Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

powerpoint - DOC by X1C175UA

VIEWS: 180 PAGES: 16

									Rapid detection of sperm: comparison of two methods
          ิ
   การตรวจหาอสุ จอย่ างรวดเร็ว : การเปรียบเทียบของ 2 วิธี
            จัดทาโดย
     นางสาววิมลมาศ โพธิ์รัศมี รหัส 51312344
            อาจารย์ ที่ปรึกษา
           ดร.พัลลพ คันธิยงค์
                      ิิ
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนานิตวทยาศาสตร์ 2 (510702)
         ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2552
             ิิ
         สาขานิตวทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
                               คานา
      การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ ธี ก ารตรวจเบื้ อ งต้น ทางชี ว เคมี ใ นคดี ข่ ม ขื น กระท าช าเรา
ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
เ นื่ อ ง จ า ก ใ น น้ า อ สุ จิ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส่ ว น ที่ เ ป็ น เ ซ ล ล์ แ ล ะ ส่ ว น ที่ เ ป็ น ส า ร น้ า
ในส่ วนของสารน้ าก็ประกอบด้วยโปรตีน แร่ ธาตุและเอนไซม์ชนิ ดต่างๆ เป็ นต้น อาทิเช่น Acid phosphatase,
Prostate                       Specific             Antigen              แ ล ะ Zinc
ใ น ก า ร ต ร ว จ ท า ง ชี ว เ ค มี ก็ เ ป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ใ น ร ะ ดั บ ห นึ่ ง
แ ต่ ใ น ก า ร ต ร ว จ บ า ง ค รั้ ง ก็ อ า จ มี ค ว า ม ผิ พ ล า ด เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ จ า ก ปั จ จั ย โ ด ย ร อ บ
ซึ่ งทาให้เกิดเป็ นผลบวกลวงและผลลบลวงขึ้นได้
             ั
      การศึ กษานี้ จดท าขึ้ นเพื่อนาเสนอการตรวจเปรี ยบเที ยบวิธี ก ารตรวจหาอสุ จิอย่างรวดเร็ ว 2 วิธี คื อ
การทดสอบ Zinc และ Acid phosphatase โดยอาศัยการตรวจยืนยันโดยตรวจดูเซลล์ร่วมด้วย
      จ   า   ก    ก    า   ร    ศึ   ก    ษ    า   ใ    น    ค    รั้   ง   นี้
 ้ั
ผูจดทาได้รวบรวมข้อมูลไว้ในรู ปแบบรายงานและพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่นซี ดีเพื่อสะดวกในการศึกษาค้น
ค                                ว้                                า
 ้ั                                          ้     ้
ผูจดทาหวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานฉบับนี้คงเป็ นประโยชน์ในแง่ของนิ ติวิทยาศาสตร์ ไม่มากก็นอยสาหรับผูที่สน
           ่
ใจ สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ ดร.พัลลพ           คันธิ ยงค์ อาจารย์ที่ปรึ กษาสัมมนา และคณาจารย์ทุกท่าน
สาหรับคาแนะนาที่มีประโยชน์จนการศึกษานี้ได้สาเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดี                                               วิมลมาศ โพธิ์ รัศมี
                                                    ้ั
                                                   ผูจดทา
                   สารบัญ
                        หน้ า

บทคัดย่อ                     1

Abstract                     2

ความสาคัญและทีมา
       ่                 3

บทนา                       3

การทดสอบ                     4
-   ประชากรศึกษา                4
-   Cytology                 4
-   Biochemistry                5

ผลการทดสอบ                    5

สรุ ปและวิจารณ์ การทดสอบ             6

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก
  - คาถามและคาตอบเพิ่มเติมจากการนาเสนอผลงาน
  - Journal
  - powerpoint
                      สารบัญตาราง
                                     หน้ า

