Y�NETICI VE ILETISIM - PowerPoint by HC120524105623

VIEWS: 135 PAGES: 64

									YÖNETİCİ VE İLETİŞİM

ÖZAY KARTAL & ALİ FATİH ALDEMİR

   İŞLETME YÖNETİMİ
         YÖNETİCİ VE İLETİŞİM
1.İLETİŞİM NEDİR?
2.ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
       A.TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
       B.TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN UNSURLARI
3. ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM BİÇİMLERİ
       A.FORMEL İLETİŞİM
             i.YUKARIDAN AŞAĞIYA İLETİŞİM
             ii.AŞAĞIDAN YUKARIYA İLETİŞİM
            iii.YATAY İLETİŞİM
            iv.ÇAPRAZ İLETİŞİM
       B.İNFORMAL İLETİŞİM ve İLETİŞİM KANALLARI
             i.DAİRESEL MODEL
            ii.ZİNCİR MODELİ
            iii.Y MODELİ
            iv.MERKEZİ MODELİ
            v.SERBEST MODEL
4.ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
       A.YAZILI İLETİŞİM ARAÇLARI
       B.SÖZLÜ İLETİŞİM ARAÇLARI
       C.GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
       D.SÖZSÜZ İLETİŞİM ARAÇLAR
       E.ELEKRONİK POSTA
5.ORGANİZASYONLARDA ETKİN İLETİŞİMİ ENGELLEYEN UNSURLAR
       A.KİŞİSEL FAKTÖRLER
       B.FİZİSEL
       C.SEMANTİK
       D.ZAMAN BASKISI
       E.ALGILAMADA SEÇİCİLİK
       F.AŞIRI BİLGİ YÜKÜ
 6.YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
      İLETİŞİM NEDİR?
İletişim, insanın varolduğu her yerde olan bir
süreçtir ve iletişim önce insanın içinde başlar.

 İletişim, bir bireyden diğerine bilgi ve anlayışın
aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır.

İletişim, insanların birbiriyle ilişki kurma aracıdır
    İLETİŞİM NEDİR?
Empati   yeteneği,   insanın   kendisini,
karşısındakinin yerine koyması ve iletişimine bu
yönde devam etmesidir.

Empati yeteneği, empatik dinleme yeteneğine
sahip olmayı da gerektirir.

Empatik dinleme, ön yargısız ve gerçek anlamda
kişinin  kendisini karşı   tarafa  vererek
dinlemesidir.
    İLETİŞİM NEDİR?


İletişimde önemli olan konulardan bir diğeri de,
dili en iyi şekilde kullanabilmektir.

İfade yeteneği, ne anlatmak istediğini bilmek ve
bunu en iyi şekilde ifade etmek, iletişimde
başarının anahtarı sayılabilir.
     İLETİŞİM NEDİR?

İletişimde bazı genellemeler iletişimi güçleştirir.

Ön yargı da iletişimi güçleştirir.

 Kişi içi çatışmalar, kişiler arası çatışmalar,
organizasyon içi çatışmalar, organizasyonlar
arası çatışmalar .
     DİKKAT !


İletişim çok kullanılmasına ve
basit  görünmesine  karşılık
bünyesinde pek çok problem
taşıyan bir süreçtir.
 ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM

Örgütlerin yaşamında iletişim hayati bir rol
oynar.

İletişim sayesinde örgütler ve örgüt üyesi
bireyler her türlü bilginin aktarılması, faaliyetlerin
koordine edilmesi, nüfus kullanmak, inanç değer
ve sembolleri yetiştirmek gibi faaliyetleri
gerçekleştirebilirler.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM
İletişim sadece örgütün içsel yapısını ilgilendiren
bir süreç değildir. Örgütlerin birbirleriyle olan
ilişkisi  de  iletişim  sayesinde   mümkün
olabilmektedir.
 İletişim,  organizasyonel   anlamda,   insan
davranışını etkilemek için tasarımlanan mesajlar,
bu mesajları ileten kanallar ve mesajları alan
alıcı veya dinleyici üzerinde odaklanır.
kopuk ve dağınık ilişkileri bir düzen içine sokmak
ve amaç birliğini sağlamaktır.
 ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM
1. Kurumun amaçları, hedefleri ve politikası
 konusunda çalışanları bilinçlendirmek,

