akt szolg iskola 2012 tavasz by X1C175UA

VIEWS: 12 PAGES: 3

									    2012. TAVASZI SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATUNK ISKOLÁK,
          TANÍTÓK, TANÁROK RÉSZÉRE


                   Mérés-értékelés:

    Tantárgyi mérőlapok készítése
    Neveltségi szint és nevelési eljárások vizsgálata
        osztályszinten
        iskolaszinten
        kistérségben
    Nevelőtestületek klímavizsgálata


               Szaktanácsadás, tantárgygondozás

    Tantárgyi   szaktanácsadás   (óralátogatás,  konzultáció)  – 4   ingyenes
    óra/intézmény/tanév
    Bármely tantárgy tanításának iskolai/mikrotérségi/kistérségi szintű vizsgálata
    (tanmenetek vizsgálata, óralátogatás, konzultáció intézményi/mikrotérségi/kistérségi
    szinten; tanácsadás, a szaktanárok közti együttműködés elősegítése)


                   Tanügyigazgatás

    A települések, közoktatási intézmények esélyegyenlőségi terveinek megvalósítása
    (intézményi és települési szintű együttműködés előmozdítása)
    Intézményi helyzetelemzés, prognózis az új köznevelési törvénynek való megfelelés
    érdekében (térítéses szolgáltatás egyedi megállapodás alapján)


        Előadások nevelőtestületi/munkaközösségi értekezletre

    Köznevelési törvényről pedagógusoknak
    A pedagógus új típusú feladatai a köznevelési törvény szerint
    Napjaink nevelési nehézségei
    Agresszió az iskolában
A szolgáltatások megrendelhetők:
- telefonon: 96/529-405, Bódi Judit
- e-mail-en: bodi.judit@mpigyor.hu
- faxon: 96/529-402
                 Akkreditált továbbképzések


              Cím              Óraszám  Részvételi díj (Ft/fő)
Intézményfejlesztés, minőségfejlesztés
Integrációra érzékenyítő (IPR Light) továbbképzési
program (általános iskolai pedagógusok, tantestületek
                              30       30 000
felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs
pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására)
Közoktatási     intézmények     önértékelésének
                              30       30 000
módszertana
Pszichológia, nevelés
Napjaink erkölcsi nevelésének nehézségei          30       30 000
„Dühöngő ifjúság” – Pedagógusok felkészítése az
iskolai agresszió kezelésére
Hatékony tanuló-megismerési technikák            30       30 000
Általános módszertan (pedagógusmesterség)
Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-
                              30       30 000
tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában
A tanulási képességek eredményes mozgósítása a
                              30       30 000
tanulói életpálya sikeres tervezése érdekében
Korszerű   tanítási  technikák   és  stratégiák:
                              30       30 000
projektmódszer, projekt alapú oktatás
A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására
való felkészítés, – olyan pedagógiai elvek,
módszertani    és   tanulásszervezési   eljárások  30       30 000
megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést
szolgálják
Tanórai differenciálás a gyakorlatban – az egyéni
fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő
                              30       30 000
fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik
feltétele
A tehetség gondozása 6-18 éves korban            30       32 000
Pedagógiai értékelés
A mérési-értékelési kultúra módszertani megújítása     30       30 000
Probléma-megoldási kompetenciák fejlesztését és
képességfejlesztő feladatsorok készítését szolgáló
                              30       30 000
korszerű eszközök, eljárások matematika és
természettudományos műveltségterületeken
Az olvasás-szövegértési kompetencia fejlesztését és
képességfejlesztő feladatsorok készítését szolgáló
                              30       30 000
korszerű eszközök, eljárások anyanyelvi, valamint
humán műveltségterületeken
A szolgáltatások megrendelhetők:
- telefonon: 96/529-405, Bódi Judit
- e-mail-en: bodi.judit@mpigyor.hu
- faxon: 96/529-402
               Cím            Óraszám   Részvételi díj (Ft/fő)
Informatika
A számítógép alkalmazási lehetőségei a pedagógus
                              30       30 000
munkájában
Digitális eszközök használata a tanórai oktatásban     30       30 000
A számítógép alkalmazási lehetőségei a pedagógus
                              30       30 000
munkájában
Az Excel és a PowerPoint alkalmazási lehetőségei a
                              30       30 000
pedagógus munkájában
Szakképzés
Az új OKJ szerinti moduláris, kompetencia alapú
szakképzésben részt vevő pedagógusok (tanárok,
szakoktatók) helyi tananyag-fejlesztési          30       30 000
kompetenciáinak fejlesztése a szakmai és
vizsgakövetelmények, a központi programok alapján
Mindezeket a témákat ajánljuk rövidített tartalommal (20-25 óra), nem akkreditált formában
is.

              Kompetenciafejlesztő továbbképzések
10-20 óra időtartamban igény szerint   részvételi díj: 1 000 Ft/óra/fő

    Tanulásmódszertan a napköziben
    Interaktív tananyagok alkalmazásának a módszertani alternatívái – tanítóknak
    Bemutató készítés módszertana és gyakorlata (PowerPoint)
    A gyermekvédelem aktuális kérdései, feladatai, szakmaközi együttműködések
    lehetséges formái
    Tanulási képességek fejlesztése a természettudományi órákon
    Digitális tábla használata
        a FÖLDRAJZ- és a KÖRNYEZET-, TERMÉSZETISMERET órákon
        a KÉMIA órákon
        a MATEMATIKA órákon (alapfok, középfok – 2 külön képzés!)
        a MAGYAR IRODALOM órákon
        a TÖRTÉNELEM órákon
    Modern technikai eszközök használata az angolórán (középfok)
    Felkészülés kétszintű érettségiztetésre angol nyelvből
    Határon túli vizuális művészeti nevelés – Nyitra („guruló továbbképzés”)
    Lovas kultúra és lovas tevékenységek – prevenciós és rehabilitációs eszköz a
    pedagógus kezében
    Bevezetés a művészetterápiába
    Az illemtan tanításának lehetőségei

                    OKJ-s képzés
    Pedagógiai asszisztens – OKJ 52 140 01 0000 00 00
       Új (a köznevelési törvény ajánlása alapján)
A szolgáltatások megrendelhetők:
- telefonon: 96/529-405, Bódi Judit
- e-mail-en: bodi.judit@mpigyor.hu
- faxon: 96/529-402

								
To top