ตารางที่ 1 การตรวจหาตัวอสุ จิโดยใช้ Acid phosphatase test และ Cytology   1

ตารางที่ 2 การตรวจหาตัวอสุ จิโดยใช้ Zinc test และ Cytology         5
                    สารบัญรูปภาพ
                                  หน้ า
ภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ให้ผลบวกกับการตรวจ Acid phosphatase test   6
           Rapid detection of sperm: comparison of two methods
                 ิ
          การตรวจหาอสุ จอย่ างรวดเร็ว : การเปรียบเทียบของ 2 วิธี
             ชื่อผูให้สัมมนา นางสาววิมลมาศ โพธิ์ รัศมี รหัส 51312344
                ้
      วันที่ให้สัมมนา วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553 สถานที่ ห้อง 4-204 เวลา 9.00 -12.00 น.
           วิชา 510 702 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 2 ภาคปลาย ปี การศึกษา 2552


                            บทคัดย่ อ

     ก ารตร วจพบ อสุ จิ เ ป็ นหลั ก ฐานส าคั ญ อ ย่ า งมา ก ใ นก ารยื น ยั น คดี ข่ มขื นก ระ ท า ช าเร า
รายงานเรื่ องนี้ ได้เปรี ยบเที ยบวิธีการทางชี วเคมี 2 วิธีที่ใช้ในทางนิ ติเวชศาสตร์ วิธีที่ 1 เป็ นการตรวจหา zinc
     ่
ซึ่ งมีอยูในอสุ จิ วิธีที่ 2 เป็ นการตรวจหา activity ของ acid phosphatase โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหญิงทั้งหมด
                     ั            ้
174 ราย ที่ได้ยินยอมเป็ นตัวอย่างในการวิจย ที่มาพบแพทย์ที่ศูนย์ผูมีความผิดปกติทางการสื บพันธุ์ชาย (Male
Infertility Center) ในเมืองทูลุซประเทศฝรั่งเศส โดยทราบวันที่ที่แน่ นอนของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุ ดท้าย
โดยใช้Cytology เป็ นการทดสอบที่ ใ ช้อ้างอิ ง เปรี ยบเที ยบเพื่ อยืนยันการพบอสุ จิในตัวอย่า งจากช่ องคลอด
 ้ิั
ผูวจยได้ศึกษา sensitivity, specificity และผลบวก-ผลลบของ 2 วิธีน้ ี และสรุ ปว่า การตรวจหา acid phosphatase
เป็ นเทคนิ ค ที่ มี ป ระโยชน์ ม าก แต่ มี ข ้ อ จ ากั ด ในเรื่ องระยะเวลาการเก็ บ ตั ว อย่ า ง การทดสอบ zinc
ให้ผลที่ไม่น่าพอใจและดูเหมือนว่าไม่สามารถนามาผลที่ได้มาใช้อางอิงในทางนิติเวช
                              ้


Keywords: Sperm; Spermatazoa; Detection of sperm; Zinc; Acid phosphatase; Sexual intercourse; Sexual assault; Rape

เอกสารอ้ างอิง

Jean-Pascal Allery, Norbert Telmon, Anthony Blanc, Roger Mieusset, Daniel Roug_e , Rapid detection of sperm: comparison
of two methods, Journal of Clinical Forensic Medicine (2003) 10, 5–7
                              ลงชื่อ
                                   ( ดร.พัลลพ คันธิ ยงค์ )
                                     อาจารย์ที่ปรึ กษา


                      Abstract

    Sperm detection can be an important factor in confirming sexual assault in cases of rape.
This paper compares two biochemical methods used in forensic medicine : the first detects the
presence of zinc, the second detects acid phosphatase activity. The population studied was
composed of 174 consenting women seen at the Male Infertility Center in Toulouse, France. The
date of their last sexual intercourse was known accurately. Cytology was the reference test to
confirm the presence of sperm in the vaginal samples. We studied the sensitivity, specificity, and
positive and negative predictive value of the two biochemical methods. Acid phosphatase
detection was the most valuable technique, but its use is limited in time. The zinc test gave
disappointing results in our study and dose not seem to be a useful reference method for the
forensic physician.