2. İş ve işlemler hakkında çalışanları
bilgilendirmek, değişiklikleri anında eğitim
çabaları ile çalışanlara aktarmak,

3. Yenilik ve yaratıcılığı özendirmek, çalışanlar
arasında bilgi akışını düzenlemek, geri bildirimi
sağlamak ,
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM


organizasyonda     çalışanlara yeterlilik
kazandırmak ve onların çalışma azmini
artırmaya yardımcı olabilmek için iletişimin
gerekliliğini göstermek içindir.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM

iletişimin örgütsel süreç içinde bir alt süreç
olduğunu düşünür .

İletişimi bizzat örgütü ve faaliyetlerini oluşturan
bir süreç olarak tanımlar.

Motivasyonun da özünde bir iletişimdir.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM
yöneticinin iş yaptırmak için kullandığı en temel
araçtır.yönetici iletişim aracı ile kendisine bağlı
olan kişilerle ilişki kurar.

 ne istediğini ne zaman istediğini iletişim ile
ekibine aktarır .

işletme içinde neler olduğunu sistemin işleyişini
iletişim aracı ile öğrenir.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
    İLETİŞİM


Bir yöneticinin etkinliği ve başarısı ,astlarının
başarısına bağlıdır.

Bu ilişki yöneticinin astlarıyla eksiksiz ve
problemsiz bir iletişim içinde olmasını gerektirir .
      DİKKAT !


Bir kişinin amirinin istediğini yapması,
İLETİŞİM yanında MOTİVASYONA da
bağlıdır. İletişim tam bile olsa motive
olmamış bir kişi isteyerek ve tam kapasite
çalışamaz.
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
Diğer yönetsel işlevler gibi iletişimde bir süreçtir .  İletişim Sürecinin Temel Öğeleri
Bilgi üreteci kaynaklar ve onu kullanacak alıcılar,
Bilgi taşıyıcı araçlar ve simgeler,
Bilgi taşıyıcı kanal,
TEMEL İLETİŞİM SÜRECİ
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
         GÖNDERİCİ
İletişim sürecinin var olması için gerekli olan iki
kişiden birisi göndericidir.
iletişim sürecinin başarısı büyük ölçüde
göndericiye bağlıdır.
İletişim süreci ilk önce göndericinin zihninde
düşündükleri ile başlar.
gönderici kendisine ulaşan bilgi ve verilere göre
haber olarak iletilecek bir fikir oluşturur ve bu
fikri formüle ederek belli bir iletişim kanalı ile bu
mesajı alıcıya gönderir.
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
         ALGI(FİLTRE)
Hem gönderici hem de alıcı için söz konusu
unsur, kişilerin kendilerine ulaşan mesajları
değerleme tarzları ile,kısaca kişilerin algıları ile
ilgilidir.

 Algıyı kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma ,
organize etme, anlama, ve değerlendirme süreci
olarak tanımlamak mümkündür .
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
         MESAJ
Mesaj, göndericinin fikirlerinin, isteklerinin ve
verilerinin sembollere dönüşmüş halidir.
Sembollerin tek başlarına bir anlamları yoktur.
Sembollere, anlamları göndericiler ve alıcılar
yükler.
Eğer, alıcının verdiği ve göndericinin algıladığı
anlamlar birbirlerine uygunsa etkin bir iletişim
söz konusudur .
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
        İLETİŞİM KANALI
Kanal, mesajın göndericiden alıcıya aktarıldığı
yoldur.
Haberleşme kanalları, resmi ve gayri resmi
olabilir.
İşletme içindeki resmi iletişim kanallarına örnek
olarak,   emir-komuta    zinciri,  İntranet,
öneri/şikayet kutuları, şirket dergisi ya da işletme
toplantılarını gösterebiliriz.
Gayri resmi iletişim kanallarına ise, örnek olarak,
dedikodu, söylenti haberleri, işletme dışı
gruplaşmalar ve bizzat yöneticinin çalışanlarıyla
konuşması.
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
       ÇEVRE KOŞULLARI

