ugdymo            Metodinė   2008-07-01  mokytojų taryba  2009-07-01
diferencijavimo     ir  taryba
individualizavimo
kryptys ir nuostatos
Klasių dalijimo į grupes,   UPRG     2009-07-01  mokyklos taryba 2009-07-01
mobilių      grupių                mokytojų taryba
sudarymo principai,
Mobilių grupių mokinių
skaičius.
Ugdymo       turinio  UPRG     2009-07-01  Pritaria     2009-07-01
planavimo principai ir                 mokytojų taryba
laikotarpiai
Prevencinių programų,     Metodinės  2009-07-01  Pritaria     2009-07-01
žmogaus saugos ir kt.     grupės          mokytojų taryba
programų integravimo į
ugdymo turinį
Neformaliojo ugdymo      UPRG     2009-07-01  Pritaria     2009-08-30
organizavimas                      mokytojų taryba
  - principai
  - valandos
Mokinių pažangos ir      Metodinė   2009-07-01  Pritaria     2009-07-01
pasiekimų   vertinimo   taryba          mokytojų taryba
ugdymo procese būdai ir
laikotarpiai
Mokinių    pasiekimų   Metodinė   2009-07-01  Pritaria    2009-07-01
mokantis menų dalykų,     taryba          Mokytojų taryba
kūno      kultūros,

                                      Ugdymo planas 2009/2010
                         6

Tvarkos, planai      Rengimas     Parengimo   Pritarimas     Sprendimo
                      data               priėmimas    ir
                                       tvirtinimo data
technologijų,
pilietiškumo pagrindų,
ekonomikos,
pasirenkamųjų dalykų
vertinimas
Pasirinkto dalyko, kurso, UPRG       2009-07-01   Pritaria    2009-07-01
modulio    pakeitimo                 Mokytojų taryba
tvarka
Pagalbos   specialiųjų SUK       2009-07-01   Pritaria    2009-07-01
poreikių   mokiniams                  Mokytojų taryba
teikimo tvarka
Mokinių mokymosi     UPRG              pritaria
krūvių optimizavimo                    Mokytojų taryba 2009-07-01
programa ir planas             2009-07-01
  -


              IV. DALYKŲ MOKYMO INTEGRAVIMAS

     18. Mokyklos metodinė taryba, mokytojų taryba, metodinės grupės, siekdamos mažinti
mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priėmė sprendimus dėl dalykų, kurių
ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Informaciją dėl
integruotų pamokų skaičiaus ir kokių dalykų integravimas bus vykdomas metodinės grupės pateikia
metodiniai tarybai iki rugsėjo 1 d.
     19.Mokykla analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos integruojamųjų dalykų
programos, ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo mokytojų taryboje.
     20.Integruojamųjų dalykų turinį numato rengiamuose ilgalaikiuose teminiuose dalykų
planuose.
     21.Olimpinio judėjimo programos temos integruojamos per etikos, geografijos, istorijos,
anglų kalbos, gamta ir žmogus, biologijos, dailės, kūno kultūros pamokas 5-12 klasėse (Priedas Nr.18).
       9-10 klasėms Žmogaus saugai skirtos 0,5 val. vedamos 10 – oje klasėje integruojant temas
 į mokomuosius dalykus, praktinius užsiėmimus ir į socialinę veiklą (Priedas Nr.17).

          V MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

     22. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis
programomis ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150) ir
mokyklos nustatyta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka ( Priedas Nr.8 )


          VI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

     23.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui V.Parnarauskas organizuoja mokyklos veiklą,
susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu:
     23.1 organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                           7

mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
     23.2 organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų
stebėseną ir kontrolę;
     23.3 vadovaujasi mokyklos nustatyta mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka ir
priemonių planu ( Priedas Nr.16 )

      VII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

     24. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115) ir mokyklos nustatytą neformaliojo ugdymo
organizavimo tvarką. ( Priedas Nr.9 )
    24.1 . Neformalusis ugdymas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas pagal
mokyklos intelektualinius ir materialinius išteklius iki rugsėjo 5 d.
    24.2. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje – ne mažiau 12.
    24.3. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
    24.4. Neformaliojo ugdymo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, mokslinė, gamtosauginė,
techninė, kalbinė, socialinė, ekonominė, žurnalistinė.
    24.5. Mokiniams siūlomi tokie ugdymo organizavimo būdai: teorinis ir praktinis, tiriamasis,
eksperimentinis ir kt.
    24.6. Neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių ar gretimų klasių
mokinių.
    24.7. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu (išskyrus vasaros
atostogas) vykdomos pagal poreikį - mokinių, tėvų pageidavimu. Mokiniams neatvykus į užsiėmimus,
būrelių vadovai tuo metu vykdo kitą veiklą (ruošia metodinę medžiagą ir kt.).


      VIII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMUOSE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI
                ORGANIZAVIMAS

     25. Sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių
mokymo namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 259/153 (Žin.,
2000, Nr. 25-654).
     25.1. Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos
papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais
(globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia
individualų mokinio mokymo namuose planą. Mokinys gali būti mokyklos direktoriaus įsakymu
atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Jei jis
nesimoko kai kurių dalykų, dienyne ir mokinio individualaus ugdymosi plane rašoma „atleista“.
     25.2. 5–6 klasėse namuose mokomam mokiniui skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse –
13 pamokų, 9–10 klasėse – 15 pamokų, 11–12 klasėse – 14 pamokų. Mokyklos, kurioje mokoma
tautinės mažumos kalba pagal pagrindinio ugdymo programas, mokiniams kiekvienoje klasėje
skiriamos papildomos dvi pamokos per savaitę lietuvių kalbai (valstybinei) mokyti.

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                           8

     26. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi
 tvarkos aprašą.

   IX. MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE AR GRUPĖSE

     27. Išlyginamosios klasės (atskirais atvejais – grupės) gali būti steigiamos steigėjo, kuris
 nustato priėmimo į išlyginamąsias klases, grupes tvarką, informuoja visuomenę ir mokinių tėvus apie
 teikiamas paslaugas, numato finansavimo galimybes. Išlyginamoji klasė steigiama susidarius ne mažiau
 kaip 15 mokinių, o grupė – 4 mokiniams.

          X. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

     31. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi:
     31.1. 2009–2010 mokslo metais 5, 7, 9 klasėse - Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis
 programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26
 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848). 2009–2010 mokslo metais 6, 8, 10 klasėse
 vadovaujamasi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir išsilavinimo
 standartais I–X klasėms, tvirtinamais švietimo ir mokslo ministro;
    31.2. 2010–2011 mokslo metais 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasėse Pagrindinio ugdymo bendrosiomis
 programomis;
    31.3. mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, užtikrina dalykų programoms
 įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per savaitę, pateiktą Bendrųjų ugdymo planų 83 ir 84
 punktuose.
    32. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą skiriamas adaptacinis laikotarpis.
    32.1. 5-ų klasių mokiniams mokykla skiria adaptacinį 2-jų mėnesių laikotarpį: 1 mėn. pažymiais
 nevertinama, 2-ą mėn. rašomi tik teigiami įvertinimai.
    32.2. Naujai atvykusiems skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis ir mokiniai pažymiais
 nevertinami.
    33. Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. 5-10 klasių
mokiniams privaloma socialinė veikla ir jai skiriama ne mažiau kaip 5pamokų ( valandų) trukmės
veikla per mokslo metus. Ši veikla vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei,
kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo
ugdymu, mokyklos bendruomenės projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Veiklą
organizuoja ir apskaitą vykdo klasės auklėtojas.
   34. Mokykla siūlo mokiniams pasirinkti pagilintą anglų kalbos mokymą nuo 5-os klasės
   35. Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų
 modulius pagal polinkius ir gebėjimus, ugdymo turinys siejamas su gyvenimo praktika.
   36. Ugdymo diferencijavimas:
   36.1. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti klasės dalijamos į grupes per šiuos dalykus:
 užsienio kalbų, informacinių technologijų ir technologijų jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21
 mokinys; per užsienio kalbas kai klasės mokiniai renkasi skirtingas kalbas (nesusidarius pasirinktai
 kalbai 8 mokinių, grupė jungiama su paralelinės klasės grupe); per dorinio ugdymo kai mokiniai
 klasėje pasirenka ir etiką ir tikybą (nesusidarius 8 mokinių grupei, grupė jungiama su paralelinės klasės
 grupe).
   36.2. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą mobilioji grupė sudaroma iš ne mažiau kaip
12 mokinių.

                                          Ugdymo planas 2009/2010
                           9
                    XI. VIDURINIS UGDYMAS    37. Vidurinis ugdymas 11- 12 ųjų klasių mokiniams organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo
programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK–1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930).
    38. Ugdymo turinys, remiantis bendrosiomis dalykų programomis ir numatomais mokinių
pasiekimais, pirmaisiais vidurinio ugdymo programos vykdymo metais planuojamas 36 savaitėms,
antraisiais – 34 savaitėms.
   39.Ugdymo turinys planuojamas visai vidurinio ugdymo programai dvejiems metams pagal
mokykloje parengtą tvarką. (Priedas Nr.7).
   39.1. 11 klasių mokiniai apie 40% mokymo turinio renkasi patys ir susidaro individualųjį
ugdymosi planą.
   39.2. Keisti dalyką, modulį, dalyko programą ar dalyko kursą mokinys gali pagal mokyklos
parengtą tvarką. (Priedas Nr.6 ).
   39.3. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose
mobiliosiose grupėse.
   39.4. Minimalus mokinių skaičius mobiliojoje grupėje dalykų, kuriems organizuojami brandos
egzaminai – 8 mokiniai, kitų mokmųjų dalykų ir modulių – 10 mokinių.
   39.5. Nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui pasirinktam menų ir technologijų, kūno kultūros
dalykams, dalykas gali būti integruotas į neformalųjį tų dalykų ugdymą.
   39.6. Nesusidarius reikiamam mokinių skaičiui dalykui mokytis išplėstiniu kursu, trūkstamas
valandų skaičius integruojamas į neformalųjį atitinkamo dalyko užsiėmimą.
   40. Dalykų mokymas:
   40.1 Dorinis ugdymas: Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką
   40.2 Kalbos:
   40.2.1 mokinys privalo mokytis bent vieną užsienio kalbą;
   40.2.2 jei vidurinio ugdymo programos mokinys renkasi tik vieną užsienio kalbą, jis tęsia pradėtą
mokytis pirmąją užsienio kalbą (anglų arba vokiečių);
   40.2.3 jei mokinys renkasi tik vieną užsienio kalbą, jis turi teisę išsilaikęs įskaitą, parodančią, kad
yra pasiekęs Išsilavinimo standartuose nurodytą pirmosios užsienio kalbos pasiekimų lygmenį kalbą
gali keisti.
   40.2.4 mokinių skaičius lietuvių kalbos išplėstinio kurso mobiliojoje grupėje ne didesnis nei 25.
   40.3 Menai ir technologijos. Mokiniai renkasi vieną menų ar technologijų programą.
   40.3.1 mokinys, pasirinkęs bendrąjį menų dalyko kursą, vieną pamoką per savaitę per dvejus
metus iš dalykui skiriamų pamokų gali skirti to paties dalyko meninei raiškai,
   40.3.2 meninė raiška gali būti integruojama į papildomąjį ugdymą;
   40.3.3 meninė raiška vertinama įskaita („įskaityta“ arba „neįskaityta“).
   40.3.4 jei mokinys pasirinko meninę raišką ir ji „neįskaitoma“, mokiniui negali būti išvestas
patenkinamas menų dalyko pusmečio ar metinis įvertinimas;
    40.3.5 mokiniai technologijų kursą renkasi iš trijų siūlomų technologijų programų: taikomasis
menas, amatai ir dizainas, statyba ir medžio apdirbimas, maisto gaminimo technologijos.
   40.4 Kūno kultūra:
   40.4.1 mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba norimą sporto šaką;
   40.4.2 nuo kūno kultūros atleisti mokiniai kito dalyko vietoje šio, pasirinkti negali;