Keywords: ; Spermatazoa; Detection of sperm; Zinc; Acid phosphatase; Sexual intercourse;
Sexual assault; Rape
              Rapid detection of sperm: comparison of two methods
                     ิ
              การตรวจหาอสุ จอย่ างรวดเร็ว : การเปรียบเทียบของ 2 วิธี

           Jean-Pascal Allery,1 Norbert Telmon,1 Anthony Blanc,1 Roger Mieusset,2 Daniel Rouge1

                   Journal of Clinical Forensic Medicine (2003) 10, 5–7

      1
       Department of Forensic Medicine, Rangueil University Hospital, F-31403 Toulouse Cedex 4, France;
          2
          Male Infertility Center, La Grave University Hospital, 31052 Toulouse Cedex, France


       ่
ความสาคัญและทีมา
          ั
     ในปั จจุบนสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากแบบดั้งเดิมไปมากเนื่ องจากคนในยุคสมัยใหม่เริ่ มรั
                           ิ                      ่
บเอาแบบอย่างวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวตประจาวันมากขึ้นทั้งในเรื่ องของความเป็ นอยูจาก
สั ง ค ม เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ก็ ก ล า ย ม า เ ป็ น สั ง ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
รวมถึ ง มุ ม มองของคนเกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปโดยมั ก จะเน้ น ไปทางวัต ถุ ม ากกว่ า จิ ต ใจ
ต ล อ ด จ น เ ท ค โ น โ ล ยี อั น ทั น ส มั ย ต่ า ง ๆ
              ั ้      ั
ที่เข้ามาอานวยความสะดวกให้กบผูคนในปั จจุบนซึ่ งนับวันก็ยิ่งจะมีมากขึ้นจนส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตทางเศร
ษ   ฐ     กิ   จ   แ  ล   ะ   สั   ง   ค   ม   โ    ล   ก   อ   ย่  า   ง   ม   า   ก
   ั
ทาให้ทศนคติและความนึกคิดของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีความสลับซับซ้อนและมีความรุ นแรงมากขึ้น
ต า ม ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม โ ล ก จ น อ า จ จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด อ า ช ญ า ก ร ร ม ขึ้ น ไ ด้ ซ่ ึ ง
อาชญากรรมอย่ า งหนึ่ งที่ นั บ วัน ก็ จ ะมี ใ ห้ เ ห็ น กัน เพิ่ ม มากขึ้ นและไม่ ส ามารถจะแก้ ไ ขปั ญ หานี้ ได้ ก็ คื อ
ปั ญ ห า อ า ช ญ า ก ร ร ม ท า ง เ พ ศ                  (Sex                        Crime)
                 ั
ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ท้ งในเมื องใหญ่ๆและชนบททั้งประเทศของเรารวมถึ งประเทศอื่นๆทัวโลกอีกด้วย
                                              ่
โ ด ย รู ป แ บ บ ข อ ง อ า ช ญ า ก ร ร ม ท า ง เ พ ศ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ ส ม อ ๆ ก็ คื อ ก า ร ข่ ม ขื น ก ร ะ ท า ช า เ ร า
ซึ่ ง ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี ก า ร แ ก้ ข้ อ บ ท ก ฎ ห ม า ย ต า ม ม า ต ร า 2 7 6 แ ล ะ ม า ต ร า 2 7 7
เพื่ อรองรั บ ความผิ ดเกี่ ย วกับ คดี ท างเพศต่ า งๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น แล้วแต่ ใ นทางที่ ดีทุ ก ๆคนควรจะระมัด ระวัง ตัวเอง
ใ ช้ ชี วิ ต ด้ ว ย ค ว า ม ตั้ ง มั่ น มิ ป ร ะ ม า ท รั ก ใ ค ร่ ส า มั ค คี ก ล ม เ ก ลี ย ว กั น
ปั ญหาอาชญากรรมต่างๆในสังคมก็อาจจะลดลงไปได้