Çevre, iletişim sürecini etkileyen bütün koşulları
içerir.
Çevre koşulları, iletişimi bozma özelliği
taşıdığından önemlidir .
iletişimi bozan en önemli çevre koşulu ise
gürültüdür .
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
             ALICI
Şifrelenmiş mesajı alan ve deşifre eden kişi
alıcıdır.
Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam
vererek iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir
mesaj göndererek bu sefer gönderici konumuna
geçer.
 Etkin bir iletişim için, alıcının iyi bir aktif dinleyici
olması gerekmektedir. Alıcı iyi bir dinleyici
olduğu sürece iletişim süreci etkin olacaktır.
       DİKKAT !
Her türlü önyargı, öntipler (stereotype),
değerlendirmeler ve genellemelerden kendini
uzak tutması,

Göndericiye karşı empati göstermesi,

Sabırlı olması ve konuşmacının     sözünü
kesmemesi gerekmektedir.
 TEMEL İLETİŞİM SÜRECİNİN
    UNSURLARI
     GERİBİLDİRİM(FEED BACK)
Geribildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye
bilgi akışıdır. Bu sayede, gönderici mesajının
anlaşılıp anlaşılamadığını öğrenir.
Geribildirim, bir tür kontrol mekanizmasıdır ve
iletişim sürecini etkinleştirir.
Etkin bir geribildirim,Kişiye yardımcı olmayı
amaçlar. Zamanında gelir.Açık ve seçiktir.
Etkin olmayan geribildirim ise;Geneldir. İlgisizdir.
Zamansızdır. Anlaşılması güçtür. Tahmin ve
yorum ağırlıklıdır.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
  İLETİŞİM BİÇİMLERİ

İletişimin   olmadığı   yerlerde    örgütler
olamayacağına göre;       iletişim    örgüt
için önemlidir. İletişim etkenliğinin ve iletişim
veriminin sağlanması organizasyonlarda bir
iletişim sisteminin kurulmasını gerekli kılar.


Bunlar formel (biçimsel olan) ve informel
(biçimsel olmayan) iletişim sistemleridir .
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
  İLETİŞİM BİÇİMLERİ
      FORMEL İLETİŞİM

Organizasyonun hiyerarşik yetki yapısı formel
iletişim sistemini şekillendirir.

formel iletişim Organizasyon içindeki ve
organizasyonun çevresi ile bilgi akışını sağlayan
kanalları ifade eder .
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (FORMEL İLETİŞİM)

    YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU
      (HİYERARŞİK) İLETİŞİM
Organizasyonun hiyerarşik yapısı içerisinde,
tepedeki yöneticiden başlayıp, emir komuta
zincirini izleyerek aşağıya doğru uzanan
iletişimdir .

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim genellikle,
yalın bir dille,anlaşılır, yoruma yer vermeyecek
biçimde yazılı olmalıdır.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (FORMEL İLETİŞİM)


Belli iş talimatlarını vermek ,
İşin anlaşılmasını ve diğer organizasyonel
görevlerle ilişkisini beraberinde getirmek,
Uygulama ve süreç hakkında bilgi sağlamak,
Astlara onların performansı için geri bildirim
sağlamak,
Örgütün amaçlarıyla ilgili çalışanların sırrı
saklaması gerektiği bir görev anlayışı sağlamak.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (FORMEL İLETİŞİM)
   AŞAĞIDAN YUKARIYA İLETİŞİM
astların gerekli bilgileri üstlere verme aracı
olmaktadır.
Yukarı doğru iletişim genellikle astların verdiği
rapor ve tepkilerden oluşur.
öneri ve şikayet kutuları, grup toplantıları gibi
yöntemler .
Fiziksel uzaklık ve erişilemezlik, Her kademede
bilgilerin değişikliğe uğraması, Amirin davranış
ve tutumu, Astın statüsü, Gelenekler.
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (FORMEL İLETİŞİM)
        YATAY İLETİŞİM
Aynı örgütsel düzeydeki kişi ve bireyler
arasındaki iletişimdir.
Çeşitli örgütsel birimler içinde faaliyetlerin
etkinliğini ve uyumunu sağlamaktır.
Modern ve büyük organizasyonlarda aşırı iş
bölümünün ortaya çıkardığı farklılaşma ve
uzmanlaşma, birimler arası uyumun önemini
arttırmış ve bu nedenle yatay iletişimin önemi de
artmıştır .
ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (FORMEL İLETİŞİM)
      ÇAPRAZ İLETİŞİM