                                           Ugdymo planas 2009/2010
                          10

   40.4.3 kūno kultūros pamokos gali būti integruojamos ir derinamos su papildomuoju sportiniu
ugdymu mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje.
   40.4.4 Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos,
 siūloma kita veikla, pavyzdžiui stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, pamokos stebėsena veikla
kompiuterių klasėje, skaitykloje, konsultacijos,socialinė veikla ir panašiai.
   40.5 Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis.
   40.6. Pasirenkamieji dalykai – ekonomika, braižyba, informacinės technologijos vertinami 10-
bale sistema; filosofija, psichologija - ,,įskaityta“ ar ,,neįskaityta“. Menų ir technologijų grupės dalykai
(dailė, muzika, šokis, fotografija, statyba ir medžio apdirbimas, taikomasis menas, amatai ir dizainas)
vertinami 10- bale sistema.

      XII. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

    41. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymą nustato pagalbos teikimo specialiųjų poreikių
mokiniams tvarka ( Priedas Nr. 11 )
    42. Specialiųjų poreikių mokinys gali būti mokomas pagal modifikuotas, adaptuotas ar
individualias programas. Šias programas pritaiko dalyko mokytojas atsižvelgdamas į mokinių
ugdymosi poreikius, mokyklos specialiojo ugdymo komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas.
    43. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal modifikuotą, adaptuotą ar individualią
programą ugdymo rezultatai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus.
    44. Kiekviename klasės dienyno atitinkamo dalyko puslapyje prie mokinio, kuris mokosi pagal
adaptuotą programą,pavardės pusmečio bei metinių pažymių parašoma „Ad.“.
    45. Mokyklos direktoriaus įsakymu judesio ir padėties sutrikimų turintys mokiniai gali būti
atleidžiami nuo technologijų pamokų.
    46. Specialioji pedagoginė pagalba (specialiosios pratybos) mokiniams teikiama per pamokas,
išskyrus logopedines pratybas, kurios, suderinus su mokiniu, atliekamos ne pamokų metu.
    47. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu,
tėvų pritarimu specialiųjų poreikių mokiniai - neprigirdintys, turintys vidutinį ir žymų kalbos
neišsivystymą, autizmą (normalus intelektas), elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimų, skaitymo
ir/ar rašymo sutrikimų, vidutinį ir labai žymų judesio ir padėties sutrikimą, ribotą intelektą, sergantys
psichikos ligomis, - gali mokytis tik vienos (pirmosios ar antrosios) užsienio kalbos. Leidimas mokiniui
nesimokyti vienos užsienio kalbos įforminamas direktoriaus įsakymu.
    48. Specialiųjų poreikių mokiniams iš mokyklos nuožiūra skirstomų pamokų gali būti skiriamos
papildomos pamokos lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų mokymui mobiliose grupėse,
nedidinant mokinio krūvio, tuo pačiu metu, kai klasei vyksta atitinkamo dalyko pamokos.
    49. Per mokslo metus mokyklos specialiojo ugdymo komisijai ar pedagoginei psichologinei
tarnybai įvertinus ir rekomendavus, gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai
skiriamų valandų (pamokų) skaičių.

                XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    50. Mokykla savo sprendimų dėl ugdymo organizavimo mokykloje neprivalo kasmet atnaujinti,
jei jie neprieštarauja Bendriesiems ugdymo planams.
    51. Mokykla, atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams ugdymo
proceso metu, gali koreguoti mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo lėšų,
išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų
skaičių mokiniui.


                                          Ugdymo planas 2009/2010
                         11
                                      2010-2011 mokslo metų
                                          Ugdymo plano
                                             1 priedas


             Gamtosauginių mokyklų programos
           integracija į ugdymo turinį 2010-2011 m.m.

 Ugdymo sritis           Integruojamos temos        Klasės   Valandos
Gamta ir žmogus  Miškas ir žmogus                   5      1
         Šilumos taupymas                          1
         Atliekos, kompostas                        1
         Pavojingos medžiagos: vaistai, nikotinas              1
         Sveikos mitybos piramidė                      1
         Vandens tarša                           1
Gamta ir žmogus  Energija                       6      1
         Gera savijauta                           1
         Sveikas gyvenimo būdas                       1
         Nauji energijos šaltiniai                     1
         Kurui degant išsiskiria kenksmingos medžiagos           1
Geografija    Žemė – žmonių planeta                 6      1
         Žemė – melsvoji planeta. Vandens apytaka, reikšmė         1
         Ozono sluoksnis, šiltnamio efektas                 1
Biologija     Gyvosios gamtos karalystės              7      1
         Kaip sveikai maitintis?                      1
         Atradimai pavasario pievoje                    1
Geografija    Žmonių veiklos įtaka gamtai              7      1
         Aplinkosauga                            1
         Gamtos ištekliai                          1
Biologija     Žmonių populiacija, jos poveikis gamtai        8      1
         Žmonija mokosi iš klaidų                      1
Chemija      Radioaktyvumas                    8      1
Fizika      Energija                       8      1
Biologija     Žalingų įpročių įtaka paveldimumui          9      1
         Aplinkos taršos poveikis sveikatai                 1
Chemija      Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai       9      1
         Rūgštūs lietūs                           1
         Metalai žmogaus organizme ir augaluose               1
Fizika      Elektros prietaisų poveikis gyviems organizmams.   9      1
Geografija    Gamtos ištekliai Baltijos jūroje, jūros tarša     9      1
         Pelkės, jų reikšmė                         1
         Vandens naudojimas ir tarša                    1
         Saugomos teritorijos                        1

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                          12

Biologija      Bendrijos ir jų kaita                   10      1
          Žmogaus veiklos įtaka ekosistemoms                   1
          Biotechnologija- mūsų draugas ar priešas                1
Chemija       Deguonis gamtoje                     10      1
          Kuro degimo produktai                          1
          Aplinkos chemija                            1
          Atmosfera ir jos teršalai                        1
          Vandens ir dirvožemio teršalai. Vandens valymo ir            1
          tyrimo būdai
Fizika       Radioaktyvumas                      10      1
          Spinduliuotės poveikis gyviems organizmui                1
          Branduolinė energetika                         1
          Černobilio AE katastrofa                        1
Geografija     Kuro ir energijos išteklių naudojimas           10      1
          Neatsinaujinantys energijos šaltiniai                  1
          Atsinaujinantys energijos šaltiniai                   1
          Miškų ištekliai ir pavojus miškams                   1
          Automobilis ir aplinka                         1

Lietuvių kalba, užsienio kalbos, dailė, matematika, technologijos, istorija, muzika, integruojama į šventes,
koncertus, projektinius darbus 1 -12 klasėse.
                                          Ugdymo planas 2009/2010
                       13
                                      2010-2011 mokslo metų
                                          Ugdymo plano
                                            2 priedas


Prevencinės programos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas“
              integruojama į ugdymo turinį

 Ugdymo sritis         Integruojamos temos         Klasės   Valandos
  Etika     Ar sunku pasakyti NE psichiką veikiančioms    5-12     1
          medžiagoms?
          Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių
          medžiagų vartojimo priežastys
  Tikyba     Kaip padėti draugui?               5-12      1
          Pagalbos ieškojimas
 Lietuvių kalba  Kaip psichiką veikiančios medžiagos keičia    5-12      1
          gyvenimą?
          Kaip alkoholis keičia gyvenimą?
Užsienio kalba   Kodėl vaikai pradeda vartoti alkoholį, rūkyti?  5-12      1
          Apgink savo nuomonę
  Istorija    Kaip sustabdyti psichiką veikiančių       9-12      1
          medžiagų vartojimo plitimą?
          Nerūkančiojo teisių deklaracija
  Biologija    Kas yra sveikata? Priklausomybės         5-8      1
          atsiradimas.
  Chemija     Ką slepia tabako dūmai?              8       1
          Alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų
          poveikis žmogaus organizmui.
 Matematika    Kiek pinigų išleidžiama cigaretėms?       5-10      1
          Rūkymo tyrimas
 Kūno kultūra   Sportas ir anaboliniai steroidai.        11-12      1
          Rūkymas ar sveikata: teisė rinktis.
Klasės valandėlė  Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių   5-8      1
          medžiagų žala paauglio sveikatai ir
          asmenybei
Klasės valandėlė  Rūkymo, alkoholio ir psichiką veikiančių     9-10      1
          medžiagų vartojimo pasekmės fizinei ir
          psichinei sveikatai
Klasės valandėlė  Rūkymo ir alkoholio vartojimo problemos, jų   11-12      1
          sprendimo būdai. Alkoholis ir vairavimas.