บทนา
                            ั
    โดยปกติการข่มขืนกระทาชาเราถือเป็ นอาชญากรรมที่มกจะไม่มีพยานและน้ าอสุ จิถือเป็ นวัตถุพยานที่มี
ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก ใ น ก า ร ยื น ยั น ค า ก ล่ า ว อ้ า ง ข อ ง เ ห ยื่ อ ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร ส อ บ ส ว น
การตรวจสอบทางการแพทย์ เ พื่ อ เก็ บ หลั ก ฐานทางกายภาพและตั ว อย่ า งทางชี วภาพเพื่ อ ยื น ยั น
โดยแสดงถึ ง ตั ว อสุ จิ แ ละตั ว คนร้ า ย การตรวจพบตั ว อสุ จิ ถื อ เป็ นเกณฑ์ ใ นการยื น ยัน การร่ วมเพศ
หลักฐานทางชีวภาพเป็ นสิ่ งที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานของแพทย์นิติเวชและผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย
วิธีทางชีวภาพสามารถช่วยแพทย์นิติเวชตรวจพบอสุ จิได้
  - free choline ในบริ เวณช่องคลอดจะลดลงภายใน 24 ชัวโมง วิธีน้ ีให้ค่าที่ต่าในงานประจาวันด้านนิติเวช
                           ่
  - ก า ร ต ร ว จ prostatic          acid         phosphatase          ก า ร วั ด activity
    ดูท่าทางจะเป็ นที่สนใจของงานวิจยนี้เพราะเป็ นเอนไซม์ที่มีความเฉพาะเจาะจงสู ง
                    ั
                 ่
  - การทดสอบสังกะสี ที่บรรจุอยูในอสุ จิถูกแสดงในคนบางกลุ่มและสามารถปรากฏเด่นชัดในคนอายุ20 ปี
    เพราะใช้ง่าย พวกเขาจึงใช้ 2วิธีน้ ีอางอิงเบื้องต้น คือ
                      ้
  - การทดสอบ acid phosphatase
  - การทดสอบสังกะสี


  การ ตร วจ      acid     phosphatase        เ ป็ น ตั ว อย่ า งแ รก ที่ ไ ด้ รั บก าร พิ จ าร ณา มา ก
                                           ่
แต่มนถูกจากัดโดยโปรตีนที่มีช่วงชี วิตที่ส้ ัน activity ของเอนไซม์ acid phosphatase อยูได้อย่างน้อย 48 ชัวโมง
  ั                                                  ่
ส่ วนในการทดสอบสังกะสี ถูกอ้างอิงน้อยแต่โดยหลักทฤษฎีมนน่าสนใจ เพราะไม่มีช่วงเวลากาหนด
                           ั


การทดสอบ
ประชากรศึกษา
    ศึ ก ษ า ใ น ผู้ ห ญิ ง จ า น ว น 174      ร า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ฝ รั่ ง เ ศ ส ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ยิ น ย อ ม
                                 ่                 ่
โดยการป้ ายตัวอย่างจากช่องคลอด อายุเฉลี่ยของเพศชายที่ร่วมทดสอบอยูที่ 32 ปี (23-48 ปี ) และผูหญิงอยูที่ 30
                                              ้
ปี (21-40 ปี ) โดยมีการระบุเวลาที่แน่นอนที่มีเพศสัมพันธ์จนถึงเวลาที่เก็บตัวอย่าง เพื่อนามาประเมินค่า
Cytology
    การเตรี ย ม slide จาก swab หลัง จากป้ ายตัวอย่า งจากช่ องคลอดแล้วน ามาเสมี ย ร์ ล งสไลด์แก้ว
เป่ าให้แห้งและfixed ด้วยแอลกอฮฮล์ที่ผสมอีเทอร์ แล้วนามาย้อมด้วย nuclear fast red และ picroindigocarmine
                        ้
หรื อเรี ยกว่า Christmastree stain ทุกสไลด์ที่ยอมเรี ยบร้อยจะนามาส่ องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 40X
      ่
เพื่อตรวจดูวามีอสุ จิหรื อไม่ การทา cytology ถือเป็ นการยืนยันตัวอย่างว่าตรวจพบอสุ จิหรื อไม่
Biochemistry
    การทดสอบ acid phosphatase จะใช้ paper strip (Phosphatesmo KM, Macherey-nagel, Duren,
                                               ั
Germany) โดยนา swab มาป้ าย strip จากนั้นจะท าให้ เกิ ดการเปลี่ ย นสี ท ันที และอ่ า นผลได้ท น ที
ส่ วนการทดสอบสังกะสี จะต้องทาการหยดสารลงไป 2 หยดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง จากนั้นอ่านผลจากสี ที่เกิดขึ้น