formel iletişim "yukarıdan-aşağıya", "aşağıdan-
yukarıya" ve "yatay" biçimde olmak üzere üç
şekilde gelişmesinin yanı sıra, bazı durumlarda
iletilen bilgi ya da mesajın niteliğine göre çapraz
bir yol izlediği durumlardır.
  ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL
   İLETİŞİM BİÇİMLERİ
İNFORMAL İLETİŞİM VE İLETİŞİM KANALLARI
 Organizasyonlarda formel yapının eksik kalması
 nedeniyle, işgörenlerin ihtiyaçlarını karşılamada
 doğal grupların oluştuğu bilinen bir gerçektir.
 İnformel iletişim genellikle dedikodu ve söylenti
 şeklinde gerçekleşir
 Organizasyon    içinde   informel   ilişkiler
 kendiliğinden   bir iletişimin doğmasına yol
 açmaktadır.
  ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (İNFORMAL İLETİŞİM VE İLETİŞİM
        KANALLARI)
MERKEZİ MODEL :
 otorite ve karar alma inisiyatifinin örgütün en üst
 yöneticisinde   toplanmasını    temel  alan,
 geleneksel (klasik) örgüt yapı ve felsefesinde
 sıkça görülen bir modeldir .
 merkezileşme derecesi yüksek, grup tatmini az,
 kişisel tatmin yüksek ve iletişim hız ve doğruluk
 derecesi çok yüksektir
  ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
BİÇİMLERİ (İNFORMAL İLETİŞİM VE İLETİŞİM
        KANALLARI)
Y MODELİ :
 önderlik tatmini, merkezileşme derecesi ve hız
 çok yüksek, kişisel tatmin ve doğruluk derecesi
 yüksek, grup tatmini ile haberleşme kanal sayısı
 ise düşüktür.
  ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (İNFORMAL İLETİŞİM VE İLETİŞİM
        KANALLARI)
ZİNCİR MODELİ :
 Üyelerin birbirine yakınlık derecesine göre
 işlendiğinden, grubun bazı üyeleri izole durumda
 kalabilir.
 Merkezileşeme derecesi, haberleşme kanalı
 sayısı, önderlik tatmini, grup tatmini, kişisel
 tatmin, hız ve doğruluk derecesi yüksek değildir.
  ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (İNFORMAL İLETİŞİM VE İLETİŞİM
        KANALLARI)
DAİRE MODELİ :
 Grupta belirgin bir lider yoktur. Bireylerin
 herhangi biri iletişimi başlatabilir.
 Merkezleşme derecesinin az, haberleşme
 kanalının ve grup tatmininin orta, önderlik
 tatmini, hız ve doğruluk derecesinin düşük
 olduğu bir modeldir.
   ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM
 BİÇİMLERİ (İNFORMAL İLETİŞİM VE İLETİŞİM
          KANALLARI)
SERBEST MODEL :
 Tüm haberleşeme kanallarının her zaman ve
 herkese açık olduğu, herkesin herkese hiçbir
 kısıtlama olmadan iletişimde bulunduğu bu model
 demokratik bir modeldir.
 Merkezileşme ve önderlik tatmin çok az, haberleşme
 kanalı sayısı ve kişisel ve grup tatmini çok yüksektir.
 Ancak, hız ve doğruluk derecesi bu modelde
 düşüktür.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI

Örgütsel yapı içerisinde ilişkilerin düzenli ve
bilinçli olması kadar, bu ilişkilerin nasıl ve hangi
araçlarla gerçekleştirileceği de önemlidir.

