faglig laesning matematik by X1C175UA

VIEWS: 11 PAGES: 21

									Faglig læsning
 Matematik
 CFU 08.02.10
    Hvorfor faglig læsning??
I Fælles Mål 2009 er faglig læsning i matematik
placeret i det fjerde CKF under matematiske
arbejdsmåder.

Faglig læsning og kendskab til faglige genrer er
med Fælles Mål 2009 gjort til en nødvendig del
af en tidssvarende matematisk kompetence.
             Hvor?
• Efter 3. klasse.
Modtage, arbejde med og videregive enkle
skriftlige og mundtlige informationer, som
indeholder matematiske udtryk.

• Efter 6. klasse.
Læse enkle faglige tekster samt anvende og
forstå informationer, som indeholder
matematikfaglige udtryk

• Efter 9. og 10. klasse.
Læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til
informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
   Faglig læsning - matematik
• Hvad tænker du?

• Brainstorm.
      Læsning i matematik
•  Matematikbogen
•  Sagprosatekst
•  Matematikfortælling
•  Matematikhistorie – Eks. Læs selv serien
•  Problemløsningsopgave
•  Formelsamling
•  Matematikopslagsbøger
 Læsningen er en nødvendig del af en
tidssvarende matematisk kompetence

•  Der skal billeder på matematikken
•  Der skal sprog på matematikken
•  Der skal arbejdes med elevernes forståelse
•  Der skal arbejdes målrettet med faglig læsning
  i matematik
Tal – et eksempel
      Læseafkodning
Den proces, hvor den alfabetiske kode knækkes.
Eleverne bliver i stand til at genkende ord.

Mangelfuld afkodning går ud over læseudbyttet
på mindst to måder:
a. Meget lav læsehastighed kan gøre det umuligt
at fastholde meningshelheden
b. Mange meningsforstyrrende fejllæsninger gør,
at læseren ikke får overblik over tekstindholdet.
            Læseforståelse
Forståelsen af det, der læses, handler om de
processer, der er i gang ud over ordniveau, når
eleven bearbejder sætninger og tolker
indholdet i teksten.
Per har 7 æbler. Mie har 13 æbler.
Hvor mange har de tilsammen?           Eleven svarer: 20 æbler

Per har 7 æbler. Så giver han 6 æbler til Mie.
Hvor mange æbler har Per nu?           Eleven svarer: 1 æble

Per har 7 æbler. Mie har 13 æbler.
Hvor mange æbler må Mie give til Per, for at de har lige mange?  Eleven svarer: 20 æbler
Matematiktak 3. klasse
Matematiktak 4. klasse
         Matematikbogen
Skift fra engangsbog i 3. klasse til flergangsbog i 4. klasse (over
  en sommerferie)

Dette medfører problemer fordi:
• De ikke er i stand til at anvende deres læsekompetence
• Tekstmængden stiger betydeligt
• Eleverne ikke har lært at ”læse” en matematikbog
• Nogle elever har ikke de nødvendige hverdagserfaringer,
 hvorfor det er næsten umuligt for dem at forstå teksten
• Nogle elever kan ikke få tekstens oplysninger til at hænge
 sammen med deres hverdagserfaringer
Matematikbogen som genre
     Eksempel fra KonteXt
• 1. Tegning, der illustrerer afsnittets
 problemstilling
• 2.Indledende tekst, der introducerer
 problemstillingen i afsnittet
• 3. Opgaver
• 4. Evt. tekniske tegninger
   Retningslinjer for undervisning i
       læseforståelse
• Læs teksten højt sammen med god intonation. Diskuter
 hvordan billeder og grafer spiller sammen med teksten.
• Diskuter nye ord – find evt. synonymer
• Diskuter, hvordan problemet, som beskrives, er udtrykt i
 matematiske termer og symboler
• Lad eleverne øve sig i at beskrive tekstens indhold med
 egne ord
• Diskuter, hvordan man kan angribe problemet
• Diskuter mulige løsninger, og hvordan de kan løses skriftligt
• Diskuter evt. alternative muligheder for at udtrykke en
 forklaring eller et spørgsmål
 Aktiviteter til støtte af læsningen
• Før læsning• Under læsning• Efter læsning
   Opgaver, der kan understøtte
      læseforståelsen
1. Forståelsen af nøgleord
Læs teksten, så du kan forklare den for din
makker. Forklar nogle ord.
2. Vanskeligt ved at forestille sig opgaven
Læs opgaven – skriv eller tegn, hvad opgaven
handler om
3. Prøv at se scenen for dig.
Tankekort
Skema til brug ved opgaveløsning
Arbejdsgang med fokus på
læsning og
problemløsning
Læs opgaven højt (læseafkodning)

Genfortæl opgaven med egne ord
(læseforståelse)
Tegn et billede (mentalisering)
Find og vælg en løsningsstrategi
(funktionel læsekompetence og
matematikkompetence)
Giv et overslag (hverdagserfaringer og
talforståelse)

Udregn (matematikfaglige færdigheder)Sammenhold (reflektiv tænkning)

								
To top