                                       Ugdymo planas 2009/2010
                 14
                              2010-2011 mokslo metų
                                  Ugdymo plano
                                     3 priedas

        Socialinė veikla pagal klasių grupes

Eil.Nr.  Rekomenduojamos veiklos kryptys     Val.skaičius
                5 klasės
 1.      Budėjimas mokykloje           2
 2.      Akcija „Baltasis badas“         1
 3.      Klasės kabineto priežiūra        1
 4.    Pagalba mokyklos ir viešojoje        2
           bibliotekose
 5.     Apleistų kapinių priežiūra        1
                6 klasės
 1.      Budėjimas mokykloje           2
 2.      Akcija „Baltasis badas“         1
 3.      Klasės kabineto priežiūra        1
 4.    Pagalba mokyklos ir viešojoje        2
           bibliotekose
 5.     Apleistų kapinių priežiūra        1
 6.   Pagalba Kelmės parapijos bažnyčiai      1
 7.     Pagalba vienišiems seneliams        1
 8.    Mokyklos teritorijos priežiūra       2
                7 klasės
 1.      Budėjimas mokykloje           2
 2.      Akcija „Baltasis badas“         1
 3.      Klasės kabineto priežiūra        1
 4.    Pagalba mokyklos ir viešojoje        2
           bibliotekose
 5.     Apleistų kapinių priežiūra        1
 6.   Pagalba Vijurkų vaikų globos namų       2
           auklėtiniams
 7.    Mokyklos teritorijos priežiūra       2
                8 klasės
 1.      Budėjimas mokykloje           2
 2.      Akcija „Baltasis badas“         1
 3.      Klasės kabineto priežiūra        1
 4.    Pagalba mokyklos ir viešojoje        2
           bibliotekose

                               Ugdymo planas 2009/2010
               15

5.     Apleistų kapinių priežiūra   1
6.  Pagalba Vijurkų vaikų globos namų  2
         auklėtiniams
7.    Pagalba mokyklos muziejuje    1
8.    Mokyklos teritorijos priežiūra  2
              9 klasės
1.      Budėjimas mokykloje      2
2.     Klasės kabineto priežiūra    1
3.    Pagalba mokyklos ir viešojoje   2
         bibliotekose
4.     Apleistų kapinių priežiūra   1
5.  Pagalba Vijurkų vaikų globos namų  2
         auklėtiniams
6.   Bendradarbiavimas su Kelmės    1
        Mažuoju teatru
7.   Pagalba organizuojant renginius,  2
     sportines varžybas mokykloje
8.   Bendradarbiavimas su Kelmės    1
        krašto muziejumi
 9.   Pagalba mokyklos muziejuje    1
10.   Mokyklos teritorijos priežiūra  2
              10 klasės
1.      Budėjimas mokykloje      2
2.     Klasės kabineto priežiūra    1
3.    Pagalba mokyklos ir viešojoje   2
         bibliotekose
4.     Apleistų kapinių priežiūra   1
5.  Pagalba Vijurkų vaikų globos namų,  2
    Kelmės specialiosios mokyklos
         auklėtiniams
6.   Bendradarbiavimas su Kelmės    1
        Mažuoju teatru
7.   Pagalba organizuojant renginius,  2
     sportines varžybas mokykloje
8.   Bendradarbiavimas su Kelmės    1
        krašto muziejumi
                        Ugdymo planas 2009/2010
                          16
                                       2010-2011 mokslo metų
                                           Ugdymo plano
                                              4 priedas

         PROFESINIO ORIENTAVIMO IR KONSULTAVIMO GAIRĖS


       TEORINĖ VEIKLA:
       Profesinis orientavimas ypač svarbus padedant besimokančiajam surasti savo kelią itin
sudėtingose mokymo sistemose bei sparčiai kintančioje darbo rinkoje. Itin svarbų vaidmenį renkantis
profesinę kryptį atlieka artimiausia asmeniui aplinka – tėvai. Šeima tai pirminė institucija perduodanti
vaikams tautos bei šeimos tradicijas, skiepija ir formuoja žmogiškąsias vertybes ir paruošia juos tapti
visaverčiais visuomenės ir bendruomenės nariais. Supažindinimas su Lietuvos švietimo sistema, jos
lygmenimis (pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis neuniversitetinis, aukštasis universitetinis) bei
mokyklų tipais (universitetais, kolegijomis, profesinėmis mokyklomis).

Supažindinimas su internetiniais puslapiais:
         www.aikos.lt
         www.euroguidance.lt
         www.profesijupasaulis.lt
         www.kurstudijuoti.lt
         www.ldrmt.lt
         www.ldb.lt ir kt.

Supažindinimas su literatūros šaltiniais.
Supažindinimas su Kelmės miesto institucijomis, vykdančiomis profesinio informavimo ir
konsultavimo veiklą.
Supažindinimas su vidurinio ugdymo programos aprašu.

PRAKTINĖ VEIKLA:
      Individualios konsultacijos
      Klasės valandėlės
      Susitikimai su ugdymo institucijų atstovais
      Susitikimai su profesijų atstovais
      Ekskursijos
Mokinio medžiagos segtuvas:
        Kurią mokymosi įstaigą pasirinkti? Kuo skiriasi mokymasis universitete,
         kolegijoje, akademijoje, profesinio rengimo centre? Koks išsilavinimas
         suteikiamas?
        Mano ateities vaizdas.

                                          Ugdymo planas 2009/2010
                         17

          Stipriausi mano charakterio bruožai.
          Kurios asmeninės savybės ir gebėjimai būtini pasirinktai profesijai.
          Kaip parašyti gerą CV?
          Motyvacinio laiško rašymas.
Testavimas (-is), anketavimas.


                                       2010-2011 mokslo metų
                                           Ugdymo plano
                                              5 priedas   MOKINIŲ, LANKANČIŲ AR BAIGUSIŲ SPECIALIZUOTAS VALSTYBINES AR
   SAVIVALDYBĖS MENO AR SPORTO MOKYKLAS, PRIVALOMŲ ATITINKAMO
      DALYKO PAMOKŲ NELANKYMO IR ATSISKAITYMO UŽ JĮ
                       TVARKA


  1. Mokiniai atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų Mokytojų tarybos nutarimu, pateikus tėvų
   motyvuotą prašymą, suderintą su dalyko mokytoju, klasės auklėtoju ir atitinkamos ugdymo
   įstaigos pažymą.
  2. Dalyko mokytojas dienyne ties mokinio pavarde eilutėje įrašo „atleistas“, Mokytojų tarybos
   posėdžio protokolo Nr. ...
  3. Lankantiems meno mokyklas mokiniams mokytojas paskiria kūrybines užduotis pusmečiui,
   nustato atsiskaitymo laiką ir vertinimo kriterijus. Lankantiems dailės mokyklą gali būti skiriami
   2-3 kūrybiniai darbai, muzikos – koncertavimas mokykloje, mieste.
  4. Lankantieji sporto mokyklas mokytojo nustatyta tvarka išlaiko privalomuosius normatyvus,
   atstovauja mokyklai įvairiose varžybose.
  5. Jei mokinys neatsiskaito už pateiktas užduotis laiku, mokytojas gali siūlyti atšaukti sprendimą
   dėl atleidimo nuo privalomų pamokų.
  6. Su Mokytojų tarybos nutarimu dėl atleidimo nuo privalomų pamokų lankymo ir užimtumo tuo
   metu mokinius ir jų tėvus pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas.


               __________________________________
                                        Ugdymo planas 2009/2010
                          18


                                        2010-2011 mokslo metų
                                            Ugdymo plano
                                               6 priedas

    PASIRINKTO DALYKO, DALYKO MODULIO, DALYKO KURSO KEITIMO
                TVARKA


1. Pasirinktas dalykas, dalyko kursas, dalyko modulis gali būti pakeistas pusmečio, mokslo metų
  pabaigoje, prieš mėnesį parašius motyvuotą prašymą direktoriui dėl keitimo.

  1.1. Mokinys apie savo pageidavimą keisti dalyko kursą, dalyką ar modulį informuoja prieš mėnesį
    mokytoją ir jeigu reikia gauna užduotis įskaitai.
  1.2. Įskaitos nereikia laikyti pereinant prie žemesnio kurso programos, jei mokinį tenkina turimas
    pažymys.
  1.3. Pagal gautos programos reikalavimus mokinys rengiasi savarankiškai ir mokytojo nustatytu
    laiku laiko įskaitą. Įskaita laikoma ne vėliau kaip savaitė iki pusmečio ar metų pabaigos.
  1.4. Jei mokiniui keičiant kursą keičiasi ir dėstantis mokytojas, tai įskaita laikoma dalyvaujant
    abiem mokytojams. Abu mokytojai pasirašo po įskaitos rezultatų stulpeliu.
  1.5. Įskaitos pažymys ir kursas (B, A) – 11-12 kl. įrašomi stulpelyje prieš pusmečio arba metinius
    pažymius. Po jais mokytojas(-ai) nurodo datą ir pasirašo. Temų lape įrašo „Įskaita”. Metinis ar
    pusmečio pažymys išvedamas pagal įskaitos įvertinimą.
  1.6. 12 klasės mokiniai gali keisti kursą ne vėliau kaip iki pirmojo pusmečio pabaigos.
  1.7. Informaciją apie pasikeitimus ir direktorės įsakymą dalyko mokytojams pateikia klasės
    Auklėtojas.

2. Atvykę iš kitų mokyklų arba ilgai nelankę pamokų mokiniai už programų skirtumus privalo
  atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos.

  2.1. Atsiskaitymui pagal mokytojo skirtas užduotis mokiniai rengiasi savarankiškai ir laiko įskaitą,
    kurios datą prieš pusmečio pabaigą nustato atitinkamo dalyko mokytojas, bet ne vėliau kaip
    savaitė iki pusmečio pabaigos.
  2.2. Pusmečio pažymys vedamas iš įskaitos ir iš per pusmetį gautų pažymių vidurkio.
  2.3. Neatsiskaičiusiam už programos skirtumus mokiniui pažymys nevedamas, jis lieka
    neatestuotas.
  2.4. Esant reikalui, tėvams raštu kreipiantis į direktorių, atsiskaitymo terminas gali būti nukeltas į
    kitą pusmetį ar kitus mokslo metus. Nukėlimą svarsto Mokytojų taryba.