Örgütlerde kullanılacak iletişim araçlarının
seçiminde,    araçların    bilgi   aktarımını
kolaylaştırıcı, mesajın biçimini ve özünü
değiştirmeksizin iletici, anlaşılır ve hızlı olmasına
dikkat edilmelidir .
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
YAZILI İLETİŞİM ARAÇLARI
 Mesajın kalıcı olması isteniyorsa, birkaç
 basamaktan geçerek iletilecek bilginin geçerlilik
 ve   doğruluğunu    yitirmeksizin iletilmesini
 sağlamak üzere, yazılı iletişim araçları
 kullanılmaktadır.
 Yazılı raporlar
 - İşletme gazetesi
 - Broşür ve el kitapları
 - Afiş, ilan tahtası, bültenlerdir
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
SÖZLÜ İLETİŞİM ARAÇLARI
 Herhangi bir konuda işgörenleri aydınlatmak ve
 bilgi akışını sağlamak amacıyla sözlü bilgi
 akışını sağlayan iletişim aracıdır.

 Sözlü iletişim araçları şunlardır;
  - Konferans ve seminerler
 - Görüşme ve toplantılar.
  -Telefon görüşmeleri.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
GÖRSEL İLETİŞİM ARAÇLARI

 İletişim ve eğitim alanlarında kullanılan ses,
 resim prodüksiyonları ve bilgisayarla iletişimi
 içerir.

 Bu araçlar, tekniklerin (radyo, teyp, pikap v.b.)
 görsel (tv, bilgisayar, maket v.b.) kullanılmasıyla
 gerçekleştirilen iletişimdir.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
SÖZSÜZ İLETİŞİM

 vücut hareketlerini, ses tonu, fısıldama, mimikler
 ve mesajı gönderen ile alan arasındaki uzaklığı
 kapsamaktadır.

 Bu iletişim şeklinde insanların ne söylediği değil
 ne yaptığı ön plana çıkar.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
Yüz ve beden : Yüzümüzdeki ifade, el ve
vücudumuzun duruşu ve göz temasımız .
Bedensel temas : Farklı bedensel temaslar
vererek karşımızdakine farklı mesajlar vermeye
çalışırız.
Mekan kullanımı : İnsanlar, kendi çevrelerinde
oluşturdukları boş mekanlar yoluyla iletişimde
bulunurlar.
Araçlar: İletişimde mesaj iletmek için başvurulan
yollardan biri de bir takım araçlar kullanmaktır .
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARAÇLARI
ELEKTRONİK POSTA
 21. yüzyılda Elektronik Postanın yarattığı
 fırsatlar ve ileri düzeydeki katma değeri, örgütler
 için telefon, faks ve diğer iletişim araçları
 yanında, Elektronik Postanın” da kaçınılmaz bir
 iletişim aracı olduğu görülmektedir .
 Örgüt içinde yaygınlaşan Elektronik Posta
 kullanımı,     dokümantasyon    konusunda
 işletmelere tasarruf sağlamıştır.
 Örgütler günümüzde çalışanları ile iletişimi
 (işletme içi bültenlerini ve gazetelerini)
 çoğunlukla     Elektronik  Posta   yoluyla
 gerçekleştirmektedirler.
ORGANİZASYONLARDA ETKİN İLETİŞİMİ
   ENGELLEYEN UNSURLAR İletişimde engeller olduğu zaman, anlaşmazlıklar
 olur; bireysel ve örgütsel çatışma ortaya çıkar.