ผลการทดสอบ
        ตารางที่ 1 แสดงการตรวจหาอสุ จิโดยทดสอบด้ วย acid phosphatase และ cytology


    จากผลดังตารางที่ 1 เมื่อนามาเปรี ยบเที ยบกันจะให้ค่า sensitivity 95%, specificity 96%, positive
predictive value 93%, และ negative predictive value 98%
           ตารางที่ 2 แสดงการตรวจหาอสุ จิโดยทดสอบด้ วย zinc และ cytology


    จากผลดังตารางที่ 2 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันจะให้ค่า sensitivity 81%, specificity 54%, positive
predictive value 49%, และ negative predictive value 84%


สรุปและวิจารณ์ การทดสอบ
    กา ร ท ด ส อ บ acid      phosphatase      ใ ห้ ค ว า มไ ว แ ล ะ ค ว า ม จ า เพ า ะ เ จ า ะ จ ง ที่ สู ง
และที่เหนือกว่านั้นมันให้ผลลบที่ 98% ดังนั้นเหมาะที่จะใช้ screening test แต่ไม่เหมาะกับการใช้เป็ นตัวยืนยัน
การศึ ก ษานี้ ให้ ผ ลบวกกับ acid  phosphatase แต่ ใ ห้ ผ ลลบกับ cytologyดัง แสดงในตาราง เนื่ อ งจากชายมี
azoospermia หรื อ oligospermia
    การทดสอบโดย acid phosphatase ก็ให้ผลดีระดับหนึ่งแต่ก็ยงเทียบกับ cytology ไม่ได้
                               ั
    การตรวจโดย acid       phosphatase ถู ก จ ากั ด ด้ ว ยเวลาเนื่ องจากการท างานของเอนไซม์
แต่การศึกษานี้เวาลที่ยาวที่สุดที่ตรวจพบคือ 106 ชัวโมง ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีเพศสัมพัน์จนถึงเก็บตัวอย่าง
                         ่
    การทดส อบสั ง กะ สี จาก การตรวจอสุ จิ ระ ยะ เวลาในการตรวจเป็ นที่ ส นใ จใ นทฤษ ฎี นี้
แต่ก็ตองพบกับความผิดหวัง
   ้
    การตรวจ acid     phosphatase มี ป ระโยชน์ ใ นงานด้ า นนิ ติ เ วชที่ จ ะใช้ เ ป็ น screening       test
เพราะให้ ผ ลเร็ ว และให้ ผ ลลบที่ น่ า พอใจ นอกจากนี้ ยัง ใช้ ใ นการน ามาฟ้ องร้ อ งได้ใ นคดี ก ระท าช าเรา
ส่ วนสังกะสี ไม่เสถียรในการตรวจอสุ จิ
           ภาพที่ 1 แสดงระยะเวลาที่ให้ผลบวกกับ การตรวจ acid phosphatase