3. Apie mokinius, kurie įskaitos neišlaikė, dalyko mokytojas raštu iki pusmečio pabaigos informuoja
  klasės auklėtoją.

           ________________________________________________
                                         Ugdymo planas 2009/2010
                      19

                                    2010-2011 mokslo metų
                                        Ugdymo plano
                                           7 priedas

              Kelmės ,,Aukuro“ vidurinė mokykla

          Supažindinimo su vidurinio ugdymo programos aprašu

                    TVARKA


1. Iki einamųjų metų vasario 15 dienos 10 -ų klasių mokinius supažindinti su vidurinio ugdymo
  programos aprašu, išaiškinti mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo reikalavimus ir
  galimybes. Atsakingi: V. Parnarauskas, 10-ų klasių auklėtojos.
2. Iki einamųjų metų vasario 20 dienos pasirenkamų dalykų, modulių pavadinimus, programų
  projektus mokytojai pateikia direktoriaus pavaduotojui V. Parnarauskui.
3. Iki einamųjų metų kovo 21 dienos pravesti 10-ų klasių mokinių tėvų susirinkimus,
  supažindinti su vidurinio ugdymo programos aprašu ir mokyklos siūlymais bei galimybėmis.
  Ats. V. Parnarauskas, 10-ų klasių auklėtojos.
4. Iki einamųjų metų kovo 19 dienos 10-ose klasėse dirbantys mokytojai supažindina su
  dėstomo dalyko vidurinio ugdymo programa, bendrojo ir išplėstinio kurso reikalavimais ir
  ypatumais. Pasirenkamų dalykų mokytojai supažindina su programa, aptaria dalyko
  tikslingumą, bei naudingumą.
5. Iki einamųjų metų balandžio 15 dienos surinkti preliminarius 10 – ų klasių mokinių
  pasirinkimus (forma VU-1), sudaryti pasirinkimų suvestinę. Ats. 10-ų klasių auklėtojos.
6. Iki einamųjų metų balandžio 28 dienos aptarti mokinių pasirinkimus, individualius ugdymo
  planus. Ats. V. Parnarauskas, 10-ų klasių auklėtojos.
7. Iki einamųjų metų gegužės 15 dienos pravesti pakartotinę 10-ų klasių mokinių apklausą,
  užpildyti
  individualaus ugdymo plano lapus (VU-1), sudarytis pasirinkimų suvestinę. Ats. 10-ų klasių
  auklėtojos.
8. Einamųjų metų gegužės 20-25 dienomis aptarti su 10-ų klasių mokiniais jų pasirinkimus ir
  įgyvendinimo galimybes. Ats. V. Parnarauskas, 10-ų klasių auklėtojos.
9. Einamųjų metų birželio 01 dienai pateikiami galutiniai 10-ų klasių mokinių pasirinkimai
  (forma VU-2), klasių suvestinės. Ats. 10-ų klasių auklėtojos.
10. Einamųjų metų birželio 10 dieną bendras 10- ų klasių mokinių susirinkimas. Ats. V.
  Parnarauskas
     _________________________________________________
                                     Ugdymo planas 2009/2010
                            20
                                                        VU-1

              Mokinio individualus vidurinio ugdymo planas

Vardas, pavardė, klasė:
Savaitinis valandų skaičius nurodytas per 2 metus. Pasirinkimas nurodomas neišbraukiant atitinkamo dalyko
atitinkamo kurso (bendrojo ar išplėstinio) savaitinio valandų skaičiaus per du metus. Nereikalingus išbraukti.
Privalomi branduolio dalykai:
1.   Dorinis ugdymas                               2
                                            Dalyko mokytojo
Eilutėse palikti vieną neišbrauktą skaičių:      Bendrasis Išplėstinis
                                         siūlymas(pabraukti) ir parašas
2.   Lietuvių kalba                    8      10  Pritariu / nepritariu
3.   Užsienio kalba I                   6      8   Pritariu / nepritariu
4.   Matematika                      6      9   Pritariu / nepritariu
Socialiniai mokslai (būtina pasirinkti bent vieną)
    Palikti bent vieną eilutę su atitinkamo kurso                  Dalyko mokytojo
                            Bendrasis Išplėstinis
    neišbrauktu skaičiumi:                          siūlymas(pabraukti) ir parašas
    Istorija                       4      6   Pritariu / nepritariu
    Geografija                      4      6   Pritariu / nepritariu
    Socialinių mokslų integruotas kursas         4
Gamtos mokslai (būtina pasirinkti bent vieną)
   Palikti bent vieną eilutę su atitinkamo kurso                    Dalyko mokytojo
                            Bendrasis Išplėstinis
   neišbrauktu skaičiumi:                           siūlymas(pabraukti) ir parašas
   Biologija                        4      6   Pritariu / nepritariu
    Fizika                        4      7   Pritariu / nepritariu
    Chemija                        4      6   Pritariu / nepritariu
    Gamtos mokslų integruotas kursas           4
Meninis ugdymas ir technologijos (būtina pasirinkti bent vieną)
   Palikti bent vieną eilutę su atitinkamo kurso
                              Bendrasis              Išplėstinis
   neišbrauktu skaičiumi:
   Dailė                           4                   6
    Šokis                             4                 6
    Muzika                            4                 6
    Teatras                            4                 6
    Verslas ir vadyba                       4                 -
    Grafinis dizainas                       4                 -                                             Ugdymo planas 2009/2010
                                 21

Kūno kultūra (būtina pasirinkti bent vieną ir tik vieną)
   Palikti bent vieną eilutę su atitinkamo kurso
                                     Bendrasis               Išplėstinis
   neišbrauktu skaičiumi:
   Bendroji kūno kultūra                           4                    8
   Pasirinkta sporto šaka                          4                    -
Pasirenkamieji dalykai (renkamasi laisvai)
   Palikti pasirenkamus dalykus su atitinkamo                             Dalyko mokytojo
                                Bendrasis Išplėstinis
   kurso neišbrauktu skaičiumi:                               siūlymas(pabraukti) ir parašas
   Užsienio kalba II                        4       6     Pritariu / nepritariu
    Informacinės technologijos                  2       4     Pritariu / nepritariu
    Ekonomika                           4                  -
    Lotynų kalba                         4                  -
    Teisės pagrindai                       2                  -
    Psichologija                         2                  -
    Braižyba                           2                  -
    Filosofijos įvadas                      2                  -


    A. Viso valandų(be pasirenkamųjų modulių):

Viso dalykų (ne mažiau 9 ir ne daugiau 13):

Pasirenkamieji dalykų moduliai (į dalykų skaičių neįskaičiuojami)
Pasirinkimas nurodomas neišbraukiant valandų skaičiaus 3
                                           Dalykas      Valandų skaičius savaitėje
stulpelyje.
Publicistikos žanrai; tekstų analizė ir kūrimas. Kalbos kultūros
                                     Lietuvių k.         1 (11 klasėje)
įgūdžių gilinimas
Samprotaujamojo teksto suvokimas, analizė, kūrimas ir
                                     Lietuvių k.         1 (12 klasėje)
redagavimas

Ortografija ir punktuacija (išlyginamasis modulis)            Lietuvių k.         1 (11 klasėje)

Etnokultūra                                Lietuvių k.         1 (11 klasėje)

Viljamas Šekspyras ir jo teatras. Kūrinių skaitymai ir improvizacijos   Anglų k.           1 (11 klasėje)

Business English                             Anglų k.           1 (12 klasėje)

Komunikacinės kompetencijos įgūdžių formavimas              Prancūzų k.         1 (12 klasėje)

Teksto skaitymo įgūdžių tobulinimas                    Vokiečių k.         1 (12 klasėje)

Nestandartinių uždavinių sprendimas                    Matematika          1 (12 klasėje)

Senovės civilizacijų raida ir žymiausi civilizacijų paminklai       Istorija           1 (11 klasėje)

                                                     Ugdymo planas 2009/2010
                             22
                                     B. Viso valandų
Pasirinktos užsienio kalbos                Siūlomos sporto šakos
(pažymėti varnele () vieną iš galimų):          (pažymėti varnele () vieną iš galimų):
Užsienio kalba I        Užsienio kalba II (jei   Nurodyti, jei kūno kultūros pasirinkimas –
(privaloma):          pasirinkta):        „Pasirinkta sporto šaka“
Anglų             Anglų           Krepšinis
Vokiečių            Vokiečių          Tinklinis
Prancūzų            Vokiečių kalba
                             Lengvoji atletika
                pradedantiesiems
-               Prancūzų          Sportinė aerobika ir gimnastika (mergaitėms)
                Rusų


Viso pamokų (ne mažiau 56, ir ne daugiau 64):                         A+B

                                       (Moksleivio parašas)

                                       (vieno iš tėvų vardas, pavardė,
parašas)

                         (data)
                                               Ugdymo planas 2009/2010
                           23
                                         2010-2011 mokslo metų
                                             Ugdymo plano
                                                8 priedas

 KELMĖS „AUKURO“ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ
          VERTINIMO TVARKA 2009/2010 m.m.

                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis
 „Mokinių vertinimo samprata“, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d.
 įsakymu Nr. ISAK-256; Bendrojo lavinimo mokyklų 2007 – 2008 metų bendraisiais ugdymo planais,
 patvirtintais švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-604; Lietuvos
 bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais (toliau BP ir IS)
 reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų
 krūvį, tėvų apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangumą informavimą.
     2. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimas
 ugdymo procese, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, informavimas.
     3. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos:
    Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokslo mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo,
 interpretavimo ir apibendrinimo procesas.
    Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir
 padarytą pažangą.
    Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus.
    Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio
 mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas).
    Vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); vertinimo
 būdai atitinka vertinimo tikslus.
    Vertinimo kriterijai – išsilavinimo standartus atitinkantys, individualiose mokytojų vertinimo
 metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai, atitinkantys IS.
    Kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės savarankiškas. projektinis, kūrybinis,
 laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patvirtinti, kaip mokiniai išmoko
 tam tikrą dalyko programos dalį.
    Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį):
   Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio
pasiekimus ir padarytą pažangą baigiant temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatytu tolesnio
mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.
   Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama
operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes,
numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas skatina
mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir
mokytojams geranoriškai bendradarbiauti.
   Apibendrinamais vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo
rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.
   Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus,
taikomas per egzaminus.

                                          Ugdymo planas 2009/2010
                         24

   Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su
kuriais lyginami mokinio pasiekimai.

  Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):
   Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas
joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliai kriterijais, įvertinimas fiksuojamas.
   Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę,
kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, simboliais,
individualiomis pastabomis ir kt.).
   Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus
kaupimas.

              II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

   4. Vertinimo tikslai:
  4.1. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei.
  4.2. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą.
  4.3. Nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
  5. Vertinimo uždaviniai:
  5.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo
 pasiekimų rezultatus, planuoti tolesnę pažangą.
  5.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
 diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
  5.3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp
 vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos.
  5.4. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams
 pagalbą.

             III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

  6. Vertinimo nuostatos:
   6.1. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio
poreikiais.
  6.2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas,
bendrieji ir dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, vengiama lyginti mokinių
pasiekimus tarpusavyje.
  6.3. Vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo
 mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.
  7. Vertinimo principai:
  7.1. Tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį).
  7.2. Atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs
 vertinimo kriterijai).
  7.3. Objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, remiamasi standartais).
  7.4. Informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys jau
 išmoko, kur spragos, kaip ištaisyti).
  7.5. Aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais, aptartais
 dalyko metodikos grupėje. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo metų

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                          25

 pabaigoje ir pagal poreikį (pradedant naują skyrių, temą ar pan.).