 Çatışmaları gidermenin en etkin yolu, insanların
 birbirleriyle yaşadıkları iletişim kopukluklarını
 ortadan kaldırarak, anlaşma ve uzlaşma zemini
 yaratmaktır .
ORGANİZASYONLARDA ETKİN İLETİŞİMİ
   ENGELLEYEN UNSURLAR
KİŞİSEL FAKTÖRLER

 İletişimin kişisel engelleri gönderici ve alıcının
 mesajı kodlarken, gönderirken veya kod açarken
 gerekli dikkati göstermemelerinden kaynaklanan
 engellerdir.

 Mesajın anlamını kasten çarpıtmaktır .
ORGANİZASYONLARDA ETKİN İLETİŞİMİ
   ENGELLEYEN UNSURLAR
FİZİKSEL FAKTÖRLER:
 Biriyle yüz yüze görüşmemiz mümkün olmadığı
 zaman fiziksel uzaklık da iletişimin önünde engel
 oluşturur.

SEMANTİK FAKTÖRLER:
 Semantik faktörler mesajı formüle etmek için
 kullanılan  sembollerle    ilgilidir.Göndericinin
 mesajı oluştururken kodladığı semboller alıcı için
 anlam taşımıyorsa etkin iletişim gerçekleşmez .
ORGANİZASYONLARDA ETKİN İLETİŞİMİ
   ENGELLEYEN UNSURLAR
ZAMAN BASKISI:
 Yeterli zamanın olmayışı, göndericinin mesajı
 kısa tutmasına sebep olduğundan iletişim
 eksikliklerine sebep olabilir .

ALGILAMADA SEÇİCİLİK:
 algılamadaki secicilik olarak adlandırılan bu
 faktör bazı mesajların veya mesajın bilerek veya
 bilmeyerek   algılanmaması   veya   yanlış
 algılanması ile ilgilidir.
ORGANİZASYONLARDA ETKİN İLETİŞİMİ
   ENGELLEYEN UNSURLARAŞIRI BİLGİ YÜKÜ:

 iletişimin başlıca engellerinden biride kişilerin
 bilgilerle çok fazla yüklü olmalarından dolayı,
 hangi bilgiye tepki vermenin gerekli olacağını
 kestirememeleridir.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
 İyi bir yönetici kuruluşunda ki iletişim sistemini
 etkili ve verimli hale getirmek için aşağıdaki
 sorulara cevap vermelidir;
 Uygun yöntemlerle,
 Yeter çoklukta,
 Gereken yerde ve
 Uygun zamanda iletişimi sağlayabiliyor mu?
 Kuruluştaki yetersiz ve gereksiz iletişimi ortadan
 kaldırabilir mi?
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
 verimli iletişim örgütün rolünü ve politikalarını
 daha iyi anlatmak, emirlere hemen cevap almak,
 yönetici ve astları arasında iyi ilişkiler geliştirerek
 ve çalışanların moralini yükselterek iş verimini
 artırmak için zorunludur.

 Zayıf iletişim ise emirleri yerine getirmede
 isteksizlik, sinirlilik ve hayal kırıklığı, dedikodu,
 yanlış anlama ve şüphe, gerçekleri çarpıtma,
 zaman kaybı, düşük moral, gelişmelere ve yeni
 politikalara direnç gibi zararlara yol açmaktadır.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
 Statüden doğan uzaklık ve uzmanlaşma iletişimi
 engeller.
 Oysa eşitliğin hakim olduğu bir sistem
 hiyerarşinin hakim olduğu sisteme göre daha iyi
 sonuç verebilir.
 Ayrıca her ferde en az iki direkt haberleşme
 sağlayabilen bir sistem, sadece tek bir şahısa
 diğerleriyle haberleşme sağlayan sistemlerden
 daha iyidir.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ Yöneticiler yazışma ve raporlar dışında yüz yüze
 iletişim sağlayacak görüşme, küçük grup
 toplantıları, eğitim seminerleri gibi yöntemleri de
 kullanarak iletişimi verimli hale getirebilirler.