                                               ่
    จากภาพแสดงให้เห็นว่าการทดสอบโดยการตรวจ acid phosphatase ให้ผลบวกที่น่าเชื่ อถือได้อยูที่ 0-48
ชัวโมง แต่ก็ยงสามารถตรวจหาได้เล็กน้อยที่ไม่เกิน 106 ชัวโมง ซึ่ งตรงกับหลักการของการทางานของเอนไซม์
 ่     ั                    ่
                 ่
acid phosphatase ว่า activitry อยูที่ไม่เกิน 48 ชัวโมง
                         ่
                       เอกสารอ้างอิง

ท ร ง ฉั ต ร โ ต ษ ย า น น ท์ แ ล ะ ณ ร ง ค์ สิ ง ห์ ป ร ะ เ ส ริ ฐ . นิ ติ เ ว ช ศ า ส ต ร์ . ก รุ ง เ ท พ ฯ :
     โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2519.
ทัศนะ สุ วรรณจูฑะและคณะ.นิติเวชศาสตร์ .พิมพ์ครั้งที่3.กรุ งเทพฯ: บริ ษท บพิธการพิมพ์
                                      ั
     จากัด,2536
                                  ่
พล.ต.อ.อรรถพล แช่มสุ วรรณวงศ์ และคณะ.นิติวิทยาศาสตร์ 3 เพือการสืบสวนสอบสวน
     (นิติเวชศาสตร์ ).พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุ งเทพฯ : บริ ษท ดาวฤกษ์ จากัด,2544
                              ั
นคร พจนวรพงษ์.ประมวลกฏหมายอาญา,แก้ไขเพิมเติมใหม่ ,โรงพิมพ์กิจเจริ ญ.2530
                            ่
ภาคผนวก
                        ่
            ประเด็นคาถามและคาตอบเพิมเติมจากการนาเสนอผลงาน

Q : จากผลการทดสอบทาไมไม่ เลือกตรวจสังกะสี
A: ผลลบที่เกิดจาก cytology แต่ผลบวกกับสังกะสี ผลบวกที่ได้อาจจะไม่ใช่สงกะสี จริ งๆเมื่อเทียบกับ acid
                                   ั
phosphatase จึงไม่เลือกใช้การตรวจสังกะสี


                  ่
Q : ให้ อธิบายการทา cytology ทาไปเพืออะไร
A: การทา cytology คือ การ swab ช่องคลอดเพื่อตรวจหาตัวอสุจิวามีหรื อไม่ และนามาทดสอบโดย acid
                              ่
                    ่
phosphatase test และ zinc test เพื่อดูวาจะให้ผลบวกหรื อไม่ ใช้เป็ นตัวยืนยันว่าพบอสุจิหรื อไม่ หลังจาก swab
ช่องคลอดแล้ว ก็นามาป้ ายลงสไลด์ เป่ าให้แห้ง และย้อมด้วย Christmastree stain
จากนั้นนามาดูใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 40x


Q : สรุปว่ า acid phosphatase test และ zinc test ต่ างกันอย่างไร
A: acid phosphatase test ที่เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงเป็ นวิธีที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว คือใช้ strip ป้ ายที่ swab
จากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาทันที ซึ่งอ่านผลได้เลยและให้ความไวและความจาเพาะที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับ zinc test
  ้                      ้ิั      ิ
ที่ตองหยดสารเพิ่มลงไป 2 หยด และอ่านผล ทางผูวจยจึงเลือกที่จะใช้วธีของการตรวจ acid phosphatase test เป็ นวิธี
screening
Q : ทาไมจึงเกิดผลบวกลวงกับ acid phosphatase test
A: เหตุผลที่เกิดผลบวกลวงกับ acid phosphatase test คือ ผูชายมีอสุจินอย หรื อผูชายที่มีภาวะมีบุตรยาก
                            ้     ้     ้
จึงตรวจพบเฉพาะ acid phosphatase แต่ให้ผลลบกับ cytology

								
To top