                  IV. VERTINIMO PLANAVIMAS

  8.    Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su mokymosi
uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias.
  9.    Mokytojas vertinimą fiksuoja pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programose,
teminiuose ir detaliuosiuose planuose.
  10.Vertinimo metodus ir formas mokytojai derina tarpusavyje rugpjūčio mėnesį toje klasėje
dirbančių mokytojų susirinkime; su mokiniais aptaria per pirmą pamoką; su tėvais – per pirmąjį klasės
tėvų susirinkimą.
  11.Mokiniams, kurie mokosi pagal adaptuotas programas, dieniniame plane numatomas
individualus vertinimas.
  12. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikais gali
būti koreguojami.

               V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE

  13. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami
10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 –patenkinamai, 5 –
pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko
užduoties.
  14. Pažymiais nevertinami žmogaus saugos, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės
mokinių kūno kultūros pasiekimai, rašoma: „įskaityta“, „neįskaityta“.
  15. Mokiniai, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamoką pusmečio ar metinių
pažymių stulpelyje rašoma „atl.“.
  16. Rugsėjo mėnuo skiriamas adaptacijai, taikomas formuojamasis vertinimas.
  17. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi eigos
stebėjimu (taikomas formuojamasis vertinimas). Mokiniams būtina laiku teikti informaciją (komentarus
žodžiu ar raštu) apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia tobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti
mokymosi uždaviniai pagal sutartus kriterijus.
  18. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantis diagnostinis, formuojamasis bei
kaupiamasis vertinimas, vertinimo tipai.
  19. Diagnostinis vertinimas naudojamas išsiaiškinti, su kokiomis savitomis problemomis susiduria
mokinys, planuoti tolesnę pažangą.
   20. Diagnostinis testas rašomas mokslo metų pradžioje (per pirmas 2 -6 savaites) parodo, kaip
dabartinis rezultatyvumas skiriasi nuo pageidaujamo ir laukiamo rezultatyvumo, sudaro prielaidas
planuoti individualią pažangą. Taikomas formuojantysis vertinimas. Mokslo metų pabaigoje (
balandžio/gegužės mėnesiais) suteikia pagrindą tolesnių žingsnių, atitinkančių mokinių reikmes,
planavimui.
  20.1. Paralelių klasių mokiniai rašo tą patį ir tokios pat trukmės testą.
  20.2. Diagnostiniai testai nerašomi dailės, muzikos, technologijų, kūno kultūros, žmogaus saugos,
     meninės raiškos pamokose.
  20.3.Etikos, ekonomikos pamokose rašomas bendrųjų gebėjimų patikrinimo darbas
21. Formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų, grupinį darbą
įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmingumą, daromą pažangą.
Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, informaciją apie mokinio pažangą kaupiama
metodinėse grupėse patvirtinta tvarka.

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                         26

    22. Kaupiamaisiais taškais arba pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos
temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį (taikomas diagnostinis vertinimas). Rekomenduojama
pažymiu vertinti kontrolines užduotis, savarankiškus, projektinius, kūrybinius, laboratorinius ir kt.
darbus, kai mokiniai parodo išsilavinimo standartuose numatomas žinias, supratimą ir gebėjimus.
    23. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys:
   23.1. Kontrolinis darbas – tai 45-90 min. trukmės darbas raštu, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta
dalyko programos tema, skyrius, programos dalis.
   23.2. Apklausa raštu – tai darbas raštu, trunkąs mažiau nei 30 min.
   23.3.Apklausa žodžiu – greitas mokinio ar klasės patikrinimas. Užduotys turi būti konkrečios,
  trumpos, aiškios.
   23.4.Savarankiškas darbas gali trukti iki 30 min.
   23.5.Laboratoriniai (praktiniai) darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min. ugdo mokinių
  praktinius gebėjimus: teorinės žinios pritaikomos praktiškai.
   23.3 Bandomųjų egzaminų darbai.
   23.4. Dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, olimpiadose.
   23.5. Dalyvavimas projektuose.
   23.6. Rašinys, esė.
   24. Informacija apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupiama Mokytojo užrašuose naudojant
kaupiamąjį vertinimą, kurį sudaro kaupiamieji balai ar „+, -“ sistema. Apibendrintas pažymys rašomas
metodinėse grupėse patvirtinta tvarka už šias mokinio veiklas:
   24.1.apklausą raštu;
   24.2. apklausą žodžiu;
   24.3. namų darbus;
   24.4. darbą pamokoje (individualų darbą, darbą grupėse);
   24.5. savarankišką darbą;
   24.6. klausymo suvokimo įgūdžių suformavimą;
   24.7. skaitymo įgūdžių suformavimą;
   24.8. socialinių įgūdžių suformavimą.
   25. Kontrolinio darbo skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka:
   25.1.Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas.
   25.2.Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais
aptariama kontrolinio darbo struktūra, tikslai, vertinimo kriterijai. Prieš vykdant kontrolinį darbą,
skiriamas laikas išeitai medžiagai pakartoti, įtvirtinti. Rekomenduojama sudarant kontrolinio darbo
užduotis laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių eiti prie sunkesnių. Kontrolinio darbo užduotys
parenkamos įvairios, nelabai sunkios, kad kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes ir
gauti teigiamą įvertinimą. Rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad būtų nurodytos kiekvienos
užduoties ar klausimo įvertinimas balais.
   25.3. Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, kiekvieno mėn. 1-5 d.
fiksuodami kontrolinių darbų tvarkaraštyje.
   25.4.Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis darbas
nerašomas.
   25.5.Informaciniai testai, bandomųjų egzaminų darbai, bendri asocijuotų mokyklų kontroliniai
darbai, suderinus su direktoriaus pavaduotojais ugdymui, rašomi iki mokinių pavasario atostogų.
   25.6.Mokytojas kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 savaičių.
Individualiai komentuoja vertinimą, aptaria su mokiniu sunkumus ir galimybes, organizuoja kontrolinio
darbo įsivertinimą.
   25.7.Mokinių pasiekimai analizuojami metodinėse grupėse.
   25.8.Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, turi teisę
 atsiskaityti su mokytoju sutartu laiku per 2 savaites. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs

                                         Ugdymo planas 2009/2010
                          27

kontroliniame darbe, tokią teisę praranda ir rekomenduojama jam rašyti neigiamą įvertinimą -1.
  25.9.Jei mokinys sirgo ilgiau negu 2 savaites, atsiskaitymų darbus turi atlikti iki pusmečio pabaigos
su mokytoju sutartu laiku.
   26. Apklausos raštu skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka:
   26. 1. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos pamokos medžiagos.
   26.2 Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę.
   26.3. Mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo.
  26.4. Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami.
  27. Savarankiško darbo skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka:
  27.1.Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis.
  27.2.Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai
   atlikdamas praktines užduotis.
  27.3.Darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai).
  27.4.Patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinti kitos pamokos metu.
   27.5.Apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent reikalingos
priemonės).
  28. Laboratorinių (praktinių) darbų skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka:
  28.1.Apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama mokiniams ne vėliau kaip prieš vieną pamoką.
  29.2.Darbo rezultatai paskelbiami per savaitę.
  29.3.Mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą, atsiskaityti neprivalo.
  30. Trumpalaikių projektinių darbų skyrimo bei vertinimo ir įsivertinimo tvarka:
  30.1.Trumpalaikiai projektiniai darbai rengiami iš vienos temos arba gali būti ir integruoti.
  30.2.Apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.
  30.3.Trumpalaikį projektinį darbą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2-3 mokinius.
  30.4.Galutinis vertinimas susideda iš vertinimų:
  30.4.1. Už atsakymą į temą ir pateiktą medžiagą;
  30.4.2. Už darbo pristatymą;
  30.4.3. Už darbo estetiškumą;
  30.4.4. Už atsakymus į papildomus 2-3 klausimus iš temos, pateiktas mokytojo arba mokinių;
  30.4.5. Kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos požymiu ir vedamas aritmetinis vidurkis.
  31. Pasirenkamųjų dalykų bei modulių vertinimas:
  31.1.Pasirenkamieji dalykai vertinami „įskaityta“.
  31.2.Dalyko programos modulio mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalyko įvertinimą.
  32. Tikrinamųjų darbų skaičius per pamoką:
  32.1. Vienas kontrolinis darbas arba interpretacija, rašinys.
  32.2. Dvi apklausos raštu arba žodžiu.
  32.3. Vienas kontrolinis darbas ir apklausa.
  32.4. Du savarankiški darbai.
  33. Tikrinamieji darbai, pageidaujant mokiniams, privaloma perrašyti, jeigu daugiau kaip 50%
 mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą.
  34. Tikrinamieji darbai neskiriami I-ojo ir II-ojo pusmečio paskutinę savaitę.
  35. Rugsėjo mėnuo naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams skirtas adaptacijai ir mokiniai
nepatenkinamais įvertinimais nevertinami.


                VI. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS,
              VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ                                         Ugdymo planas 2009/2010
                         28

   36. Mokinių kontrolinės užduotys, savarankiški, projektiniai, kūrybiniai, laboratoriniai darbai,
apklausų rezultatai, kai mokinai parodo Išsilavinimo standartuose numatytas žinias, supratimą ir
gebėjimus, vertinami pažymiu (jei naudojamas kaupiamojo vertinimo principas – balais), kurie
surašomi į dienyną: pažymiai tą dieną, kada buvo gauti, taškai – mėnesio pabaigoje.
  37.Pusmečio ir metinio pažymio vedimas.
  37.1. Pusmečio pažymiai mokiniams vedami iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio juos
apvalinant (4,5 ≈ 5; 4,4 ≈ 4). Metinis įvertinimas vedamas atsižvelgiant į mokinio daromą pažangą.
  37.2. Dalykų, kurie neturi modulių, metinis įvertinimas rašomas iš pusmečių aritmetinio vidurkio,
  atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:
  38.2.1. jei antrojo pusmečio įvertinimas yra didesnis už pirmojo pusmečio, tai rašomas aukštesnis
įvertinimas;
  38.2.2. jei antrojo pusmečio įvertinimas yra žemesnis už pirmojo pusmečio, tai metinis įvertinimas
išvedamas iš visų mokslo metų įvertinimų aritmetinio vidurkio
  39. Pusmečio ir mokslo metų įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose fiksuojami pažymiais
arba rašoma -„įskaityta", „neįskaityta", „neatestuota" (neatestuotas mokinys – mokinys, praleidęs 2/3
pusmečio pamokų ir neatsiskaitęs už individualaus ugdymo plano privalomojo dalyko mokslo
programą ar programos dalį (pusmečio kursą).
  40. 5-ųjų ir 11-ųjų klasių mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami po adaptacinio
laikotarpio, dalyvaujant klasių auklėtojams ir dalykų mokytojams.
  41. Individualūs mokinio pasiekimai ir pažanga yra aptariami du kartus per metus klasių tėvų
susirinkimų metu, dalyvaujant, klasės auklėtojui pageidaujant, dalyko mokytojui, mokiniui ir mokinio
tėvams.
  42. Kartą per metus organizuojamas mokinių pasiekimų aptarimas pagal klasių grupes (5-os, 6-os ir
t.t.) su visais šiose klasėse dėstančiais mokytojais (atsakingi koncentrą kuruojantis pavaduotojas ir
klasių auklėtojai).
  43. Mokinių pasiekimai nuolat stebimi ir, esant reikalui, specialiojo ugdymo komisijoje, klasės
auklėtojų, dalyko mokytojų, mokyklos vadovų pasitarimuose aptariami.
 44. Mokytojų metodikos grupėse analizuojami diagnostinių kontrolinių darbų, infotestų egzaminų,
egzaminų, pusmečių ir metiniai rezultatai. Priimami sprendimai dėl mokymo metodų ir strategijų,
mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.
  45. Klasių auklėtojai pusmečio ir metų pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui
pateikia klasės mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą.
 46. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui rengia mokinių koncentrų mokymosi pasiekimų ir pažangos
ataskaitas, kurias pristato ir aptaria vadovų susirinkime, Mokytojų tarybos posėdyje, klasių tėvų
susirinkimuose.