 "Açık kapı" politikası sanıldığının    aksine
 yöneticiye zaman kazandırabilir.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ


 İletişimin hem örgüt içi, hem de örgütün çevresi
 ile    ilişkilerini   geliştirmedeki    rolü
 yadsınamayacağına göre insanı edilgen kılan
 iletişim teknikleri yerine katılımı sağlayan, insanı
 aktif kılan tekniklerin kullanılması gerekliliğini
 görmeliyiz.

 İyi iletişim, üretkenlik artışı ve kar demektir.
 Fakat kötü iletişim, zıtlaşmaya, verimsizliğe ve
 zarara yol açmaktadır.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
 Yöneticiler   tüm  yönetim   fonksiyonlarını
 çalışanlarla etkin iletişim kurarak yerine
 getirebilirler. Bu nedenle iletişim süreci tüm
 yönetim fonksiyonlarının dayanak noktasını
 oluşturmaktadır .
 İletişim süreci yöneticinin planlama, kontrol,
 organize etme, koçluk yapma, gibi tüm
 görevlerini yerine getirmesinde çok önemli rol
 oynar .
 Planların gerçekleşebilmesi için çalışanlara
 uygun biçimde bildirilmesi gereklidir.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
1. Kişiler arası rol [interpersonel role]: Yönetici,
kurumun diğer çalışanları, müşterileri, tedarikçileri
ve üst yönetimiyle interaktif bir ilişki içinde görev
           almaktadır.
2. Bilgi rolü [informational role]: Yönetici, iletişim
içinde olduğu tüm birimlerden sürekli bilgi talep
            eder.
3. Karar rolü [decisional role]: Yeni projeler, zor
durumların idaresi, Finansal girişimler vb. önemli
konularda yöneticiler kendilerine gelen bilgiye
dayanarak karar verir ve verdiği kararları kuruma
iletme durumundadır.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ
 İnsanların bakış açılarını anlamadaki beceri ya
 da becerisizlik, başarılı yöneticilerle başarısız
 yöneticiler arasındaki ince çizgiyi belirler.

 Başkalarını anlamak deyince     de  iletişim
 yetenekleri ön plana çıkar.

 Çalışanları ile iyi bir iletişim içinde olmak,
 başarılı bir yöneticinin en önemli özelliğidir .
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ İyi bir yönetici çalışanlarını dinler, onları
 anlamaya çalışır, önerilere açıktır ve önerileri
 teşvik eder, hem de onların katılımını sağlar.

 Küreselleşen dünyada klasik yönetim şekilleri ve
 hiyerarşi artık mantık dışıdır.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ


 Bir işi, bir süreci en iyi bilen, o işi yapan, o
 süreçte çalışandır. Sürecin nasıl iyileştirileceğini
 de en iyi o bilir.

 Her şeyi en iyi kendi bildiğini sanan,
 alçakgönüllülükten uzak ve çalışanları ile sadece
 yukarıdan aşağıya iletişim kuran yöneticiler,
 bugünün dünyasında başarısızlığa mahkumdur.
YÖNETİCİNİN ORGANİZASYON İÇİNDEKİ
ETKİN İLETİŞİMİ OLUŞTURMADAKİ YERİ


 Önce organizasyonları yalın ve yatay hale
 getirmeli ve yönetim kademelerini azaltılmalıdır.

 Bu, iletişimin hızını ve kalitesini arttırdığı gibi
 karar verme sürecini de olumlu etkileyecektir.
       UNUTMA
Yöneticiler, Çalışanlarını  iletişimle
bilgilendirmek  ve  onları  hedefe
yönlendirmek zorundadır.

Motive edilmeleri ve heyecanlandırıl-
maları şartı ile, Yönlendirilmiş ve
yetkilendirilmiş çalışanlarla başarı
gelecektir.
     DİKKAT !
İLETİŞİM ORGANİZASYONLARIN SİNİR
SİSTEMİDİR.

SİNİR   SİSTEMİNDE  MEYDANA
GELECEK   RAHATSIZLIKLAR KİMİ
ORGANLARIN FELÇ OLMASINA ,
TEPKİSİNİ KAYBETMESİNE NEDEN
OLABİLİR.
SORULAR?

								
To top