       VII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

 47. Mokymosi pasiekimai fiksuojami dienynuose.
 48. Už pažymių surašymą į pasiekimų knygeles atsakingi klasių auklėtojai.
 49. Klasių auklėtojai ne rečiau kaip kartą per pusmetį informuoja tėvus apie mokinių pasiekimus ir
  daromą pažangą.
 50.      Dalykų mokytojai du kartus per metus (gruodžio ir balandžio mėn.) veda signalinį
pusmetį. Apie mokinius, turinčius nepatenkinamus įvertinimus, raštu informuojami klasių auklėtojai.
Pastarieji raštu informuoja mokinių tėvus.
 51.     Jeigu mokiniui gresia 3 ir daugiau nepatenkinamų įvertinimų, apie tai klasių auklėtojai
 informuoja koncentrų pavaduotojus.


                                        Ugdymo planas 2009/2010
                         29

 52.    Iškilus mokymosi, lankomumo ar elgesio problemų, tėvus (globėjus, rūpintojus)
  informuoja klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas įvairiais būdais: skambinant,
  individualiais pokalbiais, rašant laiškus, lankantis namuose.
 53.    Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per
metus pagal suderintą su administracija grafiką. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo
mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema.
 54.    Administracija kartą per metus organizuoja visuotinį tėvų susirinkimą ir „apskritus stalus“
pagal klasių grupes, kurių metu tėvai susitinka su administracija, konsultuojasi su jų vaikus mokančiais
mokytojais. Mokytojai tėvams asmeniškai pateikia informaciją apie jų vaikų mokymosi pasiekimus ir
pažangą.
 55.    12 klasių mokinių tėvams papildomai organizuojamas tėvų susirinkimas dėl
supažindinimo su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, 10 klasių – dėl supažindinimo
su profiliavimo tvarka.
                                         Ugdymo planas 2009/2010
                          30

                                         2010-2011 mokslo metų
                                             Ugdymo plano
                                               9 priedas


  NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO KELMĖS „AUKURO“ VIDURINĖJE
          MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

        1. Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos apraše pateikiamas neformaliojo
ugdymo tikslas, uždaviniai, objektas, principai, įgyjamos kompetencijos, neformaliojo ugdymo
organizavimo tvarka.
        2. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr.4-115).          II. NEFORMALIOJO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

         3. Neformaliojo ugdymo tikslas – per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį,
sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
         4. Neformaliojo ugdymo uždaviniai:
         4.1. ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
         4.2. spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš
kultūriškai, geografiškai, socialiai-ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių),
ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių
problemų sprendimas;
         4.3. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
         4.4. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir
gyvenimo būdų įvairovę.

         III. NEFORMALIOJO UGDYMO OBJEKTAS IR PRINCIPAI

         5. Neformaliojo ugdymo objektas yra mokiniai;
         6. Neformaliajame ugdyme laikomasi šių principų;
         6.1. aktualumo – neformaliojo ugdymo siūlomų veiklų pasiūla skirta socialinėms,
kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
         6.2. demokratiškumo – neformaliojo ugdymo mokytojai, tėvai ir vaikai yra bendro
ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius;
         6.3. prieinamumo – sudaromos visos sąlygos asmens kompetencijoms ugdytis per
pasirinktą veiklą. Siūlomos veiklos ir ugdymosi būdai yra prieinami visiems pagal amžių;
         6.4. individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam asmeniui
reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;
         6.5. savanoriškumo – mokiniai laisvai renkasi labiausiai tinkamas veiklas
kompetencijoms ugdyti, dalyvauja jose savo noru ir niekieno neverčiami.
                                         Ugdymo planas 2009/2010
                         31


           IV. NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

         7. Kiekvienų metų balandžio – gegužės mėnesiais vyksta neformaliojo ugdymo veiklų
(būrelių) pristatymas, įvertinimas pagal atskirai sudarytą grafiką.
         8. Iki birželio 15d. būrelių vadovai rašo prašymus mokyklos direktoriui su trumpu
 programos pristatymu kitiems mokslo metams.
         9.     Neformaliojo ugdymo valandos mokytojams skiriamos atsižvelgiant į
 mokytojo                      darbo krūvį, parengtos programos turinį, siekiamą
 rezultatą, būrelį pasirinkusių mokinių skaičių, turimas lėšas;
         10.     Rugsėjo pirmą savaitę skelbiama mokiniams neformaliojo ugdymo veiklų
 (būrelių) pasiūla mokslo metams.
         11.     Neformaliojo ugdymo būrelio grupę Kelmės rajono savivaldybės tarybos
 sprendimu sudaro mažiausiai 12 mokinių;
         12.     Iki rugsėjo 7 d. būrelių vadovai parašo programas, laikydamiesi
 neformaliojo ugdymo programos rašymo reikalavimų, ir pateikia direktoriaus pavaduotojui,
 atsakingam už neformaliojo ugdymo organizavimą mokykloje, programos suderinimui. Neformaliojo
 ugdymo programą tvirtina mokyklos direktorius.
        13.     Neformaliojo ugdymo veiklą būrelių vadovai žymi Neformaliojo ugdymo
 dienyne, laikydamiesi Dienyno pildymo reikalavimų.


                     ____________________________
                                        Ugdymo planas 2009/2010
                             32


                                             2010-2011 mokslo metų
                                                 Ugdymo plano
                                                   10 priedas

                    Mokinių saugumo užtikrinimo sistema

          TĖVAI (GLOBĖJAI)                  VAIKAI          KLASĖS AUKLĖTOJAI            DALYKŲ MOKYTOJAI          SOCIALINIS PEDAGOGAS            PSICHOLOGAS
          SPEC. PEDAGOGAS               LOGOPEDAS                    PAVADUOTOJAI UGDYMUI


                        DIREKTORIUS


                    SOCIALINIAI PARTNERIAI                   NEVYRIAUSYBINĖS
                                     KELMĖS APYLINKŲ
ŠVIETIMO SKYRIUS
                                     KELMĖS MIESTO IR
            REIKALŲ GRUPĖ
                                                 ORGANIZACIJOS
            NEPILNAMEČIŲ
                     PSICHOLOGINĖ                            VAIKŲ TEISIŲ
                     PEDAGOGINĖ
                                     SENIŪNIJOS
                            APSAUGOS
                            TARNYBA
                     TARNYBA
                                               Ugdymo planas 2009/2010
                                33


                                 2010-2011 mokslo metų
                                     Ugdymo plano
                                       11 priedas
            PAGALBOS TEIKIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS

                        I  LYGIS

                   Specialistai ir pagalbos būdai
                       Klasės mokytojas, auklėtojas

Atsižvelgiama į vaiko mokymosi       Stebi spec. poreikių vaiką 3 mėn.     Apie vaiko mokymo sunkumus
sunkumus ir jų priežastis, pritaiko    Nustato mokymosi pasiekimų realųjį     informuoja mokyklos specialiojo
specialiuosius mokymo būdus ir      lygį (skaitymo, skaičiavimo, rašymo    ugdymo komisiją.
metodus.                 mokėjimų ir įgūdžių).

                          II LYGIS

                   Specialistai ir pagalbos būdai
   Klasės mokytojai, klasės auklėtojai, dalykų mokytojai, tėvai, direktoriaus pavaduotojas
   specialiajam ugdymui, specialioji pedagogė, logopedė.


     Klasės dalykų      Specialioji pedagogė      Logopedė     Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
      mokytojai
   Nustato mokymosi     Organizuoja mokiniams    Organizuoja      Organizuoja spec. ugdymo komisijos
   pasiekimų realųjį lygį,  individualias ir grupines  logopedines      veiklą.Konsultuoja tėvus, pedagogus dėl
   pritaiko modifikuotą,   pratybas.Konsultuoja     pratybas.Konsultuo   spec. ugdymo, tvarko vaikų, turinčių
   adaptuotą ar specialią  klasės dalyko mokytoją    ja klasės       SUP,apskaitą, ugdymo pažangą ir
   programą.Teikia      dėl specialiųjų mokymo    mokytojus,tėvus    kontroliuoja SUP tenkinimą.
   kvalifikuotą       būdų ir metodų        dėl logopedinės
   pedagoginę pagalbą    pritaikymo, dėl programų   pagalbos teikimo
   spec. poreikių      sudarymo.Taiko        spec. poreikių
   vaikams.Informuoja    korekcines          vaikams.
   tėvus apie specialųjį   užduotis.Konsultuoja tėvus
   ugdymą.          vaiko ugdymo klausimais.

                        III LYGIS

              Specialistai ir pagalbos būdai
    DALYKŲ MOKYTOJAI, KLASIŲ AUKLĖTOJAI, TĖVAI , SPEC. PEDAGOGĖ,
   LOGOPEDĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI, KELMĖS PEDAGOGINĖ
             PSICHOLOGINĖ TARNYBA.

      Spec. ugdymo komisija (SUK)        Kelmės PPT
  Kreipiasi į Kelmės Pedagoginę psichologinę     Atlieka visapusišką kompleksinį tyrimą. Įvertina
  tarnybą rekomendacijų dėl tolesnio vaiko      specialiuosius vaiko poreikius. Rekomenduoja
  ugdymo, jei mokymas pagal modifikuotą       pagalbos vaikui formą ir būdą. Konsultuoja
  programą yra nerezultatyvus.            pedagogus programos keitimo ir mokymo
                           individualizavimo klausimais, tėvus vaiko ugdymo
                           klausimais. Fiksuoja vaiko mokymosi poslinkius
                           (grįžtamoji kontrolė). Kasmet konsultuojami SP
                           vaikai, kuriems skirtos adaptuotos ir specialiosios
                           programos.
                                                  Ugdymo planas 2009/2010
                       34


                                     2010-2011 mokslo metų
                                         Ugdymo plano
                                           12 priedas

          KELMĖS ,,AUKURO“ VIDURINĖS MOKYKLOS
             PAGALBOS TEIKIMO TVARKA
            SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS

                  I. Bendrosios nuostatos

1. Kelmės ,,Aukuro” vidurinės mokyklos pagalbos teikimo tvarka specialiųjų poreikių mokiniams
  nustato pagalbos tikslą, uždavinius, teikėjus, gavėjus bei organizavimą.
2. Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių mokiniams – tai pedagoginių priemonių sistema,
  padedanti užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą.
3. Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių mokiniams mokykloje organizuojamas vadovaujantis
  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos
  teisės aktais ir šia tvarka.

               II. Pagalbos tikslai ir uždaviniai

4. Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.
5. Uždaviniai:
  5.1 nustatyti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
  5.2 stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi
  poreikių;
  5.3 padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

                 III. Pagalbos teikėjai ir gavėjai

6. Pagalbos mokiniams teikėjai – specialusis pedagogas, logopedas, dalyko mokytojas.
7. Pagalbos gavėjai – specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, dalyko mokytojas (ugdymo
  klausimais).

                  IV. Pagalbos organizavimas

8. Pagalba teikiama, kai
  8.1 kreipiasi dalyko mokytojas;
  8.2 ją skiria mokyklos specialiojo ugdymo komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba;
9. Dalyko mokytojas:
  9.1 pastebėjęs mokinio ugdymosi sunkumus, apie tai informuoja specialiąją pedagogę,
  logopedę ir pateikia jo rašto darbus;
  9.2 su specialiuoju pedagogu ar/ir logopede aptaria jo pasiekimus, numato darbo būdus;
  9.3 kartą per mėnesį informuoja tėvus ir specialiąją pedagogę (mokiniui nedarant pažangos)
  apie vaiko pasiekimus;
  9.4 negerėjant mokymosi rezultatams, kreipiasi į mokyklos specialiąja ugdymo komisiją;
  9.5 konsultuojamas specialiojo pedagogo rengia modifikuotas ar adaptuotas programas;
  9.6 vertina mokinį pagal programoje numatytus pasiekimus;
  9.7 pastebėjęs mokinio (mokomo pagal modifikuotas ar adaptuotas bendrojo lavinimo

                                      Ugdymo planas 2009/2010
                       35

  mokyklos programas) mokymosi rezultatų pagerėjimą ir gavęs tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą
  kreipiasi į m-klos SUK dėl programos nutraukimo;
   9.8 dėl penktos klasės mokinio mokymosi sunkumų į mokyklos SUK kreipiasi ne anksčiau
  kaip po 3 mėn.
10. Mokyklos specialusis pedagogas:
  10.1 atlieka pedagoginį mokinių vertinimą;
  10.2 kartu su mokytoju numato individualaus darbo su vaiku būdus, metodus;
  10.3 padeda mokiniams įsisavinti turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
  10.4 negerėjant mokymosi rezultatams, ruošia dokumentus SUK;
  10.5 pataria mokytojui, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir metodines priemones,
  modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas;
  10.6 konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus), mokytojus, teikia jiems metodinę pagalbą ugdymo
  klausimais;
  10.7 nesant akivaizdaus vaiko raidos sutrikimo, skiria trijų mėnesių stebėjimo laikotarpį,
  įvertina vaiko pasiektus mokymosi rezultatus ir priima sprendimus dėl tolesnio vaiko ugdymo
  būdų ir metodų.
                                     Ugdymo planas 2009/2010
                         36


                                       2010-2011 mokslo metų
                                           Ugdymo plano
                                            13 Priedas

     Mokinių kultūrinės, pažintinės veiklos planas 2010-2011m.m.

 1. Tikslas – padėti suvokti savo tautos istorijos, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir išlaikyti
   tautinę savimonę, įtraukiant kuo didesnį mokinių skaičių.
 2. Uždaviniai:
 2.1. ugdyti kompetencijas, padėsiančias vaikui formuotis ir išlaikyti tautinę savimonę;
 2.2. skatinti naujas pažinimo formas ir metodus;
 2.3. skatinti pažinti savo gyvenamą vietovę, regioną, šalį;
 2.4. pravesti 9 dienas , skirtas mokinių pažintinei veiklai ugdyti, pagal temas:

  Eil.     Pavadinimas         Data        Dalyviai     Atsakingas
  Nr.
  1.   Rugsėjo 1-osios šventė     2010-09-01     5 -12 kl.      I.Gedvygienė
  2.   Europos kalbų diena      2010-09-24     5 -12 kl.      D.Viliūnienė
  3.   Gamtos mokslų diena      2010-11      5-12 kl.       V.Parnarauskas
  4.   Kalėdų tradicijos mokykloje  2010-12      5-12 kl.       D.Viliūnienė
  5.   Pavasarinė mugė        2010-04      5-11 kl.       I.Gedvygienė
  6.   Žmogaus saugos mokymai     2010-06      6-9, 11 kl.     V.Parnarauskas
  7.   Sveikatingumo diena      2010-06      6-9,11 kl.      D.Viliūnienė
  8.   Paskutinio skambučio šventė  2010-05-31     5 -12 kl.      V.Parnarauskas
  9.   Mokslo metų užbaigimo diena  2010-06-10     6-9, 11 kl.     D.Viliūnienė
______________________________________________
                                        Ugdymo planas 2009/2010
                        37


                                       2010-2011 mokslo metų
                                           Ugdymo plano
                                            14 Priedas

              Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos
                    2009-2010 m.m.
        Papildomi darbai už kuriuos tarifikuojamos papildomos valandos

Mokytojas (vardas, pavardė, dėstomas dalykas);

Tarifikuota:
    ___________ val. (skaičiuojama pagal formulę (2:18) x kont.val.sk.)
Numatomi darbai (pažymėti ir nurodyti valandų skaičių)


Renginių   Vadovavim  Projektų   Dalyvavim  Informacinių Konsultacij    Mokinių rašto
organizavim  as      rengimas   as vidaus  komunikacin os         darbų taisymas
as      metodikos  ir      audite   ių      mokiniams     (išskyrus
       grupei    dalyvavim         technologijų          lietuvių k,
              as            diegimo            matemat.,užsie
              projektinėj        koordinavim          nio k.)
              e veikloje        as
                                   1       Numatoma priemonė              Numatoma atsiskaitomybė
Mokytojo parašas________________________________
                                       Ugdymo planas 2009/2010
                        38


                                    2010-2011 mokslo metų
                                        Ugdymo plano
                                          15 priedas
PROGRAMŲ, TEMINIŲ PLANŲ IR DETALIŲJŲ TEMINIŲ PLANŲ RENGIMO PRINCIPAI
               IR TVARKA


 1. Kiekvienas mokytojas rengia ilgalaikius teminius planus arba pasirenkamojo dalyko, modulio
   individualiąsias programas, remdamasis Bendrosiomis programomis, Atnaujintomis
   bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, vadovaujantis Bendraisiais formaliojo
   švietimo programų reikalavimais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m.
   balandžio 13 dienos įsakymu Nr. ISAK-535
 2. Ilgalaikis teminis planas ar programa rengiami vieniems (11 kl. dvejiems) metams, užtikrinant
   ugdymo turinio permanentiškumą.
 3. Ilgalaikiai planai rengiami pagal metodinių grupių parengtas ir patvirtintas metodinės tarybos
   formas IP 1-8, kuriose nurodomas pamokų skaičius per savaitę, ugdymo turinio laikotarpis,
   naudojamos priemonės, numatomi tikslai ir uždaviniai, temos, joms skiriamas valandų
   skaičius.Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas gali naudotis vadovėlių autorių parengtais
   teminiais dalyko planais, Švietimo plėtotės centro ilgalaikių planų pavyzdžiais.
 4. Programa ar ilgalaikis teminis planas per mokslo metus gali būti koreguojamas ir tikslinamas.
 5. Programos ir ilgalaikiai teminiai planai suderinami metodinėse grupėse iki rugsėjo 7 d.
   (adaptuotos ir modifikuotos programos – iki rugsėjo 15 d.).
 6. Ilgalaikiai teminiai planai, patvirtintos programos grąžinamos juos pateikusiems mokytojams,
   kurie šiuos dokumentus laiko mokykloje ir prireikus gali pateikti mokyklos vadovams ar
   mokyklą vizituojantiems specialistams.
 7. Metodinių grupių vadovai iki rugsėjo 7 dienos kuruojančiam vadovui atiduoda metodinės
   grupės susirinkimo, kuriame buvo suderintos programos, protokolus ir programas bei
   ilgalaikius teminius planus.
 8. Programas tvirtina mokyklos direktorius įsakymu iki rugsėjo 15 d.
 9. Mokytojas gali rengti detalųjį planą, tuomet gdymo turinys detalizuojamas mokomojo dalyko
   skyriui ar temai.
 10. Detalizuojant ugdymo turinį atsispindi diferencijavimas ir integracija.
 11. Pirmaisiais metais dirbantis mokytojas pamokos planą rašo kiekvienai pamokai, jam padeda
   mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas mentorius , to dalyko specialistas arba kuruojantis
   vadovas.
 12. Dėl ilgalaikių teminių planų rengimo principų ir formų tariasi metodinės grupės , tam pritaria
   Metodinė taryba, o tvirtina mokyklos direktorius.


______________________________________
                                       Ugdymo planas 2009/2010
                         39


                                      2009-2010 mokslo metų
                                          Ugdymo plano
                                            16 priedas   KELMĖS ,,AUKURO‘‘ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMO(SI) KRŪVIO
       REGULIAVIMO PROGRAMA 2009-2010 MOKSLO METAMS

    Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas mokykloje vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu, Bendrojo lavinimo mokyklų 2005-2007 m. m. Bendraisiais ugdymo planais,
švietimo ir mokslo ministro 2003-08-26 įsakymu Nr. ĮSAK-1197, 2004-08-28 raštu Nr. SR-12-05-226,
2006-11-24 įsakymu Nr.ISAK -2224 „Dėl mokinių mokymosi krūvių reguliavimo“, 2007-04-04 Nr.
ISAK-604 ,,Dėl 2007-2008 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų“.

       Įgyvendinti pagrindines mokinių mokymosi krūvių reguliavimo sistemos nuostatas
sutelkiama visos mokyklos bendruomenė. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas – sutelktas visos
mokyklos darbas, į kurį įtraukiami mokiniai ir jų tėvai, stiprinamas psichologinės, pedagoginės,
socialinės pagalbos teikimas. Sudaryti ir nuolat gerinti mokymosi sąlygas, atitinkančios higienos
reikalavimus. Siekti, kad mokytojai dalykiškai bendradarbiautų ugdymo turinio individualizavimo ir
diferencijavimo klausimais, skleistų gerąją patirtį mokykloje ir už jos ribų.

       Mokinių mokymosi krūvius reguliuoti tobulinant mokyklos veiklos ir ugdymo proceso
planavimą:

    • mokytojų teminiai planai metams ar trumpesniam laikotarpiui rengiami remiantis patirtimi,
išnagrinėjus ankstesnių metų planų racionalumą, išsiaiškinus, ar jie atitiko ugdymo tikslus ir mokinių
poreikius;

    • teminiai planai rengiami bendradarbiaujant artimų mokomųjų dalykų metodinėms grupėms,
planuose numatomi integraciniai ryšiai, ilgalaikiai kūrybiniai ir projektiniai darbai;

    • teminiuose planuose numatytos kontrolinių darbų ir atsiskaitymų datos, kontrolinių darbų
skyrimas tai pačiai klasei reguliuojamas pildant kontrolinių darbų lentelę, esančią mokytojų kambaryje.

    Mokymo turinio apimtis mažinti vykdant prasmingą dalykų integraciją, projektinius darbus. Tai
numatyti teminiuose planuose, aptarti metodinėse grupėse. Sistemingai atlikti tyrimus apie mokinių
mokymosi krūvį, tyrimų rezultatus analizuoti, įvertinti pokyčius.
    Racionaliai sudaryti mokyklos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį. Pamokų tvarkaraštis
sudaromas atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų reikalavimus: mokiniui skirti ne daugiau pamokų per
savaitę nei nurodyta atitinkamos klasės ugdymo planų lentelės grafoje „Maksimalus pamokų skaičius“
ir ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 11-12 klasių mokiniams sudaryti sąlygas mokytis 28 savaitines
privalomas pamokas, sudarant individualius mokymosi planus neviršijamas maksimalus privalomų 32
savaitinių pamokų skaičius per savaitę.
    Mokiniams, lankantiesiems muzikos, dailės ar sporto mokyklas, įskaityti menų ir kūno kultūros
dalykus ir sudaryti jiems sąlygas nelankyti atitinkamo dalyko pamokų. Mokiniai tuo metu gali dirbti
skaitykloje, ruošti namų darbus ir pan.
    Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbų neskirti. 9–12 klasių mokiniams kas dieną skiriami

                                        Ugdymo planas 2009/2010
                         40

namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 2,5 val.
    Per dieną gali būti rašomas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, tam kiekvieną mėnesį
sudaryti kontrolinių darbų grafiką.
    Tarp pamokų ne trumpesnės kaip dešimt minučių pertraukos, bent viena pertrauka –20 minučių.
    Sudaryti sąlygas mokiniams pasirinkti modulius, griežtai laikytis neformaliojo ugdymo valandų
skyrimo reglamento.
    Rengti ir analizuoti suvestines dėl 11–12 klasių mokinių turimų ,,langų“. Pagal galimybes
rūpintis mokinių užimtumu per „langus“. Mokiniai gali dirbti skaitykloje, kurioje yra knygų, spaudos,
televizorius, vaizdo aparatūra, interneto skaitykla.

     MOKINIŲ MOKYMO(si) KRŪVIO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

                   2010-2011 mokslo metams

  Eil                             Data
  Nr.  Priemonės pavadinimas                         Atsakingas
  1.  Planuoti laiką pamokoje įvairaus mokslumo     Planuojant     Dalykų mokytojai
     mokiniams.                     kiekvieną
                               pamoką
  2.  Planuoti laiką savarankiškam namų darbų Planuojant          Dalykų mokytojai
     atlikimui.                     kiekvieną
                               pamoką
  3.  Poilsio dienoms skirti namų užduotis atsižvelgiant Per 2009-     Dalykų mokytojai
     į individualius pageidavimus, atostogoms jų 2010 mokslo
     visiškai neskirti.                 metus.
  4.  Vykdyti mokinių apklausą.             1 kartą per    Direktoriaus
                               pusmetį      pavaduotojai
                                        ugdymui
  5.  Derinti su kolegomis, dirbančiais tose pačiose    kiekvieno    Dalykų mokytojai,
     klasėse, kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų     mėnesio 1d.   V. Parnarauskas
     tvarkaraščius, (pildyti kontrolinių darbų grafiką).
  6.  Derinti su kolegomis, dirbančiais tose pačiose    Kiekvieną    Dalykų mokytojai,
     klasėse, namų darbų apimtis              dieną      klasių auklėtojai
  7.  Konsultacinių valandų metu konsultuoti        Kiekvieną    Dalykų mokytojai,
     mokinius, nesuprantančius ar nesuspėjančius      savaitę pagal  klasių auklėtojai
     įsisavinti mokomosios medžiagos.           poreikį
  8.  Teikti   mokiniams,    turintiems  mokymosi   Pagal poreikį  Sniegena Urbelienė
     problemų, psichologines konsultacijas.
  9.  Namų darbams skirti įvairaus pobūdžio namų      Per 2009-  Dalykų mokytojai,
     darbus, integruojant dalykus ir projektinę veiklą.  2010 m. m.  projektų vadovai
  10.  Mokytojų rengiamuose teminiuose planuose       Iki 2009 m. Dalykų mokytojai,
     metams numatyti atsiskaitymo būdus,          rugsėjo15 d.
     kontrolinius darbus, integracinius ryšius su kitais        Direktoriaus
     dalykais, integruojamas edukacines programas,           pavaduotojai
     namų darbu (ilgalaikius, projektinius, kūrybinius         ugdymui
     ir pan.)
  11.  Pamokose naudoti metodus, skatinančius mokinių    Per 2009-    Dalykų mokytojai,
     mąstymą, aktyvų mokymąsi ir skirti mokiniams     2010 mokslo   metodikos grupės

                                         Ugdymo planas 2009/2010
                         41

     suprantamas užduotis. Neskirti referatų, kurie     metus
     neskatina mokinių apibendrinti minčių ir išsakyti
     savo požiūrį.
  12.  Kartą per pusmetį dalykų metodinėse grupėse      Pasibaigus  Metodikos grupių
     išnagrinėti krūvio reguliavimo priemonių        I-jam    pirmininkai
     vykdymą ir aptarti galimybes krūviui optimizuoti.   pusmečiui
  13.  Visuotiniame tėvų susirinkime aptarti mokymosi     Iki 2010-02- V. Parnarauskas
     krūvio problemas ir inicijuoti tėvus aktyviai     28
     dalyvauti jas sprendžiant.
  14.  Sistemingai aiškintis pamokos rezultatų        Iki kiekvieno Dalykų mokytojai,
     realizavimą, siekiant įvertinti mokinių        mėnesio30 d.
     mokomosios medžiagos įsisavinimo lygį ir
     nustatyti priežastis, dėl kurių mokiniai nesupranta.
  15.  Mokytojų tarybos posėdyje išanalizuoti mokinių     2010-03-14
     mokymosi krūvio optimizavimo problemas,
     numatyti jų sprendimo galimybes ir koreguoti
     mokymo(si) krūvio reguliavimo priemonių planą.
  16.  Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą      2009/10m.m.  D. Viliūnienė,
     ,,Mokinių savianalizės įtaka krūvio          I pusm.   metodinė taryba
     optimizavimui”.
  17.  Ištirti 1-5 klasių mokinių mokymosi krūvius,      Iki 2009 m. Direktoriaus
     įvertinant juos įtakojančius veiksnius ir       lapkričio  pavaduotojai
     reguliavimo galimybes (diagnostinis tyrimas).     30d.    ugdymui
     Rezultatus aptarti tėvų susirinkime ir metodinės
     mokytojų tarybos posėdyje.
  19.  Mokytojų gerąją darbo patirtį, reguliuojant      2010-06-29  D. Viliūnienė,
     mokymo(si) krūvius, aptarti mokyklos                 metodikos grupės
     ataskaitinėje metodinėje konferencijoje.

                  LAUKIAMI REZULTATAI

     Įgyvendinus 2009-2010 mokslo metų mokinių mokymo(si) krūvio reguliavimo priemonių
planą, tikimasi optimizuoti ir patobulinti ugdymo procesą, pakelti mokinių pažangumo lygį, padėti
tėvams spręsti kai kurias vaikų sveikatingumo problemas, sustiprinti silpnai besimokančių mokinių
mokymo(si) motyvaciją ir, taikant diferenciaciją, išryškinti bei padėti siekti aukštesnių rezultatų
gabiems mokiniams.
                                        Ugdymo planas 2009/2010
                         42


                                      2010-2011 mokslo metų
                                          Ugdymo plano
                                            17 priedas Žmogaus saugos (10 klasėse) temų integravimas į mokomuosius dalykus, praktinius užsiėmimus,
socialinę veiklą   10 klasė           Temos             Val.     Dalykas
                                 sk.
 1.   10   Filtruojančios    kvėpavimo    organų   2      Biologija
         individualios apsaugos priemonės. Jų
         paskirtis, veikimo principas, saugojimas.
 2.   10   Pavojingos medžiagos. Cheminis užterštumas     2      Chemija
         ir jo charakteristika, prognozavimas ir
         gyventojų veiksmai.
 3.   10   Individualios odos apsaugos priemonės.       1     Biologija
 4.   10   Dezaktyvacija, degazacija, dezinfekcija.      2     Chemija
 5.   10   Apsaugos nuo gaisro būdai ir priemonės.      1     Chemija
 6.   10   Gaisrinės automatikos įrenginių samprata.     1      Fizika
 7.   10   Evakuacijos keliams keliami reikalavimai.     2     Geografija
 8.   10   Evakuacijos planai. Veiksmų kilus gaisrui     1    Pilietiškumo
         planai.                            pagrindai
 9.   10   Pirotechnikos priemonės ir jų keliami pavojai.   1      Fizika
10.   10   Pratybos pagal mokyklai parengtą veiksmų      4    Socialinė veikla
         kilus gaisrui planą.
                              Viso: 17 val.
           ____________________________________________
                                        Ugdymo planas 2009/2010

								
To top